O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Biletul Nr 2 Dezintoxicarea

1.251 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação, Esportes
 • Seja o primeiro a comentar

Biletul Nr 2 Dezintoxicarea

 1. 1. Biletul nr.2 DEZINTOXICAREA
 2. 2. DEZINTOXICAREA <ul><li>Cu ajutorul narcozei (anesteziei) </li></ul><ul><li>Cu ajutorul medicamentelor </li></ul><ul><li>Cu sau f ă r ă ajutorul metadonei </li></ul><ul><li>Administrarea de heroin ă </li></ul><ul><li>Spa ţ iu amenajat ca medicament </li></ul>
 3. 3. DEZINTOXICAREA CU AJUTORUL NARCOZEI (ANESTEZIEI) <ul><li>Scop : anularea consecin ţ elor negative asupra creierului </li></ul><ul><li>Anterior , persoana este supus ă unui control medical am ă nun ţ it ş i se realizeaz ă dezobi ş nuirea de celelalte substan ţ e </li></ul><ul><li>Aplicat ă ȋ n Israel, Spania, Italia, Statele Unite, Germania, Marea Britanie, Porto Rico, Mexic. </li></ul><ul><li>Avantaje: </li></ul><ul><li>“ f ă r ă durere” </li></ul><ul><li>Durata: 3-6 ore </li></ul><ul><li>Dorin ţ a scade/dispare </li></ul>
 4. 4. DEZINTOXICAREA CU AJUTORUL NARCOZEI (ANESTEZIEI) <ul><li>Se realizeaz ă ȋ ntr-o unitate medical ă </li></ul><ul><li>Pacientul 6-8 ore sub anestezie </li></ul><ul><li>Medicamentele administrate vor substitui opiaceul din organism </li></ul><ul><li>Produsele reziduale eliminate prin urin ă </li></ul><ul><li>6-9 luni de la dezintoxicare, trebuie s ă foloseasc ă Naltrexon ă </li></ul><ul><li>Asisten ţ ă psiho-social ă ȋ n completare </li></ul>
 5. 5. DETOX CU AJUTORUL MEDICAMENTELOR <ul><li>Abordarea biochimic ă c â ş tig ă teren </li></ul><ul><li>Dependen ţ a primar ă - boal ă psihic ă </li></ul><ul><li>Pentru tratarea unei boli – medicamente </li></ul><ul><li>EBAR – Congres ȋ n 2002 cu tema “Eficien ţ a medicamentelor ȋ n tratamentul dependen ţ ei de droguri” </li></ul><ul><li>Rezultate ş tiin ţ ifice privind eficien ţ a: metadon ă , LAAM, buprenorfin ă ş i naltrexon ă. </li></ul>
 6. 6. DETOX CU AJUTORUL MEDICAMENTELOR <ul><li>Metadona nu este potrivit ă pentru vindecarea dependen ţ ei (doar controlul ei). </li></ul><ul><li>LAAM este substitut pentru heroin ă , are efect de lini ş tire (ca metadona) dar efectul este mai mare (3 zile). Abstinen ţ a nu este scopul principal. </li></ul><ul><li>Buprenorfina acceptat ă ca medicament ȋ n SUA; este foarte sigur ă , nu cauzeaz ă euforie, produce dependen ţ ă foarte usoar ă , nu determin ă simptome neobi ş nuite de sevraj. </li></ul><ul><li>N altrexona – anesteziant pentru tratarea dependen ţ ei de heroin ă . </li></ul>
 7. 7. DETOX CU AJUTORUL MEDICAMENTELOR <ul><li>Funda ţ ia EBAR </li></ul><ul><li>Medica ţ ia nu are rol primordial ȋ n tratamentul dependen ţ ei </li></ul><ul><li>O accept ă acolo unde este combinat ă cu consiliere ş i terapie cognitiv-comportamental ă </li></ul><ul><li>Funda ţ ia De Hoop </li></ul><ul><li>Dependen ţ a este o problem ă psiho-social ă </li></ul><ul><li>Nu este determinat ă exclusiv de consumul de droguri </li></ul><ul><li>Administrarea medicamentelor ȋ n tratarea dependen ţ ei s ă fie bine justificat ă . </li></ul>
