Atherectomy

W
‫‪ATHERECTOMY‬‬

     ‫فاطمه تنگستانی‬
  ‫کارشناس ارشد مراقبتهای ویژه‬
  ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬
‫:‪ATHEROMA‬‬

   ‫آتشّم یا پالک فٌجاًک ُای فیثشّصی تؾکیل ؽذٍ اص‬
   ‫علْل ُای عضالًی صاف کَ سّی سعْب ُای چشتی‬
   ‫داخل عشّق ؽشیاًی تؾکیل هی ؽًْذ ّتَ داخل لْهي‬
   ‫سگ تیشّى صدگی ایجاد هی کٌٌذ ّلْهي سا تٌگ کشدٍ‬
           ‫ّجشیاى خْى سا هغذّد هی کٌٌذ .‬
  ‫:‪Atherosclerosis‬‬
   ‫تجوع غیش طثیعی سعْب ُای چشتی ّتافت فیثشّص دس‬
                ‫دیْاسٍ ُا ّلْهي ؽشیاًی‬
‫آتشکتْهی‬

‫آتشکتْهی یک سّػ هذاخلَ ای تِاجوی اعت‬
  ‫کَ ؽاهل تشداؽتي آتشّم یا پالک اص سگِا‬
    ‫تْعیلَ تشیذى یا تشاؽیذى هی تاؽذ.‬
:‫آتشکتْهی تشای دسهاى تیواسی ُای صیش اعتفادٍ هی ؽْد‬

    -CORONARY ARTERY DISEASE

    - PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE OF
    THE LOWER EXTREMITIES

    -CAROTID ARTERIES ( TO REMOVE
    PLAQUE AND REDUCE RISK FOR
    STROKE)
INVASIVE INTRACORONARY INTERVENTIONS

 Percutaneous
 Transluminal Coronary
 Angioplasty (PTCA)
 Atherectomy

 Laser ablation

 Intracoronary stent

 Brachytherapy
PURPOSE OF ATHERECTOMY
-restore the flow of oxygen-rich blood to the heart
-relieve chest pain
-prevent heart attacks
-on patients with chest pain who have not
responded to other medical therapy
-those who are candidates for balloon angioplasty
or CABG.
-remove plaque that has built up after CABG.
WHAT THE PROCEDURE DOES?


Similar to angioplasty except
that the catheter has a
rotating shaver on its tip to
cut away plaque from the
artery.
‫دس حالیکَ آًژیْ پالعتی تا تالْى ّاعتٌت‬
‫گزاسی ُش دّ تا جاتجایی پالک عثة تضسگ‬
 ‫ؽذى هجشای کشًّش هی ؽًْذ کاتتش ُای‬
‫آتشکتْهی ایي کاس سا تیؾتش تا خاسج کشدى‬
           ‫پالک اًجام هیذٌُذ.‬
DESCRIPTION
At the beginning of the procedure:
-medications :
 control blood pressure
 dilate the coronary arteries
 prevent blood clots
-The patient is awake but sedated
-The catheter is inserted into an artery in -
the groin, leg, or arm
-threaded through the blood vessels into -
the blocked coronary artery
- The cutting head is positioned against the -
plaque and activated
-the plaque is ground up or suctioned out.-
It can be used instead of, or along
with, balloon angioplasty.

Atherectomy is successful about
95% of the time

plaque forms again in 20-30% of
patients
:‫چٌذیي ّعیلَ آتشکتْهی هکاًیکال دس دَُ 0991اسائَ ؽذٍ اًذؽاهل‬directional atherectomy device

rotational cutting device

transluminal extraction device
‫‪DIRECTIONAL CORONARY ATHERECTOMY‬‬

  ‫آترکتْهی کرًّری ُذایت غذٍ تا اضتفادٍ از یک کاتتر‬
   ‫خاؼ دارای ضیلٌذر فلسی رّزًَ دار در راش کاتتر‬
   ‫اًجام هی غْد.تالًْی کَ در پػت ضیلٌذر تؼثیَ غذٍ تا‬
    ‫فػار کن تاد هی غْد ّپالک را تَ داخل رّزًَ هی‬
    ‫فػارد ّضپص پالک در ایي هحل تریذٍ هی غْد .ایي‬
    ‫دضتگاٍ از اّلیي تکٌْلْژی ُای تذّى تالْى تْد کَ‬
    ‫کارترد تالیٌی پیذا کرد ّ ٌُْز درهاى اًتخاتی ترای‬
   ‫قایؼات غیر کلطفیَ در هثذا ضرخرگ کرًّر قذاهی‬
  ‫ًسّلی چپ یا هحل دّ غاخَ غذى ضرخرگ ُای اؾلی‬
                      ‫کرًّر اضت.‬
A DIRECTIONAL ATHERECTOMY DEVICE CUTS AWAY
PLAQUE, WHICH IS THEN COLLECTED IN THE TIP OF
THE DEVICE.
‫‪ROTATIONAL CUTTING DEVICE‬‬

