Arquiteto Antoni Gaudi

611 visualizações

Publicada em

Vida e obra do arquiteto catalão Antoni Gaudi

Publicada em: Engenharia
 • Seja o primeiro a comentar

Arquiteto Antoni Gaudi

 1. 1. Teoria e História da Arquitetura III Grazlele Mala - 146093 Rúbia Gruber! - 116690 Arquketura e Urbanismo Natália Rezende - 146056 Vinícius Ferzell - 153851 UCDB . 2013 Naully Talce - 146934
 2. 2. s . i « . 'm' _ ta¡ aÍG Í . _” ' z Í a. l'l_llí'lll] ? ríiítçinfi Igsgzjàà-iicgfíw agr; ” Í : :w KÂíg; »*.9=ié1hlEl°Fí-f3'cI! fr3Í o: ãf; _r-i:1iâ, sf_iu giga; g5: › ¡Êti/ 'QJÍFÍÊQÍEJIELIJmui¡ gãílüfjlglññliÍá - . 1111513' _ ! Êílíràli g§l; l,El_-Í. I'1_l§Tã! F§i Íñlilígjíâif 'HÊJLIáÉ-illífzflgÊÊMJIEPXSÍÊÊIÉE'5B, ' ; faire-zéít-íqgk , i lg iu á 1 ¡lt-lik- 'Ífaiulnliiçl 3 -j , _ 41-7": ; ;, ;ÉSÉÊÉI/ ?Câêlelífillâilzí n~ i , m . V' . i t. F'ãl. ͧl§§I¡_il. âÍ¡JQ5 j! ! êlaljíjínliií. ? 'ÍÊZ-i-Í, ÃÉ, SkffãsllclllàgiãQêlnlílãu _ «É . z , Ísiaexiuueuíipxàntt-; zivaniar-scâwílêisüe~ Í-jàLgLÍ; -]_§. ͧkjÍÊJ. lJ1ÍÍÍÊl. ÉÊIKÊÊÍÀQIIÊbÉÊX: A , ~ “ : l íi, ;¡_f_l§'r, gt_~g. j_ LÚÉQIÇIQHÉ: .ig-jrggirrç _ a * ' , x . l, . rÊbi_¡iãg, L.í§~ÍÍfi-; Lir§Íi r. r . a- . _A A . ,, . _ “ty *e _ _. *a* 'à7!_'. l-üm'›T-Ê| 'Í791.ÍJ, lÍ-¡51Ê? Ç-ll, l§lJl , t , . _. A f f) l ' A _ a J. g r 4 a , j j _ 1 . a Í . ' A * i' . j . Í 3. “f, _ , 7 . _ , , r . . » . ~¡ : J- V¡
 3. 3. <- 5 c' . 4 v . . . r _, , , ,_ . . - T 1x u" , l A x, " _ 4 . _lillg¡_lsllíil! l7eflâ-: l!ífâ sggáiaqliÍtayrgtgswà-; lap : , a : :(46115mai, *kalggrgñlíñgmúííàtàmai' _o . I afã? ?Étlr§<§l. f0íi§in-ÊIÀJÍÊÍÕÊÍÊQ-lgliliñ? j ~ág1gÍ, ÍÍAÍÉ-ÕÀÊ“ÊÍA Illiàlsls-llüzfll; íÉVʧ⧧1_l! li]. Êi§¡u= * _a . "i : :g5 1191-: - Êl, l', lj1¡__l§l, IÍl, I'“'g3"! iͧÊTiÍÊ4 @i . gn-gts _ ' , l íI¡, l0,l§Jf-l_(ll'§if; f34'Í3:1_LÊ), IÍil3k§§J again-ur n* 'fã' "jj , gear-riu slírg, «'“fçñior_~g, _l_iàijg. rairgjçz, iÍiggqigr-*c-g; Í . ,ÉÉ-ÍÃQÉÍÚFQÍQQJ IlÍÍa_, íÍ-ÍIÃ| J-_H§b, l;¡«gl, ” garÍifÍg3,-a. .nÍ¡IlñÍ'E-Íf' ; s-'gilltrziçxãijmiggf Í t' ' 4 . ' ' “; _, LW . r 'à _ . vp M . T ' ' Hvnf . .-› a , ' , p- j V v É¡ " . E, / ç 1 u z . .JJ " ;2 55_ r a a -c j '-__ x' 4. j - . N. V K / - _ , - ' ' 4 . 's' , l -Í ' Í , l _ , ,. F . ' : l _V_ . I M. ; __ . *f . a f: . í _ , k¡É É ”Q'” k - . ; 31 J K a l f r . J_ 2" ' ' L k j - a I¡ l . › 'c > M ' A”
