O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ใบงาน แบบสำารวจและประวัติของ นางสาววรางคณา สิงห์
ทอง
ชั้น ม.6/3 เลขที่ 4
1. ชื่อ-สกุล นางสาววรางคณา สิงห์ทอง
เลขประจำาตัว ...
โทรศัพท์
ที่ติดต่อ ได้ 087-
2564653
2. ชื่อบิดา นายจงสกุล สิงห์ทอง โทรศัพท์
084-6110716
ชื่อมารดา นางดรุษกร สิงห์ทอง โทรศั...
11. อยากเรียนต่อด้านใด สถาปัตยกรรมศาสตร์
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

ใบงานที่ 1 นางสาววรางคณา สิงห์ทอง ม.6/3 เลขที่ 4

476 visualizações

Publicada em

  • Login to see the comments

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ใบงานที่ 1 นางสาววรางคณา สิงห์ทอง ม.6/3 เลขที่ 4

  1. 1. ใบงาน แบบสำารวจและประวัติของ นางสาววรางคณา สิงห์ ทอง ชั้น ม.6/3 เลขที่ 4 1. ชื่อ-สกุล นางสาววรางคณา สิงห์ทอง เลขประจำาตัว 41720 เลขที่ 4 ชื่อเล่น นำ้าหวาน กรุ๊ปเลือด B ที่อยู่ 48/1 ม.2 ต.ห้วยทราย อ.สันกำาแพง จ.เชียงใหม่ 50130 แผนที่ไปบ้านเริ่มจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  2. 2. โทรศัพท์ ที่ติดต่อ ได้ 087- 2564653 2. ชื่อบิดา นายจงสกุล สิงห์ทอง โทรศัพท์ 084-6110716 ชื่อมารดา นางดรุษกร สิงห์ทอง โทรศัพท์ 086-4269874 . จบชั้น ม.3 มาจากโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย เนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมา ได้แก่ / Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft Powerpoint อื่น ๆ photoshop โปรแกรมที่ถนัด Microsoft Word โปรแกรมที่อยากให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน- 5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว มี ถ้ามีคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่ ใช้ 6. ความใฝ่ฝันในอนาคต ได้เป็นสถาปนิกตามที่อยากเป็น เที่ยวต่างประเทศในสถานที่ๆอยากไปตอนเด็กๆ สามารถมี เงินเลี้ยงตัวเองและคุณพ่อคุณแม่ได้ คติธรรมประจำาใจ คนอื่นก็ทำาได้เพียงให้กำาลังใจ แต่การที่ จะยอมแพ้หรือสู้ต่อไป ขึ้นอยู่กับ”ใจ”ของเราเอง สิ่งที่ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน ให้ความรู้ อย่างเต็มที่และมีความรู้เรื่องราวใหม่ๆมาสอน ข้อมูลเพิ่มเติม 7. คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น 3.55 จากโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย จังหวัด เชียงใหม่ 8. คะแนนเฉลี่ย ม.5 3.28 9. ทักษะ/ความสามารถพิเศษ ดนตรีไทย ภาษาอังกฤษ วาด ภาพ ว่ายนำ้า
  3. 3. 11. อยากเรียนต่อด้านใด สถาปัตยกรรมศาสตร์

×