SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 19
Baixar para ler offline
.ระยะที่เรานั่งฟังธรรมนั้นไม่มีธุระหน้าที่ กายก็ไม่ได้ไปทางาน
วาจาก็ไม่ได้พูด จิตก็ห้ามไม่ให้คิดไปในอดีตอนาคต
จะกาหนด พุทโธ พุทโธ อยู่ภายใน ทาให้จิตให้ใจสัมผัสกับ
บทบริกรรมของตนก็ได้ จะกาหนดลมหายใจเข้าออกของตัวก็ถูก
แล้วแต่อัธยาศัยของใครชอบอะไร แล้วดึงใจของตัวที่คิดปรุงนั้น
ถอยกลับคืนมาจากที่ปรุงที่แต่งของมัน คือถอยเข้ามาภายใน
เข้ามาหาดวงใจของตัว เมื่อเราตั้งใจไว้อย่างนั้น ท่านแสดงธรรมะอะไร
ธรรมะที่ท่านแสดงออกไปนั้น ก็จะไปสัมผัสกับจิตของเราที่ตั้งเอาไว้
โดยไม่ต้องส่งใจไปคิดว่าท่านจะเทศน์อะไร จะสอนอะไร
นั่น...เป็นหน้าที่ของท่าน หน้าที่ของเราให้ตั้งจิตไว้เฉพาะหน้า
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
ทุกข์ ควร “กาหนดรู้”
ไม่ใช่ปฏิบัติแล้ว “หมดทุกข์” “ทุกข์” หมดไปไม่เป็น
เมื่อกายกับจิตยังอาศัยกัน ทุกข์ของ “ขันธ์” ยังมีตลอดเวลา ...
แต่จิตที่จะไปติดข้อง ที่จะไปยึดถือ ไปลุ่มหลง ว่าทุกข์ให้โทษแก่เราอย่างนั้นอย่างนี้
ควรจะให้มันหายออกไป
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
จิตใจที่ไปยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์มากเท่าไร ก็ยิ่งให้ทุกข์แก่ใจของตัวเท่านั้น
ถ้ามันปล่อยปละละทิ้งเรื่องอารมณ์สัญญาได้มากเท่าไหร่
จิตใจก็เบาสบาย สว่างไสว...
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
เรื่องความผิดหวัง อนิจจัง มันมีอยู่ทั่วโลก
และมีประจาโลกแต่ไหนแต่ไรมา
ผู้ปฏิบัติทาจิตของตนไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม
เพราะความรู้เท่าเข้าถึงของจริงเท่านั้น
จะอยู่เป็นสุขในโลก...
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
จิตเมื่อรู้เห็น ละถอน ปล่อยวางสิ่งต่างๆ
ไม่หึงหวง ไม่รัก
จิตก็มีความสุขความสบายอย่างนั้น
ทั้งๆ ที่ของอยู่ในตัวก็ตาม
ของอยู่นอกตัวก็ตาม
เมื่อจิตไม่มีการรัก การยึด
มันสบาย มันเป็นสุข
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
ความจา (ธรรมะ) นั้น
ถึงจะจาได้มากขนาดไหน กิเลสก็ไม่กลัว
แต่ถ้าประพฤติปฏิบัติ เกิดปัญญาขึ้นภายใน กิเลสกลัวมาก
เพราะปัญญาเป็นสิ่งที่ตัดกระแสของกิเลสตัณหา
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
ถ้าใจไม่เห็นตามเป็นจริง แล้วจะเกิดปัญหาอยู่เรื่อยไป
ถ้าใจเห็นตามเป็นจริง ท่านเรียกมีปัญญา สามารถรักษาใจของตัวไม่ให้เอนเอียงไปตามเรื่องต่างๆ...
ไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าโลกมันจะเป็นไปอย่างไร เพราะมันเคยเป็นมาอย่างไร มันก็เป็นไปของมันอย่างนั้น
ตามหน้าที่ของมัน ไม่มีอะไรที่จะใหม่ในโลกนี้...
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
การซักฟอกจิตใจนั้น จะต้องอาศัยความตั้งมั่นของใจ
คือสมาธิ ฝึกอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นให้สงบ
เพื่อจะพินิจพิจารณาสภาวะต่างๆ ให้เห็นตามความเป็นจริง
ถ้าจิตไม่สงบ จิตไม่ตั้งมั่น จิตไม่มีกาลังของสมาธิ
ถึงจะมีปัญญาเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมขนาดไหน
พิจารณาไปก็กลายเป็นสัญญา
ไม่สามารถขับไล่กิเลสตัณหา ออกไปจากจิตใจของตัวได้
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
ความรักก็ดี ความโกรธก็ดี
ล้วนแต่เป็นกิเลส ไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์
ไม่ใช่จิตที่จะนาสุขมาให้
ถ้าใจมีรักมีโกรธเมื่อไร
ใจก็ยังได้รับความทุกข์อยู่เมื่อนั้น
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
คนที่มีอิทธิบาททั้งสี่ประจาอยู่ในจิต ไม่ว่าจะทาการงานชนิดใด หยาบละเอียด ยากง่ายขนาดไหน
คนนั้นจะทาสาเร็จไปได้ ท่านจึงว่า อิทธิบาท คือ มีอิทธิฤทธิ์
สามารถที่จะทาสิ่งที่ตนปรารถนาให้สาเร็จไปได้ตามความต้องการ
คนที่ปฏิบัติไม่เห็นไม่เป็น ทาอะไรไม่สาเร็จลุล่วงไป ก็เพราะใจขาดอิทธิบาท
