Tank Cleaning Training

W
Tank Cleaning Training
การล้างถังน้ามัน
Tank cleaning
1. วัตถุประสงค์(Objectives)
2. อุปกรณ์และเครื่องมือ (Equipment and tools)
3. การเตรียมการ (Preparation)
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operation sequence)
1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
- To remove hazardous products for safe disposal. เพื่อขจัดผลิตภัณฑ์ที่เป็น
อันตราย สาหรับการกาจัดอย่างปลอดภัย
- To reduce the risk to personnel during internal modification work.
เพื่อลดความเสี่ยงต่อบุคลากรในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขภายใน
1. วัตถุประสงค์ (Objectives) ต่อ
- To aid invasive inspection procedures (eg. Non-destructive wall
thickness checks) for determining the condition of the tank. เพื่อช่วย
ในการตรวจสอบสภาพการทางานของถัง (เช่นการตรวจสอบความหนาของผนังที่ไม่ทาลาย)
- To ensure no cross contamination of product should the tank use
change. เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนข้ามผลิตภัณฑ์เมื่อการใช้ถังเปลี่ยนไป
 อุปกรณ์ทางกล เช่น Pump, Storage tank, Hose
 อุปกรณ์ให้กาเนิดแสงสว่าง เช่น หลอดไฟ
 อุปกรณ์ตรวจติดตาม เช่น Gas detector, Oxygen alert
 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment:
PPE)
หมายเหตุ:
 การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต้องมีการจดบันทึกรายการ เพื่อสะดวกในการทา
เอกสารนาสิ่งของเข้า – ออกสถานที่ปฏิบัติงาน
 นาเครื่องมือและอุปกรณ์ไปตรวจสภาพความพร้อมใช้งานกับสถานที่ปฏิบัติงาน
2. อุปกรณ์และเครื่องมือ (Equipment and tools)
 ต้องทราบว่าเป็นถังแบบหลังคาติดตาย (Fixed roof) หรือแบบหลังคาลอย (Floatingroof) และ
บรรจุผลิตภัณฑ์ชนิดใด
 ควรมี Drawing ของถัง
 ขอบเขตงานล้างถัง
 ท่อและส่วนประกอบของกระบวนการผลิตที่ต่ออยู่กับถัง
 บริเวณพื้นที่รอบถัง
 วางแผนขั้นตอนในการทางาน
 วางแผนการระบาย VOCs และไอระเหยของน้ามัน
 ต้องทราบระบบไฟฟ้า, น้า, ลม
 สารเคมีที่นามาใช้ในการล้างถังคืออะไร
 มีการสื่อสารและซักซ้อมความเข้าใจในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
 ผู้ที่เข้าดาเนินการล้างถังต้องได้รับการอบรม“การทางานในที่อับอากาศ” และต้องมีการตรวจ
สุขภาพ
3. การเตรียมการ (Preparation)
1. การขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือ (Mobilizationand setting up equipment/tools)
2. ถ่ายเทผลิตภัณฑ์ออกจากถัง (TankEmptying)
3. ปิดระบบ (Isolate blind)
4. เปิดฝาถัง (Open manhole) และลดปริมาณ VOCs
5. ระบายอากาศและตรวจเช็คก๊าซ (Ventilationand Gas checking)
6. การถ่ายเทตะกอน (Sludge transferring)
7. ทาความสะอาดภายในถัง (Cleaninginside of tank)
8. การตรวจสอบ (Inspection after cleaning)
9. เปิดระบบ (De blind)
10. ทาความสะอาดพื้นที่ทางาน (House Keeping)
11. ขนย้ายอุปกรณ์และเครื่องมือกลับ (Mobilization equipment and tools)
12. บันทึกผลการปฏิบัติงาน (Check Report)
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operation sequence)
รองรับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้
1. ความต้องการที่เปลี่ยนไปของตลาด
2. ความต้องการที่เร่งด่วนของลูกค้า
3. ความผิดพลาดหรือความล้าช้าในการทางาน
4. ความผิดปกติสึกหรอของเครื่องจักร
5. ความไม่แน่นอนของผู้ขายหรือกระบวนการก่อนหน้า
Quality Business Tank Cleaning Process
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. Job Enquiry
2. Technical Proposal
3. JSA
4. Cost Sheet
5. Quotation
6. แผนบริหารโครงการ
7. ใบตรวจความพร้อมของเครื่องมือ
8. Daily Report
9. ใบรายงานความคืบหน้าของงาน
10. Inspection Report
11. ใบบันทึกการประชุมตกลงกับ
ลูกค้า
12. ใบประเมินความพึงพอใจ
1 de 10

