ปฐมนิเทศอนุบาล ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกรัก โดย น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์

Washirasak Poosit
Washirasak PoositPilot em Office of the Defense Attache, Manila
ปฐมนิเทศอนุบาล ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกรัก โดย น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
ปณิธานโรงเรียนอนุบาลกองบิน ๗
ค่านิยมบุคลากรโรงเรียนอนุบาลกองบิน ๗
การบรรลุถึงปณิธาน
๑. โรงเรียนอุ่นสุข คุณครูและนักเรียนอารมณ์ดี
๒. เด็กนักเรียนทุกชันแต่งกายชุดสุภาพทุกวันจันทร์ /
้
ชุดพละทุกวันศุกร์
๓. บทบาทของคุณครู
๑. ครูผสอน (Teacher)
ู้
๒. ครูผอานวยความสะดวก (Facilitator) จัด
ู้
กิจกรรมให้นกเรียนศึกษาตามแนวทางการ
ั
เรียนการสอนแนวใหม่ อันมีนกเรียนเป็ น
ั
ศูนย์กลาง
๔. ผูปกครองมีสวนในการให้ความร่วมมือในพัฒนาการ
้
่
ด้านความรูของเด็กนักเรียน จัดกิจกรรมพบปะครู/
้
เพื่อนผู้ปกครองอย่างน้อยเทอมละ ๑ ครัง
้
๕. การเรียนการสอน เน้นกระบวนการพัฒนาความคิด
ั
การลาดับความคิด การพัฒนาทักษะเชาว์ปญญา
ั
ไหวพริบ มุมมองหลากหลายในการแก้ไขปญหา
การสร้างความร่วมมือ การคิดค้นวิธการหาคาตอบ
ี
(Constructivism, Cooperative Learning)
๖. สร้างความเชือมัน กระตุนความอยากรูอยากเห็น
่ ่
้
้
ั
อุปนิสยในการชอบแก้ไขปญหาให้แก่เด็กนักเรียน
ั
๗. พัฒนา / จัดหาสื่อการเรียนการสอน / กิจกรรม
กลางแจ้งที่ทนสมัย กระตุ้นความสนใจให้แก่เด็ก
ั
๘. สนับสนุนครูให้มโอกาสศึกษา ดูงาน เสริมประสบการณ์
ี
ด้านการเรียนการสอน
๙. ต้องนาความรูทได้มาพัฒนาใช้
้ ่ี
อย่างเป็ นรูปธรรม
๑๐. ไม่ตี ไม่ดุ ใช้วธเี บียงเบนความสนใจและการให้รางวัล
ิ ่
ความดีแก่เด็ก
๑๑. คุณครูตองใช้ปฏิภาณในการนาชันเรียน
้
้
๑๒. ร่วมรณรงค์การลดการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษา
๑๓. ครูและผูช่วยครูทุกคนต้องสะสมผลงาน
้
(ความสาเร็จที่ประเมินได้จากเด็กๆ)
๑๔. รับฟังผู้ปกครองเด็กในทุกกรณี
๑๕. ประชุม / ร่วมมือ / แลกเปลียน / พัฒนากิจกรรม
่
ระหว่างคุณครูดวยกัน
้
๑๖. จัดระบบวิจารณ์และประเมินค่าทังระบบ
้
(ผู้บริหาร / ผู้อานวยการ / คุณครู / ครูผ้ช่วย)
ู
เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนอย่างสร้างสรรค์
ปฐมนิเทศอนุบาล ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกรัก โดย น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
โรงเรียนอนุบาลกองบิน ๗

ขอเชิญคุณครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก

อนุ บาลน้อยอารมณ์ดี
ห้องเรียนแย้มยิม
้
ยิมรับ - ยิมส่ง
้
้
ประกวดขวัญใจยิมหวานประจาห้องเรียน
้
(ลงคะแนนเสียงรับรางวัล ๖ ก.พ.๕๒)
๕๒)
เรียนคุณครูโรงเรียนอนุบาลกองบิน ๗ ที่รกทุกท่ าน
ั
ขอให้ คณครูทุกชันเตรียมร่วมกิจกรรมรณรงค์ในเดือนแห่งความรักดังนี้
ุ
้
๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๕๒ กิจกรรมอนุบาลกองบิน ๗ “แย้มยิ้มพิมพ์ใจ”
- ทักทายด้วยการยิ้มและสวัสดี
- กระตุ้นการยิ้มแย้มและมีอารมณ์ดีในห้องเรียน
- รางวัล Vote ยิ้มหวานประจาชันในปลายสัปดาห์
้
๑๐ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๕๒ กิจกรรมอนุบาลกองบิน ๗ “กอดอุ่นคุณครู”
- ให้รางวัลผลสาเร็จในห้องเรียนด้วยการกอด
- กอดรับ - กอดลา
๑๖ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๕๒ กิจกรรมอนุบาลกองบิน ๗ “คุณแม่-คุณพ่อคนเก่ง”
- เชิญคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ติดภารกิจพบปะพูดคุยกับเด็กๆ
ถึงอาชีพและความภาคภูมิใจในอาชีพในห้องเรียนตามโอกาสอานวย (ห้องละ ๕ ท่าน)
หมายเหตุ จะสอดแทรกกิจกรรมสัตว์เลียงแสนรัก / ฉันรักวิทยาศาสตร์ / ดารา
้
วิชาการตลอดทังเดือน (กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
้
การดาเนินการ
๑. ผูจดการ ร.ร.อนุบาล ฯ จะจัดทา LOGO, ป้ ายประชาสัมพันธ์ของ
้ ั
การรณรงค์แต่ละสัปดาห์และรางวัลสนับสนุนตามกิจกรรมให้ทงหมด
ั้
๒. ให้คณครูผนวกแนวความคิดของกิจกรรมลงในการเรียนการสอน
ุ
ตามปกติ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ และเป็ นธรรมชาติ
กระผมหวังว่ากิจกรรมเหล่านี้ จะสร้างความรัก ความอบอุ่น ความ
ประทับใจ ให้แก่เด็กนักเรียน คุณครูและผูปกครองในเดือนแห่งความรักนี้
้
ขอแสดงความนับถือ
นาวาอากาศเอกวชิรศักดิ ์ พูสทธิ ์
ิ
ผูจดการโรงเรียนอนุบาลกองบิน ๗
้ั
ปฐมนิเทศอนุบาล ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกรัก โดย น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
WOW!
กิจกรรมเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน -การชมภาพยนตร์ การ์ ตน
ู

“ป ร ะ วั ติ พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า”
โ ร ง เ รี ย น อ นุ บ า ล ก อ ง บิ น ๗
ปฐมนิเทศอนุบาล ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกรัก โดย น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
พระพุทธเจ้าประสูติ
พญามาร
มารผจญ
แม่พระธรณี บีบมวยผม

ตรัสรู้
บูรณาการศิ ลปะ ดนตรี และวิทยาศาตร์
ณาการศ
ยาศาตร์
เป็ นแพลงตอนในตระกูล แอนโทรโปรดา (Anthropoda) ยุคคลัสเตเชีย
แอนโทรโปรดา Anthropoda)
(Crustacea) จัดอยู่ในจาพวกสัตว์ ดกดาบรรพ์ ท่ ีมีชีวตอยู่เมื่อหลายล้ านปี ก่ อน หรือ
Crustacea)
ึ
ิ
ในยุคไดโนเสาร์
โรงเรียนอนุบาลกองบิน ๗ ร่วมกับ
ห้องสมุดหรรษาวิทยา กองบิน ๗ ฯ

