O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Chuong 2 con người môi trường

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
6/17/2010
1
Chng 2
CON NGƯ I
VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N
N I DUNG CHƯƠNG 2
Quá trình phát tri n c a con ngư i
M t s y u t tác ...
6/17/2010
2
QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N
B linh trư ng
– Primates
S ng trên cây
Th c ăn: th c v t (hái
lư m)
QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N ...
6/17/2010
3
QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N (tt)
Ngư i khéo léo – Homo Habilis (cách 2 – 1
tri u năm)
Bi t ch t o và s d ng công c ch...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 24 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (18)

Semelhante a Chuong 2 con người môi trường (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Chuong 2 con người môi trường

 1. 1. 6/17/2010 1 Chng 2 CON NGƯ I VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N N I DUNG CHƯƠNG 2 Quá trình phát tri n c a con ngư i M t s y u t tác đ ng đ n quá trình phát tri n c a con ngư i Các hình thái kinh t mà loài ngư i đã tr i qua Dân s và các v n đ v dân s QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N C A CON NGƯ I
 2. 2. 6/17/2010 2 QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N B linh trư ng – Primates S ng trên cây Th c ăn: th c v t (hái lư m) QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N (tt) Ngư i vư n Ngư i khéo léo Ngư i đ ng th ng Ngư i c n đ i Ngư i hi n đ i QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N (tt) Ngư i vư n – Australopithecus (cách 5 – 1 tri u năm) S ng trên c n, đi b ng 2 chân Th c ăn: th c v t (hái lư m)
 3. 3. 6/17/2010 3 QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N (tt) Ngư i khéo léo – Homo Habilis (cách 2 – 1 tri u năm) Bi t ch t o và s d ng công c ch t o Làm hang đ s ng Có s phân công lao đ ng sơ khai Th c ăn: trái, h t, r , c và đ ng v t nh như côn trùng, c sên… B t đ u thích nghi v i tr ng tr t - Gia tăng kh năng tác đ ng vào môi trư ng QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N (tt) Ngư i đ ng th ng – Homo Erectus (cách 1.8 tri u – 200,000 năm) Bi t s d ng l a; bi t dùng da đ ng v t; nhi u công c b ng đá đư c ch t o. Cư trú các hang đ ng. Đ a bàn phân tán r ng kh p nơi trên th gi i. Th c ăn: đ ng v t và th c v t - gia tăng kh năng tác đ ng vào môi trư ng. QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N (tt) Ngư i c n đ i – Homo Sapiens (cách 300,000 năm) L y th c ăn t môi trư ng t nhiên, m r ng ngu n th c ăn. Thâm canh và chăn nuôi - tác đ ng vào môi trư ng. M r ng nơi cư trú. Hình thành nh ng b l c v i ngôn ng sơ khai, b t đ u có tín ngư ng, có đ i s ng văn hóa tinh th n.
 4. 4. 6/17/2010 4 QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N (tt) Ngư i hi n đ i – Homo Sapiens (cách 35,000 – 40,000 năm) S d ng kim lo i (đ ng, thi c, s t). Chăn nuôi phát tri n trên các th o nguyên - l i s ng du m c. Dân s tăng, có hi n tư ng di dân. N n văn minh phát tri n và hoàn thi n v i t c đ ngày càng nhanh - tăng kh năng đi u khi n môi trư ng, s d ng các ngu n tài nguyên đ s n xu t thêm các ngu n tài nguyên khác - b t đ u tác đ ng vào môi trư ng - đô th hóa cách đây 6000 năm - con ngư i b t đ u làm thoái hóa môi trư ng. M T S Y U T TÁC ð NG ð N QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N C A CON NGƯ I M T S Y U T TÁC Đ NG Đ N CON NGƯ I Phương th c s ng và th c ăn Khí h u Môi trư ng đ a hóa
 5. 5. 6/17/2010 5 PHƯƠNG TH C S NG VÀ TH C ĂN B n ch t con ngư i v a là cơ th sinh h c v a là văn hóa. Hai m t này không tách r i nhau Khai thác môi trư ng + thích nghi v i đi u ki n s ng ch tác công c và sáng t o công ngh PHƯƠNG TH C S NG VÀ TH C ĂN (tt) Thay đ i c u t o và thêm các ch c năng m i c a cơ th : • Hoàn thi n kh năng c m n m, phát tri n th giác, thoái hóa hàm răng, chuyên bi t hóa chân và tay. PHƯƠNG TH C S NG VÀ TH C ĂN (tt) Ph c t p hóa c u trúc và ch c năng não b . Tăng cư ng s d ng protein đ ng v t. T o ra nh ng d bi t khá l n v đáp ng sinh h c.
