Edição RevistaSofala, Jaeiro de 2015
`âÇwÉ TvàâtÄ
Dœ x Eœ TÇÉ
Agropecuária Nível
Básico
EESSTTAAQQUUIINNHHAA,, JJAANNEEIIR...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
1
FFIICCHHAA TTÉÉCCNNIICCAA
TTÍÍTTUULLOO:: MMUUNNDDOO AACCTTUUAALL 11ºº EE 22ºº AANNOO....
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
2
CCoonntteeúúddoo
IInnttrroodduuççããoo...................................................
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
3
TTeemmaa:: OO DDeesseemmpprreeggoo......................................................
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
4
Introdução
CCaarroo ffoorrmmaannddoo ee ffoorrmmaaddoorr!!
EEssttee mmaannuuaall,, MM...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
5
11ºº AAnnoo
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
6
I Módulo: Vida pessoal e colectiva
Tema: 7 Boas maneiras de passar os tempos livres.
...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
7
ccoommpplleemmeennttoo aa tteerraappiiaa ccoonnvveenncciioonnaall.. AA pprrooppoosstt...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
8
EEmm aallgguunnss ccaassooss,, ppooddee aattéé aajjuuddaarr nnaa rreeccuuppeerraaççãã...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
9
Tema: Liberdade
LLiibbeerrddaaddee,, eemm ffiilloossooffiiaa,, ppooddee sseerr ccoomm...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
10
˝˝aa lliibbeerrddaaddee éé aabbssoolluuttaa oouu nnããoo eexxiissttee˝˝.. SSaarrttrre...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
11
AAllgguunnss ttiippooss ddee lliibbeerrddaaddeess
lliibbeerrddaaddee ppoollííttiicca...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
12
Tema: A Fome
OO ddiirreeiittoo àà aalliimmeennttaaççããoo éé
uumm ddooss pprriinnccíí...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
13
sseejjaa,, 2200%% ddaa ssuuaa ppooppuullaaççããoo -- nneemm sseemmpprree ddiissppõõee...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
14
bb)) CCaauussaass SSoocciiooccuullttuurraaiiss
CCoonnssttaattoouu--ssee qquuee aallg...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
15
ccaaddeeiiaa,, mmaass ffaavvoorreeccee ttaammbbéémm oo cclliieenntteelliissmmoo ccoo...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
16
Tema: Redes Sociais
AA iinntteerrnneett ffaazz ppaarrttee ddoo ddiiaa--aa--ddiiaa dd...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
17
""CCllaarroo qquuee ooss eemmpprreeggaaddoorreess eennccaarraamm ccoomm mmaauuss ool...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
18
ttooccaa éé oo sseegguuiinnttee –– ssee vvooccêê tteemm uumm mmiinnuuttiinnhhoo llii...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
19
II Módulo: A vida na sociedade
Tema: Desastres Naturais
UUmm ddeessaassttrree nnaatt...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
20
ddaa nnaattuurreezzaa qquuee aattuuaamm iinnddeeppeennddeenntteemmeennttee ddaa aaçç...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
21
CCaauussaass ddaass CChheeiiaass oouu IInnuunnddaaççõõeess
AA pprriinncciippaall cca...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
22
AA oobbeessiiddaaddee éé oo rreessuullttaaddoo ddee ddiivveerrssaass ddeessssaass ii...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
23
·· DDiiaabbeetteess MMeelllliittuuss ttiippoo IIII ·· AAuummeennttoo ddaa iinnssuull...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
24
RReeeedduuccaaççããoo AAlliimmeennttaarr
IInnddeeppeennddeennttee ddoo ttrraattaammee...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
25
aa mmeellhhoorraa ddaa sseennssaaççããoo ddee bbeemm--eessttaarr ee aauuttoo--eesstti...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
26
Tema: Relacionamentos (entre colegas,
coordenadores, gerentes).
RReellaacciioonnaamm...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
27
Tema: Comportamentos em reuniões
NNaass rreeuunniiõõeess tteemm ssiiddoo oo mmoommee...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
28
DDeevveemmooss aapprreesseennttaarr aass nnoossssaass iiddeeiiaass ccoommoo rreeccoo...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
29
22ºº AANNOO
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
30
I Módulo: Sociedade Profissional
Tema: A Empresa
UUmmaa eemmpprreessaa éé uumm ccoon...
Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano
31
.. EEmmpprreessaass pprriivvaaddaass:: eemmpprreessaass ccuujjoo ccaappiittaall éé d...
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Mundo actual 1º e 2º ano
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Mundo actual 1º e 2º ano

273 visualizações

Publicada em

Manual de Mundo Actual 1º e 2º ano do Ensino Técnico Profissional, formação em Agropecuária- Nível Básico de Moçambique. Progressão modular

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Mundo actual 1º e 2º ano

 1. 1. Edição RevistaSofala, Jaeiro de 2015 `âÇwÉ TvàâtÄ Dœ x Eœ TÇÉ Agropecuária Nível Básico EESSTTAAQQUUIINNHHAA,, JJAANNEEIIRROO DDEE 22001155 Y|Ä|Ñx `tà{âááÉ _âÇtäÉ
 2. 2. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 1 FFIICCHHAA TTÉÉCCNNIICCAA TTÍÍTTUULLOO:: MMUUNNDDOO AACCTTUUAALL 11ºº EE 22ºº AANNOO.. AAUUTTOORR:: FFIILLIIPPEE MMAATTHHUUSSSSOO LLUUNNAAVVOO CCAAPPAA:: FFIILLIIPPEE MMAATTHHUUSSSSOO LLUUNNAAVVOO EEDDIIÇÇÃÃOO --RREEVVIISSTTAA ESTAQUINHA, JANEIRO DE 201 5 DDEEDDIICCAATTÓÓRRIIAA AAoo mmeeuu DDeeuuss qquuee sseemmpprree mmee pprrootteeggeeuu,, ccuuiiddoouu,, aammoouu,, ttrroouuxxee aalleeggrriiaa ee eessppeerraannççaa ppaarraa mmiimm.. EEmm sseegguuiiddaa,, aaooss mmeeuuss ppaaiiss AArrmmaannddoo LLuunnaavvoo ee LLaauurriinnaa CChhuummbbaa GGeelleellee ppoorr ttuuddoo tteerreemm ffeeiittoo ddeessddee ddaa mmiinnhhaa mmoocciiddaaddee aattéé ooss ddiiaass ddee hhoojjee.. AAoo mmeeuu ffiillhhoo WWiillkkeerr ((JJúúnniioorr)) ee aa qquueerriiddaa eessppoossaa IIssaabbeell ppooiiss eelleess qquuee sseemmpprree mmee mmoottiivvaamm ppaarraa qquuee eeuu ccoonnttiinnuuee ttrraabbaallhhaannddoo mmaaiiss ppaarraa llhheess ggaarraannttiirr uumm ffuuttuurroo mmeellhhoorr.. DDeeddiiccoo ttaammbbéémm aaooss mmeeuuss iirrmmããooss,, eemm eessppeecciiaall aaoo JJooããoo GGeelleellee LLuunnaavvoo ppoorr nnããoo sseerr aappeennaass iirrmmããoo,, mmaass ssiimm aammiiggoo qquuee sseemmpprree mmoottiivvoouu--mmee aa oollhhaarr aa eessccoollaa ccoommoo nnoossssaa úúllttiimmaa eessppeerraannççaa.. PPoorr ffiimm ddeeddiiccoo aa ttooddooss ffoorrmmaannddooss ee ffoorrmmaaddoorreess ddaass EEssccoollaass PPrrooffiissssiioonnaaiiss FFaammiilliiaarreess RRuurraaiiss ddee MMooççaammbbiiqquuee,, eemm eessppeecciiaall ooss ddee EEssttaaqquuiinnhhaa.. EE,, aa ttooddooss qquuee lluuttaamm ppaarraa mmaanntteerr vviivvaa oo EEnnssiinnoo PPrrooffiissssiioonnaall uussaannddoo aa pprrooggrreessssããoo mmoodduullaarr..
 3. 3. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 2 CCoonntteeúúddoo IInnttrroodduuççããoo........................................................................................................................................................................................................44 11ºº AAnnoo....................................................................................................................................................................................................................55 II MMóódduulloo:: VViiddaa ppeessssooaall ee ccoolleeccttiivvaa ..........................................................................................................................66 TTeemmaa:: 77 BBooaass mmaanneeiirraass ddee ppaassssaarr ooss tteemmppooss lliivvrreess..........................................................................66 EExxeerrccíícciiooss ddee rreefflleexxããoo ..................................................................................................................................................................88 TTeemmaa:: LLiibbeerrddaaddee....................................................................................................................................................................................99 EExxeerrccíícciiooss ....................................................................................................................................................................................................1111 TTeemmaa:: AA FFoommee......................................................................................................................................................................................1122 EExxeerrccíícciiooss ddee rreeccaappiittuullaaççããoo ..............................................................................................................................................1155 TTeemmaa:: RReeddeess SSoocciiaaiiss....................................................................................................................................................................1166 IIII MMóódduulloo:: AA vviiddaa nnaa ssoocciieeddaaddee ................................................................................................................................1199 TTeemmaa:: DDeessaassttrreess NNaattuurraaiiss ....................................................................................................................................................1199 TTeemmaa:: oobbeessiiddaaddee................................................................................................................................................................................2211 TTeemmaa:: RReellaacciioonnaammeennttooss ((eennttrree ccoolleeggaass,, ccoooorrddeennaaddoorreess,, ggeerreenntteess)).. ....................2266 TTeemmaa:: CCoommppoorrttaammeennttooss eemm rreeuunniiõõeess ................................................................................................................2277 22ºº AANNOO ............................................................................................................................................................................................................2299 II MMóódduulloo:: SSoocciieeddaaddee PPrrooffiissssiioonnaall............................................................................................................................3300 TTeemmaa:: AA EEmmpprreessaa ............................................................................................................................................................................3300 EExxeerrccíícciiooss ppaarraa rreevviissããoo............................................................................................................................................................3311 TTeemmaa:: MMuuddaannççaa TTeeccnnoollóóggiiccaa ee OOrrggaanniizzaaççããoo ddoo TTrraabbaallhhoo ................................................3322 EExxeerrccíícciiooss.. ..................................................................................................................................................................................................3366 TTeemmaa:: CCaarrttaa ddee ssoolliicciittaaççããoo ddee eemmpprreeggoo..........................................................................................................3388 IIII MMóódduulloo:: PPrroobblleemmaass ddeeccoorrrreenntteess nnaa vviiddaa pprrooffiissssiioonnaall ........................................................4433 TTeemmaa:: AA FFooffooccaa nnoo ttrraabbaallhhoo............................................................................................................................................4433 EExxeerrccíícciiooss ....................................................................................................................................................................................................4444 TTeemmaa:: OO SSttrreessssee nnoo ttrraabbaallhhoo..........................................................................................................................................4455
 4. 4. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 3 TTeemmaa:: OO DDeesseemmpprreeggoo................................................................................................................................................................4499 EExxeerrccíícciiooss ddee rreevviissããoo..................................................................................................................................................................5533 IIIIII MMóódduulloo:: DDeessaaffiiooss ddoo mmiillêênniioo ..............................................................................................................................5544 TTeemmaa:: EEmmpprreeggaabbiilliiddaaddee..........................................................................................................................................................5544 TTeemmaa:: EEmmpprreeeennddeeddoorriissmmoo..................................................................................................................................................5566 EExxeerrccíícciiooss ddee rreevviissããoo..................................................................................................................................................................5577 TTeemmaa:: AAlliimmeennttaaççããoo ee ssaaúúddee..............................................................................................................................................5588 EExxeerrccíícciiooss ddee rreevviissããoo..................................................................................................................................................................6622 TTeemmaa:: HHIIVV//SSIIDDAA ee SSaaúúddee..................................................................................................................................................6633 EExxeerrccíícciiooss ddee rreevviissããoo................................................................................................................................................................6666 TTeemmaa:: PPrroodduuttooss qquuee aaffeeccttaamm aa ssaaúúddee (( DDrrooggaass ee bbeebbiiddaass)).. ..............................................6677 EExxeerrccíícciiooss ddee rreevviissããoo..................................................................................................................................................................7722 TTeemmaa:: CCrriimmiinnaalliiddaaddee ..................................................................................................................................................................7733 AAnneexxoo ................................................................................................................................................................................................................7777 PPrroobblleemmaass qquuee aaffeeccttaamm ooss JJoovveennss eemm MMooççaammbbiiqquuee....................................................................7777 RReeffeerrêênncciiaass BBlliibblliiooggrrááffiiccaass................................................................................................................................................7788 SSoobbrree oo aauuttoorr............................................................................................................................................................................................7799
