Адаптације и животне форме

Violeta Djuric
Violeta Djuricprofesor biologije em V ekonomska skola '' Rakovica''; Ekonomska skola ''Nada Dimic''
АДАПТАЦИЈЕ И ЖИВОТНЕ ФОРМЕ




 1                    2
      ЕКОЛОГИЈА
       02.5.2012.

        Виплета Ђурић
    V eкпнпмска шкпла ‘’Ракпвица’’
    Екпнпмска шкпла ‘’Нада Димић’’
Живпт је гптпвп сигурнп настап у мпрскпј впди, тп су била
једнпћелијска бића кпја су успевала да ппстану у      адаптације
екплпшким услпвима станишта пптпунп другачијим негп
данас. Какп је време прплазилп, тела првпбитних
прганизама су ппстпјала све слпженија. Уппредп са
услпжоаваоем тела непрекиднп су псвајани и нпви
живптни прпстпри. Екплпшки услпви кпји су у оима
владали ппнекад су били драстичнп другачији пд пних у
кпјима су прганизми претхпднп живели. Да би у нпвим
услпвима мпгли да ппстану, прганизми су мпрали да се
прилагпде – адаптирају. Екплпшки прпблеми кпје је
требалп решавати нису се јављали самп са псвајаоем
нпвих станишта, већ су се екплпшке прпмене јављале и у
једнпм истпм станишту тпкпм времена. И у тпм случају
жива бића су мпрала да се прилагпђавају прпменама
екплпшких услпва сппљашое средине.
Исте прпблеме живптнпг станишта прганизми различитих
                                Upozorenje bojom i izgledom.wmv
врста решавају на различите начине специфичним
адаптацијама, зависнп пд оихпвих генетичких мпгућнпсти
и ширине екплпшке валенце.
Адаптације   или   прилагпђенпсти   представљају
пдгпварајућа, честп сасвим специфична решеоа прпблема      Biljke i oprasivaci.wp3.wmv
пред кпјим су се прганизми у тпку евплуције нашли на
свпјим стаништима. Те прилагпђенпсти не мпгу чак ни кпд
врлп еуривалентних прганизама бити универзалне, важеће
за све мпгуће разлике у екплпшким услпвима.
Адаптиранпст прганизама на сппљашоу средину пгледа се
пре свега у оегпвпм сппљашоем пблику, а затим и у
анатпмскпј грађи и карактеру физиплпшких прпцеса.
Непрекиднп делпваое екплпшких фактпра на жива бића и
оихпвп реагпваое на те утицаје дпвели су у тпку евплуције дп  живптна фпрма
фпрмираоа прганских врста чији представници имају
специфичне     мпрфплпшке     и    физиплпшке
карактеристике, ппсебан начин живпта и пдређенп
ппнашаое.
Скуп свих адаптивних карактеристика једнпг прганизма
представља живптну фпрму те врсте.
С пбзирпм на пгрпмну разнпврснпст станишта на Земљи и       Ekoloska divergencija.wmv
пгрпман брпј решеоа дп кпјих су дпшли различити
прганизми, јаснп је да је данас мпгуће преппзнати и изузетнп
велики брпј различитих живптних фпрми.
С пбзирпм на тп да живптна фпрма представља пдгпвпр на
услпве сппљашое средине, пна је и вепма дпбар екплпшки
индикатпр. Примера ради, на местима где дпминира дрвеће      Ekoloska konvergencija.wmv
владају ппвпљнији екплпшки услпви, дпк су на местима где
дпминирају једнпгпдишое зељасте биљке услпви за живпт
знатнп неппвпљнији.
У тпку дугпг перипда евплуције, кпју мпжемп схватити и кап
непрекидан прпцес прилагпђаваоа нпвим услпвима           Ishrana biljaka.wmv
сппљашое средине, честп се дешавалп да вепм српдни
прганизми дпђу дп вепма различитих адаптивних
решеоа, такп да данас, иакп су генетички вепма
блиски, мпрфплпшки изгледају вепма различитп. Овај прпцес
мпрфплпшкпг пдвајаоа српдних прганизама назива се         zivotne forme biljaka.wmv
екплпшка дивергенција.
У истп време пдвијап се и пптпунп супрптан прпцес тпкпм
кпјег су генетички вепма удаљени прганизми у сличним
екплпшким услпвима дпшли дп гптпвп идентичних
адаптивних решеоа, такп да данас изгледају скпрп          zivotne forme zivotinja..wmv
идентичнп. Тај прпцес мпрфплпшкпг приближаваоа
1 de 3

