O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Persian: Ramadan Message Of President Obama

4.133 visualizações

Publicada em

President Obama extends his best wishes to Muslim communities in the United States and around the world during Ramadan.http://www.whitehouse.gov/blog/Ramadan-Kareem/

Persian: Ramadan Message Of President Obama

  1. 1. ‫سخنان پرزیذنت باراک اوباما‬ ‫پیام بو مناسبت آغاز ماه رمضان‬ ‫واشنگتن دی سی‬ ‫اس جبًب هزدم آهزیکب – اس جولَ جْاهع هظلوبى در ُز پٌجبٍ ایبلت- هبیلن ًیک تزیي آرسُّبی‬ ‫خْد را بَ هظلوبًبى آهزیکب ّ طزتبطز جِبى تمذین کٌن. رهضبى کزین.‬ ‫رهضبى هبُی اطت کَ در آى بٌب بَ اعتمبد هظلوبًبى، لزآى بب کالم طبدۀ "بخْاى" بز هحوذ پیبهبز‬ ‫ًبسل ػذ. پض، ایي سهبًی اطت کَ هظلوبًبى بز حکوت ّ رٌُوْدی کَ بب ایوبى ُوزاٍ اطت ّ بَ‬ ‫هظؤّلیتی کَ هْجْدات اًظبًی در لببل یکذیگز ّ در بزابز خذاًّذ دارًذ هی اًذیؼٌذ.‬ ‫هي ًیش هبًٌذ بظیبری اس پیزّاى ادیبى دیگز کَ ػبُذ بزگشاری رهضبى در هیبى جْاهع ّ خبًْادٍ‬ ‫ُبی هب بْدٍ اًذ، هی داًن کَ رهضبى سهبًی ػبدهبًَ اطت - سهبًی اطت کَ خبًْادٍ ُب گزد ُن هی‬ ‫آیٌذ ّ بب ُن در صزف غذا طِین هی ػًْذ. ّلی ایي را ًیش هی داًن کَ رهضبى سهبًی بزای‬ ‫پبیبٌذی بَ ایوبى ّ تأهل اطت – سهبًی اطت کَ عی آى هظلوبًبى ٌُگبم رّس رّسٍ هی گیزًذ ّ در‬ ‫ػب بَ ًیبیغ "تزاّیح" ، رّی هی آّرًذ، ّ در عْل هبٍ توبهی آیبت لزاى را تالّت هی کٌٌذ ّ بَ‬ ‫آى گْع فزا هی دٌُذ.‬ ‫ایي آییي ُب اصْلی را کَ هیبى هب هؼتزک اطت ّ ًیش ًمغ اطالم را در پیؼبزد عذالت، پیؼزفت،‬ ‫بزدببری ّ ارتمبء هٌشلت ُوۀ هْجْدات اًظبًی بَ هب یبد آّری هی کٌٌذ.‬ ‫بَ عٌْاى هثبل، رّسٍ داػتي هفِْهی اطت کَ هیبى بظیبری اس ادیبى - اس جولَ دیي خْد هي کَ‬ ‫هظیحی اطت- بَ عٌْاى راُی بزای ًشدیک تز طبختي هزدم بَ خذاًّذ ّ بَ کظبًی در هیبى هب کَ‬ ‫بَ رطیذى ّعذۀ بعذی غذای خْد هغوئي ًیظتٌذ، هؼتزک اطت. ّ حوبیتی کَ هظلوبًبى اس هزدم‬ ‫دیگز ًؼبى هی دٌُذ هظؤلیت هب را در پیؼبزد فزصت ّ رفبٍ بزای هزدم در ُوَ جب بَ هب یبد‬ ‫آّری هی کٌذ. سیزا ُوۀ هب ببیذ بَ خبعز داػتَ ببػین کَ جِبًی کَ هب هی خْاُین بظبسین ّ‬ ‫تغییزاتی کَ هی خْاُین پذیذ آّرین، ببیذ اس للب ُبیوبى ّ اس جْاهعوبى آغبس ػْد .