O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

The Shurangama Mantra《大佛頂首楞嚴咒》議軌

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
讀誦《大佛頂首楞嚴咒》議軌
第一頁
南 無 本 師 釋 迦 牟 尼 佛(3稱)
南 無 楞 嚴 會 上 佛 菩 薩(3稱)
一 切 如 來 白 傘 蓋 大 佛 頂 陁 羅 尼 啓 請
(唐 不空國師譯)
na mo ben shi shi ji...
第二頁
Na mo chang zhu shi fang fo Na mo chang zhu shi fang fa
Na mo fo ding shou leng yan Na mo guan shi yin pu sa
Na mo cha...
大佛頂如來放光悉怛多缽怛羅陀羅尼(楞嚴咒)
【 出自房山石經第二十八冊 】
【 唐 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 】
Stath2gato=51=a3 Sit2tapatra3 Apar2jita3 Pratya{gira3 Dh2ra5...
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Mais de walkmankim (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

The Shurangama Mantra《大佛頂首楞嚴咒》議軌

 1. 1. 讀誦《大佛頂首楞嚴咒》議軌 第一頁 南 無 本 師 釋 迦 牟 尼 佛(3稱) 南 無 楞 嚴 會 上 佛 菩 薩(3稱) 一 切 如 來 白 傘 蓋 大 佛 頂 陁 羅 尼 啓 請 (唐 不空國師譯) na mo ben shi shi jia mou ni fo na mo leng yan hui shang fo pu sa Invite the Dhāranī of the White-canopy Great Buddha’s Crown of All Tathāgatas 啓 諷 放 光 大 佛 頂 如 來 万 行 首 楞 嚴 開 無 相 門 圓 寂 宗 字 字 觀 照 金 剛 定 瑜 伽 妙 旨 傳 心 印 摩 訶 衍 行 揔 持 門 說 此 秘 密 悉 怛 多  解 脫 法 身 金 剛 句 菩 提 力 大 虛 空 量 三 昧 智 印 果 無 邊 不 持 齋 者 是 持 齋 不 持 戒 者 名 持 戒 八 万 四 千 金 剛 幢 行 住 坐 臥 每 隨 身 十 方 世 界 諸 如 來 護 念 皈 命 受 持 者 念 滿 一 万 八 千 遍 遍 遍 入 於 無 想 定 號 稱 堅 固 金 剛 幢 自 在 得 名 人 中 佛 縱 使 罵 詈 不 爲 過 諸 天 常 聞 梵 語 聲 神 通 變 化 不 思 議 陁 羅 尼 門 最 第 一 大 聖 放 光 佛 頂 力 掩 惡 揚 善 證 菩 提 唯 聞 念 者 瞻 蔔 香  不 嗅 一 切 餘 香 氣 僧 破 二 百 五 十 戒  比 丘 尼 犯 八 波 羅 聞 念 佛 頂 陁 羅 尼 便 得 具 足 聲 聞 戒 我 今 依 經 述 偈 讚 無 量 功 德 普 莊 嚴 聽 者 念 者 得 加 持 同 獲 涅 盤 寂 滅 樂 qi feng fang guang da fo ding ru lai wan heng shou leng yan yu jia miao zhi chuan xin yin Mo he yan xing zong chi men (Śūrangama) (Yoga) pu ti li da xu kong liang san mei zhi yin guo wu bian (Mahā) (Samaya)(Bodhi) ba wan si qian jin gang zhong xing zhu zuo wo mei sui shen nian man yi wan ba qian bian bian bian ru yu wu xiang ding zong shi ma li bu wei guo zhu tian chang wen fan yu sheng da sheng fang guang fo ding li yan e yang shan zheng Pu ti seng po er bai wu shi jie bi qiu ni fan ba bo luo wo jin yi jing shu ji zan wu liang gong de pu zhuang yan (Dhāranī) (Bhiksunī) (Pā rā) (Dhāranī ) kai wu xiang men yuan ji zong zi zi guan zhao jin gang ding shuo ci mi mi Si tā ta jie tuo fa shen jin gang ju bu chi zhai zhe shi chi zhai bu chi jie zhe ming chi jie shi fang shi jie zhu ru lai hu nian gui ming shou chi zhe hao cheng jian gu jin gang chuang zi zai de ming ren zhong fo shen tong bian hua bu si yi Tuo luo ni men zui di yi (Bodhi) wei wen nian zhe zhan bu xiang bu xiu yi qie yu xiang qi wen nian fo ding tuo luo ni bian de ju zu sheng wen jie ting zhe nian zhe de jia chi tong huo nie pan ji mie le