    ‫آتشکتْهی چشخؾی اص هتَ ُای خاؿ تَ اًذاصٍ ُای‬
  ‫هتفاّت لطش 52/1تا83/2هیلی هتش اعتفادٍ هی کٌذ کَ‬
  ‫ًیوَ جلْیی آًِا تا الیَ ُای ظشیفی اص الواط پْؽیذٍ‬
   ‫ؽذٍ اعت.هتَ تا عشعت 000061تا 000081دّس دس‬
   ‫دلیمَ هی چشخذ ّ تش سّی یک عین ساٌُوا دسضایعَ‬
    ‫کشًّش تَ جلْ ساًذٍ هی ؽْد .پْؽؼ الواط پالک‬
         ‫هغذّد کٌٌذٍ سا تَ رسات کْچک پْدسی‬
     ‫5تا52هیکشّهتش خشد هی کٌذّایي رسات اص طشیك‬
       ‫عشّق سیض دیغتال کشًّش خاسج هی ؽًْذ .‬
‫‪ROTATIONAL CUTTING DEVICE‬‬

     ‫کاستشد ایي سّػ تَ عٌْاى یک دسهاى هْثش تشای‬
   ‫ضایعات کلغیفیَ طْالًی(>02هیلی هتش) ؽٌاختَ ؽذٍ‬
   ‫اعت.اغلة هتعالة آتشکتْم اص اتغا ع تالْى تافؾاس کن‬
          ‫ّگاُی اعتٌت گزاسی اعتفادٍ هی ؽْد.‬
A ROTATIONAL  CUTTING DEVICE SPINS AT A HIGH
SPEED AND PULVERIZES PLAQUE, WHICH IS THEN
SAFELY WASHED AWAY IN YOUR BLOODSTREAM
‫‪TRANSLUMINAL EXTRACTION DEVICE‬‬

   ‫آتشکتْهی اعتخشاجی اص تشکیة تیغَ ُای تشؽی دیغتال کَ تا‬
    ‫عشعت کن 057 دّس دس دلیمَ هی چشخٌذ ّ اصهکؼ پیْعتَ‬
     ‫تشای سفع اًغذاد ُای کشًّش اعتفادٍ هی کٌذ .ایي دعتگاٍ‬
     ‫کاسایی هحذّدی داسد ّ کاس تشد آى ُن اکٌْى تَ ضایعات‬
    ‫ًشهتش هاًٌذ پالک ُای آتشّاعکلشّصی پیًْذ ُای عیاُشگ‬
   ‫صافٌْط یا ضایعات تشّهثْتیک هحذّد اعت.دعتگاٍ ُای‬
   ‫جذیذ تش هکٌذٍ هوکي اعت لادس تاؽٌذ جاتجایی لختَ سا تِتش‬
              ‫ّتا صذهَ کوتشی تَ سگ اًجام دٌُذ.‬
A TRANSLUMINAL  EXTRACTION DEVICE CUTS AWAY
PLAQUE USING TINY ROTATING BLADES. THE LOOSE
PLAQUE IS SUCKED INTO A TUBE THROUGH A VACUUM
‫سّػ ُذایت ؽذٍ ّسّػ تشاًظ لْهیٌال ؽاهل‬
‫اعتفادٍ اص یک کاتتشی اعت کَ ضایعَ ّتکَ ُای آى‬
                ‫سا خاسج هی کٌذ .‬
  ‫دس سّػ چشخؾی ضایعَ تْعظ کاتتشی کَ تشاػ‬
   ‫دٌُذٍ الواعی داسد (ؽثیَ تَ هتَ دًذاى پضؽکی‬
               ‫اعت) خشد هی ؽْد.‬
  ‫هعوْال تشای دعتیاتی تَ ًتایج سضایت تخؼ ًیاص‬
     ‫اعت چٌذ تاس ایي کاتتش ُا عثْس دادٍ ؽْد.‬
RISKS OF THE PROCEDURE
 chest pain is the most common
 complication of atherectomy
 Dissection, perforation,vasospasm
 rupture of the coronary artery,
 requiring open-heart surgery
 Acute MI
 Dysrhythmias

 Cardiac arrest
 infection at the catheter insertion site
RISKS OF THE PROCEDURE

 Restenosis of coronary artery
 Bleeding or hematoma formation
 Retroperitoneal bleeding
 Pseudoaneurysm
 Arteriovenous fistula
 Arterial thrombosis
‫هشالثت ُای پشعتاسی لثل اص آتشکتْهی‬

                   ‫-8 تا 21ضاػت قثل ًاغتا تاغذ.‬

       ‫-تْقیح تَ تیوار در هْرد پرّضیجرّ هذت زهاى اًجام آى‬

‫-اطویٌاى تَ تیوار در هْرد اضتفادٍ از آراهثخع ُای خفیف در طی پرّضَ‬

 ‫-تْقیح تَ تیوار در هْرد ّجْد احطاضات خاؼ در طی پرّضیجرهثل‬
                      ‫احطاش طپع قلة‬

              ‫-تػْیق تیوار تَ تیاى ترش ُا ّاقطراب‬
‫هشالثت ُای پشعتاسی تعذ اص آتشکتْهی‬

    ‫‪ ‬هػاُذٍ هحل ّرّد کاتتر ازًظر خًْریسی یا تػکیل ُواتْم‬

‫ًثف ُای هحیطی ُر 51 دقیقَ تَ هذت یک ضاػت ّضپص ُر یک تا‬
 ‫دّ ضاػت تا زهاًی کَ ًثف ثاتت غْد در اًذام هرتْطَ تررضی غْد‬
  ‫(ًثف ُای دّر ضالیص پذیص ّتیثیال خلفی در اًذام تحتاًی-ًثف‬
                     ‫رادیال در اًذام فْقاًی)‬
‫هشالثت ُای پشعتاسی تعذ اص آتشکتْهی‬

