SlideShare uma empresa Scribd logo
พวกเราท่านทุกคนทุกท่านนะตั้งใจภาวนา สรุปแล้วให้ภาวนา
ใครเอากรรมฐานไหนเป็นหลัก จุดอะไรเป็นหลัก มรณานุสติเป็นหลัก
ระลึกถึงความตาย ตาย หายใจเข้า-ตาย หายใจออก-ตาย
หายใจเข้า-ตาย หายใจออก-ตาย บริกรรมถึงความตายก็ได้
มรณานุสติ เห็นความตายตัวเอง ถ้าคนเห็นความตายตัวเองอยู่ตลอด
จะเป็นผู้ไม่ประมาท เป็นผู้เตรียมพร้อม
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
เราจะเอาอะไรไปด้วยได้ นอกจากบุญกุศล นอกจากบุญกับบาป
ส่วนอื่นจะต้องทิ้งไว้ในโลกนี้หมด ถึงจะรักแสนรัก ห่วงแสนห่วง
แหนแสนแหน เกลียดแสนเกลียด โกรธแสนโกรธ ก็เอาไปด้วยไม่ได้ทั้งนั้น
เราจะปรับปรุงแก้ไขทาใจอย่างไร
จึงจะไม่ให้มันมากระทบกระเทือนในจิตใจของเรา
นี่ล่ะ อันนี้ “ดูใจ”
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
ดูใจ..จะดูยังไง พยายามทาจิตให้สงบ สงบด้วยวิธีอย่างไร
มีหลายวิธีพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ถึง ๔๐ อย่าง ๔๐ ประการ สาหรับให้พวกเราเดินมรรค
นามาบริกรรมนามาประพฤติปฏิบัติ แต่ถึงอย่างไรก็ตามทั้ง ๔๐ อย่างนั้นน่ะ
คือมุ่งหวังอยากจะให้จิตของเราเป็นหนึ่ง จิตสงบจิตเป็นหนึ่งจิตไม่ส่ายแส่ จิตไม่หิวโหย
จิตไม่ว้าเหว่ จิตใจให้อยู่กับตัวเอง ให้มีสติสมบูรณ์อยู่กับตัวเอง
ขณะนี้เดี๋ยวนี้เราคิดเรื่องอะไรอยู่ อันนี้คือจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้า
จุดประสงค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมกรรมฐาน
เดี๋ยวนี้ ขณะนี้ เวลานี้ ปัจจุบันจิตและปัจจุบันธรรม
อันนี้คือคุณค่าที่สุด มีคุณค่าที่สุด
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
ถ้าคิดไปถึงอดีต คิดไปถึงอนาคตอันนั้น
เรียกว่าไร้ค่าไร้ประโยชน์ให้แล้ว แต่คิดทีมีคุณค่าคือ จิตอยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันจิต
ปัจจุบันธรรม กาหนดลมหายใจเข้า -หายใจออก
พุท-โธ พุท-โธ เนี่ยแหละ เรียกว่าตาย ตาย เกิด-ดับ เกิด-ดับ อนิจจัง อนิจจังก็ได้
ทุกขัง ทุกขัง อนัตตา อนัตตา ก็ได้ สุดแท้เราจะบริกรรมอันไหน
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
การไหว้พระสวดมนต์ทาที่ไหนก็ได้ อยู่ทาตามลาพังก็ได้
ถ้าอยู่ในป่าเขาลาเนาไพร ครูบาอาจารย์เวลาไป ณ สถานที่ใด
ท่านไม่เคยขาดเลยนะ ไปอยู่ในป่าดงพงไพร ไปอยู่ในสถานที่เปล่าเปลี่ยวเท่าใหร่
ที่น่ากลัวเท่าไหร่ ท่านยิ่งไหว้พระ
ยึดพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่ง
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
ลูกหลานก็เหมือนกันไปอยู่ ณ สถานที่ใดที่น่ากลัว ไปต่างประเทศ
หรือไปพักที่โรงแรม ไปสถานที่ต่างๆ เวลาก่อนจะหลับนอนไหว้พระ
อะระหัง สวากขาโต สุปฏิปันโน นะโม ตัสสะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
จากนั้นก็แผ่เมตตา ถ้าไม่ได้มาก เอาสั้น ๆ ก็ได้ และให้แผ่เมตตา
ข้าพเจ้าจงเป็นสุข ผู้อื่นจงเป็นสุข ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไร ผู้อื่น สัตว์อื่น
วิญญาณอื่น ดวงใจอื่น ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกดวงใจ
ทุกดวงวิญญาณด้วยเทอญ อันนี้ก็คือ ก่อนที่เราจะหลับนอนที่ไหน
ควรจะไหว้พระและก็แผ่เมตตาด้วย นอนหลับสบาย
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
เราเกิดมา เราก็เกิดมาคนเดียว เราจะแบกใครมาเกิดด้วย
เราตายไป เราจะแบกใครตายไปด้วย เราเกิดมาคนเดียว ตายคนเดียว
ทาดีทาชั่วเราเป็นคนทา เพราะฉะนั้น อย่าทาความชั่ว ให้ทาแต่ความดี
ไปอยู่ในสถานที่ใด ให้จิตใจแน่วแน่และเด็ดเดี่ยว
ให้เป็นผู้มุ่งมั่นในธรรม เสาะแสวงหาธรรม อย่าไปเสาะแสวงหาโลก
อย่าไปเสาะแสวงหาโลกามิส อย่าไปเสาะแสวงหาวัตถุภายนอก
ให้เสาะแสวงหาธรรม
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
การเสาะแสวงหาสิ่งภายนอก มีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวาย
แต่เสาะแสวงหาธรรมภายในใจนั้น มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุข
ธรรมมีหลายระดับหลายขั้น ขอให้พวกท่านทั้งหลายเข้ามาหาธรรมนี้
แม้เพียงสมาธิธรรมเพียงอย่างเดียว จิตใจก็สงบร่มเย็นเป็นสุขอย่างมาก
ถ้าพิจารณาค้นคว้าทางปัญญาเข้าไปอีก ก็ยิ่งมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขลึกซึ้งลงไปอีก
เรื่องข้างนอกแล้ว มีแต่จะทาให้เราทุกข์ มีแต่เรื่องกามกิเลส เราคิดดูให้ลึกๆ ให้ดูให้รอบคอบ
คิดดูด้วยเหตุและผลว่าใจเราติดข้องกับอะไร เรื่องกามกิเลสเป็นตัวใหญ่ทื่สุด
เราลองพิจารณาดูว่าจริงไหม แล้วเราจะพิจารณาอย่างไร
จะแก้ไขอย่างไรในจุดที่เราติดข้องนั้น ที่จิตใจมันวุ่นวาย จิตใจมันระส่าระสาย
ใจมันทุกข์อยู่อย่างนั้น เราจะแก้ไขอย่างไร เราจะปรับปรุงอย่างไร
จุดนั้นมันเป็นความสุขที่แท้จริงใช่ไหม มันไม่ใช่ มันเป็นเรื่องหลอกลวงใจเฉยๆ
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
เหมือนที่ท่านเปรียบเทียบว่า มฤตยูคือความตายเหมือนกับน้าไหลจากภูเขา
ลากคนที่นอนหลับหลงไหลไปกับน้า ท่านเปรียบเทียบเหมือนมนุษยชาติ
ที่หลงไหลติดอยู่ในกาม แล้วมฤตยูก็พลัดพรากไป ไหลลงไปสู่ความตาย
เมื่อตายไปแล้ว เกิดมาภพหน้าชาติหน้าก็มาหลงไหลอยู่อย่างเก่า
แล้วความตายก็พลัดพรากไปอีกอย่างเก่า
แล้วก็กลับมาเกิดมาหลงไหลอยู่อีกอย่างเก่า
มันอยู่อย่างนี้ แล้วอันไหนคือความสุข
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
เราลองพิจารณาดูสิ พ่อแม่ปู่ย่าตายาย ใครต่อใครที่อยู่ในโลก
มีความสุขที่แท้จริงอย่างที่ว่าใช่ไหม ถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า
พิจารณาด้วยเหตุและผล มันจริงอย่างพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า
ที่โลกทั้งโลกสลบไสลในเรื่องลาภ ยศ และสรรเสริญ เรื่องสุขมันเป็นเรื่องนอกๆ
เป็นเรื่องแสวงหาสิ่งภายนอก และสิ่งภายนอกนั้นก็มีแต่จะนาทุกข์เข้ามาแทนที่
ส่วนการแสวงหาธรรมในใจ ก็ไม่ค่อยสนใจกัน ไม่เชื่ออีกต่างหาก
แต่ถึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อ เรื่องความแก่เจ็บตายก็ไม่เลือกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
ตายด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้น เราควรจะศึกษาไว้ว่า ก่อนที่เราจะตาย
ก่อนที่เราจะเป็นอย่างนั้น เราควรทาตนอย่างไร