 5. 5. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 4 Introdução CCaarroo ffoorrmmaannddoo ee ffoorrmmaaddoorr!! EEssttee mmaannuuaall,, MMuunnddoo AAccttuuaall 11ºº ee 22ºº AAnnooss,, ffooii pprroodduuzziiddaa ddee aaccoorrddoo ccoomm ooss tteemmaass ddoo pprrooggrraammaa ddee eennssiinnoo eellaabboorraaddoo ppeelloo MMiinniissttéérriioo ddaa EEdduuccaaççããoo ppaarraa oo EEnnssiinnoo TTééccnniiccoo PPrrooffiissssiioonnaall,, ccoomm aalliicceerrccee nnaa PPeeddaaggooggiiaa ddee AAlltteerrnnâânncciiaa ee sseegguuiinnddoo aa sseeqquuêênncciiaa ddaa pprrooggrreessssããoo mmoodduullaarr eemm vviiggoorr nnoo nnoossssoo ppaaííss nnaass eessccoollaass ddeessttee ggéénneerroo.. AAcchhaammooss nnóóss sseerr ppeerrttiinneennttee ssuubblliinnhhaarr ee ssuuppoorrttaannddoo--ssee nnuumm ddooss nnoossssooss PPiillaarreess ((FFlleexxiibbiilliiddaaddee)) qquuee oo ffoorrmmaaddoorr ppooddee eennccaaiixxaarr aaiinnddaa oouuttrrooss ccoonntteeúúddooss qquuee llhhee ccoonnvviirr sseerr iimmppoorrttaanntteess ppaarraa oo pprroocceessssoo ddee aapprreennddiizzaaggeemm ddooss ffoorrmmaannddooss ddeessttaass dduuaass ccllaasssseess.. PPoorr iissssoo ffooii mmeessmmoo ppeennssaannddoo nneessttaa fflleexxiibbiilliiddaaddee qquuee nnããoo ddeeffiinniimmooss oo nnúúmmeerroo ddee hhoorraass ppoorr ccaaddaa mmóódduulloo,, ffiiccaannddoo aa ccrriittéérriioo ddoo ffoorrmmaaddoorr,, ddee aaccoorrddoo ccoomm aass ssuuaass ppoossssiibbiilliiddaaddeess ddee lleecccciioonnaaççããoo ee,, ttaammbbéémm aa ssuuaa ffoorrmmaa.. OO mmaannuuaall eessttáá oorrggaanniizzaaddoo nnããoo dduummaa ffoorrmmaa ccaabbaall,, ppoorr iissssoo eellaa éé ddiiggnnaa ddee aalltteerraaççõõeess ddee mmeellhhoorriiaa ee aaddmmiittee--ssee aaiinnddaa aa ssuuaa rreessttrruuttuurraaççããoo,, mmaass ppaarraa iissssoo aagguuaarrddaammooss aa ssuuaa ssuuggeessttããoo.. OO AAuuttoorr
 6. 6. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 5 11ºº AAnnoo
 7. 7. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 6 I Módulo: Vida pessoal e colectiva Tema: 7 Boas maneiras de passar os tempos livres. OOppççõõeess iinntteelliiggeenntteess ddee llaazzeerr ppooddeemm aajjuuddáá--lloo aa rreedduuzziirr oo eessttrreessssee,, ffoorrttaalleecceerr oo ssiisstteemmaa iimmuunnoollóóggiiccoo ee aauummeennttaarr aa aauuttooeessttiimmaa PPeellaa mmaannhhãã,, eelleess mmaall aaccoorrddaamm ee jjáá eessttããoo nnoo cceelluullaarr,, rreessoollvveennddoo pprroobblleemmaass ddoo eessccrriittóórriioo.. NNaa hhoorraa ddoo aallmmooççoo,, nnããoo ssee aalliimmeennttaamm ddiirreeiittoo,, ddee ttããoo pprreeooccuuppaaddooss qquuee eessttããoo ccoomm aa rreeuunniiããoo ddaass 1166 hh.. ÀÀ nnooiittee,, qquuaannddoo cchheeggaamm eemm ccaassaa,, eemm vveezz ddee ssee rreeffaasstteellaarreemm nnaa ccaammaa ppaarraa uummaa rreevviiggoorraannttee nnooiittee ddee ssoonnoo,, vvaarraamm aa mmaaddrruuggaaddaa nnaa ffrreennttee ddoo ccoommppuuttaaddoorr.. EEssffoorrççaaddooss,, ddeettaallhhiissttaass ee eexxiiggeenntteess,, ooss wwoorrkkaahhoolliiccss -- tteerrmmoo iinnggllêêss qquuee ddeessiiggnnaa ppeessssooaass vviicciiaaddaass eemm ttrraabbaallhhoo -- nnããoo ssaabbeemm aa hhoorraa ddee ppaarraarr.. EE,, nnaass rraarraass vveezzeess qquuee ccoonnsseegguueemm,, ssóó ppeennssaamm eemm mmeettaass,, pprraazzooss ee ccuussttooss.. ""PPoouuqquuííssssiimmaass ppeessssooaass ssaabbeemm vviivveerr.. AA ggrraannddee mmaaiioorriiaa aappeennaass ssoobbrreevviivvee"",, aaffiirrmmaa oo pprreeppaarraaddoorr ffííssiiccoo NNuunnoo CCoobbrraa.. ""OO iiddeeaall éé qquuee aass ppeessssooaass ddeeddiiqquueemm ddee 4400 aa 6600 mmiinnuuttooss ddoo ddiiaa àà pprrááttiiccaa ddee aallgguummaa aaccttiivviiddaaddee ddee llaazzeerr"",, aannaalliissaa oo ccaarrddiioollooggiissttaa MMaarrccoo AAnnttóónniioo ddee MMaattttooss,, ddiirreeccttoorr ddoo IInnssttiittuuttoo NNaacciioonnaall ddoo CCoorraaççããoo ((IINNCC)).. ""ÉÉ iimmppoorrttaannttee eessccoollhheerr aalltteerrnnaattiivvaass qquuee rreedduuzzaamm oo nníívveell ddee eessttrreessssee,, ppoorr eessttee sseerr uumm ddooss pprriinncciippaaiiss ffaaccttoorreess ddee rriissccoo ppaarraa ddooeennççaass ccaarrddííaaccaass"".. 11-- RReellaaxxaarr ssoobbrree dduuaass rrooddaass OO qquuee nnããoo ffaallttaamm ssããoo mmoottiivvooss ppaarraa qquueemm ddeesseejjaa ccoommeeççaarr aa ppeeddaallaarr aaiinnddaa hhoojjee.. AAlléémm ddee sseerr ccoonnssiiddeerraaddaa oo mmeeiioo ddee ttrraannssppoorrttee mmaaiiss ""eeccoollooggiiccaammeennttee ccoorrrreeccttoo"" qquuee eexxiissttee,, aa bbiicciicclleettaa ttaammbbéémm ttoonniiffiiccaa ooss mmúússccuullooss,, mmeellhhoorraa aa rreessppiirraaççããoo,, pprreevviinnee ddooeennççaass ee ggaassttaa ccaalloorriiaass.. AAoo aarr lliivvrree,, uummaa hhoorraa ddee eexxeerrccíícciiooss ccoonnssoommee eemm ttoorrnnoo ddee 335500 ccaalloorriiaass.. NNoo ssppiinnnniinngg,, oo ggaassttoo ccaallóórriiccoo ppooddee cchheeggaarr aa 660000.. ""AAlléémm ddee ooffeerreecceerr aass mmeessmmaass vvaannttaaggeennss qquuee aa ccoorrrriiddaa,, aannddaarr ddee bbiicciicclleettaa nnããoo ssoobbrreeccaarrrreeggaa aass aarrttiiccuullaaççõõeess ppoorrqquuee nnããoo ggeerraa iimmppaaccttoo"".. 22-- CCaannttaarr oouu ttooccaarr uumm iinnssttrruummeennttoo PPooddee aattéé nnããoo eessppaannttaarr ooss mmaalleess,, mmaass oo ccaannttoo aajjuuddaa aa pprrooppoorrcciioonnaarr bbeemm-- eessttaarr.. ÉÉ oo qquuee ggaarraannttee mmééddiiccooss ddaass mmaaiiss ddiiffeerreenntteess eessppeecciiaalliiddaaddeess,, qquuee uuttiilliizzaamm aa mmúússiiccaa ccoommoo rreeccuurrssoo tteerraappêêuuttiiccoo nnoo ttrraattaammeennttoo ddee ddooeennççaass ccoommoo hhiippeerrtteennssããoo,, aannssiieeddaaddee ee ccâânncceerr.. ""AA mmuussiiccootteerraappiiaa éé uumm eexxcceelleennttee
 8. 8. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 7 ccoommpplleemmeennttoo aa tteerraappiiaa ccoonnvveenncciioonnaall.. AA pprrooppoossttaa éé ffoorrttaalleecceerr eemmoocciioonnaallmmeennttee oo ppaacciieennttee ppaarraa qquuee eellee aapprreennddaa aa lliiddaarr mmeellhhoorr ccoomm ooss ssiinnttoommaass ddaa ddooeennççaa"".. EEssttuuddooss rreecceenntteess ggaarraanntteemm qquuee aa mmúússiiccaa ppootteenncciiaalliizzaa aa rreeaabbiilliittaaççããoo ddee ppaacciieenntteess ccoomm qquuaaddrrooss ddee ddooeennççaass ddeeggeenneerraattiivvaass ddoo ccéérreebbrroo ee mmeellhhoorraa aa ccoooorrddeennaaççããoo mmoottoorraa ddee ddeeffiicciieenntteess ffííssiiccooss.. ""MMúússiiccaa éé uumm ggrraannddee aalliiaaddoo tteerraappêêuuttiiccoo ppoorrqquuee eessttiimmuullaa iimmuunnoollooggiiccaammeennttee oo iinnddiivvíídduuoo"" 33-- SSeerr vvoolluunnttáárriioo FFaazzeerr oo bbeemm aaoo pprróóxxiimmoo,, qquueemm ddiirriiaa,, éé bbeennééffiiccoo àà ssaaúúddee.. NNããoo ssóó ddee qquueemm rreecceebbee,, mmaass,, pprriinncciippaallmmeennttee,, ddee qquueemm pprraattiiccaa aa bbooaa aaççããoo.. AA pprrááttiiccaa ddaa bbooaa aaccççããoo,, aalliivviiaa tteennssõõeess,, rreedduuzz oo eessttrreessssee,, ffoorrttaalleeccee oo ssiisstteemmaa iimmuunnoollóóggiiccoo ee aauummeennttaa aa eexxppeeccttaattiivvaa ddee vviiddaa ddooss vvoolluunnttáárriiooss.. EEssssee eessttuuddoo ccoommpprroovvaa qquuee,, qquuaannddoo nnooss eennggaajjaammooss eemm uumm ttrraabbaallhhoo vvoolluunnttáárriioo,, eexxppeerriimmeennttaammooss uummaa sseennssaaççããoo ddee pprraazzeerr ee bbeemm--eessttaarr,, nnããoo ssoommeennttee eennqquuaannttoo rreeaalliizzaammooss ttaall ttaarreeffaa,, mmaass nnaa vviiddaa ccoommoo uumm ttooddoo.. 44-- LLeerr uummaa rreevviissttaa oouu uumm lliivvrroo LLeerr eessttáá lloonnggee ddee sseerr aa mmeellhhoorr ooppççããoo ppaarraa eemmaaggrreecceerr.. EEmm uummaa hhoorraa,, oo oorrggaanniissmmoo ccoonnssoommee aappeennaass 112266 ccaalloorriiaass.. OOss eessppeecciiaalliissttaass,, nnoo eennttaannttoo,, ggaarraanntteemm qquuee,, qquuaannddoo oo aassssuunnttoo éé mmaanntteerr oo ccéérreebbrroo,, ddiiggaammooss,, ""ssaarraaddoo"",, aa lleeiittuurraa éé iimmbbaattíívveell.. ""NNeennhhuummaa oouuttrraa aattiivviiddaaddee mmoobbiilliizzaa ttaannttaass vvaarriiaaççõõeess ddaa mmeemmóórriiaa qquuaannttoo aa lleeiittuurraa ddee lliivvrrooss,, jjoorrnnaaiiss ee rreevviissttaass.. MMaass nnããoo bbaassttaa ssiimmpplleessmmeennttee lleerr.. ÉÉ pprreecciissoo rreefflleettiirr ssoobbrree oo qquuee eessttáá sseennddoo lliiddoo.. AAlléémm ddee aapprreesseennttaarr pprroobblleemmaass ddee mmeemmóórriiaa ee ddiiffiiccuullddaaddeess ddee aapprreennddiizzaaddoo,, uumm ccéérreebbrroo sseeddeennttáárriioo ttaammbbéémm aattrrooffiiaa aass ccéélluullaass nneerrvvoossaass ee ttoorrnnaa oo iinnddiivvíídduuoo mmaaiiss ssuusscceettíívveell aa ddooeennççaass.. EEssccrreevveerr uumm ddiiáárriioo,, oouu mmaanntteerr ccoonnttaattoo ccoomm oouuttrraass ppeessssooaass ppoorr ccaarrttaass ee ee-- mmaaiillss,, éé uumm óóttiimmoo eessttíímmuulloo ppaarraa aass nnoossssaass ccéélluullaass cceerreebbrraaiiss.. 55-- DDaarr uummaa bbooaa ggaarrggaallhhaaddaa VVooccêê jjáá rriiuu hhoojjee?? SSee nnããoo eessbbooççoouu nneemm uumm ssoorrrriissoo sseeqquueerr,, éé bboomm ssee aapprreessssaarr.. AA cciiêênncciiaa vvoollttaa aa ccoonnffiirrmmaarr aa mmááxxiimmaa ddee qquuee ""rriirr éé oo mmeellhhoorr rreemmééddiioo.. AAoo ssoollttaarr bbooaass rriissaaddaass,, oo fflluuxxoo aarrtteerriiaall aauummeennttaa eemm aattéé 5500%%,, oo qquuee éé óóttiimmoo ppaarraa oo ffuunncciioonnaammeennttoo ddoo ccoorraaççããoo.. MMaass rriirr nnããoo aattiivvaa aappeennaass oo ssiisstteemmaa ccaarrddiioovvaassccuullaarr.. UUmmaa ggaarrggaallhhaaddaa rreedduuzz aa tteennssããoo mmuussccuullaarr,, ccoommbbaattee oo eessttrreessssee ee rreeffoorrççaa oo ssiisstteemmaa iimmuunnoollóóggiiccoo.. ""OO rriissoo pprroodduuzz uummaa sseennssaaççããoo ddee rreellaaxxaammeennttoo qquuee éé bbeennééffiiccaa àà ssaaúúddee ddoo iinnddiivvíídduuoo..
 9. 9. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 8 EEmm aallgguunnss ccaassooss,, ppooddee aattéé aajjuuddaarr nnaa rreeccuuppeerraaççããoo ddee uumm ppaacciieennttee hhoossppiittaalliizzaaddoo ppoorrqquuee eeqquuiilliibbrraa aa pprreessssããoo aarrtteerriiaall ee aa ffrreeqquuêênncciiaa ccaarrddííaaccaa.. 66-- LLuuttaarr ppeellaa bbooaa ffoorrmmaa AA pprrááttiiccaa ddee aaccttiivviiddaaddeess,, ccoommoo bbooxxee,, ccaappooeeiirraa ee ccaarraattêê,, eennttrree oouuttrraass,, éé eexxcceelleennttee ppaarraa ddeesseennvvoollvveerr aa mmuussccuullaattuurraa ccaarrddííaaccaa,, aauummeennttaarr aa ccaappaacciiddaaddee ppuullmmoonnaarr ee mmeellhhoorraarr aa ccoooorrddeennaaççããoo mmoottoorraa.. OO hháábbiittoo ddee ddiissttrriibbuuiirr jjaabbss,, aarrrriissccaarr uummaa ""mmeeiiaa--lluuaa ddee ffrreennttee"" oouu ffaazzeerr uumm aagguuee uukkee -- ggoollppeess ttííppiiccooss ddoo bbooxxee,, ddaa ccaappooeeiirraa ee ddoo ccaarraattêê,, rreessppeeccttiivvaammeennttee -- aajjuuddaamm aa lliibbeerraarr aaddrreennaalliinnaa,, rreedduuzziirr oo eessttrreessssee ee aalliivviiaarr tteennssõõeess.. EEmm vveezz ddee eexxttrraavvaassaarr aass tteennssõõeess nnoo cchheeffee,, nnoo mmaarriiddoo oouu nnaa ssooggrraa,, ooss aalluunnooss ddeessccoonnttaamm ttuuddoo nnoo ssaaccoo ddee aarreeiiaa.. MMuuiittooss cchheeggaamm ddee uumm jjeeiittoo ee vvããoo eemmbboorraa ddee oouuttrroo.. EElleess ssaaeemm ccaannssaaddooss ffiissiiccaammeennttee,, mmaass rreevviiggoorraaddooss ppssiiccoollooggiiccaammeennttee RReesseerrvvee 4400 mmiinnuuttooss ddoo sseeuu ddiiaa ppaarraa pprrááttiiccaa ddee aallgguummaa aattiivviiddaaddee,, ffííssiiccaa oouu mmeennttaall.. EE pprreeffiirraa aaqquueellaass qquuee aalliivviiaamm oo eessttrreessssee 77-- DDaannççaarr ee ssee ddiivveerrttiirr NNddooccooddoo,, mmaarrrraabbeennttaa,, ppaassssaaddaa,, ccuudduurroo,, eettcc .. NNããoo iimmppoorrttaa oo rriittmmoo,, oo qquuee vvaallee éé ddaannççaarr,, ppooiiss ddaannççaarr mmeellhhoorraa aa ccoooorrddeennaaççããoo mmoottoorraa,, ccoommbbaattee oo sseeddeennttaarriissmmoo,, pprreevviinnee ddooeennççaass ee ttoonniiffiiccaa ooss mmúússccuullooss.. OO mmaaiioorr ddeelleess,, ppoorréémm,, éé mmeellhhoorraarr aa aauuttooeessttiimmaa.. ____________________________________________________ Exercícios de reflexão 11.. OO qquuee tteennss pprriivviilleeggiiaa nnooss sseeuuss tteemmppooss lliivvrreess?? 22.. AAlléémm ddeessssaass iiddeeiiaass aapprreesseennttaaddaass,, oo qquuee aaiinnddaa ppooddeemmooss ffaazzeerr nnooss tteemmppooss lliivvrreess?? 33.. AAcchhaa éé eessttaarr lliivvrree ooccuuppaannddoo oo sseeuu tteemmppoo ddee ddeessccaannssoo ppoorr eessttaass iiddeeiiaass oouu ppoorr eessttaarr aa ffaazzeerr oouuttrraa aaccttiivviiddaaddee?? SSuusstteennttee aa ssuuaa ppoossiiççããoo mmoossttrraannddoo aass rreessppeettiivvaass vvaannttaaggeennss eemm ccaassoo ddee ssiimm ee aass ddeessvvaannttaaggeennss eemm ccaassoo ddee nnããoo.. 44.. PPrrooccuurree rreefflleettiirr ssoobbrree oo sseeuu tteemmppoo lliivvrree ee ffaaççaa uummaa ddeessccrriiççããoo ssoobbrree eellee..
 10. 10. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 9 Tema: Liberdade LLiibbeerrddaaddee,, eemm ffiilloossooffiiaa,, ppooddee sseerr ccoommpprreeeennddiiddaa ttaannttoo nneeggaattiivvaa qquuaannttoo ppoossiittiivvaammeennttee.. SSoobb aa pprriimmeeiirraa ppeerrssppeeccttiivvaa ddeennoottaa aa aauussêênncciiaa ddee ssuubbmmiissssããoo,, sseerrvviiddããoo ee ddee ddeetteerrmmiinnaaççããoo;; iissttoo éé,, qquuaalliiffiiccaa aa iinnddeeppeennddêênncciiaa ddoo sseerr hhuummaannoo.. NNaa sseegguunnddaa,, lliibbeerrddaaddee éé aa aauuttoonnoommiiaa ee aa eessppoonnttaanneeiiddaaddee ddee uumm ssuujjeeiittoo rraacciioonnaall;; eelleemmeennttoo qquuaalliiffiiccaaddoorr ee ccoonnssttiittuuiiddoorr ddaa ccoonnddiiççããoo ddooss ccoommppoorrttaammeennttooss hhuummaannooss vvoolluunnttáárriiooss.. SSeegguunnddoo KKaanntt,, lliibbeerrddaaddee eessttáá rreellaacciioonnaaddoo ccoomm aauuttoonnoommiiaa,, éé oo ddiirreeiittoo ddoo iinnddiivvíídduuoo ddaarr ssuuaass pprróópprriiaass rreeggrraass,, qquuee ddeevveemm sseerr sseegguuiiddaass rraacciioonnaallmmeennttee.. EEssssaa lliibbeerrddaaddee ssóó ooccoorrrree rreeaallmmeennttee,, aattrraavvééss ddoo ccoonnhheecciimmeennttoo ddaass lleeiiss mmoorraaiiss ee nnããoo aappeennaass ppeellaa pprróópprriiaa vvoonnttaaddee ddaa ppeessssooaa.. KKaanntt ddiizz qquuee aa lliibbeerrddaaddee éé oo lliivvrree aarrbbííttrriioo ee nnããoo ddeevvee sseerr rreellaacciioonnaaddoo ccoomm aass lleeiiss.. PPaarraa SSaarrttrree,, aa lliibbeerrddaaddee éé aa ccoonnddiiççããoo ddee vviiddaa ddoo sseerr hhuummaannoo,, oo pprriinnccííppiioo ddoo hhoommeemm éé sseerr lliivvrree.. OO hhoommeemm éé lliivvrree ppoorr ssii mmeessmmoo,, iinnddeeppeennddeennttee ddooss ffaattoorreess ddoo mmuunnddoo,, ddaass ccooiissaass qquuee ooccoorrrreemm,, eellee éé lliivvrree ppaarraa ffaazzeerr oo qquuee ttiivveerr vvoonnttaaddee.. PPaarraa SSppiinnoozzaa,, aa lliibbeerrddaaddee ppoossssuuii uumm eelleemmeennttoo ddee iiddeennttiiffiiççããoo ccoomm aa nnaattuurreezzaa ddoo ""sseerr"".. NNeessssee sseennttiiddoo,, sseerr lliivvrree ssiiggnniiffiiccaa aaggiirr ddee aaccoorrddoo ccoomm ssuuaa nnaattuurreezzaa.. ÉÉ mmeeddiiaannttee aa lliibbeerrddaaddee qquuee oo HHoommeemm ssee eexxpprriimmee ccoommoo ttaall ee eemm ssuuaa ttoottaalliiddaaddee.. EEssttaa éé ttaammbbéémm,, eennqquuaannttoo mmeettaa ddooss sseeuuss eessffoorrççooss,, aa ssuuaa pprróópprriiaa rreeaalliizzaaççããoo.. SSeerr lliivvrree iimmpplliiccaa eemm aassssuummiirr oo ccoonnjjuunnttoo ddooss nnoossssooss aattooss ee ssaabbeerr rreessppoonnddeerr ppoorr eelleess.. PPaarraa JJeeaann--PPaauull SSaarrttrree,, aa lliibbeerrddaaddee éé aa ccoonnddiiççããoo oonnttoollóóggiiccaa ddoo sseerr hhuummaannoo.. OO hhoommeemm éé aanntteess ddee ttuuddoo lliivvrree.. OO hhoommeemm éé lliivvrree mmeessmmoo ddee uummaa eessssêênncciiaa ppaarrttiiccuullaarr,, ccoommoo nnããoo oo ssããoo ooss oobbjjeettooss ddoo mmuunnddoo,, aass ccooiissaass.. LLiivvrree aa uumm ppoonnttoo ttaall qquuee ppooddee sseerr ccoonnssiiddeerraaddoo aa bbrreecchhaa ppoorr oonnddee oo NNaaddaa eennccoonnttrraa sseeuu eessppaaççoo nnaa oonnttoollooggiiaa.. OO hhoommeemm éé nnaaddaa aanntteess ddee ddeeffiinniirr--ssee ccoommoo aallggoo,, ee éé aabbssoolluuttaammeennttee lliivvrree ppaarraa ddeeffiinniirr-- ssee,, eennggaajjaarr--ssee,, eenncceerrrraarr--ssee,, eessggoottaarr aa ssii mmeessmmoo..
