O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Hsk Vocabulary list Level 6

4.402 visualizações

Publicada em

Shanghai HanSheng Info-Tech Co., Ltd is an expert on TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language).

This is a list of vocabularies for the HSK Level 6 Test.

Publicada em: Educação
 • Login to see the comments

Hsk Vocabulary list Level 6

 1. 1. HSK(六级)词汇 共 5000 个 ānníng A 19. 安宁 āyí 1.阿姨 ānpái B 20. 安排 a bā ānquán 38. 八 2. 啊 21. 安全 bā āi ānwèi 39. 扒 3. 唉 22. 安慰 bā āiyō 4. 哎哟 ānxiáng 40. 疤 23. 安详 ái 41. 巴不得 ānzhì 5. 挨 bābude 24. 安置 áizhèng 6. 癌症 bājie ānzhuāng 25. 42. 巴结 安装 bámiáo-zhùzhǎng 43. 拔苗助长 ǎi àn 7. 矮 26. 岸 bǎ ài àn 44. 把 8. 爱 27. 暗 àibúshìshǒu 45. 把关 ànshì 9. 爱不释手 bǎguān 28. 暗示 bǎshou àidài ànjiàn 10. 爱戴 29. 案件 àihào 11. 爱好 46. 把手 bǎwò 47. 把握 ànlì 30.案例 bǎxì àihù ànmó 48. 把戏 12. 爱护 31. 按摩 bàba àiqíng ànshí 49. 爸爸 13. 爱情 32. 按时 àixī 14.爱惜 bàdào ànzhào 33. 按照 àixīn ángguì 15. 爱心 34. 昂贵 àimèi bàgōng 51. 罢工 ba 52. 吧 āotū 16. 暧昧 50. 霸道 35. 凹凸 bāi ānjìng áo 53. 掰 17. 安静 36. 熬 bái ānjū-lèyè 18.安居乐业 54. 白 àomì 37. 奥秘 - 42 -
 2. 2. bǎi 55. 百 bànyǎn 77. 扮演 bǎifēndiǎn 56. 百分点 bāngmáng 78. bǎi 57. 摆 79. 帮助 101. 保存 bǎoguǎn 102. 保管 bǎohù 103. 保护 bàng bǎoliú 104. 保留 bàng bǎomì 83. 棒 bàihuài 62. 败坏 榜样 82. 磅 bàituō 61. 拜托 bǎocún bǎngyàng 81. bàinián 60. 拜年 100. 保持 bǎngjià 80. 绑架 bàifǎng 59. 拜访 帮忙 bǎochí bāngzhù bǎituō 58. 摆脱 bǎoguì 99. 宝贵 105. 保密 bàngwǎn 84. 傍晚 bān 85. 包 106. 保姆 bāo 63. 搬 bǎomǔ bǎoshǒu 107. 保守 bān bāobì 64. 班 86. 包庇 bānzhǔrèn 65. 班主任 bāofu 87. 包袱 bānbù 66. 颁布 88. 包裹 89. 包含 bǎozhàng 111. bāozhuāng 92. 包装 保障 bǎozhèng 112. bāowéi 91. 包围 bàn 70. 半 110. 保养 bāokuò 90. 包括 bǎnběn 69. 版本 bǎoyǎng bāohán bānwén 68. 斑纹 bǎoxiǎn 109. 保险 bāoguǒ bānfā 67. 颁发 bǎowèi 108. 保卫 保证 bǎozhòng 113. 保重 bào 114. 抱 bàntú'érfèi bāozi bàofù 71. 半途而废 93. 包子 115. 抱负 bànfǎ báo 72. 办法 94. 薄 bàngōngshì 73. 办公室 bàoqiàn 116. 抱歉 bǎo bàoyuàn 95. 饱 117. 抱怨 bànlǐ bǎohé 74. 办理 96. 饱和 bànlǚ 75. 伴侣 bànsuí 76. 伴随 bǎojīng-cāngsāng 97. 饱经沧桑 bǎobèi 98. 宝贝 - 43 - bàochóu 118. 报仇 bàochou 119. 报酬 bàodá 120. 报答
 3. 3. bàodào 121. 报到 bàodào 122. 报道 bàofù 123. 报复 bàogào 124. 报告 bàomíng 125. 报名 bàoshè 126. 报社 bàoxiāo 127. 报销 bàozhǐ 128. 报纸 bèi běnzhe 143. 被 165. 本着 bèidòng 144. 被动 bèigào 145. 被告 bèizi 146. 被子 bèi běnzhì 166. 本质 bèn 167. 笨 bènzhuō 168. 笨拙 bēngkuì 147. 背 169. 崩溃 bèijǐng 148. 背景 bèipàn 149. 背叛 bèisòng 150. 背诵 béng 170. 甭 bèng 171. 蹦 bèngfā 172. 迸发 bàofā bèifèn bīpò 129. 爆发 151. 备份 173. 逼迫 bàozhà 130. 爆炸 bàoguāng 131. 曝光 bèiwànglù 152. 备忘录 bèiké 153. 贝壳 bítì 174.鼻涕 bízi 175.鼻子 bàolì bēnbō bǐ 132. 暴力 154. 奔波 176. 比 bàolù 133. 暴露 bēnchí 155. 奔驰 bǐfang 177. 比方 bēi'āi běn bǐjiào 134. 悲哀 156. 本 178. 比较 bēicǎn běnkē 135. 悲惨 157. 本科 bēiguān 136. 悲观 bēibǐ 137. 卑鄙 bēizi 138. 杯子 běifāng 139. 北方 běijí 140. 北极 Běijīng 141. 北京 běnlái 158. 本来 běnlǐng 159. 本领 běnnéng 160. 本能 běnqián 161. 本钱 běnrén 162. 本人 běnshēn 163. 本身 bǐlì 179.比例 bǐrú 180. 比如 bǐsài 181. 比赛 bǐyù 182. 比喻 bǐzhòng 183. 比重 bǐcǐ 184.彼此 bǐjìběn 185. 笔记本 bèi běnshi bì 142. 倍 164. 本事 186. 臂 - 44 -
 4. 4. bìbìng biǎnyì 187. 弊病 209. 贬义 bìduān 188. 弊端 biàn 210. 遍 bìdìng 189. 必定 232. 211. 遍布 233. 表达 biǎogé 234. 表格 bìxū biànlì 191. 必须 213. 便利 bìxū 192. 必需 biǎojué 235. 表决 biàntiáo 214. 便条 bìyào 193. 必要 215. 便于 biǎomiàn 236. biànyú bìjìng 194. 毕竟 216. 变故 bìmiǎn 196. 避免 237. 238. 表情 biǎoshì 239. 表示 biànqiān 218. 变迁 bìsè biǎotài 240. 表态 biànzhì 197. 闭塞 219. 变质 bìyù biǎoxiàn biànhù 198. 碧玉 220. 辩护 biāncè 221. 辩解 241. 表现 biǎoyǎn 242. 表演 biànjiě 199. 鞭策 biānpào 200. 鞭炮 biānjí 201. 编辑 biānzhī 202. 编织 biānjiāng 203. 边疆 biānjiè 204. 边界 biānjìng 205. 边境 biānyuán 206. 边缘 biǎn 207. 扁 biǎndī 208. 贬低 biǎoyáng 243. biànlùn 222. 辩论 biànzhèng 223. 辩证 biànrèn 224. 辨认 表明 biǎoqíng biànhuà 217. 变化 表面 biǎomíng biàngù bìyè 195. 毕业 飙升 biǎodá biàn 212. 便 标准 biāoshēng biànbù bìrán 190. 必然 biāozhǔn 231. 表扬 biǎozhāng 244. 表彰 biē 245. 憋 bié 246. 别 biànzi biéren 225. 辫子 247. 别人 biāoběn 226. 标本 biāodiǎn 227. 标点 biéshù 248. 别墅 biézhì 249. 别致 biāojì bièniu 228. 标记 250. 别扭 biāotí 229. 标题 biāozhì 230. 标志 - 45 - bīnguǎn 251. 宾馆 bīnlín 252. 濒临
 5. 5. bīngbáo 253. 冰雹 bīngxiāng 254. 冰箱 bǐng 255. 丙 bǐnggān 256. 饼干 bìngcún 257. 并存 bìngfēi 258. 并非 bóruò bù'ān 275. 薄弱 297. 不安 bózi bùdébù 276. 脖子 298. 不得不 búbì bù déliǎo 277. 不必 299. 不 得了 búdàn 278. 不但 bùdéyǐ 300. 不得已 búduàn 279. 不断 bùfáng 301. 不妨 búgù bùgǎndāng 280. 不顾 302. 不敢当 bìngliè búguò 259. 并列 281. 不过 bìngqiě 260. 并且 bìngdú 261. 病毒 bùguǎn 303. 不管 bú jiàndé bù hǎoyìsi 282. 不 见得 304. 不 好意思 bú kèqi bùjīn 283. 不 客气 305. 不禁 bōdǎ búkuì bùjǐn 262. 拨打 284. 不愧 306. 不仅 bōfàng 263. 播放 bōzhòng 264. 播种 bōlàng 265. 波浪 bōtāo-xiōngyǒng 266. 波涛汹涌 bōli 267.玻璃 bōxuē 268. 剥削 bódà-jīngshēn 269. 博大精深 búliào bùkān 285. 不料 307. 不堪 bú nàifán 286. 不 耐烦 bùkě-sīyì 308.不可思议 bú xiànghuà 287. 不 像话 bùmiǎn 309. 不免 búxiè-yígù bùrán 288. 不屑一顾 310. 不然 bú yàojǐn bùrú 289. 不 要紧 311. 不如 bǔcháng 290. 补偿 bùshí 312. 不时 bǔchōng 291. 补充 bólǎnhuì 292. 补救 313. 不惜 bǔjiù 270. 博览会 bùxī bùxiāng-shàngxià 314. 不相上下 bóshì bǔtiē bùyán'éryù 271. 博士 293. 补贴 315. 不言而喻 bówùguǎn 272. 博物馆 bódòu 273. 搏斗 bǔrǔ bùyóude 294. 哺乳 316. 不由得 bǔzhuō 295. 捕捉 bùzé-shǒuduàn 317. 不择手段 bómǔ bù bùzhǐ 274. 伯母 296. 不 318. 不止 - 46 -
 6. 6. bùzú cáipàn cánliú 319. 不足 339. 裁判 361. 残留 bù 320. 布 cáiyuán cánrěn 340. 裁员 362. 残忍 bùgào cáiliào cánkuì 321. 布告 341. 材料 363. 惭愧 bùjú cǎi cànlàn 322. 布局 342. 踩 364. 灿烂 bùzhì 323. 布置 cǎifǎng 343. 采访 bùfá cǎigòu 324. 步伐 344. 采购 cāng 365. 舱 bùzhòu 325. 步骤 cāngbái 366. 苍白 cǎijí cāngcù 345. 采集 bùfen cǎinà 326. 部分 346. 采纳 367. 仓促 bùmén 327. 部门 bùshǔ 328. 部署 bùwèi 329. 部位 cāngkù 368. 仓库 cǎiqǔ 347. 采取 cǎihóng 348. 彩虹 cǎipiào 349. 彩票 cāochǎng 369. 操场 cāoláo 370. 操劳 cāoliàn 371. 操练 cài 350. 菜 C cāoxīn 372. 操心 càidān cā 330. 擦 cāi 351. 菜单 cānguān 352. 参观 cāozòng 373. 操纵 cāozuò 374. 操作 331. 猜 cānjiā cáozá cái 353. 参加 375. 嘈杂 332. 才 cáigàn 333. 才干 cáichǎn 334. 财产 cáifù 335. 财富 cáiwù 336. 财务 cáizhèng cānkǎo 354. 参考 cānmóu 355. 参谋 cānyù 356. 参与 cānzhào 357. 参照 cāntīng 358. 餐厅 cǎo 376. 草 cǎo'àn 377. 草案 cǎoshuài 378. 草率 cè 379. 册 cèhuà 380. 策划 337. 财政 cánjí cèlüè cáifeng 359. 残疾 381. 策略 338. 裁缝 cánkù 360. 残酷 - 47 - cèliáng 382. 测量
 7. 7. cèyàn 383. 测验 chánrào cèmiàn 384. 侧面 层出不穷 407. 389. 曾经 chǎnshù chàndǒu 411. 417. 尝 chángshì 418. 421. 422. 常务 chǎng 423. 场 chǎnghé 424. 场合 chān 403. 搀 chǎngmiàn 425. chán 404. 馋 常识 chángwù cháiyóu 402. 柴油 常年 chángshí chāi 401. 拆 偿还 chángnián 420. chàyì 400. 诧异 尝试 chánghuán 419. chànà 399. 刹那 江 cháng chàbuduō 398. 差不多 长 416. 长途 chà 397. 差 chāoshì 436. 超市 长城 chāoyuè 437. 超越 chángtú chà 396. 岔 chāojí 435. 超级 Cháng Jiāng 415. cháhuò 395. 查获 434. 超过 昌盛 Chángchéng chá 394. 茶 chāoguò cháng chāzi 393. 叉子 433. 抄 猖狂 413. 长 414. 场面 chǎngsuǒ 426. 场所 - 48 - 畅销 chāo chāngshèng 412. 畅通 chàngxiāo 432. chāngkuáng chājù 392. 差距 chàngtōng 431. 410. 颤抖 chābié 391. 差别 chànggē 430. 唱歌 409. 阐述 chā 390. 插 chàngyì chǎnyè céngjīng 倡导 429. 倡议 产生 408. 产业 céngcì 388. 层次 428. chǎnshēng céngchū-bùqióng 387. chàngdǎo 406. 产品 céng 386. 层 427. 敞开 chǎnpǐn cèsuǒ 385. 厕所 chǎngkāi 405. 缠绕 chāopiào 438. 钞票 cháo 439. 朝 cháodài 440. 朝代 cháoliú 441. 潮流 cháoshī 442. 潮湿 cháoxiào 443. 嘲笑 chǎo 444. 炒 chǎo 445. 吵 chǎojià 446. 吵架 chēkù 447. 车库 chēxiāng 448. 车厢
 8. 8. chèdǐ 449. 彻底 chéngwùyuán 471. chètuì 450. 撤退 472. 沉淀 473. 沉闷 沉重 477. 沉着 478. 482. 衬衫 483. 称号 称赞 chéngshí 500. 成果 成交 诚实 chéngzhì 501. 诚挚 chéngqīng 502. 澄清 chéngshì 503. 城市 chéngxiàn 504. 呈现 chèng 505. 秤 chī 506. 吃 chījīng 507. 吃惊 chīkǔ chīkuī 487. 成立 chéngshú 488. 成熟 chéngtiān 489. 成天 chéngwéi 490. 成为 chéngxiào 491. chéng 470. 乘 成功 诚恳 chénglì chéng 469. 橙 499. 508. 吃苦 chéng 468. 盛 成分 chéngjiù chēngzàn 467. chéngkěn 486. 成就 chēnghu 466. 称呼 成本 chéngjiāo 485. chēnghào 465. 城堡 chéngjì chēng 464. 称 承受 484. 成绩 chènxīn-rúyì 463. 称心如意 承认 chéngguǒ chènshān 462. chéngfá 498. 惩罚 chénggōng chèn 461. 趁 承诺 chéngfèn 481. chénshù 460. 陈述 chéngxù 497. 程序 chéngběn 480. chénliè 459. 陈列 chéngdù chéngbǎo 479. chénjiù 458. 陈旧 承担 成长 496. 程度 chéngshòu chénzhuó 457. 承包 chéngrèn chénzhòng 456. 495. chéngnuò 476. chénsī 455. 沉思 承办 成员 chéngzhǎng chéngdān 475. chénmò 454. 沉默 494. chéngbāo 474. chénmèn 453. 乘坐 chéngyuán chéngbàn chéndiàn 452. chéngyǔ 493. 成语 chéngzuò chèxiāo 451. 撤销 乘务员 成效 chéngxīn 492. 成心 - 49 - 509. 吃亏 chīlì 510. 吃力 chídào 511. 迟到 chíhuǎn 512. 迟缓 chíyí 513. 迟疑 chíjiǔ 514. 持久