 6. 6. 6/17/2010 6 KHÍ H U Là t h p c a nhi u thành ph n như nhi t đ , đ m, gió, mây mưa, n ng tuy t ... nh hư ng c a y u t khí h u bi u hi n nhi u tr ng thái khác nhau theo mùa, theo đ a lý. KHÍ H U (tt) Tác đ ng c a t h p này đư c thông qua nhi u rào ch n: Rào ch n t nhiên (sông, h , bi n, núi, cây r ng ...) Rào ch n văn hóa (nhà c a, qu n áo, ti n nghi sinh ho t ...) T o thành: Khí h u toàn c u. Khí h u đ a phương. Ti u khí h u. Vi khí h u. Đi u hòa nhi t là cơ ch thích nghi sinh h c ch đ o. VD: thân nhi t con ngư i n đ nh kho ng 37oC MÔI TRƯ NG Đ A HÓA Hàm lư ng khoáng ch t trong thành ph n sinh hóa c a cơ th có liên quan đ n quá trình bi n đ i n i bào. VD: t o xương,.... Tương quan v t l s lư ng các thành ph n khoáng trong môi trư ng thành ph n khoáng trong cơ th . VD: bư u c thi u iode,…
 7. 7. 6/17/2010 7 MÔI TRƯ NG Đ A HÓA (tt) Cân b ng khoáng trong cơ th ph i đư c đ m b o trong m t biên đ nh t đ nh. N ng đ các lo i khoáng đa, vi lư ng trong đ t nh hư ng đ n: M c khoáng hóa xương. Kích thư c và hình d ng chung c a cơ th ho c t ng ph n cơ th . CÁC HÌNH THÁI KINH T MÀ LOÀI NGƯ I ðà TR I QUA CÁC HÌNH THÁI KINH T Hái lư m Săn b t Chăn th Nông nghi p Công nghi p H u công nghi p
 8. 8. 6/17/2010 8 HÁI LƯ M Là hình thái kinh t nguyên th y nh t. Năng su t th p, ph thu c hoàn toàn vào t nhiên. SĂN B T Hình th c: săn đu i, vây b t, đánh b y. Có thêm th c ăn (đ ng v t). Hi u qu khai thác t nhiên tăng. Tác đ ng c a con ngư i vào môi trư ng chưa l n, cân b ng sinh thái n đ nh (kh năng khai thác v n đ cho môi trư ng t ph c h i). ĐÁNH CÁ B t đ u s d ng công c có ng nh đ đánh b t cá. Có thêm ngu n th c ăn đ ng v t.
 9. 9. 6/17/2010 9 CHĂN TH Ch y u là chó, dê, c u, bò, heo; sau này có l a, ng a. Hình thành nh ng đàn gia súc đông đ n v n con. Hình thành l i s ng du m c. S d ng s c kéo gia súc trong nông nghi p và v n chuy n. Thú r ng b tiêu di t khá nhi u. NÔNG NGHI P Ngũ c c ch y u là mì, m ch, ngô, lúa, sau đó là rau, đ u, mè, cây l y c , cây ăn qu và cây l y d u. Lúa nư c xu t hi n các vùng ven sông. S d ng s c kéo c a bò, ng a trong cày b a, v n chuy n. Có hi n tư ng phá r ng làm r y. Cân b ng sinh thái b xâm ph m nhưng chưa b phá v nghiêm tr ng. CÔNG NGHI P Kh i đ u là phát minh ra đ ng cơ hơi nư c. Xu t hi n khá mu n nhưng: “đã làm bi n đ i sâu s c gi i t nhiên trong th i gian vô cùng ng n so v i toàn b l ch s t nhiên”. Khai thác m , làm nông tr i, khai thác g , … phá h y r ng và tài nguyên. S d ng nhi u nhiên li u, s n xu t công nghi p gây ô nhi m môi trư ng. Tiêu di t và làm t n h i nhi u b l c, nhi u t c ngư i.