หุ่นยนต์เพื่อนเล่น
หุ่นยนต์เพื่อนเล่น
การพัฒนาการใช้สื่อเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลกองบิน ๗
ปฐมนิเทศอนุบาล ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกรัก โดย น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
ปฐมนิเทศอนุบาล ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกรัก โดย น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
ปฐมนิเทศอนุบาล ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกรัก โดย น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
ปฐมนิเทศอนุบาล ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกรัก โดย น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
ปฐมนิเทศอนุบาล ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกรัก โดย น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
ปฐมนิเทศอนุบาล ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกรัก โดย น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
คุณครูคนแรกของลูกรัก
ลูกน้ อยนันมีค่ายิ่งสาหรับ
้
คนเป็ นพ่อและแม่
ปฐมนิเทศอนุบาล ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกรัก โดย น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
ฉลาด
เป็ นคนดี
มีความสุข
ปฐมนิเทศอนุบาล ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกรัก โดย น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
ปฐมนิเทศอนุบาล ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกรัก โดย น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
ปฐมนิเทศอนุบาล ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกรัก โดย น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
ปฐมนิเทศอนุบาล ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกรัก โดย น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
ปฐมนิเทศอนุบาล ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกรัก โดย น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
สัมผัสกอดรัดบุตร
ร้อยรุดประสบการณ์
สุขสราญในดวงจิต
ใกล้ชิดก่อนนิทรา
สัมผัสกอดรัดบุตร


สัมผัสลูบไล้ลกในทุกโอกาส
ู



กอดลูกให้แน่นเหมือนใช้เส้นเลือดเดียวกัน



เกาหลัง เกาแขน เกาก้น ก่อนนอน



กอด กอด และ กอด
ร้อยรุดประสบการณ์
ฝึกลูกโดยการทาเป็ นตัวอย่าง
 ใช้ธรรมชาติรอบข้างสร้างหัวใจวิทยาศาสตร์ให้ลก
ู
 ใช้ศลปะและชีวตประจาวันสร้างหัวใจคณิตศาสตร์และ
ิ
ิ
ภาษาอังกฤษ
 ใช้การท่องเทียวเปิ ดโลกทรรศน์ “แพรวพราว”
่
 สร้างนิสยให้รกการอ่าน
ั ั

สุขสราญในดวงจิต


ให้ลกซน และร่าเริงสมวัย
ู



ไม่ใช้การขูให้ลกกลัว
่ ู



พูดคุยกับลูกในเชิงบวก



บอกลูกจะได้อะไร / อย่าบอกว่าจะเสียอะไร



เลือกหนังสือ / เกมส์ทพฒนากระบวนการคิด
่ี ั



ต้องเล่นกับลูก
ใกล้ชิดก่อนนิทรา


ลูกมีสมาธิ



กอดรัดสัมผัส / ใกล้ชดอบอุ่น
ิ



ใช้นิทานเสริมสร้างจินตนาการ / ความรูให้ลก
้ ู
ปฐมนิเทศอนุบาล ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกรัก โดย น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์
การฝึ กลูกทาความดี มิใช่เพื่อให้ได้สิ่งตอบแทน
แต่ให้ร้ซึ้งถึงคุณค่าแห่งความมานะพยายาม
ู
และความสาเร็จ
การฝึ กลูกทาความดี มิใช่เพื่อให้ได้สิ่งตอบแทน
แต่ให้ร้ซึ้งถึงคุณค่าแห่งความมานะพยายาม
ู
และความสาเร็จ
การฝึ กลูกทาความดี มิใช่เพื่อให้ได้สิ่งตอบแทน
แต่ให้ร้ซึ้งถึงคุณค่าแห่งความมานะพยายาม
ู
และความสาเร็จ
การใช้ดนตรีฝึกความอ่อนโยนละเมียดละมัยในชีวิต
การใช้ดนตรีฝึกความอ่อนโยนละเมียดละมัยในชีวิต
การใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ ดนตรี (หรือกีฬา) ให้ลก
า) ู
เพลิดเพลิน ใช้พลังงาน แข็งแรง สมสง่า
และรู้จกสังคมละเอียดอ่อน
ั
ความละเอียดอ่อนคือหัวใจของอารมณ์แห่งความดีงาม
ผลที่ได้รบคือความเจริญงอกงามทังความรู้และอารมณ์
ั
้
ความมันใจ ความภาคภูมิใจในตนเอง
่
ความมีสง่าท่าทีเหนื อวัยเมื่อต้องแสดงออก
เหนื่ อยเพื่อลูก
แม่ยอมสู้ตาย....
๊

หลับ ปุย ปุย ครับ
๋ ๋
อ๊ะ อ๊ะ พ่อด้วย....