 9. 9. chíxù 515. 持续 chóngfù 537. 重复 chítáng 516. 池塘 chóngxīn 538. chízi 517. 池子 539. chōng 522. 冲 chōngdòng 523. 冲动 chōngjī 524. 冲击 chōngtū 525. 冲突 chōngdāng 526. 充当 chōngdiànqì 527. 充电器 chōngfèn 528. 充分 chōngmǎn 529. 充满 chōngpèi 530. 充沛 chōngshí 531. 充实 chōngzú 532. 充足 chóngbài 533. 崇拜 chónggāo 534. 崇高 chóngjìng 535. 崇敬 chóngdié 536. 重叠 chūshēng 561. 抽空 chūxí chūxi 563. 出息 chōuti 542. 抽屉 chūxiàn 564. 出现 chōuxiàng 543. 抽象 chōuyān 544. 抽烟 chóubèi 545. 筹备 chóuchú 546. 踌躇 chóumì 547. 稠密 chǒu 548. 丑 出生 562. 出席 chōukòng 541. chìzì 521. 赤字 560. 出神 chǒngwù chìdào 520. 赤道 重阳节 540. 宠物 chìbǎng 519. 翅膀 重新 chūshén Chóngyángjié chǐzi 518. 尺子 chūshēn 559. 出身 chūyángxiàng 565. 出洋相 chūzūchē 566. 出租车 chūbù 567. 初步 chūjí 568. 初级 chú 569. 除 chúfēi 570. 除非 chǒu'è chúle 549. 丑恶 571. 除了 chòu 550. 臭 chúxī 572. 除夕 chū chúfáng 551. 出 573. 厨房 chūbǎn 552. 出版 chūchāi 553. 出差 chǔbèi 574. 储备 chǔcún 575. 储存 chūfā chǔxù 554. 出发 576. 储蓄 chūkǒu 555. 出口 chūlù 556. 出路 chūmài 557. 出卖 chǔfèn 577. 处分 chǔjìng 578. 处境 chǔlǐ 579. 处理 chūsè chǔzhì 558. 出色 580. 处置 - 50 -
 10. 10. chùfàn 581. 触犯 chuàngxīn 603. chuān 582. 穿 穿越 604. 605. chuándá 588. 传达 chuándān 589. 传单 chuándì 590. 传递 chuánrǎn 591. 传染 chuánshòu 592. 传授 chuánshuō 593. 传说 chuántǒng 594. 传统 chuánzhēn 595. 传真 chuǎnqì 596. 喘气 chuàn 597. 串 chuānghu 598. 窗户 chuānglián 599. 窗帘 chuángdān 600. 床单 chuǎng 601. 闯 chuànglì 602. 创立 创作 cìxù 627. 次序 cìyào 628. 次要 chuī 607. 吹 cìhou 629. 伺候 chuīniú 608. 吹牛 chuánbō 587. 传播 626. 次品 chuàngzuò chuánbó 586. 船舶 创造 606. chuán 585. 船 创业 cìpǐn chuàngzào chuānliú-bùxī 584. 川流不息 cì 625. 次 chuàngyè chuānyuè 583. 创新 cōngmáng 630. chuīpěng 609. 吹捧 cōngming 631. chuí 610. 锤 匆忙 聪明 cóng 632. 丛 chuízhí 611. 垂直 cóng 633. 从 chūn 612. 春 cóngcǐ 634. 从此 chúncuì 613. 纯粹 cóng'ér 635. 从而 chúnjié 614. 纯洁 cónglái 636. 从来 cídài 615. 磁带 cóngqián 637. cídiǎn 616. 词典 cíhuì 617. 词汇 从前 cóngróng-búpò 638. 从容不迫 cóngshì 639. 从事 cíyǔ còuhe 618. 词语 640. 凑合 cíxiáng 619. 慈祥 cíxióng 620. 雌雄 cūlǔ 641. 粗鲁 cūxīn 642. 粗心 cízhí cù 621. 辞职 643. 醋 cǐwài cùjìn 622. 此外 644. 促进 cì cùshǐ 623. 刺 645. 促使 cìjī cuàn 624.刺激 - 51 - 646. 窜
 11. 11. cuī dǎban dàbuliǎo 647. 催 667. 打扮 689. 大不了 cuīcán dǎbāo 648. 摧残 668. 打包 cuìruò 649. 脆弱 dǎ diànhuà 669. 打 电话 dàchén 690. 大臣 dàfang 691. 大方 cún dǎ guānsi dàgài 650. 存 670. 打 官司 692. 大概 cúnzài 651. 存在 cuō 652. 搓 cuōshāng 653. 磋商 cuò 654. 错 dǎgōng 671. 打工 dǎjī dàjiā 672.打击 dàshà 673. 打架 695. 大厦 dǎ jiāodao 674. 打 交道 cuòwù dǎ lánqiú 675. 打 篮球 cuòshī cuòzhé 657. 挫折 dǎliang 676. 打量 dǎliè 677. 打猎 dǎ pēntì 678. 打 喷嚏 D 694. 大家 dǎjià 655. 错误 656. 措施 dàhuǒr 693. 大伙儿 dàshǐguǎn 696. 大使馆 dàsì 697. 大肆 dàtǐ 698.大体 dàxiàng 699. 大象 dàxíng 700. 大型 dǎrǎo dā 658. 搭 dādàng 659. 搭档 dāpèi 660. 搭配 dàyi 679. 打扰 701. 大意 dǎsǎo dàyuē 680. 打扫 702. 大约 dǎsuàn 681. 打算 dàzhì 703. 大致 dǎting dāi dāying 682. 打听 704. 呆 661. 答应 dǎyìn dǎitú dá'àn 683. 打印 705. 歹徒 662. 答案 dábiàn 663. 答辩 dáfù 664. 答复 dáchéng 665. 达成 dádào 666. 达到 dǎzhàng 684. 打仗 dǎ zhāohu 685. 打 招呼 dài 706. 戴 dài 707. 带 dǎzhé dàilǐng 686. 打折 708. 带领 dǎzhēn 687. 打针 dàibiǎo 709. 代表 dà dàijià 688. 大 710. 代价 - 52 -
 12. 12. dàilǐ 711. 代理 dàngāo 733. 蛋糕 dàitì 712. 代替 dànchén 734. 诞辰 dàibǔ 713. 逮捕 dǎo 755. 岛 dǎoyǔ 756. 岛屿 dànshēng 735. 诞生 dàifu 736. 但是 757. 倒闭 dànshì 714. 大夫 dǎobì dàikuǎn 715. 贷款 dāng 737. 当 dàimàn 716. 怠慢 739. 当初 dāngdài 740. 当代 dānrèn 719. 担任 dāngdì 741. 当地 dānxīn 720. 担心 dāngmiàn 742. dānchún 721. 单纯 744. 当然 dāngshí 745. 当时 dānwèi 724. 单位 dāngshìrén 746. 当事人 dānyuán 725. 单元 dǎnxiǎoguǐ 728. 胆小鬼 dàn 729. 淡 dànjì 730. 淡季 dànshuǐ 731. 淡水 dànbáizhì 732. 蛋白质 dǎoxiàng 761. 导向 dǎoyǎn 762. 导演 dǎoyóu 763. 导游 dǎozhì 764. 导致 dǎoluàn 765. 捣乱 dào 766. 倒 dào 767. 到 dàochù 768. 到处 dāngwùzhījí dàodá 769. 到达 dāngxīn 748. 当心 dǎnqiè 727. 胆怯 dǎoháng 760. 导航 747. 当务之急 dānwu 726. 耽误 当前 dāngrán dāndú 723. 单独 当面 dāngqián 743. dāndiào 722. 单调 当场 dāngchū dānbǎo 718. 担保 dǎodàn 759. 导弹 dāngchǎng 738. dàiyù 717. 待遇 dǎoméi 758. 倒霉 dāngxuǎn 749. 当选 dǎng 750. 党 dàodǐ 770. 到底 dàodé 771. 道德 dàolǐ 772. 道理 dǎng 751. 挡 dàoqiàn 773. 道歉 dàng'àn 752. 档案 dàngcì 753. 档次 dāo dàogǔ 774. 稻谷 dàoqiè 775. 盗窃 débùchángshī 754. 刀 776. 得不偿失 - 53 -
 13. 13. délì 777.得力 détiān-dúhòu 778. 得天独厚 déyì 779. 得意 dī dìwèi 799. 低 821. 地位 dī dìzhèn 800. 滴 822. 地震 dībà dìzhǐ 801. 堤坝 823. 地址 dézuì díquè dìzhì 780. 得罪 802. 的确 824. 地质 de dírén 781. 地 803. 敌人 dìdi 825.弟弟 de díshì dì-yī 782. 的 804. 敌视 826. 第一 de dǐ 783. 得 diānbǒ 805. 底 827. 颠簸 děi dǐdá 784. 得 806. 抵达 dēng 785. 蹬 dēng 786. 灯 dēnglong 787. 灯笼 dēngjīpái 788. 登机牌 diāndǎo 828. 颠倒 dǐkàng 807. 抵抗 diǎn 829. 点 dǐzhì 808. 抵制 diǎntóu 830. 点头 dì diǎnxin 809. 递 831. 点心 dìzēng 810. 递增 diǎnzhuì 832. 点缀 dēngjì dìbù diǎnlǐ 789. 登记 811. 地步 833. 典礼 dēnglù 790. 登陆 dēnglù 791. 登录 děng 792. 等 (动) děng 793. 等 (助) děngdài 794. 等待 děnghòu 795. 等候 dìdao 812. 地道 diǎnxíng 834. 典型 dìfang 813. 地方 diàn 835. 垫 dìlǐ diànchí 814.地理 836. 电池 dìqiú 815. 地球 diànnǎo 837. 电脑 dìqū 816. 地区 diànshì 838. 电视 dìshì diàntái 817. 地势 839. 电台 děngjí dìtǎn diàntī 796. 等级 818. 地毯 840. 电梯 děngyú 797. 等于 dèng 798. 瞪 dìtiě 819. 地铁 diànyǐng 841. 电影 dìtú diànyuán 820.地图 - 54 - 842. 电源
 14. 14. diànzǐ yóujiàn 843. 电子 邮件 dōng 865. 东 diàndìng 844. 奠定 dòngzuò 887. 动作 dōngdàozhǔ 866. 东道主 dōu 888. 都 diànjì dōngxi dōu 845. 惦记 867. 东西 889. 兜 diāo 846. 叼 dōngzhāng-xīwàng 868. diāokè 847. 雕刻 871. 栋 872. 冻 dòngjié dòng 874. 洞 diàodòng 853. 调动 854. 跌 dòngxué dòngdàng 876. dīng 855. 丁 dīng 856. 盯 dòngjing 879. 动静 899. 独特 dǔbó 901. 赌博 dǔchē dòngmài 881. 动脉 dòngshēn 882. 动身 dòngshǒu 883. 动手 dòngtài 884. 动态 dòngwù 885. 动物 dōng 864. 冬 dútè 902. 堵车 diūsān-làsì 863. 丢三落四 898.独立 dònglì diūrén 862. 丢人 dúlì 880. 动力 diū 861. 丢 动画片 dúcái 897. 独裁 dúpǐn dìngyì 860. 定义 dú 900. 毒品 dìngqī 859. 定期 dūshì 895. 都市 dòngjī dǐng 858. 顶 dūcù 878. 动机 dīngzhǔ 857. 叮嘱 动荡 dònghuàpiàn 877. 斗争 896. 读 875. 洞穴 diē dòuzhēng 894. 督促 873. 冻结 diàochá 852. 调查 dòufu 892. 豆腐 893. dòng diào 851. 掉 董事长 dòng diào 850. 钓 dòu 891. 逗 dǒngshìzhǎng 870. diào 849. 吊 dǒuqiào 890. 陡峭 dǒng 869. 懂 diāosù 848. 雕塑 东张西望 dòngyuán 886. 动员 - 55 - dǔsè 903. 堵塞 dùguò 904. 度过 dùjué 905. 杜绝 dùzi 906. 肚子 duān 907. 端 Duānwǔjié 908. 端午节
 15. 15. duānzhèng 909. 端正 duìkàng 931. 对抗 duǎn 910. 短 duìlì 933. 对联 duìxiàng 断定 断断续续 duìyìng 957. 额外 937. 对应 duìyú 938. 对于 duànjué 917. 断绝 duìzhào 939. 对照 duànliàn 918. 锻炼 duìhuàn 940. 兑换 duī 919. 堆 duìxiàn 941. 兑现 duījī duìwu 920. 堆积 942. 队伍 duì 921. 对 (介) ěxin 958. 恶心 è 959. 饿 èhuà 960. 恶化 èliè 961.恶劣 èzhì 962. 遏制 ēnyuàn 963. 恩怨 dūn 943. 吨 ér dūn 964. 而 duì 922. 对 (形) E éwài duànduàn-xùxù 916. duòluò 956. 堕落 936. 对象 duàndìng 915. 955. 躲藏 duìshǒu 935. 对手 duàn 914. 断 duǒcáng duìmiàn 934. 对面 duàn 913. 段 954. 朵 duìlián duǎnxìn 912. 短信 duǒ 932. 对立 duǎncù 911. 短促 duōsuo 953. 哆嗦 944. 蹲 érqiě duìbǐ dùn 965. 而且 923. 对比 945. 顿 duìbuqǐ 924. 对不起 éryǐ dùnshí 946. 顿时 duìcè 947. 多 duìchèn 926. 对称 948. 多亏 duōme 949. 多么 duìfāng 928. 对方 érzi duōkuī duìdài 927. 对待 duōshao 950. 多少 duìfu duōyú 929. 对付 951. 多余 duìhuà 930. 对话 duōyuánhuà 952. értóng 967. 儿童 duō 925. 对策 966.而已 多元化 - 56 - 968.儿子 ěrduo 969. 耳朵 ěrhuán 970. 耳环 èr 971. 二 èryǎnghuàtàn 972. 二氧化碳
 16. 16. fāyán fā 973. 发 fǎnduì 994. 发炎 F 1016. 反对 fāyáng 995. 发扬 fǎn'ér 1017. 反而 fābiǎo fāyù fǎnfù 974. 发表 996. 发育 1018. 反复 fābù 975. 发布 fācái 976. 发财 fāchóu 977. 发愁 fāzhǎn 997. 发展 fǎngǎn 1019. 反感 fákuǎn 998. 罚款 fǎnkàng 1020. 反抗 fǎlǜ fǎnkuì 999.法律 fādá fǎrén 978. 发达 1000. 法人 1021. 反馈 fādāi 979. 发呆 1022. 反面 fǎyuàn 1001. 法院 fādòng 980. 发动 fǎnmiàn fǎnshè 1023. 反射 fān fǎnsī 1002. 翻 1024. 反思 fādǒu fānyì 981. 发抖 1003. 翻译 fāhuī fān 982. 发挥 1004. 番 fǎnwèn 1025. 反问 fāhuǒ 983. 发火 fánhuá 1005. 繁华 fājué 984. 发觉 1006. 繁忙 fánróng 1007. 繁荣 fāpiào 986. 发票 fántǐzì 1008.繁体字 fāshāo 987. 发烧 fánnǎo fànguǎn fánshì fànlàn 1011. 凡是 1033. 泛滥 fāxiàn 993. 发言 fànchóu 1030. 范畴 1032. 饭馆 fǎnbó fāyán fǎnzhī 1029. 反之 1010. 烦恼 1012. 反驳 fāxíng 反正 fànwéi fāshì 992. 发行 1028. 1031. 范围 990. 发誓 991. 发现 fǎnzhèng fánzhí fāshēng 989. 发生 1027. 反映 1009. 繁殖 fāshè 988. 发射 fǎnyìng fánmáng fāmíng 985. 发明 fǎnyìng 1026. 反应 fǎncháng 1013. 反常 fǎndào 1014. 反倒 fǎndòng 1015. 反动 - 57 - fànmài 1034. 贩卖 fāng 1035. 方 fāng'àn 1036. 方案 fāngbiàn 1037. 方便