ถ้ามีอิทธิบาททั้งสี่อยู่ในจิตในใจคนใดแล้ว ไม่ว่าฝ่ายโลก ไม่ว่าฝ่ายธรรม
เขาคนนั้นทาอะไรจะต้องสาเร็จตามความประสงค์ของเขา
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
ถ้าหากมาพิจารณาตามธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจัง มันก็ถอดถอนได้ คลายกาหนัดได้
เพราะมันเห็นเป็นจริงอย่างนั้น มันไม่หลงใหลใฝ่ฝัน ไม่ได้บ้าได้บอไปตามสมมุติของโลก
จิตที่จะเบื่อได้ก็เพราะอาศัยพิจารณาทวนกระแส เขาว่าสวยงาม ความจริงมันเป็นอย่างไร
มันเป็น อสุภะ อสุภ เขาว่าของนั้นยั่งยืน แต่ทางธรรมะถือว่าเป็น อนิจฺจ
เขาว่าของนั้นเป็นของตนของตัว เป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นเรา เป็นเขา
แต่ธรรมะท่านถือว่าเป็นอนัตตา คือไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล ...เพราะธรรมะมันทวนสมมุติ ทวนกระแส
มันไม่ได้ถือว่าสิ่งนั้นมันดี มันวิเศษ...ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนทวนกระแสอย่างนี้
เราผู้ฝึกภาวนาจงพยายามทวนกระแสของใจ อย่าปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ของกิเลสตัณหา
เมื่อเราทวนกระแสได้เท่าใด จิตใจก็ยิ่งจะห่างไกลจากความทุกข์
จากความลุ่มหลง จากความเศร้าหมอง จากความขัดข้องเท่านั้น
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
ใครมีความพอได้ คนนั้นก็จะมีความสุขได้
พอจริงก็สุขจริง พอได้มากก็สุขได้มาก
หัดวางเสียบ้าง หัดวางเสียหน่อย
ก่อนที่สังขารจะบังคับให้วาง
ก่อนที่ความเฒ่าชรา และความตาย
หรือโรคร้าย จะเป็นผู้บังคับให้วาง
ถ้ายังไม่หัดวาง จะเป็นผู้ที่เหนื่อยจนตาย
แล้วก็ขนอะไรไปด้วยไม่ได้เลยในที่สุด
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
การรักษาไม่ให้ความชั่วภายนอกเกิดขึ้น จะไปรักษาคนอื่น รักษาทางโลก มันรักษาไม่ได้
ให้รักษาภายใน รักษาตา หู จมูกลิ้น กาย ใจของตัว อย่าให้มันมีความชั่วมาเกี่ยวข้อง
เมื่อเรารักษาตัวของเราได้ โลกส่วนอื่นมันเป็นอย่างไร นั่นเป็นหน้าที่ของเขา
การปฏิบัติ คือโอปนยิโก น้อมเข้ามาภายใน ดูกาย ดูใจ ของตัว
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
หนังสือตัวเล็กๆ มันเรียนง่าย เรียนแล้วก็หลง
เรียนตัวใหญ่ คือ เรียนกาย เรียนใจของตัวเอง
ถ้าได้ตัวนี้ละ ไม่มีหลง
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
ที่เราถือว่าเรา ว่าของๆ เรา
จะไม่ให้ทุกข์แก่บุคคลผู้เข้าไปยึดถือไม่มี
มีแต่จะให้ทุกข์ มีมากเท่าไร ยิ่งทุกข์ใจมากเท่านั้น
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
อัปปิจฉตา เป็นผู้มักน้อย
การมักน้อยที่พระพุทธเจ้าสอนนั้น ไม่ใช่มักน้อยอะไร
มักน้อยในอารมณ์สัญญา มักน้อยในกิเลสตัณหา มักน้อยในสังขารการปรุงคิด
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
เรื่องของธรรม ความสุขเกิดขึ้นจากการละ ไม่เกิดขึ้นจากการได้มา
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
การภาวนาไม่ใช่แต่จะนั่งหลับตาเท่านั้นจึงจะทาได้
เดินไปก็ได้ นั่งอยู่ก็ได้ ทาการงานอันอื่นก็ได้
ภาวนาดูจิตดูใจของตัว ทาไมจะทาไม่ได้
ถ้าหากเราเลื่อมใส เรายินดี เราเต็มใจ”
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
การอบรมภาวนาทางปัญญา จึงเป็นเรื่องละถอนกิเลส ตัณหา อาสวะ
ที่มีอยู่ในจิตในใจ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝึก จะอบรมจิตใจของตนได้ หากเราตั้งใจ
เห็นว่าเป็นของจาเป็นจริงจัง แต่ถ้าไม่ทาก็จะไม่เกิดประโยชน์ เกิดมาไม่ทาภาวนาเลย
มันก็แก่ ก็ตายเหมือนกัน ผู้ทาภาวนา ถึงแก่ ถึงตาย จิตใจของท่านไม่มีการหวั่นไหว
ไม่มีการเสียดายชีวิต ไม่ถือว่าเกิดมาเป็นโมฆะ ท่านมีความสุขความสบายในจิตในใจของ
ท่าน ถึงกายมันจะแตกสลายไปเหมือน ๆ กัน แต่จิตใจท่านไม่หวั่นไหว ไม่ลุ่มหลง
นี่คือ...อานิสงส์เกิดจากการภาวนา
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ปริเฉทที่ 3
ปริเฉทที่ 3ปริเฉทที่ 3
ปริเฉทที่ 3Onpa Akaradech
 