Recomendados

API Training (03 Piping Components) por
API Training (03 Piping Components)API Training (03 Piping Components)
API Training (03 Piping Components)wichayaa
294 visualizações39 slides
API Training (02 Type of Weld) por
API Training (02 Type of Weld)API Training (02 Type of Weld)
API Training (02 Type of Weld)wichayaa
52 visualizações3 slides
API Training (01 Introduction) por
API Training (01 Introduction)API Training (01 Introduction)
API Training (01 Introduction)wichayaa
75 visualizações6 slides
API Training (04 Valves) por
API Training (04 Valves)API Training (04 Valves)
API Training (04 Valves)wichayaa
108 visualizações10 slides
UT for QLTM (Session 1) por
UT for QLTM (Session 1)UT for QLTM (Session 1)
UT for QLTM (Session 1)wichayaa
82 visualizações24 slides
UT for QLTM (Session 3) por
UT for QLTM (Session 3)UT for QLTM (Session 3)
UT for QLTM (Session 3)wichayaa
41 visualizações57 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de wichayaa

UT for QLTM (Session 4) por
UT for QLTM (Session 4)UT for QLTM (Session 4)
UT for QLTM (Session 4)wichayaa
70 visualizações55 slides
Company introduction for training por
Company introduction for trainingCompany introduction for training
Company introduction for trainingwichayaa
183 visualizações54 slides
MT-PT Chem tech comparison for training por
MT-PT Chem tech comparison for trainingMT-PT Chem tech comparison for training
MT-PT Chem tech comparison for trainingwichayaa
75 visualizações15 slides
QLT Orientaion por
QLT OrientaionQLT Orientaion
QLT Orientaionwichayaa
336 visualizações16 slides
[PT II] PT EX WE-NDT-948 rev.01 por
[PT II] PT EX WE-NDT-948 rev.01[PT II] PT EX WE-NDT-948 rev.01
[PT II] PT EX WE-NDT-948 rev.01wichayaa
181 visualizações10 slides
[PT II] ASEME B31.3 por
[PT II] ASEME B31.3[PT II] ASEME B31.3
[PT II] ASEME B31.3wichayaa
34 visualizações1 slide

Mais de wichayaa(20)

UT for QLTM (Session 4) por wichayaa
UT for QLTM (Session 4)UT for QLTM (Session 4)
UT for QLTM (Session 4)
wichayaa70 visualizações
Company introduction for training por wichayaa
Company introduction for trainingCompany introduction for training
Company introduction for training
wichayaa183 visualizações
MT-PT Chem tech comparison for training por wichayaa
MT-PT Chem tech comparison for trainingMT-PT Chem tech comparison for training
MT-PT Chem tech comparison for training
wichayaa75 visualizações
QLT Orientaion por wichayaa
QLT OrientaionQLT Orientaion
QLT Orientaion
wichayaa336 visualizações
[PT II] PT EX WE-NDT-948 rev.01 por wichayaa
[PT II] PT EX WE-NDT-948 rev.01[PT II] PT EX WE-NDT-948 rev.01
[PT II] PT EX WE-NDT-948 rev.01
wichayaa181 visualizações
[PT II] ASEME B31.3 por wichayaa
[PT II] ASEME B31.3[PT II] ASEME B31.3
[PT II] ASEME B31.3
wichayaa34 visualizações
[MT II] MT EX WE-NDT-824 Rev. 01 por wichayaa
[MT II] MT EX WE-NDT-824 Rev. 01[MT II] MT EX WE-NDT-824 Rev. 01
[MT II] MT EX WE-NDT-824 Rev. 01
wichayaa61 visualizações
[MT II] ASME B31.3 por wichayaa
[MT II] ASME B31.3[MT II] ASME B31.3
[MT II] ASME B31.3
wichayaa35 visualizações
[MT II] ASME Section V Article 7 por wichayaa
[MT II] ASME Section V Article 7[MT II] ASME Section V Article 7
[MT II] ASME Section V Article 7
wichayaa73 visualizações
MT Level II training por wichayaa
MT Level II training MT Level II training
MT Level II training
wichayaa579 visualizações
PT Level II Training (General) por wichayaa
PT Level II Training (General)PT Level II Training (General)
PT Level II Training (General)
wichayaa578 visualizações
Oreintaion por wichayaa
OreintaionOreintaion
Oreintaion
wichayaa20 visualizações
ECT Level II por wichayaa
ECT Level IIECT Level II
ECT Level II
wichayaa221 visualizações
7. RT Safety por wichayaa
7. RT Safety7. RT Safety
7. RT Safety
wichayaa1.1K visualizações
6. Fire prevention and extinguishing por wichayaa
6. Fire prevention and extinguishing6. Fire prevention and extinguishing
6. Fire prevention and extinguishing
wichayaa809 visualizações
5. Safety in electrical operations por wichayaa
5. Safety in electrical operations5. Safety in electrical operations
5. Safety in electrical operations
wichayaa1.3K visualizações
4. Safety in the operation of hazardous chemicals por wichayaa
4. Safety in the operation of hazardous chemicals4. Safety in the operation of hazardous chemicals
4. Safety in the operation of hazardous chemicals
wichayaa182 visualizações
3.PPE por wichayaa
3.PPE3.PPE
3.PPE
wichayaa5.4K visualizações
2. Safety in driving operation por wichayaa
2. Safety in driving operation2. Safety in driving operation
2. Safety in driving operation
wichayaa59 visualizações
1.Basic Safety por wichayaa
1.Basic Safety1.Basic Safety
1.Basic Safety
wichayaa2.4K visualizações