 17. 17. fāngfǎ 1038. 方法 fàngshǒu 1060. fāngmiàn 1039. 方面 1061. 放 1062. 方向 方针 房东 fángjiān 1047. 房间 fángshǒu 1048. 防守 fēncun 1085. 分寸 fēnhóng fēicháng fēnjiě 1087. 分解 fēifǎ fēnliè 1066. 非法 1088. 分裂 fēijī 1067.飞机 fángdōng 1046. 1084. 分布 1086. 分红 1065. 非常 fáng'ài 1045. 妨碍 fēnbù fēi 1064. 非 fāngzhēn 1044. 1083. 分别 fàngxīn fāngyán 1043. 方言 放松 1063. 放心 fāngxiàng 1042. 暑假 fēnbié fàngsōng fāngwèi 1041. 方位 fēnbiàn 1082. 分辨 fàng shǔjià fāngshì 1040. 方式 放手 fēnmì 1089. 分泌 fēiqín-zǒushòu 1068. 飞禽走兽 fēnmíng 1090. 分明 fēixiáng 1069. 飞翔 fēnpèi 1091. 分配 fēiyuè fēnqí 1070. 飞跃 1092. 分歧 fángyì féiwò 1049. 防疫 1071. 肥沃 fángyù 1050. 防御 fángzhǐ 1051. 防止 fángzhì 1052. 防治 fēnsàn 1093. 分散 féizào 1072. 肥皂 fēnshǒu 1094. 分手 fěibàng 1073. 诽谤 fēnxī 1095. 分析 fěitú 1074. 匪徒 fǎngfú fèi 1053. 仿佛 1075. 肺 fēnzhī 1096.… 分之 … fǎngwèn fēnzhōng 1097. 分钟 fèichú fēnfēn 1054. 访问 1076. 废除 1098. 纷纷 fǎngzhī fèihuà fēnfù 1077. 废话 1099. 吩咐 1055. 纺织 fàng 1056. 放 fàngdà 1057. 放大 fàngqì 1058. 放弃 fàngshè 1059. 放射 fèixū fénmù 1078. 废墟 1100. 坟墓 fèiténg 1079. 沸腾 fèiyong 1080. 费用 fěnmò 1101. 粉末 fěnsè 1102. 粉色 fēn fěnsuì 1081. 分 1103. 粉碎 - 58 -
 18. 18. fèn 1104. 份 fēngkuáng 1126. fèndòu 1105. 奋斗 fēnglì 1127. 锋利 fènliàng 1106. 分量 疯狂 féng 1128. 逢 fúqi 1148.福气 fúlǔ 1149.俘虏 fúshè 1150. 辐射 fènnù fěngcì fǔbài 1107. 愤怒 1129. 讽刺 1151. 腐败 fēngbào 1108. 风暴 fèngxiàn 1130. 奉献 fēngdù fǒudìng fǔlàn 1152. 腐烂 fǔshí 1109. 风度 1131. 否定 1153. 腐蚀 fēnggé fǒujué fǔxiǔ 1132. 否决 1154. 腐朽 fǒurèn fǔdǎo 1133. 否认 1155. 辅导 1110. 风格 fēngguāng 1111. 风光 fēngjǐng 1112. 风景 fǒuzé fǔzhù 1134. 否则 1156. 辅助 fēngqì 1113. 风气 fūfù 1135.夫妇 fēngqù fūrén fǔyǎng 1157. 抚养 fǔyǎng 1114. 风趣 1136. 夫人 fēngsú fūyǎn fù 1137. 敷衍 1159. 富 1115. 风俗 fēngtǔ-rénqíng 1116. 风土人情 fú fùyù 1138. 扶 1160. 富裕 fēngwèi 1117. 风味 fú fù 1139. 幅 1161. 副 fēngxiǎn 1118. 风险 fúdù 1140. 幅度 fēngbì 1119. 封闭 fúcóng 1141. 服从 fēngjiàn 1120. 封建 fúqì 1142.服气 fēngsuǒ 1121. 封锁 fúwùyuán 1143. 服务员 fēngfù 1122. 丰富 fēngmǎn 1123. 丰满 fēngshèng 1124. 丰盛 fēngshōu 1125. 丰收 1158. 俯仰 fúzhuāng 1144. 服装 fùzuòyòng 1162. 副作用 fùdān 1163. 负担 fùzé 1164. 负责 fùgài 1165. 覆盖 fùhè 1166. 附和 fúhào fùjiàn 1145. 符号 1167. 附件 fúhé fùjìn 1146. 符合 1168. 附近 fúlì 1147.福利 - 59 - fùshǔ 1169. 附属
 19. 19. fùhuó 1170. 复活 gàiniàn 1190. 概念 fùxí 1171.复习 gǎnjǐn 1212. 赶紧 gānbēi 1191. 干杯 gǎnkuài 1213. 赶快 fùxīng gāncuì gàn 1172. 复兴 1192. 干脆 1214. 干 fùyìn 1173. 复印 gānhàn 1193. 干旱 fùzá 1174. 复杂 gānjìng 1194. 干净 fùzhì 1175. 复制 gànjìn 1216. 干劲 gānrǎo 1195. 干扰 fùkuǎn 1176. 付款 gàn huór 1215. 干 活儿 gāngcái 1217. 刚才 gānshè 1196. 干涉 fùnǚ 1197. 干预 1218. gānyù 1177. 妇女 gānggāng fùqīn 1178. 父亲 gānglǐng 1219. 纲领 gānzào 1198. 干燥 fùxiè 1199. 尴尬 gāngtiě 1220. 钢铁 gāngà 1179. 腹泻 fùyǔ 1180. 赋予 gǎngkǒu 1221. 港口 gānxīn 1200. 甘心 gǎngwān 1222. gǎn 1201. 敢 G 1202. 感动 1181. 改变 gǎigé gǎiliáng gāo gǎnjué 1204. 感觉 1206. 感冒 gàizhāng 1207. 感情 1189. 概括 1228. 高档 gāofēng 1229. 高峰 gǎnrǎn 1208. 感染 gāojí 1230. 高级 gǎnshòu 1209. 感受 盖章 gàikuò gāodàng gǎnqíng 1187. 盖 1188. gāocháo 1227. 高潮 gǎnmào 改正 gài gāochāo 1226. 高超 gǎnkǎi 1205. 感慨 1185. 改善 gǎizhèng 1224. 杠杆 1225. 高 1184. 改良 gǎishàn gànggǎn gǎnjī 1183. 改进 1186. 1223. 岗位 1203. 感激 1182. 改革 gǎijìn 港湾 gǎngwèi gǎndòng gǎibiàn 刚刚 gāokǎo 1231. 高考 gǎnxiǎng 1210. 感想 gāomíng 1232. 高明 gǎnxiè 1211. 感谢 - 60 - gāoshàng 1233. 高尚
 20. 20. gāosù gōnglù 1234. 高速 公路 gāoxìng 1235. 高兴 gāozhǎng 1236. 高涨 gémìng 1256. 革命 gēngzhèng 1278. gè gèng 1257. 个 1279. 更 gèbié 1258. 个别 gǎo 1259. 个人 gèngjiā 1280. 更加 gèrén 1237. 搞 gǎojiàn 1238. 稿件 gàobié 1239. 告别 gōng'ānjú 1281. 公安局 gètǐ 1260.个体 gōngbù 1282. 公布 gèxìng 1261. 个性 gàocí 1240. 告辞 1262. 个子 gōngdao 1283. 公道 gèzi gàojiè 1263. 各 gōnggào 1284. 公告 gè 1241. 告诫 gōnggòngqìchē 1285. gàosu gèshūjǐjiàn 1242. 告诉 1264. 各抒己见 gē 1243. 割 更正 gōngguān 1286. gèzì 1265. 各自 gē 1266. 给 公关 gōngjīn 1287. 公斤 gěi 1244. 搁 公共汽车 gōngkāi 1288. 公开 gēbo gēn gōnglǐ 1245. 胳膊 1267. 根 1289. 公里 gēda 1246. 疙瘩 gēnběn 1268. 根本 gēge 1269. 根据 1290. 公民 gēnjù 1247. 哥哥 gōngmín gēsòng 1248. 歌颂 gēzi 1249. 鸽子 gōngpíng 1291. gēnshēn-dìgù 1270. 根深蒂固 gōngpó 1292. 公婆 gēnyuán 1271. 根源 gébì 1272. 跟 gōngrán 1293. 公然 gēn 1250. 隔壁 géhé 1251. 隔阂 gélí 1252.隔离 géjú 1253. 格局 gōngrèn 1294. 公认 gēnqián 1273. 跟前 gōngshì 1295. 公式 gēnsuí 1274. 跟随 gōngsī 1296. 公司 gēnzōng 1275. 跟踪 géshi 1276. 耕地 gōngwù 1297. 公务 gēngdì 1254. 格式 géwài 1255. 格外 gōngyù 1298. 公寓 gēngxīn 1277. 更新 - 61 - 公平 gōngyuán 1299. 公元
 21. 21. gōngyuán 1300. 公园 gōngkè 1322. 攻克 gōngzhèng 1301. 公正 gōngjìng 1323. 恭敬 gōngzhèng 1302. 公证 gǒnggù 1324. 巩固 gōngzhǔ 1303. 公主 gònghéguó 1325. 共和国 gōngbúyìngqiú 1304. 供不应求 gòngjì 1326. 共计 gōngjǐ 1305. 供给 gòngmíng 1327. gōngchǎng 1306. 工厂 gòngtóng 1328. gōngchéngshī 1307. 工程师 1329. gōutōng 1331. 沟通 gōuzi 1332. 钩子 gǒu 1333. 狗 gōngzuò 1314. 工作 gōngdiàn gǔdiǎn 1347. 古典 gǔdǒng 1348. 古董 gǔguài 1349. 古怪 gǔlǎo 1350. 古老 gǔdōng 1351. 股东 gǔpiào 1353. 股票 gǔdòng 1354. 鼓动 gǔlì 1355.鼓励 gòu gǔwǔ 1334. 够 1356. 鼓舞 gōngzī 1313. 工资 1346. 古代 gǔfèn gōngyìpǐn 1312. 工艺品 gǔdài 1352. 股份 gōngyè 1311. 工业 1345.估计 gōujié gōngrén 1310. 工人 贡献 gūjì 1330. 勾结 gōngjù 1309. 工具 共同 gòngxiàn gōngfu 1308. 工夫 共鸣 gūqiě 1344. 姑且 gòuchéng 1335. 构成 gǔzhǎng 1357. 鼓掌 gòusī gǔgàn 1336. 构思 1358. 骨干 gòuwù gǔtou 宫殿 1337. 购物 1359. 骨头 gōngfu 1315. gūdān 1316. 功夫 gōngkè 1317. 功课 gōngláo 1318. 功劳 gōngnéng 1319. 功能 gōngxiào 1320. 功效 gōngjī 1321. 攻击 1338. 孤单 gùdìng 1360. 固定 gūdú gùrán 1339. 孤独 1361. 固然 gūlì 1340.孤立 gùtǐ 1362.固体 gūfù gùyǒu 1341. 辜负 1363. 固有 gūgu gùzhi 1342. 姑姑 1364. 固执 gūniang 1343. 姑娘 - 62 - gùkè 1365. 顾客
 22. 22. gùlǜ guān 1388. 官 1366. 顾虑 gùwèn 1367. 顾问 guānfāng 1389. gùshi 1390. 观察 gùxiāng 1369. 故乡 1411. 观点 1412. gùzhàng 1371. 故障 guǎngbō 1394. 1395. 管理 1399. 罐头 guàibude 1379. 怪不得 广阔 guàng 1419. 逛 guīdìng 1420. 规定 guīfàn 1421. 规范 guīgé 1422. 规格 guīhuà 1423. 规划 guànjūn 1402. 冠军 广告 guǎngkuò 1418. guàngài 1401. 灌溉 guān 1380. 关 1417. guànchè 1400. 贯彻 广泛 guǎnggào guàntou guǎizhàng 拐杖 1416. guàn 1398. 罐 guǎiwān 1377. 拐弯 guǎngfàn guǎnzi 1397. 管子 guāi 1376. 乖 guǎngdà guǎnxiá 1396. 管辖 guàhào 1375. 挂号 观众 广场 1415. 广大 guǎnlǐ guà 1374. 挂 观念 guānzhòng guā fēng 风 guǎngchǎng 1414. guānniàn 1393. gùyōng 1372. 雇佣 观光 光荣 1413. 广播 guānguāng 1392. 光盘 guāngróng guāndiǎn 1391. gùyì 1370. 故意 1378. 官方 光明 guāngpán guānchá 1368. 故事 1373. 刮 guāngmíng 1410. guīju 1424. 规矩 guānbì guànlì guīlǜ 1381. 关闭 1403. 惯例 1425. 规律 guānhuái 1382. 关怀 guāng 1404. 光 guānjiàn 1383. 关键 1405. 光彩 guānghuá 1406. guānxīn 1385. 关心 关照 光辉 guānglín 1408. 光临 guānzhào 1387. 光滑 guānghuī 1407. guānyú 1386. 关于 1426. 规模 guāngcǎi guānxì 1384. 关系 guīmó guāngmáng 1409. 光芒 - 63 - guīzhāng 1427. 规章 guīzé 1428. 规则 guīgēn-dàodǐ 1429. 归根到底 guīhuán 1430. 归还 guīnà 1431. 归纳
 23. 23. guǐdào 1432. 轨道 guòdù 1454. 过渡 guì 1433. 跪 guòfèn 1455. 过分 guì 1434. 贵 hǎiyáng 1474. 海洋 hàipà 1475. 害怕 guòjiǎng 1456. 过奖 hàixiū 1476. 害羞 guìzú guòlǜ hánhu 1435. 贵族 1457. 过滤 1477. 含糊 guìtái 1436. 柜台 guòmǐn 1458. 过敏 hányì 1478. 含义 gǔn guòqī hánjià 1437. 滚 1459. 过期 1479. 寒假 gùnbàng 1438. 棍棒 guòqù 1460. 过去 guō 1439. 锅 1461. 过失 hǎn 1481. 喊 guòwèn 1462. 过问 guójí 1441. 国籍 1480. 寒暄 guòshī guófáng 1440. 国防 hánxuān hǎnjiàn 1482. 罕见 guòyǐn 1463. 过瘾 guójì guòyú 1442. 国际 1464. 过于 hàn 1483. 汗 hànwèi 1484. 捍卫 guójiā 1443. 国家 Guóqìngjié 1444. 国庆节 guówùyuàn 1445. 国务院 guǒduàn Hànyǔ 1485. 汉语 H hángbān 1486. 航班 hā 1465. 哈 hángkōng hāi 1487. 1466. 嗨 hángtiān 1446. 果断 hái guǒrán 1467. 还 háishi guǒshí 1468. 还是 guǒzhī 1449. 果汁 guò 1450. 过 (动) guo 1451. 过 (助) guòchéng 1452. 过程 guòdù 1488. 航天 hángxíng 1447. 果然 1448. 果实 航空 háizi 1469. 孩子 hǎibá 1470. 海拔 hǎibīn 1471. 海滨 hǎiguān 1489. 航行 hángliè 1490. 行列 hángyè 1491. 行业 háohuá 1492. 豪华 háomài 1493. 豪迈 1472. 海关 háomǐ hǎixiān 1494. 毫米 1473. 海鲜 1453. 过度 háowú 1495. 毫无 - 64 -