ไม่รู้ ไม่ชี้
ปณิธานโรงเรียนอนุบาลกองบิน ๗
1 de 57

Recomendados

ปฐมนิเทศภาพรวม รร.เพลินพัฒนา ปี ๒๕๕๖ por
ปฐมนิเทศภาพรวม รร.เพลินพัฒนา ปี ๒๕๕๖ปฐมนิเทศภาพรวม รร.เพลินพัฒนา ปี ๒๕๕๖
ปฐมนิเทศภาพรวม รร.เพลินพัฒนา ปี ๒๕๕๖plearnnews
508 visualizações28 slides
แผนการจัดประสบการณ์ ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ por
แผนการจัดประสบการณ์  ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์แผนการจัดประสบการณ์  ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
แผนการจัดประสบการณ์ ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์krutitirut
80K visualizações23 slides
Best practice por
Best practiceBest practice
Best practicekrutukSlide
1K visualizações16 slides
กำหนดการสอนอนุบาล1 por
กำหนดการสอนอนุบาล1กำหนดการสอนอนุบาล1
กำหนดการสอนอนุบาล1kruuni
102.6K visualizações8 slides
ชุมนุม ร้องเล่น เต้นรำ por
ชุมนุม ร้องเล่น เต้นรำชุมนุม ร้องเล่น เต้นรำ
ชุมนุม ร้องเล่น เต้นรำkrutitirut
2.9K visualizações2 slides
5 จิตวิทยาสำหรับครู por
5 จิตวิทยาสำหรับครู5 จิตวิทยาสำหรับครู
5 จิตวิทยาสำหรับครูNatthachai Chalat
825 visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

บทความยุทธศาสตร์ชาติในการสู้รบกับการก่อการร้าย (สหรัฐอเมริกา) por
บทความยุทธศาสตร์ชาติในการสู้รบกับการก่อการร้าย (สหรัฐอเมริกา)บทความยุทธศาสตร์ชาติในการสู้รบกับการก่อการร้าย (สหรัฐอเมริกา)
บทความยุทธศาสตร์ชาติในการสู้รบกับการก่อการร้าย (สหรัฐอเมริกา)Washirasak Poosit
1.2K visualizações13 slides
บรรยายสงครามสหรัฐ อิรัก por
บรรยายสงครามสหรัฐ อิรักบรรยายสงครามสหรัฐ อิรัก
บรรยายสงครามสหรัฐ อิรักWashirasak Poosit
900 visualizações44 slides
บรรยาย Fighter Performance por
บรรยาย Fighter Performanceบรรยาย Fighter Performance
บรรยาย Fighter PerformanceWashirasak Poosit
586 visualizações80 slides
บรรยาย Singapore Defence por
บรรยาย Singapore Defenceบรรยาย Singapore Defence
บรรยาย Singapore DefenceWashirasak Poosit
345 visualizações48 slides
การพัฒนายุทธวิธีการรบของรัสเซีย por
การพัฒนายุทธวิธีการรบของรัสเซียการพัฒนายุทธวิธีการรบของรัสเซีย
การพัฒนายุทธวิธีการรบของรัสเซียWashirasak Poosit
1.6K visualizações28 slides
นโยบายยุทธศาสตร์ออสเตรเลีย por
นโยบายยุทธศาสตร์ออสเตรเลียนโยบายยุทธศาสตร์ออสเตรเลีย
นโยบายยุทธศาสตร์ออสเตรเลียWashirasak Poosit
2.6K visualizações24 slides

Destaque(12)