 11. 11. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 10 ˝˝aa lliibbeerrddaaddee éé aabbssoolluuttaa oouu nnããoo eexxiissttee˝˝.. SSaarrttrree rreeccuussaa ttooddoo ddeetteerrmmiinniissmmoo ee mmeessmmoo qquuaallqquueerr ffoorrmmaa ddee ccoonnddiicciioonnaammeennttoo.. KKaarrll MMaarrxx eenntteennddee aa lliibbeerrddaaddee hhuummaannaa ccoommoo aa ccoonnssttaannttee ccrriiaaççããoo pprrááttiiccaa ppeellooss iinnddiivvíídduuooss ddee cciirrccuunnssttâânncciiaass oobbjjeettiivvaass nnaass qquuaaiiss ddeessppoonnttaamm ssuuaass ffaaccuullddaaddeess,, sseennttiiddooss ee aappttiiddõõeess ((aarrttííssttiiccaass,, sseennssóórriiaass,, tteeóórriiccaass......)).. EEllee,, aassssiimm,, ccrriittiiccaa aass ccoonncceeppççõõeess mmeettaaffííssiiccaass ddaa lliibbeerrddaaddee..PPaarraa eellee,, nnããoo hháá lliibbeerrddaaddee sseemm oo mmuunnddoo mmaatteerriiaall nnoo qquuaall ooss iinnddiivvíídduuooss mmaanniiffeessttaamm nnaa pprrááttiiccaa ssuuaa lliibbeerrddaaddee jjuunnttoo ccoomm oouuttrraass ppeessssooaass,, eemm qquuee ttrraannssffoorrmmaamm ssuuaass cciirrccuunnssttâânncciiaass oobbjjeettiivvaass ddee mmooddoo aa ccrriiaarr oo mmuunnddoo oobbjjeettiivvoo ddee ssuuaass ffaaccuullddaaddeess,, sseennttiiddooss ee aappttiiddõõeess.. OOuu sseejjaa,, aa lliibbeerrddaaddee hhuummaannaa ssóó ppooddee sseerr eennccoonnttrraaddaa ddee ffaattoo ppeellooss iinnddiivvíídduuooss nnaa pprroodduuççããoo pprrááttiiccaa ddaass ssuuaass pprróópprriiaass ccoonnddiiççõõeess mmaatteerriiaaiiss ddee eexxiissttêênncciiaa..DDeessssee mmooddoo,, ssee ooss iinnddiivvíídduuooss ssããoo pprriivvaaddooss ddee ssuuaass pprróópprriiaass ccoonnddiiççõõeess mmaatteerriiaaiiss ddee eexxiissttêênncciiaa,, iissttoo éé,, ssee ssuuaass ccoonnddiiççõõeess oobbjjeettiivvaass ddee eexxiissttêênncciiaa ssããoo pprroopprriieeddaaddee pprriivvaaddaa ((ddee oouuttrraa ppeessssooaa,, ppoorrttaannttoo)),, nnããoo hháá vveerrddaaddeeiirraa lliibbeerrddaaddee,, ee aa ssoocciieeddaaddee ssee ddiivviiddee eemm pprroolleettáárriiooss ee ccaappiittaalliissttaass.. SSoobb oo ddoommíínniioo ddoo ccaappiittaall,, aa mmaanniiffeessttaaççããoo pprrááttiiccaa ddaa vviiddaa hhuummaannaa,, aa aattiivviiddaaddee pprroodduuttiivvaa,, ssee ttoorrnnaa ccooeerrççããoo,, ttrraabbaallhhoo aassssaallaarriiaaddoo;; aass ffaaccuullddaaddeess,, hhaabbiilliiddaaddeess ee aappttiiddõõeess hhuummaannaass ssee ttoorrnnaamm mmeerrccaaddoorriiaa,, ffoorrççaa ddee ttrraabbaallhhoo,, qquuee éé vveennddiiddaa nnoo mmeerrccaaddoo ddee ttrraabbaallhhoo,, ee aa vviiddaa hhuummaannaa ssee rreedduuzz àà mmeerraa ssoobbrreevviivvêênncciiaa.. MMaarrxx ddiizz qquuee aass vváárriiaass lliibbeerrddaaddeess ppaarrcciiaaiiss qquuee eexxiisstteemm nnoo ccaappiittaalliissmmoo -- ppoorr eexxeemmpplloo,, aa lliibbeerrddaaddee eeccoonnôômmiiccaa ((ddee ccoommpprraarr ee vveennddeerr mmeerrccaaddoorriiaass)),, aa lliibbeerrddaaddee ddee eexxpprreessssããoo oouu aa lliibbeerrddaaddee ppoollííttiiccaa ((ddeecciiddiirr qquueemm ggoovveerrnnaa)) -- pprreessssuuppõõeemm qquuee aa sseeppaarraaççããoo ddooss hhoommeennss ccoomm rreellaaççããoo aass ssuuaass ccoonnddiiççõõeess ddee eexxiissttêênncciiaa sseejjaa mmaannttiiddaa,, ppooiiss,, ccaassoo eessssaa sseeppaarraaççããoo sseejjaa aattaaccaaddaa ppeellooss hhoommeennss eemm bbuussccaa ddee ssuuaa lliibbeerrddaaddee mmaatteerriiaall ffuunnddaammeennttaall,, ttooddaass eessssaass lliibbeerrddaaddeess ppaarrcciiaaiiss ssããoo ssuussppeennssaass ((ddiittaadduurraa)) ppaarraa rreessttaabbeelleecceerr oo ccaappiittaalliissmmoo.. MMaass ssee aa lluuttaa ddooss iinnddiivvíídduuooss pprriivvaaddooss ddee ssuuaass ccoonnddiiççõõeess ddee eexxiissttêênncciiaa ((pprroolleettáárriiooss)) ttiivveerr êêxxiittoo ee ssee eelleess ccoonnsseegguuiirreemm aabboolliirr aa pprroopprriieeddaaddee pprriivvaaddaa ddeessssaass ccoonnddiiççõõeess,, sseerriiaa iinnssttaauurraaddoo oo ccoommuunniissmmoo,, qquuee eellee eenntteennddee ccoommoo aa aassssoocciiaaççããoo lliivvrree ddooss pprroodduuttoorreess..
 12. 12. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 11 AAllgguunnss ttiippooss ddee lliibbeerrddaaddeess lliibbeerrddaaddee ppoollííttiiccaa ((lliibbeerrddaaddee ppaarraa ffoorrmmaarr ppaarrttiiddooss ppoollííttiiccooss;; ppaarraa vvoottaarr nnooss ccaannddiiddaattooss aa ddiiffeerreenntteess ccaarrggooss ddee ggoovveerrnnoo nnaacciioonnaall,, rreeggiioonnaall oouu llooccaall;; ppaarraa ssee ccaannddiiddaattaarr aa qquuaallqquueerr ccaarrggoo ppoollííttiiccoo));; lliibbeerrddaaddee rreelliiggiioossaa ((lliibbeerrddaaddee ppaarraa pprraattiiccaarr aa rreelliiggiiããoo qquuee ssee ddeesseejjaa));; lliibbeerrddaaddee ddee eexxpprreessssããoo ((lliibbeerrddaaddee ddee ddiizzeerr oo qquuee ssee ppeennssaa ppuubblliiccaammeennttee,, sseejjaa eemm ccoonnvveerrssaa,, sseejjaa ppoorr eessccrriittoo)).. lliibbeerrddaaddee ddee iirr ee vviirr lliibbeerrddaaddee ddee ooppççããoo sseexxuuaall LLiibbeerrddaaddee ddee iimmpprreennssaa LLiibbeerrddaaddee ccoommuunniiccaattiivvaa LLiibbeerrddaaddee EEvvoolluuttiivvaa LLiibbeerrddaaddee ddee eedduuccaaççããoo LLiibbeerrddaaddee ddee aassssoocciiaaççããoo LLiibbeerrddaaddee ddee PPeennssaammeennttoo LLiibbeerrddaaddee ddee RReeuunniiããoo ________________________________________________ Exercícios 11.. QQuuaannddoo éé qquuee ppooddeemmooss aaffiirrmmaarr qquuee eessttaammooss nnuumm ppaaííss ccoomm lliibbeerrddaaddee?? 22.. NNããoo hháá lliibbeerrddaaddee nnuumm ppaaííss ccoomm bbaaiixxoo nníívveell ddee ssiisstteemmaa ddee jjuussttiiççaa.. CCoommeennttee aa aaffiirrmmaaççããoo..
 13. 13. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 12 Tema: A Fome OO ddiirreeiittoo àà aalliimmeennttaaççããoo éé uumm ddooss pprriinnccííppiiooss pprrooccllaammaaddooss eemm 11994488,, ppeellaa DDeeccllaarraaççããoo uunniivveerrssaall ddooss ddiirreeiittooss ddoo hhoommeemm.. PPaarraa eennffrreennttaarr oo ddeessaaffiioo ddaa ffoommee,, éé nneecceessssáárriioo eemm pprriimmeeiirroo lluuggaarr ccoonnssiiddeerraarr ooss sseeuuss nnuummeerroossooss aassppeeccttooss ee aass ssuuaass vveerrddaaddeeiirraass ccaauussaass.. OOrraa,, nneemm ttooddaass aass rreeaalliiddaaddeess ddaa ffoommee ee ddaa ssuubbnnuuttrriiççããoo ssããoo ccoonnhheecciiddaass ddee mmaanneeiirraa pprreecciissaa.. EEnnttrreettaannttoo,, iiddeennttiiffiiccaarraamm-- ssee vváárriiaass ccaauussaass iimmppoorrttaanntteess.. CCoommeeççaarreemmooss ppoorr eessccllaarreecceerr mmeellhhoorr ooss mmoottiivvooss ddaa nnoossssaa iinniicciiaattiivvaa,, ppaassssaannddoo ddeeppooiiss aa ttrraattaarr ddaass pprriinncciippaaiiss ccaauussaass ddeessttee ffllaaggeelloo.. NNããoo ssee ddeevvee ccoonnffuunnddiirr ffoommee ccoomm ssuubbnnuuttrriiççããoo.. AA ffoommee aammeeaaççaa nnããoo ssóó aa vviiddaa ddaass ppeessssooaass,, mmaass ttaammbbéémm aa ssuuaa ddiiggnniiddaaddee.. UUmmaa ccaarrêênncciiaa ggrraavvee ee pprroolloonnggaaddaa ddee aalliimmeennttaaççããoo pprroovvooccaa oo ddeebbiilliittaammeennttoo ddoo oorrggaanniissmmoo,, aa aappaattiiaa,, aa ppeerrddaa ddoo sseennttiiddoo ssoocciiaall,, aa iinnddiiffeerreennççaa ee,, ppoorr vveezzeess,, aa hhoossttiilliiddaaddee eemm rreellaaççããoo aaooss mmaaiiss ffrráággeeiiss:: eemm ppaarrttiiccuullaarr aass ccrriiaannççaass ee ooss iiddoossooss.. AAssssiimm,, ggrruuppooss iinntteeiirrooss ssããoo ccoonnddeennaaddooss aa mmoorrrreerr nnaa ddeessggrraaççaa.. NNoo ddeeccuurrssoo ddaa hhiissttóórriiaa,, eessttaa ttrraaggééddiiaa rreeppeettee--ssee iinnffeelliizzmmeennttee,, mmaass aa ccoonnsscciiêênncciiaa ccoonntteemmppoorrâânneeaa ccoommpprreeeennddee mmeellhhoorr qquuee oouuttrroorraa qquuee aa ffoommee ccoonnssttiittuuii uumm eessccâânnddaalloo.. AAss pprriinncciippaaiiss vvííttiimmaass:: aass ppooppuullaaççõõeess mmaaiiss vvuullnneerráávveeiiss OOss ppoobbrreess ssããoo aass pprriimmeeiirraass vvííttiimmaass ddaa ssuubbnnuuttrriiççããoo ee ddaa ffoommee nnoo mmuunnddoo.. SSeerr ppoobbrree ssiiggnniiffiiccaa qquuaassee sseemmpprree sseerr mmaaiiss ffaacciillmmeennttee pprroovvaaddoo ppeellooss iinnuummeerráávveeiiss ppeerriiggooss qquuee aammeeaaççaamm aa ssoobbrreevviivvêênncciiaa ee tteerr mmeennoorr rreessiissttêênncciiaa ààss eennffeerrmmiiddaaddeess ffííssiiccaass.. .. NNoo sseeiioo dduummaa ppooppuullaaççããoo ppoobbrree,, aass pprriimmeeiirraass vvííttiimmaass ssããoo sseemmpprree ooss iinnddiivvíídduuooss mmaaiiss ffrráággeeiiss:: ccrriiaannççaass,, mmuullhheerreess ggrráávviiddaass oouu eemm ppeerrííooddoo ddee aammaammeennttaaççããoo,, eennffeerrmmooss ee ppeessssooaass iiddoossaass.. HHáá qquuee rreeffeerriirr aaiinnddaa oouuttrrooss ggrruuppooss hhuummaannooss aa aallttoo rriissccoo ddee ddeeffiicciiêênncciiaa nnuuttrriittiivvaa:: aass ppeessssooaass rreeffuuggiiaaddaass oouu ddeessllooccaaddaass ee aass vvííttiimmaass ddee vviicciissssiittuuddeess ppoollííttiiccaass.. TTooddaavviiaa,, oo mmááxxiimmoo ddaa ppeennúúrriiaa aalliimmeennttaarr eennccoonnttrraa--ssee nnooss qquuaarreennttaa ee ddooiiss ppaaíísseess mmeennooss aavvaannççaaddooss ((PPMMAA)),, vviinnttee ee ooiittoo ddooss qquuaaiiss eemm ÁÁffrriiccaa1144.. CCeerrccaa ddee 778800 mmiillhhõõeess ddee hhaabbiittaanntteess ddee ppaaíísseess eemm vviiaass ddee ddeesseennvvoollvviimmeennttoo -- oouu
 14. 14. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 13 sseejjaa,, 2200%% ddaa ssuuaa ppooppuullaaççããoo -- nneemm sseemmpprree ddiissppõõeemm ddooss mmeeiiooss ppaarraa aacceeddeerr ddiiaarriiaammeennttee àà ppoorrççããoo aalliimmeennttaarr iinnddiissppeennssáávveell ppaarraa oo sseeuu bbeemm--eessttaarr nnuuttrriittiivvoo.. CCaauussaass ddeetteeccttáávveeiiss ddaa FFoommee TTooddaavviiaa,, ooss ffaaccttoorreess cclliimmááttiiccooss ee ooss ccaattaacclliissmmaass ddee ttooddaass aass eessppéécciieess,, ppoorr mmaaiiss iimmppoorrttaanntteess qquuee sseejjaamm,, eessttããoo lloonnggee ddee ccoonnssttiittuuiirr aass úúnniiccaass ccaauussaass ddaa mmiisséérriiaa ee ddaa ssuubbnnuuttrriiççããoo.. PPaarraa ccoommpprreeeennddeerr ccoorrrreettaammeennttee oo pprroobblleemmaa ddaa ffoommee,, éé nneecceessssáárriioo ccoonnssiiddeerraarr oo ccoonnjjuunnttoo ddaass ssuuaass ccaauussaass,, ccoonnjjeeiittuurraaiiss oouu dduurraaddoouurraass,, bbeemm ccoommoo aass ssuuaass iimmpplliiccaaççõõeess.. VVeejjaammooss aass ccaauussaass pprriinncciippaaiiss,, aaggrruuppaannddoo--aass sseegguunnddoo aass ccaatteeggoorriiaass hhaabbiittuuaaiiss:: eeccoonnóómmiiccaass,, ssoocciiooccuullttuurraaiiss ee ppoollííttiiccaass.. aa)) CCaauussaass EEccoonnóómmiiccaass AA ffoommee ddeerriivvaa,, aanntteess ddee mmaaiiss,, ddaa ppoobbrreezzaa.. AA sseegguurraannççaa aalliimmeennttaarr ddaass ppeessssooaass ddeeppeennddee eesssseenncciiaallmmeennttee ddoo sseeuu ppooddeerr ddee ccoommpprraa,, ee nnããoo ddaa ddiissppoonniibbiilliiddaaddee ffííssiiccaa ddee aalliimmeennttooss.. VVeerriiffiiccaa--ssee qquuee mmuuiittooss ppaaíísseess pprrooggrreeddiirraamm eeccoonnoommiiccaammeennttee ee ccoonnttiinnuuaamm aa ffaazzêê--lloo;; oouuttrrooss,, ppeelloo ccoonnttrráárriioo,, ssooffrreemm uummaa rreeggrreessssããoo,, vvííttiimmaass ddee ppoollííttiiccaass -- nnaacciioonnaaiiss oouu iinntteerrnnaacciioonnaaiiss -- aasssseenntteess eemm ffaallssaass pprreemmiissssaass.. AA ffoommee ppooddee rreessuullttaarr aaoo mmeessmmoo tteemmppoo:: ii.. ddee ppoollííttiiccaass eeccoonnóómmiiccaass iinnaaddeeqquuaaddaass;; aass ppoollííttiiccaass iinnjjuussttaass ddooss ppaaíísseess ddeesseennvvoollvviiddooss aattiinnggeemm,, ddee mmaanneeiirraa iinnddiirreettaa,, mmaass pprrooffuunnddaammeennttee ttooddooss ooss qquuee ccaarreecceemm ddee rreeccuurrssooss eeccoonnóómmiiccooss,, eemm ttooddooss ooss ppaaíísseess;; iiii.. ddee eessttrruuttuurraass ee ccoossttuummeess ppoouuccoo eeffiiccaazzeess ee qquuee ccoonnttrriibbuueemm mmeessmmoo ppaarraa ddeessttrruuiirr aa rriiqquueezzaa ddooss ppaaíísseess:: •• aa nníívveell iinntteerrnnaacciioonnaall:: aass rreessttrriiççõõeess aaoo ccoomméérrcciioo ee ooss iinncceennttiivvooss eeccoonnóómmiiccooss,, ppoorr vveezzeess ddeessoorrddeennaaddooss;; iiiiii.. ddee ccoommppoorrttaammeennttooss llaammeennttáávveeiiss aa nníívveell mmoorraall:: bbuussccaa eeggooííssttaa ddoo ddiinnhheeiirroo,, ddoo ppooddeerr ee ddaa iimmaaggeemm ppúúbblliiccaa;; aa ppeerrddaa ddoo sseennttiiddoo ddee sseerrvviiççoo àà ccoommuunniiddaaddee,, eemm bbeenneeffíícciioo eexxcclluussiivvoo ddee ppeessssooaass oouu ddee ggrruuppooss;; sseemm eessqquueecceerr oo iimmppoorrttaannttee ggrraauu ddee ccoorrrruuppççããoo,, ssoobb aass mmaaiiss ddiivveerrssaass ffoorrmmaass,, ddee qquuee nneennhhuumm ppaaííss ssee ppooddee aaffiirrmmaarr iisseennttoo..