         ‫‪‬ارزیاتی دها ّرًگ اًذام هرتْطَ‬
 ‫ُر تیواری کَ از درد کرخی یا احطاش ضْزى ضْزى‬
‫غذى غکایت دارد از ًظر ػالین تی کفایتی غریاًی هْرد‬
    ‫ارزیاتی قرار گیرد. تغییرات دقیقا گسارظ غْد.‬
‫هشالثت ُای پشعتاسی تعذ اص آتشکتْهی‬

    ‫‪ ‬کٌترل تیوار از ًظر دیص ریتوی ّ تغییرات ایجاد غذٍ در‬
‫ضرػت قرتاى ّریتن از طریق هػاُذٍ هاًیتْریٌگ قلثی یا تْضیلَ‬
               ‫تررضی ًثف ُای آپیکال ّهحیطی‬
   ‫ػکص الؼول ُای ػؿثی –ػرّقی غاهل ترادی کاردی ُیپْ‬
  ‫تاًطیْى ّتِْع هی تاغذ کَ تا احتثاش یا ًاراحتی هثاًَ در طْل‬
             ‫خارج کردى کاتتر غریاًی تذتر هی غْد.‬
   ‫هذاخلَ غاهل تلٌذ کردى پاُا تاالتر از ضر تجْیس هایؼات داخل‬
                     ‫ّریذی ّآترّپیي اضت.‬
    ‫دارُّای هطکي جِت رفغ ًاراحتی تیوار اضتفادٍ هی غْد.‬
‫هشالثت ُای پشعتاسی تعذ اص آتشکتْهی‬

          ‫‪2 ‬تا 6عاعت اعتشاحت دس تخت پظ اص پشّعیجش‬
‫‪ ‬اگر فػار دضتی یا هکاًیکی تذّى ّضایل تٌذ آّرًذٍ ػرّقی اضتفادٍ‬
                           ‫غذٍ اضت :‬
   ‫تیوار تیػتر از 6ضاػت در تخت اضتراحت کٌذ در حالی کَ اًذام‬
   ‫هرتْطَ هطتقین اضت ّضر 03درجَ تاالتر هی تاغذ .ترای تغییر‬
  ‫ّقؼیت در حالی کَ پای هرتْطَ کاهال ؾاف اضت تیوار از یک‬
               ‫پِلْ تَ پِلْی دیگر چرخاًذٍ هی غْد .‬
 ‫‪ ‬اگر هتخؿؽ قلة از اتسار تٌذ آّرًذٍ خْى اضتفادٍ ًوْدٍ اضت:‬
    ‫تیوار هحذّدیت فؼالیت کوتری دارد ضر تخت را هی تْاى تاال‬
            ‫آّردّتیوار طی 2 ضاػت یا کوتر حرکت کٌذ.‬
‫هشالثت ُای پشعتاسی تعذ اص آتشکتْهی‬

‫آهْزظ تَ تیوار کَ درد قفطَ ضیٌَ ّخًْریسی یا‬
 ‫احطاش ًاراحتی ًاگِاًی ازًاحیَ ّرّد کاتتر را‬
                 ‫گسارظ کٌذ.‬

  ‫تػْیق تیوار تَ هؿرف هایؼات تا ترّى دٍ‬
          ‫ادراری تیوار افسایع یاتذ.‬
‫هشالثت ُای پشعتاسی تعذ اص آتشکتْهی‬

‫‪‬آهْزظ تَ تیوار جِت کوک خْاضتي تَ ٌُگام‬
 ‫خرّج از تخت ترای اّلیي تار تؼذ از پرّضیجر‬
                ‫جِت ایوٌی آى‬
 ‫احتوال ُیپْ تاًطیْى ارتْ اضتا تیک ّجْد دارد‬
     ‫ّتا ػالین احطاش ضثکی ضر ّضر گیجَ‬
‫‪STENT‬‬

   ‫اضتٌت یک غثکَ تْری هْج دار اضت کَ حوایت‬
‫ضاختواًی ترای رگی کَ درهؼرـ خطر اًطذاد حاداضت‬
 ‫رافراُن هی کٌذ.تؼذ از ‪PTCA‬تخػی از پالک کَ خارج‬
   ‫ًػذٍ اضت هوکي اضت غریاى را هطذّد کٌذ.غریاى‬
‫کرًّری هوکي اضت هٌقثف غْدّتافت آى تذ غکل غْد‬
 ‫ّتاػث خطر اضتٌْز هجذد گردد.اضتٌت غریاى کرًّر‬
      ‫ترای غلثَ تر چٌیي خطراتی تؼثیَ هی غْد.‬
‫‪STENT‬‬

  ‫اضتٌت رّی تالْى آًژیْپالضتی قرار هی گیرد ّقتی‬
 ‫تالْى تاد هی غْد هع هتطغ غذٍ تر دیْارٍ رگ فػار‬
‫ّارد هی کٌذ ّغریاى را تاز ًگَ هی دارد.تالْى تیرّى‬
‫کػیذٍ هی غْد اها اضتٌت در جای خْد در داخل غریاى‬
  ‫تاقی هی هاًذ.در ًِایت آًذّتلیْم اضتٌت را پْغاًذٍ‬
         ‫ّداخل دیْارٍ رگ گٌجاًذٍ هی غْد‬
‫‪STENT‬‬