 4. 4. Palácio de Güell, de finais dos anos 80 do século XIX
 5. 5. f . ífJV-E-, l, ' - t; _u-tf ç. ' fe. k . L, V 'd ' j j - a A r. L 1 4 " ' t 5”- ” . .. j cai. ? , ›q I I ___, ___', ..- - __ 94.. ._ o __ - v- . .a *L t_ -» - -: «M i "u É. .- K . 'J i im. l *-11 L .1 ' ~ t 4x ' Ú ã I-'i-i. L_ '› E'. .. nanrfn f# v7; . 5 _. - 7 L ' x - CasadelosBollnesemLeão Palácio Mais tarde, Gaudí experimentou as possibnidades dinâmicas de vários estnos arqunetônicos: o gótico no Palácio Episcopal de Astorga, obra realizada entre 1887 e 1893, e na Casa de los Botines em Leão, construída entre 1892 e 1894;
 6. 6. s, i c» . j' , a z' Í É v¡ . . _ _ c “f t; Gy: ' . 7- , .. : ,f "J 'f * - › “q, _f . . . :- , . ' _z « ' ~ › ' _ . ' b, , › í" . .f. .. STJ J. . 1 . - L , "; --" . ,"'; ._ . " _r _P -, 1 . r f Colonia Guell f', r 1 ', . ' s ~  f 't "'24 'a l t. f . L2. » É “k . . , j y V , - 4 . ' ' a( _. A', vw' j 7 j_ N. - J , x A. E'. , m' À 1 . j N¡ a _ : a '- : '11 7;! ,L5 _ r v? w I v ¡ Jul. ' « 'z' t' y v* Af/ 'r j» ›_ j. E . -' "' - v w* Ç ; f ; igizggurzieíãíiiy ? gjojeaeigáfze ¡1-1 _gaizgprçrêrggmaii si; ~. isülzívrgr'fg; ikl, na. u;ru . j, . =“i›, iÊa5-1_úíuê; , iguggjbuéfí-r"âlollifgüiãfglLl grain. -Qr-: sãiíÊeít-iguzáfgmgtéiílgfrág, ajiegt-lsva s' É 4m; :xi-L çrz-içwiijuÍú/ ?zagia _itál-Lüêirgliiffrniílglzàíi-ÍMÍIEEJÍEIÊEI --1 353,6: áfmggz; ¡yaítgihxrae giroífàlir-Érfr , fara n-uggxzmjíi 4.34513: sayjglrggriie-Ê-aáilg 'iigimitanr-iaaxgrgggífaiã. ,gàíêiru-Lvágru, 24-191.: . fêrziziêñ-; Jifaañtfrgw-: :Lélhtí lia' lg_u-yúufnlêírãííuixxâsc-«álslztê* w e . ~ ' ' 'r ›- “a Í *X1
 7. 7. _1/ . . . 01,' " ñ›'1Ná W» . A v › V ' '*'" ^ j' y . -.› - -~- . - v 1,! u; j _ _ : a , *¡*~__; § Y ( l a . A › VJ. "j, A¡ 1 ÊI! I~. 'ÉSÍÉI9LK3IJ. ¡EF êlgwlllêífsiélo= ¡1'I›'§FII~: $3j§IÍ_ÍL-II°5 rgjrexuuangkr il: :- 15H16# 'x . . Í v . §?l: -”1!i§li"~§¡'gllt2< gáuiçqçgtgç . Kalil-là ; ljiirghrfêãi-Ijtssçr gñrmggi-, iíisgíra : i;ie.13§ç7l§; ÉÉEͧ3§1l9Yl3l§'3¡-°=2Í! Kâ f. inta-iigzqiiaiçrgipizlilàxãiyjyiyíjggi: iegñtêieigioxjgüãuâítzrgrg: .. a ~ . - *r