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

สารัตถะ ชีวิต
สารัตถะ ชีวิตสารัตถะ ชีวิต
สารัตถะ ชีวิต
Theeraphisith Candasaro
 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย+569+55t2his p04 f18-1page
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย+569+55t2his p04 f18-1pageวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย+569+55t2his p04 f18-1page
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย+569+55t2his p04 f18-1page
Prachoom Rangkasikorn
 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย+569+55t2his p04 f18-4page
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย+569+55t2his p04 f18-4pageวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย+569+55t2his p04 f18-4page
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย+569+55t2his p04 f18-4page
Prachoom Rangkasikorn
 
ความรู้พื้นฐานเรื่องสี
ความรู้พื้นฐานเรื่องสีความรู้พื้นฐานเรื่องสี
ความรู้พื้นฐานเรื่องสี
Qoo Kratai
 
Microsoft power point หลักการใช้สี [compatibility mode]
Microsoft power point  หลักการใช้สี [compatibility mode]Microsoft power point  หลักการใช้สี [compatibility mode]
Microsoft power point หลักการใช้สี [compatibility mode]
สมใจ สีดาจันทร์
 
อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะอะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
Wataustin Austin
 
สำหรับทุกคน [โหมดความเข้ากันได้]
สำหรับทุกคน [โหมดความเข้ากันได้]สำหรับทุกคน [โหมดความเข้ากันได้]
สำหรับทุกคน [โหมดความเข้ากันได้]
Nongkran_Jarurnphong
 
Luangpor intawai16
Luangpor intawai16Luangpor intawai16
Luangpor intawai16
MI
 
จินตนาการรัก1
จินตนาการรัก1จินตนาการรัก1
จินตนาการรัก1
thanachai101
 
อาจเคยมองข้าม
อาจเคยมองข้ามอาจเคยมองข้าม
อาจเคยมองข้าม
niralai
 
ใบความรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ป.1+418+dltvsocp1+55t2soc p01 f10-1page
ใบความรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ป.1+418+dltvsocp1+55t2soc p01 f10-1pageใบความรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ป.1+418+dltvsocp1+55t2soc p01 f10-1page
ใบความรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ป.1+418+dltvsocp1+55t2soc p01 f10-1page
Prachoom Rangkasikorn
 

Mais procurados (13)

สารัตถะ ชีวิต
สารัตถะ ชีวิตสารัตถะ ชีวิต
สารัตถะ ชีวิต
 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย+569+55t2his p04 f18-1page
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย+569+55t2his p04 f18-1pageวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย+569+55t2his p04 f18-1page
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย+569+55t2his p04 f18-1page
 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย+569+55t2his p04 f18-4page
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย+569+55t2his p04 f18-4pageวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย+569+55t2his p04 f18-4page
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย+569+55t2his p04 f18-4page
 