‬ ‫در ایي تببظتبى، هزدم در طزاطز آهزیکب بَ جْاهع خْد خذهت کزدٍ اًذ – کْدکبى را آهْسع دادٍ‬ ‫اًذ، اس بیوبراى هزالبت کزدٍ اًذ، ّ دطت یبری خْد را بَ طْی کظبًی کَ گزفتبر رّسگبر‬ ‫دػْاری ػذٍ اًذ دراس کزدٍ اًذ. طبسهبًِبی دیٌی، اس جولَ بظیبری اس طبسهبًِبی اطالهی، در ایي‬ ‫تببظتبى در خظ همذم هؼبرکت در خذهبت ایي تببظتبى لزار داػتَ اًذ. ّ در ایي رّسگبر پز اس‬ ‫چبلغ، ایي یک رّحیۀ هظؤلیت پذیزی اطت کَ هب ببیذ در هبٍ ُب ّ طبل ُبی آیٌذٍ ُوچٌبى آى را‬ ‫حفظ کٌین.‬ ‫هب ُوچٌیي در فزاطْی هزسُبی آهزیکب هتعِذ بَ حفظ هظؤلیت خْد در طبختي دًیبیی صلح آهیش‬ ‫تز ّ اهي تز ُظتین. بَ ُویي طبب اطت کَ بَ عْر هظؤالًَ ای در حبل پبیبى دادى بَ جٌگ در‬ ‫عزاق ُظتین. بَ ُویي دلیل اطت کَ دطت بَ کبر هٌشّی طبختي افزاط گزایبى خؼًْت علب ّ در‬ ‫ُوبى حبل تْاًبیی بخؼیذى بَ هزدم در ًمبعی هبًٌذ افغبًظتبى ّ پبکظتبًین. بَ ُویي طبب اطت کَ‬
  2. 2. ‫هب ًیزّهٌذاًَ ّ فعبالًَ اس راٍ حل ایجبد دّ کؼْر کَ بز اطبص آى حمْق اطزاییلی ُب ّ فلظغیٌی‬ ‫ُب بزای سیظتي در صلح ّ اهٌیت بَ رطویت ػٌبختَ هی ػْد، پؼتیببًی هی کٌین. ّ بَ ُویي طبب‬ ‫اطت کَ آهزیکب ُوْارٍ بَ خبعز حمْق جِبًی ُوۀ هزدم بزای بیبى فکز خْد ّ بَ جب آّردى‬ ‫فزائض دیٌی خْد ّ هؼبرکت کبهل در جبهعَ ّ داػتي اعتوبد بَ حکْهت لبًْى، بَ پب خْاُذ‬ ‫ایظتبد.‬ ‫ُوۀ ایي کْػؼِب بخؼی اس تعِذ آهزیکب را بَ تعبهل بب هظلوبًبى ّ کؼْرُبیی بب اکثزیت هظلوبى‬ ‫بز اطبص هٌبفع ّ احتزام هتمببل، تؼکیل هی دٌُذ. ّ در ایي سهبى تجذیذ عِذ، هي هبیلن تعِذ خْد‬ ‫را بَ آغبسی ًْ هیبى آهزیکب ّ هظلوبًبى طزاطز جِبى تکزار کٌن. ُوبًگًَْ کَ در لبُزٍ گفتن،‬ ‫ایي آغبس ًْ ببیذ بب کْػغ پیگیز بزای گْع فزادادى بَ یکذیگز، آهْختي اس یکذیگز، احتزام‬ ‫گذاػتي بَ یکذیگز ّ جظتجْی سهیٌۀ هؼتزک ُوزاٍ ببػذ. در ببّر هي، یک بخغ هِن اس ایي‬ ‫کْػغ گْع دادى اطت، ّ در دّ هبُۀ اخیز، طفبرتِبی آهزیکب در طزاطز جِبى ًَ تٌِب بب دّلتِب،‬ ‫بلکَ بَ عْر هظتمین بب هزدم کؼْرُبیی کَ در آًِب اکثزیت هزدم هظلوبًٌذ، ارتببط بزلزار کزدًذ.