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานAnchalee BuddhaBucha
 
การบริหารจิตและเจริญปัญญา
การบริหารจิตและเจริญปัญญาการบริหารจิตและเจริญปัญญา
การบริหารจิตและเจริญปัญญาพัน พัน
 
การให้คำปรึกษา (Students consulting)
การให้คำปรึกษา (Students consulting)การให้คำปรึกษา (Students consulting)
การให้คำปรึกษา (Students consulting)khanidthakpt
 
สรุปกิจกรรม Maditation (j)
สรุปกิจกรรม Maditation (j)สรุปกิจกรรม Maditation (j)
สรุปกิจกรรม Maditation (j)monthsut
 
คำนำทำ 3 ภาวนา
คำนำทำ 3 ภาวนาคำนำทำ 3 ภาวนา
คำนำทำ 3 ภาวนาSongsarid Ruecha
 
Luangpor intawai113
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113MI
 
ธรรมภาคปฏิบัติ บทที่ ๓ การเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔
ธรรมภาคปฏิบัติ บทที่ ๓ การเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ธรรมภาคปฏิบัติ บทที่ ๓ การเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔
ธรรมภาคปฏิบัติ บทที่ ๓ การเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔Padvee Academy
 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาprimpatcha
 
วิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาท
วิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาทวิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาท
วิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาทPadvee Academy
 
กลุ่ม Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1
กลุ่ม  Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1กลุ่ม  Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1
กลุ่ม Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1freelance
 

Mais procurados (20)