 24. 24. hǎo 1496. 好 hǎochī 1497. 好吃 hǎochu 1498. 好处 hǎoxiàng 1499. 好像 hébìng 1518. 合并 hènbude 1540. 恨不得 héchéng 1519. 合成 hēng 1541. 哼 héfǎ 1520. 合法 héng 1542. 横 hégé 1521. 合格 hào héhū 1500. 号 1522. 合乎 hōng 1543. 哄 hàomǎ 1501. 号码 hàozhào 1502. 号召 hàofèi 1503. 耗费 hōng 1544. 烘 héhuǒ 1523. 合伙 hōngdòng 1545. hélǐ 1524.合理 hóng 1546. 红 héshēn 1525. 合身 hàokè 1526. 合适 hóngbāo 1547. 红包 héshì 1504. 好客 hàoqí 1505. 好奇 hē hóngguān 1548. hésuàn 1527. 合算 1528. 合同 hē héyǐng 宏观 hóngwěi 1549. 宏伟 hétong 1506. 呵 轰动 hóngshuǐ 1550. 洪水 hóulóng 1507. 喝 1529. 合影 1551. 喉咙 hé hézuò hóuzi 1508. 河 1530. 合作 1552. 猴子 hé héxīn hǒu 1509. 和 1531. 核心 1553. 吼 hé'ǎi hézi hòu 1510. 和蔼 1532. 盒子 1554. 厚 héjiě hēi 1511. 和解 1533. 嘿 hémù hēi 1512. 和睦 1534. 黑 hépíng 1513. 和平 hòudài 1555. 后代 hòugùzhīyōu 1556. 后顾之忧 hēibǎn 1535. 黑板 hòuguǒ 1557. 后果 héqi hénjì hòuhuǐ 1514. 和气 1536. 痕迹 1558. 后悔 héxié hěn hòulái 1515. 和谐 1537. 很 1559. 后来 hébì 1516. 何必 hékuàng 1517. 何况 hěnxīn 1538. 狠心 hèn 1539. 恨 - 65 - hòumiàn 1560. 后面 hòuqín 1561. 后勤
 25. 25. hòuxuǎn 1562. 候选 huāyuán 1584. 花园 hūlüè 1563. 忽略 huábīng 1585. 滑冰 hūrán 1564. 忽然 huán 1606. 还 huányuán 1607. huáchuán 1586. 划船 hūshì 1587. 华丽 huánjié 1608. 环节 huálì 1565. 忽视 hūxī 1566. 呼吸 huánjìng 1609. 环境 huáqiáo 1588. 华侨 hūxiào 1589. 华裔 huǎnhé 1610. 缓和 huáyì 1567. 呼啸 hūyù 1590. 画 huǎnjiě 1611. 缓解 huà 1568. 呼吁 hú 1569. 壶 huàn 1612. 换 huàshé-tiānzú 1591. 画蛇添足 húdié 1592. 化肥 huànxiǎng 1613. huàféi 1570. 蝴蝶 húluàn 1571. 胡乱 húshuō 1572. 胡说 hútòng 1573. 胡同 1595. 化验 1596. 化妆 hútu 1617. 1598. 话题 hùliánwǎng 1577. 互联网 1618. hùxiāng 1578. 互相 huāngzhāng hùshi huáng huángguā 1621. 1601. 怀疑 hùzhào 1580. 护照 1622. huā 1581. 花 (动) huābàn 1582. 花瓣 花生 huángdì 1624. 皇帝 huánghòu 1625. huānlè 1604. 欢乐 huāshēng 1583. 1623. 黄金 huài 1603. 坏 huānyíng 1605. 欢迎 - 66 - 黄昏 huángjīn huáiyùn 1602. 怀孕 黄瓜 huánghūn huáiyí 1579. 护士 慌张 1620. 黄 huáiniàn 1600. 怀念 慌忙 1619. huàtǒng 1599. 话筒 荒唐 huāngmáng huàtí 1576. 糊涂 荒谬 huāngtáng huàfēn 1597. 划分 荒凉 huāngmiù 1616. huàzhuāng húpō 1575. 湖泊 huāngliáng 1615. huàyàn húxū 1574. 胡须 huànzhě huàxué 1594. 化学 幻想 1614. 患者 huàshí 1593. 化石 还原 皇后 huǎngrán-dàwù 1626. 恍然大悟 huī 1627. 灰
 26. 26. huīchén hūnyīn 1628. 灰尘 1650. 婚姻 huīxīn hūnmí 1629. 灰心 1651. 昏迷 huòzhě huī 1630. 挥 húnshēn 1652. 浑身 huīhuò 1631. 挥霍 hùnhé 1653. 混合 huīfù 1632. 恢复 hùnluàn 1654. 混乱 huīhuáng 1633. 辉煌 hùnxiáo 1655. 混淆 huí 1634. 回 hùnzhuó 1656. 混浊 huíbào 1635. 回报 huódòng 1657. 活动 huíbì 1636. 回避 huógāi 1658. 活该 huídá huólì 1637. 回答 1659. 活力 huígù huópō 1638. 回顾 1660. 活泼 huíshōu 1639. 回收 huóyuè 1661. 活跃 1672. 或者 J jīběn 1673. 基本 jīchǔ 1674. 基础 jīdì 1675.基地 jījīn 1676.基金 jīyīn 1677. 基因 jīchǎng 1678. 机场 jīdòng 1679. 机动 jīgòu 1680. 机构 jīguān 1681. 机关 jīhuì huíyì huǒ 1682. 机会 1640. 回忆 1662. 火 jīling huǐhèn 1641. 悔恨 huǒchái 1663. 火柴 huǐmiè 1642. 毁灭 huì 1643. 会 huìwù 1644. 会晤 huìyì 1645. 会议 huìbào 1646. 汇报 huǒchēzhàn 1664. 火车站 huǒjiàn 1665. 火箭 huǒyàn 1666. 火焰 huǒyào 1667. 火药 huǒbàn 1668. 伙伴 huìlǜ huòbì 1647. 汇率 1669. 货币 huìlù huòdé 1648. 贿赂 1670. 获得 hūnlǐ huòxǔ 1649. 婚礼 1671. 或许 - 67 - 1683. 机灵 jīmì 1684.机密 jīqì 1685.机器 jīxiè 1686. 机械 jīyù 1687.机遇 jīzhì 1688. 机智 jīdàn 1689. 鸡蛋 jīdòng 1690. 激动 jīfā 1691.激发
 27. 27. jīlì 1692.激励 jīliè 1693.激烈 jīqíng 1694. 激情 jī'è 1695.饥饿 jīhū 1696.几乎 jījí 1697.积极 jīlěi 1698.积累 jīròu 1699. 肌肉 jīxiào 1700. 讥笑 jí 1701.极 jíduān 1702. 极端 jíqí 1703.极其 jíxiàn 1704. 极限 jíbiàn 1705. 即便 jíjiāng 1706. 即将 jíshǐ 1707. 即使 jíbié 1708. 级别 jíbìng 1709. 疾病 jídù 1710.嫉妒 jígé 1711.及格 jíshí 1712. 及时 jígōng-jìnlì 1714. 急功近利 jíjù 1715.急剧 jímáng 1716. 急忙 jíqiè 1717. 急切 jíyúqiúchéng 1718. 急于求成 jìyì 1736.记忆 jìzǎi 1737. 记载 jìzhě 1738. 记者 jìdù 1739.季度 jìjié 1740.季节 jízào jìjūn 1719. 急躁 1741. 季军 jíguàn jìhuà 1720. 籍贯 1742. 计划 jíhé 1721.集合 jítǐ 1722.集体 jítuán 1723. 集团 jízhōng 1724. 集中 jìjiào 1743. 计较 jìsuàn 1744. 计算 jìhuì 1745. 忌讳 jìjìng 1746. 寂静 jíxiáng jìmò 1725. 吉祥 1747. 寂寞 jǐ jì lǐngdài 1726.几 1748.系 领带 jǐyǔ 1727.给予 jì jìlù 1749.纪录 jìlǜ 1728.寄 1750.纪律 jìtuō jìniàn 1729. 寄托 1751. 纪念 jìchéng 1730. 继承 jìwǎng-kāilái 1731. 继往开来 jìxù 1732.继续 jìde 1733.记得 jìlù 1734.记录 jìyào 1752. 纪要 jìnéng 1753. 技能 jìqiǎo 1754. 技巧 jìshù 1755. 技术 jìrán 1756. 既然 jízǎo jìxing jìxiàng 1713. 及早 1735. 记性 1757. 迹象 - 68 -
 28. 28. jiā 1758. 家 jiācháng 1759. 家常 jiǎzhuāng 1780. 假装 jiānnán 1802. 艰难 jià jiānzhí 1781. 嫁 1803. 兼职 jiāhuo jiàgé jiǎn 1760. 家伙 1782. 价格 1804. 拣 jiājù 1761. 家具 jiàzhí jiǎn 1783. 价值 1805. 捡 jiāshǔ jiàshǐ jiǎncǎi 1762. 家属 1784. 驾驶 1806. 剪彩 jiātíng jiān 1763. 家庭 1785. 煎 jiāwù 1764. 家务 jiāxiāng 1765. 家乡 jiāyù-hùxiǎo 1766. 家喻户晓 jiānbǎng 1808. 检查 jiānchí jiǎntǎo 1787. 坚持 1809. 检讨 jiāndìng 1788. 坚定 jiābān jiāngù 1789. 坚固 jiāgōng jiājù 1769. 加剧 jiāyóuzhàn 1770. 加油站 jiānjué 1790. 坚决 jiānqiáng 1791. 坚强 jiānrèn 1792. 坚韧 jiābīn jiānshí 1771. 嘉宾 1793. 坚实 jiāyáo 1772. 佳肴 jiǎnchá 1786. 肩膀 1767. 加班 1768. 加工 jiǎndāo 1807. 剪刀 jiānyìng 1794. 坚硬 jiǎnyàn 1810. 检验 jiǎndān 1811. 简单 jiǎnhuà 1812. 简化 jiǎnlì 1813. 简历 jiǎnlòu 1814. 简陋 jiǎntǐzì 1815.简体字 jiǎnyào 1816. 简要 jiāzá jiāndū jiǎnzhí 1773. 夹杂 1795. 监督 1817. 简直 jiāzi 1774.夹子 jiānshì jiǎnféi 1796. 监视 1818. 减肥 jiǎ jiānyù 1775. 甲 1797. 监狱 jiǎ 1776. 假 jiānduān 1798. 尖端 jiǎnshǎo 1819. 减少 jiàn 1820. 件 jiǎrú jiānruì jiàn 1777. 假如 1799. 尖锐 1821. 溅 jiǎshè jiānjù jiànbié 1778. 假设 1800. 艰巨 1822. 鉴别 jiǎshǐ jiānkǔ 1779. 假使 1801. 艰苦 - 69 - jiàndìng 1823. 鉴定
 29. 29. jiànyú 1824. 鉴于 jiāngyìng 1846. 僵硬 jiàndié 1825. 间谍 jiǎng 1847. 桨 jiàngé 1826. 间隔 jiǎng 1848. 讲 jiànjiē 1827. 间接 jiǎngjiu 1849. 讲究 jiànduō-shíguǎng 1828. 见多识广 jiǎngzuò 1850. 讲座 jiànjiě 1829. 见解 jiǎngjīn jiànyì-yǒngwéi 1832. 见义勇为 jiànkāng 1833. 健康 jiànquán 1834. 健全 jiànshēnfáng 1835. 健身房 1870. 骄傲 jiāodiǎn 1871. 焦点 jiāojí 1872. 焦急 jiāoqì jiāoqū 1852. 奖励 1874. 郊区 jiǎngshǎng 1853. 奖赏 jiāoshuǐ 1875. 胶水 jiàngdī jiǎo 1854. 降低 1876. 脚 jiànglín 1855. 降临 jiàngluò 1856. 降落 jiàngyóu 1857. 酱油 jiāo 1836. 建立 1858. 教 jiànshè jiāo'ào jiǎnglì jiànlì 1837. 建设 1869. 交易 1873. 娇气 jiànwén 1831. 见闻 jiāoyì 1851. 奖金 jiànmiàn 1830. 见面 jiāowǎng 1868. 交往 jiāo 1859. 浇 jiǎo 1877. 角 jiǎodù 1878. 角度 jiǎoluò 1879. 角落 jiǎobàn 1880. 搅拌 jiǎohuá 1881. 狡猾 jiànyì jiāo jiǎonà 1838. 建议 1860. 交 1882. 缴纳 jiànzhù 1839. 建筑 jiànpán 1840. 键盘 jiàntà 1841. 践踏 jiàntǐng 1842. 舰艇 jiāngjìn 1843. 将近 jiāngjūn 1844. 将军 jiānglái 1845. 将来 jiāochā 1861. 交叉 jiǎozi 1883. 饺子 jiāodài jiào 1862. 交代 1884. 叫 jiāohuàn 1863. 交换 jiāojì 1864. 交际 jiàocái 1885. 教材 jiàoliàn 1886. 教练 jiāoliú jiàoshì 1865. 交流 1887. 教室 jiāoshè 1866. 交涉 jiāotōng 1867. 交通 - 70 - jiàoshòu 1888. 教授 jiàoxùn 1889. 教训
 30. 30. jiàoyǎng jiézòu jiětǐ 1912. 节奏 1934.解体 jiàoyù jiéchū jiějie 1891. 教育 1913. 杰出 1935. 姐姐 1890. 教养 jiàoliàng 1892. 较量 jiégòu jiè 1914. 结构 1936. 届 jiē jiéguǒ jiè 1893. 皆 1915. 结果 1937. 借 jiē jiéhé jièjiàn 1894. 接 1916. 结合 1938. 借鉴 jiēchù jiéhūn jièkǒu 1895. 接触 1917. 结婚 1939. 借口 jiēdài jiéjīng jièzhù 1896. 接待 1918. 结晶 1940. 借助 jiējìn 1897. 接近 jiéjú 1919. 结局 jièbèi 1941. 戒备 jiēlián jiélùn jièyān 1898. 接连 1920. 结论 1942. 戒烟 jiēshòu 1899. 接受 jiéshù jièzhi 1921. 结束 1943. 戒指 jiēzhe 1900. 接着 jiésuàn 1922. 结算 jiēcéng 1901. 阶层 jiézhàng 1923. 结账 jiēduàn 1902. 阶段 jiéjìnquánlì 1924. 竭尽全力 jiēdào jiézhì 1903. 街道 1925. 截至 jièshào 1944. 介绍 jièxiàn 1945. 界限 jīnjīn-yǒuwèi 1946. 津津有味 jīnróng 1947. 金融 jiēfā jiěchú jīnshǔ 1904. 揭发 1926. 解除 1948. 金属 jiēlù 1905. 揭露 jiěfàng jīntiān 1927. 解放 1949. 今天 jiēshi jiěgù jǐn 1906. 结实 1928. 解雇 1950. 紧 jié jiějué 1907. 节 1929. 解决 jǐnjí 1951.紧急 jiémù jiěpōu jǐnmì 1908. 节目 1930. 解剖 1952. 紧密 jiérì 1909.节日 jiěsàn jǐnpò 1931. 解散 1953. 紧迫 jiéshěng 1910. 节省 jiěshì 1932. 解释 jiéyuē 1911. 节约 jiěshuōyuán 1933. 解说员 - 71 - jǐnzhāng 1954. 紧张 jǐnguǎn 1955. 尽管
