O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

เป้าหมายของสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

เป้าหมาย 9 ประการ สำหรับการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2560 จากงานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน ในกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

เป้าหมายของสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

  1. 1. กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้องสภานักเรียน ประจาปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ
  2. 2. เป้าหมายของสภานักเรียนประจาปีการศึกษา 2560 1. สร้างความเป็นองค์กรมากกว่าตัวบุคคล 2. จัดให้มีการบันทึกการประชุมให้ถูกต้องตามระเบียบ และมี การประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 3. การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียนขึ้น ภายในโรงเรียน 4. การสร้างนวัตกรรมสภานักเรียน คือ กิจกรรมต้นแบบคนดี ตามวิถีประชาธิปไตย
  3. 3. เป้าหมายของสภานักเรียนประจาปีการศึกษา 2560 5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายของสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 6. เพิ่มยอดกด like เพจเฟซบุ๊คสภานักเรียน เป้าหมายที่ 8,500 like และมียอดผู้เข้าชมเว็บไซต์สภานักเรียนโรงเรียน สมุทรปราการไม่ต่ากว่า 35,000 ครั้ง 7. เป็นต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ โดยอยู่บนพื้นฐาน ของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยน้อมนาพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติ
  4. 4. เป้าหมายของสภานักเรียนประจาปีการศึกษา 2560 8. สภานักเรียนต้องประสบความสาเร็จในการเรียนและการ เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย 9. ห้องเรียนจะต้องมีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรม สภานักเรียนเพิ่มมากขึ้น

×