 15. 15. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 14 bb)) CCaauussaass SSoocciiooccuullttuurraaiiss CCoonnssttaattoouu--ssee qquuee aallgguunnss ffaaccttoorreess ssoocciiooccuullttuurraaiiss aauummeennttaamm ooss ppeerriiggooss ddaa ffoommee ee ddaa ssuubbnnuuttrriiççããoo ccrróónniiccaa.. OOss ttaabbuuss aalliimmeennttaarreess,, aa ppoossiiççããoo ssoocciiaall ee ffaammiilliiaarr ddaa mmuullhheerr,, aa ccaarrêênncciiaa ddee ffoorrmmaaççããoo nnaass ttééccnniiccaass ddaa nnuuttrriiççããoo,, oo aannaallffaabbeettiissmmoo ggeenneerraalliizzaaddoo,, ooss ppaarrttooss pprreeccoocceess ee,, ààss vveezzeess,, ddeemmaassiiaaddoo pprróóxxiimmooss,, ee aa pprreeccaarriieeddaaddee ddoo eemmpprreeggoo oouu ddoo ttrraabbaallhhoo ccoonnssttiittuueemm oouuttrrooss ffaaccttoorreess qquuee,, jjuunnttooss,, ppooddeemm ddaarr oorriiggeemm àà ssuubbnnuuttrriiççããoo ee àà mmiisséérriiaa.. RReeccoorrddeemmooss qquuee ooss pprróópprriiooss ppaaíísseess ddeesseennvvoollvviiddooss nnããoo eessttããoo iisseennttooss ddeessttee ffllaaggeelloo:: ooss mmeessmmooss ffaaccttoorreess pprroovvooccaamm aa ssuubbnnuuttrriiççããoo ooccaassiioonnaall oouu ccrróónniiccaa aa nnuummeerroossooss ««nnoovvooss ppoobbrreess»»,, llaaddoo aa llaaddoo ccoomm ppeessssooaass qquuee vviivveemm nnaa aabbuunnddâânncciiaa ee nnoo ccoonnssuummiissmmoo.. AA ssiittuuaaççããoo ddeemmooggrrááffiiccaa eevvoolluuiirráá lleennttaammeennttee eennqquuaannttoo,, nnooss ppaaíísseess eemm vviiaass ddee ddeesseennvvoollvviimmeennttoo,, aass ffaammíílliiaass jjuullggaarreemm qquuee aa ssuuaa pprroodduuççããoo ee aa ssuuaa sseegguurraannççaa ssóó ssããoo ssaallvvaagguuaarrddaaddaass ccoomm uumm eelleevvaaddoo nnúúmmeerroo ddee ffiillhhooss.. HHáá qquuee rreeccoorrddaarr qquuee ssããoo ggeerraallmmeennttee aass ttrraannssffoorrmmaaççõõeess eeccoonnóómmiiccaass ee ssoocciiaaiiss qquuee ppeerrmmiitteemm aaooss ppaaiiss aacceeiittaarr oo ddoomm rreepprreesseennttaaddoo ppoorr uumm ffiillhhoo.. NNeessttee ccaammppoo,, aa eevvoolluuççããoo ddeeppeennddee eemm ggrraannddee ppaarrttee ddoo nníívveell ssóócciioo--ccuullttuurraall ddooss ppaaiiss.. PPoorrttaannttoo,, éé pprreecciissoo eellaabboorraarr ppaarraa ooss ccaassaaiiss uummaa eedduuccaaççããoo ppaarraa aa ppaatteerrnniiddaaddee ee aa mmaatteerrnniiddaaddee rreessppoonnssáávveeiiss,, rreessppeeiittaannddoo iinntteeiirraammeennttee ooss pprriinnccííppiiooss ééttiiccooss;; ssoobbrreettuuddoo,, éé nneecceessssáárriioo ddaarr--llhheess aacceessssoo aa mmééttooddooss ddee ccoonnttrroollee ddaa ffeeccuunnddiiddaaddee,, qquuee eesstteejjaamm eemm hhaarrmmoonniiaa ccoomm aa vveerrddaaddeeiirraa nnaattuurreezzaa ddoo hhoommeemm.. cc)) CCaauussaass PPoollííttiiccaass PPaarraa aass ccaauussaass ppoollííttiiccaass tteemmooss ddeennttrroo ddeellaass aallgguunnss aassppeeccttooss aa ccoommssiiddeerraarr,, eeii--llooss:: AA ccoonncceennttrraaççããoo ddooss mmeeiiooss AAss ddeesseessttrruuttuurraaççõõeess eeccoonnóómmiiccaass ee ssoocciiaaiiss AA iinnfflluuêênncciiaa ddaa ppoollííttiiccaa.. EEsstteess ddooiiss aassppeeccttooss,, ccaaddaa uumm ccoonnttrriibbuuii ddaa ssuuaa ffoorrmmaa,, vveejjaammooss ““ aa ccoonncceennttrraaççããoo ddooss mmeeiiooss”” ppoorr eexxeemmpplloo:: nnoo iinntteerriioorr ddooss ppaaíísseess ccoomm ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddeesseeqquuiilliibbrraaddoo,, ooss ddeessnníívveeiiss eeccoonnóómmiiccooss ssããoo ssuuppeerriioorreess aaooss eexxiisstteenntteess nnooss ppaaíísseess ddeesseennvvoollvviiddooss oouu aaiinnddaa eennttrree ooss pprróópprriiooss ppaaíísseess.. AA rriiqquueezzaa ee oo ppooddeerr eennccoonnttrraamm--ssee ddeemmaassiiaaddoo ccoonncceennttrraaddooss nnuummaa ccaammaaddaa lliimmiittaaddaa mmaass ccoommpplleexxaa,, lliiggaaddaa aaooss aammbbiieenntteess iinntteerrnnaacciioonnaaiiss ee ccoonnttrroollaannddoo oo aappaarreellhhoo ddoo EEssttaaddoo,, eessttee mmeessmmoo eexxttrreemmaammeennttee ddeeffiicciieennttee.. VVeerriiffiiccaa--ssee aa iinntteerrrruuppççããoo ddee ttooddoo oo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ee,, ààss vveezzeess,, aattéé mmeessmmoo uummaa rreeggrreessssããoo eeccoonnóómmiiccaa ee ssoocciiaall.. AA ddiiffeerreennççaa ddooss nníívveeiiss ddee vviiddaa nnããoo ggeerraa aappeennaass ssiittuuaaççõõeess ccoonnfflliittuuaaiiss,, qquuee ppooddeemm lleevvaarr aa vviioollêênncciiaass eemm
 16. 16. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 15 ccaaddeeiiaa,, mmaass ffaavvoorreeccee ttaammbbéémm oo cclliieenntteelliissmmoo ccoommoo aa úúnniiccaa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee rreeaalliizzaaççããoo ppeessssooaall.. OO rreessuullttaaddoo éé aa ppaarraalliissaaççããoo ddaass iinniicciiaattiivvaass ppoossssíívveeiiss aa nníívveell ppuurraammeennttee eeccoonnóómmiiccoo ee,, ppoorr oouuttrroo llaaddoo,, aa pprrooffuunnddaa lliimmiittaaççããoo ddaass mmoottiivvaaççõõeess aallttrruuííssttaass qquuee eexxiisstteemm eemm ttooddaass aass ssoocciieeddaaddeess ttrraaddiicciioonnaaiiss..PPaarraa oo sseegguunnddoo ffaaccttoorr,, tteemmooss vviissttoo mmeessmmoo aaqquuii eemm MMooççaammbbiiqquuee qquuee nnããoo eexxiissttee uummaa eessttrruuttuurraa eeccoonnóómmiiccaa mmeessmmoo ssoocciiaall,, iissttoo rreessuullttaa nnããoo ssóó ddee ppoollííttiiccaass eeccoonnóómmiiccaass iinnaaddeeqquuaaddaass ccoommoo ttaammbbéémm ddaass ccoonnsseeqquuêênncciiaass ddee pprreessssõõeess ppoollííttiiccaass nnaacciioonnaaiiss ee iinntteerrnnaacciioonnaaiiss.. PPooddeemmooss cciittaarr ccoommoo eexxeemmpplloo ddeessssaass ddeesseessttrruuttuurraaççõõeess,, aa aammeeaaççaa ddaa aaggrriiccuullttuurraa ttrraaddiicciioonnaall ddee ssuubbssiissttêênncciiaa ppeelloo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo eeccoonnóómmiiccoo ee oo aavvaannççoo ddaa tteeccnnoollooggiiaa ppaarraa aa pprroodduuççããoo eerrrroonneeaammeennttee pprroojjeeccttaaddooss.. CCiitteemmooss ccoommoo eexxeemmpplloo aa ssuubbssttiittuuiiççããoo ddaass pprroodduuççõõeess ttrraaddiicciioonnaaiiss ppoorr uummaa aaggrriiccuullttuurraa iinndduussttrriiaall oorriieennttaaddaa ppaarraa aa eexxppoorrttaaççããoo ((ggrraannddeess qquuaannttiiddaaddeess ddee ggéénneerrooss aalliimmeennttaarreess ddeessttiinnaaddooss àà eexxppoorrttaaççããoo ee ttrriibbuuttáárriiooss ddooss mmeerrccaaddooss aaggrrííccoollaass iinntteerrnnaacciioonnaaiiss)),, oouu eennttããoo ppaarraa pprroodduuççõõeess ddee ssuubbssttiittuuiiççããoo llooccaall ((ppoorr eexxeemmpplloo,, aa pprroodduuççããoo ddee JJaattrrooffaa ppaarraa oobbtteerr ccoommbbuussttíívveell,, aaccaabboouu ppoorr ffaazzeerr ppeerrddeerr tteerrrraass aaooss ccaammppoonneesseess ee aaiinnddaa oo nnããoo uussoo ddaaqquueellaass tteerrrraass ppaarraa aa pprroodduuççããoo ddee mmiillhhoo,, mmaappiirraa,, aallggooddããoo qquuee ttrrááss uummaa ssoolluuççããoo mmiiaass rrááppiiddaa ddoo pprroobblleemmaa ddaa ffoommee.. EE nnoo úúllttiimmoo ffaaccttoorr,, ppooddeemmooss aapprreesseennttaarr aa sseegguuiinnttee iiddeeiiaa:: aa pprriivvaaççããoo ddee aalliimmeennttooss ffooii uuttiilliizzaaddaa nnoo ddeeccuurrssoo ddaa hhiissttóórriiaa,, oonntteemm ccoommoo hhoojjee,, ccoommoo aarrmmaa ppoollííttiiccaa oouu mmiilliittaarr.. PPooddee ttrraattaarr--ssee ddee vveerrddaaddeeiirrooss ccrriimmeess ccoonnttrraa aa hhuummaanniiddaaddee.. ____________________________________________________________ Exercícios de recapitulação 11.. OO qquuee eenntteennddeess ppoorr ffoommee?? 22.. QQuuaaiiss ssããoo aass ccaauussaass ddaa ffoommee nnaa ssuuaa rreeggiiããoo?? 33.. QQuuaaiiss aass ccoonnsseeqqüüêênncciiaass qquuee ppooddeemm aaddvviirr ddaa ffoommee?? 44.. FFoommee éé uumm pprroobblleemmaa?? JJuussttiiffiiqquuee.. 55.. CCoommeennttee aa aaffiirrmmaaççããoo:: ““aa ffoommee ggeerraa ffoommee””.. DDêê eexxeemmppllooss ccoonnccrreettooss.. 66.. DDeeffiinnaa ssuubbnnuuttrriiççããoo.. 77.. AApprreesseennttee iiddééiiaass qquuee ppooddeemm aajjuuddaarr aa ccoommbbaatteerr aa ffoommee nnaa ssuuaa rreeggiiããoo..