 31. 31. jǐnkuài jīngcǎi 1956. 尽快 1978. 精彩 jǐnliàng 1957. 尽量 jīngdǎ-xìsuàn 1979. 精打细算 jǐnshèn 1958. 谨慎 锦绣前程 jīngdòng 2001. 惊动 jīnghuá 1980. 精华 jǐnxiù-qiánchéng 1959. jīngyíng 2000. 经营 jīngqí 2002. 惊奇 jīngjiǎn 1981. 精简 jìn jīnglì 1960. 进 1982. 精力 jīngyà 2003. 惊讶 jīngjīng-yèyè 2004. 兢兢业业 jìnbù jīngmì jīngjù 1961. 进步 1983. 精密 2005. 京剧 jìn'ér 1962. 进而 jīngquè 1984. 精确 jìngōng 1963. 进攻 2006. 井 jīngshén 1985. 精神 jìnhuà 1964. 进化 jǐng jǐngchá 2007. 警察 jīngtōng 1986. 精通 jǐnggào 2008. 警告 jìnkǒu jīngxīn jǐngtì 1965. 进口 1987. 精心 2009. 警惕 jìnxíng jīngyìqiújīng jǐngsè 1966. 进行 1988. 精益求精 2010. 景色 jìnzhǎn 1967. 进展 jīngzhì 1989. 精致 jìn 1968. 近 2011. 颈椎 jīngcháng 1990. jìndài 1969. 近代 jǐngzhuī 经常 jìng'ài 2012. 敬爱 jīngdiǎn 1991. 经典 jìnglǐ 2013. 敬礼 jìnlái jīngfèi jìngjiè 1970. 近来 1992. 经费 2014. 境界 jìnshì 1971. 近视 jīngguò 1993. 经过 jìnlì 1972.尽力 jìngrán 2015. 竟然 jīngjì jìngsài 1994. 经济 2016. 竞赛 jìnpào jīnglǐ 1973. 浸泡 1995. 经理 jìnshēng 1974. 晋升 jìnzhǐ 1976. 禁止 jīng 1977. 茎 2017. 竞选 jīnglì 1996. 经历 jìntóu 1975. 劲头 jìngxuǎn jīngshāng 1997. 经商 jīngwěi 1998. 经纬 jīngyàn 1999. 经验 - 72 - jìngzhēng 2018. 竞争 jìngtóu 2019. 镜头 jìngzi 2020. 镜子 jiūfēn 2021. 纠纷
 32. 32. jiūzhèng 2022. 纠正 júshì jùshuō 2044. 局势 2066. 据说 jiūjìng júxiàn 2023. 究竟 2045. 局限 jiǔ 2024. 九 jùxī 2067.据悉 júzi 2046.桔子 jiǔ 2047. 举 2068.句子 jǔ 2025. 久 jùzi juān 2069. 捐 jiǔbā jǔbàn 2026. 酒吧 2048. 举办 jiǔjīng 2027. 酒精 jǔdòng 2049. 举动 jiù 2028. 旧 juécè 2071. 决策 jǔshì-wénmíng 2050. juédìng 举世闻名 2072. 决定 jǔshì-zhǔmù jiù 2029. 救 juǎn 2070. 卷 juésài 2051. 举世瞩目 2073. 决赛 jiùhùchē jǔxíng juéxīn 2030. 救护车 2052. 举行 2074. 决心 jiùjì 2031.救济 jǔzú-qīngzhòng 2053. 举足轻重 juéde 2075. 觉得 jiù jǔjué juéwù 2032. 就 2054. 咀嚼 2076. 觉悟 jiùjìn jǔsàng 2033. 就近 2055. 沮丧 juéxǐng 2077. 觉醒 jiùyè jùbèi juéduì 2034. 就业 2056. 具备 2078. 绝对 jiùzhí 2035. 就职 jùtǐ 2057.具体 juéwàng 2079. 绝望 jiùjiu jùběn juésè 2036.舅舅 2058. 剧本 2080. 角色 jūgōng 2037. 鞠躬 jūliú 2038. 拘留 jùliè jūnduì 2059. 剧烈 2081. 军队 jùdà jūnshì 2060. 巨大 2082. 军事 jūshù jùhuì jūnyún 2039. 拘束 2061. 聚会 2083. 均匀 jūrán 2040. 居然 jùjīng-huìshén 2062. 聚精会神 jūzhù jùjué 2041. 居住 2063. 拒绝 júbù 2042. 局部 júmiàn 2043. 局面 jùlèbù 2064.俱乐部 jùlí 2065.距离 - 73 - K kāfēi 2084. 咖啡 kǎchē 2085. 卡车
 33. 33. kǎtōng 2086. 卡通 kàn kēmù 2108. 看 2130. 科目 kāi kànbuqǐ kēxué 2087. 开 2109. 看不起 2131. 科学 kāicǎi kàndài késou 2088. 开采 2110. 看待 2132. 咳嗽 kāichú kànfǎ kě 2089. 开除 2111. 看法 2133. 渴 kāifā kànjiàn 2090. 开发 2112. 看见 kāifàng 2091. 开放 kāikuò 2092. 开阔 kěwàng 2134. 渴望 kànlái kě'ài 2113. 看来 2135. 可爱 kànwàng kěguān 2114. 看望 kāilǎng 2093. 开朗 kāimíng 2094. 开明 2136. 可观 kāngkǎi kějiàn 2115. 慷慨 káng 2116. 扛 2137. 可见 kěkào 2138. 可靠 kāimùshì kàngyì kěkǒu 2095. 开幕式 2117. 抗议 2139. 可口 kāipì kǎochá 2096. 开辟 2118. 考察 kāishǐ kǎogǔ 2097. 开始 2119. 考古 kāishuǐ 2098. 开水 kělián 2140. 可怜 kěnéng 2141. 可能 kǎohé kěpà 2120. 考核 2142. 可怕 kāituò kǎolǜ kěshì 2099. 开拓 2121. 考虑 2143. 可是 kāi wánxiào 2100. 开 玩笑 kāixīn 2101. 开心 kāizhǎn 2102. 开展 kāizhī 2103. 开支 kāndēng 2104. 刊登 kǎoshì kěwù 2122. 考试 2144. 可恶 kǎoyàn 2123. 考验 kěxī 2145. 可惜 kǎoyā kěxiào 2124. 烤鸭 2146. 可笑 kàolǒng 2125. 靠拢 kē kěxíng 2147. 可行 kěyǐ 2126. 棵 2148. 可以 kānwù kē kè 2105. 刊物 2127. 磕 2149. 刻 kāntàn 2106. 勘探 kǎn 2107. 砍 kē kèbùrónghuǎn 2128. 颗 2150. 刻不容缓 kēlì 2129.颗粒 - 74 - kèkǔ 2151. 刻苦
 34. 34. kè kǒnghè 2174. 恐吓 2152. 课 kèchéng 2153. 课程 kǒngjù 2175. 恐惧 kètí 2154.课题 kuài 2196. 块 kuài 2197. 快 kǒngpà 2176. 恐怕 kè kuàihuo 2198. 快活 kòngbái 2155. 克 2177. 空白 kuàilè 2199. 快乐 kèfú kòngxì kuàijì 2156. 克服 2178. 空隙 2200. 会计 kèguān 2157. 客观 kòngxián 2179. 空闲 kèhù 2158. 客户 kuàizi 2201. 筷子 kòngzhì 2180. 控制 kèrén 2181. 口 2202. 宽 kǒu 2159. 客人 kuān kètīng 2182. 口气 2203. kǒuqì 2160. 客厅 kuānchang kěn 2161. 啃 kěndìng 2162. 肯定 kěnqiè 2163. 恳切 kēng 2164. 坑 kōngdòng 2165. 空洞 kōngjiān 2166. 空间 kuǎndài 2204. 款待 kǒuqiāng 2183. 口腔 kuǎnshì 2205. 款式 kǒutóu 2184. 口头 kuāng 2206. 筐 kǒuwèi 2185. 口味 kuàngkè 2207. 旷课 kǒuyīn 2186. 口音 宽敞 kuàngjià 2208. 框架 kū kuàngqiě 2187. 哭 2209. kūjié 2188. 枯竭 况且 kuàngquánshuǐ 2210. 矿泉水 kōngqì kūzào kuīdài 2167. 空气 2189. 枯燥 2211. 亏待 kōngqián-juéhòu 2168. 空前绝后 kōngtiáo 2169. 空调 kōngxiǎng 2170. 空想 kōngxū 2171. 空虚 kǒng 2172. 孔 kǒngbù 2173. 恐怖 kǔ kuīsǔn 2190. 苦 2212. 亏损 kǔjìn-gānlái 2191. 苦尽甘来 kūnchóng 2213. kùzi 2192. 裤子 昆虫 kǔnbǎng 2214. 捆绑 kuā kùn 2193. 夸 2215. 困 kuà 2194. 挎 kùnnan 2216. 困难 kuà 2195. 跨 - 75 - kuòchōng 2217. 扩充
 35. 35. kuòdà 2218. 扩大 kuòsàn 2219. 扩散 kuòzhāng 2220. 扩张 lǎnduò 2238. 懒惰 làn 2239. 烂 láng 2240. 狼 lángbèi lǎngdú lā 2221. 拉 lājītǒng 2222. 垃圾桶 lǎba 2223. 喇叭 là 2224. 辣 làjiāo 2225. 辣椒 làzhú 2226. 蜡烛 lèyì 2261.乐意 2241. 狼狈 L lèqù 2260. 乐趣 2242. 朗读 le 2262. 了 léi 2263. 雷 léidá 2264. 雷达 làngfèi lèi 2243. 浪费 2265. 累 làngmàn 2244. 浪漫 lāo 2245. 捞 lèi 2266. 类 lèisì 2267. 类似 láodao 2246. 唠叨 láodòng 2247. 劳动 láojià lěng 2268. 冷 lěngdàn 2269. 冷淡 lěngjìng la 2248. 劳驾 2270. 冷静 2227. 啦 láogù lěngkù lái 2249. 牢固 2271. 冷酷 2228. 来 láibují 2229.来不及 láidejí 2230.来得及 láilì 2231.来历 láiyuán 2232. 来源 láizì 2233. 来自 lán láosāo 2250. 牢骚 lǎo 2251. 老 lǎobǎixìng 2252. 老百姓 lǎobǎn 2253. 老板 2237. 懒 lí 2275.离 2254. 老虎 2276. 离婚 lǎoshī 2255. 老师 lán lǎn lí 2274.梨 líhūn lǎoshi lánmù lèng lǎohǔ 2256. 老实 2236. 栏目 2272. 冷却 2273. 愣 2234. 拦 2235. 蓝 lěngquè líkāi 2277. 离开 límǐ 2278.厘米 lǎoshǔ límíng 2257. 老鼠 2279. 黎明 lǎolao 2258. 姥姥 lèguān 2259. 乐观 - 76 - lǐ 2280.里 lǐchéngbēi 2281. 里程碑
 36. 36. lǐbàitiān lìhai liánxùjù 2282. 礼拜天 2304. 厉害 2326. 连续剧 lǐjié 2283.礼节 lìlái 2305.历来 lǐmào 2284. 礼貌 2306. 历史 liánluò 2329. 联络 lìlǜ 2308.利率 liánméng 2330. 联盟 lìliàng liánxì 2309. 力量 2331. 联系 lǐjiě 2288.理解 2328. 联欢 lìhài lǐfà 2287.理发 liánhuān 2307. 利害 lǐcǎi 2286. 理睬 2327. 联合 lìshǐ lǐwù 2285. 礼物 liánhé lìqi 2310.力气 liánxiǎng 2332. 联想 lǐlùn lìsuǒnéngjí liánjié 2289. 理论 2311. 力所能及 2333. 廉洁 lǐsuǒdāngrán 2290. 理所当然 lìtú 2312.力图 lǐxiǎng 2291. 理想 lìzhēng 2313. 力争 lǐyóu 2292. 理由 lìrú 2314.例如 lǐzhí-qìzhuàng 2293. 理直气壮 lìwài 2315. 例外 lǐzhì 2294. 理智 lìrùn 2316. 利润 lì 2295.粒 lìxī 2317.利息 lìchǎng 2296. 立场 lìyì 2318.利益 lìfāng lìyòng 2297. 立方 2319. 利用 lìjí 2298.立即 liǎ 2320. 俩 2299. 立交桥 2321. 连 lìtǐ 2301.立体 lìzú 2302.立足 lìdài 2303. 历代 liánmáng 2322. liànxí 2336. 练习 liánghǎo 2337. 良好 liángxīn 2338. 良心 liángkuai 2339. 凉快 liángshi 2340. 粮食 liǎng 2341. 两 2342. 亮 lián lìkè liàn'ài 2335. 恋爱 liàng lìjiāoqiáo 2300.立刻 liǎn 2334. 脸 连忙 liánnián 2323. 连年 liánsuǒ 2324. 连锁 liántóng 2325. 连同 - 77 - liàng 2343. 辆 liàng 2344. 晾 liàngjiě 2345. 谅解 liáokuò 2346. 辽阔 liáotiān 2347. 聊天
 37. 37. liǎobuqǐ 2348. 了不起 lǐngshìguǎn 2370. 领事馆 liǎojiě lǐngtǔ 2349. 了解 2371. 领土 liù 2392. 六 lièjǔ 2350. 列举 lín 2351. 淋 línchuáng 2352. 临床 lóng 2393. 龙 lǐngwù lóngyǎ 2372. 领悟 2394. 聋哑 lǐngxiān 2373. 领先 lóngzhòng 2395. lǐngxiù 2374. 领袖 línshí 2375. 领域 lǒngduàn 2396. lǐngyù 2353. 临时 línjū 2354. 邻居 垄断 lǒngzhào 2397. lìngwài 2376. 另外 隆重 笼罩 lóu 2398. 楼 lìnsè liū lǒu 2355. 吝啬 2377. 溜 2399. 搂 líng liú lòu 2356. 铃 2378. 留 2400. 漏 líng liúliàn lúzào 2357. 零 2379. 留恋 2401. 炉灶 língjiàn 2358. 零件 língqián liúniàn lù 2380. 留念 2402. 路 liúshén 2359. 零钱 2381. 留神 língshí liúxué 2360. 零食 2382. 留学 lù língxīng 2361. 零星 língchén 2362. 凌晨 línggǎn 2363. 灵感 línghún 2364. 灵魂 línghuó 2365. 灵活 língmǐn 2366. 灵敏 2403. 露 lùdì 2404.陆地 liúchuán 2383. 流传 lùxù 2405. 陆续 liúlàng lùqǔ 2384. 流浪 2406. 录取 liúlèi lùyīn 2385. 流泪 2407. 录音 liúlì 2386.流利 luàn 2408. 乱 liúlù 2387. 流露 liúmáng 2388. 流氓 lúnchuán 2409. 轮船 lúnkuò 2410. 轮廓 línglì liútōng lúnliú 2367. 伶俐 2389. 流通 2411. 轮流 lǐngdǎo 2368. 领导 liúxíng lúntāi 2390. 流行 2412. 轮胎 lǐnghuì liúlǎn lùntán 2369. 领会 2391. 浏览 2413. 论坛 - 78 -
 38. 38. lùnwén 2414. 论文 mázuì 2434. 麻醉 lùnzhèng 2415. 论证 mànxìng 2456. 慢性 mǎ 2435. 马 luōsuo 2436. 马虎 2457. mǎhu 2416. 啰唆 màncháng luóji 2417. 逻辑 mànhuà 2458. 漫画 mǎshàng 2437. 马上 luósīdīng 2438. 码头 mànyán 2459. 蔓延 mǎtóu 2418. 螺丝钉 luòchéng 2419. máng 2460. 忙 mà 落成 2439. 骂 luòhòu mánglù ma 2420. 落后 2440. 吗 luòshí 2441. 嘛 2461. 忙碌 mángmáng ma 2421. 落实 luòyì-bùjué 2442. 埋伏 2462. lǚcì 2423.屡次 2463. 茫然 lǚxíng 2424. 履行 mángmù 2464. 盲目 máimò 2443. 埋没 māo 2465. 猫 máizàng 2444. 埋葬 茫茫 mángrán máifú 2422. 络绎不绝 漫长 máo 2466. 毛 lǚyóu mǎi 2425. 旅游 2445. 买 2467. 毛病 lǜ mài máojīn 2426. 绿 2446. 迈 lǜshī 2447. 卖 2468. 毛巾 mài 2427. 律师 máobìng lüèduó 2428. 掠夺 màibó 2448. 脉搏 lüèwēi 2429. 略微 máodùn 2469. 矛盾 màochōng 2470. màikèfēng 2449. 麦克风 màoxiǎn 2471. 冒险 mántou 2450. 馒头 M mányuàn māma 2430. 妈妈 mábì 2431. 麻痹 máfan 2432. 麻烦 mámù 2433. 麻木 2451. 埋怨 mǎn 2452. 满 冒充 màoshèng 2472. 茂盛 màoyì 2473. 贸易 màozi 2474. 帽子 mǎnyì méi 2453. 满意 2475. 枚 mǎnzú 2454. 满足 màn 2455. 慢 - 79 - méi 2476. 没 méi guānxi 2477. 没 关系
