Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021

 1. 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 07-2020/2021 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 240 im. Polskich Olimpijczyk z dnia 28.08.2020 r. Roczny plan pracy Przedszkola nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków” na rok szkolny 2020/2021
 2. 2 Podstawa prawna:  art. 70 ust. 1 pkt 1 i art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Plan opracowany został w oparciuo:  kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.  priorytety Biura Edukacji  podstawę programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – Dz.U. 2017 r. poz. 356 ) Zawartość planu: I. Priorytety przedszkola na rok szkolny 2020/2021 II. Sposoby realizacji – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów. III. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci. IV. Realizacja innowacji pedagogicznych. V. Planowany kalendarz imprez i uroczystości. VI. Planowany harmonogram warsztatów i teatrzyków. VII. Plan współpracy z rodzicami. VIII. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym i współpracy międzynarodowej. IX. Plan wycieczek przedszkolnych.
 3. 3 I. PRIORYTETY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021: 1. Rozwój świadomości, kompetencji, postaw oraz wartości, motywujących do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju (priorytet z ubiegłego roku szkolnego częściowo niezrealizowany z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola). 2. Wspieranie dzieci w kształtowaniu preorientacji zawodowej (priorytet z ubiegłego roku szkolnego częściowo niezrealizowany z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola). 3. Uzmysłowienie dzieciom roli wartości w życiu każdego człowieka, umiejętności ich rozpoznawania i nazywania II. SPOSOBY REALIZACJI – ZAKRES DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO UZYSKANIA SPODZIEWANYCH EFEKTÓW 1. Priorytet 1 - Rozwój świadomości, kompetencji, postaw oraz wartości, motywujących do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zadania z podstawy programowej: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 2. Efekty dla nauczycieli: -znają i rozumieją cele zrównoważonego rozwoju i jego znaczenie, - stosują różne metody i formy pracy z dziećmi w ramach edukacji dla zrównoważonego rozwoju, w tym metody aktywne, - pogłębiają wiedzę na temat działań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój z wykorzystaniem zasobów internetowych, - potrafią przeprowadzić projekty badawcze zgodnie z ich metodyką, - systematycznie organizują wycieczki, spacery po terenie AWF połączone z obserwacją i uwrażliwianiem dzieci na piękno przyrody i potrzebę jej szanowania, - umożliwiają dzieciom samodzielną zabawę z wykorzystaniem elementów przyrodniczych. 3. Efekty dla dzieci: -mają świadomość znaczenia zrównoważonego rozwoju dla ich przyszłości i przyszłości społeczeństwa; - znają wybrane relacje i zależności we współczesnym świecie, - znają niektóre prawa i współzależności rządzące przyrodą, a także zachodzące pomiędzy przyrodą a człowiekiem, - czują jedność ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturalnym, potrzebę ochrony środowiska naturalnego i zasobów Ziem; - potrafią obserwować środowisko, gromadzić o nim informacje, - są wrażliwe na piękno przyrody i ład przestrzenny, - wiedzą jaka działalność człowieka ma negatywny wpływ na środowisko, - znają wybrane zagrożone gatunki roślin i zwierząt,
 4. 4 - zna i stosuje proste sposoby wpływające na ochronę środowiska mają szacunek do życia i zdrowia własnego oraz innych ludzi, a także zwierząt i roślin, - rozpoznają i nazywają wartości związane z zachowaniami społecznymi, - czuje potrzebę budowania więzi ze społecznością przedszkolną i wspólnotą narodową, - respektują prawa i obowiązki własne oraz innych osób, - mają umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, krytycznego i twórczego myślenia, umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów formułowania wniosków i spostrzeżeń 4. Efekty rodzice: - znają cele zrównoważonego rozwoju, - poruszają z dziećmi