 2. 2. 第二頁 Na mo chang zhu shi fang fo Na mo chang zhu shi fang fa Na mo fo ding shou leng yan Na mo guan shi yin pu sa Na mo chang zhu shi fang seng Na mo shi jia mou ni fo Na mo jin gang zang pu sa er shi shi zun cong rou ji zhong yong bai bao guang guang zhong yong chu qian ye bao lian you hua ru lai zuo bao hua zhong ding fang shi dao bai bao guang ming yi yi guang ming jie bian shi xian shi heng he sha jin gang mi ji qing shan chi chu bian xu kong jie da zhong yang guan wei ai jian bao qiu fo ai you yi xin ting fo wu jian ding xiang fang guang ru lai xuan shuo shen zhou 南 無 常 住 十 方 佛 南 無 常 住 十 方 法 南 無 常 住 十 方 僧 南 無 釋 迦 牟 尼 佛 南 無 佛 頂 首 楞 嚴 南 無 觀 世 音 菩 薩 南 無 金 剛 藏 菩 薩 爾 時 世 尊。從 肉 髻 中。涌 百 寶 光。光 中 涌 出。 千 葉 寶 蓮。有 化 如 來。坐 寶 花 中。頂 放 十 道。 百 寶 光 明。一 一 光 明。皆 遍 示 現。十 恆 河 沙。 金 剛 密 跡。擎 山 持 杵。遍 虛 空 界。大 眾 仰 觀。 畏 愛 兼 抱。求 佛 哀 祐。一 心 聽 佛。無 見 頂 相。 放 光 如 來。宣 說 神 咒。
 3. 3. 大佛頂如來放光悉怛多缽怛羅陀羅尼(楞嚴咒) 【 出自房山石經第二十八冊 】 【 唐 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 】 Stath2gato=51=a3 Sit2tapatra3 Apar2jita3 Pratya{gira3 Dh2ra51 (第一會) Nama` sarva buddha bodhi-satve-bhya`. Nama` sapt2n23 samyak-sa3buddha ko61n23 sa-0r2vaka sa3gh2n23. Namo loke arhatt23. Nama` srot2pann2n23. Nama` sak4d2g2min23. Nama` an2g2min23. Namo loke samyag-gat2n23 samyak-prati-pann2n23. Namo devar=i523. Nama` siddha-vidy2-dh2ra-r=i523, 02p2nugraha-samarth2n23. Namo brahma5e. Nama indr2ya. Namo bhagavate rudr2ya um2pati-sah1y2ya. Namo bhagavate n2r2ya52ya, lak=mi pa3ca-mah2-mudr2 namas-k4t2ya. Namo bhagavate mah2-k2l2ya, tripura-nagara-vidr2pa5a-kar2ya, adhi-muktaka 0ma02na-v2sine, m2t4-ga5a namas-k4t2ya. Namo bhagavate tath2gata kul2ya. Namo bhagavate padma kul2ya. Namo bhagavate vajra kul2ya. Namo bhagavate ma5i kul2ya. Namo bhagavate gaja-kul2ya. Namo bhagavate d47ha-09ra-sena-pra-hara5a-r2j2ya,tath2gat2ya arhate samyak-sa3buddh2ya. Namo bhagavate amit2bh2ya, tath2gat2ya arhate samyak-sa3buddh2ya. Namo bhagavate ak=obhy2ya, tath2gat2ya arhate samyak-sa3buddh2ya. Namo bhagavate bhai=ajya-guru-vai79rya-prabha-r2j2ya, tath2gat2ya arhate samyak-sa3buddh2ya. Namo bhagavate sa3pu=pita-s2lendra-r2j2ya, tath2gat2ya arhate samyak-sa3buddh2ya. Namo bhagavate 02kyamunaye, tath2gat2ya arhate samyak-sa3buddh2ya. Namo bhagavate ratna-kusuma-ketu-r2j2ya, tath2gat2ya arhate samyak-sa3buddh2ya. Te=23 namas-k4tva im23 bhagavata 第三頁