 39. 39. méizhé mímàn 2478. 没辙 2500. 弥漫 méijiè míhuò 2479. 媒介 2501. 迷惑 miànbāo 2522. 面包 miànduì 2523. 面对 méitǐ mílù miànjī 2480. 媒体 2502. 迷路 2524. 面积 méimao 2481. 眉毛 mírén 2503. 迷人 méitàn 2482. 煤炭 miànlín 2525. 面临 míshī 2504. 迷失 miànmào 2526. 面貌 měi míxìn 2483. 每 2505. 迷信 2527. 面条 míyǔ miànzi 2506. 谜语 2528. 面子 měiguān 2484. 美观 měilì mǐ 2485. 美丽 2507. 米 měimǎn 2486. 美满 2529. 描绘 mǐfàn mìdù 2509. 密度 měishù 2488. 美术 miáohuì 2508. 米饭 měimiào 2487. 美妙 mìfēng 2510. 密封 mèilì mìmǎ 2489. 魅力 2511. 密码 mèimei 2490. 妹妹 门诊 mìfēng 2513. 蜜蜂 mìmì 2514. 秘密 mìshū 2515. 秘书 miánhua 梦想 mínjiān 2536. 民间 mínyòng 2537. 民用 mínzhǔ miǎnde mínzú 2517. 免得 miǎnfèi 2518. 免费 mèngxiǎng 2497. mièwáng 2535. 灭亡 2538. 民主 mèng 2496. 梦 2533. 渺小 2516. 棉花 měngliè 2495. 猛烈 miǎoxiǎo 2534. 蔑视 méngyá 2494. 萌芽 miǎo 2532. 秒 2512. 密切 méng 2493. 蒙 miáotiao 2531. 苗条 mièshì ménzhěn 2492. miáoxiě 2530. 描写 mìqiè mén 2491. 门 miàntiáo 2539. 民族 mǐngǎn 2540. 敏感 miǎnyì mǐnjié 2519. 免疫 2541. 敏捷 mī miǎnlì mǐnruì 2498. 眯 2520. 勉励 2542. 敏锐 míbǔ 2499. 弥补 miǎnqiǎng 2521. 勉强 - 80 - míngbai 2543. 明白
 40. 40. míngmíng 2544. mótuōchē 2566. 摩托车 明明 míngquè mófàn 2545. 明确 2567. 模范 míngtiān 2568. 模仿 míngxiǎn 2589. 目前 mùtou 2590. 木头 móhu mùyù 2569. 模糊 2547. 明显 2591. 沐浴 míngxìnpiàn móshì 2570. 模式 明信片 míngxīng 2549. mùqián mófǎng 2546. 明天 2548. mùlù 2588. 目录 móxíng N 2571. 模型 ná míngcì móguǐ 2592. 拿 2550. 名次 2572. 魔鬼 明星 míng'é móshù 2551. 名额 2573. 魔术 míngfùqíshí mǒshā 2552. 名副其实 2574. 抹杀 míngpái mòmíng-qímiào 2553. 名牌 2575. míngpiàn 2554. mòmò 2576. 默默 名片 míngshèng gǔjì 2555. 名胜 古迹 mòshēng 2577. 命名 móuqiú 2579. 谋求 mǒu 2580. 某 nà nàr 2596. 那 (那儿) nàmènr 2597. 纳闷儿 nǎinai múyàng 2599. 耐心 nàiyòng 2600. 耐用 nán 2601. 南 2581. 模样 nán mǔqīn 2602. 难 mìngyùn 2560. 命运 nǎpà 2595. 哪怕 nàixīn mìngmíng 2559. nǎr 2594. 哪 (哪儿) 2578. 墨水儿 mìnglìng 2558. 命令 nǎ 2598. 奶奶 míngzi 2557. 名字 陌生 2593. 拿手 mòshuǐr míngyù 2556. 名誉 莫名其妙 náshǒu 2582. 母亲 nándào mō mǔyǔ 2603. 难道 2561. 摸 2583. 母语 nándé mōsuǒ 2562. 摸索 mùbiāo 2584. 目标 mó mùdì 2563. 膜 2585. 目的 mócā mùdǔ 2564. 摩擦 2586. 目睹 móhé 2565. 磨合 mùguāng 2587. 目光 - 81 - 2604. 难得 nánguài 2605. 难怪 nánguò 2606. 难过 nánkān 2607. 难堪
 41. 41. nánkàn 2608. 难看 nǐdìng 2630. 拟定 nánmiǎn 2609. 难免 nián 2631. 年 nánnéng-kěguì 2610. 难能可贵 2632. 年代 nánrén 2612. 男人 nónglì niánjì 2635. 年纪 2636. 年龄 nóngyè 2658. 农业 niánqīng 2637. 年轻 nòng 2659. 弄 niàn 2638. 念 nèihán 2617. 内涵 nóngmín 2657. 农民 niánlíng nèi 2616. 内 nóngcūn 2655. 农村 2656. 农历 ne 2615. 呢 2654. 浓厚 niánjí nǎohuǒ 2614. 恼火 nónghòu 2634. 年级 nǎodai 2613. 脑袋 2653. 浓 niándù 2633. 年度 扭转 nóng niándài nánshòu 2611. 难受 niǔzhuǎn 2652. núlì 2660.奴隶 niǎo 2639. 鸟 nèikē niē 2618. 内科 2640. 捏 nǔlì 2661.努力 nuǎnhuo 2662. 暖和 nèimù nín nuó 2619. 内幕 2641. 您 2663. 挪 nèiróng 2620. 内容 níng 2642. 拧 nèizài 2621. 内在 nǚ'ér 2664. 女儿 nínggù 2643. 凝固 nǚrén 2665. 女人 nèn níngjù nǚshì 2622. 嫩 2644. 凝聚 2666. 女士 néng 2623. 能 níngshì 2645. 凝视 nénggàn 2624. 能干 nìngkě 2646. 宁可 nénglì 2625. 能力 nìngkěn 2647. 宁肯 néngliàng 2626. 能量 néngyuán 2627. 能源 nüèdài 2667. 虐待 nìngyuàn 2648. 宁愿 niúnǎi 2649. 牛奶 ńg niúzǎikù 2628. 嗯 2650. 牛仔裤 nǐ niǔkòur 2629. 你 2651. 纽扣儿 - 82 - O ò 2668. 哦 ōudǎ 2669. 殴打 Ōuzhōu 2670. 欧洲 ǒu'ěr 2671. 偶尔
 42. 42. ǒurán 2672. 偶然 pànjué 2692. 判决 ǒutù 2673. 呕吐 pànwàng 2693. 盼望 pángbiān 2694. P 旁边 pángdà pā 2695. 庞大 2674. 趴 páshān pàng 2696. 胖 2675. 爬山 pāi pāoqì 2697. 抛弃 2676. 拍 páichì pàomò 2699. 泡沫 páiduì 2679. 排队 2681. 排列 páiqiú 2682. 排球 páihuái 2683. 徘徊 pài 2684. 派 pàibié 2685. 派别 pàiqiǎn 2686. 派遣 pāndēng 2687. 攀登 pánxuán 2688. 盘旋 pánzi 2689. 盘子 pàn 2690. 畔 pànduàn 2691. 判断 2716. 披 pī 2717. 劈 pī 2718. 批 pīfā 2719.批发 2720. 批判 péi páiliè pī 2698. 跑步 2700. 陪 páifàng 2715. 碰见 pīpàn 2678. 排除 2680. 排放 pèngjiàn pǎobù 2677. 排斥 páichú pěng 2714. 捧 2721. 批评 pīzhǔn 2722. 批准 péicháng 2701. pīpíng 赔偿 píbèi 2723. 疲惫 péixùn píjuàn 2702. 培训 2724. 疲倦 péiyǎng 2703. 培养 péiyù 2704. 培育 píláo 2725. 疲劳 pífū 2726.皮肤 pèibèi pígé 2705. 配备 2727. 皮革 pèihé píxié 2706. 配合 2728. 皮鞋 pèi'ǒu píjiǔ 2707. 配偶 2729. 啤酒 pèitào 2708. 配套 píqi 2730.脾气 pèifu pǐ 2709. 佩服 2731. 匹 pén pìgu 2710. 盆 2732. 屁股 péndì 2711. 盆地 pēngrèn 2712. 烹饪 péngyou 2713. 朋友 - 83 - pìrú 2733. 譬如 piān 2734. 篇 piānchā 2735. 偏差
 43. 43. piānjiàn 2736. 偏见 pǐndé 2758. 品德 piānpì 2737. 偏僻 pǐnxíng 2759. 品行 piānpiān 2738. 偏偏 2782. 瓶子 pǐnzhǒng 2761. 片断 píng píng 2764. 平 píngcháng 2765. piànmiàn 2744. 片面 飘扬 píngfán píngfāng 2768. 平方 piāofú 2747. 漂浮 pínghéng 2769. píngmiàn 2772. píngshí píngtǎn 2774. 平坦 pínfán 2753. 频繁 píngxíng 2775. 平行 pínlǜ 2754. 频率 pínfá 2755. 贫乏 pínkùn 2756. 贫困 pǐncháng 2757. 品尝 平面 2773. 平时 píndào 2752. 频道 pò 2786. 破 pòchǎn 2787. 破产 pòhuài 2788. 破坏 pòlì 2789.破例 pòbùjídài 2790.迫不及待 pòhài pòqiè píngjūn pīnmìng 2751. 拼命 pō 2785. 颇 2791. 迫害 2771. 平均 pīnbó 2750. 拼搏 pō 2784. 泼 平衡 2770. 平静 piàoliang 2749. 漂亮 pō 2783. 坡 píngjìng piào 2748. 票 平等 2767. 平凡 piāoyáng 2746. 平常 píngděng 2766. piāo 2745. 飘 乒乓球 2763. 凭 piànkè 2743. 片刻 品种 pīngpāngqiú 2762. piànduàn 2742. 屏障 2760. 品质 piàn 2741. 片 2781. píngzi piàn 2740. 骗 píngzhàng pǐnzhì piányi 2739. 便宜 píngguǒ 2780. 苹果 píngyuán 2776. 平原 pínggū 2777. 评估 2792. 迫切 pòlì 2793.魄力 pū 2794. 扑 pū 2795. 铺 pútao 2796. 葡萄 pǔbiàn 2797. 普遍 pǔjí 2798.普及 pǔtōnghuà 2799. 普通话 píngjià pǔshí 2778. 评价 2800. 朴实 pínglùn 2779. 评论 - 84 - pǔsù 2801. 朴素
 44. 44. pùbù qízhì qìcái 2802. 瀑布 2822. 旗帜 2844. 器材 qíquán 2823. 齐全 Q qíxīn-xiélì qī 2824. 齐心协力 2803. 七 qīdài qìgài qījiān 2805. 期间 2808.欺负 qīpiàn 2809. 欺骗 qīliáng 2810. 凄凉 qīzi 2811.妻子 qí 2812. 骑 qícì 2813.其次 qíshí 2814. 其实 qítā 2815.其他 qǐchū qìhòu 2849. 气候 qǐchuáng 2828. 起床 2829. 起飞 2851. 气色 qǐfú 2830.起伏 qǐhòng 2831. 起哄 qǐlái 2832. 起来 2855. 气压 qǐyì 2834.起义 qǐyuán 2835. 起源 qǐchéng 2836. 启程 qǐfā 2838. 启示 qǐshì qíguài 2839. 启事 qìjīn-wéizhǐ 2856. 迄今为止 qìyóu 2857. 汽油 qiā 2858. 掐 qiàdàng 2859. 恰当 qiàdàohǎochù 2860. 恰到好处 qiàqiǎo 2861. 恰巧 qǐgài qiàtán 2840. 乞丐 2862. 洽谈 qǐtú 2841.企图 2820. 奇妙 qǐyè qípáo 2842. 企业 2821. 旗袍 qìxiàng 2854. 气象 2833. 起码 2817. 其中 qímiào qìwèi 2853. 气味 qìyā qǐshì qíjì qìshì 2852. 气势 qǐmǎ 2816. 其余 2819.奇迹 2850. 气魄 qìsè 2837.启发 2818. 奇怪 qìpò qǐfēi qíyú qízhōng qìgōng 2848. 气功 2827. 起初 2806. 期望 qīfu 2846. 气氛 2847. 气概 qǐcǎo 2807. 期限 qìfēn qíshì 2826. 起草 qīxiàn 2845. 器官 2825. 歧视 2804. 期待 qīwàng qìguān qǐyǒu-cǐlǐ 2843.岂有此理 - 85 - qiān 2863. 牵 qiānchě 2864. 牵扯 qiānzhì 2865. 牵制
 45. 45. qiān 2866. 千 qiàn 2888. 欠 qiānfāng-bǎijì 2867. 千方百计 qiāng 2889. 枪 qiānwàn 2868. 千万 2890. 墙 签证 2894. 抢 2895. 抢劫 2899. 悄悄 前面 2917. 钦佩 qínfèn 2918. 勤奋 qínjiǎn 2919. 勤俭 qínkěn 2920. 勤恳 qínláo 2921. 勤劳 qiáo 2900. 瞧 qīng 2922. 氢 qiáo 2901. 桥 qiánmiàn 2880. qīnpèi qiāoqiāo qiánjǐng 2879. 前景 2916. 侵略 qiāo 2898. 敲 qián 2878. 钱 qīnlüè qiǎngpò 2897. 强迫 qiānxùn 2877. 谦逊 qīnfàn 2915. 侵犯 qiǎngjiù 2896. 抢救 qiānxū 2876. 谦虚 qīnzì 2914. 亲自 qiǎngjié qiānxǐ 2875. 迁徙 qīnshēn 2913. 亲身 qiǎng qiānjiù 2874. 迁就 2912. 亲热 qiángzhì 2893. 强制 qiānzì 2873. 签字 qīnrè qiángliè qiānzhèng 2872. 强调 2892. 强烈 qiānshǔ 2871. 签署 2911. 亲切 qiángdiào 2891. qiāndìng 2870. 签订 qīnqiè qiáng qiānbǐ 2869. 铅笔 qīnqi 2910. 亲戚 qīng 2923. 青 qiáoliáng 2902. 桥梁 qiántí qiǎokèlì 2881. 前提 2903. 巧克力 qīngchūn 2924. qiántú 2882. 前途 qiánlì 2883. 潜力 qiánshuǐ 2884. 潜水 qiányí-mòhuà 2885. 潜移默化 qiǎn 2886. 浅 qīngshàonián 2925. qiǎomiào 2904. 巧妙 2926. 轻 qīng'éryìjǔ 2927. 轻而易举 qiē 2906. 切 青少年 qīng qiào 2905. 翘 青春 qīngshì 2928. 轻视 qiè'érbùshě 2907. 锲而不舍 qīngsōng 2929. qièshí 2908. 切实 qiǎnzé 2909. 亲爱 qīngchè 2930. 清澈 qīn'ài 2887. 谴责 - 86 - 轻松 qīngchén 2931. 清晨