 8. 8. .. * " . ' › ' N x* ”' _"'_. ~s_ : m _ -ux - * 3,5; . ' . L' v* ' › › * ' "4 : h N r' a r A; _ . u ~ . “ W. " '. __ . _ i ' v', . __ . _. ' ' -I ~ ' ' _l a 5 r' * j j ~ ~I› _ _ g_ V. , _V_ _, -«. ;â_ « ›n›. _ , 7), , . x , _ f Jr_ . _ j , kxzã É , f. V u. v' f¡ : e Ã/ v( V' ? à'líâl-tfíñilllãjmíàhhll? ”3911110?gli? Hílàlsklâjliá. ]l§j§9¡. gÍ(¡lIêÍÍQ- f¡ : fieis HQHÍEEͧÍ~Í; ,,EJ1ÍÃÉJII: E* › . o 13!Ê¡§4:ÍÚ. ll. l_li; t-jf%11¡l'¡Í' . ÉÊIÇɧÚ: ÍLÉÍ. ÍÍYHIEJ~J, .ggíll_ilgr; l_ñalíâÍ-lizlãh , NSÉÊIt-'Tàjgàãlyjlglalklgíñg13-1.91 r . _ j - , _ -nt-: yñgl kííàr-'íhiliigiipgrr* É a - ' : A . u_ _ ' ' J
 9. 9. >~ 3 I J' 1 , ,r , k “x35” 1. x1 _J . .i n_ W. . , "à “ __ 1 a» 1 o_ b: , - n . LL ~ , j_ K . m - J ; J ("x . :nv ' ' r t a_ *É c l ' _ 1 V . ., . __ j x / L ' . , o r' j ' r '” Í _ | › s( __. ' r R. @A1 _f í¡ É - . 1 ~ í “ . i »Á . V. , _ . > “'. . V, . Í j 5 4p e ' - r fx_ . pr f* I l . -wâfr *v* 1 V? , 'j' ' 'a f* . .f 'Ç-"r Y ' ' -á t¡ v *u 1 . . imita-Uns ma: 1?¡g¡Êiñieainl-_uàímgageuiaxsl . e-IÉIÊJEÊVÀQIQUúlallíüílgjli! I›§_LÍIÉII§9.t§9Í¡ÂYhÚ4IljE¡_ÉÉÍ-â . ;, axilar-ta": fhñímfifiifâ:1!§$"3Ê-7!T'ljll§1Íl, lQÍ"! Mui'ÍJÍJJGÍIlpvüljtàlmfr §lÉ1Í1§fl, ;›-§l; “.íãͧ§7: j = .t _. I. ”' . . _ __ _h “t , A _ A __ “s” V ' ' à, r , .IfztêíelifíüíáhfâjchíízilêsíÉiii-rlaçgê. QLÍHFÍÍÉÃÍ'L*IQÊJQLTLÍS'; )EÍÍÍ[Í. EÍ1K§J111!; _ a h . .a «s , _ f › - -. _ . ' , f, i M ' véiígjyiiçí-ÍÉQ*_Iftttufrp? !htlltàfiíllê?1zjlíaáfídlk; :ÊEÍÊj-'Í-f; !luijíquâêàíídãlllifsu, ÉEÍ! 0 f. ”
 10. 10. *ax 33° : RJ Í ' ig; 'j _VÊ › K r_ . .e . m 2 - ~ _ 2-6 z l v I ¡z¡ g : É . 5 g¡ _ 5 : l , - i s! - I ; = - I l. r/ ij¡ . p. : . v < 1,. I. 'x5 L. F ' _ _ 'EL l '- ' ' . . a. , , . . j, . f ' - : ' . v jí Íw' a ' m'. I: . “›. z , ' u m. : v. v- 3** um». _ . cr» km1: - M¡ V' I vt"- . , , ,É . . "N57 ' . V., _,. _ P : , ~ ^ 1'? r. "x- x _, . 3;: .âiuíiàx-ito Elali-lê! ) Lg? v; em¡ 'V' ' W, ,Jílíãtáioesgulâ«rjj-lygjghtgf 'hj- í _g - . ,, . . .._», g'f" « v( Í, _ a › . ¡l w . .~› '› e' z * 4/ n_ , x i u-. . ¡vr . ;LK 1. ” . . j A j ; Í . étgxgzar-'mgu “çhwsggíeiçgg_aggnnlrgz. um ; gi-icq'ipxgbyçiçiixgàiífgíàig a ; -
 11. 11. ÍÍ _ 'É' ; à , , , 1 ' _ j . ;E xç e. É 'i É. ; 2:, .. “g , 1 q” “ . a** #L f_ j -A A n¡ , :s i ›« “í Ã' . Í N a Í ” » f', A ' a ~Êl? -áJ. I.Il; -]ͧʡÍÊKÍ°lñlÊl_Í: -)j§ , , “a ' '^': ” 7_ _ ' "Í" *'; s; “ “vz ~ . 1 . . j ' _ 'ELÍSHÍEÍÊIKQEEQJÀEU üñh _ ã r' fàqklmzi-'ÊYÊEF- . _ . í j _A_ _ 'E › ' ___ , E , _ v, j_ A; Y › . ,.4 '. t' 1 l _ . t N». , . V / v [uüwldl'jbjl! iüjkg. fllñyjaíl$1.16 ; m j a _ v Êi, HJ! Eg31í§Êj'! ͧ-i~j§j¡› * “ *xf _'l: J.l1,: _~'g!1_! I_I_IÍ)":3?