tematy związane ze zrównoważonym rozwojem, dyskutują z nimi, szukają rozwiązań, - starają się w domu postępować w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, - są dla dzieci dobrym przykładem w zakresie ochrony środowiska. Działania Termin Odpowiedzialni Zapoznanie z celami zrównoważonego rozwoju – szkolenie online dla rodziców 11.2020 E. Skwarka, J. Banaś, J. Wróbel Organizacja warsztatów dla dzieci dotyczących z zrównoważonego rozwoju Raz w miesiącu w oddziałach III, IV, V E. Skwarka we współpracy z „Tup Tup Tup a Fundacja CultureLab” Organizacja zajęć kierowanych dotyczących wybranych 4 celów zrównoważonego rozwoju zgodnie z możliwościami dzieci np. dotyczących zagrożonych gatunków zwierząt i roślin i ich ochrony, niemarnowanie żywności, wpływ reklam, zjawiska głodu i biedy, świadomej konsumpcji W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy Organizowanie spacerów i wycieczek związanych tematycznie z ekologią W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy Upowszechnianie literatury i filmów popularnonaukowych dotyczących zrównoważonego rozwoju W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy Tworzenie warunków do samodzielnej i bezpiecznej eksploracji świata przyrody W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy
 5. 5 Organizacja obchodów Dnia Ziemi – happening połączony z organizacją wystawy prac dzieci, listemdo władz miasta i ministerstwa środowiska 04.2021 A. Dąbrowska, J, Wróbel, J. Banaś, E. Firmanty, M. Wierzowiecka - organizacja konkursu wewnątrz-przedszkolnego „Ekologiczna choinka” 11.2020 J. Banaś - przeprowadzenie minimum jednego projektu badawczego dotyczącego wybranego zagadnienia związanego z celami zrównoważonego rozwoju W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy -prowadzenie upraw kwiatów, owoców i warzyw w ogrodzie i w sali połączonych z systematyczną obserwacją i wykorzystaniem plonów W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy - systematyczna segregacja śmieci w przedszkolu Cały rok Wszyscy pracownicy - organizacja miesiąca/ tygodnia bez zabawek 06.2021 Wszyscy wychowawcy - udział w wybranej akcji charytatywnej 12.2020 A. Dąbrowska - organizacja warsztatów podróżniczych „Poznaję Świat” Raz w miesiącu w oddziałach IV, V E. Skwarka we współpracy z grupą podróżników - organizacja kącika zrównoważonego rozwoju w holu przedszkola 1 cel w miesiącu K. Ziółkowska, E. Pietrzak-Białek Priorytet 2: Wspieranie dzieci w kształtowaniu preorientacji zawodowej Zadania z podstawy programowej: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 1. Efekty dla nauczycieli: - lepiej poznają dzieci, ich zainteresowań i możliwości, - ukierunkują zajęcia adekwatnie do zainteresowań dzieci. 2. Efekty dla dzieci: - określają co robią dobrze oraz podają przykłady różnych swoich zainteresowań; - opowiadają o sobie w grupie rówieśniczej; - nazywają etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej); - odgrywają różne role zawodowe w zabawie; - podają nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i te, które wzbudziły ich zainteresowanie oraz identyfikują i opisują czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;
 6. 6 - opisują różne funkcje pracy wykonywanej przez człowieka na wybranych przykładach; - wskazują zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których uczestniczą (np. zakupy, koncert, poczta...) - podejmują próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny; - opowiadają, kim chciałyby zostać w przyszłości; - na miarę swoich możliwości planują własne działania (lub działania grupy) poprzez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu; - podejmują próby decydowania w ważnych dla nich sprawach (indywidualnie i w ramach grupy). 