 46. 46. qīngchú 2932. 清除 qīngchu 2933. 清楚 qīngdàn 2934. 清淡 qīngjié 2935. 清洁 qīnglǐ 2936. 清理 qīngxī 2937. 清晰 qīngxǐng 2938. 清醒 qīngzhēn 2939. 清真 qīngtīng 2940. 倾听 qīngxiàng 2941. 倾向 qīngxié 2942. 倾斜 qíng 2943. 晴 qínglǎng 2944. 晴朗 qíngbào 2945. 情报 qǐngjiǎn 2954. 请柬 qǔxiāo 2976. 取消 qǐngjiào 2955. 请教 qǔzi 2977. 曲子 qǐngkè 2956. 请客 qù 2978. 去 qǐngqiú 2957. 请求 qùnián 2979. 去年 qǐngshì 2958. 请示 qùshì 2980. 去世 qǐngtiě 2959. 请帖 qùwèi 2981. 趣味 qìngzhù 2960. 庆祝 quān 2982. 圈 qióng 2961. 穷 quāntào 2983. 圈套 qiū 2962. 秋 quánbù 2984. 全部 qiūlíng 2963. 丘陵 quánjú 2985. 全局 qiúmí quánlìyǐfù 2964. 球迷 2986. 全力以赴 qūbié quánmiàn 2965. 区别 2987. qūfēn 2966. 区分 全面 quánhéng 2988. 权衡 qūyù quánlì 2967. 区域 2989. 权力 qíngjié qūfú quánlì 2946. 情节 2968. 屈服 2990. 权利 qíngjǐng 2947. 情景 qíngkuàng 2948. 情况 qūshì 2969. 趋势 qūzhé quányì 2970. 曲折 2992. 权益 qínglǐ qūzhú 2949. 情理 2971. 驱逐 qíngxíng 2950. 情形 qíngxù 2951. 情绪 qǐng 2952. 请 quánwēi 2991. 权威 qúdào 2972. 渠道 qǔ quántou 2993. 拳头 quǎn 2994. 犬 quàn 2973. 娶 2995. 劝 qǔ quēdiǎn 2974. 取 2996. 缺点 qǐngjià qǔdì quēfá 2953. 请假 2975. 取缔 2997. 缺乏 - 87 -
 47. 47. quēkǒu 2998. 缺口 rǎng 3018. 嚷 quēshǎo 2999. 缺少 ràng 3019. 让 quēxí 3000. 缺席 3020. 让步 3041. 人类 rénmínbì 3042. 人民币 ráoshù 3021. 饶恕 qué 3002. 瘸 rénlèi ràngbù quēxiàn 3001. 缺陷 rénkǒu 3040. 人口 rǎoluàn 3022. 扰乱 rénshēng 3043. 人生 rénshì 3044. 人士 què rào rénshì 3003. 却 3023. 绕 3045. 人事 quèbǎo 3004. 确保 rěhuò rénwéi 3024. 惹祸 3046. 人为 quèdìng 3005. 确定 rè rénwù 3025. 热 3047. 人物 quèlì rè'ài 3006. 确立 3026. 热爱 quèqiè 3007. 确切 quèrèn 3008. 确认 quèshí 3009. 确实 quèxìn 3010. 确信 rèlèi-yíngkuàng 3027. 热泪盈眶 rénxìng 3048. 人性 rényuán 3049. 人员 rèliè rénzhì 3028. 热烈 3050. 人质 rèmén réncí 3029. 热门 3051. 仁慈 rènao rěnbuzhù 3030. 热闹 3052. 忍不住 qún rèqíng rěnnài 3011. 群 3031. 热情 3053. 忍耐 qúnzhòng 3012. 群众 rèxīn 3032. 热心 qúnzi rén 3013. 裙子 3033. 人 rěnshòu 3054. 忍受 rèndìng 3055. 认定 réncái 3034. 人才 R rènkě 3056. 认可 réndào rán'ér 3014. 然而 ránhòu 3015. 然后 ránshāo 3016. 燃烧 rǎn 3017. 染 3035. 人道 rènshi 3057. 认识 réngé rènwéi 3036. 人格 3058. 认为 réngōng 3037. 人工 rènzhēn 3059. 认真 rénjia rènhé 3038. 人家 3060. 任何 rénjiān 3039. 人间 - 88 - rènmìng 3061. 任命
 48. 48. rènwu 3062. 任务 róngrěn 3084. 容忍 rènxìng 3063. 任性 róngyì 3085. 容易 rènyì 3064. 任意 任重道远 3086. 荣幸 sànfā róuhé sǎngzi 3089. 柔和 3109. 嗓子 rúguǒ 3090. 如果 3091. 如何 3111. 嫂子 rújīn sècǎi 3092. 如今 3112. 色彩 rùkǒu sēnlín 3093. 入口 3113. 森林 rìjì 3072.日记 ruǎn 3094. 软 rìlì 3073.日历 3095. 软件 3115. 刹车 shāfā 3096. 弱 3116. 沙发 ruòdiǎn 3097. 弱点 rìyì 3076.日益 shāchē ruò rìxīn-yuèyì 3075. 日新月异 shā 3114. 杀 ruǎnjiàn rìqī 3074.日期 3110. 丧失 sǎozi rìchéng 3071. 日程 sàngshī rúhé rìcháng 3070. 日常 sànbù 3107. 散步 3108. 散发 rì 3069. 日 3106. 散布 róu réngrán 3068. 仍然 sànbù 3088. 揉 réngjiù 3067. 仍旧 3105. 散文 róngyù 3087. 荣誉 rēng 3066. 扔 sǎnwén róngxìng rènzhòng-dàoyuǎn 3065. sǎn 3104. 伞 shāmò 3117. 沙漠 ruògān 3098. 若干 shātān 3118. 沙滩 rìyòngpǐn shá 3077. 日用品 3119. 啥 rónghuà 3078. 融化 róngqià S shǎ sāhuǎng 3120. 傻 3099. 撒谎 3079. 融洽 sǎ róngjiě shāixuǎn 3100. 洒 3080. 溶解 róngmào 3121. 筛选 shài sāi 3122. 晒 3101. 腮 shānchú 3081. 容貌 sān róngnà 3102. 三 3082. 容纳 róngqì sānjiǎo 3123. 删除 shānmài 3124. 山脉 3103. 三角 3083. 容器 shǎndiàn 3125. - 89 - 闪电
 49. 49. shǎnshuò 3126. 闪烁 shàncháng 3127. 擅长 shànzì 3128. 擅自 shànliáng 3129. 善良 shànyú 3130. 善于 shànzi 3131. 扇子 shāngbiāo 3132. 商标 shāngdiàn 3133. 商店 shāngliang 3134. 商量 shāngpǐn 3135. 商品 shāngyè 3136. 商业 shāngnǎojīn 3137. 伤脑筋 shāngxīn 3138. 伤心 shàng 3139. 上 shàngbān 3140. 上班 shàngdàng 3141. 上当 shàngjí 3142. 上级 shàngjìnxīn 3143. 上进心 shàngrèn 3144. 上任 shàngwǎng 3145. 上网 shàngwǔ 3146. 上午 shàngyǐn 3147. 上瘾 shàngyóu 3148. 上游 shèshìdù 3170. 摄氏度 shāo 3149. 捎 shèyǐng 3171. 摄影 shāo 3150. 梢 shéi 3172. 谁 shāowēi 3151. 稍微 shēn 3173. 伸 sháozi 3152. 勺子 shēn 3174. 深 shǎo 3153. 少 shēn'ào 3175. 深奥 shào 3154. 哨 shēnchén 3176. shēchǐ 3155. 奢侈 shēnkè 3177. 深刻 shé 3156. 蛇 shēnqíng-hòuyì 3178. shétou 3157. 舌头 shēnbào shēnqǐng 3180. shèbèi 3159. 设备 申请 shēncái 3181. 身材 shèjì 3160. 设计 深情厚谊 3179. 申报 shěbude 3158. 舍不得 深沉 shēnfèn 3182. 身份 shèlì shēntǐ 3161. 设立 3183. 身体 shèshī 3162. 设施 shēnshì 3184. 绅士 shèxiǎng 3163. 设想 shēnyín 3185. 呻吟 shèzhì 3164. 设置 shénhuà 3186. 神话 shèhuì 3165. 社会 shénjīng 3187. 神经 shèqū 3166. 社区 shénmì 3188. 神秘 shèjī 3167. 射击 shénqí 3189. 神奇 shèjí shénqì 3168. 涉及 3190. 神气 shèqǔ 3169. 摄取 - 90 - shénqíng 3191. 神情
 50. 50. shénsè 3192. 神色 shēngrì 3214. 生日 shénshèng 3193. 神圣 shēngshū 3215. shéntài 3194. 神态 shēngtài 3216. 生态 shénxiān 3195. 神仙 shēngwù 3217. 生物 shénme 3196. 什么 shēngxiào 3218. shěnchá 3197. 审查 shēngxiù shēngyù 3220. 生育 shěnměi 3199. 审美 shēngchù 3221. shěnpàn 3200. 审判 慎重 3225. 生病 3226. 声誉 shéngzi 3227. 绳子 shēngchǎn 3206. 生产 shěng 3228. 省 shēngcún 3207. 生存 shěnghuì 3229. shēngdòng 3208. 生动 生活 3230. 3231. 剩 shèngchǎn 3232. shēnglǐ 3211. 生理 生命 shèngkāi shèngqíng 3234. shēngqì 3213. 生气 盛产 3233. 盛开 shēngmìng 3212. 省略 shèng shēngjī 3210. 生机 省会 shěnglüè shēnghuó 3209. 声音 shēngyù shēngbìng 3205. 声势 shēngyīn shēng 3204. 升 声明 shēngshì 3224. shènzhòng 3203. 声调 shēngmíng 3223. shènzhì 3202. 甚至 牲畜 shēngdiào 3222. shèntòu 3201. 渗透 生效 3219. 生锈 shěnlǐ 3198. 审理 生疏 盛情 shèngxíng 3235. 盛行 - 91 - shèngfù 3236. 胜负 shènglì 3237. 胜利 shī 3238. 诗 shībài 3239. 失败 shīmián 3240. 失眠 shīqù 3241. 失去 shīwàng 3242. 失望 shīwù 3243. 失误 shīyè 3244. 失业 shīzōng 3245. 失踪 shīfàn 3246. 师范 shīfu 3247. 师傅 shījiā 3248. 施加 shīzhǎn 3249. 施展 shīrùn 3250. 湿润 shītǐ 3251. 尸体 shīzi 3252. 狮子 shí 3253. 拾 shí 3254. 十 shífēn 3255. 十分 shízú 3256. 十足 shíbié 3257. 识别
 51. 51. shíchā 3258. 时差 shíxiàn 3280. 实现 shícháng 3259. 时常 shíxíng 3281. 实行 shídài shíyàn 3260. 时代 3282. 实验 shí'ér 3261. 时而 shíyòng 3283. 实用 shíguāng 3262. 时光 shìlì 3303. 势力 shìbīng 3304. 士兵 shìchǎng 3305. 市场 shízài shìdài 3284. 实在 3306. 世代 shíhou 3263. 时候 shìbì 3302. 势必 shízhì shìjì 3285. 实质 3307. 世纪 shíjī shípǐn shìjiè 3264. 时机 3286. 食品 3308. 世界 shíjiān shíwù 3265. 时间 3287. 食物 shìjièguān 3309. 世界观 shíkè shítou shìde 3266. 时刻 3288. 石头 3310. 似的 shímáo 3267. 时髦 shíyóu shìfàn 3289. 石油 3311. 示范 shíqī shǐ shìwēi 3268. 时期 3290. 使 3312. 示威 shíshàng 3269. 时尚 shǐjìnr 3291.使劲儿 shíshì 3270. 时事 shǐmìng 3292. 使命 shízhuāng 3271. 时装 shǐyòng 3293. 使用 shíhuà 3272. 实话 shǐzhōng 3294. 始终 shìyì 3313. 示意 shìfàng 3314. 释放 shìgù 3315. 事故 shìjì 3316. 事迹 shíhuì shì shìjiàn 3273. 实惠 3295. 是 3317. 事件 shíjì 3274. 实际 shìfēi 3296. 是非 shìqing 3318. 事情 shíjiàn shìfǒu shìshí 3275. 实践 3297. 是否 3319. 事实 shílì 3276. 实力 shíshī 3277. 实施 shíshì-qiúshì 3278. 实事求是 shì shìtài 3298. 试 3320. 事态 shìjuàn 3299. 试卷 shìwù 3321. 事务 shìtú shìwù 3300. 试图 3322. 事物 shíxí shìyàn 3279. 实习 3301. 试验 - 92 - shìxiān 3323. 事先
 52. 52. shìxiàng 3324. 事项 shǒushì 3346. 手势 shìyè 3325. 事业 shǒushù 3347. 手术 shìhé 3326. 适合 3348. 手套 shūcài shǒuzhǐ 3351. 手指 shǒudū 3352. 首都 shǒuxiān 3353. 首先 shìshì 3332. 逝世 shǒuyào 3354. 首要 shōu 3333. 收 shǒuhù 3355. 守护 shōucáng 3334. 收藏 shòu 3356. 瘦 shōuhuò 3335. 收获 shòubuliǎo 3357. 受不了 shōujù 3336. 收据 shòudào 3358. 受到 shōurù 3337. 收入 shòushāng 3359. shōushi 3338. 收拾 shòuzuì shòuhuòyuán 3361. shōuyì 3340. 收益 shōuyīnjī 3341. 收音机 shǒubiǎo 3342. 手表 shǒufǎ 3343. 手法 shǒugōng 受伤 3360. 受罪 shōusuō 3339. 收缩 shūrù 3371. 输入 3372. 蔬菜 shìyě 3331. 视野 3370. 输 shǒuyì shìxiàn 3330. 视线 shū 3350. 手艺 shìlì 3329. 视力 3369. 书面 shǒuxù 3349. 手续 shìyìng 3328. 适应 shūmiàn shǒutào shìyí 3327. 适宜 shūjià 3368. 书架 售货员 shòumìng 3362. shūchàng 3373. 舒畅 shūfu 3374. 舒服 shūshì 3375. 舒适 shūhu 3376. 疏忽 shūshu 3377. 叔叔 shūzi 3378. 梳子 shúliàn 3379. 熟练 shúxī 3380. 熟悉 shǔ 3381. 数 shǔbiāo 3382. 鼠标 shǔyú 3383. 属于 shù 寿命 3384. 竖 shòuyǔ shù 3363. 授予 3385. 束 shū shùfù 3364. 书 3386. 束缚 shūfǎ shù 3365. 书法 3387. 树 shūjí shùlì 3366. 书籍 3388. 树立 shǒujī shūjì shù'é 3345. 手机 3367. 书记 3389. 数额 3344. 手工 - 93 -
 53. 53. shùjù shuǐlóngtóu 3412. 水龙头 3390. 数据 shùliàng shuǐní 3391. 数量 3413. 水泥 shùmǎ shuǐpíng 3392. 数码 3414. 水平 shùmù sīwéi 3434. 思维 sīxiǎng 3435. 思想 sīxù 3436. 思绪 shuì sīrén 3415. 税 3393. 数目 3437. 私人 shùxué shuìjiào 3394. 数学 3416. 睡觉 shùzì shùnbiàn 3395. 数字 3417. 顺便 sīzì 3438.私自 sīwen 3439. 斯文 shuā yá shùnlì sǐ 3396. 刷 牙 3418. 顺利 3440. 死 shuǎ shùnxù 3397. 耍 3419. 顺序 shuāi shuōbudìng 3398. 摔 3420. 说不定 shuāilǎo shuōfú 3399. 衰老 3421. 说服 shuāituì shuōhuà 3400. 衰退 3422. 说话 shuǎi shuōmíng 3401. 甩 3423. shuài shuòshì 3402. 帅 3424. 硕士 shuàilǐng shuàn huǒguō 火锅 shuāng 3405. 双 shuāngbāotāi 3406. 双胞胎 shuāngfāng 3407. 双方 shuǎngkuài 3408. 爽快 3441. 死亡 sì 3442. 四 sìzhī 3443. 四肢 sìhū 3444. 似乎 sìmiào 3445. 寺庙 sìwújìdàn 3446. 肆无忌惮 sī sìyǎng 3425. 撕 3403. 率领 3404. 涮 说明 sǐwáng 3447. 饲养 sīchóu 3426. 丝绸 sīháo 3427. 丝毫 sīfǎ 3428.司法 sījī 3429.司机 sǒng 3448. 耸 sòng 3449. 送 sōu 3450. 艘 sōusuǒ 3451. 搜索 sīlìng sūxǐng 3430. 司令 3452. 苏醒 shuǐ sīkǎo súhuà 3409. 水 3431. 思考 3453. 俗话 shuǐguǒ 3410. 水果 sīniàn sùdù 3432. 思念 3454. 速度 shuǐlì sīsuǒ sùliàodài 3411. 水利 3433. 思索 3455. 塑料袋 - 94 -
