Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Último(20)

6. Fire prevention and extinguishing

 1. การป้องกันและระงับอัคคีภัย 6. การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 2. หัวข้อการบรรยาย – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย – ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ – การแบ่งประเภทของเพลิง – วิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ – การตรวจสอบถังดับเพลิงและเทคนิคการใช้ถังดับเพลิง การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 3. กลุ่มบุคคลในเหตุการณ์เพลิงไหม้ ผู้ประสบเหตุ * ผู้บาดเจ็บ * ผู้เสียชีวิต ผู้เข้าช่วยเหลือ * ช่วยเหลือคนบาดเจ็บ * ช่วยเหลือระงับเหตุ คนดูทั่วไป * กลุ่มอยากรู้ อยากเห็น * กลุ่มมิจฉาชีพ
 4. จุดตาย....อัคคีภัย !!! ความร้อน ขาดออกซิเจนและ ได้รับก๊าซพิษ ความตื่นตระหนกสุดขีด
 5. 300 องศาฟาเรนไฮด์ เสียชีวิต 24- 48 ชั่วโมง 1,000 องศาฟาเรนไฮด์ หายใจเข้าไป เสียชีวิตทันที!! 148.8 537.7
 6. 6-7% หมดสติ อาจเสียชีวิต
 7. เชื้อเพลิง ไฟ สามเหลี่ยมของไฟ องค์ประกอบของไฟ 1. เชื้อเพลิง 2. ความร้อน 3. ออกซิเจน การสันดาป หรือ การเผาไหม้ (Combustion) คือ ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของเชื้อเพลิงกับออกซิเจน ซึ่งเป็นผล ให้เกิด ความร้อนและแสงสว่าง และสภาพการเปลี่ยนแปลง การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 8. ลุกไหม้ต่อเนื่อง ปฏิกิริยา ลูกโซ่ เชื้อเพลิงความร้อน ออกซิเจน ปิรามิดของไฟ ทฤษฎีรามิดของไฟ 1. เชื้อเพลิง 2 ความร้อน 3. ออกซิเจน 4. ปฏิกิริยาลูกโซ่ เชื้อเพลิง ไฟ สามเหลี่ยมของไฟ ทฤษฎีสามเหลี่ยมของไฟ 1. เชื้อเพลิง 2 ความร้อน 3. ออกซิเจน การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 9. เชื้อเพลิง 1. สารอินทรีย์เคมี เป็นสารที่มาจากสิ่งที่มีชีวิต และมีส่วนประกอบของธาตุ คาร์บอน ได้แก่ ไม้ หญ้า กระดาษ เสื้อผ้า 2. สารอนินทรีย์เคมี เป็นสารที่ไม่ได้เกิดจากสิ่งมีชีวิต และไม่มีส่วนประกอบ ของธาตุคาร์บอน ได้แก่ สารเคมีต่าง ๆ สถานะของเชื้อเพลิง  ของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ เชื้อเพลิงเหลว การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 10. เชื้อเพลิงเหลว
 11. ความร้อน เป็นสิ่งที่ทาให้อุณหภูมิของเชื้อเพลิงสูงขึ้น ถึงจุดติดไฟ (Ignition point) ของเชื้อเพลิงนั้น ๆ ความร้อนถึงจุดไฟติด จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่าง รวดเร็ว เกิดเป็นไฟและการเผาไหม้ขึ้น จุดวาบไฟ (Flash Point) คือ จุดที่มีปริมาณความร้อนเพียงพอทาให้เชื้อเพลิงคายไอ และผสมเข้ากับอากาศ อย่างได้สัดส่วน จะลุกไหม้วาบขึ้นชั่วขณะแล้วดับลง การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 12. จุดลุกติดไฟ (Fire Point) คือ จุดที่มีปริมาณความร้อนเพียงพอทาให้เชื้อเพลิงคายไอ และผสมเข้า กับอากาศอย่างได้สัดส่วน จะลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง จุดลุกติดไฟได้เอง(Autoignition temperature , AIT) คือ จุดอุณหภูมิที่ทาให้สารเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ขึ้นได้เอง โดย ปราศจากประกายไฟ
 13. ออกซิเจน ในบรรยากาศทั่วไปมีออกซิเจน ประมาณ 21 % ในการเผาไหม้ต้อง การออกซิเจน ตั้งแต่ 16 % ขึ้นไป ปฏิกิริยาลูกโซ่ เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการลุกติดไฟอย่างต่อเนื่อง ขององค์ประกอบ ทั้ง 3 อย่าง ที่หนุนเนื่องกันอยู่ ส่งผลให้ขนาดและความรุนแรงของ เพลิงเพิ่มมากขึ้น การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 14. ประเภทของไฟ สัญลักษณ์รูปภาพสัญลักษณ์อักษร ได้แก่เพลิงที่เกิดจาก น้ามันเชื้อเพลิง และแก๊สหุงต้ม ได้แก่เพลิงที่เกิดจาก ผ้า ไม้ กระดาษ หญ้า ได้แก่เพลิงที่เกิดจาก ไฟฟ้า และอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ ได้แก่เพลิงที่เกิดจาก โลหะติดไฟ หรือโลหะผสม
