O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Pra ajarn liam

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 12 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de MI (20)

Mais recentes (7)

Anúncio

Pra ajarn liam

 1. 1. ถ้าท่านทาลายความอยากของท่านให้เบาบางลงได้ ท่านจะได้บุญกุศลมากขึ้นเหลือเกิน... บุคคลผู้กาจัดความอยากของตนให้เบาบางลงได้ ย่อมบรรลุถึงความไม่กระวนกระวายแห่งจิต และเมื่อปราศจากเหตุแห่งความทุกข์โศก หรือความกลัวแล้ว เขาย่อมเห็นว่าสิ่งต่างๆ ที่เขามีอยู่นั้น เกินความต้องการของเขาเสียด้วย เขาจึงไม่ต้องทนทุกข์กับความขาดแคลนเลย หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม
 2. 2. สุข-ทุกข์นี้เป็นเพียงอาการ อาการของสภาวธรรมที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ของจริงที่มันให้ความหนักเบาแก่เรา เพราะเราเข้าไปจับไปแบกไปถือเอาความยินดียินร้ายเป็นของเรา ถ้าเราพิจารณาในแง่ไตรลักษณ์คือลักษณะที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง สุข-ทุกข์ ยินดี-ยินร้าย . มันเป็นเพียงสภาวะที่มีอยู่ในโลก
 3. 3. สติ” ให้นามาใช้ในขณะตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้ดมกลิ่น ลิ้นได้ลิ้มรส กายได้สัมผัส ใจต้องโผฏฐัพพะ ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกยินดี ยินร้ายครอบงา ส่วนความยินดียินร้ายก็คงมีอยู่ แต่ว่าไม่ให้มันครอบงาเราได้ หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม
 4. 4. สติแบบทวนกระแสอารมณ์ เหมือนปลาที่มีความรู้สึกชานาญต่อกระแสน้า มันก็ไม่เคยย่อท้อต่อกระแสน้า มันนอน ก็นอนในกระแสน้า ดารงชีวิตในกระแสน้า แต่มันทนกระแสน้าได้ หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม
 5. 5. พระอรหันต์ครั้งกระโน้นหรือครั้งไหนๆ ก็ตาม มิได้มีชีวิตอย่างเกียจคร้านโดยผู้อื่นมิรู้เท่าทัน หรือเอาเปรียบมหาชนด้วยการหลีกออกหาความสุขแต่ผู้เดียว ที่แท้ท่านเป็นตัวอย่างแห่งบุคลลที่มีใจสุขให้มหาชนดู เป็นตัวอย่างแห่งความอดทนหนักแน่น และพากเพียร อาจยืนยิ้มได้ระหว่างกองเพลิง ซึ่งกาลังลามเข้ามาเผาตัวอยู่แล้ว หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม
 6. 6. จงควบคุมจิตในรูปต่างๆ ของท่านด้วยความระมัดระวัง การปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอารมณ์นั่นแหละ เป็นสิ่งที่ควรกลัวยิ่งกว่างูพิษ ควรกลัวยิ่งกว่าสัตว์ป่า ควรกลัวยิ่งกว่าโจรใจทมิฬ หรือควรกลัวยิ่งกว่ามหาอัคคีภัย หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม
 7. 7. ความมีสติ คือยึดในจุดยืนของลมหายใจที่ตนตั้งขึ้นไว้เป็นหลัก คือ ไม่มีความสนใจ ติดใจ ไหลตามความสุขและความทุกข์ เห็นความสุขและความทุกข์เป็นเสมือนแขก ที่จรมาเยี่ยมกรายสู่ถิ่นฐานของเราเท่านั้น
 8. 8. อย่าไปมองว่าคนนั้นดี คนนั้นเลว คนนั้นเกลียดเรา คนนั้นรักเรา ถ้าเรามองในแง่อย่างนี้ เราจะหลงไปในทิศทางมืด ถ้าเราวางความรู้สึกของเราในสภาพว่าเป็นสภาวะธาตุ สภาวะขันธ์ มันเป็นกฎธรรมชาติแล้ว จะทาให้เรามีอารมณ์เป็นปกติ หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม
 9. 9. จะไม่ให้มีอุปสรรคเลยนั้น เป็นอันไม่มี โลกนี้จะให้มีแต่ความราบรื่น เป็นอันไม่มี ก็ถือว่าต้องอดทน แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น เหนือบ่ากว่าแรง ทนไม่ไหวจริงๆก็ว่าอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หลักอันนี้แหละจะเป็นจุดยืน...
 10. 10. การกระทาของเราอย่างต่อเนื่อง เป็นสัมมาปฏิปทา ถ้าเราทาในลักษณะอย่างนี้นะ วันหนึ่ง กาลหนึ่ง เวลาหนึ่ง จุดแห่งความเป็นอิสระ มันต้องมาให้เราจนได้ “เดินทางไม่ถึงจุดหมาย มันไม่มีหรอก”
 11. 11. ถ้ามีความถึงพร้อมด้วยสติ รู้จักอารมณ์ เห็นจิตกับอารมณ์ เห็นอารมณ์กับจิตแยกกันออกได้ แล้วพยายามดูตัวของตัว ให้เห็นว่า อารมณ์ก็สักแต่ว่าอารมณ์ ในที่สุดก็วางอารมณ์ได้ มันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง
 12. 12. ถ้าเราไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับความทุกข์ มันก็ทาให้เราลืมตัว.. เพราะความทุกข์ เป็นบ่อเกิดของปัญญา แต่ความสบาย มันทาให้ปัญญาอ่อน

×