 4. 4. stath2gato=51=a3, sit2tapatra3 nam2par2jita3 pratya{gir23. Sarva bh9ta-graha nigraha-kara513. Para vidy2 cchedan13. Ak2la3-m4tyu pari-tr25a-kar13. Sarva bandhana mok=a513. Sarva du=6a du`-svapna niv2ra513. Catura01t1n23 graha sahasr2523 vi-dhva3sana-kar13. A=62-vi30atin23 nak=atr2523 pra-s2dana-kar13. A=62n23 mah2-grah2523 vi-dhva3sana-kar13. Sarva 0atr9 niv2ra513. Ghora3 du`-svapn2n23 ca n20an13. Vi=a 0astra agni uttara513. Apar2jita3 mah2-ghor23, mah2-bal23 mah2-ca5723 mah2-d1pta3 mah2-teja3, mah2-0vet23 mah2-jvala3 mah2-bal2 p257ara-v2sin1, 2rya-t2r2 bh4ku613 ceva vijaya vajra-maleti vi-0rut23, padma3ka3 vajra-jihva ca m2l2-cev2par2jita, vajr2 da5713 vi02l2 ca 0anta vaideva-p9jit23, saumya-r9pa3 mah2-0vet2, 2rya-t2r2 mah2-bala apar2 vajra 0a{kal2 ceva, vajra kaum2ri kulan-dhar1, vajra hast2 ca mah2-vidy2 k23cana m2lik2, kusu3bh2 ratna ceva vairocan2 kul2thad23 u=51=a, vi-j4mbha-m252 ca savajra kanaka prabha locana, vajr2 tu571 ca 0vet2 ca kamal2k=1 0a01-prabha, ityete mudr2 ga52, sarve rak=a3 kurvantu mama sarva satv2n23 ca. (第二會) O3 4=i-ga5a pra0ast2ya sarva tath2gato=51=2ya h93 tr93. Jambhana-kara h93 tr93. Stambhana-kara h93 tr93. Mohana-kara h93 tr93. Mathana-kara h93 tr93. Para-vidy2 sa3-bhak=a5a-kara h93 tr93. Sarva du=62n23 stambhana-kara h93 tr93. Sarva yak=a r2k=asa grah2523, vi-dhva3sana-kara h93 tr93. Catura01t1n23 graha sahasr2523, vi-dhva3sana-kara h93 tr93. A=62-vi30at1n23 nak=atr2n23 pra-s2dana-kara h93 tr93. A=62n23 mah2-grah2523 uts2dana-kara h93 tr93. Rak=a rak=a m23. Bhagavan stath2gato=51=a sit2tapatra mah2 vajro=51=a, mah2 pratya{gire mah2 sahasra-bhuje sahasra-01r=e, ko61-0ata sahasra-netre, abhedya jvalit2-ta6aka, mah2-vajrod2ra tri-bhuvana ma57ala. O3 svastir bhavatu m23 mama. 第四頁
 5. 5. (第三會) R2ja-bhay2 cora-bhay2 udaka-bhay2 agni-bhay2, vi=a-bhay2 0astra-bhay2 para-cakra-bhay2 dur-bhik=a-bhay2, a0ani-bhay2 ak2la-m4tyu-bhay2 dhara51-bh9mi-kamp2-bhay2 ulk2-p2ta-bhay2, r2ja-da57a-bhay2 supar5i-bhay2 n2ga-bhay2 vidyu-bhay2. Deva-grah2 n2ga-grah2 yak=a-grah2 r2k=asa-grah2 preta-grah2, pi02ca-grah2 bh9ta-grah2 kumbha57a-grah2 p9tana-grah2, ka6a-p9tana-grah2 