 17. 17. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 16 Tema: Redes Sociais AA iinntteerrnneett ffaazz ppaarrttee ddoo ddiiaa--aa--ddiiaa ddaa ggrraannddee mmaaiioorriiaa ddaa ppooppuullaaççããoo mmuunnddiiaall,, ee ddeennttrroo ddeessssee aammbbiieennttee uummaa nnoovvaa ffoorrmmaa ddee ccoommuunniiccaaççããoo qquuee ggaannhhoouu bbaassttaannttee ddeessttaaqquuee nnooss úúllttiimmooss aannooss,, ssããoo eellaass aass rreeddeess ssoocciiaaiiss nnaa iinntteerrnneett.. PPaarraa ccoommpprreeeennddeerr ccoommoo ssee ddeeuu aa eevvoolluuççããoo ddaass rreeddeess ssoocciiaaiiss nnaa iinntteerrnneett,, éé nneecceessssáárriioo uumm bbrreevvee rreellaattoo hhiissttóórriiccoo ssoobbrree oo sseeuu ssuurrggiimmeennttoo.. AAss RReeddeess ssoocciiaaiiss ssuurrggeemm eexxaattaammeennttee ddeessssaa nneecceessssiiddaaddee ddoo sseerr hhuummaannoo eemm ccoommppaarrttiillhhaarr ccoomm oo oouuttrroo,, ccrriiaarr llaaççooss ssoocciiaaiiss qquuee ssããoo nnoorrtteeaaddooss ppoorr aaffiinniiddaaddeess eennttrree eelleess.. DDeessssaa ffoorrmmaa,, eenntteennddeemmooss rreeddeess ssoocciiaaiiss ccoommoo qquuaallqquueerr ggrruuppoo qquuee ccoommppaarrttiillhhee ddee uumm iinntteerreessssee eemm ccoommuumm,, uumm iiddeeaall,, pprreeffeerrêênncciiaa,, eettcc.. EExxeemmppllooss ddee rreeddeess ssoocciiaaiiss:: CClluubbee ddee ffuutteebbooll,, iiggrreejjaa,, ssaallaa ddee aauullaa,, eemmpprreessaa.. QQuuaannddoo eessssaa iinntteerraaççããoo ssoocciiaall ppaarrttee ppaarraa oo aammbbiieennttee oonnlliinnee,, nneessssee mmoommeennttoo tteemmooss aass cchhaammaaddaass rreeddeess ssoocciiaaiiss ddiiggiittaaiiss,, eessttaass tteemm ppaassssaaddoo ccoonnssttaanntteemmeennttee ppoorr uummaa sséérriiee ddee eevvoolluuççõõeess.. AA EEvvoolluuççããoo ddaass RReeddeess SSoocciiaaiiss AAppóóss oo ssuurrggiimmeennttoo ddaa iinntteerrnneett,, llooggoo eemm sseegguuiiddaa nnaa ddééccaaddaa ddee 9900 aa wweebb sseerriiaa iiddeeaalliizzaaddaa ppoorr TTiimm BBeerrnneerrss--LLeeee,, qquuee ttiinnhhaa ccoommoo pprrooppóóssiittoo iinniicciiaall oo ccoommppaarrttiillhhaammeennttoo ddee aarrqquuiivvooss ccoomm sseeuuss aammiiggooss.. CCoomm oo aaddvveennttoo ddaa wweebb,, ooss ee--mmaaiillss aappaarreecciiaamm ccoommoo aa pprriimmeeiirraa ffoorrmmaa ddee rreellaacciioonnaammeennttoo nnaa iinntteerrnneett.. AA ttrrooccaa ddee mmeennssaaggeennss ppoorr ee--mmaaiill eerraa aa úúnniiccaa ffoorrmmaa ddee ccoommuunniiccaaççããoo ee ttrrooccaa ddee aarrqquuiivvooss ddiissppoonníívveeiiss ppaarraa ooss uussuuáárriiooss.. TTaammbbéémm ccoonnhheecciiddaa ccoommoo ccoorrrreeiioo eelleettrrôônniiccoo ((ttrraadduuççããoo ddaa ppaallaavvrraa ee--mmaaiill ppaarraa ppoorrttuugguuêêss)) eessssaa ffoorrmmaa ddee iinntteerraaççããoo eennttrree ooss uussuuáárriiooss éé mmaannttiiddaa aattéé ooss ddiiaass ddee hhoojjee.. RReeddeess ssoocciiaaiiss aaffeettaamm oo ttrraabbaallhhoo AA ccoommuunniiccaaççããoo vviiaa IInntteerrnneett vveemm ddiissttrraaiirr ooss ffuunncciioonnáárriiooss ddee sseeuu ttrraabbaallhhoo ee llhheess lleevvaa mmuuiittoo tteemmppoo,, ddeessvviiaannddoo--ooss ddaa ssoolluuççããoo ddee ttaarreeffaass rreellaacciioonnaaddaass ccoomm oo eexxeerrccíícciioo ddooss ddeevveerreess pprrooffiissssiioonnaaiiss.. EEmm rreessuullttaaddoo ddiissssoo,, ssee rreelleeggaa ppaarraa oo sseegguunnddoo ppllaannoo aa ssoolluuççããoo ddee ttaarreeffaass iimmppoorrttaanntteess,, ooss ttrraabbaallhhaaddoorreess ssee ddiissttrraaeemm,, ddiimmiinnuuiinnddoo,, ddee ffoorrmmaa bbrruussccaa,, aa eeffiiccáácciiaa ddaa ssuuaa aattiivviiddaaddee.. EEmm úúllttiimmaa aannáálliissee,, aass eemmpprreessaass ccoorrrreemm oo rriissccoo ddee ppeerrddeerr uummaa ppaarrttee ddee lluuccrrooss..
 18. 18. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 17 ""CCllaarroo qquuee ooss eemmpprreeggaaddoorreess eennccaarraamm ccoomm mmaauuss oollhhooss aa iinnfflluuêênncciiaa nneeggaattiivvaa ddaass rreeddeess ssoocciiaaiiss.. EEssttããoo ccoonnvveenncciiddooss ddaa nneecceessssiiddaaddee ddee pprrooiibbiirr sseeuu uussoo nnaass hhoorraass ddee ttrraabbaallhhoo,, ppoorrqquuee iissttoo pprroovvooccaa uummaa rreeaaççããoo eemm ccaaddeeiiaa.. MMaaiiss ddoo qquuee iissssoo,, sseegguunnddoo aass ppeessqquuiissaass mmaaiiss rreecceenntteess,, oo ccrreesscceennttee ddeesseejjoo ddeesseennffrreeaaddoo ddee ssee ccoommuunniiccaarr ccoomm ooss aammiiggooss ppoorr mmeeiioo ddoo FFaacceebbooookk ee oouuttrrooss ttaannttooss,, eemm vvooggaa aasssseennttaa eemm ffeennôômmeennooss bbiiooqquuíímmiiccooss.. OO hhoorrmmôônniioo ddeennoommiinnaaddoo oocciittoocciinnaa ssuurrggee nnoo pprroocceessssoo ddaa ccoommuunniiccaaççããoo eennttrree ppeessssooaass pprróóxxiimmaass,, iinncceennttiivvaannddoo,, aaiinnddaa ppoorr cciimmaa,, ooss ccoonnttaattooss mmaaiiss íínnttiimmooss.. ÉÉ aassssiimm qquuee ssuurrggee uumm ccíírrccuulloo vviicciioossoo –– qquuaannttoo mmaaiiss iinntteennssooss ffoorreemm ooss ccoonnttaattooss ppeessssooaaiiss,, ttaannttoo mmaaiioorr sseerráá aa pprroodduuççããoo ddaa oocciittoocciinnaa,, ccaappaazz ddee pprroovvooccaarr aa ccoommuunniiccaaççããoo mmaaiiss iinntteennssiivvaa.. TTaall ccíírrccuulloo vviicciioossoo ddeevvee sseerr eelliimmiinnaaddoo,, ppeelloo mmeennooss,, nnaass hhoorraass ddee ttrraabbaallhhoo qquuee ssããoo ppaaggaass ppeelloo ppaattrrããoo ee ddeevveemm sseerr uuttiilliizzaaddaass ccoonnffoorrmmee oo ddeesseejjoo ddeessttee úúllttiimmoo"".. ""OOss eemmpprreeggaaddooss ddiizzeemm qquuee ddeessttaa mmaanneeiirraa ccoonnsseegguueemm lliiddaarr mmeellhhoorr ccoomm oo ssttrreessss ee ddeeppooiiss ppaassssaarr aa ttrraabbaallhhaarr mmeellhhoorr.. AAss rreeddeess ssoocciiaaiiss ggoozzaamm ddee eelleevvaaddaa ppooppuullaarriiddaaddee ppoorr ooffeerreecceerreemm aa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddoo ccoonnttaaccttoo,, jjáá qquuee oo aappeeggoo àà ccoommuunniiccaaççããoo sseemmpprree ffooii ee ccoonnttiinnuuaa sseennddoo uummaa ppaarrttee iinntteeggrraannttee ddaa nnaattuurreezzaa hhuummaannaa.. HHoojjee eemm ddiiaa,, aass ppeessssooaass aannddaamm aattaarreeffaaddaass aa tteennttaarreemm rreessoollvveerr ttooddaa uummaa sséérriiee ddee pprroobblleemmaass ffaammiilliiaarreess oouu pprrooffiissssiioonnaaiiss ddoo ddiiaa--aa-- ddiiaa.. PPoorr iissssoo,, sseenntteemm aacceennttuuaaddaa ffaallttaa ddaa ccoommuunniiccaaççããoo aaoo vviivvoo.. EE nneessttee qquuaaddrroo,, aass rreeddeess ssoocciiaaiiss pprrooppoorrcciioonnaamm--nnaa,, ppoossssiibbiilliittaannddoo aaiinnddaa uummaa iinntteerraaççããoo ppssííqquuiiccaa ee eemmoocciioonnaall.. DDaaíí aa iimmeennssaa ppooppuullaarriiddaaddee ddaass rreeddeess vviirrttuuaaiiss,, sseennddoo iinnffrruuttííffeerraass aass tteennttaattiivvaass ddee lliimmiittaarr oouu iimmppeeddiirr ooss sseeuuss eeffeeiittooss ssoobbrree ooss hhoommeennss"".. TTooddaavviiaa,, aa mmaaiioorriiaa ddee eemmpprreeggaaddoorreess ssee ooppõõee aa eessttaa tteennddêênncciiaa.. SSeegguunnddoo ppeessqquuiissaass ddee ooppiinniiããoo rreeaalliizzaaddaass nnooss úúllttiimmooss tteemmppooss,, cceerrccaa ddee 6600%% ddaass eemmpprreessaass ee ccoommppaannhhiiaass iinnttrroodduuzziirraamm aa iinntteerrddiiççããoo ddee rreeddeess ssoocciiaaiiss nnoo ttrraabbaallhhoo.. MMaass nnaa rreeaalliiddaaddee,, aa pprrááttiiccaa ddee bbllooqquueeiioo ddaass rreeddeess ssoocciiaaiiss nnããoo ssuurrttee eeffeeiittooss ddeesseejjaaddooss.. SSee hhoojjee uumm iinnddiivvíídduuoo nnããoo ssaaii ddoo FFaacceebbooookk ee ttrraabbaallhhaa mmaall,, aammaannhhãã,, qquuaannddoo eennttrraarr eemm vviiggoorr aa iinntteerrddiiççããoo,, nnããoo iirráá ttrraabbaallhhaarr mmeellhhoorr,, ccoomm mmaaiioorr eeffiicciiêênncciiaa .. PPaarraa nnããoo ddiizzeerr qquuee,, ssee qquuiisseerr,, ppooddeerráá eennttrraarr nnaa rreeddee aa ppaarrttiirr ddee qquuaallqquueerr cceelluullaarr.. AAssssiimm,, tteerráá sseemmpprree aa hhiippóótteessee ddee ssee ddiivveerrttiirr ee ssee eessqquueecceerr ddooss aassssuunnttooss ddoo ttrraabbaallhhoo.. ÀÀ lluuzz ddiissssoo,, ooss ppssiiccóóllooggooss rreeccoommeennddaamm qquuee ooss eemmpprreeggaaddoorreess pprreesstteemm mmaaiiss aatteennççããoo aaooss eemmpprreeggaaddooss.. AAccoonntteeccee qquuee aass vviissiittaass ffrreeqqüüeenntteess ee rreeppeettiiddaass ààss rreeddeess ssoocciiaaiiss ccoonnssttiittuueemm uumm ssiinnaall nneeggaattiivvoo ddee qquuee oo ttrraabbaallhhoo éé mmoonnóóttoonnoo ee ppoouuccoo iinntteerreessssaannttee.. NNoo qquuee rreessppeeiittaa aaooss eemmpprreeggaaddooss,, oo ccoonnsseellhhoo qquuee llhheess
 19. 19. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 18 ttooccaa éé oo sseegguuiinnttee –– ssee vvooccêê tteemm uumm mmiinnuuttiinnhhoo lliivvrree,, aapprroovveeiittee ppaarraa ttoommaarr ccaafféé nnaa ccoommppaannhhiiaa ddee uumm ccoolleeggaa oouu ssiimmpplleessmmeennttee ddeessccaannssee.. TTaall ppoossttuurraa sseerráá mmaaiiss úúttiill ddoo qquuee sseennttaarr--ssee àà ffrreennttee ddoo mmoonniittoorr lleennddoo ooss eessttaattuuttooss vviirrttuuaaiiss ddooss aammiiggooss.. OOss ssiitteess mmaaiiss aacceessssaaddooss nnoo mmuunnddoo 11.. WWhhaattssAApp 22.. FFaacceebbooookk 33.. MMyySSppaaccee 44.. TTwwiitttteerr 55.. TTwwoooo 66.. FFlliixxsstteerr 77.. LLiinnkkeeddiinn 88.. TTaaggggeedd 99.. CCllaassssmmaatteess 1100.. MMyy YYeeaarr BBooookk 1111.. LLiivvee JJoouurrnnaall 1122.. IImmeeeemm
 20. 20. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 19 II Módulo: A vida na sociedade Tema: Desastres Naturais UUmm ddeessaassttrree nnaattuurraall éé uummaa ccaattáássttrrooffee qquuee ooccoorrrree qquuaannddoo uumm eevveennttoo ffííssiiccoo ppeerriiggoossoo ((ttaall ccoommoo uummaa eerruuppççããoo vvuullccâânniiccaa,, uumm ssiissmmoo,, uumm ddeessaabbaammeennttoo,, uumm ffuurraaccããoo,, iinnuunnddaaççããoo,, iinnccêênnddiioo,, oouu aallgguumm ddooss oouuttrrooss ffeennôômmeennooss nnaattuurraaiiss lliissttaaddooss aabbaaiixxoo)) pprroovvooccaa ddiirreettaa oouu iinnddiirreettaammeennttee ddaannooss eexxtteennssooss àà pprroopprriieeddaaddee,, ffaazz uumm ggrraannddee nnúúmmeerroo ddee vvííttiimmaass,, oouu aammbbaass.. EEmm áárreeaass oonnddee nnããoo hháá nneennhhuumm iinntteerreessssee hhuummaannoo,, ooss ffeennôômmeennooss nnaattuurraaiiss nnããoo rreessuullttaamm eemm ddeessaassttrreess nnaattuurraaiiss.. DDeessaassttrreess nnaattuurraaiiss ppooddeemm sseerr ddeeffiinniiddooss ccoommoo oo rreessuullttaaddoo ddoo iimmppaaccttoo ddee ffeennôômmeennooss nnaattuurraaiiss eexxttrreemmooss oouu iinntteennssooss ssoobbrree uumm ssiisstteemmaa ssoocciiaall,, ccaauussaannddoo sséérriiooss ddaannooss ee pprreejjuuíízzooss qquuee eexxcceeddee aa ccaappaacciiddaaddee ddaa ccoommuunniiddaaddee oouu ddaa ssoocciieeddaaddee aattiinnggiiddaa eemm ccoonnvviivveerr ccoomm oo iimmppaaccttoo.. ((TToobbiinn ee MMoonnttzz,,11999977;; MMaarrcceelliinnoo,, 22000088)).. QQuuaannddoo ooss ffeennôômmeennooss nnaattuurraaiiss aattiinnggeemm áárreeaass oouu rreeggiiõõeess hhaabbiittaaddaass ppeelloo hhoommeemm,, ccaauussaannddoo--llhhee ddaannooss,, ppaassssaamm aa ssee cchhaammaarr ddeessaassttrreess nnaattuurraaiiss.. AA ccoonncceeiittuuaaççããoo aaddoottaaddaa ppeellaa UUNN--IISSDDRR ((22000099)) ccoonnssiiddeerraa ddeessaassttrree ccoommoo uummaa ggrraavvee ppeerrttuurrbbaaççããoo ddoo ffuunncciioonnaammeennttoo ddee uummaa ccoommuunniiddaaddee oouu ddee uummaa ssoocciieeddaaddee eennvvoollvveennddoo ppeerrddaass hhuummaannaass,, mmaatteerriiaaiiss,, eeccoonnôômmiiccaass oouu aammbbiieennttaaiiss ddee ggrraannddee eexxtteennssããoo,, ccuujjooss iimmppaaccttooss eexxcceeddeemm aa ccaappaacciiddaaddee ddaa ccoommuunniiddaaddee oouu ddaa ssoocciieeddaaddee aaffeettaaddaa ddee aarrccaarr ccoomm sseeuuss pprróópprriiooss rreeccuurrssooss.. CCllaassssiiffiiccaaççããoo ddooss ddeessaassttrreess AAss ccllaassssiiffiiccaaççõõeess mmaaiiss uuttiilliizzaaddaass ddiissttiinngguueemm ooss ddeessaassttrreess qquuaannttoo àà oorriiggeemm ee àà iinntteennssiiddaaddee ((AAllccâânnttaarraa--AAyyaallaa,, 22000022;; MMaarrcceelliinnoo,, 22000088)).. CCllaassssiiffiiccaaççããoo qquuaannttoo àà OOrriiggeemm QQuuaannttoo àà oorriiggeemm oouu ccaauussaa pprriimmáárriiaa ddoo aaggeennttee ccaauussaaddoorr,, ooss ddeessaassttrreess ppooddeemm sseerr ccllaassssiiffiiccaaddooss eemm:: nnaattuurraaiiss oouu hhuummaannooss ((aannttrrooppooggêênniiccooss)).. DDeessaassttrreess NNaattuurraaiiss ssããoo aaqquueelleess ccaauussaaddooss ppoorr ffeennôômmeennooss ee ddeesseeqquuiillííbbrriiooss
 21. 21. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 20 ddaa nnaattuurreezzaa qquuee aattuuaamm iinnddeeppeennddeenntteemmeennttee ddaa aaççããoo hhuummaannaa.. EEmm ggeerraall,, ccoonnssiiddeerraa--ssee ccoommoo ddeessaassttrree nnaattuurraall ttooddoo aaqquueellee qquuee tteemm ccoommoo ggêênneessee uumm ffeennôômmeennoo nnaattuurraall ddee ggrraannddee iinntteennssiiddaaddee,, aaggrraavvaaddoo oouu nnããoo ppeellaa aattiivviiddaaddee hhuummaannaa.. EExxeemmpplloo:: cchhuuvvaass iinntteennssaass pprroovvooccaannddoo iinnuunnddaaççããoo,, eerroossããoo ee eessccoorrrreeggaammeennttooss;; vveennttooss ffoorrtteess ffoorrmmaannddoo vveennddaavvaall,, ttoorrnnaaddoo ee ffuurraaccããoo;; eettcc.. DDeessaassttrreess HHuummaannooss oouu AAnnttrrooppooggêênniiccooss ssããoo aaqquueelleess rreessuullttaanntteess ddee aaççõõeess oouu oommiissssõõeess hhuummaannaass ee eessttããoo rreellaacciioonnaaddooss ccoomm aass aattiivviiddaaddeess ddoo hhoommeemm,, ccoommoo aaggeennttee oouu aauuttoorr.. EExxeemmppllooss:: aacciiddeenntteess ddee ttrrâânnssiittoo,, iinnccêênnddiiooss uurrbbaannooss,, ccoonnttaammiinnaaççããoo ddee rriiooss,, rroommppiimmeennttoo ddee bbaarrrraaggeennss,, eettcc ((AAllccâânnttaarraa--AAyyaallaa,, 22000022;; CCaassttrroo,, 11999999;; KKoobbiiyyaammaa eett aall.. 22000066;; MMaarrcceelliinnoo,, 22000088)).. OOss ddeessaassttrreess nnaattuurraaiiss ppooddeemm sseerr aaiinnddaa oorriiggiinnaaddooss ppeellaa ddiinnââmmiiccaa iinntteerrnnaa ee eexxtteerrnnaa ddaa TTeerrrraa.. OOss ddeeccoorrrreenntteess ddaa ddiinnââmmiiccaa iinntteerrnnaa ssããoo tteerrrreemmoottooss,, mmaarreemmoottooss,, vvuullccaanniissmmoo ee ttssuunnaammiiss.. JJáá ooss ffeennôômmeennooss ddaa ddiinnââmmiiccaa eexxtteerrnnaa eennvvoollvveemm tteemmppeessttaaddeess,, ttoorrnnaaddooss,, iinnuunnddaaççõõeess,, eessccoorrrreeggaammeennttooss,, cciicclloonneess,, sseeccaass,, eennttrree oouuttrrooss.. CCllaassssiiffiiccaaççããoo qquuaannttoo àà IInntteennssiiddaaddee AA aavvaalliiaaççããoo ddaa iinntteennssiiddaaddee ddooss ddeessaassttrreess éé mmuuiittoo iimmppoorrttaannttee ppaarraa ffaacciilliittaarr oo ppllaanneejjaammeennttoo ddaa rreessppoossttaa ee ddaa rreeccuuppeerraaççããoo ddaa áárreeaa aattiinnggiiddaa.. AAss aaççõõeess ee ooss rreeccuurrssooss nneecceessssáárriiooss ppaarraa ssooccoorrrroo ààss vvííttiimmaass ddeeppeennddeemm ddaa iinntteennssiiddaaddee ddooss ddaannooss ee pprreejjuuíízzooss pprroovvooccaaddooss.. DDeessaassttrreess ddee ppeeqquueennoo ppoorrttee;; DDeessaassttrreess ddee mmééddiiaa iinntteennssiiddaaddee;; DDeessaassttrreess ddee ggrraannddee iinntteennssiiddaaddee;; DDeessaassttrreess ddee mmuuiittoo ggrraannddee iinntteennssiiddaaddee;; DDeessaassttrreess NNaattuurraaiiss aabbuunnddaanntteess eemm MMooççaammbbiiqquuee OOss ddeessaassttrreess nnaattuurraaiiss mmaaiiss aabbuunnddaanntteess eemm MMooççaammbbiiqquuee ssããoo:: CChheeiiaass oouu IInnuunnddaaççõõeess,, SSeeccaa,, CCiicclloonneess ee nnooss úúllttiimmooss tteemmppooss oo ttrreemmoorr ddee tteerrrraa..