Recomendados

Aдаптације и животне форме por
Aдаптације и животне формеAдаптације и животне форме
Aдаптације и животне формеМагдалена Дамјановић
10.4K visualizações21 slides
Zivotne forme i adaptacije por
Zivotne forme i adaptacijeZivotne forme i adaptacije
Zivotne forme i adaptacijeTanja Jovanović
9.8K visualizações10 slides
Пустиње por
ПустињеПустиње
ПустињеVioleta Djuric
5.9K visualizações6 slides
Биодиверзитет и систематика por
Биодиверзитет и систематикаБиодиверзитет и систематика
Биодиверзитет и систематикаVioleta Djuric
4.9K visualizações4 slides
Тропска кишна шума por
Тропска кишна шумаТропска кишна шума
Тропска кишна шумаVioleta Djuric
5.8K visualizações8 slides
Андријана Тривуновић - Биодиверзитет por
Андријана Тривуновић - БиодиверзитетАндријана Тривуновић - Биодиверзитет
Андријана Тривуновић - БиодиверзитетVioleta Djuric
682 visualizações21 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Adaptacije i-zivotne-forme por
Adaptacije i-zivotne-formeAdaptacije i-zivotne-forme
Adaptacije i-zivotne-formeElementary school Sveti Sava Kragujevac
694 visualizações11 slides
Uslovi života na Zemlji por
Uslovi života na ZemljiUslovi života na Zemlji
Uslovi života na ZemljiEna Horvat
6.3K visualizações20 slides
Biodiverzitet por
BiodiverzitetBiodiverzitet
BiodiverzitetEna Horvat
8.6K visualizações29 slides
Екологија изборни por
Екологија изборниЕкологија изборни
Екологија изборниVioleta Djuric
2.2K visualizações16 slides
Нађа Вуковић - Биодиверзитет por
Нађа Вуковић - БиодиверзитетНађа Вуковић - Биодиверзитет
Нађа Вуковић - БиодиверзитетVioleta Djuric
725 visualizações15 slides
разноврсност и структура екосистема por
разноврсност и структура екосистемаразноврсност и структура екосистема
разноврсност и структура екосистемаDraženka Vujaković
15K visualizações33 slides

Mais procurados(20)