 10. 10. 6/17/2010 10 CÔNG NGHI P (tt) Nh ng đô th đ u tiên xu t hi n t 3-4 ngàn năm TCN. Đô th quy mô th gi i ch b t đ u t th k 19. Di n tích r ng, cây xanh b thu h p khá nhi u. H U CÔNG NGHI P T c đ phát tri n cao + nhu c u hư ng th cao. Đòi h i suy nghĩ m i: phát tri n b n v ng. Là chi n lư c toàn c u v quy ho ch toàn b tài nguyên trên trái đ t này. Kinh t công nghi p. Kinh t trí th c. Văn minh công nghi p. Văn minh trí tu . DÂN S VÀ CÁC V N ð V DÂN S
 11. 11. 6/17/2010 11 DÂN S VÀ CÁC V N Đ V DÂN S Các quan đi m dân s h c M i quan h dân s , tài nguyên và phát tri n Quá trình tăng dân s Các v n đ v dân s Dân s đ i v i s t n t i và phát tri n c a xã h i CÁC QUAN ĐI M DÂN S H C Thuy t Malthus Thuy t quá đ dân s THUY T MALTHUS N i dung c a thuy t: Dân s tăng theo c p s nhân (2,4,8,…); còn lương th c, th c ph m, phương ti n sinh ho t ch tăng theo c p s c ng (1,2,3,4…). S gia tăng dân s di n ra v i nh p đ không đ i, còn s gia tăng v lương th c, th c ph m là có gi i h n.
 12. 12. 6/17/2010 12 THUY T MALTHUS (tt) N i dung c a thuy t (tt): Dân cư trên trái đ t phát tri n nhanh hơn kh năng nuôi s ng nó. Đói kh , đ o đ c xu ng c p, t i ác t t y u s phát tri n. V các gi i pháp, thì thiên tai, d ch b nh, chi n tranh … là c u cánh đ gi i quy t v n đ dân s mà Malthus g i là các h n ch Đóng góp c a thuy t: Có công đ u trong vi c nêu lên và nghiên c u v n đ dân s . Lên ti ng báo đ ng cho nhân lo i v nguy cơ c a s tăng dân s . H n ch c a thuy t: Cho quy lu t phát tri n dân s là quy lu t t nhiên, vĩnh vi n. Đưa ra nh ng gi i pháp sai l ch, u trĩ đ h n ch nh p đ tăng dân s . THUY T MALTHUS THUY T QUÁ Đ DÂN S Nghiên c u s bi n đ i dân s qua các th i kỳ, d a vào nh ng đ c trưng cơ b n c a đ ng l c dân s . Nghiên c u và lý gi i v n đ phát tri n dân s thông qua vi c xem xét m c sinh, m c t qua t ng giai đo n đ hình thành m t quy lu t. 3 giai đo n phát tri n dân s : Giai đo n 1 Giai đo n 2 (2.1;2.2) Giai đo n 3
 13. 13. 6/17/2010 13 Thuy t quá đ dân s phát hi n đư c b n ch t c a quá trình dân s . Nhưng thuy t chưa tìm ra các tác đ ng đ ki m soát và đ c bi t, chưa chú ý đ n vai trò c a các nhân t kinh t – xã h i đ i v i v n đ dân s . THUY T QUÁ Đ DÂN S Dân s và tài nguyên đ t đai Dân s và tài nguyên r ng Dân s và tài nguyên nư c Dân s và khí quy n, bi n đ i khí h u Dân s và các vùng c a sông, c a bi n Dân s và t p quán sinh s ng di cư, du cư M I QUAN H DÂN S -TÀI NGUYÊN-PHÁT TRI N DÂN S VÀ TÀI NGUYÊN Đ T ĐAI H ng năm, th gi i có kho ng 70.000 km2 đ t b hoang m c hóa, hi n đang đe d a g n 1/3 di n tích đ t toàn c u. Đ t b nhi m m n, không th ph c h i. Đ t nông nghi p và đ t r ng b l y cho th y l i, giao thông, xây d ng công nghi p.