 ‫تذلیل خطر تػکیل ترّهثْز دارُّای قذ پالکتی اضتفادٍ هی غْد.‬
    ‫اضتٌت هوکي اضت ُوراٍ تا ‪PTCA‬یا تَ تٌِایی تَ کار رّد.‬

              ‫هسایای اضتفادٍ اضتٌت تذّى ‪:PTCA‬‬

                    ‫کاُع زهاى پرّضَ‬
        ‫کاُع اضتفادٍ از دارّی کٌتراضت ًفرّ تْکطیک‬
             ‫کاُع قرار گرفتي در هؼرـ اغؼَ‬
                       ‫کاُع ُسیٌَ‬
Atherectomy
STENT
Atherectomy
Atherectomy
Pre- and post-stenting angiography
FILTERS USED IN CAROTID REPAIR
THANK YOU FOR ATTENTION

   Have a blessed day!
1 de 38

Recomendados

Heart failure Lectures por
Heart failure LecturesHeart failure Lectures
Heart failure LecturesAsmatullah Sapand
350 visualizações83 slides
Atherectomy por
AtherectomyAtherectomy
Atherectomytangestani
1K visualizações38 slides
Physiologic and pathophysiologic function of the heart por
Physiologic and pathophysiologic function of the heartPhysiologic and pathophysiologic function of the heart
Physiologic and pathophysiologic function of the heartImhotep Virtual Medical School
7.8K visualizações40 slides
Pulmonary hypertension management por
Pulmonary hypertension management Pulmonary hypertension management
Pulmonary hypertension management Maryam Dehghan
1.2K visualizações28 slides
MDCT Anatomy of Heart Dr. Muhammad Bin Zulfiqar por
MDCT Anatomy of Heart Dr. Muhammad Bin Zulfiqar MDCT Anatomy of Heart Dr. Muhammad Bin Zulfiqar
MDCT Anatomy of Heart Dr. Muhammad Bin Zulfiqar Dr. Muhammad Bin Zulfiqar
8.2K visualizações185 slides
Section 1, chapter 15: anatomy of the heart por
Section 1, chapter 15: anatomy of the heartSection 1, chapter 15: anatomy of the heart
Section 1, chapter 15: anatomy of the heartMichael Walls
5.7K visualizações17 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Heart anatomy written copy por
Heart anatomy written copyHeart anatomy written copy
Heart anatomy written copypuneet mahajan
19.4K visualizações99 slides
Structure and function of the Heart por
Structure and function of the HeartStructure and function of the Heart
Structure and function of the HeartKpras Prasanna
3.6K visualizações6 slides
Anatomy of heart por
Anatomy of heartAnatomy of heart
Anatomy of heartDr. Binu Babu Nursing Lectures Incredibly Easy
153.4K visualizações71 slides
Human Heart and its function por
Human Heart and its functionHuman Heart and its function
Human Heart and its functionMallepaddi Siva Rama Prasad (National Teacher Awardee)
15.2K visualizações15 slides
Heart Anatomy por
Heart AnatomyHeart Anatomy
Heart AnatomyAlonso Custodio
306.9K visualizações33 slides
Anatomy of the Heart por
Anatomy of the HeartAnatomy of the Heart
Anatomy of the HeartKenechukwu Nnamani
119.2K visualizações40 slides

Similar a Atherectomy

نقل-الدم-_السوائل.pdf por
نقل-الدم-_السوائل.pdfنقل-الدم-_السوائل.pdf
نقل-الدم-_السوائل.pdfOmniaEmy
59 visualizações17 slides
Physiological skills pashto por
Physiological skills pashtoPhysiological skills pashto
Physiological skills pashtoAabidullah
61 visualizações34 slides
File training & standarad introduction overhead crane por
File training & standarad introduction overhead crane File training & standarad introduction overhead crane
File training & standarad introduction overhead crane pezhman parhami
39 visualizações9 slides
10th polymernameh por
10th polymernameh10th polymernameh
10th polymernamehheliad
34 visualizações7 slides
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf por
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdfکتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdfMehriEmami1
5 visualizações22 slides
Hst bc & ontario por
Hst bc & ontarioHst bc & ontario
Hst bc & ontarioDaya Dayarayan Canada
408 visualizações11 slides

Similar a Atherectomy(9)

نقل-الدم-_السوائل.pdf por OmniaEmy
نقل-الدم-_السوائل.pdfنقل-الدم-_السوائل.pdf
نقل-الدم-_السوائل.pdf
OmniaEmy59 visualizações
Physiological skills pashto por Aabidullah
Physiological skills pashtoPhysiological skills pashto
Physiological skills pashto
Aabidullah61 visualizações
File training & standarad introduction overhead crane por pezhman parhami
File training & standarad introduction overhead crane File training & standarad introduction overhead crane
File training & standarad introduction overhead crane
pezhman parhami39 visualizações
10th polymernameh por heliad
10th polymernameh10th polymernameh
10th polymernameh
heliad34 visualizações
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf por MehriEmami1
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdfکتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf
کتاب راهنمای راه اندازی کولر آبی - آچاره.pdf
MehriEmami15 visualizações
Air way por ebrahim jalili
Air wayAir way
Air way
ebrahim jalili327 visualizações
Snake bite envenomation pashto مــــــارچـــــیـــــــچــــــنـــــــه por Asmatullah Sapand
Snake bite envenomation pashto مــــــارچـــــیـــــــچــــــنـــــــه Snake bite envenomation pashto مــــــارچـــــیـــــــچــــــنـــــــه
Snake bite envenomation pashto مــــــارچـــــیـــــــچــــــنـــــــه
Asmatullah Sapand543 visualizações
Tabsira Siyasi Vol2 por kokchapress
Tabsira Siyasi Vol2Tabsira Siyasi Vol2
Tabsira Siyasi Vol2
kokchapress493 visualizações