 54. 54. sùzào sǔnhuài táijiē 3456. 塑造 3478. 损坏 sùshè sǔnshī tài 3457. 宿舍 3479. 损失 3499. 太 sùshí zhǔyì 3458. 素食 主义 suōduǎn 3480. 缩短 sùzhì 3459. 素质 suōxiǎo 3481. 缩小 sùsòng 3460. 诉讼 3500. 太极拳 tàikōng 3501. 太空 suǒ tàitai 3502. 太太 suǒ 3483. 所 suàn 3462. 算 tàijíquán 3482. 锁 suān 3461. 酸 3498. 台阶 suǒwèi 3484. 所谓 tàiyáng 3503. 太阳 tàidǒu 3504. 泰斗 suànle suǒyǐ tàidu 3463. 算了 3485. 所以 3505. 态度 suànshù 3464. 算数 suǒyǒu 3486. 所有 tānhuàn 3506. 瘫痪 suīrán suǒpéi tānlán 3465. 虽然 3487. 索赔 3507. 贪婪 suíbiàn 3466. 随便 suǒxìng 3488. 索性 suíjí 3467. 随即 suíshēn tānr 3509. 摊儿 T tán 3468. 随身 tā suíshí 3489. 他 3469. 随时 suíshǒu 3470. 随手 tānwū 3508. 贪污 3510. 谈 tánpàn 3511. 谈判 tā 3490. 她 tán gāngqín 3512. 弹 tā 钢琴 suíyì 3491. 它 3471. 随意 tā 3513. 弹性 3492. 塌 tǎnbái suízhe 3472. 随着 suì tánxìng tāshi 3493. 踏实 3514. 坦白 tǎnshuài 3473. 碎 tǎ suì 3494. 塔 tàncè tái 3516. 探测 3474. 岁 suìyuè 3475. 岁月 suìdào 3476. 隧道 sūnzi 3515. 坦率 3495. 抬 tànsuǒ 3517. 探索 tái 3496. 台 tàntǎo táifēng 3497. 台风 3477. 孙子 3518. 探讨 tànwàng 3519. 探望 - 95 -
 55. 55. tànqì tèdiǎn tícái 3520. 叹气 3542. 特点 3564. 题材 tèdìng tímù 3543. 特定 3565. 题目 tāng 3521. 汤 táng 3522. 糖 tèsè tǐhuì 3544. 特色 3566. 体会 tánghúlu tèshū 3523. 糖葫芦 3545. 特殊 tǎng 3524. 躺 tǎngruò 3525. 倘若 tàng 3526. 烫 tàng 3527. 趟 tǐjī 3567.体积 tèyì 3546.特意 tǐliàng 3568. 体谅 tèzhēng 3547. 特征 tǐmiàn 3569. 体面 téng 3548. 疼 tǐtiē 3570.体贴 téng'ài 3549. 疼爱 tǐxì 3571.体系 tāo tī zúqiú tǐxiàn 3528. 掏 3550. 踢 足球 3572. 体现 tāotāo-bùjué 3529. 滔滔不绝 táo 3530. 桃 táo 3531. 逃 tí tǐyàn 3551. 提 3573. 体验 tíbá 3552.提拔 tǐyù 3574.体育 tíchàng 3553. 提倡 táobì 3554. 提纲 3575. 天才 tígāng 3532. 逃避 tiāncái tiānkōng 3576. 天空 táocí tígāo tiānlúnzhīlè 3533. 陶瓷 3555. 提高 3577. 天伦之乐 táoqì tígōng tiānqì 3534. 淘气 3556. 提供 3578. 天气 táotài tíliàn tiānránqì 3535. 淘汰 3557. 提炼 3579. 天然气 tǎojià-huánjià 3536. 讨价还价 tǎolùn 3537. 讨论 tǎoyàn 3538. 讨厌 tíqián 3558. 提前 tíshì 3559. 提示 tíwèn 3560. 提问 tào tíxǐng 3539. 套 3561. 提醒 tèbié 3540. 特别 tècháng 3541. 特长 tíyì 3562.提议 tí tiānshēng 3580. 天生 tiāntáng 3581. 天堂 tiānwén 3582. 天文 tiānzhēn 3583. 天真 tián 3584. 甜 tiánjìng 3563. 题 3585. 田径 - 96 -
 56. 56. tiányě tíngbó 3586. 田野 3608. 停泊 tiánkòng 3587. 填空 tóngzhì 3630. 同志 tíngdùn tónghuà 3609. 停顿 tiǎn tíngzhǐ 3588. 舔 3631. 童话 tǒngchóu-jiāngù 3610. 停止 3632. 统筹兼顾 tiāoti tíngzhì tǒngjì 3589. 挑剔 3611. 停滞 3633. 统计 tiáo tíngzi 3590. 条 3612. 亭子 tiáojiàn 3591. 条件 tǐng tǒngyī 3613. 挺 3635. 统一 tiáokuǎn 3592. 条款 tǐngbá tiáohé 3595. 调和 3615. tōngguò tōngsú tōngxùn 3619. 通讯 tiáojiě 3598. 调解 tōngyòng 3620. tiáoliào 3599. 调料 tōngzhī tóng 3622. 铜 tiáozhěng 3601. 调整 tiǎobō 3602. 挑拨 tiǎoxìn 3603. 挑衅 tiǎozhàn 3604. 挑战 tiàowǔ 3605. 跳舞 tiàoyuè 3606. 跳跃 通用 3621. 通知 tiáopí 3600. 调皮 膨胀 3618. 通俗 tiáojié 3597. 调节 tòngkuài 3638. 痛快 tōnghuò péngzhàng 3617. 通货 tóngkuàng 3623. 铜矿 tóngbāo 3624. 同胞 tóngqíng 3625. 同情 tóngshí 3626. 同时 tóngshì 3627. 同事 tóngxué 3628. 同学 tīng tóngyì 3607. 听 3629. 同意 - 97 - tòngkǔ 3637. 痛苦 通常 3616. 通过 tiáojì 3596. 调剂 3636. 统治 tōngcháng tiáoyuē 3594. 条约 tǒngzhì 3614. 挺拔 tiáolǐ 3593. 条理 tǒngtǒng 3634. 统统 tóufa 3639. 头发 tóujī 3640. 投机 tóupiào 3641. 投票 tóuxiáng 3642. 投降 tóuzhì 3643. 投掷 tóuzī 3644. 投资 tòumíng 3645. 透明 tū 3646. 秃 tūchū 3647. 突出 tūpò 3648. 突破 tūrán 3649. 突然 tú'àn 3650. 图案 túshūguǎn 3651. 图书馆
 57. 57. túdì 3652.徒弟 tuǐ wāiqū 3674. 腿 3694. 歪曲 tújìng tuì wài 3653. 途径 3675. 退 3695. 外 túmǒ tuìbù 3654. 涂抹 3676. 退步 tǔdì 3655.土地 3696. 外表 tuìxiū 3677. 退休 tǔdòu 3656. 土豆 wàibiǎo wàiháng 3697. 外行 tūnyàn 3678. 吞咽 wàijiāo 3698. 外交 tǔrǎng tuō wàijiè 3657. 土壤 3679. 脱 3699. 外界 tù tuōlí 3658. 吐 3680. 脱离 tùzi 3659.兔子 3681. 拖延 团圆 wán 3703. 完 wánbèi 3704. 完备 tuǒxié wánbì 3685. 妥协 3705. 完毕 tuī 3664. 推 wán 3702. 丸 tuǒshàn 3684. 妥善 tuányuán 3663. 3701. 弯 tuǒdang 3683. 妥当 tuántǐ 3662. 团体 wān tuōyùn 3682. 托运 tuánjié 3661. 团结 3700. 外向 tuōyán tuán 3660. 团 wàixiàng tuǒyuán 3686. 椭圆 tuīcè 3687. 唾沫 3706. tuòmo 3665. 推测 wánchéng wánměi 3707. 完美 tuīchí 3666. 推迟 tuīcí 3667. 推辞 wánquán 3708. W 3668. 推翻 wáwa 3709. 完善 3688. 挖掘 3669. 推广 tuījiàn 3670. 推荐 tuīlǐ 3671.推理 wánzhěng 3710. 3689. 娃娃 wǎjiě wàzi 3711. 玩 wánjù 3712. 玩具 3691. 袜子 wa 3692. 哇 3672. 推论 wāi 完整 wán 3690. 瓦解 tuīlùn tuīxiāo 完全 wánshàn wājué tuīfān tuīguǎng 完成 wánnòng 3713. 玩弄 wányìr 3693. 歪 3673. 推销 3714. 玩意儿 wángù 3715. 顽固 - 98 -
 58. 58. wánqiáng 3716. 顽强 wēixiào 3738. 微笑 wǎn 3717. 碗 wēifēng 3739. 威风 wǎnhuí 3718. 挽回 晚上 3761. 伟大 wěiqu 3740. 威力 3762. 委屈 wēiwàng 3741. 威望 wǎnshang 3720. wěidà wēilì wǎnjiù 3719. 挽救 wěiba 3760. 尾巴 wěituō 3763. 委托 wēixié 3742. 威胁 wǎnxī wēixìn 3721. 惋惜 3743. 威信 wěiyuán 3764. 委员 wàn 3722. 万 wēihài wèi 3744. 危害 3766. 喂 wànfēn 3723. 万分 wēijī wèi 3745. 危机 3767. 胃 wànyī 3724. 万一 wēixiǎn 3746. 危险 wángzǐ 3725. 王子 wéibèi wèi 3769. 为 wéifǎn wèile 3748. 违反 3770. 为了 wǎngcháng 3727. wèikǒu 3768. 胃口 3747. 违背 wǎng 3726. 往 wěizào 3765. 伪造 wéichí wèi shénme 往常 3749. 维持 3771. 为 wǎngfǎn wéihù wèi 3750. 维护 3772. 位 3728. 往返 wǎngshì 3729. 往事 wǎngwǎng 3730. 往往 wǎngluò 3731. 网络 wǎngqiú 3732. 网球 wǎngzhàn 3733. 网站 wàngjì 3734. 忘记 wàngxiǎng 3735. 妄想 wēibùzúdào 3736. 微不足道 wēiguān 3737. 微观 wéishēngsù 3751. 维生素 什么 wèiyú 3773. 位于 wéixiū wèizhì 3752. 维修 3774. 位置 wéidú wèibì 3753. 唯独 3775. 未必 wéijīn wèilái 3754. 围巾 3776. 未来 wéirào 3755. 围绕 wèimiǎn 3777. 未免 wéinán 3756. 为难 wèidào 3778. 味道 wéiqī wèijù 3757. 为期 3779. 畏惧 wéishǒu 3758. 为首 wéiyī 3759. 唯一 - 99 - wèishēngjiān 3780. 卫生间 wèixīng 3781. 卫星
 59. 59. wèiwèn 3782. 慰问 wènshì 3804. 问世 wēndài 3783. 温带 wúlài 3826. 无赖 wèntí wúlǐ-qǔnào 3805. 问题 3827. 无理取闹 wēndù wō wúliáo 3784. 温度 3806. 窝 3828. 无聊 wēnhé wǒ wúlùn 3785. 温和 3807. 我 3829. 无论 wēnnuǎn 3786. 温暖 wǒmen 3808. 我们 wēnróu 3787. 温柔 wòshì 3809. 卧室 wén 3788. 闻 3810. 握手 wúqióng-wújìn 3832. 无穷无尽 wūhēi wúshù 3811. 乌黑 3833. 无数 wénjiàn 3790. 文件 wúnéng-wéilì 3831. 无能为力 wòshǒu wénhuà 3789. 文化 wúnài 3830. 无奈 wūmiè wúwēibúzhì 3812. 污蔑 3834. 无微不至 wénjù wūrǎn wúyōu-wúlǜ 3791. 文具 3813. 污染 3835. 无忧无虑 wénmíng 3792. 文明 wūxiàn 3814. 诬陷 wénpíng 3793. 文凭 wūzi wǔ 3815. 屋子 3837. 五 wénwù 3794. 文物 wú wǔdǎo 3816. 无 3838. 舞蹈 wénxiàn 3795. 文献 wúbǐ wǔqì 3817. 无比 3839. 武器 wénxué 3796. 文学 wúzhī 3836. 无知 wúcháng 3818. 无偿 wǔshù 3840. 武术 wényǎ wúchǐ wǔxiá 3797. 文雅 3819. 无耻 3841. 武侠 wényì 3798. 文艺 wúcóng 3820. 无从 wénzhāng 3799. 文章 wěn 3800. 吻 wěndìng 3801. 稳定 wèn 3802. 问 wènhòu 3803. 问候 wúdòngyúzhōng 3821. 无动于衷 wǔzhuāng 3842. 武装 wǔrǔ 3843. 侮辱 wúfēi wù 3822. 无非 3844. 勿 wújīng-dǎcǎi 3823. 无精打采 wúkěfènggào 3824. 无可奉告 wù 3845. 雾 wùbì 3846. 务必 wúkěnàihé wùshí 3825. 无可奈何 3847. 务实 - 100 -
 60. 60. wùchā 3848. 误差 wùhuì 3849. 误会 xífu 3868.媳妇 xiázhǎi 3890. 狭窄 xíguàn 3869. 习惯 xiágǔ 3891. 峡谷 wùjiě xísú xià 3850. 误解 3870. 习俗 3892. 吓 wùlǐ 3851. 物理 wùměi-jiàlián 3852. 物美价廉 wùzhì 3853. 物质 wùzī 3854. 物资 xíjī 3871.袭击 xià 3893. 夏 xǐ xiàlìngyíng 3872. 洗 3894. 夏令营 xǐshǒujiān 3873. 洗手间 xià 3895. 下 xǐyījī 3874.洗衣机 xiàshǔ 3896. 下属 xǐzǎo 3875. 洗澡 X xiàwǔ 3897. 下午 xǐhuan xī 3876. 喜欢 xià yǔ 3898. 下 雨 3855. 溪 xǐwén-lèjiàn xiàzài xī 3877. 喜闻乐见 3899. 下载 3856. 西 xīguā 3857. 西瓜 xīhóngshì 3858. 西红柿 xīgài xǐyuè 3878. 喜悦 xiān 3900. 先 xì xiānjìn 3879. 系 3901. 先进 xìliè 3880. 系列 3859. 膝盖 xīmiè 3902. 先前 xìtǒng 3881. 系统 xiānqián 3860. 熄灭 xīqǔ 3861. 吸取 xiānsheng 3903. xìbāo 3882. 细胞 xìjié 先生 xiānmíng 3904. 鲜明 xiānyàn xīshōu 3883. 细节 3862. 吸收 xìjūn xiānqǐ xīyǐn 3884. 细菌 3906. 掀起 3863. 吸引 xìzhì xīrì 3864.昔日 xīshēng 3885. 细致 xìjù 3886.戏剧 3865. 牺牲 xiā xīwàng 3887. 瞎 3866. 希望 xiá xīyáng 3888. 霞 3867. 夕阳 3905. 鲜艳 xiānwéi 3907. 纤维 xián 3908. 弦 xián 3909. 咸 xián 3910. 嫌 xiá'ài xiányí 3889. 狭隘 3911. 嫌疑 - 101 -

×