บทความยุทธศาสตร์ชาติในการสู้รบกับการก่อการร้าย (สหรัฐอเมริกา) por Washirasak Poosit
บทความยุทธศาสตร์ชาติในการสู้รบกับการก่อการร้าย (สหรัฐอเมริกา)บทความยุทธศาสตร์ชาติในการสู้รบกับการก่อการร้าย (สหรัฐอเมริกา)
บทความยุทธศาสตร์ชาติในการสู้รบกับการก่อการร้าย (สหรัฐอเมริกา)
Washirasak Poosit1.2K visualizações
บรรยายสงครามสหรัฐ อิรัก por Washirasak Poosit
บรรยายสงครามสหรัฐ อิรักบรรยายสงครามสหรัฐ อิรัก
บรรยายสงครามสหรัฐ อิรัก
Washirasak Poosit900 visualizações
บรรยาย Fighter Performance por Washirasak Poosit
บรรยาย Fighter Performanceบรรยาย Fighter Performance
บรรยาย Fighter Performance
Washirasak Poosit586 visualizações
บรรยาย Singapore Defence por Washirasak Poosit
บรรยาย Singapore Defenceบรรยาย Singapore Defence
บรรยาย Singapore Defence
Washirasak Poosit345 visualizações
การพัฒนายุทธวิธีการรบของรัสเซีย por Washirasak Poosit
การพัฒนายุทธวิธีการรบของรัสเซียการพัฒนายุทธวิธีการรบของรัสเซีย
การพัฒนายุทธวิธีการรบของรัสเซีย
Washirasak Poosit1.6K visualizações
นโยบายยุทธศาสตร์ออสเตรเลีย por Washirasak Poosit
นโยบายยุทธศาสตร์ออสเตรเลียนโยบายยุทธศาสตร์ออสเตรเลีย
นโยบายยุทธศาสตร์ออสเตรเลีย
Washirasak Poosit2.6K visualizações
กิจกรรมการเรียนรู้เด็ก ศูนย์การเรียนรู้กองบิน ๗ por Washirasak Poosit
กิจกรรมการเรียนรู้เด็ก ศูนย์การเรียนรู้กองบิน ๗กิจกรรมการเรียนรู้เด็ก ศูนย์การเรียนรู้กองบิน ๗
กิจกรรมการเรียนรู้เด็ก ศูนย์การเรียนรู้กองบิน ๗
Washirasak Poosit467 visualizações
วิเคราะห์การป้องกันทางอากาศสิงคโปร์ por Washirasak Poosit
วิเคราะห์การป้องกันทางอากาศสิงคโปร์วิเคราะห์การป้องกันทางอากาศสิงคโปร์
วิเคราะห์การป้องกันทางอากาศสิงคโปร์
Washirasak Poosit1.2K visualizações
บทความชุดนักการสงคราม por Washirasak Poosit
บทความชุดนักการสงครามบทความชุดนักการสงคราม
บทความชุดนักการสงคราม
Washirasak Poosit2.7K visualizações
บรรยายทฤษฎีการใช้กำลังทางอากาศ por Washirasak Poosit
บรรยายทฤษฎีการใช้กำลังทางอากาศบรรยายทฤษฎีการใช้กำลังทางอากาศ
บรรยายทฤษฎีการใช้กำลังทางอากาศ
Washirasak Poosit6.8K visualizações
เสริมปัญญาอนุบาลจ๋าจ้า (2) por Washirasak Poosit
เสริมปัญญาอนุบาลจ๋าจ้า (2)เสริมปัญญาอนุบาลจ๋าจ้า (2)
เสริมปัญญาอนุบาลจ๋าจ้า (2)
Washirasak Poosit6.2K visualizações

Similar a ปฐมนิเทศอนุบาล ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกรัก โดย น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์

จุดเน้นที่ 4 por
จุดเน้นที่ 4จุดเน้นที่ 4
จุดเน้นที่ 4tassanee chaicharoen
309 visualizações5 slides
ครูผู้ช่วย por
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยSana T
250 visualizações25 slides
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน por
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐานมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐานtassanee chaicharoen
3.5K visualizações6 slides
Internal supervision por
Internal supervisionInternal supervision
Internal supervisionpeter dontoom
66 visualizações25 slides
ครูผู้ช่วย por
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยChaya Kunnock
214 visualizações28 slides
Focus5 por
Focus5Focus5
Focus5kruchaily
3.3K visualizações27 slides

Similar a ปฐมนิเทศอนุบาล ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกรัก โดย น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์(20)

