O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Bakar2

4.949 visualizações

Publicada em

metali, hemija

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

Bakar2

 1. 1. BAKAR Autori prezentacije: Jovan Ćosović i Aleksandar Lazarević VIII-1 OŠ ”Jovan Duĉić” Beograd, novembar 2013. 
 2. 2.  Bakar je poznat od davnina, kao osnovni sastojak bronze.  Zapravo, poznat je još u praistorijsko doba, pa se i doba u ljudskoj istoriji naziva Bakarnim dobom.  Latinski naziv za bakar je cuprum iz kojeg je izveden simbol za elemenat (Cu).
 3. 3. Nalaženje:  U malim koliĉinama je u elementarnom stanju, ali uglavnom je u obliku jedinjenja.  Zastupljen je u zemljinoj kori u vidu minerala (halkopirita, halkozina,...)  Najveći izvor bakra u ishrani su morski plodovi a meĊu njima bakra najviše ima u ostrigama. Bakar se takoĊe može naći i u zrnastom crnom hlebu, mahunastom povrću, kuvanim iznutricama i kiviju.
 4. 4. Osobine:  Ĉisti bakar je crvenkasto-braon boje  Mek metal  Vrlo velike toplotne i elektriĉne provodljivosti  Na vazduhu ne podleže koroziji
 5. 5. Atomski broj Relativna atomska masa Oznaka
 6. 6. Jedinjenja:  CuSO4 ima baktericidne osobine,a bezvodni upija vodu.  Kompleksna jedinjenja bakra su stabilna.  Vodeni rastvori soli bakra(I) imaju intezivnu zelenu, a rastvori soli bakra(II) intenzivnu plavu boju.
 7. 7. Rastvori:  Bakar sa kalajem, cinkom, molibdenom i drugim prelaznim metalima ĉini grupu rastopa koji se uopšteno nazivaju bronziti.  Od njih su najpoznatiji: tombak koji podseća na zlato i koji ima veoma dobre mehaniĉke osobine i otpornost na koroziju.
 8. 8. Upotreba: Bakar se masovno upotrebljava za produkciju elektriĉnih provodnika i uopšte u elektronici.  Bakar se dodaje u razne legure. Meša se i sa srebrom i zlatom što u znatnoj meri poboljšava njihove mehaniĉke osobine.  U graĊevinarstvu se bakar koristi kao krovni pokrivaĉ i za izradu oluka, a od skora i kao materijal za oblaganje fasada. 
 9. 9. Alhemija: Alhemiĉari su znali za bakar i koristili ga.Alhemijski simbol za bakar je isti kao I simbol za ženski pol (♀).  Paracelzus, koji je praktiĉno uveo poznavanje hemije u medicinu (hemijatrija) je u terapijama koristio hemikalije, koje su izmeĊu ostalog sadržavale i bakar. 
 10. 10. Bakarno doba: Još u 6. milenijumu p.n.e. ĉovek je koristio bakar, što dokazuju perlice pronaĊene na arheološkim lokalitetima, koje su napravljene od samorodnog bakra, ali to se ne može smatrati za poĉetak metalurgije.  Period u praistoriji koji je obeležilo poĉetak metalurgije i otkriće bakra, metala koji poĉinje da se koristi u izradi primitivnog oruĊa i oružja u literaturi se naziva Bakarno doba (eneolit, halkolit ili kameno bakarno doba). 
 11. 11.  Mešanjem bakra i kalaja dobijena je tvrda legura - bronza, koja potiskuje u potpunosti kamen kao materijal za izradu predmeta. Bakar nije jedini metal po kome je nazvano ĉitavo jedno doba u praistoriji ĉoveĉanstva, upravo po bronzi naziva se sledeće doba-bronzano doba.

×