โครงสร้างหลักสูตรประถม

W
ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ
เวลา
เรียน/ปี
นาหนัก
1 ท11101 ภาษาไทย 1 พื้นฐาน ภาษาไทย 200 5
2 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 200 5
3 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2
4 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2
5 ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1
6 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2
7 ศ11101 ศิลปะ 1 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2
8 ง11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1
9 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 40 1
10 ท11201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1
ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ
เวลา
เรียน/ปี
นาหนัก
1 ท12101 ภาษาไทย 2 พื้นฐาน ภาษาไทย 200 5
2 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 200 5
3 ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2
4 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2
5 ส12102 ประวัติศาสตร์ 2 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1
6 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2
7 ศ12101 ศิลปะ 2 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2
8 ง12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1
9 อ12101 ภาษาอังกฤษ 2 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 40 1
10 ท12201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1
โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 1
โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 2
ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ
เวลา
เรียน/ปี
นาหนัก
1 ท13101 ภาษาไทย 3 พื้นฐาน ภาษาไทย 200 5
2 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 200 5
3 ว13101 วิทยาศาสตร์ 3 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2
4 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2
5 ส13102 ประวัติศาสตร์ 3 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1
6 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2
7 ศ13101 ศิลปะ 3 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2
8 ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1
9 อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 40 1
10 ท13201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1
ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ
เวลา
เรียน/ปี
นาหนัก
1 ท14101 ภาษาไทย 4 พื้นฐาน ภาษาไทย 160 4
2 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 160 4
3 ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2
4 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2
5 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1
6 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2
7 ศ14101 ศิลปะ 4 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2
8 ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 2
9 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 80 2
10 ท14201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1
โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 4
โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 3
ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ
เวลา
เรียน/ปี
นาหนัก
1 ท15101 ภาษาไทย 5 พื้นฐาน ภาษาไทย 160 4
2 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 160 4
3 ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2
4 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2
5 ส15102 ประวัติศาสตร์ 5 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1
6 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2
7 ศ15101 ศิลปะ 5 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2
8 ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 2
9 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 80 2
10 ท15201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1
ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ
เวลา
เรียน/ปี
นาหนัก
1 ท16101 ภาษาไทย 6 พื้นฐาน ภาษาไทย 160 4
2 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 160 4
3 ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2
4 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2
5 ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1
6 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2
7 ศ16101 ศิลปะ 6 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2
8 ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 2
9 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 80 2
10 ท16201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1
โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 5
โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5
โรงเรียน บ้านสุไหงโก-ลก397.9K visualizações
หัวกระดาษข้อสอบหัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบ
worapanthewaha54.6K visualizações
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.4คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.4
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.4
โรงเรียน บ้านสุไหงโก-ลก517.3K visualizações
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
Napadon Yingyongsakul387.9K visualizações
วิทย์ ป.2วิทย์ ป.2
วิทย์ ป.2
สิ่งดีๆ เริ่มที่ใจ72.4K visualizações
กระดาษคำตอบ20ข้อกระดาษคำตอบ20ข้อ
กระดาษคำตอบ20ข้อ
wisheskerdsilp4.9K visualizações
กระดาษเส้นกระดาษเส้น
กระดาษเส้น
Tik Msr144.5K visualizações
การเทียบสระภาษาไทยอังกฤษการเทียบสระภาษาไทยอังกฤษ
การเทียบสระภาษาไทยอังกฤษ
อภิญญา คำเหลือ342.5K visualizações
ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
koorimkhong76.7K visualizações

Destaque(18)

โครงสร้างรายวิชาโครงสร้างรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา
parinya poungchan15K visualizações
แผนการสอน..แผนการสอน..
แผนการสอน..
Nattawut Pornonsung21.8K visualizações
จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษาจิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา
จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา
จารุวรรณ ชื่นใจชน59.1K visualizações
5.หลักสูตรพลศึกษา5.หลักสูตรพลศึกษา
5.หลักสูตรพลศึกษา
nang_phy2941.1K visualizações
โครงงานคณิตศาสตร์โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
Nomjeab Nook111.7K visualizações