 8. 8. DETOX CU AJUTORUL MEDICAMENTELOR <ul><li>Domnul Stortenbeker </li></ul><ul><li>director general De Hoop </li></ul><ul><li>Ini ţ ial abstinen ţ a reprezenta scopul final </li></ul><ul><li>Rezultatul a fost doar stabilizarea dependen ţ ei </li></ul><ul><li>(in cazul metadonei) </li></ul>
 9. 9. ADMINISTRAREA DE METADON Ă <ul><li>Tratament de dezintoxicare treptat ă </li></ul><ul><li>Doza este scazut ă timp de 1-6 luni </li></ul><ul><li>Scop final = abstinen ţ a </li></ul><ul><li>Criteriu de includere – dependen ţ a de heroin ă </li></ul><ul><li>Ȋ n practic ă s-a dovedit c ă procesul decurge foarte greu. </li></ul><ul><li>Tratament de mentinere pe metadon ă </li></ul><ul><li>Scop principal = de a preveni ȋ nr ă ut ăţ irea st ă rii de s ă n ă tate a pacientului </li></ul><ul><li>Doza medie zilnic ă : 39,8 mg </li></ul><ul><li>Cea mai mare parte dintre clien ţ i este slab integrat ă social ş i continu ă s ă foloseasc ă ş i alte produse (heroin ă , cocain ă ) </li></ul>
 10. 10. Metoda COLD TURKEY <ul><li>Folosirea opia ţ ilor este ȋ ntrerupt ă brusc </li></ul><ul><li>Comparat ă cu o grip ă foarte puternic ă </li></ul><ul><li>De regul ă simtomele sunt u ş oare </li></ul><ul><li>Erup ţ ia pe piele d ă aspectul de curcan jumulit </li></ul><ul><li>Manifest ă rile sindromului de abstinen ţ ă ȋ nceteaz ă dup ă 5-10 zile de la oprirea consumului </li></ul><ul><li>Se aplic ă ȋ n institu ţ ii penitenciare </li></ul><ul><li>Necesit ă o bun ă consiliere </li></ul><ul><li>Experien ţ ă nepl ă cut ă pentru persoanele care nu doresc s ă renun ţ e la droguri </li></ul>
 11. 11. SPATIU AMENAJAT PENTRU CONSUMATORI <ul><li>Scop: diminuarea tulbur ă rii ordinii publice </li></ul><ul><li>Ȋ n 1998 – primul spatiu amenajat, oficial, ȋ n Olanda </li></ul><ul><li>Consumul de droguri se face la ore stabilite, sub supraveghere. </li></ul><ul><li>Participan ţ ii primesc un ecuson pentru evitarea intr ă rii altor persoane. </li></ul><ul><li>Persoanele f ă r ă ad ă post ş i cu o stare de s ă n ă tate precar ă </li></ul><ul><li>Se dore ş te a fi un prim pas spre redob â ndirea respectului de sine. </li></ul><ul><li>Participan ţ ii ȋş i vor asuma propria r ă spundere pentru a- ş i pune via ţ a ȋ n ordine. </li></ul><ul><li>Nu se permite v â nzarea sau schimbul de droguri ȋ n acest spa ţ iu. </li></ul>
 12. 12. VIZIUNEA DE HOOP privind tratarea dependen ţ ei <ul><li>Abstinen ţ a total ă este necesar ă </li></ul><ul><li>Rela ţ ia consilierului cu persoana dependent ă impune ca pacientul s ă fie “curat” </li></ul><ul><li>Clientul este convins c ă abstinen ţ a ȋ n sine nu trebuie ş i nu are voie s ă devin ă scopul tratamentului </li></ul><ul><li>Problemele au la baz ă mul ţ i factori care sunt ȋ n afara consumului de droguri </li></ul><ul><li>Este necesar ă o asisten ţ ă intens ă ş i individual ă </li></ul><ul><li>Voin ţ a insuficient ă este o problem ă pentru persoanele dependente </li></ul><ul><li>Clien ţ ii sunt responsabiliza ţ i – ei vor trebui s ă ia deciziile </li></ul>

×