Mais de wanted1361

Breast disease por
Breast diseaseBreast disease
Breast diseasewanted1361
20.3K visualizações129 slides
Rsp eit booklet_9066788_en por
Rsp eit booklet_9066788_enRsp eit booklet_9066788_en
Rsp eit booklet_9066788_enwanted1361
1.8K visualizações128 slides
Biochemistry por
BiochemistryBiochemistry
Biochemistrywanted1361
1.1K visualizações76 slides
Abg acid base_assessment_questions_rev_1.0 por
Abg acid base_assessment_questions_rev_1.0Abg acid base_assessment_questions_rev_1.0
Abg acid base_assessment_questions_rev_1.0wanted1361
1K visualizações9 slides
Vent abg arterial_bloodgases por
Vent abg arterial_bloodgasesVent abg arterial_bloodgases
Vent abg arterial_bloodgaseswanted1361
2.3K visualizações27 slides
Inter of arterial blood gas por
Inter of arterial blood gasInter of arterial blood gas
Inter of arterial blood gaswanted1361
1.1K visualizações26 slides

Mais de wanted1361(20)

Breast disease por wanted1361
Breast diseaseBreast disease
Breast disease
wanted136120.3K visualizações
Rsp eit booklet_9066788_en por wanted1361
Rsp eit booklet_9066788_enRsp eit booklet_9066788_en
Rsp eit booklet_9066788_en
wanted13611.8K visualizações
Biochemistry por wanted1361
BiochemistryBiochemistry
Biochemistry
wanted13611.1K visualizações
Abg acid base_assessment_questions_rev_1.0 por wanted1361
Abg acid base_assessment_questions_rev_1.0Abg acid base_assessment_questions_rev_1.0
Abg acid base_assessment_questions_rev_1.0
wanted13611K visualizações
Vent abg arterial_bloodgases por wanted1361
Vent abg arterial_bloodgasesVent abg arterial_bloodgases
Vent abg arterial_bloodgases
wanted13612.3K visualizações
Inter of arterial blood gas por wanted1361
Inter of arterial blood gasInter of arterial blood gas
Inter of arterial blood gas
wanted13611.1K visualizações
Pneu x system por wanted1361
Pneu x systemPneu x system
Pneu x system
wanted1361933 visualizações
Airway manegement por wanted1361
Airway manegementAirway manegement
Airway manegement
wanted13611.1K visualizações
ارزیابی قبل از راه هوایی و اداره راه هوایی در شرایط الکتیو و اورانس por wanted1361
ارزیابی قبل از راه هوایی و اداره راه هوایی در شرایط الکتیو و اورانسارزیابی قبل از راه هوایی و اداره راه هوایی در شرایط الکتیو و اورانس
ارزیابی قبل از راه هوایی و اداره راه هوایی در شرایط الکتیو و اورانس
wanted13615.7K visualizações
Quick guide to cardiopulmonary care por wanted1361
Quick guide to cardiopulmonary careQuick guide to cardiopulmonary care
Quick guide to cardiopulmonary care
wanted13613.5K visualizações
Presentation abg por wanted1361
Presentation abgPresentation abg
Presentation abg
wanted13612.4K visualizações
The difficult extubation por wanted1361
The difficult extubationThe difficult extubation
The difficult extubation
wanted13612K visualizações
1357.full por wanted1361
1357.full1357.full
1357.full
wanted1361686 visualizações
Difficult extubation a new management por wanted1361
Difficult extubation a new managementDifficult extubation a new management
Difficult extubation a new management
wanted1361394 visualizações
Pneu x system por wanted1361
Pneu x systemPneu x system
Pneu x system
wanted1361951 visualizações
Pneumonia presentation por wanted1361
Pneumonia presentationPneumonia presentation
Pneumonia presentation
wanted13611.8K visualizações
Vascula trauma por wanted1361
Vascula traumaVascula trauma
Vascula trauma
wanted1361567 visualizações
ترومای شکمی por wanted1361
ترومای شکمیترومای شکمی
ترومای شکمی
wanted13617.2K visualizações
11 chf por wanted1361
11 chf11 chf
11 chf
wanted13613.8K visualizações
Strees por wanted1361
StreesStrees
Strees
wanted13611.2K visualizações