3. Efekty dla rodziców: - poszerzają świadomość w zakresie zadań i możliwości rozwojowych ich dzieci (działania prewencyjne w zakresie zbyt intensywnej i zbyt szerokiej stymulacji, orientacji na samych efektach działań, a nie przyjemności z nich płynącej); - współpracują z przedszkolem w obszarze preorientacji zawodowej (spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, organizacja wycieczek do zakładów pracy czy organizacja spotkań z pasjonatami); - szanują pracę dzieci, pracowników przedszkola; - poważnie traktują plany dzieci, potrafią z nimi rozmawiać o ich przyszłości. Działania Termin Odpowiedzialni Prowadzenie zajęć, rozmów indywidualnych umożliwiających dzieciom poznanie własnych zasobów (ulubionych zajęć, zainteresowań, mocnych stron…) W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy Zapoznanie dzieci ze światem różnorodnych zawodów z wykorzystaniem serii książek „Mam przyjaciela…. oraz książki „Fach, że ach”, spotkań z przedstawicielami różnych zawodów oraz poszerzanie świadomości dotyczącej świata zawodów z wykorzystaniem prostych zabaw, np. „Kto to zrobił?” (dzieci wspólnie z nauczycielem identyfikują osoby i zawody, „Jedziemy autobusem” (Kto prowadzi? Kto wyprodukował...? Kto posprzątał...?) W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy Organizacja warsztatów archeologicznych, architektonicznych, podróżniczych, z ratownictwa medycznego Zgodnie z planem warsztatów Wychowawcy oddziałów od II do V, E. Skwarka Organizacja kącików tematycznie związanych z różnymi zawodami W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy Organizacja wycieczek, spacerów związanych z różnymi zawodami np. remiza strażacka, sklep, poczta, przychodnia, biblioteka, AWF W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy
 7. 7 Inspirowanie dzieci do rozmowy na temat różnych etapów edukacji i jej znaczenia oraz źródeł pozyskiwania wiedzy W ciągu całego roku szkolnego Wychowawcy oddziałów IV, V Poznanie zawodów dziadków i ich zainteresowań, pasji 01.2021 Wychowawcy oddziałów III, IV, V Wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania związanych z wybranymi zawodami Wg potrzeb Wychowawcy oddziału V i IV Rozwijanie samodzielności i samoobsługi oraz kształtowanie takich cech jak utrzymanie ładu, doprowadzanie podejmowanych prac do końca i porządkowanie miejsca pracy W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy Organizację pracy w parach, grupach, zespołach zadaniowych z wyznaczaniem funkcji lidera W ciągu całego roku szkolnego Wychowawcy oddziałów od II do V Eliminowanie stereotypów dotyczących ról społecznych i zawodowych. W ciągu całego roku szkolnego Wychowawcy oddziałów IV, V Priorytet 3: Uzmysłowienie dzieciom roli wartości w życiu każdego człowieka, umiejętności ich rozpoznawania i nazywania. Zadania z podstawy programowej: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 1. Efekty dla nauczycieli: - znają, rozumieją oraz szanują wartości, - są przykładem dla dzieci, - potrafią rozwiązywać konflikty zgodnie z przyjętymi wartościami, - szanują prawa innych, - pozbędą się nawyku zrzucania winy na innych, - traktują wszystkich jako niepowtarzalne jednostki, są tolerancyjni, - mają ustalony swój własny system wartości, - stwarzają okazje do wymiany doświadczeń, dyskusji, współpracy, 2. Efekty dla dzieci: - znają, rozumieją i szanują podstawowe wartości, - znają swoje prawa i obowiązki, - rozpoznają i nazywają emocje, - są empatyczne, tolerancyjne, - szanują innych, - próbują rozwiązywać konflikty odwołując się do wartości,
 8. 8 - stają się coraz bardziej odpowiedzialne i samodzielne, - potrafią współpracować z innymi, 3. Efekty dla rodziców: - rozumieją potrzebę rozmawiania z dziećmi o wartościach i są dla nich dobrym przykładem - szanują siebie i innych, - znają prawa dzieci, - odrzucają nawyk zrzucania winy na innych, - potrafią współpracować z dziećmi i nauczycielami. Działania Termin Odpowiedzialni - opracowanie i wdrożenie innowacji „Emocje” w oparciu o międzynarodowy projekt pod tym samym tytułem W ciągu całego roku szkolnego Wychowawcy oddziału IV - kontynuacja projektu Fundacji Kulczyk „W krainie uczuć” W I semestrze Wychowawcy oddziału V - przeprowadzenie cyklu zajęć związanych z prawami dziecka W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy - szkoleniowa rada pedagogiczna dotycząca wychowania do wartości połączona z wypracowaniem systemu wartości dla przedszkola I semestr E. Skwarka, zespół ds. planowania i koncepcji pracy