O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

สูตรคำนวน

9.455 visualizações

Publicada em

PPPPP

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

สูตรคำนวน

 1. 1. เรื่อง สูตรและฟังก์ชั่นในโปรแกรม excel
 2. 2. การคำนวณสูตรด้วยโปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel มีความสะดวกในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะการคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร จัดว่าเป็นพื้นฐานของการคำนวณอย่างยิ่ง การคำนวณผลลัพธ์ที่มีจำนวนหลายเซลล์นั้น โปรแกรม Microsoft Excel สามารถคำนวณได้ด้วยสูตร ซึ่งมีความถูกต้องและชัดเจน
 3. 3. 1. การคำนวณตามหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์   1.1 การใช้เครื่องหมายคณิตศาสตร์ในโปรแกรม Microsoft Excel +   แทน  การคำนวณหาผลบวก   -    แทน  การคำนวณหาผลลบ *   แทน  การคำนวณหาผลคูณ /   แทน  การคำนวณหาผลหาร   =    แทน  การคำนวณหาผลลัพธ์
 4. 4. 1.2 กฎเกณฑ์การคำนวณ             - ทุกครั้งที่ต้องการคำนวณจะต้องพิมพ์เครื่องเท่ากับ (=) ก่อนทุกครั้ง             - เมื่อกำหนดสูตรการคำนวณเรียบร้อยแล้วให้กดแป้น Enter            ตัวอย่าง เช่น คำนวณหาผลลัพธ์ที่เซลล์ A4 หาผลบวก A2+B3=A2+B3      หมายถึง  พิมพ์เท่ากับที่เซลล์ A4 แล้วให้คลิกที่เซลล์ A2 พิมพ์เครื่องหมายบวก แล้วคลิกที่เซลล์ B3 กดแป้น Enter กรณีคำนวณจำนวนมากกว่า 2 เซลล์ สามารถทำได้เช่นกัน                  เช่น = A2+B3+C4+D5  หมายถึง การคำนวณหาผลบวกเซลล์ A2 , B3 , C4 , D5
 5. 5. 1.3 สูตรพื้นฐานการทำงาน   sum   การคำนวณหาค่าผลรวม   average  -   การคำนวณหาค่าเฉลี่ย   max   -   การหาค่าสูงสุด    min  - การหาค่าต่ำสุด 1.4 รูปแบบการใช้สูตรในการคำนวณ            = สูตร ( เซลล์ต้นทาง : เซลล์ปลายทาง )             เช่น = sum(B2:B5)
 6. 6. 1.5 รูปแบบการใช้ฟังก์ชั่นในการคำนวณ         1.5.1 การใช้ IF =IF( อ้างอิงเซลล์ / เครื่องหมายอ้างอิง / ขอบเขตที่ 1,“ ผลลัพธ์” , IF ( อ้างอิงเซลล์ / เครื่องหมายอ้างอิง / ขอบเขตที่ 2,“ ผลลัพธ์” , IF( อ้างอิงเซลล์ / เครื่องหมายอ้างอิง / ขอบเขตที่ 3,“ ผลลัพธ์” ,....., IF( อ้างอิงเซลล์ / เครื่องหมายอ้างอิง / ขอบเขตที่ n,“ ผลลัพธ์” , “ ผลลัพธ์ที่ไม่อยู่ในขอบเขต” )))...) n กดแป้น Enter หมายเห ตุ         n แทน ขอบเขตสุดท้ายที่ต้องการค้นหา                 เช่น =IF(G5>=80,"4",IF(G5>=75,"3.5",IF(G5>=70,"3",IF(G5>=65,"2.5", IF(G5>=60,"2",IF(G5>=55,"1.5",IF(G5>=50,"1","0")))))))     
 7. 7. ฟังก์ชั่นในโปรแกรม Excel
 8. 8. ฟังก์ชั่น ( Function) คือ สูตรสำเร็จรูปที่สามารถนำไปใช้งานให้เกิดผลลัพธ์ได้ทันที โดยฟังก์ชั่นสามารถลดขั้นตอนการคำนวณ หรือการปฏิบัติการที่ยุ่งยากและซับซ้อนของการใช้สูตรในการคำนวณ ตัวอย่างเช่น = A1+B1+C1+D1 เราสามารถใช้ฟังก์ชั่นในการรวมได้คือ = SUM(A1:D1) คำตอบเป็นคำตอบเดียวกันเป็นต้น
 9. 9. ตัวอย่างฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อย ๆ ฟังก์ชั่น รูปแบบ หน้าที่ SUM =SUM (A1:D1) การรวมตัวเลขที่อยู่ระหว่าง A1 ถึง D1 MAX =MAX (A1:A10) ค่าหาสูงสุดที่อยู่ระหว่าง A1 ถึง A10 MIN =MIN (A1:A10) ค่าหาต่ำสุดที่อยู่ระหว่าง A1 ถึง A10 AVERAGE =AVERAGE (A1:A10) ค่าหาเฉลี่ยข้อมูลที่อยู่ระหว่าง A1 ถึง A10 STDEV =STDEV (A1:A10) หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในช่วงพื้นที่ระหว่าง A1 ถึง A10
 10. 10. จบการนำเสนอแล้ว นะคะ

×