Atherectomy

 • 1. ‫‪ATHERECTOMY‬‬ ‫فاطمه تنگستانی‬ ‫کارشناس ارشد مراقبتهای ویژه‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬
 • 2. ‫:‪ATHEROMA‬‬ ‫آتشّم یا پالک فٌجاًک ُای فیثشّصی تؾکیل ؽذٍ اص‬ ‫علْل ُای عضالًی صاف کَ سّی سعْب ُای چشتی‬ ‫داخل عشّق ؽشیاًی تؾکیل هی ؽًْذ ّتَ داخل لْهي‬ ‫سگ تیشّى صدگی ایجاد هی کٌٌذ ّلْهي سا تٌگ کشدٍ‬ ‫ّجشیاى خْى سا هغذّد هی کٌٌذ .‬ ‫:‪Atherosclerosis‬‬ ‫تجوع غیش طثیعی سعْب ُای چشتی ّتافت فیثشّص دس‬ ‫دیْاسٍ ُا ّلْهي ؽشیاًی‬
 • 3. ‫آتشکتْهی‬ ‫آتشکتْهی یک سّػ هذاخلَ ای تِاجوی اعت‬ ‫کَ ؽاهل تشداؽتي آتشّم یا پالک اص سگِا‬ ‫تْعیلَ تشیذى یا تشاؽیذى هی تاؽذ.‬
 • 4. :‫آتشکتْهی تشای دسهاى تیواسی ُای صیش اعتفادٍ هی ؽْد‬ -CORONARY ARTERY DISEASE - PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE OF THE LOWER EXTREMITIES -CAROTID ARTERIES ( TO REMOVE PLAQUE AND REDUCE RISK FOR STROKE)
 • 5. INVASIVE INTRACORONARY INTERVENTIONS  Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA)  Atherectomy  Laser ablation  Intracoronary stent  Brachytherapy
 • 6. PURPOSE OF ATHERECTOMY -restore the flow of oxygen-rich blood to the heart -relieve chest pain -prevent heart attacks -on patients with chest pain who have not responded to other medical therapy -those who are candidates for balloon angioplasty or CABG. -remove plaque that has built up after CABG.
 • 7. WHAT THE PROCEDURE DOES? Similar to angioplasty except that the catheter has a rotating shaver on its tip to cut away plaque from the artery.
 • 8. ‫دس حالیکَ آًژیْ پالعتی تا تالْى ّاعتٌت‬ ‫گزاسی ُش دّ تا جاتجایی پالک عثة تضسگ‬ ‫ؽذى هجشای کشًّش هی ؽًْذ کاتتش ُای‬ ‫آتشکتْهی ایي کاس سا تیؾتش تا خاسج کشدى‬ ‫پالک اًجام هیذٌُذ.‬
 • 9. DESCRIPTION At the beginning of the procedure: -medications : control blood pressure dilate the coronary arteries prevent blood clots -The patient is awake but sedated -The catheter is inserted into an artery in - the groin, leg, or arm -threaded through the blood vessels into - the blocked coronary artery - The cutting head is positioned against the - plaque and activated -the plaque is ground up or suctioned out.-
 • 10. It can be used instead of, or along with, balloon angioplasty. Atherectomy is successful about 95% of the time plaque forms again in 20-30% of patients
 • 11. :‫چٌذیي ّعیلَ آتشکتْهی هکاًیکال دس دَُ 0991اسائَ ؽذٍ اًذؽاهل‬ directional atherectomy device rotational cutting device transluminal extraction device
 • 12. ‫‪DIRECTIONAL CORONARY ATHERECTOMY‬‬ ‫آترکتْهی کرًّری ُذایت غذٍ تا اضتفادٍ از یک کاتتر‬ ‫خاؼ دارای ضیلٌذر فلسی رّزًَ دار در راش کاتتر‬ ‫اًجام هی غْد.تالًْی کَ در پػت ضیلٌذر تؼثیَ غذٍ تا‬ ‫فػار کن تاد هی غْد ّپالک را تَ داخل رّزًَ هی‬ ‫فػارد ّضپص پالک در ایي هحل تریذٍ هی غْد .ایي‬ ‫دضتگاٍ از اّلیي تکٌْلْژی ُای تذّى تالْى تْد کَ‬ ‫کارترد تالیٌی پیذا کرد ّ ٌُْز درهاى اًتخاتی ترای‬ ‫قایؼات غیر کلطفیَ در هثذا ضرخرگ کرًّر قذاهی‬ ‫ًسّلی چپ یا هحل دّ غاخَ غذى ضرخرگ ُای اؾلی‬ ‫کرًّر اضت.‬