przedszkola - przeprowadzenie przez dzieci wywiadów z rodzicami na temat wartości II semestr Wychowawcy oddziałów IV, V - stworzenie ogólnoprzedszkolnej prezentacji/książki na temat wartości i emocji wykonanej z udziałem dzieci (prace plastyczne, wypowiedzi) II semestr Wszyscy wychowawcy - zorganizowanie wewnątrz-przedszkolnego konkursu poetyckiego „Emocje wierszem malowane” II semestr A.Dąbrowska, M. Szczepańska, K. Ziółkowska - przeprowadzenie cyklu zajęć związanych z rozpoznawaniem i nazywaniem emocji dostosowanego do możliwości dzieci W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy - uczestniczenie i celebrowanie wydarzeń i świąt związanych z polskimi tradycjami W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy - uczestnictwo w warsztatach podróżniczych: poznawanie różnych kultur i tradycji, nauka tolerancji i szacunku do różnorodności, odmienności, Zgodnie z harmonogramem warsztatów Wychowawcy oddziałów IV i V
 9. 9 - udział w treningach osób niepełnosprawnych II semestr Wychowawcy oddziału V - słuchanie i analiza treści „Mądrych bajek z całego świata” W ciągu całego roku szkolnego Wychowawcy oddziałów od II do V - realizacja programu „Poznaję i akceptuję siebie i innych” W ciągu całego roku szkolnego Wychowawcy oddziałów od I do III - przeprowadzenie zajęć z elementami filozofii na podstawie książek Oskara Brenifiera „Życie, co to takiego?”, „Ja, co to takiego?”, „Uczucia, co to takiego?”, „Dobro i zło”- co to takiego W ciągu całego roku szkolnego Wychowawcy oddziałów IV i V - organizacja warsztatów „Uważność żabki” we współpracy z K. Pałyską Zgodnie z harmonogramem warsztatów Wychowawcy oddziału V - kontynuacja działań związanych z realizacją edukacji Daltońskiej W ciągu całego roku szkolnego Wszyscy wychowawcy III. DIAGNOZOWANIE POTRZEB ROZWOJOWYCH DZIECI Cel główny: dostosowanie oferty przedszkola do zdiagnozowanych potrzeb wychowanków Nazwa zadania i sposób realizacji Wymagane dokumenty Osoby odpowiedzialne za realizację Terminy Podsumowanie grupowych wyników obserwacji oraz wyników oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej z roku szkolnego 2019/2020, w tym w okresie pandemii COVID-19 Arkusze obserwacji, arkusze oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, arkusze monitorowania postępów i trudności dzieci prowadzone w trakcie edukacji na odległość Wszyscy nauczyciele i logopeda 09.2020 Przeprowadzenie obserwacji dzieci w oddziałach II, III, IV Arkusze obserwacji Nauczyciele oddziałów II, III, IV 09.2020
 10. 10 Prowadzenie obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej oraz przekazanie wyników rodzicom Arkusze obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej Wszyscy nauczyciele 10.2020 01.2021/06.202 Wytypowanie dzieci, którym niezbędne jest udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej Informacja o potrzebie objęcia dziecka pomocą Wszyscy nauczyciele i logopeda, rodzice 10.2020 i w przypadku potrzeby Opracowanie informacji o gotowości szkolnej Informacja o gotowości szkolnej Nauczyciele oddziału V 04.2018 Organizowanie zajęć wspomagających rozwój dzieci w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Dzienniki zajęć i zajęć dodatkowych, plany pracy z dzieckiem – cały rok szkolny. Nauczyciele dzieci zakwalifikowanych do pomocy Cały rok Współpraca ze specjalistami w zakresie udzielania pomocy dzieciom z trudnościami i dzieciom szczególnie uzdolnionym Dzienniki zajęć logopedy, dokumentacja psychologa Wszyscy nauczyciele Wg potrzeb Współpraca z rodzicami i specjalistami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej Dzienniki zajęć i dzienniki zajęć specjalistów Ocena efektywności udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wszyscy nauczyciele i specjaliści Na bieżąco IV. REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH „EMOCJE” I „EDUKACJA DALTOŃSKA – OD NAUCZANIA DO UCZENIA SIĘ” Nazwa podejmowanych zadań i sposób ich realizacji Terminy realizacji i wymagane dokumenty Osoby odpowiedzialne za realizację 1. Zapoznanie członków rady pedagogicznej z założeniami i celami 08.2020 E. Skwarka, J. Banaś, J. Wróbel, M.
