O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Luangpoo mun

131 visualizações

Publicada em

คำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Publicada em: Espiritual
  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Luangpoo mun

  1. 1. “ ถ้าศีลด่างพร้อย แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง การปฏิบัติธรรมจะไม่ขึ้น หรือถึงขึ้นก็งอกงามได้ยาก” หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  2. 2. “การดูกิเลสและแสวงธรรม ท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามใจ ซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลส และเป็นที่สถิตอยู่ แห่งธรรมทั้งหลาย กิเลสก็ดี ธรรมก็ดี มิได้อยู่กับกาลสถานที่ใดๆทั้งสิ้น แต่อยู่ที่ใจคือเกิดขึ้นที่ใจ เจริญขึ้นที่ใจและดับลงที่ใจ ดวงรู้ดวงนี้เท่านั้น“
  3. 3. “ที่เขาเขียนเขาอ่านมาน่ะ มันเป็นความรู้ของเขาไม่ใช่ความรู้ของเรา ความรู้ของเราต้องทาให้มันรู้เองเห็นเองขึ้นมา สัจธรรมมันอยู่ที่นี้”
  4. 4. “การแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสม เพื่อความเพียร จึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรม ที่พระพุทธเจ้าประทานไว้เพื่อหมู่ชน สถานที่ใดจิตกลัว และมีสติระวังตัวดี สถานที่นั้นคือ ป่าช้าเผาผลาญกิเลสทั้งมวล”
  5. 5. “โปรดทราบไว้อย่างถึงใจว่า ธรรมเจริญ ณ ที่ใด กิเลสย่อมเสื่อมและดับสูญไป ณ ที่นั้น คาว่า”ที่ใด”นักปฏิบัติทั้งหลาย พึงทราบว่าคือที่ ใจ ดวงเดียวเท่านั้น ฉะนั้นจงพากันห้าหั่นฟันฝ่าฆ่ากิเลส ด้วยความกล้าตายในสนามรบคือที่ใจ โดยอาศัยสถานที่เหมาะสม เป็นเครื่องหนุนกาลัง… อย่าไปสนใจคิดถึงกาล สถานที่หรือ บุคคลใดๆว่าเป็นภัยเป็นคุณ ให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่า โดยไม่เกิดประโยชน์อะไร ยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจ จะผิดพระประสงค์ความมุ่งหมายของพระศาสดา ผู้ประทานธรรม สั่งสอนโลกด้วยความถูกต้อง แม่นยาตลอดมา”

×