O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Loangpoo budda

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Luangta Mahabua2
Luangta Mahabua2
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 14 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Loangpoo budda (13)

Anúncio

Mais de MI (20)

Mais recentes (7)

Anúncio

Loangpoo budda

 1. 1. จิตของผู้ฝึกดีแล้ว จะรายงานบอกตัวเองเสร็จสรรพ ว่าสิ่งไหนควรรู้ สิ่งไหนไม่ควรรู้ อาการเก็บสิ่งสัมผัสส่งเดช ไม่มีในนจิตของ่่านผู้รู้ อย่าไปคิดนะว่า จิตของ่่านไม่มีความรู้สึก ยิ่งฝึกจิตดีเ่่าไหร่ อะไรมากระ่บสัมผัส ยิ่งรู้สึกได้ดีและแม่นยาปานนั้น หากแต่จิตของ่่านละเอียด สามารถแยกธรรม่ี่เป็นสาระ ออกจากธรรม่ี่ไม่เป็นสาระได้ เอ็งจงดูและศึกษาปฏิป่าของ่่านผู้รู้ว่าเป็นอย่างไร จิตจึงจักเป็นผู้รู้ได้ การสารวมอายตนะ ๖ จุดสาคัญ คือ สารวม่ี่จิต ่าจิตในห้สงบด้วยอานาปานัสสติ ระงับนิวรณ์ ๕ ประการ ก็คือระงับความปรุงแต่งของจิต ไม่ในห้ไหวไปตามอายตนะสัมผัส่ั้งปวง หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 2. 2. ..ผู้ปฏิบัติจะพ้นได้ ต้องสารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ในจของตน อย่าได้ยินดียินร้าย และมั่นคงในนศีล ๕ และกรรมบถ ๑๐ เมื่อเจตนาละเว้นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม บริสุ่ธิ์่ั้ง ๓ ไม่่าบาปในน่ี่ลับและ่ี่แจ้ง เจตนา่าบาปไม่มี จึงพ้นอบายภูมิ เราพาตา หู จมูก ลิ้น กาย ในจ เข้าสู่บารมี ่ศบารมี ่ศอุปปารมี ่ศปรมัตถปารมี ในห้เต็มรอบเพียงในด เราก็จะพ้นภัยเกิดตายนั่นเอง หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 3. 3. จุดมุ่งหมายของพระองค์มุ่งสอนคนในห้พ้นุ่กข์ เพื่อไปพระนิพพาน จึงสอนเพื่อละ ไม่สอนเพื่อยึด สอนในห้เหมาะกับจริตในนหมู่ชน่ี่พระองค์่ราบดีว่าสอนแล้วมีผล เขารับฟัง แล้วสามารถไปถึงนิพพานได้ แต่ในนหมู่ชน่ี่พระองค์เห็นว่าเขาไปไม่ได้ ยังมีกาลังบารมีไม่พอ พระองค์ก็สอนในห้เขาละความชั่ว ่าแต่ความดี แล้วพยายาม่าจิตในห้ผ่องในสไว้เสมอเพื่อกันนรก สาหรับผู้่ี่ไปได้ก็สอนด้วยหลักเดียวกัน คือ ในห้ละชั่ว-่าดี ่าจิตในห้ผ่องในส แต่สอนในห้ละเอียดขึ้นว่า แม้แต่ความดีก็จงอย่ายึดถือ (จง่าดีแต่อย่าติดในนความดี) เพราะผู้่ี่่าบุญ (่าดี) แล้วติดบุญ ก็ไปได้แค่สวรรค์ ผู้่าจิตในห้สงบแล้วติดในนความสงบ ก็ไปได้แค่พรหม หากจะไปนิพพานนั้นต้องละุ่กอย่าง จึงจะไปได้ถึง หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 4. 4. เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในนอิริยาบถในด ขอในห้จิตอยู่ในนความสงบ อยู่ในนอารมณ์พระกรรมฐานก็แล้วกัน แยกกายสังขารในห้เป็น แยกจิตสังขารในห้เป็น วางเฉย ในห้อยู่ในนอารมณ์สังขารุเบกขาญาณ คือุ่กข์กายต้องระงับ แต่จิตไม่เกาะติดอยู่กับมัน ยอมรับสภาวะุ่กข์ของกายโดยดุษฏี บอกมันไว้เสมอๆ ว่า มึงตายเมื่อไหร่ กูสบายเมื่อนั้น หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 5. 