Tank Cleaning Training

 • 2. การล้างถังน้ามัน Tank cleaning 1. วัตถุประสงค์(Objectives) 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ (Equipment and tools) 3. การเตรียมการ (Preparation) 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operation sequence)
 • 3. 1. วัตถุประสงค์ (Objectives) - To remove hazardous products for safe disposal. เพื่อขจัดผลิตภัณฑ์ที่เป็น อันตราย สาหรับการกาจัดอย่างปลอดภัย - To reduce the risk to personnel during internal modification work. เพื่อลดความเสี่ยงต่อบุคลากรในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขภายใน
 • 4. 1. วัตถุประสงค์ (Objectives) ต่อ - To aid invasive inspection procedures (eg. Non-destructive wall thickness checks) for determining the condition of the tank. เพื่อช่วย ในการตรวจสอบสภาพการทางานของถัง (เช่นการตรวจสอบความหนาของผนังที่ไม่ทาลาย) - To ensure no cross contamination of product should the tank use change. เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนข้ามผลิตภัณฑ์เมื่อการใช้ถังเปลี่ยนไป
 • 5.  อุปกรณ์ทางกล เช่น Pump, Storage tank, Hose  อุปกรณ์ให้กาเนิดแสงสว่าง เช่น หลอดไฟ  อุปกรณ์ตรวจติดตาม เช่น Gas detector, Oxygen alert  อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) หมายเหตุ:  การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต้องมีการจดบันทึกรายการ เพื่อสะดวกในการทา เอกสารนาสิ่งของเข้า – ออกสถานที่ปฏิบัติงาน  นาเครื่องมือและอุปกรณ์ไปตรวจสภาพความพร้อมใช้งานกับสถานที่ปฏิบัติงาน 2. อุปกรณ์และเครื่องมือ (Equipment and tools)
 • 6.  ต้องทราบว่าเป็นถังแบบหลังคาติดตาย (Fixed roof) หรือแบบหลังคาลอย (Floatingroof) และ บรรจุผลิตภัณฑ์ชนิดใด  ควรมี Drawing ของถัง  ขอบเขตงานล้างถัง  ท่อและส่วนประกอบของกระบวนการผลิตที่ต่ออยู่กับถัง  บริเวณพื้นที่รอบถัง  วางแผนขั้นตอนในการทางาน  วางแผนการระบาย VOCs และไอระเหยของน้ามัน  ต้องทราบระบบไฟฟ้า, น้า, ลม  สารเคมีที่นามาใช้ในการล้างถังคืออะไร  มีการสื่อสารและซักซ้อมความเข้าใจในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ที่เข้าดาเนินการล้างถังต้องได้รับการอบรม“การทางานในที่อับอากาศ” และต้องมีการตรวจ สุขภาพ 3. การเตรียมการ (Preparation)
 • 7. 1. การขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือ (Mobilizationand setting up equipment/tools) 2. ถ่ายเทผลิตภัณฑ์ออกจากถัง (TankEmptying) 3. ปิดระบบ (Isolate blind) 4. เปิดฝาถัง (Open manhole) และลดปริมาณ VOCs 5. ระบายอากาศและตรวจเช็คก๊าซ (Ventilationand Gas checking) 6. การถ่ายเทตะกอน (Sludge transferring) 7. ทาความสะอาดภายในถัง (Cleaninginside of tank) 8. การตรวจสอบ (Inspection after cleaning) 9. เปิดระบบ (De blind) 10. ทาความสะอาดพื้นที่ทางาน (House Keeping) 11. ขนย้ายอุปกรณ์และเครื่องมือกลับ (Mobilization equipment and tools) 12. บันทึกผลการปฏิบัติงาน (Check Report) 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operation sequence)
 • 8. รองรับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ 1. ความต้องการที่เปลี่ยนไปของตลาด 2. ความต้องการที่เร่งด่วนของลูกค้า 3. ความผิดพลาดหรือความล้าช้าในการทางาน 4. ความผิดปกติสึกหรอของเครื่องจักร 5. ความไม่แน่นอนของผู้ขายหรือกระบวนการก่อนหน้า
 • 9. Quality Business Tank Cleaning Process
 • 10. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1. Job Enquiry 2. Technical Proposal 3. JSA 4. Cost Sheet 5. Quotation 6. แผนบริหารโครงการ 7. ใบตรวจความพร้อมของเครื่องมือ 8. Daily Report 9. ใบรายงานความคืบหน้าของงาน 10. Inspection Report 11. ใบบันทึกการประชุมตกลงกับ ลูกค้า 12. ใบประเมินความพึงพอใจ