กรรมฐาน (สื่อการสอน ๒) สัปดาห์ที่ ๒
กรรมฐาน (สื่อการสอน ๒) สัปดาห์ที่ ๒กรรมฐาน (สื่อการสอน ๒) สัปดาห์ที่ ๒
กรรมฐาน (สื่อการสอน ๒) สัปดาห์ที่ ๒
 
ปริเฉทที่ 3
ปริเฉทที่ 3ปริเฉทที่ 3
ปริเฉทที่ 3
 
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
 
51105
5110551105
51105
 
การบริหารจิตและเจริญปัญญา
การบริหารจิตและเจริญปัญญาการบริหารจิตและเจริญปัญญา
การบริหารจิตและเจริญปัญญา
 
การให้คำปรึกษา (Students consulting)
การให้คำปรึกษา (Students consulting)การให้คำปรึกษา (Students consulting)
การให้คำปรึกษา (Students consulting)
 
สรุปกิจกรรม Maditation (j)
สรุปกิจกรรม Maditation (j)สรุปกิจกรรม Maditation (j)
สรุปกิจกรรม Maditation (j)
 
คำนำทำ 3 ภาวนา
คำนำทำ 3 ภาวนาคำนำทำ 3 ภาวนา
คำนำทำ 3 ภาวนา
 
Luangpor intawai113
Luangpor intawai113Luangpor intawai113
Luangpor intawai113
 
Dhammaratana journal 6
Dhammaratana journal 6Dhammaratana journal 6
Dhammaratana journal 6
 
Thinking about work
Thinking about workThinking about work
Thinking about work
 
อนุสสติ 10 สมถกัมมัฏฐาน ppt
อนุสสติ 10 สมถกัมมัฏฐาน pptอนุสสติ 10 สมถกัมมัฏฐาน ppt
อนุสสติ 10 สมถกัมมัฏฐาน ppt
 
ธรรมภาคปฏิบัติ บทที่ ๓ การเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔
ธรรมภาคปฏิบัติ บทที่ ๓ การเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ธรรมภาคปฏิบัติ บทที่ ๓ การเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔
ธรรมภาคปฏิบัติ บทที่ ๓ การเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔
 
ธรรมภาคปฏิบัติ ๕
ธรรมภาคปฏิบัติ ๕ธรรมภาคปฏิบัติ ๕
ธรรมภาคปฏิบัติ ๕
 
คำนำทำ 4
คำนำทำ 4คำนำทำ 4
คำนำทำ 4
 
Consult
ConsultConsult
Consult
 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
 
กระแสพระนิพพาน
กระแสพระนิพพานกระแสพระนิพพาน
กระแสพระนิพพาน
 
วิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาท
วิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาทวิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาท
วิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาท
 
กลุ่ม Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1
กลุ่ม  Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1กลุ่ม  Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1
กลุ่ม Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1
 

Semelhante a Luangpoo singthong

Luangpoo sinhathong
Luangpoo sinhathongLuangpoo sinhathong
Luangpoo sinhathongMI
 
Luangpoo lee
Luangpoo leeLuangpoo lee
Luangpoo leeMI
 
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนคำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนMI
 
จิตที่พ้นจากทุกข์
จิตที่พ้นจากทุกข์จิตที่พ้นจากทุกข์
จิตที่พ้นจากทุกข์duangdee tung
 
กรรม(เอ๋จ๊ะ)
กรรม(เอ๋จ๊ะ)กรรม(เอ๋จ๊ะ)
กรรม(เอ๋จ๊ะ)hoja0602
 
สุภีร์ ทุมทอง สติปัฏฐาน ๔ เสันทางตรงสู่พระนิพพาน
สุภีร์ ทุมทอง   สติปัฏฐาน ๔ เสันทางตรงสู่พระนิพพาน สุภีร์ ทุมทอง   สติปัฏฐาน ๔ เสันทางตรงสู่พระนิพพาน
สุภีร์ ทุมทอง สติปัฏฐาน ๔ เสันทางตรงสู่พระนิพพาน Tongsamut vorasan
 