skanda-grah2 apasm2ra-grah2 utm2da-grah2, cch2ya-grah2 revati-grah2 jamika-grah2 ka56ha-kamini-grah2. Oj2h2ri5y2 garbh2h2ri5y2 j2t2h2ri5y2 j1vit2h2ri5y2, rudhir2h2ri5y2 vas2h2ri5y2 m23s2h2ri5y2 med2h2ri5y2, majj2h2ri5y2 v2nt2h2ri5y2 a0ucy2h2ri5y2 cicc2h2ri5y2, te=23 sarve=23. Sarva grah2523 vidy23 cchinda-y2mi k1la-y2mi. Pari-braj2ka k4t23 vidy23 cchinda-y2mi k1la-y2mi. &2ka-72kin1 k4t23 vidy23 cchinda-y2mi k1la-y2mi. Mah2-pa0upati rudra k4t23 vidy23 cchinda-y2mi k1la-y2mi. N2r2ya52 pa3ca mah2 mudr2 k4t23 vidy23 cchinda-y2mi k1la-y2mi. Tatva garu7a sah1y2ya k4t23 vidy23 cchinda-y2mi k1la-y2mi. Mah2-k2la m2t4ga5a sah1y2ya k4t23 vidy23 cchinda-y2mi k1la-y2mi. K2p2lika k4t23 vidy23 cchinda-y2mi k1la-y2mi. Jayakar2 madhukara sarv2rtha-s2dhaka k4t23, vidy23 cchinda-y2mi k1la-y2mi. Catur-bhagin1 bhrat4-pa3cama sah1y2ya k4t23, vidy23 cchinda-y2mi k1la-y2mi. Bh4{gi-ri6ika nandi-ke0vara ga5apati sah1ya k4t23, vidy23 cchinda-y2mi k1la-y2mi. Nagna-0rama5a k4t23 vidy23 cchinda-y2mi k1la-y2mi. Arhanta k4t23 vidy23 cchinda-y2mi k1la-y2mi. V1ta-r2ga k4t23 vidy23 cchinda-y2mi k1la-y2mi. Vajra-p25i guhyak2dhipati k4t23 vidy23 cchinda-y2mi k1la-y2mi. Rak=a rak=a m23. 第五頁
 6. 6. (第四會) Bhagavata stath2gato=51=a3 sit2tapatra3 namo-stute. Asit2nal2rka prabha-sphu6a vikasit2tapatre. Jvala jvala dhaka-dhaka vidhaka-vidhaka dara dara vidara vidara, cchinda cchinda bhinda bhinda, h93 h93 pha6! pha6! sv2h2. Hehe pha6. Amogha pha6. Apratihata pha6. Vara-prada pha6. Asura vidr2paka pha6. Sarva deve-bhya` pha6. Sarva n2ge-bhya` pha6. Sarva yak=e-bhya` pha6. Sarva r2k=ase-bhya` pha6. Sarva garu7e-bhya` pha6. Sarva g2ndharve-bhya` pha6. Sarva asure-bhya` pha6. Sarva kindare-bhya` pha6. Sarva mahorage-bhya` pha6. Sarva manu=e-bhya` pha6. Sarva amanu=e-bhya` pha6. Sarva bh9te-bhya` pha6. Sarva pi02ce-bhya` pha6. Sarva kumbha57e-bhya` pha6. Sarva p9tane-bhya` pha6. Sarva ka6a-p9tane-bhya` pha6. Sarva dur-la{ghite-bhya` pha6. Sarva du=-prek=ite-bhya` pha6. Sarva jvare-bhya` pha6. Sarva apasm2re-bhya` pha6. Sarva 0rama5e-bhya` pha6. Sarva tirthike-bhya` pha6. Sarva utm2de-bhya` pha6. Sarva vidy2-r2j2c2rye-bhya` pha6. Jayakar2 madhukara sarv2rtha-s2dhake-bhya` pha6. Sarva vidy2c2rye-bhya` pha6. Catur bhagin1-bhya` pha6. Vajra kaum2ri kulan-dhar1 mah2-vidy2-r2jebhya` pha6. Mah2-pratya{gire-bhya` pha6. Vajra 0a{kal2ya pha6. Mah2-pratya{gira-r2j2ya pha6. Mah2-k2l2ya mah2-m2t4-ga5a namas-k4t2ya pha6.Vai=5uv1ye pha6. Brahma51ye pha6. Agn1ye pha6. Mah2-k2l1ye pha6. K2la-da571ye pha6. Indr1ye pha6. Raudr1ye pha6. C2mu571ye pha6. K2la-r2tr1ye pha6. K2p2l1ye pha6. Adhi-muktaka 0ma02na v2sin1ye pha6. Yeke-citta satva mama. 第六頁