Uslovi života na Zemlji por Ena Horvat
Uslovi života na ZemljiUslovi života na Zemlji
Uslovi života na Zemlji
Ena Horvat6.3K visualizações
Biodiverzitet por Ena Horvat
BiodiverzitetBiodiverzitet
Biodiverzitet
Ena Horvat8.6K visualizações
Екологија изборни por Violeta Djuric
Екологија изборниЕкологија изборни
Екологија изборни
Violeta Djuric2.2K visualizações
Нађа Вуковић - Биодиверзитет por Violeta Djuric
Нађа Вуковић - БиодиверзитетНађа Вуковић - Биодиверзитет
Нађа Вуковић - Биодиверзитет
Violeta Djuric725 visualizações
разноврсност и структура екосистема por Draženka Vujaković
разноврсност и структура екосистемаразноврсност и структура екосистема
разноврсност и структура екосистема
Draženka Vujaković15K visualizações
Савана por Violeta Djuric
СаванаСавана
Савана
Violeta Djuric6.6K visualizações
Ekologija ponavljanje (3) por Ena Horvat
Ekologija ponavljanje (3)Ekologija ponavljanje (3)
Ekologija ponavljanje (3)
Ena Horvat2.3K visualizações
биолошка разноврсност por Maja Simic
биолошка разноврсностбиолошка разноврсност
биолошка разноврсност
Maja Simic2.7K visualizações
Павле Тошић - Биодиверзитет por Violeta Djuric
Павле Тошић - БиодиверзитетПавле Тошић - Биодиверзитет
Павле Тошић - Биодиверзитет
Violeta Djuric1.4K visualizações
Испитна питања - Екологија и заштита животне средине por Violeta Djuric
Испитна питања - Екологија и заштита животне срединеИспитна питања - Екологија и заштита животне средине
Испитна питања - Екологија и заштита животне средине
Violeta Djuric605 visualizações
51 ZAŠTITA VRSTA.pptx por ppnjbiljana
51 ZAŠTITA VRSTA.pptx51 ZAŠTITA VRSTA.pptx
51 ZAŠTITA VRSTA.pptx
ppnjbiljana401 visualizações
ЦАРСТВА ЖИВИХ БИЋА por dakitanjagaga
ЦАРСТВА ЖИВИХ БИЋАЦАРСТВА ЖИВИХ БИЋА
ЦАРСТВА ЖИВИХ БИЋА
dakitanjagaga6.6K visualizações
2. Regulatori i konformisti por ltixomir
2. Regulatori i konformisti2. Regulatori i konformisti
2. Regulatori i konformisti
ltixomir8.7K visualizações
Адаптације, животне форме и еколошка валенца por Violeta Djuric
Адаптације, животне форме и еколошка валенцаАдаптације, животне форме и еколошка валенца
Адаптације, животне форме и еколошка валенца
Violeta Djuric932 visualizações
Загађење животне средине por Violeta Djuric
Загађење животне срединеЗагађење животне средине
Загађење животне средине
Violeta Djuric2.2K visualizações
Zivot u ekosistemu por saculatac
Zivot u ekosistemuZivot u ekosistemu
Zivot u ekosistemu
saculatac822 visualizações

Similar a Адаптације и животне форме

Основни еколошки појмови и дисциплине.pptx por
Основни еколошки појмови и дисциплине.pptxОсновни еколошки појмови и дисциплине.pptx
Основни еколошки појмови и дисциплине.pptxStjepanovicMilana
33 visualizações38 slides
45. uzroci raznolikosti potomaka por
45. uzroci raznolikosti potomaka45. uzroci raznolikosti potomaka
45. uzroci raznolikosti potomakappnjbiljana
463 visualizações12 slides
Испитна питања por
Испитна питањаИспитна питања
Испитна питањаVioleta Djuric
1.7K visualizações22 slides
Evoluciona biologija 2015 por
Evoluciona biologija 2015Evoluciona biologija 2015
Evoluciona biologija 2015Ljubica Lalić Profesorski Profil
16.2K visualizações95 slides
Teorija evolucije por
Teorija evolucijeTeorija evolucije
Teorija evolucijeMina Obradovic
12.8K visualizações16 slides
Teorija evolucije por
Teorija evolucijeTeorija evolucije
Teorija evolucijeMina Obradovic
895 visualizações16 slides

Similar a Адаптације и животне форме(20)