การสกัดด้วยตัวทำละลาย
การสกัดด้วยตัวทำละลายการสกัดด้วยตัวทำละลาย
การสกัดด้วยตัวทำละลาย
 
หลักการใช้สี
หลักการใช้สีหลักการใช้สี
หลักการใช้สี
 
ความรู้พื้นฐานเรื่องสี
ความรู้พื้นฐานเรื่องสีความรู้พื้นฐานเรื่องสี
ความรู้พื้นฐานเรื่องสี
 
Microsoft power point หลักการใช้สี [compatibility mode]
Microsoft power point  หลักการใช้สี [compatibility mode]Microsoft power point  หลักการใช้สี [compatibility mode]
Microsoft power point หลักการใช้สี [compatibility mode]
 
อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะอะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
อะภิณหะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
 
สำหรับทุกคน [โหมดความเข้ากันได้]
สำหรับทุกคน [โหมดความเข้ากันได้]สำหรับทุกคน [โหมดความเข้ากันได้]
สำหรับทุกคน [โหมดความเข้ากันได้]
 
Luangpor intawai16
Luangpor intawai16Luangpor intawai16
Luangpor intawai16
 
จินตนาการรัก1
จินตนาการรัก1จินตนาการรัก1
จินตนาการรัก1
 
อาจเคยมองข้าม
อาจเคยมองข้ามอาจเคยมองข้าม
อาจเคยมองข้าม
 
ใบความรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ป.1+418+dltvsocp1+55t2soc p01 f10-1page
ใบความรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ป.1+418+dltvsocp1+55t2soc p01 f10-1pageใบความรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ป.1+418+dltvsocp1+55t2soc p01 f10-1page
ใบความรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ป.1+418+dltvsocp1+55t2soc p01 f10-1page
 

Semelhante a Luangpor intawai17

คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)
คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)
คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)
Songsarid Ruecha
 
คำคมคารมปราชญ์
คำคมคารมปราชญ์คำคมคารมปราชญ์
คำคมคารมปราชญ์
niralai
 
โอวาทพระอาจารย์
โอวาทพระอาจารย์โอวาทพระอาจารย์
โอวาทพระอาจารย์
YajokZ
 
โอวาทพระอาจารย์
โอวาทพระอาจารย์โอวาทพระอาจารย์
โอวาทพระอาจารย์
guest3650b2
 
Dhamma core
Dhamma coreDhamma core
Dhamma core
YajokZ
 
คำนำทำ 4
คำนำทำ 4คำนำทำ 4
คำนำทำ 4
Songsarid Ruecha
 
Sp1 sp5
Sp1 sp5Sp1 sp5
Sp1 sp5
Pusadee Dang
 
คำสอนหลวงพ่อชุด1
คำสอนหลวงพ่อชุด1คำสอนหลวงพ่อชุด1
คำสอนหลวงพ่อชุด1
MI
 
Luangpoo fun
Luangpoo funLuangpoo fun
Luangpoo fun
MI
 
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญา
สุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญาสุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญา
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญา
Tongsamut vorasan
 
ชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัย
ชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัยชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัย
ชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัย
Achara Sritavarit
 
Death dictionary ปทานุกรมความตาย
Death dictionary ปทานุกรมความตายDeath dictionary ปทานุกรมความตาย
Death dictionary ปทานุกรมความตาย
Utai Sukviwatsirikul
 
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตรครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
niralai
 
Luangpoo boonyarid
Luangpoo boonyaridLuangpoo boonyarid
Luangpoo boonyarid
MI
 
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหมคุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม
huloo
 
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหมคุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม
huloo
 
Kamnamtham 5
Kamnamtham 5Kamnamtham 5
Kamnamtham 5
Songsarid Ruecha
 

Semelhante a Luangpor intawai17 (18)

คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)
คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)
คำนำทำ 2 (ตามดูรู้จิต)
 