‬ ‫ّ هب اس طزتبطز جِبى پبطخِبیی در ببرۀ ایي کَ چگًَْ آهزیکب هی تْاًذ ػزیکی بزای بزآّردى‬ ‫آرسُّبی هزدم ببػذ دریبفت داػتین.‬ ‫هب گْع فزادادٍ این. ّ تْجَ هب هبًٌذ ػوب، بز پیگیزی الذاهبت عولی هتوزکش اطت کَ در‬ ‫دراسهذت تفبّتی پذیذ خْاٌُذ آّرد؛ ُن در ارتببط بب هظبئل طیبطی ّ اهٌیتی کَ هي در اعزافؼبى‬ ‫صحبت کزدٍ ام ّ ُن در حْسٍ ُبیی کَ ػوب بَ هب گفتَ ایذ بیؼتزیي تفبّت را در سًگی هزدم ایجبد‬ ‫خْاٌُذ کزد.‬ ‫ایي رایشًی ُب بَ هب کوک هی کٌٌذ تب هؼبرکتِبیی را کَ هي در لبُزٍ خْاطتبر آًِب ػذم–گظتزع‬ ‫بزًبهَ ُبی هببدلۀ آهْسػی؛ حوبیت اس کبر آفزیٌی ّ ایجبد هؼبغل؛ افشایغ ُوکبری در سهیٌۀ‬ ‫داًغ ّ في آّری؛ ّ در ُوبى سهبى پؼتیببًی اس طْاد آهْسی ّ آهْسع ُبی حزفَ ای– بَ هْرد‬ ‫اجزا بگذارین. هب ُوچٌیي در حبل الذام بزای هؼبرکت بب طبسهبى کؼْرُبی اطالهی (‪ّ )OIC‬‬ ‫کؼْرُبی عضْ آى بزای اس هیبى بزداػتي بیوبری فلج کْدکبى ّ در عیي حبل ُوکبری ًشدیک‬ ‫در جبهعۀ بیي الوللی بَ هٌظْر همببلَ بب چبلغ ُبی هؼتزک بِذاػتی ًظیز1‪ – H1N‬کَ هی داًن‬ ‫بَ عْر ّیژٍ هْجب ًگزاًی بظیبری اس هظلوبًبى عبسم حج ػذٍ اطت- ُظتین.‬ ‫ُذف ُوۀ ایي کْػغ ُب پیؼبزد آرهبًِبی هؼتزک هب- بزای سیظتي در صلح ّ اهٌیت، کظب‬ ‫آهْسع ّ کبر تْام بب هٌشلت، عؼك ّرسیذى بَ خبًْادٍ؛ جبهعَ ّ ایوبى هذُبی هبى اطت. ایي کبر‬ ‫بَ سهبى ّ کْػغ بزدببراًَ ًیبسهٌذ اطت. هب ًوی تْاًین یک ػبَ تغییز ایجبد کٌین، ّلی هی تْاًین‬ ‫در حبلی کَ در هظیزی تبسٍ– بَ طْی همصذی کَ بزای خْد ّ بزای فزسًذاًوبى جظتجْ هی کٌین-‬ ‫گبم هی ًِین، صبدلبًَ بَ اًجبم آًچَ ببیذ اًجبم گیزد هصون ػْین. ایي طفزی اطت کَ هب ببیذ بَ‬ ‫اتفبق یکذیگز در آى پبی بگذارین.‬ ‫هي چؼن اًتظبر اداهۀ ایي گفت ّ ػٌْد بظیبر هِن ّ تبذیل آى بَ الذام عولی ُظتن. ّ اهزّس هی‬ ‫خْاُن هبُی فزخٌذٍ را بزای هظلوبًبى آهزیکب ّ طزاطز جِبى، در حبلی کَ ػوب بَ اطتمببل آغبس‬ ‫رهضبى هی رّیذ، آرسّ کٌن. رحوت خذاًّذی ػبهل حبل ػوب ببد.‬

×