 14. 14. 6/17/2010 14 DÂN S VÀ TÀI NGUYÊN R NG Trên th gi i, 21 tri u hecta r ng b phá m i năm. Xói mòn, thiên tai, lũ l t. T i Vi t Nam, dân s tăng 1% tương ng 2,5% r ng b m t. DÂN S VÀ TÀI NGUYÊN NƯ C Làm gi m b m t ao, h , sông. Làm thay đ i ch đ dòng ch y. Làm ô nhi m nư c. Năm 1985, ngu n nư c s ch là 33.000 m3/ngư i/năm. Hi n nay, còn 8.500 m3/ngư i/năm. Tương lai: ? DÂN S VÀ KHÍ QUY N, BI N Đ I KHÍ H U Không khí các vùng công nghi p ngày càng ô nhi m nghiêm tr ng. Lư ng khí CO2, CO, NOx, … ngày càng nhi u. Khí h u toàn c u đang thay đ i.
 15. 15. 6/17/2010 15 DÂN S VÀ CÁC VÙNG C A SÔNG, C A BI N Khai thác c n ki t ngu n th y s n. Các r n san hô b tàn phá. Di n tích r ng ng p m n đã thu h p đáng k . Nư c b ô nhi m. DÂN S VÀ T P QUÁN SINH S NG DI CƯ, DU CƯ Di cư x y ra do nhi u nguyên nhân. “T n n môi trư ng”: là nh ng ngư i không còn đi u ki n s ng an toàn b n quán vì h n hán, xói mòn đ t, bu c h ph i r i đi nơi khác. Làm gi m ngu n tài nguyên, nh t là r ng. T l gia tăng dân s T l sinh T l t Phát tri n dân s QUÁ TRÌNH TĂNG DÂN S
 16. 16. 6/17/2010 16 T L GIA TĂNG DÂN S T l gia tăng (%) = (Sinh su t thô - t su t thô) x 10 M i liên h gi a sinh su t và t su t xác đ nh dân s tăng, gi m hay không đ i. VD: t l gia tăng dân s các nư c đang phát tri n là 2,1% /năm. Tháp dân s T L GIA TĂNG DÂN S (tt) T L SINH T l sinh: M c sinh t nhiên M c sinh th c t Các nhân t nh hư ng đ n m c sinh: Tu i k t hôn Nhân t tâm lý xã h i Đi u ki n s ng Trình đ dân trí
 17. 17. 6/17/2010 17 T L T T l t : Tu i th ti m tàng Tu i th th c t Các nhân t nh hư ng đ n quá trình t vong: Chi n tranh Đói kém và d ch b nh Tai n n PHÁT TRI N DÂN S Th i gian đ tăng g p đôi: là kho ng th i gian c n thi t đ dân s t nhiên tăng g p đôi. Kho ng th i gian này càng ngày càng ng n l i. PHÁT TRI N DÂN S (tt)
 18. 18. 6/17/2010 18 CÁC V N Đ V DÂN S S di dân Tu i th S c kh e Nhà an ninh xã h i Xung đ t Nghèo kh Phân b dân cư và phương th c giao thông Các c n tr c a vi c n đ nh nhanh dân s S DI DÂN T c đ di dân vào là s ngư i di dân vào m t qu c gia/năm/1000 ngư i c a dân s nư c đó. T c đ dân đi ra cũng đư c xác đ nh tương t . S thay đ i thu n dân s hàng năm c a m t nư c tùy vào 2 y u t : S dân đi vào (immigration)/năm S dân đi ra (emigration)/năm T c đ di dân thu n c a m t qu c gia là hi u s gi a 2 s k trên. Ta có công th c sau: T c đ thay đ i dân = [ Sinh su t chung – T su t chung] + T c đ di dân thu n c a m t qu c gia. TU I TH Tu i th trung bình đang tăng. Dân s đang già đi.
