O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

มะเร็งปอด

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
มะเร็งปอด
มะเร็งปอด
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 22 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (16)

Semelhante a มะเร็งปอด (20)

Anúncio

Mais de Wan Ngamwongwan (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

มะเร็งปอด

 1. 1. 1. น.ส. ธนกร มหาผล เลขที่ 19 ชันม.4/3้ 2. น.ส. วราภรณ์ สีดาพาลี เลขที่ 20 ชัน ม.4/3 ้ 3. น.ส. เบญจวรรณ แสนบุญเรือง เลขที่ 43 ชัน ม.4/3 ้ 4. น.ส. วีราภรณ์ เนืองจานงค์ ่ เลขที่ 46 ชัน ม.4/3 ้ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์) ่ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 2. 2. ร่ างกายประกอบด้วยเซลล์เป็ นจานวนมาก ปกติเซลล์จะแบ่งตัวตามความต้องการ ของร่ างกาย เช่น มีการผลิตเม็ดเลือดแดงเพิ่มเมื่อมีการเสี ยเลือด มีการผลิตเม็ดเลือดข้าว เพิ่มเมื่อมีการติดเชื้อ เป็ นต้น แต่มีเซลล์ที่แบ่งตัวโดยที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ทา ให้เกิดเป็ นเนื้องอก ซึ่ งแบ่งเป็ น Benign และ Malignant
 3. 3. :Benign tumor คือเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ งสามารถตัดออกและไม่กลับเป็ นใหม่ และที่สาคัญไม่สามารถแพร่ กระจายไปยังอวัยวะอื่น :Malignant tumor เซลล์จะแบ่งตัวทาลายเนื้อเยือและอวัยวะใกล้เคียง ที่ ่ ่ สาคัญสามารถแพร่ กระจายไปยังอวัยวะอื่นที่อยูไกลโดยไปตามกระแสเลือด และ น้ าเหลืองเรี ยกว่า Metastasis
 4. 4. โรคมะเร็ งปอดเป็ นโรคที่เกิดจาก เซลล์ปอด เช่น เนื้อปอด หลอดลม กลายเป็ นเซลล์มะเร็ ง โรคมะเร็ งปอด เป็ นโรคมะเร็ งที่พบบ่อย หากพบเร็ ว สามารถรักษาให้หายขาดได้ ปอดเป็ นอวัยวะที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซและ หายใจ ดังรู ป
 5. 5. แบ่งเป็ นชนิ ดใหญ่ๆ 2 ชนิด 1. non-small cell lung cancer พบบ่อย โตช้ามี 3 ชนิด - squamous cell carcinoma - adenocarcinoma - large cell carcinoma
 6. 6. squamous cell adenocarcinoma large cell carcinoma carcinoma
 7. 7. 2. Small cell carcinoma หรื อที่เรี ยก oat cell cancer พบน้อยแต่แพร่ กระจายเร็ ว การรักษา non-small cell lung cancer แพทย์จะเลือกการผ่าตัด และให้รังสี ร่วมกับเคมีบาบัดเพื่อหยุดการ เจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ ง การรักษา small cell lung cancer แพทย์จะเลือกให้เคมีรักษาร่ วมกับการผ่าตัด และอาจให้รังสี รักษา ่ แม้วาจะตรวจไม่พบว่ามีการแพร่ กระจาย
 8. 8. ปจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอด ั - สู บบุหรี่ จานวนปี ที่สูบ อายุที่เริ่ มสู บ จานวนบุหรี่ ที่สูบ สู บแต่ละครั้งลึกแค่ไหน ทั้งหมด เป็ นปั จจัยที่จะทาให้มีโอกาสเกิดมะเร็ งปอด - สูบ cigars และ pipes ้ ่ - ผูที่อยูในสิ่ งแวดล้อมของผูสูบบุหรี่ ้ -สัมผัสสาร Randon เป็ นแก็สที่ไม่มีกลิ่น ซึ่ งพบได้ตามดินและหิ น ผูป่วยที่ทางาน ้ เหมืองจะมีโอกาสเสี่ ยง
 9. 9. - ใยหิ น Asbestos ผูท่ีทางานเกี่ยวกับเหมืองใยหิ นมีโอกาสเสี่ ยงต่อ ้ มะเร็ งปอด - ควันจากการเผาไหม้น้ ามัน และถ่านหิ น - โรคปอด โดยเฉพาะวัณโรคมะเร็ งจะเกิดบริ เวณที่เป็ นแผลเป็ นวัณโรค - ผูเ้ คยเป็ นมะเร็ งปอดจะมีโอกาสเป็ นมะเร็ งปอดสู งกว่าคนปกติ
 10. 10. ปัจจัยที่มผลต่ อการรักษาและการพยากรณ์ โรค ี 1. ระยะของโรคมะเร็ ง 2. อายุที่เริ่ มเป็ น 3. สุ ขภาพของผูป่วย ้ มะเร็งสามารถกระจายไปยังส่ วนต่ าง ๆ ของร่ างกายได้ 3 วิธี 1. ลุกลามไปยังเนื้อเยือข้างเคียงโดยตรง ่ 2. ผ่านทางกระแสเลือด 3. ผ่านทางระบบน้ าเหลือง
 11. 11. ่ 1. ระยะที่ 1 มะเร็ งอยูในปอดมี ขนาดน้อยกว่า 3 เซนติเมตร มีการลุกลามไปยังหลอดลมและเยือ ่ หุ มปอดชั้นใน ้
 12. 12. ่ 2. ระยะที่ 2 มะเร็ งอยูในปอดมี ขนาดมากกว่าหรื อเท่ากับ 3 เซนติเมตร มีการลุกลามไปยังเยือหุ มปอดชั้นนอก ่ ้ และผนังหน้าอก ต่อมน้ าเหลืองในช่อง อก
 13. 13. 3. ระยะที่ 3 มะเร็ งขนาดต่าง ๆ มีการ กระจายของมะเร็ งไปยังต่อมน้ าเหลืองทรวงอก ด้านตรงข้าม เยือหุมปอดหลอดลมคอ ่ ้
 14. 14. 4. ระยะที่ 4 มีการแพร่ กระจายไป ยังส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย ได้แก่ ตับ ไต ต่อมหมวกไต สมอง กระดูก
 15. 15. 1. ประวัติและการตรวจร่ างกาย 2. เอ็กซเรย์ปอด (Chest film)
 16. 16. 3. เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computer scan) 4. การตรวจด้วยสารเภสัชรังสี (PET scan)
 17. 17. 5. การส่ องกล้องผ่านทางหลอดลม (Bronchoscope) 6. การเจาะชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัย (Fine needle biopsy)
 18. 18. 1. ไอเรื้ อรัง 2. เจ็บหน้าอก 3. หายใจลาบากมีเสี ยงดัง (Wheezing) 4. ไอมีเลือดปนในเสมหะ 5. เสี ยงแหบ 6. เบื่ออาหาร น้ าหนักลด อ่อนเพลีย
 19. 19. ่ ั 1. การผ่าตัด มีหลายวิธีข้ ึนอยูกบตาแหน่งและ ระยะของโรค ดังรู ป - ตัดปอดบางส่ วน (Wedge resection) - ตัดปอดทังกลีบ (Lobotomy) ้
 20. 20. - ตัดปอดทังข้ าง ้ (Pneumonectomy) 2. การรักษาด้ วยรังสีรักษา 3. การรักษาด้ วยยาเคมีบาบัด
 21. 21. THE END

×