 7. 7. (第五會) Du=6a-citt2 p2pa-citt2 raudra-citt2 vi-dve=a amaitra-citt2. Utp2da-yanti k1la-yanti mantra-yanti japanti juhvanti. Oj2h2r2 garbh2h2r2 rudhir2h2r2 vas2h2r2, majj2h2r2 j2t2h2r2 j1vit2h2r2 maly2h2r2, gandh2h2r2 pu=p2h2r2 phal2h2r2 sasy2h2r2. P2pa-citt2 du=6a-citt2 raudra-citt2. Yak=a-graha r2k=asa-graha preta-graha pi02ca-graha, bh9ta-graha kumbha57a-graha skanda-graha utm2da-graha, cch2ya-graha apasm2ra-graha 72ka-72kin1-graha, revati-graha jamika-graha 0akuni-graha mantra-nandika-graha, lamvika-graha hanu ka56ha-p25i-graha. Jvara ek2hik2 dvait1yak2 strait1yak2 catur-thak2. Nitya-jvar2 vi=ama-jvar2 v2tik2 paittik2, 0le=mik2 san-nipatik2 sarva-jvar2. _irortti ardhavabhedaka arocaka, ak=i-roga3 nasa-roga3 mukha-roga3 h4d-roga3 gala-graha3, kar5a-09la3 danta-09la3 h4daya-09la3 marma-09la3, p2r0va-09la3 p4=6ha-09la3 udara-09la3 ka561-09la3, vasti-09la3 9ru-09la3 j2{gha-09la3 hasta-09la3, p2da-09la3 sarv2{ga-pratya{ga-09la3. Bh9ta vet27a 72ka-72kin1 jvara. Dadru k257u ki6ibhalota vaisarpa-loh2li{ga, 09=a trasa gara vi=a-yoga, agni udaka mara vaira k2nt2ra ak2la3-m4tyu. Traibuka trai-la6aka v40cika sarpa nakula, si3gha vy2ghra 4k=a tarak=a m4ga, sva-para j1va te=23 sarve=23. Sit2tapatra3 mah2-vajro=51=a3 mah2-pratya{gira3. Y2vadv2-da0a yojan2bhyantare5a,s1m2-bandha3 karomi, di02-bandha3 karomi, p2ra-vidy2-bandha3 karomi, tejo-bandha3 karomi, hasta-bandha3 karomi, p2da-bandha3 karomi, sarv2{ga-pratya{ga-bandha3 karomi. Tadyath2: O3 anale anale vi0ade vi0ade v1ra vajra-dhare, bandha bandhani, vajra-p25i pha6! h93 tr93 pha6! sv2h2. Nama` stath2gat2ya sugat2ya arhate samyak-sa3buddh2ya, siddhyantu mantra-pada sv2h2. 西元2011年三寶弟子曾紀菖還原古梵音。 第七頁
 8. 8. 楞嚴心咒 (Shurangama Heart Mantra) O3 anale anale vi0ade vi0ade v1ra vajra-dhare, bandha bandhani, vajra-p25i pha6! h93 tr93 pha6! sv2h2. 三皈依 (1遍) 自歸依佛當願眾生體解大道發無上心 自歸依法當願眾生深入經藏智慧如海 自歸依僧當願眾生統理大眾一切無礙 法華補闕真言-亦名地藏菩薩補闕真言(3遍) Namo ratna tray2ya, kala kala k9j k9j m2l2 m2l2, huras hu3 h2 h2, sud2nu h93 pha6 manu sv2h2. 