 22. 22. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 21 CCaauussaass ddaass CChheeiiaass oouu IInnuunnddaaççõõeess AA pprriinncciippaall ccaauussaa ddaass cchheeiiaass oouu iinnuunnddaaççõõeess eemm nnoossssoo ppaaííss éé aa ccaauussaa nnaattuurraall (( cchhuuvvaass ttoorrrreenncciiaaiiss oouu qquuee lleevvaamm mmuuiittooss ddiiaass sseemm ppaarraarr)),, ee aa sseegguunnddaa ccaauussaa éé hhuummaannaa (( ccoonnssttrruuççõõeess nnooss lluuggaarreess bbaaiixxooss,, nnaass vvaallaass ddee ddrreennaaggeennss,, nnaass ppllaanníícciieess ee ppâânnttaannooss)).. AA eedduuccaaççããoo aammbbiieennttaall éé oouuttrroo iinnssttrruummeennttoo mmuuiittoo iimmppoorrttaannttee.. AA ppooppuullaaççããoo ddeevvee tteerr ccoonnsscciiêênncciiaa ddee qquuee aa ddiissppoossiiççããoo iinnaaddeeqquuaaddaa ddee lliixxoo ee eennttuullhhoo ccaauussaa pprroobblleemmaass nnoo ssiisstteemmaa ddee ddrreennaaggeemm ee nnaa vvaazzããoo ddooss rriiooss,, ccaauussaannddoo aallaaggaammeennttooss,, eenncchheenntteess ee iinnuunnddaaççõõeess.. EEmm ccaassooss ddee cchhuuvvaa ffoorrttee ppoorr mmuuiittooss ddiiaass oouu hhoorraass sseegguuiiddaass,, aa ppooppuullaaççããoo ddeevvee ffiiccaarr aalleerrttaa aaoo nníívveell ddaa áágguuaa nnooss rriiooss,, aaccoommppaannhhaannddoo bboolleettiinnss mmeetteeoorroollóóggiiccooss ee nnoottiicciiáárriiooss ddee ssuuaa rreeggiiããoo.. Tema: obesidade SSiinnôônniimmooss ee NNoommeess ppooppuullaarreess:: EExxcceessssoo ddee ppeessoo ccoorrppoorraall;; aauummeennttoo ddoo ppeessoo ccoorrppoorraall;; aauummeennttoo ddee ggoorrdduurraa,, ggoorrdduurraa.. DDeennoommiinnaa--ssee oobbeessiiddaaddee uummaa eennffeerrmmiiddaaddee ccaarraacctteerriizzaaddaa ppeelloo aaccúúmmuulloo eexxcceessssiivvoo ddee ggoorrdduurraa ccoorrppoorraall,, aassssoocciiaaddaa aa pprroobblleemmaass ddee ssaaúúddee,, oouu sseejjaa,, qquuee ttrraazz pprreejjuuíízzooss àà ssaaúúddee ddoo iinnddiivvíídduuoo.. CCoommoo ssee ddeesseennvvoollvvee oouu ssee aaddqquuiirree?? NNaass ddiivveerrssaass eettaappaass ddoo sseeuu ddeesseennvvoollvviimmeennttoo,, oo oorrggaanniissmmoo hhuummaannoo éé oo rreessuullttaaddoo ddee ddiiffeerreenntteess iinntteerraaççõõeess eennttrree oo sseeuu ppaattrriimmôônniioo ggeennééttiiccoo ((hheerrddaaddoo ddee sseeuuss ppaaiiss ee ffaammiilliiaarreess)),, oo aammbbiieennttee ssoocciiooeeccoonnóómmiiccoo,, ccuullttuurraall ee eedduuccaattiivvoo ee oo sseeuu aammbbiieennttee iinnddiivviidduuaall ee ffaammiilliiaarr.. AAssssiimm,, uummaa ddeetteerrmmiinnaaddaa ppeessssooaa aapprreesseennttaa ddiivveerrssaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ppeeccuulliiaarreess qquuee aa ddiissttiinngguueemm,, eessppeecciiaallmmeennttee eemm ssuuaa ssaaúúddee ee nnuuttrriiççããoo..
 23. 23. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 22 AA oobbeessiiddaaddee éé oo rreessuullttaaddoo ddee ddiivveerrssaass ddeessssaass iinntteerraaççõõeess,, nnaass qquuaaiiss cchhaammaamm aa aatteennççããoo ooss aassppeeccttooss ggeennééttiiccooss,, aammbbiieennttaaiiss ee ccoommppoorrttaammeennttaaiiss.. AAssssiimm,, ffiillhhooss ccoomm aammbbooss ooss ppaaiiss oobbeessooss aapprreesseennttaamm aallttoo rriissccoo ddee oobbeessiiddaaddee,, bbeemm ccoommoo ddeetteerrmmiinnaaddaass mmuuddaannççaass ssoocciiaaiiss eessttiimmuullaamm oo aauummeennttoo ddee ppeessoo eemm ttooddoo uumm ggrruuppoo ddee ppeessssooaass.. RReecceenntteemmeennttee,, vveemm ssee aaccrreesscceennttaannddoo uummaa sséérriiee ddee ccoonnhheecciimmeennttooss cciieennttííffiiccooss rreeffeerreenntteess aaooss ddiivveerrssooss mmeeccaanniissmmooss ppeellooss qquuaaiiss ssee ggaannhhaa ppeessoo,, ddeemmoonnssttrraannddoo ccaaddaa vveezz mmaaiiss qquuee eessssaa ssiittuuaaççããoo ssee aassssoocciiaa,, nnaa mmaaiioorriiaa ddaass vveezzeess,, ccoomm ddiivveerrssooss ffaattoorreess.. IInnddeeppeennddeennttee ddaa iimmppoorrttâânncciiaa ddeessssaass ddiivveerrssaass ccaauussaass,, oo ggaannhhoo ddee ppeessoo eessttáá sseemmpprree aassssoocciiaaddoo aa uumm aauummeennttoo ddaa iinnggeessttaa aalliimmeennttaarr ee aa uummaa rreedduuççããoo ddoo ggaassttoo eenneerrggééttiiccoo ccoorrrreessppoonnddeennttee aa eessssaa iinnggeessttaa.. OO aauummeennttoo ddaa iinnggeessttaa ppooddee sseerr ddeeccoorrrreennttee ddaa qquuaannttiiddaaddee ddee aalliimmeennttooss iinnggeerriiddooss oouu ddee mmooddiiffiiccaaççõõeess ddee ssuuaa qquuaalliiddaaddee,, rreessuullttaannddoo nnuummaa iinnggeessttaa ccaallóórriiccaa ttoottaall aauummeennttaaddaa.. OO ggaassttoo eenneerrggééttiiccoo,, ppoorr ssuuaa vveezz,, ppooddee eessttaarr aassssoocciiaaddoo aa ccaarraacctteerrííssttiiccaass ggeennééttiiccaass oouu sseerr ddeeppeennddeennttee ddee uummaa sséérriiee ddee ffaattoorreess ccllíínniiccooss ee eennddóóccrriinnooss,, iinncclluuiinnddoo ddooeennççaass nnaass qquuaaiiss aa oobbeessiiddaaddee éé ddeeccoorrrreennttee ddee ddiissttúúrrbbiiooss hhoorrmmoonnaaiiss.. OO qquuee ssee sseennttee?? OO eexxcceessssoo ddee ggoorrdduurraa ccoorrppoorraall nnããoo pprroovvooccaa ssiinnaaiiss ee ssiinnttoommaass ddiirreettooss,, ssaallvvoo qquuaannddoo aattiinnggee vvaalloorreess eexxttrreemmooss.. IInnddeeppeennddeennttee ddaa sseevveerriiddaaddee,, oo ppaacciieennttee aapprreesseennttaa iimmppoorrttaanntteess lliimmiittaaççõõeess eessttééttiiccaass,, aacceennttuuaaddaass ppeelloo ppaaddrrããoo aattuuaall ddee bbeelleezzaa,, qquuee eexxiiggee uumm ppeessoo ccoorrppoorraall aattéé mmeennoorr ddoo qquuee oo aacceeiittáávveell ccoommoo nnoorrmmaall.. PPaacciieenntteess oobbeessooss aapprreesseennttaamm lliimmiittaaççõõeess ddee mmoovviimmeennttoo,, tteennddeemm aa sseerr ccoonnttaammiinnaaddooss ccoomm ffuunnggooss ee oouuttrraass iinnffeeccççõõeess ddee ppeellee eemm ssuuaass ddoobbrraass ddee ggoorrdduurraa,, ccoomm ddiivveerrssaass ccoommpplliiccaaççõõeess,, ppooddeennddoo sseerr aallgguummaass vveezzeess ggrraavveess.. AAlléémm ddiissssoo,, ssoobbrreeccaarrrreeggaamm ssuuaa ccoolluunnaa ee mmeemmbbrrooss iinnffeerriioorreess,, aapprreesseennttaannddoo aa lloonnggoo pprraazzoo ddeeggeenneerraaççõõeess ((aarrttrroosseess)) ddee aarrttiiccuullaaççõõeess ddaa ccoolluunnaa,, qquuaaddrriill,, jjooeellhhooss ee ttoorrnnoozzeellooss,, aalléémm ddee ddooeennççaa vvaarriiccoossaa ssuuppeerrffiicciiaall ee pprrooffuunnddaa ((vvaarriizzeess)) ccoomm úúllcceerraass ddee rreeppeettiiççããoo ee eerriissiippeellaa.. AA oobbeessiiddaaddee éé ffaattoorr ddee rriissccoo ppaarraa uummaa sséérriiee ddee ddooeennççaass oouu ddiissttúúrrbbiiooss qquuee ppooddeemm sseerr:: DDooeennççaass DDiissttúúrrbbiiooss ·· HHiippeerrtteennssããoo aarrtteerriiaall ·· DDiissttúúrrbbiiooss lliippííddiiccooss ·· DDooeennççaass ccaarrddiioovvaassccuullaarreess ·· HHiippeerrccoolleesstteerroolleemmiiaa ·· DDooeennççaass ccéérreebbrroo-- vvaassccuullaarreess ·· DDiimmiinnuuiiççããoo ddee HHDDLL ((""ccoolleesstteerrooll bboomm""))
 24. 24. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 23 ·· DDiiaabbeetteess MMeelllliittuuss ttiippoo IIII ·· AAuummeennttoo ddaa iinnssuulliinnaa ·· CCâânncceerr ·· IInnttoolleerrâânncciiaa àà gglliiccoossee ·· OOsstteeooaarrttrriittee ·· DDiissttúúrrbbiiooss mmeennssttrruuaaiiss//IInnffeerrttiilliiddaaddee ·· CCoolleeddooccoolliittííaassee ·· AAppnnééiiaa ddoo ssoonnoo AAssssiimm,, ppaacciieenntteess oobbeessooss aapprreesseennttaamm sseevveerroo rriissccoo ppaarraa uummaa sséérriiee ddee ddooeennççaass ee ddiissttúúrrbbiiooss,, oo qquuee ffaazz ccoomm qquuee tteennhhaamm uummaa ddiimmiinnuuiiççããoo mmuuiittoo iimmppoorrttaannttee ddaa ssuuaa eexxppeeccttaattiivvaa ddee vviiddaa,, pprriinncciippaallmmeennttee qquuaannddoo ssããoo ppoorrttaaddoorreess ddee oobbeessiiddaaddee mmóórrbbiiddaa ((vveerr aa sseegguuiirr)).. CCoonnffoorrmmee ppooddee sseerr oobbsseerrvvaaddoo,, oo ppeessoo nnoorrmmaall,, nnoo iinnddiivvíídduuoo aadduullttoo,, ccoomm mmaaiiss ddee 2200 aannooss ddee iiddaaddee,, vvaarriiaa ccoonnffoorrmmee ssuuaa aallttuurraa,, oo qquuee ffaazz ccoomm qquuee ppoossssaammooss ttaammbbéémm eessttaabbeelleecceerr ooss lliimmiitteess iinnffeerriioorreess ee ssuuppeerriioorreess ddee ppeessoo ccoorrppoorraall ppaarraa aass ddiivveerrssaass aallttuurraass ccoonnffoorrmmee aa sseegguuiinnttee ttaabbeellaa :: AAllttuurraa ((ccmm)) PPeessoo IInnffeerriioorr ((kkgg)) PPeessoo SSuuppeerriioorr ((kkgg)) 114455 3388 5522 115500 4411 5566 115555 4444 6600 116600 4477 6644 116655 5500 6688 117700 5533 7722 117755 5566 7777 118800 5599 8811 118855 6622 8855 119900 6655 9911 CCoommoo ssee ttrraattaa?? OO ttrraattaammeennttoo ddaa oobbeessiiddaaddee eennvvoollvvee nneecceessssaarriiaammeennttee aa rreeeedduuccaaççããoo aalliimmeennttaarr,, oo aauummeennttoo ddaa aattiivviiddaaddee ffííssiiccaa ee,, eevveennttuuaallmmeennttee,, oo uussoo ddee aallgguummaass mmeeddiiccaaççõõeess aauuxxiilliiaarreess.. DDeeppeennddeennddoo ddaa ssiittuuaaççããoo ddee ccaaddaa ppaacciieennttee,, ppooddee eessttaarr iinnddiiccaaddoo oo ttrraattaammeennttoo ccoommppoorrttaammeennttaall eennvvoollvveennddoo oo ppssiiqquuiiaattrraa.. NNooss ccaassooss ddee oobbeessiiddaaddee sseeccuunnddáárriiaa aa oouuttrraass ddooeennççaass,, oo ttrraattaammeennttoo ddeevvee iinniicciiaallmmeennttee sseerr ddiirriiggiiddoo ppaarraa aa ccaauussaa ddoo ddiissttúúrrbbiioo..