 15. 1. ไฟฟ้าลัดวงจร 28 % 2. การสูบบุหรี่หรือการจุดไฟ 18 % 3. การเสียดสีหรือเสียดทาน 10 % 4. อุปกรณ์ได้รับความร้อน 8 % 5. ผิวโลหะที่ร้อนจัด 7 % 6. เปลวไฟไม่มีสิ่งปกคลุม 7 % 7. การเชื่อมและการตัดโลหะ 4 % 8. การลุกไหม้ด้วยตนเอง 4 % 9. การวางเพลิง 3 % 10. ประกายไฟจากเครื่องจักร 3 % 11. โลหะหรือวัตถุหลอมเหลว 2 % 12. ไฟฟ้าสถิตย์ 2 % 13. ปฏิกิริยาของสารเคมี 1 % 14. บรรยากาศที่มีสิ่งปนเปื้อน 1 % สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 16. ➢ความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย ของการไม่ทิ้งก้นบุหรี่ ในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ให้ ➢ ความเสี่ยงของการเกิดอัคคีภัย ในการจัดทิ้งเศษ วัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงลงในภาชนะรองรับก้นบุหรี่ การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 17. หลักการดับเพลิงขั้นต้น การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 18. การกาจัดเชื้อเพลิง การกาจัดออกซิเจน การลดอุณหภูมิ การตัดปฏิกิริยาลูกโซ่ ปฏิกิริยา ลูกโซ่ เชื้อเพลิง ความร้อน ออกซิเจน การป้องกันและระงับอัคคีภัย หลักการดับเพลิงขั้นต้น
 19. การกาจัดเชื้อเพลิง หลักการ : การนาเชื้อเพลิงออกไปจากบริเวณ เกิดอัคคีภัย วิธีการ : การเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงที่ติดไฟ ออก จากกองไฟ การตัดการหนุนเนื่องเชื้อเพลิง (เช่น การปิดวาล์วน้ามัน / วาล์วแก๊ส) การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 20. การกาจัดออกซิเจน หลักการ : การปิดกั้นออกซิเจน ไม่ให้ ไปรวมตัวกับไอของเชื้อเพลิง วิธีการ : การใช้ก๊าซเฉื่อย ไปลดจานวนออกซิเจน การใช้สิ่งที่ผนึกอากาศ คลุมเชื้อเพลิงไว้ การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 21. การลดอุณหภูมิ (ลดความร้อน) หลักการ :การทาให้อุณหภูมิของเชื้อเพลิงต่า ลงไปกว่าจุดวาบไฟ วิธีการ : การใช้น้า ลดความร้อนที่เชื้อเพลิง การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 22. การตัดปฏิกิริยาลูกโซ่ หลักการ : การใช้สารเคมี เข้าแทนที่ออกซิเจน วิธีการ : การใช้สารฮาลอน สกัดกั้นไอของเชื้อ เพลิงไม่ให้ทาปฏิกิริยากับออกซิเจน ในอากาศ การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 23. การดับเพลิงประเภท A การดับเพลิงประเภท B การดับเพลิงประเภท C การดับเพลิงประเภท D การดับเพลิงประเภทต่าง ๆ การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 24. การดับเพลิงประเภท A - ใช้วิธีการลดอุณหภูมิ (ความร้อน) - น้า เป็นสารดับเพลิงที่เหมาะสม การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 25. การดับเพลิงประเภท B - ใช้วิธีการกาจัดออกซิเจน หรือการปิดกั้นออกซิเจน - ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ และน้ายาเหลวระเหย เป็นสารดับเพลิงที่ เหมาะสมกับเพลิงที่อยู่ในภาชนะปิด - โฟม เป็นสารดับเพลิงที่เหมาะกับเชื้อเพลิงเหลว การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 26. การดับเพลิงประเภท C - ใช้วิธีการกาจัดออกซิเจน หรือการตัดปฏิกิริยาลูกโซ่ (กรณีที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่) - ใช้วิธีลดอุณหภูมิ (กรณีสามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้แล้ว) - ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ายาเหลวระเหย เป็นสารดับเพลิง ที่เหมาะสม การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 27. การดับเพลิงประเภท D - ใช้วิธีการกาจัดออกซิเจน - ใช้ก๊าซเฉื่อย ทาปฏิกิริยากับโลหะที่ลุกไหม้ - ใช้ผงแห้ง หรือทรายแห้ง เป็นสารดับเพลิงที่เหมาะสม การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 28. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) อุปกรณ์ดับเพลิง การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 29. น้า ฮาลอนซีโอทู เคมีเหลวฮาโลตรอนเคมีแห้ง 1 2 3 4 5 6 7 8 โฟม ผงแห้ง เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)
 30. เครื่องดับเพลิงชนิดบรรจุน้า/โฟม * ตรวจสอบแรงดันภายในถัง ทุก ๆ 6 เดือน แรงดันสะสม 100 Psi เครื่องดับเพลิงชนิดบรรจุน้ายาเหลวระเหย * ตรวจสอบแรงดันภายในถัง ทุก ๆ 6 เดือน แรงดันสะสม 195 Psi การตรวจสอบเครื่องดับเพลิง การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 31. เครื่องดับเพลิงชนิดบรรจุก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ * ตรวจสอบด้วยวิธีชั่งน้าหนัก ทุก ๆ 6 เดือน หากน้าหนักสูญหาย เกิน 10 % ให้เติมก๊าซใหม่ การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 32. เครื่องดับเพลิงชนิดบรรจุผงเคมีแห้ง * ตรวจสอบแรงดันภายในถัง ทุก ๆ 6 เดือน แรงดันสะสม 195 Psi / ตรวจการจับตัวของผงเคมี การรั่วไหลของก๊าซ การอุดตันของปลายหัวฉีด การผุกร่อนของถัง การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 33. 1.ดึงสลักนิรภัย เทคนิคการใช้งานเครื่องดับเพลิง
 34. 2.จับปลายสายดึงออก จากที่เก็บสาย
 35. 3.ยกถังขึ้นในระดับเอวกดคัน บีบฉีดตรงไปที่ฐานของไฟ
 36. ทำกำรดึงสำยฉีดออกจำกที่เก็บ ทำกำรปลดล๊อกวำล์ว ทำกำรกดก้ำนบีบชิ้นบนลงหำชิ้นล่ำง ขณะฉีดสำรดับเพลิง ต้องส่ายสำยฉีดไปมำ เทคนิคการใช้งานเครื่องดับเพลิง
 37. - ขนาดของไฟ - ชนิดของถังดับเพลิง - สภาพพื้นที่เกิดเพลิงไหม้ ความมั่นใจ สภาพความปลอดภัยของตัวเอง การดับเพลิงอย่างปลอดภัย
 38. ระยะห่าง 3-5 เมตร โดยประมาณ..... การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 39. เครื่องดับเพลิง ประเภทของเพลิง น้า โฟม ผงเคมีแห้ง Co2 ฮาลอน ฮาโลตรอน เคมีเหลว ทรายแห้ง/ผงถ่าน/เกลือ A B C D X X X X X X X X X X X X XXX X
 40. การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 41. การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 42. การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 43. การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 44. (038)691408-10 ต่อ 1201,1202 QRY QBB(038)297302- 4 ต่อ 261 การแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 45. การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 46. เสียงสัญญาณ Fire Alarm System เพื่อเตือนให้ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น โดยพนักงานทาการอพยพ ไปยังจุด รวมพลของบริษัท การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 47. การป้องกันและระงับอัคคีภัย บันได- ทาง หนีไฟ สานักงานระยอง (อาคาร 2) ห้องโถง/ห้องครัว
 48. การป้องกันและระงับอัคคีภัย บันได- ทาง หนีไฟ สานักงานระยอง (อาคาร 2) แผนกบัญชีและการเงิน
 49. การป้องกันและระงับอัคคีภัย จุดรวมพลสานักงานระยอง
 50. จุดรวมพลสานักงานบ้านบึง การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 51. การป้องกันและระงับอัคคีภัย ตอบคาถาม ข้อสงสัย
Anúncio