O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
STEM EDUCATION
โดย นาย วรัญญู อติศักดิ์กุล
ครูชานาญการ โรงเรียนสมุทรปราการ
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนเทศบาลป...
คาเตือน
เพลง มาร้องเพลงกัน
ป่าม ป้าม ป่าม ปาม ป่าม ปาม ปาม
ป่าม ป้าม ป่าม ปาม ป่าม ปาม ปาม ๆๆๆ
มา ๆ ๆ ๆ ๆ มาเถิดเรามา มาร้องเพลงกั...
เพลงเป่ายิ้งฉุบ
ซ้าย ซ้าย ซ้าย
ขวา ขวา ขวา
ข้างหน้า ข้างหลัง
ข้างหน้า ข้างหน้า ข้างหน้า
ใครอยู่ข้างหน้าแล้วเรามาเป่ายิ้งฉุบ
คณิตศาสตร์ในเกม
เป่ายิ้งฉุบครั้งที่ 1 ผ่านไป จะมีสมาชิกในแถว 2 คน
เป่ายิ้งฉุบครั้งที่ 2 ผ่านไป จะมีสมาชิกในแถว 4 คน
เป่ายิ...
ผลการสอบ PISA 2015
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ริเริ่มโดยองค์การ
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพั...
ผลการสอบ PISA 2015
โครงการ PISA ดาเนินการประเมินอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 ปี เพื่อติดตาม
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเรียนรู้...
ผลการสอบ PISA 2015
ผลการสอบ PISA 2015
ผลการสอบ PISA 2015
ผลการสอบ PISA 2015
คลิก
STEM คืออะไร
S:
วิทยาศาสตร์
(Science)
T:
เทคโนโลยี
(Technology)
E:
วิศวกรรม
(Engineering)
M:
คณิตศาสตร์
(Mathematics)
ทาไมต้องสเต็มศึกษา
• ประเทศไทยขาดกาลังคนด้านสะเต็ม (STEM workforce) ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
• นักเรียนเห็น...
คลิก
เกมส์
1. ให้นักเรียนเขียนคาที่มี คาว่า “มะ” ในหน้าให้มากที่สุด
ในเวลา 3 นาที
2. ให้นักเรียนเขียนคาที่มี คาว่า “กระ” ในหน้า...
องค์ประกอบของ STEM
S: การศึกษาเกี่ยวกับการ
ทางานของธรรมชาติสามารถ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่
หลากหลาย และมีประจักษ์
พยานตรวจส...
สะเต็มศึกษา
สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน
4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ...
คาสาคัญ
- กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
- การบูรณาการ
- เชื่อมโยงระหว่าง 4 วิชา กับชีวิตจริงและการทางาน
การบูรณาการ
การออกแบบเชิงวิศวกรรม มี 6 ขั้นตอน
ตัวอย่างกิจกรรม STEM
กิจกรรมสว่างไสวด้วยสายน้า
เกม
ขั้นที่ 1 เขียนจานวน 4 หลักอะไรก็ได้ ให้เป็นตัวเลขตัวที่ 1
ขั้นที่ 2 สลับหลักของตัวเลขตัวที่ 1 เป็นตัวเลขตัวที่ 2
ขั้น...
ประวัติวิทยากร
คุณครูวรัญญู อติศักดิ์กุล (ครูหนึ่ง)
โรงเรียนสมุทรปราการ
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

อบรมค่ายคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ Stem 8.12.59

เอกสารประกอบการอบรมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ วันที่ 8 ธันวาคม 2559

