O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

1 ใบสมัครเป็นสมาชิกหอการค้า จังหวัดกระบี่

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

1 ใบสมัครเป็นสมาชิกหอการค้า จังหวัดกระบี่

  1. 1. ใบสมัครเปนสมาชิกหอการคาจังหวัดกระบี่ NO............ เขียนที่................................................... .............................................................. วันที่ .................เดือน......................พ.ศ........................ 1.ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว(ภาษาไทย) .......................................................................................................................... (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................... ชื่อกิจการ......................................................................................................................................................................... ตั้งอยูที่..............ซอย.......................ถนน................................ตําบล........................อําเภอ.........................จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท...............................โทรสาร..................................E-Mail............................... ทะเบียนพาณิชยนิติบุคคลเลขที่ .....................................................จดทะเบียนเมื่อวันที่................................................ ประเภทธุรกิจ...................................................../................................................../........................................................ 2. ขาพเจาขอสมัครเปนสมาชิกหอการคาจังหวัดกระบี่ ประเภท สามัญ สมทบ วิสามัญ ตลอดชีพ ติด รูปถาย ขนาด 2 นิ้ว (กรณีผูจะดํารงตําแหนง กรรมการหอการคา ขอใหสมัครเปน สมาชิกสามัญตลอดชีพ) 3. กรณีนิติบุคคล ขาพเจาขอแตงตั้งผูแทนที่มีอํานาจเต็มในการใชสิทธิ และทําหนาในฐานะสมาชิกในกิจการอันเกี่ยวกับ หอการคา จังหวัดกระบี่ ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 1) ชื่อ.............................................................สัญชาติ...............................ตําแหนง............................................. ที่อยูเลขที่..............ซอย.......................ถนน..................... ตําบล..........................อําเภอ..............จังหวัดกระบี่ 2) ชื่อ.............................................................สัญชาติ...............................ตําแหนง............................................. ที่อยูเลขที่..............ซอย.......................ถนน..................... ตําบล..........................อําเภอ..............จังหวัดกระบี่ 4. ขาพเจาไดอานระเบียบ และขอบังคับหอการคาจังหวัดกระบี่โดยตลอดแลว ยินดีที่จะปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ การ ตลอดจนคําสั่งของหอการคาจังหวัดกระบี่โดยเครงครัด และเพื่อเปนหลักฐาน ในการนี้ขาพเจาไดลงลายมือชื่อ ไวขางใตนี้ ลายมือชื่อ........................................................ผูมีอํานาจผูกพันบริษัท/บริษัท/หจก. ( ..................................................... ) ลายมือชื่อ........................................................ผูมีอํานาจผูกพันบริษัท/บริษัท/หจก. ( ..................................................... ) ลายมือชื่อ........................................................ผูแนะนํา ( ..................................................... ) หมายเหตุ 1. ผูแนะนําและผูรับรองตองเปนสมาชิกหอการคาฯหรือกรรมการหอการคาจังหวัดกระบี่เทานั้น 2. การสงเอกสารและติดตอ หอการคาจังหวัดกระบี่ จะสงเอกสารถึงผูมีอํานาจเต็มลําดับที่ 1 เทานั้น สงใบสมัคร พรอมหลักฐานการสมัคร คาลงทะเบียน และคาบํารุงหอการคา ไดที่ สํานักงานหอการคา จังหวัดกระบี่ 1/23-24 ถนนวัชระ ตําบลกระบี่ใหญ อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 /สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.075 700203-4 โทรสาร.075 700205

×