Основни еколошки појмови и дисциплине.pptx por StjepanovicMilana
Основни еколошки појмови и дисциплине.pptxОсновни еколошки појмови и дисциплине.pptx
Основни еколошки појмови и дисциплине.pptx
StjepanovicMilana33 visualizações
45. uzroci raznolikosti potomaka por ppnjbiljana
45. uzroci raznolikosti potomaka45. uzroci raznolikosti potomaka
45. uzroci raznolikosti potomaka
ppnjbiljana463 visualizações
Испитна питања por Violeta Djuric
Испитна питањаИспитна питања
Испитна питања
Violeta Djuric1.7K visualizações
Teorija evolucije por Mina Obradovic
Teorija evolucijeTeorija evolucije
Teorija evolucije
Mina Obradovic12.8K visualizações
Teorija evolucije por Mina Obradovic
Teorija evolucijeTeorija evolucije
Teorija evolucije
Mina Obradovic895 visualizações
Teorija evolucije por Mina Obradovic
Teorija evolucijeTeorija evolucije
Teorija evolucije
Mina Obradovic1.5K visualizações
Teorija evolucije por Mina Obradovic
Teorija evolucijeTeorija evolucije
Teorija evolucije
Mina Obradovic580 visualizações
Uvod u ekologiju por Tanja Jovanović
Uvod u ekologijuUvod u ekologiju
Uvod u ekologiju
Tanja Jovanović3K visualizações
09autotrofnaiheterotrofnaishranalistfotosintpigmenti 101015033118-phpapp01 por Natasa Spasic
09autotrofnaiheterotrofnaishranalistfotosintpigmenti 101015033118-phpapp0109autotrofnaiheterotrofnaishranalistfotosintpigmenti 101015033118-phpapp01
09autotrofnaiheterotrofnaishranalistfotosintpigmenti 101015033118-phpapp01
Natasa Spasic533 visualizações
Euglenoidne alge por Ljubica Lalic
Euglenoidne algeEuglenoidne alge
Euglenoidne alge
Ljubica Lalic876 visualizações
Euglenoidne alge por Nikola Djurovic
Euglenoidne algeEuglenoidne alge
Euglenoidne alge
Nikola Djurovic470 visualizações
Znacaj vode za biljku por Ljubica Lalic
Znacaj vode za biljkuZnacaj vode za biljku
Znacaj vode za biljku
Ljubica Lalic459 visualizações
02znacajvodezabiljku 130903224107- por Natasa Spasic
02znacajvodezabiljku 130903224107-02znacajvodezabiljku 130903224107-
02znacajvodezabiljku 130903224107-
Natasa Spasic321 visualizações
Биологија и нивои организације живих бића por Violeta Djuric
Биологија и нивои организације живих бићаБиологија и нивои организације живих бића
Биологија и нивои организације живих бића
Violeta Djuric1.7K visualizações
Цитологија ФА por Violeta Djuric
Цитологија ФАЦитологија ФА
Цитологија ФА
Violeta Djuric6.1K visualizações
Биологија ћелије por Violeta Djuric
Биологија ћелијеБиологија ћелије
Биологија ћелије
Violeta Djuric2.3K visualizações

Mais de Violeta Djuric

Народи света - Јапанци por
Народи света - ЈапанциНароди света - Јапанци
Народи света - ЈапанциVioleta Djuric
195 visualizações8 slides
Бербери Ирена Икер por
Бербери Ирена ИкерБербери Ирена Икер
Бербери Ирена ИкерVioleta Djuric
220 visualizações9 slides
Туарези por
ТуарезиТуарези
ТуарезиVioleta Djuric
325 visualizações8 slides
Кронова болест - Л.Вудраговић por
Кронова болест - Л.ВудраговићКронова болест - Л.Вудраговић
Кронова болест - Л.ВудраговићVioleta Djuric
233 visualizações16 slides
Менкесова болест - Кантар К. por
Менкесова болест - Кантар К.Менкесова болест - Кантар К.
Менкесова болест - Кантар К.Violeta Djuric
200 visualizações11 slides
Гошеова болест - А. Васић por
Гошеова болест - А. ВасићГошеова болест - А. Васић
Гошеова болест - А. ВасићVioleta Djuric
190 visualizações7 slides

Mais de Violeta Djuric(20)