เวลามีปัญหาชีวิต ให้นั่งสมาธิปฎิบัติธรรมดูสิ
เวลามีปัญหาชีวิต ให้นั่งสมาธิปฎิบัติธรรมดูสิเวลามีปัญหาชีวิต ให้นั่งสมาธิปฎิบัติธรรมดูสิ
เวลามีปัญหาชีวิต ให้นั่งสมาธิปฎิบัติธรรมดูสิlibteral
 

Semelhante a Luangpoo singthong (10)

Luangpoo sinhathong
Luangpoo sinhathongLuangpoo sinhathong
Luangpoo sinhathong
 
Luangpoo lee
Luangpoo leeLuangpoo lee
Luangpoo lee
 
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนคำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
คำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 
จิตที่พ้นจากทุกข์
จิตที่พ้นจากทุกข์จิตที่พ้นจากทุกข์
จิตที่พ้นจากทุกข์
 
Jitpontook
JitpontookJitpontook
Jitpontook
 
กรรม(เอ๋จ๊ะ)
กรรม(เอ๋จ๊ะ)กรรม(เอ๋จ๊ะ)
กรรม(เอ๋จ๊ะ)
 
สุภีร์ ทุมทอง สติปัฏฐาน ๔ เสันทางตรงสู่พระนิพพาน
สุภีร์ ทุมทอง   สติปัฏฐาน ๔ เสันทางตรงสู่พระนิพพาน สุภีร์ ทุมทอง   สติปัฏฐาน ๔ เสันทางตรงสู่พระนิพพาน
สุภีร์ ทุมทอง สติปัฏฐาน ๔ เสันทางตรงสู่พระนิพพาน
 
เวลามีปัญหาชีวิต ให้นั่งสมาธิปฎิบัติธรรมดูสิ
เวลามีปัญหาชีวิต ให้นั่งสมาธิปฎิบัติธรรมดูสิเวลามีปัญหาชีวิต ให้นั่งสมาธิปฎิบัติธรรมดูสิ
เวลามีปัญหาชีวิต ให้นั่งสมาธิปฎิบัติธรรมดูสิ
 
Brain
BrainBrain
Brain
 
Dharma Framework For Geek
Dharma Framework For GeekDharma Framework For Geek
Dharma Framework For Geek
 

Mais de MI

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกMI
 
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกMI
 
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโตคำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโตMI
 
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญคำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญMI
 
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำคำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำMI
 
คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์MI
 
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙MI
 
Luangpoo lar
Luangpoo larLuangpoo lar
Luangpoo larMI
 
Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarmMI
 
Luangta 11
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11MI
 
Buddha's quotes
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotesMI
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20MI
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20MI
 
Luangpor intawai112
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112MI
 
Great dharma masters1
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1MI
 
Luangta mahabua3
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3MI
 
Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2MI
 
Luangta mahabua1
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1MI
 
Light of buddhism1
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1MI
 
Luangpor intawai19
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19MI
 

Mais de MI (20)

คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
 
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโกคำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
คำสอนหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
 
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโตคำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
คำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต
 
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญคำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
คำสอนหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
 
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำคำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
คำสอนแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
 
คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์คำสอนบูรพาจารย์
คำสอนบูรพาจารย์
 
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของรัชกาลที่๙
 
Luangpoo lar
Luangpoo larLuangpoo lar
Luangpoo lar
 
Luangpoo jarm
Luangpoo jarmLuangpoo jarm
Luangpoo jarm
 
Luangta 11
Luangta 11Luangta 11
Luangta 11
 
Buddha's quotes
Buddha's quotesBuddha's quotes
Buddha's quotes
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
 
Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20Luangpor intawai 20
Luangpor intawai 20
 
Luangpor intawai112
Luangpor intawai112Luangpor intawai112
Luangpor intawai112
 
Great dharma masters1
Great dharma masters1Great dharma masters1
Great dharma masters1
 
Luangta mahabua3
Luangta mahabua3Luangta mahabua3
Luangta mahabua3
 
Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2
 
Luangta mahabua1
Luangta mahabua1Luangta mahabua1
Luangta mahabua1
 
Light of buddhism1
Light of buddhism1Light of buddhism1
Light of buddhism1
 
Luangpor intawai19
Luangpor intawai19Luangpor intawai19
Luangpor intawai19
 

Luangpoo singthong