 25. 25. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 24 RReeeedduuccaaççããoo AAlliimmeennttaarr IInnddeeppeennddeennttee ddoo ttrraattaammeennttoo pprrooppoossttoo,, aa rreeeedduuccaaççããoo aalliimmeennttaarr éé ffuunnddaammeennttaall,, uummaa vveezz qquuee,, aattrraavvééss ddeellaa,, rreedduuzziirreemmooss aa iinnggeessttaa ccaallóórriiccaa ttoottaall ee oo ggaannhhoo ccaallóórriiccoo ddeeccoorrrreennttee.. EEssssee pprroocceeddiimmeennttoo ppooddee nneecceessssiittaarr ddee ssuuppoorrttee eemmoocciioonnaall oouu ssoocciiaall,, aattrraavvééss ddee ttrraattaammeennttooss eessppeeccííffiiccooss ((ppssiiccootteerraappiiaa iinnddiivviidduuaall,, eemm ggrruuppoo oouu ffaammiilliiaarr)).. NNeessssaa ssiittuuaaççããoo,, ssããoo aammppllaammeennttee ccoonnhheecciiddooss ggrruuppooss ddee rreeffoorrççoo eemmoocciioonnaall qquuee aauuxxiilliiaamm aass ppeessssooaass nnaa ppeerrddaa ddee ppeessoo.. IInnddeeppeennddeennttee ddeessssee ssuuppoorrttee,, ppoorréémm,, aa oorriieennttaaççããoo ddiieettééttiiccaa éé ffuunnddaammeennttaall.. DDeennttrree aass ddiivveerrssaass ffoorrmmaass ddee oorriieennttaaççããoo ddiieettééttiiccaa,, aa mmaaiiss aacceeiittaa cciieennttiiffiiccaammeennttee éé aa ddiieettaa hhiippooccaallóórriiccaa bbaallaanncceeaaddaa,, nnaa qquuaall oo ppaacciieennttee rreecceebbeerráá uummaa ddiieettaa ccaallccuullaaddaa ccoomm qquuaannttiiddaaddeess ccaallóórriiccaass ddeeppeennddeenntteess ddee ssuuaa aattiivviiddaaddee ffííssiiccaa,, sseennddoo ooss aalliimmeennttooss ddiissttrriibbuuííddooss eemm 55 aa 66 rreeffeeiiççõõeess ppoorr ddiiaa,, ccoomm aapprrooxxiimmaaddaammeennttee 5500 aa 6600%% ddee ccaarrbbooiiddrraattooss,, 2255 aa 3300%% ddee ggoorrdduurraass ee 1155 aa 2200%% ddee pprrootteeíínnaass.. NNããoo ssããoo rreeccoommeennddaaddaass ddiieettaass mmuuiittoo rreessttrriittaass ((ccoomm mmeennooss ddee 880000 ccaalloorriiaass,, ppoorr eexxeemmpplloo)),, uummaa vveezz qquuee eessssaass aapprreesseennttaamm rriissccooss mmeettaabbóólliiccooss ggrraavveess,, ccoommoo aalltteerraaççõõeess mmeettaabbóólliiccaass,, aacciiddoossee ee aarrrriittmmiiaass ccaarrddííaaccaass.. DDiieettaass ssoommeennttee ccoomm aallgguunnss aalliimmeennttooss ((ddiieettaa ddoo aabbaaccaaxxii,, ppoorr eexxeemmpplloo)) oouu ssoommeennttee ccoomm llííqquuiiddooss ((ddiieettaa ddaa áágguuaa)) ttaammbbéémm nnããoo ssããoo rreeccoommeennddaaddaass,, ppoorr aapprreesseennttaarreemm vváárriiooss pprroobblleemmaass.. DDiieettaass ccoomm eexxcceessssoo ddee ggoorrdduurraa ee pprrootteeíínnaa ttaammbbéémm ssããoo bbaassttaannttee ddiissccuuttíívveeiiss,, uummaa vveezz qquuee ppiioorraamm aass aalltteerraaççõõeess ddee ggoorrdduurraa ddoo ppaacciieennttee aalléémm ddee aauummeennttaarreemm aa ddeeppoossiiççããoo ddee ggoorrdduurraa nnoo ffííggaaddoo ee oouuttrrooss óórrggããooss.. EExxeerrccíícciioo ÉÉ iimmppoorrttaannttee ccoonnssiiddeerraarr qquuee aattiivviiddaaddee ffííssiiccaa éé qquuaallqquueerr mmoovviimmeennttoo ccoorrppoorraall pprroodduuzziiddoo ppoorr mmúússccuullooss eessqquueellééttiiccooss qquuee rreessuullttaa eemm ggaassttoo eenneerrggééttiiccoo ee qquuee eexxeerrccíícciioo éé uummaa aattiivviiddaaddee ffííssiiccaa ppllaanneejjaaddaa ee eessttrruuttuurraaddaa ccoomm oo pprrooppóóssiittoo ddee mmeellhhoorraarr oouu mmaanntteerr oo ccoonnddiicciioonnaammeennttoo ffííssiiccoo.. NNBB:: OO eexxeerrccíícciioo aapprreesseennttaa uummaa sséérriiee ddee bbeenneeffíícciiooss ppaarraa oo ppaacciieennttee oobbeessoo,, mmeellhhoorraannddoo oo rreennddiimmeennttoo ddoo ttrraattaammeennttoo ccoomm ddiieettaa.. EEnnttrree ooss ddiivveerrssooss eeffeeiittooss ssee iinncclluueemm:: aa ddiimmiinnuuiiççããoo ddoo aappeettiittee,, oo aauummeennttoo ddaa aaççããoo ddaa iinnssuulliinnaa,, aa mmeellhhoorraa ddoo ppeerrffiill ddee ggoorrdduurraass,,
 26. 26. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 25 aa mmeellhhoorraa ddaa sseennssaaççããoo ddee bbeemm--eessttaarr ee aauuttoo--eessttiimmaa.. OO ppaacciieennttee ddeevvee sseerr oorriieennttaaddoo aa rreeaalliizzaarr eexxeerrccíícciiooss rreegguullaarreess,, ppeelloo mmeennooss ddee 3300 aa 4400 mmiinnuuttooss,, aaoo mmeennooss 44 vveezzeess ppoorr sseemmaannaa,, iinniicciiaallmmeennttee lleevveess ee aa sseegguuiirr mmooddeerraaddooss.. EEssttaa aattiivviiddaaddee,, eemm aallgguummaass ssiittuuaaççõõeess,, ppooddee rreeqquueerreerr pprrooffiissssiioonnaall ee aammbbiieennttee eessppeecciiaalliizzaaddoo,, sseennddoo qquuee,, nnaa mmaaiioorriiaa ddaass vveezzeess,, aa ssiimmpplleess rreeccoommeennddaaççããoo ddee ccaammiinnhhaaddaass rroottiinneeiirraass jjáá pprroovvooccaa ggrraannddeess bbeenneeffíícciiooss,, eessttaannddoo iinncclluuííddaa nnoo qquuee ssee ddeennoommiinnaa ""mmuuddaannççaa ddoo eessttiilloo ddee vviiddaa"" ddoo ppaacciieennttee.. DDrrooggaass AA uuttiilliizzaaççããoo ddee mmeeddiiccaammeennttooss ccoommoo aauuxxiilliiaarreess nnoo ttrraattaammeennttoo ddoo ppaacciieennttee oobbeessoo ddeevvee sseerr rreeaalliizzaaddaa ccoomm ccuuiiddaaddoo,, nnããoo sseennddoo eemm ggeerraall oo aassppeeccttoo mmaaiiss iimmppoorrttaannttee ddaass mmeeddiiddaass eemmpprreeggaaddaass.. DDeevveemm sseerr pprreeffeerriiddooss ttaammbbéémm mmeeddiiccaammeennttooss ddee mmaarrccaa ccoommeerrcciiaall ccoonnhheecciiddaa.. CCaaddaa mmeeddiiccaammeennttoo eessppeeccííffiiccoo,, ddeeppeennddeennddoo ddee ssuuaa ccoommppoossiiççããoo ffaarrmmaaccoollóóggiiccaa,, aapprreesseennttaa ddiivveerrssooss eeffeeiittooss ccoollaatteerraaiiss,, aallgguunnss ddeelleess bbaassttaannttee ggrraavveess ccoommoo aarrrriittmmiiaass ccaarrddííaaccaass,, ssuurrttooss ppssiiccóóttiiccooss ee ddeeppeennddêênncciiaa qquuíímmiiccaa.. PPoorr eessssaa rraazzããoo ddeevveemm sseerr uuttiilliizzaaddooss aappeennaass eemm ssiittuuaaççõõeess eessppeecciiaaiiss ddee aaccoorrddoo ccoomm oo jjuullggaammeennttoo ccrriitteerriioossoo ddoo mmééddiiccoo aassssiisstteennttee.. NNoo qquuee ssee rreeffeerree aaoo ttrraattaammeennttoo mmeeddiiccaammeennttoossoo ddaa oobbeessiiddaaddee,, éé iimmppoorrttaannttee ssaalliieennttaarr qquuee oo uussoo ddee uummaa sséérriiee ddee ssuubbssttâânncciiaass nnããoo aapprreesseennttaa rreessppaallddoo cciieennttííffiiccoo.. EEnnttrree eellaass ssee iinncclluueemm ooss ddiiuurrééttiiccooss,, ooss llaaxxaanntteess,, ooss eessttiimmuullaanntteess,, ooss sseeddaattiivvooss ee uummaa sséérriiee ddee oouuttrrooss pprroodduuttooss ffrreeqqüüeenntteemmeennttee rreeccoommeennddaaddooss ccoommoo ""ffóórrmmuullaass ppaarraa eemmaaggrreecciimmeennttoo"".. EEssssaa eessttrraattééggiiaa,, aalléémm ddee ppeerriiggoossaa,, nnããoo ttrraazz bbeenneeffíícciiooss aa lloonnggoo pprraazzoo,, ffaazzeennddoo ccoomm qquuee oo ppaacciieennttee rreettoorrnnee aaoo ppeessoo aanntteerriioorr oouu aattéé ggaannhhee mmaaiiss ppeessoo ddoo qquuee oo sseeuu iinniicciiaall.. CCoommoo ssee pprreevviinnee?? UUmmaa ddiieettaa ssaauuddáávveell ddeevvee sseerr sseemmpprree iinncceennttiivvaaddaa jjáá nnaa iinnffâânncciiaa,, eevviittaannddoo-- ssee qquuee ccrriiaannççaass aapprreesseenntteemm ppeessoo aacciimmaa ddoo nnoorrmmaall.. AA ddiieettaa ddeevvee eessttaarr iinncclluuííddaa eemm pprriinnccííppiiooss ggeerraaiiss ddee vviiddaa ssaauuddáávveell,, nnaa qquuaall ssee iinncclluueemm aa aattiivviiddaaddee ffííssiiccaa,, oo llaazzeerr,, ooss rreellaacciioonnaammeennttooss aaffeettiivvooss aaddeeqquuaaddooss ee uummaa eessttrruuttuurraa ffaammiilliiaarr oorrggaanniizzaaddaa.. NNoo ppaacciieennttee qquuee aapprreesseennttaavvaa oobbeessiiddaaddee ee oobbtteevvee ssuucceessssoo nnaa ppeerrddaa ddee ppeessoo,, oo ttrraattaammeennttoo ddee mmaannuutteennççããoo ddeevvee iinncclluuiirr aa ppeerrmmaannêênncciiaa ddaa aattiivviiddaaddee ffííssiiccaa ee ddee uummaa aalliimmeennttaaççããoo ssaauuddáávveell aa lloonnggoo pprraazzoo.. EEsssseess aassppeeccttooss ssoommeennttee sseerrããoo aallccaannççaaddooss ssee eessttiivveerreemm aaccoommppaannhhaaddooss ddee uummaa mmuuddaannççaa ggeerraall nnoo eessttiilloo ddee vviiddaa ddoo ppaacciieennttee..
 27. 27. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 26 Tema: Relacionamentos (entre colegas, coordenadores, gerentes). RReellaacciioonnaammeennttoo,, sseegguunnddoo CCHHIIAAVVEENNAATTOO ((22000000)) éé ““aa lliiggaaççããoo aaffeeccttiivvaa,, pprrooffiissssiioonnaall oouu ddee aammiizzaaddee eennttrree ppeessssooaass qquuee ssee uunneemm ccoomm ooss mmeessmmooss oobbjjeeccttiivvooss ee iinntteerreesssseess””.. EEssttaa ddeeffiinniiççããoo,, nnooss rreemmeettee aa ccoonncclluussããoo ddee qquuee ttooddoo ttiippoo ddee rreellaacciioonnaammeennttoo eennvvoollvvee ccoonnvviivvêênncciiaa,, ccoommuunniiccaaççããoo ee aattiittuuddee qquuee ddeevveemm sseerr rreeccíípprrooccaass.. QQuuaannddoo uummaa ddaass ppaarrtteess nnããoo ddeesseennvvoollvvee ooss aattrriibbuuttooss nneecceessssáárriiooss ppaarraa uummaa bbooaa ccoonnvviivvêênncciiaa,, oo rreellaacciioonnaammeennttoo ssee ttoorrnnaa ddiiffíícciill.. UUmm bboomm rreellaacciioonnaammeennttoo ssee ddeesseennvvoollvvee qquuaannddoo hháá ccoonnffiiaannççaa,, eemmppaattiiaa,, rreessppeeiittoo ee hhaarrmmoonniiaa eennttrree aass ppeessssooaass eennvvoollvviiddaass.. AA ffoorrmmaa ccoommoo uummaa ppeessssooaa ssee rreellaacciioonnaa ccoomm ooss oouuttrrooss,, nnaa vviiddaa ppeessssooaall oouu pprrooffiissssiioonnaall,, ffaazz ppaarrttee ddoo rreellaacciioonnaammeennttoo iinntteerrppeessssooaall.. OO rreellaacciioonnaammeennttoo iinntteerrppeessssooaall ccoonnssiissttee nnaa rreellaaççããoo ddeesseennvvoollvviiddaa eennttrree dduuaass oouu mmaaiiss ppeessssooaass ee nnaa ffoorrmmaa ccoommoo ssee eessttaabbeelleeccee aa ccoommuunniiccaaççããoo eennttrree eellaass.. EEssttáá aassssoocciiaaddoo àà ccaappaacciiddaaddee ddee iinntteerraaccççããoo ee hhaabbiilliiddaaddee ddee ssaabbeerr aacceeiittaarr aass ppeessssooaass ccoommoo eellaass ssããoo,, ppaarrttiinnddoo aassssiimm ddoo ““aauuttooccoonnhheecciimmeennttoo,, ppooiiss éé aattrraavvééss ddeellee ccoonnsseegguuiimmooss eessttaabbeelleecceerr rreellaacciioonnaammeennttooss iinntteerrppeessssooaaiiss mmaaiiss eeffiiccaazzeess pprrooppoorrcciioonnaannddoo uumm pprroocceessssoo ccoonnttíínnuuoo ddee aapprreennddiizzaaggeemm”” ((MMAAGGAALLHHÃÃEESS,, 11998800)).. EEssttee aauuttooccoonnhheecciimmeennttoo,, qquuee oo aauuttoorr aacciimmaa nnooss rreeffeerreenncciiaa,, ffaarráá ccoomm qquuee ssaaiibbaa rreessppeeiittaarr aass ddiiffeerreennççaass iinnddiivviidduuaaiiss,, aajjaa ddee ffoorrmmaa ccoorrttêêss,, ccoomm ddiissppoonniibbiilliiddaaddee ee aatteennççããoo aa ttooddaass aass ppeessssooaass ccoomm qquueemm ssee rreellaacciioonnaa,, iinnddeeppeennddeenntteemmeennttee ddee sseeuu ccaarrggoo nnaa eemmpprreessaa;; rreeccoonnhheeççaa ooss mméérriittooss rreellaattiivvooss aaooss ttrraabbaallhhooss ddeesseennvvoollvviiddooss ppoorr ccoolleeggaass oouu ggeerreenntteess;; nnããoo pprreejjuuddiiqquuee aa rreeppuuttaaççããoo ddee ccoolleeggaass oouu ggeerreenntteess ppoorr mmeeiioo ddee jjuullggaammeennttooss pprreeccoonncceeiittuuoossooss,, ffaallssoo tteesstteemmuunnhhoo,, iinnffoorrmmaaççõõeess nnããoo ffuunnddaammeennttaaddaass oouu qquuaallqquueerr oouuttrroo ssuubbtteerrffúúggiioo;; nnããoo bbuussqquuee oobbtteerr ttrrooccaa ddee ffaavvoorreess qquuee aappaarreenntteemm oouu ppoossssaamm ddaarr oorriiggeemm aa qquuaallqquueerr ttiippoo ddee ccoommpprroommiissssoo oouu oobbrriiggaaççããoo ppeessssooaall;; eessttiimmuullee aa mmaanniiffeessttaaççããoo ddee iiddeeiiaass,, qquuaannddoo aalliinnhhaaddaass ccoomm ooss oobbjjeeccttiivvooss ddaass eemmpprreessaass,, mmeessmmoo qquuee rreepprreesseenntteemm mmuuddaannççaa ssiiggnniiffiiccaattiivvaa..