คำคมคารมปราชญ์
คำคมคารมปราชญ์คำคมคารมปราชญ์
คำคมคารมปราชญ์
 
โอวาทพระอาจารย์
โอวาทพระอาจารย์โอวาทพระอาจารย์
โอวาทพระอาจารย์
 
โอวาทพระอาจารย์
โอวาทพระอาจารย์โอวาทพระอาจารย์
โอวาทพระอาจารย์
 
Dhamma core
Dhamma coreDhamma core
Dhamma core
 
คำนำทำ 4
คำนำทำ 4คำนำทำ 4
คำนำทำ 4
 
Sp1 sp5
Sp1 sp5Sp1 sp5
Sp1 sp5
 
คำสอนหลวงพ่อชุด1
คำสอนหลวงพ่อชุด1คำสอนหลวงพ่อชุด1
คำสอนหลวงพ่อชุด1
 
Luangpoo fun
Luangpoo funLuangpoo fun
Luangpoo fun
 
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญา
สุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญาสุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญา
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญา
 
ชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัย
ชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัยชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัย
ชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัย
 
Death dictionary ปทานุกรมความตาย
Death dictionary ปทานุกรมความตายDeath dictionary ปทานุกรมความตาย
Death dictionary ปทานุกรมความตาย
 
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตรครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
 
Luangpoo boonyarid
Luangpoo boonyaridLuangpoo boonyarid
Luangpoo boonyarid
 
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหมคุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม
 
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหมคุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม
คุณเคยสวดมนต์ก่อนนอนไหม
 
กลอน
กลอนกลอน
กลอน
 
Kamnamtham 5
Kamnamtham 5Kamnamtham 5
Kamnamtham 5
 

Mais de MI

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
MI
 
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
MI
 
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโตคำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
MI
 
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญคำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
MI
 
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนคำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
MI
 
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำคำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
MI
 
คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์
MI
 
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
MI
 
Luangpoo lar
Luangpoo larLuangpoo lar
Luangpoo lar
MI
 
Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
MI
 
Luangta 11
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11
MI
 
Buddha's quotes
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotes
MI
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
MI
 
Luangpor intawai113
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113
MI
 
Luangpor intawai112
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112
MI
 
Great dharma masters1
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1
MI
 
Luangta mahabua3
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3
MI
 
Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2
MI
 
Luangta mahabua1
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1
MI
 

Mais de MI (20)

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
 
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
 
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโตคำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
 
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญคำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
 
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนคำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำคำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
 
คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์
 
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
 
Luangpoo lar
Luangpoo larLuangpoo lar
Luangpoo lar
 
Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
 
Luangta 11
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11
 
Buddha's quotes
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotes
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
 