 11. 11 innowacji oraz jej opisem Szczepańska 2. Uzyskanie zgód autorów i zgód rodziców 08-09.2020 autorzy 3. Uchwała Rady pedagogicznej w sprawie zaopiniowania innowacji 09.2020 E. Skwarka 4. Ewaluacja poszczególnych etapów innowacji Cały rok szkolny, zgodnie z harmonogramem innowacji Zespół ds. innowacji V.PLANOWANY KALENDARZ IMPREZ, UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Lp. Nazwa imprezy/uroczystości Termin realizacji 1. Sprzątanie Ziemi 09.2020 2. Międzynarodowy Dzień Kropki 09.2020 3. Dzień Edukacji Narodowej 10.2020 4. Pasowanie na przedszkolaka 10. 2020 5. Międzynarodowy Dzień Zwierząt 10.2020 6. Święto Niepodległości 11.2020 7. Mikołajki 12. 2020 8. Uroczystość z okazji jubileuszu 70-lecia przedszkola 12.2020 9. Świąteczne spotkanie z rodzicami 12. 2020 10. Dzień z Babci i Dziadka 01.2021 11. Dzień Kubusia Puchatka 01.2021 12. Bal karnawałowy 02.2021 13. Powitanie wiosny 03.2021 14. Wielkanoc – świąteczne spotkania z rodzicami 04.2021 15. Światowy Dzień Ziemi 04.2021
 12. 12 16. Olimpijski Bieg Przedszkolaków 05.2021 17. Święto Rodziny - piknik 05.2021 18. Dzień Dziecka 06.2021 19. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 06.2021 VI.PLANOWANY HARMONOGRAM PRZEDSTAWIEŃ TEATRALNYCH I WARSZTATÓW W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 VII. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI: Zadania Sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne 1. Organizacja walnego zebrania z rodzicami w formie online.  Omówienie spraw organizacyjnych oraz dotyczących zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.  Przedstawienie wyników ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w poprzednim roku szkolnym. 09.2020 Dyrektor Lp. Rodzaj Termin Oddział 1. Warsztaty zrównoważonego rozwoju Raz w miesiącu IV, V 2. Warsztaty przyrodnicze Raz w miesiącu I, II,III, IV, V 3. Warsztaty podróżnicze Raz w miesiącu IV, V 4. Warsztaty architektoniczne Raz w miesiącu I, II,III, IV, V 5. Warsztaty archeologiczne Raz w roku IV, V 6. Warsztaty taneczno-ruchowe Raz na dwa tygodnie I, II, III 7. Zumba Raz na tydzień IV, V 8. Piłka nożna Raz na tydzień II, III, IV, V 9. Nauka pływania (we współpracy z Hasten) Raz na tydzień II, III, IV, V 10. Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami karate Dwa razy w miesiącu I, II,III, IV, V 11. Teatrzyki Raz w miesiącu I, II,III, IV, V
 13. 13  Przedstawienie priorytetów przedszkola na rok szkolny 2020/2021  Sprawozdanie z działalności rady Rodziców w poprzednim roku szkolnym.  Ustalenie wysokości składki na Radę Rodziców.  Informacja o zasadach wzajemnej komunikacji.  Zapoznanie z procedurami udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 2. Organizacja zebrań grupowych  Zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.  Zapoznanie z zaplanowanymi działaniami w bieżącym roku szkolnym  Omówienie wzajemnych oczekiwań.  Informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo--dydaktycznych. 09.2020/01.2021/ 06.2021 oraz wg potrzeb Wychowawcy 3. Współpraca z Radą Rodziców  Wybory do Rady Rodziców  Ustalenie zakresu współpracy i sposobu komunikacji  Ukonstytuowanie się Rady Rodziców  Ustalenie planu pracy  Systematyczne spotkania z członkami Rady Rodziców 09.2020 raz na kwartał Dyrektor 4. Integracja między nauczycielami a rodzicami .  Organizacja spotkań indywidualnych z rodzicami.  Organizacja zajęć otwartych i warsztatów w grupach wiekowych – informowanie i zapraszanie rodziców. Wg potrzeb wychowawcy