Similar a โครงสร้างหลักสูตรประถม(20)

Focus3Focus3
Focus3
kruchaily1.3K visualizações
บทที่ 2 คณิตฯบทที่ 2 คณิตฯ
บทที่ 2 คณิตฯ
supanyasaengpet1.2K visualizações
หลักสูตร Is ม.ปลาย56หลักสูตร Is ม.ปลาย56
หลักสูตร Is ม.ปลาย56
krupornpana5524.7K visualizações
Ssr รร 2555Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
supphawan2.3K visualizações
งานอาจารย์ฤดีงานอาจารย์ฤดี
งานอาจารย์ฤดี
Sutat Inpa194 visualizações
งานอาจารย์ฤดีงานอาจารย์ฤดี
งานอาจารย์ฤดี
สุทัศน์ อินปา452 visualizações
SongsermSongserm
Songserm
sakeenan569 visualizações
ตารางเรียน 2 2557  -003ตารางเรียน 2 2557  -003
ตารางเรียน 2 2557 -003
Suriyawut Sisod352 visualizações
หลักสูตร Is ม.ต้น.56docหลักสูตร Is ม.ต้น.56doc
หลักสูตร Is ม.ต้น.56doc
krupornpana5515.3K visualizações
 FacultyEducationDev.ppt  FacultyEducationDev.ppt
FacultyEducationDev.ppt
ajarnjarunee320 visualizações
faculty of Education: Trend & Developmentfaculty of Education: Trend & Development
faculty of Education: Trend & Development
Jarunee Maneekul207 visualizações

โครงสร้างหลักสูตรประถม

  • 1. ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา เรียน/ปี นาหนัก 1 ท11101 ภาษาไทย 1 พื้นฐาน ภาษาไทย 200 5 2 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 200 5 3 ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2 4 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 5 ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1 6 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2 7 ศ11101 ศิลปะ 1 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2 8 ง11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1 9 อ11101 ภาษาอังกฤษ 1 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 40 1 10 ท11201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1 ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา เรียน/ปี นาหนัก 1 ท12101 ภาษาไทย 2 พื้นฐาน ภาษาไทย 200 5 2 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 200 5 3 ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2 4 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 5 ส12102 ประวัติศาสตร์ 2 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1 6 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2 7 ศ12101 ศิลปะ 2 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2 8 ง12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1 9 อ12101 ภาษาอังกฤษ 2 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 40 1 10 ท12201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1 โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 1 โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 2
  • 2. ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา เรียน/ปี นาหนัก 1 ท13101 ภาษาไทย 3 พื้นฐาน ภาษาไทย 200 5 2 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 200 5 3 ว13101 วิทยาศาสตร์ 3 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2 4 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 5 ส13102 ประวัติศาสตร์ 3 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1 6 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2 7 ศ13101 ศิลปะ 3 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2 8 ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1 9 อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 40 1 10 ท13201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1 ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา เรียน/ปี นาหนัก 1 ท14101 ภาษาไทย 4 พื้นฐาน ภาษาไทย 160 4 2 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 160 4 3 ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2 4 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 5 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1 6 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2 7 ศ14101 ศิลปะ 4 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2 8 ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 2 9 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 80 2 10 ท14201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1 โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 4 โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 3
  • 3. ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา เรียน/ปี นาหนัก 1 ท15101 ภาษาไทย 5 พื้นฐาน ภาษาไทย 160 4 2 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 160 4 3 ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2 4 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 5 ส15102 ประวัติศาสตร์ 5 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1 6 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2 7 ศ15101 ศิลปะ 5 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2 8 ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 2 9 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 80 2 10 ท15201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1 ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา เรียน/ปี นาหนัก 1 ท16101 ภาษาไทย 6 พื้นฐาน ภาษาไทย 160 4 2 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 160 4 3 ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 80 2 4 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 5 ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 1 6 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 80 2 7 ศ16101 ศิลปะ 6 พื้นฐาน ศิลปะ 80 2 8 ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 2 9 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 80 2 10 ท16201 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1 โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 5 โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6