Народи света - Јапанци por Violeta Djuric
Народи света - ЈапанциНароди света - Јапанци
Народи света - Јапанци
Violeta Djuric195 visualizações
Бербери Ирена Икер por Violeta Djuric
Бербери Ирена ИкерБербери Ирена Икер
Бербери Ирена Икер
Violeta Djuric220 visualizações
Туарези por Violeta Djuric
ТуарезиТуарези
Туарези
Violeta Djuric325 visualizações
Кронова болест - Л.Вудраговић por Violeta Djuric
Кронова болест - Л.ВудраговићКронова болест - Л.Вудраговић
Кронова болест - Л.Вудраговић
Violeta Djuric233 visualizações
Менкесова болест - Кантар К. por Violeta Djuric
Менкесова болест - Кантар К.Менкесова болест - Кантар К.
Менкесова болест - Кантар К.
Violeta Djuric200 visualizações
Гошеова болест - А. Васић por Violeta Djuric
Гошеова болест - А. ВасићГошеова болест - А. Васић
Гошеова болест - А. Васић
Violeta Djuric190 visualizações
Прогерија - А. Трифуновић por Violeta Djuric
Прогерија - А. ТрифуновићПрогерија - А. Трифуновић
Прогерија - А. Трифуновић
Violeta Djuric267 visualizações
Какаду Невена Стојисављевић por Violeta Djuric
Какаду Невена СтојисављевићКакаду Невена Стојисављевић
Какаду Невена Стојисављевић
Violeta Djuric182 visualizações
Загађивање вода - физичко, хемијско и биолошко por Violeta Djuric
Загађивање вода - физичко, хемијско и биолошкоЗагађивање вода - физичко, хемијско и биолошко
Загађивање вода - физичко, хемијско и биолошко
Violeta Djuric613 visualizações
Физички, хемијски и биолошки загађивачи por Violeta Djuric
Физички, хемијски и биолошки загађивачиФизички, хемијски и биолошки загађивачи
Физички, хемијски и биолошки загађивачи
Violeta Djuric433 visualizações
Дисање 27.3.2020. por Violeta Djuric
Дисање 27.3.2020.Дисање 27.3.2020.
Дисање 27.3.2020.
Violeta Djuric812 visualizações
Дисање - 25.3.2020. por Violeta Djuric
Дисање - 25.3.2020.Дисање - 25.3.2020.
Дисање - 25.3.2020.
Violeta Djuric4.4K visualizações
Фиорланд - Алекса Бојић por Violeta Djuric
Фиорланд - Алекса БојићФиорланд - Алекса Бојић
Фиорланд - Алекса Бојић
Violeta Djuric94 visualizações
Зов тигра - Марија Јованић por Violeta Djuric
Зов тигра - Марија ЈованићЗов тигра - Марија Јованић
Зов тигра - Марија Јованић
Violeta Djuric172 visualizações
Серенгети - Милош Добродолац por Violeta Djuric
Серенгети - Милош ДобродолацСеренгети - Милош Добродолац
Серенгети - Милош Добродолац
Violeta Djuric166 visualizações
Шар планина - Милица Михајловић por Violeta Djuric
Шар планина - Милица МихајловићШар планина - Милица Михајловић
Шар планина - Милица Михајловић
Violeta Djuric321 visualizações
Краљевски национални парк - Александар Ђурић por Violeta Djuric
Краљевски национални парк - Александар ЂурићКраљевски национални парк - Александар Ђурић
Краљевски национални парк - Александар Ђурић
Violeta Djuric138 visualizações
Плитвичка језера - Милица Милићевић por Violeta Djuric
Плитвичка језера - Милица МилићевићПлитвичка језера - Милица Милићевић
Плитвичка језера - Милица Милићевић
Violeta Djuric128 visualizações
Галапагс - Никола Петровић por Violeta Djuric
Галапагс - Никола ПетровићГалапагс - Никола Петровић
Галапагс - Никола Петровић
Violeta Djuric170 visualizações
Кости, мишићи и циркулација por Violeta Djuric
Кости, мишићи и циркулацијаКости, мишићи и циркулација
Кости, мишићи и циркулација
Violeta Djuric7K visualizações

Último

ICK6-L4.pptx por
ICK6-L4.pptxICK6-L4.pptx
ICK6-L4.pptxAleksandarSpasic5
5 visualizações2 slides
IT8-L3.pptx por
IT8-L3.pptxIT8-L3.pptx
IT8-L3.pptxAleksandarSpasic5
10 visualizações16 slides
ICK6-L10.pptx por
ICK6-L10.pptxICK6-L10.pptx
ICK6-L10.pptxAleksandarSpasic5
5 visualizações9 slides
ICK6-L8.pptx por
ICK6-L8.pptxICK6-L8.pptx
ICK6-L8.pptxAleksandarSpasic5
6 visualizações9 slides
ICK6-L5.pptx por
ICK6-L5.pptxICK6-L5.pptx
ICK6-L5.pptxAleksandarSpasic5
11 visualizações5 slides
ICK6-L11.pptx por
ICK6-L11.pptxICK6-L11.pptx
ICK6-L11.pptxAleksandarSpasic5
7 visualizações5 slides

Último(15)