Luangpor intawai113
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113
 
Luangpor intawai112
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112
 
Great dharma masters1
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1
 
Luangta mahabua3
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3
 
Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2
 
Luangta mahabua1
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1
 

Luangpor intawai17

 • 1. พวกเราท่านทุกคนทุกท่านนะตั้งใจภาวนา สรุปแล้วให้ภาวนา ใครเอากรรมฐานไหนเป็นหลัก จุดอะไรเป็นหลัก มรณานุสติเป็นหลัก ระลึกถึงความตาย ตาย หายใจเข้า-ตาย หายใจออก-ตาย หายใจเข้า-ตาย หายใจออก-ตาย บริกรรมถึงความตายก็ได้ มรณานุสติ เห็นความตายตัวเอง ถ้าคนเห็นความตายตัวเองอยู่ตลอด จะเป็นผู้ไม่ประมาท เป็นผู้เตรียมพร้อม หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
 • 2. เราจะเอาอะไรไปด้วยได้ นอกจากบุญกุศล นอกจากบุญกับบาป ส่วนอื่นจะต้องทิ้งไว้ในโลกนี้หมด ถึงจะรักแสนรัก ห่วงแสนห่วง แหนแสนแหน เกลียดแสนเกลียด โกรธแสนโกรธ ก็เอาไปด้วยไม่ได้ทั้งนั้น เราจะปรับปรุงแก้ไขทาใจอย่างไร จึงจะไม่ให้มันมากระทบกระเทือนในจิตใจของเรา นี่ล่ะ อันนี้ “ดูใจ” หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
 • 3. ดูใจ..จะดูยังไง พยายามทาจิตให้สงบ สงบด้วยวิธีอย่างไร มีหลายวิธีพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ถึง ๔๐ อย่าง ๔๐ ประการ สาหรับให้พวกเราเดินมรรค นามาบริกรรมนามาประพฤติปฏิบัติ แต่ถึงอย่างไรก็ตามทั้ง ๔๐ อย่างนั้นน่ะ คือมุ่งหวังอยากจะให้จิตของเราเป็นหนึ่ง จิตสงบจิตเป็นหนึ่งจิตไม่ส่ายแส่ จิตไม่หิวโหย จิตไม่ว้าเหว่ จิตใจให้อยู่กับตัวเอง ให้มีสติสมบูรณ์อยู่กับตัวเอง ขณะนี้เดี๋ยวนี้เราคิดเรื่องอะไรอยู่ อันนี้คือจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้า จุดประสงค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมกรรมฐาน เดี๋ยวนี้ ขณะนี้ เวลานี้ ปัจจุบันจิตและปัจจุบันธรรม อันนี้คือคุณค่าที่สุด มีคุณค่าที่สุด หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
 • 4. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ถ้าคิดไปถึงอดีต คิดไปถึงอนาคตอันนั้น เรียกว่าไร้ค่าไร้ประโยชน์ให้แล้ว แต่คิดทีมีคุณค่าคือ จิตอยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันจิต ปัจจุบันธรรม กาหนดลมหายใจเข้า -หายใจออก พุท-โธ พุท-โธ เนี่ยแหละ เรียกว่าตาย ตาย เกิด-ดับ เกิด-ดับ อนิจจัง อนิจจังก็ได้ ทุกขัง ทุกขัง อนัตตา อนัตตา ก็ได้ สุดแท้เราจะบริกรรมอันไหน
 • 5. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก การไหว้พระสวดมนต์ทาที่ไหนก็ได้ อยู่ทาตามลาพังก็ได้ ถ้าอยู่ในป่าเขาลาเนาไพร ครูบาอาจารย์เวลาไป ณ สถานที่ใด ท่านไม่เคยขาดเลยนะ ไปอยู่ในป่าดงพงไพร ไปอยู่ในสถานที่เปล่าเปลี่ยวเท่าใหร่ ที่น่ากลัวเท่าไหร่ ท่านยิ่งไหว้พระ ยึดพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่ง