 19. 19. 6/17/2010 19 S C KH E Tiêu chu n s c kh e đã đư c c i thi n. T l t vong tr em v n còn cao. Tình hình suy dinh dư ng v n còn ph bi n. Tình hình s c kh e v n còn r t t i t châu Phi. Tình hình s c kh e Đông Âu và SNG cũng đang gi m sút. B nh d ch HIV, ung thư, … NHÀ AN NINH XÃ H I Kho ng 1 t ngư i đang s ng trong nh ng ngôi nhà t i t . Kho ng 100 tri u ngư i không có nhà . T i ph m, tai n n giao thông gia tăng, …. B o hành trong gia đình, phân bi t đ i x , … v n còn. XUNG Đ T Xung đ t n i b qu c gia Châu Phi Trung Đông V n đ t n n
 20. 20. 6/17/2010 20 NGHÈO KH Có kho ng 1,3 t ngư i có thu nh p th p hơn 1 USD/ngày. Thi u h t 3 kh năng cơ b n: Thi u dinh dư ng. Thi u kh năng sinh đ m tròn con vuông. Thi u các đi u ki n giáo d c. PHÂN B DÂN CƯ VÀ PHƯƠNG TH C GIAO THÔNG Có hai lo i hình đô th là đô th t p trung và đô th phân tán. các đô th t p trung châu Âu, dân chúng di chuy n b ng phương ti n công c ng. các đô th phân tán M , dân cư ch y u d a vào xe hơi cá nhân đ di chuy n. Xe hơi là m t b ph n quan tr ng c a sinh ho t xã h i, đ c bi t là M , nhưng: nh hư ng đ n s an toàn c a con ngư i. Gây ô nhi m môi trư ng đ t, nư c, không khí. Gây k t xe kinh niên. Năm 1907 Manhattan, xe m t ng a kéo ch y v n t c trung bình là 18,4 km/h. Năm 1985 cũng ch này, xe hơn 100 – 300 mã l c nhưng v n t c trung bình đ t 8,5 km/h. Các lo i xe công c ng khác: xe buýt, xe l a, xe đi n, … đư c phát tri n r ng rãi tùy thu c m i qu c gia. PHÂN B DÂN CƯ VÀ PHƯƠNG TH C GIAO THÔNG (tt)
 21. 21. 6/17/2010 21 S lư ng l n c a đ tu i ti n sinh s n. VD: t l gia tăng dân s Trung Qu c là 1,3%, ngư i ta đã dùng nh ng bi n pháp m nh, nhưng c n ph i có th i gian ít nh t là 20 năm đ th y kh năng n đ nh dân s . Các h t c, thói quen: s đa thê, ph n ng tiêu c c v i các v n đ như sinh đ hay ng a thai… Các quan đi m đ i ngh ch nhau trong v n đ dân s . Vi c n đ nh dân s là không th ch m tr các nư c thu c th gi i th 3. Tương lai c a s gia tăng dân s th gi i thì r t khó xác đ nh. Nhưng m i ngư i đ u nh t trí r ng dân s th gi i ph i n đ nh vào m t lúc nào đó. CÁC C N TR C A VI C N Đ NH NHANH DÂN S DÂN S Đ I V I S T N T I VÀ PHÁT TRI N C A XÃ H I Con ngư i là s n ph m cao nh t, tinh túy nh t c a t nhiên. Con ngư i là ch th c a xã h i: đ ng l c s n xu t + hư ng th . S phát tri n xã h i: phát tri n v th tr ng, nh n th c, tư tư ng, quan h xã h i, kh năng tác đ ng sâu s c vào t nhiên + v trình đ hư ng th c a con ngư i. Dân s đông: s c lao đ ng nhi u + tiêu th nhi u. Dân s th p: s c lao đ ng không đ , không th có t n t i và phát M c tiêu: Dân s n đ nh Phát tri n kinh t xã h i b n v ng Đ m b o ch t lư ng cu c s ng t t cho c ng đ ng Dân s và phát tri n tác đ ng qua l i ch t ch v i nhau. V n đ đ t ra cho toàn th gi i là vi c l ng ghép v n đ dân s v i phát tri n đ đ m b o s hài hòa. DÂN S Đ I V I S T N T I VÀ PHÁT TRI N C A XÃ H I