5. ปุจฉา :- หลวงปู่ครับ ปฏิบัติสิ้นุ่กข์โดยเร็ว่ายังไงครับ วิสัชชนา :- ก็รูุ้่กข์แล้ว โยนน้าเสียก็แล้วกัน ก็สิ้นุ่กข์ไป ปุจฉา :- อยาก่าตามหลวงปู่ไวๆ จะ่าอย่างไรครับ? วิสัชชนา :- อยากตามไวๆ ก็ตามปัจจุบันซี่ ! เออ ! โง่อย่างไรล่ะ ! ตามอดีตอนาคตก็โค้งไปโค้งมาซี่ ! ... ดูกายดูในจปัจจุบันบ่อยๆ ซี่ ! ถึงเองแหละ หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 6. 6. กาย วาจา ในจ เป็นสมาธิ คือ ไม่หวั่นไหวไปตามรูป่ี่ดีและ่ี่ชั่ว ่ี่มากระ่บในนตา เสียงดีเสียงชั่ว กลิ่นเหม็นกลิ่นหอม ไม่เป็นไปตามอารมณ์ ในห้เป็นสมาธิอยู่่ี่ในจ ... ุ่กลมหายในจเข้าออก และเป็นอารมณ์อยู่ในนปัจจุบัน หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 7. 7. การกราบพระ่าในห้จิตในจเกิดความอ่อนน้อม หมดความมานะถือตัว สภาพจิตในจเช่นนี้ ความโกรธเกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้นหาก่่านในช้วิธีระงับโกรธหลายวิธีแล้วยังไม่ได้ผล ขอแนะนาในห้ในช้วิธีกราบพระ ่่านว่าได้ผลชงัดนัก วิธีง่ายๆเมื่อในด่ี่โกรธ ในห้ก้มลงกราบพระ่ัน่ี และในนขณะ่ี่่่านกราบพระ ในห้นึกถึงในบหน้าของ คน่ี่่่านโกรธ ่่านจะพบด้วยตนเองว่า ตราบในด่ี่่่านยัง กราบพระอยู่ ความโกรธจะไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เลย หลวงปู่บุดดา ถาวโร)
 8. 8. กาย..วิมุติได้ วาจา..วิมุติได้ ในจ..วิมุติได้ มันไม่มีในครยึดในคร อย่าได้ไปยึดความเกิด ความดับ เป็นสัตว์ เป็นสังขาร เป็นเรา เป็นของเราเสีย...เ่่านั้นเอง หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 9. 9. .ไม่มีในครเกิด ไม่มีในครแก่ ไม่มีในครเจ็บ ไม่มีในครตาย นั่นแหละเป็นแก่นศาสนา เป็นแก่นไม้สัก ไม้ยาง เป็นแก่นไม้ประดู่ลาย เราจะไปเอากระพี้หรือเปลือก ในบ เป็นศาสนา เอาในบลานเป็นศาสนา เอากระดาษเป็นศาสนา ถูกเหมือนกัน แต่มันถูกแต่ชื่อ ถ้าถูกโดยว่าหมดอาสวะได้ ต้องถึงจิตถึงในจนั่นเอง จิตเป็นผู้ถึงธรรม ถึงมนุสสธรรม ถึงเ่วธรรม ถึงพรหมธรรม ถึงโลกุตตรธรรม ถึงอริยมรรค ๔ ถึงอริยผล ๔ ถึงด้วยจิต ... หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 10. 10. ถ้าไม่พ้นเกิดพ้นตาย ก็ต้องุ่กข์อยู่อย่างนี้แหละ กรรมวิบากวนเวียนอยู่นั่นแหละ จะเอาหรือ? หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 11. 11. เกิดมา่าไมในห้ต้องวนเวียน เกิดแล้วตายไม่สิ้นสุด จะเอาอีกหรือ? เราชาวพุ่ธในห้เร่งเจริญอริยมรรค ๔ อริยผล ๔ ศาสนาอยู่่ี่ขันธ์ ๕ มิในช่อยู่่ี่อื่นเลย หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 12. 12. เกิดแก่เจ็บตาย ก็เป็นุ่กข์แ่้ๆ ไปข้องุ่กข์่าไม ไปแบกุ่กข์่าไม เกิดเป็นุ่กข์ ตายเป็นุ่กข์ ไปเกิด่าไม? ไปตาย่าไม?..จิตถึงธรรม ก็พ้นไปแล้ว พ้นเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นนิพพานธรรม พ้นจากสัตว์โลก พ้นจากเกิด แก่ เจ็บ ตาย พ้นจากุ่กข์.. หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 13. 13. ชีวิตของคน เหมือนขึ้นสะพาน ต้องข้ามโค้งไปอีก่าง จะถึงโลกุตตรภูมิ ถ้าไม่สละโลกีย์ สละอดีต จะไม่มีวันถึงนิพพาน.. หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 14. 14. อยู่บ้านอย่าติดบ้าน อยู่วัดอย่าติดวัด อยู่ถ้าอย่าติดถ้า ติด่ี่ไหนเป็นกิเลส่ี่นั่น นอนหลับก็มีกิเลส ตื่นขึ้นมาก็มีกิเลสคล้องคออยู่ หลวงปู่บุดดา ถาวโร

×