 28. 28. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 27 Tema: Comportamentos em reuniões NNaass rreeuunniiõõeess tteemm ssiiddoo oo mmoommeennttoo qquuee nnoossssoo pprrooffiissssiioonnaalliissmmoo éé ppoossttoo aa pprroovvaa ee oonnddee aa nnoossssaa ppoossttuurraa pprrooffiissssiioonnaall eessttaarráá sseennddoo jjuullggaaddaa,, ppooiiss eessttaarreemmooss llaaddoo aa llaaddoo ccoomm ttooddooss ooss oouuttrrooss pprrooffiissssiioonnaaiiss ddaa iinnssttiittuuiiççããoo,, aattéé ooss qquuee ffrreeqquueenntteemmeennttee nnããoo ssaauuddaammooss,, nniissttoo,, pprreecciissaammooss ddee aaccoorrddoo ccoomm MMAARRTTIINNSS && LLEEAALL ((22000099)),, sseegguuiirr aallgguunnss pprriinnccííppiiooss,, qquuee ssããoo:: NNããoo cchheeggaarr aattrraassaaddoo,, ppooiiss,, aalléémm ddee iirrrriittaarr qquueemm cchheeggoouu nnaa hhoorraa,, ssuuaa iimmaaggeemm ffiiccaarráá ppééssssiimmaa,, ppoorr ccaauussaa ddaa iinneeffiiccáácciiaa ddaa nnoossssaa ppoonnttuuaalliiddaaddee;; SSee eexxiissttiirr aa eeqquuiippaa ddee pprroottooccoollaaddoo,, eessppeerraarr qquuee nnooss iinnddiiqquuee oonnddee ddeevveemmooss ssee aasssseennttaarr,, oouu eennttããoo ddeevveemmooss ppeerrgguunnttaarr qquuaall oo nnoossssoo lluuggaarr ppaarraa sseennttaarr.. AAssssiimm ddaarreemmooss aa eenntteennddeerr qquuee ccoonnhheecceemmooss oo nnoossssoo lluuggaarr,, ddeemmoonnssttrraarreemmooss aappooiioo ee ddeeiixxaarreemmooss ccllaarroo qquuee nnããoo aammeeaaççaammooss aa ppeessssooaa qquuee eessttáá ccoonndduuzziinnddoo aa rreeuunniiããoo;; SSee ttiivveerrmmooss aacceessssoo aa aaggeennddaa aanntteecciippaaddaammeennttee,, ddeevveemmooss pprrooccuurraarr lleerr ssoobbrree oo aassssuunnttoo qquuee sseerráá ccoollooccaaddoo eemm ppaauuttaa.. PPoorrqquuee,, aassssiimm ppooddeerreeii ppaarrttiicciippaarr ddaa ddiissccuussssããoo;; QQuuaannddoo ppaarrttiicciippaarr ddee uummaa rreeuunniiããoo nnããoo ppooddeemmooss eennttrraarr mmuuddoo ee ssaaiirr ccaallaaddoo,, ttoorrnneemmooss aa nnoossssaa ppaarrttiicciippaaççããoo aaccttiivvaa;; EExxppoonnhhaammooss ttooddaass iiddeeiiaass iinnddeeppeennddeenntteemmeennttee ddee bbooaass oouu rruuiinnss,, ee qquuaannddoo aacchhaarrmmooss qquuee ddeevveemmooss ddiissccoorrddaarr,, ddiissccoorrddeemmooss,, mmeessmmoo qquuee sseejjaa ccoomm qquueemm eessttáá ccoonndduuzziinnddoo aa rreeuunniiããoo.. DDeessssaa mmaanneeiirraa ttoorrnnaarreemmooss aa rreeuunniiããoo mmaaiiss pprroodduuttiivvaa ee nnããoo aappeennaass uumm eennccoonnttrroo ddee aammiiggooss;; AA ppeessssooaa qquuee eessttáá ccoonndduuzziinnddoo aa rreeuunniiããoo ddeevvee sseerr oo pprriimmeeiirroo ee oo úúllttiimmoo aa ffaallaarr.. OOuu sseejjaa,, éé eellaa qquuee aabbrree ee ffeecchhaa aa rreeuunniiããoo;; SSee ffoorrmmooss eennccaarrrreeggaaddooss ddee ccoonndduuzziirr uummaa rreeuunniiããoo,, lleemmbbrreemmoo--nnooss ddee qquuee uumm bboomm ccoonndduuttoorr éé aaqquueellee qquuee eexxppõõee ssuuaass ooppiinniiõõeess ddee mmooddoo qquuee ttooddooss eenntteennddaamm,, ssaabbee oouuvviirr ee mmeeddiiaarr ccoonnfflliittooss;; AAoo ffaazzeerr uumm ccoommeennttáárriioo,, ddeevveemmooss sseerr ccllaarrooss ee oobbjjeeccttiivvooss.. RReessuummaammooss aaoo mmááxxiimmoo oo qquuee tteemmoo aa ddiizzeerr;;
 29. 29. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 28 DDeevveemmooss aapprreesseennttaarr aass nnoossssaass iiddeeiiaass ccoommoo rreeccoommeennddaaççããoo ee nnããoo ccoommoo oorrddeennss,, ppaarraa nnããoo ccoommpprroommeetteerr aa aauuttoorriiddaaddee ddiiaannttee ddooss ddeemmaaiiss ppaarrttiicciippaanntteess;; DDeevveemmooss mmaanntteerr aa ppoossttuurraa dduurraannttee uummaa rreeuunniiããoo.. EEvviittaarr ffiiccaarr ggeessttiiccuullaannddoo,, rraabbiissccaannddoo,, mmeexxeennddoo nnoo cceelluullaarr ee pprriinncciippaallmmeennttee eennttrraarr eemm uummaa rreeuunniiããoo ccoomm oo cceelluullaarr lliiggaaddoo..
 30. 30. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 29 22ºº AANNOO
 31. 31. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 30 I Módulo: Sociedade Profissional Tema: A Empresa UUmmaa eemmpprreessaa éé uumm ccoonnjjuunnttoo ddee mmeeiiooss ttééccnniiccooss,, hhuummaannooss ee ffiinnaanncceeiirrooss,, oorrggaanniizzaaddooss ccoomm vviissttaa àà ccoonnccrreettiizzaaççããoo ddee uumm ddeetteerrmmiinnaaddoo ffiimm eeccoonnóómmiiccoo,, oo qquuaall ppaassssaa ppeelloo eexxeerrccíícciioo ddee uummaa aattiivviiddaaddee oorriieennttaaddaa ppaarraa aa ssaattiissffaaççããoo ddaass nneecceessssiiddaaddeess ddaass ssuuaass vváárriiaass ppaarrtteess iinntteerreessssaanntteess,, nnoommeeaaddaammeennttee:: ooss sseeuuss cclliieenntteess ((ppeellaa ooffeerrttaa ddee bbeennss oouu sseerrvviiççooss)),, ooss ttrraabbaallhhaaddoorreess ((aattrraavvééss ddoo eemmpprreeggoo ee ddaa ccoonnttrraapprreessttaaççããoo ssaallaarriiaall)),, ooss aacciioonniissttaass ((ppeellaa rreeaalliizzaaççããoo ddoo lluuccrroo qquuee rreemmuunneerraa oo rriissccoo iinnccoorrrriiddoo)),, ooss ccrreeddoorreess ((ppeelloo rreeeemmbboollssoo ddoo ccaappiittaall ee jjuurrooss eemm pprraazzoo aaccoorrddaaddoo)),, ddooss ffoorrnneecceeddoorreess ((ppeellaa pprrooccuurraa ddee bbeennss oouu sseerrvviiççooss)),, oo EEssttaaddoo ((ppeelloo ccuummpprriimmeennttoo ddaass oobbrriiggaaççõõeess ffiissccaaiiss ee lleeggaaiiss)),, eettcc.. EEmmpprreessaa éé uumm ttiippoo eessppeeccííffiiccoo ddee oorrggaanniizzaaççããoo qquuee ssee ccaarraacctteerriizzaa ppeelloo ffaaccttoo ddoo sseeuu ffiimm úúllttiimmoo sseerr aa mmaaxxiimmiizzaaççããoo ddooss sseeuuss lluuccrrooss;; eemm úúllttiimmaa aannáálliissee,, nnuummaa eemmpprreessaa ttooddooss ooss rreessttaanntteess oobbjjeeccttiivvooss ssããoo nnaa vveerrddaaddee mmeeiiooss uuttiilliizzaaddooss ppaarraa mmaaxxiimmiizzaarr ooss lluuccrrooss.. NNoo ccaassoo ddee uummaa eemmpprreessaa ppúúbblliiccaa,, oo ffiimm úúllttiimmoo ppooddeerráá sseerr lliiggeeiirraammeennttee ddiiffeerreennttee ee eessttaarr mmaaiiss aassssoocciiaaddoo aa oobbjjeeccttiivvooss ddee rreennddiibbiilliiddaaddee ssoocciiaall.. CCllaassssiiffiiccaaççããoo ddaass eemmpprreessaass AAss eemmpprreessaass ppooddeemm sseerr ccllaassssiiffiiccaaddaass ddee ddiivveerrssaass ffoorrmmaass sseennddoo aass mmaaiiss ccoommuunnss aa ssuuaa ffoorrmmaa jjuurrííddiiccaa,, aa pprroopprriieeddaaddee ddoo sseeuu ccaappiittaall,, aa ssuuaa ddiimmeennssããoo ee aaiinnddaa oo sseeccttoorr aa qquuee ppeerrtteennccee.. CCllaassssiiffiiccaaççããoo qquuaannttoo àà ffoorrmmaa jjuurrííddiiccaa:: ddeeppeennddeennddoo ddooss ppaaíísseess,, aass ffoorrmmaass jjuurrííddiiccaass ddee eemmpprreessaass mmaaiiss ccoommuunnss ssããoo aass sseegguuiinntteess:: .. SSoocciieeddaaddee ppoorr qquuoottaass:: nnaass ssoocciieeddaaddeess ppoorr qquuoottaass oo ccaappiittaall éé rreepprreesseennttaaddoo ppoorr qquuoottaass,, ccaaddaa uummaa ddaass qquuaaiiss aallooccaaddaa aa uumm ddeetteerrmmiinnaaddoo ssóócciioo;; .. SSoocciieeddaaddee aannóónniimmaa:: nneessttee ttiippoo ddee ssoocciieeddaaddeess oo ccaappiittaall éé rreepprreesseennttaaddoo ppoorr aaccççõõeess,, aass qquuaaiiss nnããoo eessttããoo aallooccaaddaass aa aacccciioonniissttaass eessppeeccííffiiccooss;; .. SSoocciieeddaaddee eemm ccoommaannddiittaa:: ssoocciieeddaaddee qquuee ssee ccaarraacctteerriizzaa ppeellaa eexxiissttêênncciiaa ddee ddooiiss ttiippooss ddee ssóócciiooss:: ooss ccoommaannddiittáárriiooss ee ooss ccoommaannddiittáárriiooss;; CCllaassssiiffiiccaaççããoo qquuaannttoo àà pprroopprriieeddaaddee ddoo sseeuu ccaappiittaall:: aa ddiissttiinnççããoo mmaaiiss uussuuaall éé eennttrree eemmpprreessaass ppúúbblliiccaass ee eemmpprreessaass pprriivvaaddaass:: .. EEmmpprreessaass ppúúbblliiccaass:: eemmpprreessaass ccuujjoo ccaappiittaall éé ddeettiiddoo ppeelloo EEssttaaddoo oouu ppoorr iinnssttiittuuiiççõõeess ppoorr eellee ddiirreeccttaammeennttee ccoonnttrroollaaddaass;;
 32. 32. Manual de Mundo Actual 1º e 2º Ano 31 .. EEmmpprreessaass pprriivvaaddaass:: eemmpprreessaass ccuujjoo ccaappiittaall éé ddeettiiddoo ppoorr ppeessssooaass iinnddiivviidduuaaiiss oouu ppoorr iinnssttiittuuiiççõõeess pprriivvaaddaass;; .. EEmmpprreessaass ddee ccaappiittaaiiss mmiissttooss:: eemmpprreessaass ccuujjoo ccaappiittaall éé ddeettiiddoo ssiimmuullttaanneeaammeennttee ppeelloo EEssttaaddoo ee ppoorr eennttiiddaaddeess pprriivvaaddaass.. CCllaassssiiffiiccaaççããoo qquuaannttoo àà ddiimmeennssããoo:: aa ccllaassssiiffiiccaaççããoo ddaass eemmpprreessaass qquuaannttoo àà ssuuaa ddiimmeennssããoo ddiiffeerree ddee ppaaííss ppaarraa ppaaííss mmaass eessttáá ggeerraallmmeennttee aassssoocciiaaddaa aa ggrraannddeezzaass ccoommoo oo vvoolluummee ddee nneeggóócciiooss oouu oo nnúúmmeerroo ddee ffuunncciioonnáárriiooss.. NNoo ccaassoo ppoorrttuugguuêêss éé uuttiilliizzaaddaa aa ccllaassssiiffiiccaaççããoo eeuurrooppeeiiaa:: .. MMiiccrrooeemmpprreessaa:: eemmpprreessaa ccoomm mmeennooss ddee 1100 ttrraabbaallhhaaddoorreess.. .. PPeeqquueennaa EEmmpprreessaa:: eemmpprreessaa ccoomm mmeennooss ddee 5500 ttrraabbaallhhaaddoorreess.. .. MMééddiiaa EEmmpprreessaa:: eemmpprreessaa ccoomm mmeennooss ddee 225500 ttrraabbaallhhaaddoorreess.. .. GGrraannddee EEmmpprreessaa:: eemmpprreessaa ccoomm ggrraannddeezzaass ssuuppeerriioorreess ààss aapprreesseennttaaddaass aanntteess.. CCllaassssiiffiiccaaççããoo qquuaannttoo aaoo sseeccttoorr aa qquuee ppeerrtteennccee:: eessttee ttiippoo ddee ccllaassssiiffiiccaaççããoo tteemm aa vveerr ccoomm aa aaccttiivviiddaaddee ddeesseennvvoollvviiddaa.. AA pprriinncciippaall ddiivviissããoo éé eennttrree sseeccttoorr pprriimmáárriioo,, sseeccttoorr sseeccuunnddáárriioo ee sseeccttoorr tteerrcciiáárriioo:: .. SSeeccttoorr pprriimmáárriioo:: iinncclluuii aass aaccttiivviiddaaddeess ddiirreeccttaammeennttee rreellaacciioonnaaddaass ccoomm aa eexxpplloorraaççããoo ddee rreeccuurrssooss pprriimmáárriiooss,, nnoommeeaaddaammeennttee aa aaggrriiccuullttuurraa,, aass ppeessccaass,, aa ppeeccuuáárriiaa ee aa eexxttrraaccççããoo ddee mmiinnéérriiooss;; .. SSeeccttoorr sseeccuunnddáárriioo:: rreeffeerree--ssee ààss aaccttiivviiddaaddeess ddee ttrraannssffoorrmmaaççããoo ee iinncclluuii aass aaccttiivviiddaaddeess iinndduussttrriiaaiiss ee ddee ccoonnssttrruuççããoo ee oobbrraass ppúúbblliiccaass;; .. SSeeccttoorr tteerrcciiáárriioo:: iinncclluuii aass aaccttiivviiddaaddeess rreellaacciioonnaaddaass ccoomm aa pprreessttaaççããoo ddee sseerrvviiççooss ee ccoomm oo ccoomméérrcciioo,, ddiissttrriibbuuiiççããoo ee ttrraannssppoorrtteess.. ____________________________________________________ Exercícios para revisão 11.. DDêê oo ccoonncceeiittoo ddee eemmpprreezzaa sseegguunnddoo oo sseeuu ppoonnttoo ddee vviissttaa.. 22.. QQuuaall aa iimmppoorrttâânncciiaa dd aaeemmpprreezzaa ppaarraa aa zzoonnaa,, ddiissttrriittoo,, pprroovviinncciiaa ee oo ppaaííss eemm qquuee eessttiivveerr iinnsseerriiddaa.. 33.. CCllaassssiiffiiuuqquuee aass sseegguuiinntteess eemmpprreezzaa tteennddoo eemm ccoonnttaa aass qquuaattrroo((44)) mmooddaalliiddaaddeess jjáá eessttuuddaaddaass.. aa)) VVaallee bb)) TTVVMM cc)) SSAASSOOLL dd)) EEDDMM

×