 • 13. A DIRECTIONAL ATHERECTOMY DEVICE CUTS AWAY PLAQUE, WHICH IS THEN COLLECTED IN THE TIP OF THE DEVICE.
 • 14. ‫‪ROTATIONAL CUTTING DEVICE‬‬ ‫آتشکتْهی چشخؾی اص هتَ ُای خاؿ تَ اًذاصٍ ُای‬ ‫هتفاّت لطش 52/1تا83/2هیلی هتش اعتفادٍ هی کٌذ کَ‬ ‫ًیوَ جلْیی آًِا تا الیَ ُای ظشیفی اص الواط پْؽیذٍ‬ ‫ؽذٍ اعت.هتَ تا عشعت 000061تا 000081دّس دس‬ ‫دلیمَ هی چشخذ ّ تش سّی یک عین ساٌُوا دسضایعَ‬ ‫کشًّش تَ جلْ ساًذٍ هی ؽْد .پْؽؼ الواط پالک‬ ‫هغذّد کٌٌذٍ سا تَ رسات کْچک پْدسی‬ ‫5تا52هیکشّهتش خشد هی کٌذّایي رسات اص طشیك‬ ‫عشّق سیض دیغتال کشًّش خاسج هی ؽًْذ .‬
 • 15. ‫‪ROTATIONAL CUTTING DEVICE‬‬ ‫کاستشد ایي سّػ تَ عٌْاى یک دسهاى هْثش تشای‬ ‫ضایعات کلغیفیَ طْالًی(>02هیلی هتش) ؽٌاختَ ؽذٍ‬ ‫اعت.اغلة هتعالة آتشکتْم اص اتغا ع تالْى تافؾاس کن‬ ‫ّگاُی اعتٌت گزاسی اعتفادٍ هی ؽْد.‬
 • 16. A ROTATIONAL CUTTING DEVICE SPINS AT A HIGH SPEED AND PULVERIZES PLAQUE, WHICH IS THEN SAFELY WASHED AWAY IN YOUR BLOODSTREAM
 • 17. ‫‪TRANSLUMINAL EXTRACTION DEVICE‬‬ ‫آتشکتْهی اعتخشاجی اص تشکیة تیغَ ُای تشؽی دیغتال کَ تا‬ ‫عشعت کن 057 دّس دس دلیمَ هی چشخٌذ ّ اصهکؼ پیْعتَ‬ ‫تشای سفع اًغذاد ُای کشًّش اعتفادٍ هی کٌذ .ایي دعتگاٍ‬ ‫کاسایی هحذّدی داسد ّ کاس تشد آى ُن اکٌْى تَ ضایعات‬ ‫ًشهتش هاًٌذ پالک ُای آتشّاعکلشّصی پیًْذ ُای عیاُشگ‬ ‫صافٌْط یا ضایعات تشّهثْتیک هحذّد اعت.دعتگاٍ ُای‬ ‫جذیذ تش هکٌذٍ هوکي اعت لادس تاؽٌذ جاتجایی لختَ سا تِتش‬ ‫ّتا صذهَ کوتشی تَ سگ اًجام دٌُذ.‬
 • 18. A TRANSLUMINAL EXTRACTION DEVICE CUTS AWAY PLAQUE USING TINY ROTATING BLADES. THE LOOSE PLAQUE IS SUCKED INTO A TUBE THROUGH A VACUUM
 • 19. ‫سّػ ُذایت ؽذٍ ّسّػ تشاًظ لْهیٌال ؽاهل‬ ‫اعتفادٍ اص یک کاتتشی اعت کَ ضایعَ ّتکَ ُای آى‬ ‫سا خاسج هی کٌذ .‬ ‫دس سّػ چشخؾی ضایعَ تْعظ کاتتشی کَ تشاػ‬ ‫دٌُذٍ الواعی داسد (ؽثیَ تَ هتَ دًذاى پضؽکی‬ ‫اعت) خشد هی ؽْد.‬ ‫هعوْال تشای دعتیاتی تَ ًتایج سضایت تخؼ ًیاص‬ ‫اعت چٌذ تاس ایي کاتتش ُا عثْس دادٍ ؽْد.‬
 • 20. RISKS OF THE PROCEDURE  chest pain is the most common complication of atherectomy  Dissection, perforation,vasospasm  rupture of the coronary artery, requiring open-heart surgery  Acute MI  Dysrhythmias  Cardiac arrest  infection at the catheter insertion site
 • 21. RISKS OF THE PROCEDURE  Restenosis of coronary artery  Bleeding or hematoma formation  Retroperitoneal bleeding  Pseudoaneurysm  Arteriovenous fistula  Arterial thrombosis
 • 22. ‫هشالثت ُای پشعتاسی لثل اص آتشکتْهی‬ ‫-8 تا 21ضاػت قثل ًاغتا تاغذ.‬ ‫-تْقیح تَ تیوار در هْرد پرّضیجرّ هذت زهاى اًجام آى‬ ‫-اطویٌاى تَ تیوار در هْرد اضتفادٍ از آراهثخع ُای خفیف در طی پرّضَ‬ ‫-تْقیح تَ تیوار در هْرد ّجْد احطاضات خاؼ در طی پرّضیجرهثل‬ ‫احطاش طپع قلة‬ ‫-تػْیق تیوار تَ تیاى ترش ُا ّاقطراب‬
 • 23. ‫هشالثت ُای پشعتاسی تعذ اص آتشکتْهی‬ ‫‪ ‬هػاُذٍ هحل ّرّد کاتتر ازًظر خًْریسی یا تػکیل ُواتْم‬ ‫ًثف ُای هحیطی ُر 51 دقیقَ تَ هذت یک ضاػت ّضپص ُر یک تا‬ ‫دّ ضاػت تا زهاًی کَ ًثف ثاتت غْد در اًذام هرتْطَ تررضی غْد‬ ‫(ًثف ُای دّر ضالیص پذیص ّتیثیال خلفی در اًذام تحتاًی-ًثف‬ ‫رادیال در اًذام فْقاًی)‬
