O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
प्रसुतीच्या वेदना
• कश्यामुळे होते
• कसे सहन
करायचे
जेव्हा बाळ गर्ााशायामधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करते
मेंदूला आज्ञा जाते
गर्भाशयभच्यभ उपक्रम आणि
मभनेच्यभ आणि योनीमभगभातून होिभा भ उती
विस्तभा 
कभा ि बनते
िेदनेची जभि
आईलभ मग जभिितो
थकिभ , चचिंतभ...
Dolorimeter (दोलोा ीमीटा ) हे एक िेदनभ
आा िंर् आणि िेदनभ सहहष्िुतभ मोजण्यभसभठी
िभपा ले जभिभा े प्रभयोचगक सभधन आहे
िेदनभ डो...
र्ौनतक सोयी िभढिभ
पतीबा ोबा 
चभलिे
दभईबा ोबा चभलिे जजनभ चढिे
मिंद नृत्य
सौम्य
व्यभयभम
चेंडूला धरून गुडघ्यावर
बसा
झुलत्या खुचीवर बसून झुला
ओटीपोटाचे आकुुं चन प्रसरण
करा
चेंडूवर बसून डोला
चेंडूला ...
स्पशभाचभ
िभपा 
कु शीिा झोपल्यभिा गुडघे दभबभ
खुचीिा बसल्यभिा गुडघे दभबभ
मभकड हभडभिा हलकभसभ
दबभि द्दयभ
गा म पभण्यभचभ ककिं िभ उष्ितेचभ
िभपा 
खुचीिा बसून गा म पभण्यभचभ शेक
घ्यभ
Telemetry मॉननटा 
पभण्यभने ा ोगभिा उपभय
का िभा े...
थिंड्तेचभ िभपा 
थिंड पभण्यभचभ शेक
थिंड पभण्यभची बभटली किा िभ
फायदे
प्रसुतीच्या वेदना कमी होण्यासाठी मदत
प्रसुतीच्या प्रक्रियेमध्ये अडथळा येत नाही
ससद्धी आणण क्षमतेसाठी प्रोत्साहन
देहर...
Understand Childbirth pain marathi
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Understand Childbirth pain marathi

“ आपल्याला काही वेदना किंवा दु:ख सहन करण्याची भीती वाटते तर आपण त्याबद्दल काय करू शकता याचे शक्य असल्यास परीक्षण करावे. जर आपण त्याबद्दल काहीही करू शकत नाही, तर त्याची काळजी करण्याची आवश्यकता नाही आहे."
चौदावा दलाई लामा

 • Entre para ver os comentários

Understand Childbirth pain marathi

 1. 1. प्रसुतीच्या वेदना • कश्यामुळे होते • कसे सहन करायचे
 2. 2. जेव्हा बाळ गर्ााशायामधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करते
 3. 3. मेंदूला आज्ञा जाते
 4. 4. गर्भाशयभच्यभ उपक्रम आणि मभनेच्यभ आणि योनीमभगभातून होिभा भ उती विस्तभा कभा ि बनते िेदनेची जभि आईलभ मग जभिितो थकिभ , चचिंतभ, विा ोध, र्ीती
 5. 5. Dolorimeter (दोलोा ीमीटा ) हे एक िेदनभ आा िंर् आणि िेदनभ सहहष्िुतभ मोजण्यभसभठी िभपा ले जभिभा े प्रभयोचगक सभधन आहे िेदनभ डोल = 10.5 – 1.5 x ममननटभिंमचधल आकुिं चन मधयभिंता िेदनभ प्रमभि मभपन िेदनभ नभही सौम्य मघ्यम तीव्र सिभात िभईट िेदनभ
 6. 6. र्ौनतक सोयी िभढिभ पतीबा ोबा चभलिे दभईबा ोबा चभलिे जजनभ चढिे मिंद नृत्य
 7. 7. सौम्य व्यभयभम चेंडूला धरून गुडघ्यावर बसा झुलत्या खुचीवर बसून झुला ओटीपोटाचे आकुुं चन प्रसरण करा चेंडूवर बसून डोला चेंडूला धरून उर्े रहा
 8. 8. स्पशभाचभ िभपा कु शीिा झोपल्यभिा गुडघे दभबभ खुचीिा बसल्यभिा गुडघे दभबभ मभकड हभडभिा हलकभसभ दबभि द्दयभ
 9. 9. गा म पभण्यभचभ ककिं िभ उष्ितेचभ िभपा खुचीिा बसून गा म पभण्यभचभ शेक घ्यभ Telemetry मॉननटा पभण्यभने ा ोगभिा उपभय का िभा े शॉिा पभण्यभने ा ोगभिा उपभय का िभा े जन्म पूल
 10. 10. थिंड्तेचभ िभपा थिंड पभण्यभचभ शेक थिंड पभण्यभची बभटली किा िभ
 11. 11. फायदे प्रसुतीच्या वेदना कमी होण्यासाठी मदत प्रसुतीच्या प्रक्रियेमध्ये अडथळा येत नाही ससद्धी आणण क्षमतेसाठी प्रोत्साहन देहर्ानावर प्रर्ाव नाही औषधाुंचा प्रततकू ल पररणाम टाळण्यासाठी मदत

×