 22. 22. 6/17/2010 22 Các v n đ quan tr ng nh t c n gi i quy t là: Th c hi n chính sách k ho ch hóa gia đình. Xâyd ng gia đình 1-2 con. Xâyd ng n p s ng văn hóa gia đình. Đ y m nh d ch v k ho ch hóa gia đình, phòng tránh thai, tư v n s c kh e tình d c. Dân s g n v i phát tri n kinh t b n v ng, đ m b o công b ng xã h i. Gi i quy t vi c làm, gi m th t nghi p. Đ y m nh chương trình xóa đói gi m nghèo, t o vi c làm. Chăm sóc s c kh e c ng đ ng. Phát tri n giáo d c. DÂN S Đ I V I S T N T I VÀ PHÁT TRI N C A XÃ H I Các v n đ quan tr ng nh t c n gi i quy t là (tt): Chính sách và chương trình c th đ i v i nh ng nhóm đ c thù: V thành niên. Ngư i già. Ngư i tàn t t. Ngư i dân t c thi u s . Chính sách v môi trư ng – s d ng h p lý tài nguyên – phát tri n b n v ng. DÂN S Đ I V I S T N T I VÀ PHÁT TRI N C A XÃ H I Các v n đ quan tr ng nh t c n gi i quy t là (tt): Chính sách xã h i v di cư. Th c hi n di cư có quy ho ch, k ho ch, không mang con b ch . Di cư t phát có nguy h i là khai thác b a bãi, gây đ o l n v xã h i. Không th ngăn c m đư c ph i qu n lý nhân kh u t đó qu n lý đư c tài nguyên. Gi m s c ép nơi quá đông dân. Phát huy m t tích c c, t o hòa đ ng v i dân cư nơi m i. DÂN S Đ I V I S T N T I VÀ PHÁT TRI N C A XÃ H I
 23. 23. 6/17/2010 23 Các v n đ quan tr ng nh t c n gi i quy t là (tt): Chính sách v đô th hóa. Đô th hóa là xu hư ng t t y u c a quá trình phát tri n kinh t xã h i. Là xu hư ng chuy n đ i t xã h i nông thôn là ph bi n sang xã h i đô th là ph bi n. Đô th hóa ph i ti n hành trên cơ s d li u và phương án c th . Ph i đư c th c hi n m t cách đ ng b , đ m b o nhu c u cu c s ng cho ngư i dân. DÂN S Đ I V I S T N T I VÀ PHÁT TRI N C A XÃ H I Tình hình Vi t Nam: Công tác dân s : Là m t trong nh ng b ph n quan tr ng c a chi n lư c phát tri n toàn di n đ t nư c. Là m t trong nh ng v n đ kinh t xã h i hàng đ u. Là y u t cơ b n đ góp ph n nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a t ng ngư i và toàn xã h i. Các bư c th c hi n: n đ nh quy mô, thay đ i ch t lư ng, cơ c u dân s , hư ng t i vi c phân b dân cư h p lý. Phát tri n giáo d c, gi i quy t vi c làm, chăm sóc s c kh e. Th c hi n công b ng xã h i và bình đ ng v gi i. DÂN S Đ I V I S T N T I VÀ PHÁT TRI N C A XÃ H I TÍNH TOÁN DÂN S Tăng trư ng dân s theo c p s nhân: Trong đó Pn , Po: Dân s năm th n và năm th 0, ngư i. r: t l gia tăng dân s , 1/năm D đoán dân s khi su t gia tăng gi m: Trong đó Pn, Po: dân s năm th n và năm th 0, ngư i S: dân s bão hòa, n đ nh; ngư i k: su t gia tăng gi m, 1/năm
 24. 24. 6/17/2010 24 BÀI T P Bài t p 1: Thành ph A có 25.000 dân, t l gia tăng dân s là 2,5%/năm. a. Xác đ nh s dân trong vòng 10 năm t i. b. Sau bao nhiêu năm thì dân s thành ph này tăng g p đôi. Bài t p 2: Thành ph B có t su t gia tăng dân s gi m. Cách đây 10 năm, thành ph có 65.154 dân; hi n t i có 70.000 dân. Bi t r ng thành ph s n đ nh dân s 100.000 dân. a. Tính su t gia tăng dân s k. b. Ư c lư ng dân s trong vòng 12 năm t i.

×