จุดเน้นที่ 4 por tassanee chaicharoen
จุดเน้นที่ 4จุดเน้นที่ 4
จุดเน้นที่ 4
tassanee chaicharoen309 visualizações
ครูผู้ช่วย por Sana T
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Sana T250 visualizações
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน por tassanee chaicharoen
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐานมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน
tassanee chaicharoen3.5K visualizações
Internal supervision por peter dontoom
Internal supervisionInternal supervision
Internal supervision
peter dontoom66 visualizações
ครูผู้ช่วย por Chaya Kunnock
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Chaya Kunnock214 visualizações
Focus5 por kruchaily
Focus5Focus5
Focus5
kruchaily3.3K visualizações
จุดเน้นที่ 3 por tassanee chaicharoen
จุดเน้นที่ 3จุดเน้นที่ 3
จุดเน้นที่ 3
tassanee chaicharoen371 visualizações
Supervision por peter dontoom
SupervisionSupervision
Supervision
peter dontoom153 visualizações
นำเสนอ23สิงหาคม por Atima Teraksee
นำเสนอ23สิงหาคมนำเสนอ23สิงหาคม
นำเสนอ23สิงหาคม
Atima Teraksee453 visualizações
Developing por Kru Oon
DevelopingDeveloping
Developing
Kru Oon605 visualizações
จุดเน้นที่ 9ภาค1 ปี55 por tassanee chaicharoen
จุดเน้นที่ 9ภาค1 ปี55จุดเน้นที่ 9ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 9ภาค1 ปี55
tassanee chaicharoen654 visualizações
จุดเน้นที่ 4 ภาค1 ปี55 por tassanee chaicharoen
จุดเน้นที่ 4 ภาค1 ปี55จุดเน้นที่ 4 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 4 ภาค1 ปี55
tassanee chaicharoen848 visualizações
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ por tassanee chaicharoen
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
tassanee chaicharoen1.9K visualizações
ระดับครผู้ช่วย por tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh173 visualizações
ครูผู้ช่วย por Jutamart Bungthong
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Jutamart Bungthong256 visualizações
Panpattana por sakeenan
PanpattanaPanpattana
Panpattana
sakeenan504 visualizações
กำหนดการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2557 por Nirut Uthatip
กำหนดการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2557กำหนดการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2557
กำหนดการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2557
Nirut Uthatip2K visualizações
หลักสูตรเพื่อการเรียนรวม por wanwisa491
หลักสูตรเพื่อการเรียนรวมหลักสูตรเพื่อการเรียนรวม
หลักสูตรเพื่อการเรียนรวม
wanwisa49112.3K visualizações

Mais de Washirasak Poosit

Early Air Power Theorists: Major General Walter Wever por
Early Air Power Theorists: Major General Walter WeverEarly Air Power Theorists: Major General Walter Wever
Early Air Power Theorists: Major General Walter WeverWashirasak Poosit
752 visualizações21 slides
บรรยายวิชาการบริหารคุณภาพ por
บรรยายวิชาการบริหารคุณภาพบรรยายวิชาการบริหารคุณภาพ
บรรยายวิชาการบริหารคุณภาพWashirasak Poosit
322 visualizações114 slides
อบรมข้าราชการ por
อบรมข้าราชการอบรมข้าราชการ
อบรมข้าราชการWashirasak Poosit
198 visualizações11 slides
บรรยาย Professional Military Education por
บรรยาย Professional Military Educationบรรยาย Professional Military Education
บรรยาย Professional Military EducationWashirasak Poosit
444 visualizações33 slides
บรรยายหลักนิยม วทอ. por
บรรยายหลักนิยม วทอ.บรรยายหลักนิยม วทอ.
บรรยายหลักนิยม วทอ.Washirasak Poosit
2.4K visualizações116 slides
Thai National Security Law por
Thai National Security LawThai National Security Law
Thai National Security LawWashirasak Poosit
538 visualizações24 slides

Mais de Washirasak Poosit(20)