 • 6. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ลูกหลานก็เหมือนกันไปอยู่ ณ สถานที่ใดที่น่ากลัว ไปต่างประเทศ หรือไปพักที่โรงแรม ไปสถานที่ต่างๆ เวลาก่อนจะหลับนอนไหว้พระ อะระหัง สวากขาโต สุปฏิปันโน นะโม ตัสสะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ จากนั้นก็แผ่เมตตา ถ้าไม่ได้มาก เอาสั้น ๆ ก็ได้ และให้แผ่เมตตา ข้าพเจ้าจงเป็นสุข ผู้อื่นจงเป็นสุข ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไร ผู้อื่น สัตว์อื่น วิญญาณอื่น ดวงใจอื่น ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกดวงใจ ทุกดวงวิญญาณด้วยเทอญ อันนี้ก็คือ ก่อนที่เราจะหลับนอนที่ไหน ควรจะไหว้พระและก็แผ่เมตตาด้วย นอนหลับสบาย
 • 7. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เราเกิดมา เราก็เกิดมาคนเดียว เราจะแบกใครมาเกิดด้วย เราตายไป เราจะแบกใครตายไปด้วย เราเกิดมาคนเดียว ตายคนเดียว ทาดีทาชั่วเราเป็นคนทา เพราะฉะนั้น อย่าทาความชั่ว ให้ทาแต่ความดี ไปอยู่ในสถานที่ใด ให้จิตใจแน่วแน่และเด็ดเดี่ยว ให้เป็นผู้มุ่งมั่นในธรรม เสาะแสวงหาธรรม อย่าไปเสาะแสวงหาโลก อย่าไปเสาะแสวงหาโลกามิส อย่าไปเสาะแสวงหาวัตถุภายนอก ให้เสาะแสวงหาธรรม
 • 8. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก การเสาะแสวงหาสิ่งภายนอก มีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวาย แต่เสาะแสวงหาธรรมภายในใจนั้น มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุข ธรรมมีหลายระดับหลายขั้น ขอให้พวกท่านทั้งหลายเข้ามาหาธรรมนี้ แม้เพียงสมาธิธรรมเพียงอย่างเดียว จิตใจก็สงบร่มเย็นเป็นสุขอย่างมาก ถ้าพิจารณาค้นคว้าทางปัญญาเข้าไปอีก ก็ยิ่งมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขลึกซึ้งลงไปอีก เรื่องข้างนอกแล้ว มีแต่จะทาให้เราทุกข์ มีแต่เรื่องกามกิเลส เราคิดดูให้ลึกๆ ให้ดูให้รอบคอบ คิดดูด้วยเหตุและผลว่าใจเราติดข้องกับอะไร เรื่องกามกิเลสเป็นตัวใหญ่ทื่สุด เราลองพิจารณาดูว่าจริงไหม แล้วเราจะพิจารณาอย่างไร จะแก้ไขอย่างไรในจุดที่เราติดข้องนั้น ที่จิตใจมันวุ่นวาย จิตใจมันระส่าระสาย ใจมันทุกข์อยู่อย่างนั้น เราจะแก้ไขอย่างไร เราจะปรับปรุงอย่างไร จุดนั้นมันเป็นความสุขที่แท้จริงใช่ไหม มันไม่ใช่ มันเป็นเรื่องหลอกลวงใจเฉยๆ
 • 9. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เหมือนที่ท่านเปรียบเทียบว่า มฤตยูคือความตายเหมือนกับน้าไหลจากภูเขา ลากคนที่นอนหลับหลงไหลไปกับน้า ท่านเปรียบเทียบเหมือนมนุษยชาติ ที่หลงไหลติดอยู่ในกาม แล้วมฤตยูก็พลัดพรากไป ไหลลงไปสู่ความตาย เมื่อตายไปแล้ว เกิดมาภพหน้าชาติหน้าก็มาหลงไหลอยู่อย่างเก่า แล้วความตายก็พลัดพรากไปอีกอย่างเก่า แล้วก็กลับมาเกิดมาหลงไหลอยู่อีกอย่างเก่า มันอยู่อย่างนี้ แล้วอันไหนคือความสุข
 • 10. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เราลองพิจารณาดูสิ พ่อแม่ปู่ย่าตายาย ใครต่อใครที่อยู่ในโลก มีความสุขที่แท้จริงอย่างที่ว่าใช่ไหม ถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า พิจารณาด้วยเหตุและผล มันจริงอย่างพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่โลกทั้งโลกสลบไสลในเรื่องลาภ ยศ และสรรเสริญ เรื่องสุขมันเป็นเรื่องนอกๆ เป็นเรื่องแสวงหาสิ่งภายนอก และสิ่งภายนอกนั้นก็มีแต่จะนาทุกข์เข้ามาแทนที่ ส่วนการแสวงหาธรรมในใจ ก็ไม่ค่อยสนใจกัน ไม่เชื่ออีกต่างหาก แต่ถึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อ เรื่องความแก่เจ็บตายก็ไม่เลือกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ตายด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้น เราควรจะศึกษาไว้ว่า ก่อนที่เราจะตาย ก่อนที่เราจะเป็นอย่างนั้น เราควรทาตนอย่างไร