O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
FFaammíílliiaa 
33º MMBB 0055 –– 22001144 
AAmmaannddaa,, BBiiaannccaa,, BBrreennddoo,, EEllllaannee,, 
EEddiinnaaggyyllll...
UUmm DDiiaa aa MMaaiioorriiaa 
ddee NNóóss IIrráá SSee 
SSeeppaarraarr !!!!!!
SSeennttiirreemmooss SSaauuddaaddeess 
DDee TTooddaass aass CCoonnvveerrssaass 
JJooggaaddaass FFoorraass,, AAss 
DDeesscc...
DDooss TTaannttooss RRiissooss 
MMoommeennttooss DDee FFeelliicciiddaaddeess,, 
ee AAttéé DDooss MMoommeennttooss ddee 
DD...
EEmm BBrreevvee CCaaddaa UUmm 
VVaaii PPrraa SSeeuu LLaaddoo,, 
SSeegguuiirr aa SSuuaa VViiddaa !!!!!!
TTaallvveezz CCoonnttiinnuueemmooss 
aa NNooss EEnnccoonnttrraarr,, 
QQuueemm SSaabbee...... 
NNooss EEmmaaiill--ss 
TTrro...
““AAÍÍ...... OOss DDiiaass VVããoo SSee 
PPaassssaarr AAttéé EEssssee 
CCoonnttaattoo SSee TToorrnnaarr 
CCaaddaa VVeezz MM...
Um DDiiaa NNoossssooss FFiillhhooss 
VVeerrããoo AAqquueellaass 
FFoottooggrraaffiiaass ee 
PPeerrgguunnttaarrããoo:: 
““QQu...
ee DDiirreemmooss QQuuee EErraamm 
NNoossssooss AAmmiiggooss...... 
““IIssssoo VVaaii DDooeerr TTaannttoo””
““FFoorraamm MMeeuuss 
AAmmiiggooss FFoorraamm CCoomm 
EElleess QQuuee VViivvii ooss 
MMeellhhoorreess DDiiaass DDaa 
MMii...
ÉÉ IImmppoorrttaannttee 
CCuullttiivvaarr aa 
AAmmiizzaaddee aa 
CCaaddaa DDiiaa MMaaiiss 
ee MMaaiiss !!!!!!
TTooddooss eessttaammooss 
mmaattrriiccuullaaddooss 
nnaa eessccoollaa ddaa vviiddaa,, 
oonnddee oo mmeessttrree éé oo 
tt...
33º MMBB 0055 
MMaaiiss QQuuee uummaa 
TTuurrmmaa...... 
UUmmaa 
FFaammíílliiaa !!!!!!
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO

417 visualizações

Publicada em

Essa Turma Vai Deixar Muitas Saudades !!!

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Slide de Despedida do Terceirão 2014 - Colégio Estadual Marechal Ribas Junior - Axixá do Tocantins-TO

 1. 1. FFaammíílliiaa 33º MMBB 0055 –– 22001144 AAmmaannddaa,, BBiiaannccaa,, BBrreennddoo,, EEllllaannee,, EEddiinnaaggyyllllaa,, GGuussttaavvoo,, IIaannddaarraa,, IIrraann,, JJaannaaiinnaa,, JJaaqquueelllliinneess,, JJooyyccee,, KKáássssiiaa,, KKeellaannee,, LLaayynnnnee,, LLuuccaass,, NNaaddssoonn,, TTaattiiaannee,, SSaallvvvvyyoo,, WWaannddeerrssoonn,, WWeesslleeyy LLiinnkk......
 2. 2. UUmm DDiiaa aa MMaaiioorriiaa ddee NNóóss IIrráá SSee SSeeppaarraarr !!!!!!
 3. 3. SSeennttiirreemmooss SSaauuddaaddeess DDee TTooddaass aass CCoonnvveerrssaass JJooggaaddaass FFoorraass,, AAss DDeessccoobbeerrttaass QQuuee FFiizzeemmooss,, DDooss SSoonnhhooss QQuuee TTiivveemmooss !!!!!!
 4. 4. DDooss TTaannttooss RRiissooss MMoommeennttooss DDee FFeelliicciiddaaddeess,, ee AAttéé DDooss MMoommeennttooss ddee DDoorr,, DDaass VVééssppeerraass ddee FFiimm ddee SSeemmaannaa...... EEnnffiimm...... DDoo CCoommppaannhheeiirriissmmoo VViivviiddoo !!!!!!
 5. 5. EEmm BBrreevvee CCaaddaa UUmm VVaaii PPrraa SSeeuu LLaaddoo,, SSeegguuiirr aa SSuuaa VViiddaa !!!!!!
 6. 6. TTaallvveezz CCoonnttiinnuueemmooss aa NNooss EEnnccoonnttrraarr,, QQuueemm SSaabbee...... NNooss EEmmaaiill--ss TTrrooccaaddooss.. PPooddeemmooss NNooss TTeelleeffoonnaarr CCoonnvveerrssaarr AAllgguummaass BBoobbaaggeennss......
 7. 7. ““AAÍÍ...... OOss DDiiaass VVããoo SSee PPaassssaarr AAttéé EEssssee CCoonnttaattoo SSee TToorrnnaarr CCaaddaa VVeezz MMaaiiss RRaarroo,, ee VVaammooss NNooss PPeerrddeerr NNoo TTeemmppoo......””
 8. 8. Um DDiiaa NNoossssooss FFiillhhooss VVeerrããoo AAqquueellaass FFoottooggrraaffiiaass ee PPeerrgguunnttaarrããoo:: ““QQuueemm SSããoo EEssssaass PPeessssooaass??””
 9. 9. ee DDiirreemmooss QQuuee EErraamm NNoossssooss AAmmiiggooss...... ““IIssssoo VVaaii DDooeerr TTaannttoo””
 10. 10. ““FFoorraamm MMeeuuss AAmmiiggooss FFoorraamm CCoomm EElleess QQuuee VViivvii ooss MMeellhhoorreess DDiiaass DDaa MMiinnhhaa VViiddaa......””
 11. 11. ÉÉ IImmppoorrttaannttee CCuullttiivvaarr aa AAmmiizzaaddee aa CCaaddaa DDiiaa MMaaiiss ee MMaaiiss !!!!!!
 12. 12. TTooddooss eessttaammooss mmaattrriiccuullaaddooss nnaa eessccoollaa ddaa vviiddaa,, oonnddee oo mmeessttrree éé oo tteemmppoo.. CCoorraa CCoorraalliinnaa !!!!!!
 13. 13. 33º MMBB 0055 MMaaiiss QQuuee uummaa TTuurrmmaa...... UUmmaa FFaammíílliiaa !!!!!!

×