O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานคณะสี
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นประธานคณะสี
1.1 เป็นนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ
1.2 เป...
ใบสมัครรับเลือกตั้งประธานคณะสี
โรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
ชื่อ.............................................น...
ข้อมูลการทากิจกรรม
ข้าพเจ้าเคยดารงตาแหน่งและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
.....................................................
เอกสารแนะนาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานคณะสี
โรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560
ชื่อ..................................
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

ดาวน์โหลดเอกสารเลือกตั้งประธานคณะสี

เอกสารใบสมัครประธานคณะสี

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ดาวน์โหลดเอกสารเลือกตั้งประธานคณะสี

  1. 1. คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานคณะสี 1. คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นประธานคณะสี 1.1 เป็นนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ 1.2 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในขณะที่มีการเลือกตั้ง 1.3 ไม่มีผลการเรียนติด 0, ร, มส หรือ มผ 1.4 ได้รับความยินยอมจากคุณครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาให้เข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะสี 1.5 เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความเป็นกลางในการดาเนินนโยบาย 1.6 เป็นผู้ที่รักและเทิดทูนในเกียรติของโรงเรียนอย่างจริงใจ มีภาวะความเป็นผู้นา มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีจิตอาสา มีความเสียสละ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยันและมุ่งมั่นต่อการศึกษาเล่าเรียน และ อุทิศตนต่อการทากิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม หลักฐานการรับสมัครประธานคณะสี 1. ใบสมัครรับเลือกตั้งรายบุคคล 2. เอกสารแนะนาตัวรายบุคคล 3. รูปถ่ายรายบุคคลขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป 4. สาเนารายงานผลการเรียน 1 ภาคเรียน ได้แก่ ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 กรรมการดาเนินการเลือกตั้ง โรงเรียนสมุทรปราการ
  2. 2. ใบสมัครรับเลือกตั้งประธานคณะสี โรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 ชื่อ.............................................นามสกุล............................................... ชื่อเล่น........................สังกัดคณะสี........................................................ S หมายเลข............................ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/........ แผนการเรียน............................................ เลขประจาตัวนักเรียน............................................................................. เลขบัตรประจาตัวประชาชน................................................................... ข้อมูลส่วนตัว เกิดวัน.....................ที่............เดือน................................... พ.ศ. ................... อายุ.............................................ปี เชื้อชาติ......................สัญชาติ.......................ศาสนา......................E-Mail Address............................................ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน........................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. ที่อยู่ที่ติดต่อได้....................................................................................................................................................... โทรศัพท์บ้าน....................................โทรศัพท์มือถือ................................โทรศัพท์ผู้ปกครอง................................ ข้อมูลครอบครัว บิดาชื่อ......................................นามสกุล.......................................อายุ.............ปี อาชีพ...................................... ที่อยู่ที่ติดต่อได้...................................................................................................................................................... .........................................................................................................เบอร์โทรศัพท์............................................... มารดาชื่อ...................................นามสกุล.......................................อายุ.............ปี อาชีพ...................................... ที่อยู่ที่ติดต่อได้...................................................................................................................................................... .........................................................................................................เบอร์โทรศัพท์............................................... ข้อมูลการศึกษา 1) สาเรจจระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน............................................อาเภอ.............................. จังหวัด.................................... 2) สาเรจจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน..............................................อาเภอ.............................. จังหวัด.................................... 3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรปราการ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1 ......................................... ช่องติดรูปขนาด 2 นิ้ว ชุดนักเรียน หน้าตรง
  3. 3. ข้อมูลการทากิจกรรม ข้าพเจ้าเคยดารงตาแหน่งและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... แนวคิดในการทางาน ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งตามที่กาหนด และข้อมูลที่กรอกในข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ หาก มีส่วนใดเป็นเทจจ ข้าพเจ้าอนุญาตให้กรรมการดาเนินการเลือกตั้งตัดสิทธิ์ในการสมัคร รับเลือกตั้ง ลงชื่อ................................................................... (.........................................................................) ผู้สมัคร ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว ).......................................................................... ผู้ปกครองนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/........... ยินยอมให้ ( นาย / นางสาว ) .............................................................เข้าสมัครรับเลือกตั้ง ประธานคณะสี คณะสี..................................................................... ประจาปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ ลงชื่อ................................................................... (.........................................................................) ผู้ปกครอง ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว ).......................................................................... ครูประจาชั้นนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/........... ยินยอมให้ ( นาย / นางสาว ) ..........................................................เข้าสมัครรับเลือกตั้ง ประธานคณะสี คณะสี.......................................................ประจาปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ ลงชื่อ................................................................... (.........................................................................) ครูประจาชั้น ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดการรับสมัครลงเลือกตั้งของ.................................................................... เรียบร้อยแล้ว ( ) เหจนสมควร ( ) ไม่เหจนสมควร ให้สมัครรับเลือกตั้งประธานคณะสีได้ ลงชื่อ................................................................... (.........................................................................) กรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
  4. 4. เอกสารแนะนาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานคณะสี โรงเรียนสมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2560 ชื่อ.............................................นามสกุล............................................... ชื่อเล่น........................สังกัดคณะสี......................................................... หมายเลข................... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/........ แผนการเรียน............................................ เลขประจาตัวนักเรียน............................................................................. Facebook:............................................................................................ แนวคิดในการทางาน: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ข้อมูลการศึกษา 1) สาเรจจระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน............................................อาเภอ.............................. จังหวัด.................................... 2) สาเรจจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน..............................................อาเภอ.............................. จังหวัด.................................... 3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรปราการ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1 ......................................... ข้อมูลการทากิจกรรม ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ช่องติดรูปขนาด 2 นิ้ว ชุดนักเรียน หน้าตรง

×