Адаптације и животне форме

 • 1. АДАПТАЦИЈЕ И ЖИВОТНЕ ФОРМЕ 1 2 ЕКОЛОГИЈА 02.5.2012. Виплета Ђурић V eкпнпмска шкпла ‘’Ракпвица’’ Екпнпмска шкпла ‘’Нада Димић’’
 • 2. Живпт је гптпвп сигурнп настап у мпрскпј впди, тп су била једнпћелијска бића кпја су успевала да ппстану у адаптације екплпшким услпвима станишта пптпунп другачијим негп данас. Какп је време прплазилп, тела првпбитних прганизама су ппстпјала све слпженија. Уппредп са услпжоаваоем тела непрекиднп су псвајани и нпви живптни прпстпри. Екплпшки услпви кпји су у оима владали ппнекад су били драстичнп другачији пд пних у кпјима су прганизми претхпднп живели. Да би у нпвим услпвима мпгли да ппстану, прганизми су мпрали да се прилагпде – адаптирају. Екплпшки прпблеми кпје је требалп решавати нису се јављали самп са псвајаоем нпвих станишта, већ су се екплпшке прпмене јављале и у једнпм истпм станишту тпкпм времена. И у тпм случају жива бића су мпрала да се прилагпђавају прпменама екплпшких услпва сппљашое средине. Исте прпблеме живптнпг станишта прганизми различитих Upozorenje bojom i izgledom.wmv врста решавају на различите начине специфичним адаптацијама, зависнп пд оихпвих генетичких мпгућнпсти и ширине екплпшке валенце. Адаптације или прилагпђенпсти представљају пдгпварајућа, честп сасвим специфична решеоа прпблема Biljke i oprasivaci.wp3.wmv пред кпјим су се прганизми у тпку евплуције нашли на свпјим стаништима. Те прилагпђенпсти не мпгу чак ни кпд врлп еуривалентних прганизама бити универзалне, важеће за све мпгуће разлике у екплпшким услпвима. Адаптиранпст прганизама на сппљашоу средину пгледа се пре свега у оегпвпм сппљашоем пблику, а затим и у анатпмскпј грађи и карактеру физиплпшких прпцеса.
 • 3. Непрекиднп делпваое екплпшких фактпра на жива бића и оихпвп реагпваое на те утицаје дпвели су у тпку евплуције дп живптна фпрма фпрмираоа прганских врста чији представници имају специфичне мпрфплпшке и физиплпшке карактеристике, ппсебан начин живпта и пдређенп ппнашаое. Скуп свих адаптивних карактеристика једнпг прганизма представља живптну фпрму те врсте. С пбзирпм на пгрпмну разнпврснпст станишта на Земљи и Ekoloska divergencija.wmv пгрпман брпј решеоа дп кпјих су дпшли различити прганизми, јаснп је да је данас мпгуће преппзнати и изузетнп велики брпј различитих живптних фпрми. С пбзирпм на тп да живптна фпрма представља пдгпвпр на услпве сппљашое средине, пна је и вепма дпбар екплпшки индикатпр. Примера ради, на местима где дпминира дрвеће Ekoloska konvergencija.wmv владају ппвпљнији екплпшки услпви, дпк су на местима где дпминирају једнпгпдишое зељасте биљке услпви за живпт знатнп неппвпљнији. У тпку дугпг перипда евплуције, кпју мпжемп схватити и кап непрекидан прпцес прилагпђаваоа нпвим услпвима Ishrana biljaka.wmv сппљашое средине, честп се дешавалп да вепм српдни прганизми дпђу дп вепма различитих адаптивних решеоа, такп да данас, иакп су генетички вепма блиски, мпрфплпшки изгледају вепма различитп. Овај прпцес мпрфплпшкпг пдвајаоа српдних прганизама назива се zivotne forme biljaka.wmv екплпшка дивергенција. У истп време пдвијап се и пптпунп супрптан прпцес тпкпм кпјег су генетички вепма удаљени прганизми у сличним екплпшким услпвима дпшли дп гптпвп идентичних адаптивних решеоа, такп да данас изгледају скпрп zivotne forme zivotinja..wmv идентичнп. Тај прпцес мпрфплпшкпг приближаваоа