 14. 14  Udział rodziców w wycieczkach.  Pomoc rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości.  Włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców.  Włączanie rodziców do organizacji wizyty partnerów programu Erasmus+.  Prezentacja ważnych informacji na stronie internetowej, w komunikatorze oraz na tablicy dla rodziców.  Włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy/przedszkola poprzez dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, okresowe wzbogacanie kącika przyrody.  Zachęcanie rodziców do śledzenia wydarzeń na stronie internetowej, facebooku i blogu przedszkola.  Zachęcanie rodziców do udziału w projektach w roli ekspertów.  Organizacja spotkań z rodzicami, podczas których dzielić się będą swoimi zawodami, pasjami, zainteresowaniami, hobby. 5. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i rodziców.  Informowanie rodziców o trudnościach i postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela, ocena efektywności udzielanej pomocy  Włączenie rodziców do udziału w konsultacjach ze specjalistami w przedszkolu oraz w poradni 09.2019 / 01.2021 i na bieżąco Na bieżąco Wychowawcy Wychowawcy, specjaliści
 15. 15 6. Poszerzanie wiedzy rodziców na temat rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i zagadnień związanych z priorytetami przedszkola  Organizowanie spotkań rodziców ze specjalistami (rozmowy, prezentacje, szkolenia online) Wg potrzeb Dyrektor, specjaliści 7. Organizacja przedstawienia teatralnego dla dzieci  Pomoc przy realizacji przedstawienia (scenografia, próby, zakup potrzebnych materiałów) Wg potrzeb Dyrektor, wychowawcy VIII. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Lp. Zakres współpracy Termin Odpowiedzialni 1. Współpraca z AWF w zakresie administrowania przedszkolem i organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych cały rok Dyrektor 2. Współpraca z BielańskimKlubem Karate i AZS AWF przy organizacji treningów/zajęć dla dzieci cały rok Wychowawcy oddziałów IV, V 3. Współpraca z dyrektorami bielańskich przedszkoli w zakresie wymiany informacji i wspólnych szkoleń cały rok Dyrektor 4. Współpraca ze szkołą podstawową – wizyty w szkole II semestr E. Firmanty 5. Współpraca z Fundacja CultureLab w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju. cały rok Dyrektor 6. Współpraca z Fundacją Kulczyk w zakresie realizacji projektu „W królestwie uczuć” I semestr Wychowawcy oddziału V 7. Współpraca z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie w zakresie kierunków pracy w zakresie edukacji Daltońskiej wg potrzeb Dyrektor i chętni nauczyciele
 16. 16 8. Współpraca z firmą FunActive przy organizacji Olimpiady Przedszkolaków z okazji 70- lecia przedszkola I semestr Dyrektor, A. Dąbrowska Współpraca międzynarodowa 9. Podsumowanie projektu „Freedom Without Chaos” programu Erasmus + 09.2020 Dyrektor 10. Udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Emocje” cały rok Wychowawcy oddziału IV 11. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z byłymi partnerami projektów międzynarodowych wg potrzeb Dyrektor i chętni nauczyciele IX. PLAN WYCIECZEK PRZEDSZKOLNYCH I WYJŚĆ GRUPOWYCH Tematyka wycieczek Oddział Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Spacery po terenie AWF I, II, III, IV, V wg potrzeb, starsze grupy raz w tygodniu wychowawcy Wycieczki do okolicznych parków, lasów IV, V minimum raz w miesiącu wychowawcy Wycieczki po Warszawie i poza miasto I, II, III IV, V minimum dwa razy w roku minimum raz na kwartał M. Cichocka M. Wierzowiecka Uwaga - w okresie pandemii wycieczki mogą być odwołane ! Roczny plan pracy zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 07-2020/2021 z dnia 28.08.2020 r.
Anúncio