O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

PowerPoint กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ จัดขึ้นวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสมุทรปราการ จัดทำโดยคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

 1. 1. ทุ่มแรงกายแรงใจไม่กังขา จิตอาสาสภาวธรรมที่ล้าเลิศ สามัคคีธรรมปัญญาธรรมอันประเสริฐ จึงบังเกิดเป็นเราสภานักเรียน
 2. 2. คณะกรรมการสภานักเรียน พร้อมพรากเพียรนาพาประชาธิปไตย คิดให้ทานาให้ตามความเป็นไทย และเราใช้ PDCA อย่างแข็งขัน P นั้นคือวางแผนไว้ไม่ร้อนรน D ทุกคนร่วมด้วยช่วยสร้างสรรค์ C ตรวจสอบปัญหาไปด้วยกัน ส่วน A นั้นแก้ไขให้ยิ่งดี สมุทรปราการอันนามนี้มีศักดิ์ศรี สดุดีคารวธรรมอันผ่องใส สามัคคีธรรมประพฤติมีน้าใจ ปัญญาให้ทากิจกรรมสาเร็จเอย
 3. 3. คณะกรรมการสภานักเรียนคืออะไร ? องค์กรหนึ่งที่ใช้นักเรียนเป็นตัวขับเคลื่อนและเป็นองค์กรที่สาคัญของโรงเรียน ที่ช่วยพัฒนานักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ตามกระบวนการนิติธรรมและ มีส่วนร่วมในการปลูกฝังทัศนะคติที่ดีและปฏิบัติงานโดยจาลองรูปแบบมาจาก การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 4. 4. ทาไมต้องมาทางานสภานักเรียน? “ จงอย่าถามว่าโรงเรียนให้อะไรกับเรา แต่จงถามตัวเองว่าให้อะไรกับโรงเรียน ”
 5. 5. เข้ามาแล้วต้องทาอะไรและทา อย่างไร ?? คณะกรรมการสภานักเรียนต้องเป็นผู้รักษาและดารงไว้ซึ่งกฎของโรงเรียน คณะกรรมการสภานักเรียนต้องปฏิบัติตามธรรมนูญคณะกรรมการสภา นักเรียน พุทธศักราช 2559
 6. 6. หลักการทางาน ระบบวงจรคุณภาพ P D C A หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ประชาธิปไตย หลักการทรงงาน BIGBANG
 7. 7. วงจรคุณภาพ P D C A PDCA เป็นแนวคิดหนึ่ง ที่ไม่ได้ให้ความสาคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้ เน้นให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ มีอีกชื่อหนึ่งว่า “Deming Cycle” Plan คือ การวางแผน DO คือ การปฏิบัติตามแผน Check คือ การตรวจสอบ Act คือ การปรับปรุง ทุกครั้งที่การดาเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบก็จะเป็นแรงส่งสาหรับการดาเนิน งานในรอบต่อไปและก่อให้เกิดการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง
 8. 8. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข กรอบแนวคิดของหลักปรัชญามุ่งเน้นความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา อันมีคุณลักษณะที่สาคัญ คือ สามารถประยุกต์ใช้ในทุกระดับ ตลอดจนให้ความสาคัญกับ คาว่าความพอเพียง ที่ประกอบด้วย 3 ห่วง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 2 เงื่อนไข เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขความรู้
 9. 9. หลักการทรงงาน BIGBANG หรือเรียกว่า “ระเบิดจากข้างใน” ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เรา เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่การนาเอาความเจริญหรือ บุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว
 10. 10. จุดมุ่งหมายของการทางาน สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ วิสัยทัศน์ “เป็นต้นแบบสภานักเรียนแนวหน้าระดับประเทศ ในการส่งเสริมประชาธิปไตย และกิจกรรมสภา นักเรียน” เป้าประสงค์พันธกิจ
 11. 11. พันธกิจ พัฒนาระบบการทางานสภานักเรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสภา นักเรียนต้นแบบระดับประเทศ เป็นแกนนาในการจัดกิจกรรมส่งเริมประชาธิปไตยทั้งภายในและภายนอก โรงเรียน สร้างและขยายเครือข่ายสภานักเรียนให้เข้มแข็ง ร่วมงานกับทางโรงเรียนพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ
 12. 12. เป้าประสงค์ สภานักเรียนมีการทางานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประเมิน โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศและเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนอื่นๆ สภานักเรียนโรงเรียนเป็นแกนนาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ทั้งภายในและภายนอกและเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นๆ สภานักเรียนมีการสร้างและขยายเครือข่ายสภานักเรียนอย่างต่อเนื่องทั้ง ภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัด นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่โรงเรียนกาหนด
 13. 13. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66
 14. 14. การทาเว็บไซต์และแฟนเพจ
 15. 15. ศึกษาดูงานโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
 16. 16. มีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก “ รักการเรียน เพียรทาดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ร่าเริงแจ่มใส ใฝ่คุณธรรม ”
 17. 17. ขั้นตอนการทางาน 1) ทาบันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม 2) ประชุมเพื่อวางแผนและมอบหมายหน้าที่ 3) คุณครูที่ปรึกษาประสานงานออกคาสั่งโรงเรียน 4) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5) ดาเนินกิจกรรมตามที่ได้วางแผนไว้ 6) จัดเก็บสถานที่และแจกแบบประเมิน 7) สรุปกิจกรรม
 18. 18. คณะผู้จัดทา 1) นายกันนที ใจแก้ว ประธานสภานักเรียน ปี 2559 2) นายชัยวัฒน์ อุณหนันทน์ รองประธานสภานักเรียน ปี 2559 3) นางสาวสุพรรษา บุญมาทัศ รองประธานสภานักเรียน ปี 2559 4) คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ปี 2559

×