 • 24. ‫هشالثت ُای پشعتاسی تعذ اص آتشکتْهی‬ ‫‪‬ارزیاتی دها ّرًگ اًذام هرتْطَ‬ ‫ُر تیواری کَ از درد کرخی یا احطاش ضْزى ضْزى‬ ‫غذى غکایت دارد از ًظر ػالین تی کفایتی غریاًی هْرد‬ ‫ارزیاتی قرار گیرد. تغییرات دقیقا گسارظ غْد.‬
 • 25. ‫هشالثت ُای پشعتاسی تعذ اص آتشکتْهی‬ ‫‪ ‬کٌترل تیوار از ًظر دیص ریتوی ّ تغییرات ایجاد غذٍ در‬ ‫ضرػت قرتاى ّریتن از طریق هػاُذٍ هاًیتْریٌگ قلثی یا تْضیلَ‬ ‫تررضی ًثف ُای آپیکال ّهحیطی‬ ‫ػکص الؼول ُای ػؿثی –ػرّقی غاهل ترادی کاردی ُیپْ‬ ‫تاًطیْى ّتِْع هی تاغذ کَ تا احتثاش یا ًاراحتی هثاًَ در طْل‬ ‫خارج کردى کاتتر غریاًی تذتر هی غْد.‬ ‫هذاخلَ غاهل تلٌذ کردى پاُا تاالتر از ضر تجْیس هایؼات داخل‬ ‫ّریذی ّآترّپیي اضت.‬ ‫دارُّای هطکي جِت رفغ ًاراحتی تیوار اضتفادٍ هی غْد.‬
 • 26. ‫هشالثت ُای پشعتاسی تعذ اص آتشکتْهی‬ ‫‪2 ‬تا 6عاعت اعتشاحت دس تخت پظ اص پشّعیجش‬ ‫‪ ‬اگر فػار دضتی یا هکاًیکی تذّى ّضایل تٌذ آّرًذٍ ػرّقی اضتفادٍ‬ ‫غذٍ اضت :‬ ‫تیوار تیػتر از 6ضاػت در تخت اضتراحت کٌذ در حالی کَ اًذام‬ ‫هرتْطَ هطتقین اضت ّضر 03درجَ تاالتر هی تاغذ .ترای تغییر‬ ‫ّقؼیت در حالی کَ پای هرتْطَ کاهال ؾاف اضت تیوار از یک‬ ‫پِلْ تَ پِلْی دیگر چرخاًذٍ هی غْد .‬ ‫‪ ‬اگر هتخؿؽ قلة از اتسار تٌذ آّرًذٍ خْى اضتفادٍ ًوْدٍ اضت:‬ ‫تیوار هحذّدیت فؼالیت کوتری دارد ضر تخت را هی تْاى تاال‬ ‫آّردّتیوار طی 2 ضاػت یا کوتر حرکت کٌذ.‬
 • 27. ‫هشالثت ُای پشعتاسی تعذ اص آتشکتْهی‬ ‫آهْزظ تَ تیوار کَ درد قفطَ ضیٌَ ّخًْریسی یا‬ ‫احطاش ًاراحتی ًاگِاًی ازًاحیَ ّرّد کاتتر را‬ ‫گسارظ کٌذ.‬ ‫تػْیق تیوار تَ هؿرف هایؼات تا ترّى دٍ‬ ‫ادراری تیوار افسایع یاتذ.‬
 • 28. ‫هشالثت ُای پشعتاسی تعذ اص آتشکتْهی‬ ‫‪‬آهْزظ تَ تیوار جِت کوک خْاضتي تَ ٌُگام‬ ‫خرّج از تخت ترای اّلیي تار تؼذ از پرّضیجر‬ ‫جِت ایوٌی آى‬ ‫احتوال ُیپْ تاًطیْى ارتْ اضتا تیک ّجْد دارد‬ ‫ّتا ػالین احطاش ضثکی ضر ّضر گیجَ‬
 • 29. ‫‪STENT‬‬ ‫اضتٌت یک غثکَ تْری هْج دار اضت کَ حوایت‬ ‫ضاختواًی ترای رگی کَ درهؼرـ خطر اًطذاد حاداضت‬ ‫رافراُن هی کٌذ.تؼذ از ‪PTCA‬تخػی از پالک کَ خارج‬ ‫ًػذٍ اضت هوکي اضت غریاى را هطذّد کٌذ.غریاى‬ ‫کرًّری هوکي اضت هٌقثف غْدّتافت آى تذ غکل غْد‬ ‫ّتاػث خطر اضتٌْز هجذد گردد.اضتٌت غریاى کرًّر‬ ‫ترای غلثَ تر چٌیي خطراتی تؼثیَ هی غْد.‬
 • 30. ‫‪STENT‬‬ ‫اضتٌت رّی تالْى آًژیْپالضتی قرار هی گیرد ّقتی‬ ‫تالْى تاد هی غْد هع هتطغ غذٍ تر دیْارٍ رگ فػار‬ ‫ّارد هی کٌذ ّغریاى را تاز ًگَ هی دارد.تالْى تیرّى‬ ‫کػیذٍ هی غْد اها اضتٌت در جای خْد در داخل غریاى‬ ‫تاقی هی هاًذ.در ًِایت آًذّتلیْم اضتٌت را پْغاًذٍ‬ ‫ّداخل دیْارٍ رگ گٌجاًذٍ هی غْد‬
 • 31. ‫‪STENT‬‬ ‫تذلیل خطر تػکیل ترّهثْز دارُّای قذ پالکتی اضتفادٍ هی غْد.‬ ‫اضتٌت هوکي اضت ُوراٍ تا ‪PTCA‬یا تَ تٌِایی تَ کار رّد.‬ ‫هسایای اضتفادٍ اضتٌت تذّى ‪:PTCA‬‬ ‫کاُع زهاى پرّضَ‬ ‫کاُع اضتفادٍ از دارّی کٌتراضت ًفرّ تْکطیک‬ ‫کاُع قرار گرفتي در هؼرـ اغؼَ‬ ‫کاُع ُسیٌَ‬
 • 33. STENT
 • 36. Pre- and post-stenting angiography
 • 37. FILTERS USED IN CAROTID REPAIR
 • 38. THANK YOU FOR ATTENTION Have a blessed day!