O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

โรคมะเร็งกล่องเสียง (1)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 9 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (19)

Anúncio

Semelhante a โรคมะเร็งกล่องเสียง (1) (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

โรคมะเร็งกล่องเสียง (1)

  1. 1. มะเร็งกล่องเสียง จัดทาโดย น.ส.เกตุมณี กิมสุวรรณ์ เลขที่ 15 ม.4/4 น.ส.รุ่งทิวา ทองคาแท้ เลขที่ 17 ม.4/4 น.ส.นิรชา ทวี เลขที่42 ม.4/4 เสนอ อ.ฉวีวรรณ นาคบุตร โรงเรี ยน บ้ านสวน (จันอนุสรณ์) ่
  2. 2. โรคมะเร็ งกล่องเสียง
  3. 3. สาเหตุของโรคมะเร็งกล่องเสียง -ปั จจุบนยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนของโรคมะเร็ งกล่อง ั เสี ยง - แต่พบปั จจัยเสี่ ยงที่สาคัญที่สุด คือ การสู บบุหรี่ นอกจากนั้น - ที่มีความสาคัญน้อยกว่า ได้แก่ -การดื่มสุ รา/เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ -การเป็ นโรคกรดไหลย้อน หรื อไหลกลับ
  4. 4. สาเหตุของโรคมะเร็งกล่องเสียง(ต่อ) -อาจจากขาดสารอาหารบางชนิด เพราะพบได้สูงกว่า ในคนที่ขาดการกินผัก ผลไม้ -อาจได้รับฝุ่ นละอองจากสารบางชนิดเรื้ อรัง เช่น ฝุ่ นไม้ หรื อ ฝุ่ นแร่ ใยหิ น (asbes tos) -อาจจากติดเชื้อไวรัสชนิด เฮชพีวี (HPV, Human Papilloma Virus) ชนิดเดียวกับที่เป็ นสาเหตุมะเร็ งปากมดลูก แต่คนละสายพันธุ์ยอย ่ -อนึ่งโรคมะเร็ งทุกชนิด ไม่ใช่โรคติดต่อ รวมทั้งมะเร็ งกล่องเสี ยง ไม่สามารถ ่ ติดต่อได้จากทางใดๆทั้งสิ้ น ไม่วาจะเป็ นจากการหายใจ การคลุกคลี การ สัมผัสสารคัดหลัง หรื อ การสัมผัสเลือดผูป่วย เพียงแต่ โรคมะเร็ งบางชนิด ่ ้ อาจถ่ายทอดได้จากทาพันธุกรรมของคนในครอบครัว
  5. 5. ความรุนแรงของโรค โรคมะเร็ งกล่องเสี ยง จัดเป็ นโรคมีความรุ นแรงปานกลาง แต่รักษาหาย ได้ โดยโอกาสรักษาหาย ขึ้นกับระยะโรค ตาแหน่งกล่องเสี ยงที่เกิด โรค (เมื่อเกิดโรคที่สายเสี ยง ความรุ นแรงโรคน้อยกว่า ความรุ นแรง สูงขึ้นเมื่อเกิดโรคกับกล่องเสี ยงตาแหน่งอยูเ่ หนือสายเสี ยง และความรุ น แรงโรคสู งมาก เมื่อเกิดโรคในตาแหน่งอยูใต้ต่อสายเสี ยง) อายุ และ ่ สุ ขภาพร่ างกายของผูป่วย โดยทัวไป อัตรารอดที่ 5 ปี ในโรคระยะที่ 1 ้ ่ ประมาณ 70-90% โรคระยะที่ 2 ประมาณ 60-70 % โรคระยะที่ 3 ประมาณ 40-60% โรคระยะที่ 4 กลุ่มยังไม่มีการแพร่ กระจายเข้ากระแส โลหิ ต ประมาณ 20-40% ส่ วนเมื่อมีโรคแพร่ กระจายเข้ากระแสโลหิ ต ่ แล้ว โอกาสอยูได้ 2 ปี ประมาณ 30-50%