Early Air Power Theorists: Major General Walter Wever por Washirasak Poosit
Early Air Power Theorists: Major General Walter WeverEarly Air Power Theorists: Major General Walter Wever
Early Air Power Theorists: Major General Walter Wever
Washirasak Poosit752 visualizações
บรรยายวิชาการบริหารคุณภาพ por Washirasak Poosit
บรรยายวิชาการบริหารคุณภาพบรรยายวิชาการบริหารคุณภาพ
บรรยายวิชาการบริหารคุณภาพ
Washirasak Poosit322 visualizações
อบรมข้าราชการ por Washirasak Poosit
อบรมข้าราชการอบรมข้าราชการ
อบรมข้าราชการ
Washirasak Poosit198 visualizações
บรรยาย Professional Military Education por Washirasak Poosit
บรรยาย Professional Military Educationบรรยาย Professional Military Education
บรรยาย Professional Military Education
Washirasak Poosit444 visualizações
บรรยายหลักนิยม วทอ. por Washirasak Poosit
บรรยายหลักนิยม วทอ.บรรยายหลักนิยม วทอ.
บรรยายหลักนิยม วทอ.
Washirasak Poosit2.4K visualizações
Thai National Security Law por Washirasak Poosit
Thai National Security LawThai National Security Law
Thai National Security Law
Washirasak Poosit538 visualizações
เล่าเรื่องหนังสือชุดสถาบันสถาปนา por Washirasak Poosit
เล่าเรื่องหนังสือชุดสถาบันสถาปนาเล่าเรื่องหนังสือชุดสถาบันสถาปนา
เล่าเรื่องหนังสือชุดสถาบันสถาปนา
Washirasak Poosit1.7K visualizações
เรื่องเล่าของพ่อ por Washirasak Poosit
เรื่องเล่าของพ่อเรื่องเล่าของพ่อ
เรื่องเล่าของพ่อ
Washirasak Poosit354 visualizações
ลุงเล่าให้ฟัง por Washirasak Poosit
ลุงเล่าให้ฟังลุงเล่าให้ฟัง
ลุงเล่าให้ฟัง
Washirasak Poosit206 visualizações
เรื่องเล่าของพ่อท่องป่า por Washirasak Poosit
เรื่องเล่าของพ่อท่องป่าเรื่องเล่าของพ่อท่องป่า
เรื่องเล่าของพ่อท่องป่า
Washirasak Poosit357 visualizações
บทกวีและบทรำพึง por Washirasak Poosit
บทกวีและบทรำพึงบทกวีและบทรำพึง
บทกวีและบทรำพึง
Washirasak Poosit162 visualizações
The infinite journey kobenhavn por Washirasak Poosit
The infinite journey kobenhavnThe infinite journey kobenhavn
The infinite journey kobenhavn
Washirasak Poosit753 visualizações
An Essay on, The Expansion of ASEAN: Implications for Regional Securityt por Washirasak Poosit
An Essay on, The Expansion of ASEAN: Implications for Regional SecuritytAn Essay on, The Expansion of ASEAN: Implications for Regional Securityt
An Essay on, The Expansion of ASEAN: Implications for Regional Securityt
Washirasak Poosit3.5K visualizações
โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า2 por Washirasak Poosit
โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า2โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า2
โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า2
Washirasak Poosit559 visualizações
โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า3 por Washirasak Poosit
โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า3โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า3
โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า3
Washirasak Poosit1.2K visualizações
โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า4 por Washirasak Poosit
โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า4โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า4
โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า4
Washirasak Poosit397 visualizações
โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า5 por Washirasak Poosit
โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า5โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า5
โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า5
Washirasak Poosit305 visualizações
โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า6 por Washirasak Poosit
โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า6โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า6
โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า6
Washirasak Poosit504 visualizações
โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า7 por Washirasak Poosit
โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า7โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า7
โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า7
Washirasak Poosit1.5K visualizações
โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า8 por Washirasak Poosit
โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า8โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า8
โรงเรียนที่บ้านอนุบาลจ๋าจ้า8
Washirasak Poosit1.4K visualizações

ปฐมนิเทศอนุบาล ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลลูกรัก โดย น.อ.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์