補闕圓滿真言 (3遍) O3 huru huru jaya mukhe sv2h2 Mantra of Filling Up Words Being Missed Out During Chanting Taught by Kṣitigarbha- rājā Bodhisattva to the Lotus Flower Sūtra Chanter (3 Times) Mantra of Perfecting the Missed Out’s (3 Times) Homage to the Triple Gems (1 Time) zi gui yi fo dang yuan zhong sheng ti jie da dao fa wu shang xin zi gui yi fa dang yuan zhong sheng shen ru jing zang zhi hui ru hai zi gui yi seng dang yuan zhong sheng tong li da zhong yi qie wu ai 第八頁
 9. 9.  大佛頂首楞嚴咒 回向法 如 來 頂 髻 無 上 善 回 向 教 主 釋 迦 尊 大 悲 毗 盧 遮 那 佛 十 方 一 切 諸 如 来 金 剛 藏 王 諸 大 士 一 字 金 輪 八 佛 頂 哀 湣 攝 受 願 海 中 消 除 業 障 證 三 昧 日 日 持 念 一 七 遍 極 重 煩 惱 皆 消 滅 金 剛 密 跡 諸 眷 屬 每 日 每 夜 常 守 護 二 類 諸 天 悉 歡 喜 二 類 權 實 皆 隨 喜 琰 魔 法 王 能 覆 護 一 切 冥 道 恆 加 護 一 切 善 神 常 守 護 一 切 悪 神 慈 悲 護 一 切 天 女 能 護 念 一 切 神 女 善 護 念 隨 順 一 切 鬼 神 眾 恭 敬 供 養 佛 心 咒 修 行 佛 子 無 障 難 菩 提 行 願 不 退 轉 生 生 值 遇 白 傘 蓋 世 世 持 誦 不 忘 念 恆 修 普 賢 菩 薩 行 盡 於 未 來 心 意 願 慈 悲 哀 愍 為 加 護 阿 字 法 門 悉 皆 悟 四 恩 法 界 諸 眾 生 平 等 利 益 證 妙 果 回 向 無 上 大 菩 提 Transfer of Merits from Śūraṅgama Dhāraṇī of the Great Buddhas’ Crowns ru lai ding ji wu shang shan hui xiang jiao zhu Shi jia zun da bei pi lu che na fo shi fang yi qie zhu ru lai jin gang zang wang zhu da shi yi zi jin lun ba fo ding ai min she shou yuan hai zhong xiao chu ye zhang zheng san mei ri ri chi nian yi qi bian ji zhong fan nao jie xiao mie jin gang mi ji zhu juan shu mei ri mei ye chang shou hu er lei zhu tian xi huan xi er lei quan shi jie sui xi yan mo fa wang neng fu hu yi qie ming dao heng jia hu yi qie shan shen chang shou hu yi qie e shen ci bei hu yi qie tian nv neng hu nian yi qie shen nv shan hu nian sui shun yi qie gui shen zhong gong jing gong yang fo xin zhou xiu xing fo zi wu zhang nan pu ti heng yuan bu tui zhuan sheng sheng zhi yu bai san gai shi shi chi song bu wang nian heng xiu pu xian pu sa heng jin yu wei lai xin yi yuan ci bei ai min wei jia hu a zi fa men xi jie wu si en fa jie zhu zhong sheng ping deng li yi zheng miao guo hui xiang wu shang da pu ti (Shakya) (Vairocana Buddha) (Samaya) (Yama) (Bodhi ) (Bodhi) 第九頁
 10. 10. 願以此功德, 菩及於一切,我等與眾生, 同生極樂國。 願以此功德,迴向真如實際,心心契合。 願以此功德,迴向無上佛果菩提,念念圓滿。 大迴向輪陀羅尼 (3遍) O3 sph2ra sph2ra vim2na s2ra mah2 cakra va` h93 Dhāraṇī of the Great Cakra of Transfering Merits (3 Times) yuan yi ci gong de pu ji yu yi qie wo deng yu zhong sheng tong sheng ji le guo yuan yi ci gong de hui xiang zhen ru shi ji xin xin qi he yuan yi ci gong de hui xiang wu shang fo guo pu ti nian nian yuan man 第十頁

×