  6. 6. อาการ ไม่มีอาการเฉพาะของโรคมะเร็ งกล่องเสี ยง แต่เป็ นอาการเหมือนมีกล่องเสี ยงอักเสบจาก สาเหตุทวไป ซึ่ งอาการที่พบบ่อยได้แก่ ั่ -เสี ยงแหบ -เจ็บคอ -ปวดหู -ไอมีเสมหะ อาจมีเสมหะปนเลือด -เมื่อก้อนเนื้อโตมาก จะอุดกั้นทางเดินหายใจ ทาให้หายใจไม่ออก หายใจติดขัด หายใจลาบาก -เมื่อโรคลุกลาม จะคลาได้ต่อมน้ าเหลืองลาคอโต ไม่เจ็บ อาจคลาได้เพียงข้างเดียว หรื อ ทั้งสองข้างของลาคอ อาจมีเพียงต่อมเดียว หรื อ หลายๆต่อมได้พร้อมกัน
  7. 7. การรักษา แนวทางการรักษาโรคมะเร็ งกล่องเสี ยง คือ การผ่าตัด หรื อ รังสี รักษา วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงวิธีเดียวในโรคระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ส่ วนใน โรคระยะที่ 3 และระยะที่ 4 กลุ่มที่ยงไม่มีโรคแพร่ กระจายเข้ากระแส ั โลหิ ต การรักษา คือ การผ่าตัดร่ วมกับรังสี รักษา และอาจร่ วมกับยาเคมี บาบัดด้วยในผูป่วยบางราย ส่ วนการรักษาด้วยรังสี รักษาร่ วมกับยารักษา ้ ่ ตรงเป้ า ยังอยูในการศึกษา ซึ่งยารักษาตรงเป้ ายังมีราคาแพงมหาศาลเกิน กว่าผูป่วยทุกคนจะเข้าถึงยาได้ ้
  8. 8. ผลข้ างเคียงจากการรักษา ผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็ งกล่องเสี ยง ขึ้นกับวิธีรักษา และ ผลข้างเคียงจะสูงขึ้นเมื่อใช้หลายๆวิธีรักษาร่ วมกัน เมื่อมีโรคเรื้ อรัง ประจาตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสูง โรคไขมันใน เลือดสูง และโรคที่ก่อให้มีการอักเสบเรื้ อรังของเนื้อเยือ ่ เกี่ยวพัน เช่น โรคภูมิตานตนเอง เมื่อสูบบุหรี่ ดื่มเครื่ องดื่ม ้ แอลกอฮอล์ และในผูสูงอายุ ้ ผลข้ างเคียงจากการผ่ าตัด เมื่อผ่าตัดกล่องเสี ยงทั้งหมด ผูป่วยจะพูด ้ ไม่ได้ และต้องหายใจทางการเจาะคอถาวร แต่ในโรคระยะที่ 1 ใน บางตาแหน่งของโรค อาจผ่าตัดกล่องเสี ยงออกเพียงบางส่ วนได้ ผูป่วยจึงยังคงมีเสี ยงพูดได้ และไม่ตองเจาะคอ ้ ้
  9. 9. ผลข้ างเคียงจากการรักษา(ต่อ) ผลข้ างเคียงจากการฉายรังสี (รังสี รักษา) การดูแลตนเองเมื่อฉายรังสี รักษา บริ เวณศีรษะและลาคอ) คือ การเจ็บคอมากในช่วงฉายรังสี ส่ วนเมื่อฉาย รังสี ครบแล้ว อาจเกิดพังผืดกับสายเสี ยง เกิดเสี ยงแหบถาวรได้ (ผลข้ างเคียงจากยาเคมีบาบัดภาวะเม็ดเลือดขาวต่าจากเคมีบาบัด และ/หรื อ รังสี รักษา) และมีเลือดออกได้ง่ายจากภาวะเกล็ดเลือดต่า คือ ช่วงให้ยา จะเจ็บคอมาก และมีโอกาสติดเชื้อสูงจากภาวะเม็ดเลือดขาวต่า ( ผลข้ างเคียงจากยารักษาตรงเปา ยาบางชนิดอาจก่อให้เกิดภาวะเลือดออกได้ ้ ง่าย แผลต่างๆติดยากเมื่อเกิดบาดแผล และอาจเป็ นสาเหตุให้ผนังลาไส้ ทะลุได้ คือ ยาบางชนิดอาจก่อให้เกิดสิ วขึ้นทัวตัวรวมทั้งใบหน้า และ ่

×