 • Entre para ver os comentários

อบรมค่ายคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ Stem 8.12.59

 1. 1. STEM EDUCATION โดย นาย วรัญญู อติศักดิ์กุล ครูชานาญการ โรงเรียนสมุทรปราการ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลปากน้าศิริวิทยานุสรณ์(ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง)
 2. 2. คาเตือน
 3. 3. เพลง มาร้องเพลงกัน ป่าม ป้าม ป่าม ปาม ป่าม ปาม ปาม ป่าม ป้าม ป่าม ปาม ป่าม ปาม ปาม ๆๆๆ มา ๆ ๆ ๆ ๆ มาเถิดเรามา มาร้องเพลงกัน (เฮ!) ลืมความทุกเร็วพลัน สนุกสุขสันต์กันให้เต็มทรวง เรียนคณิตวันนี้ไม่ควรจะมีความทุกข์ทั้งปวง วิชาคณิตชื่นทรวงไม่หลอกไม่ลวงพาเราชื่นใจ (ซ้าอีกรอบ)
 4. 4. เพลงเป่ายิ้งฉุบ ซ้าย ซ้าย ซ้าย ขวา ขวา ขวา ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างหน้า ข้างหน้า ข้างหน้า ใครอยู่ข้างหน้าแล้วเรามาเป่ายิ้งฉุบ
 5. 5. คณิตศาสตร์ในเกม เป่ายิ้งฉุบครั้งที่ 1 ผ่านไป จะมีสมาชิกในแถว 2 คน เป่ายิ้งฉุบครั้งที่ 2 ผ่านไป จะมีสมาชิกในแถว 4 คน เป่ายิ้งฉุบครั้งที่ 3 ผ่านไป จะมีสมาชิกในแถว 8 คน เป่ายิ้งฉุบครั้งที่ 4 ผ่านไป จะมีสมาชิกในแถว 16 คน เป่ายิ้งฉุบครั้งที่ 5 ผ่านไป จะมีสมาชิกในแถว 32 คน เป่ายิ้งฉุบครั้งที่ n ผ่านไป จะมีสมาชิกในแถว 2n คน = 21 คน = 22 คน = 23 คน = 24 คน = 25 คน
 6. 6. ผลการสอบ PISA 2015 โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ริเริ่มโดยองค์การ เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) มีวัตถุประสงค์เพื่อหา ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาให้แก่ประเทศในโครงการ และประเทศร่วมโครงการ PISA ใช้ความร่วมมือและความเชี่ยวชาญจากนานาชาติในการวางกรอบ โครงสร้างการประเมิน การสร้างเครื่องมือ และการศึกษาวิจัย เพื่อประกัน คุณภาพของการศึกษาวิจัยให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ในระดับนานาชาติ และข้อมูลที่ได้สามารถชี้บอกถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศต่างๆ ได้ ปัจจุบัน มีประเทศเข้าร่วมโครงการ PISA มากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ซึ่งนับเป็น ประมาณร้อยละ 90 ของพื้นที่เศรษฐกิจโลก
 7. 7. ผลการสอบ PISA 2015 โครงการ PISA ดาเนินการประเมินอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 ปี เพื่อติดตาม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและมุ่งให้ข้อมูล แก่ระดับนโยบาย กลุ่มตัวอย่างของ PISA คือ นักเรียนกลุ่มอายุ 15 ปี ซึ่ง สากลถือว่าเป็นวัยจบการศึกษาภาคบังคับ การประเมินของ PISA จะเน้น การประเมินความสามารถของนักเรียนในการใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ ปัญหาในชีวิตจริง หรือที่เรียกว่า “การรู้เรื่อง” (Literacy) ในสามด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ซึ่งการรู้เรื่องทั้งสามด้านนี้ ถือว่าเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ เป็นสิ่งที่ประชากรจาเป็นต้องมี
 8. 8. ผลการสอบ PISA 2015
 9. 9. ผลการสอบ PISA 2015
 10. 10. ผลการสอบ PISA 2015
 11. 11. ผลการสอบ PISA 2015 คลิก
 12. 12. STEM คืออะไร S: วิทยาศาสตร์ (Science) T: เทคโนโลยี (Technology) E: วิศวกรรม (Engineering) M: คณิตศาสตร์ (Mathematics)
 13. 13. ทาไมต้องสเต็มศึกษา • ประเทศไทยขาดกาลังคนด้านสะเต็ม (STEM workforce) ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม • นักเรียนเห็นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นเรื่องไกลตัว ไม่เห็น คุณค่าของความรู้ที่เรียนในชั้นเรียน ส่งผลให้ผลการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ต่าลง • ขาดแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทาให้ มีความสนใจเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยีลดลง คลิก
 14. 14. คลิก
 15. 15. เกมส์ 1. ให้นักเรียนเขียนคาที่มี คาว่า “มะ” ในหน้าให้มากที่สุด ในเวลา 3 นาที 2. ให้นักเรียนเขียนคาที่มี คาว่า “กระ” ในหน้าให้มากที่สุด ในเวลา 3 นาที
 16. 16. องค์ประกอบของ STEM S: การศึกษาเกี่ยวกับการ ทางานของธรรมชาติสามารถ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ หลากหลาย และมีประจักษ์ พยานตรวจสอบได้ T: ความเข้าใจ และ ความสามารถในการใช้งาน จัดการ และเข้าถึงวิธีหรือ อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่ออานวย ความสะดวก E: ทักษะในการออกแบบและ สร้างเทคโนโลยีโดยประยุกต์ ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ มีอยู่อย่างคุ้มค่า M: การศึกษาเกี่ยวกับตัวเลข และรูปแบบ เพื่อวิเคราะห์ ให้ เหตุผล สร้างคาอธิบายและ ทานายปรากฏการณ์ และ ตัดสินใจ
 17. 17. สะเต็มศึกษา สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ คณิตศาสตร์ เน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้ง การพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดาเนินชีวิตและการทางาน
 18. 18. คาสาคัญ - กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม - การบูรณาการ - เชื่อมโยงระหว่าง 4 วิชา กับชีวิตจริงและการทางาน
 19. 19. การบูรณาการ
 20. 20. การออกแบบเชิงวิศวกรรม มี 6 ขั้นตอน
 21. 21. ตัวอย่างกิจกรรม STEM กิจกรรมสว่างไสวด้วยสายน้า
 22. 22. เกม ขั้นที่ 1 เขียนจานวน 4 หลักอะไรก็ได้ ให้เป็นตัวเลขตัวที่ 1 ขั้นที่ 2 สลับหลักของตัวเลขตัวที่ 1 เป็นตัวเลขตัวที่ 2 ขั้นที่ 3 หาผลต่างของสองจานวนนี้ โดยเอาตัวมากเป็นตัวตั้ง ขั้นที่ 4 นาผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นที่ 3 ตัดออกไปหนึ่งตัว ยกเว้น เลข 0 ทายสิว่าตัวเลขใดถูกตัดออกไป
 23. 23. ประวัติวิทยากร คุณครูวรัญญู อติศักดิ์กุล (ครูหนึ่ง) โรงเรียนสมุทรปราการ

×