¡Iàíêfíàjggjíluàiâj_ ; j : :Fall ' íon' *j* í ' -- i-Jgliu¡ MEMQÊQÊÃSE¡ÍAÊIHIIÍJÍIIJQIQI _; ¡,¡A. _1:_¡§¡¡ê¡ __V, .,¡§Ê_ n_ ; fm M¡ _ “A ' í"" 4* ° 'F3 37353331 af; , . 4 . s J_ y r 55 , x¡ . i 'x x q: -- a ~ ç 5 . › , v › _ _N K. _ , 3-_ à ' , .. . = 'P ' J , a . 4 - I . , ^' ~ . , . a, _ . I v. a ' 'r , ,N 5 j? '› z , ~. ;rh n * ' p' â m* . u. ' . I g b v* r WI_ “b * › x. 3 t "w. 5 u* ~ J 'x l ' t ai', *~ *K s ' , a [nf l t¡ b, , r' I *x j , j f- : r * . x 1 *t* I _t ' 3 L ç . ,r " ff» _ ' , ~ s, ,í -. _ q a r ¡ Í -_ . ' l* 'J , ~ R' A v¡ a k, , _ ' f¡ u¡ « a , . 59_ a à. . 7- _ , s _- _ › Í . ,
 12. 12. . f_ . ea_ _ _ Çjfêiggtt-ÍÍElÉÊEÊIIEÉÍÍÂÍEIÀKMÉQI ' 91mm» ; :a«Êyflfe-Íâigiku-Íãkjüàíràifyçd; llffâjifgí ' Iori x-fmaysríçiíã finiiziam' ág-hitãeiaxtilxoêía . é? :LQQIÍrLgA ¡êlêüiíilrípñííilvgiolnlelíjíü »atreverswgjêirê&Ínrsâjoiníá42ljugg&g_ “í - j_ '_ ãiíiiíigiákjrgfi? glsHguleuIue-lpmiçiífãai; __ à fEÍQÍÍIÍÍEFEHÀIOÊL: EÍ1_I. ¡.ÉÍ$ÊE&:3EÍLʧɧ§31 , f ', , ¡jza'. ç-. ík: i~l_~r. -gá. u . E132ryisilíâi. sà-: ›=ênnígi. :« l. 'É - ° , olfÍLgl! Jf3l_IlI§1,§Í-°1 gr Êíullàfiâifêlsl- Elali' 'êltêllntêlllñ . wfjujigaxei-máe a , zgíoiiglíslilgijtífalájlíêilánjlolnlbl? fgâàHqzêlãtgjgákA «íââlíizg-: pfgígífxaíísiliustiinbiftílêlsiíen- : TJÇ/ 'ÍTÍ Ê'°J'YÉVJ; ÃÍÃÍ, Í “T7 É . 51mm , Emailiàíifíjfç-ÚF'. lYltolâlgljill-ji; ig: -e-liliglãicj, . a ” «' *í j . i z. ,f Í , '
 13. 13. ç, ; jfçiíçaggruiegki'sra j __ "íÍ, i§o, uI, TI“5§(-L<'› àêlliLe-Ilqrs*Àiçlilíirsiírgusiur _j » ' › Í 40311115119litoyãgblpÍ-EÍIEHÀÉJJ,9101055521glãíriüyy ualrgrgir-giíigrgàmislkijghirazxàltmí, gain¡ "É , pnt-. israafãl. ízíüítçyágrg . ârggg-guiêits. ,xgrtéülíiêi-ni. iílír , fÍííjíii-l» çgj-iaei-: :gt-ig-z; ;m3 gÉJ__n, f§jjÍQICJÊ-“É"* ' › . fÊlÊ]íjgÉ¡jÍlÃ_gnÉíL, ^-Ef›'ÊHÊBÍÉÊÍÊÉÍÍÊEJ¡Ejíàüiâlllí l 'f : 'ê: i;-Éi3;l'_l9ini§fà! .i-. § I ÍEIIÍÊÊÍÊÂUJ o if; @subirá-L ' à att-ÊílãfgãLãQàHJàÍ-a 011?» sil-jiu ! fin _A _ ¡Íjglf-_lsjuíellliçQÉÍÍÍÊÍÍÍÍJÍÉLC. í-; __. !r__a. íÍIé~rj§lÍaQi; ¡,ilà% _ u, ' . Yfgílllllfgggfrlfhjlfjllâê-Íla ' . .en? ?âÊXÉÉÀQÉÉÊfJQJiÉÍifàlàlÊrj-íàglüàéââñL É t* 'V ' a ' agfimaiiklíàlgvrâíirrç~ggígauzaríííiyu J v: j» e f-LlIÇÊlÍIÍIÍàlI@Êlíly g-jñgglgiãgifslfjz-Jíl, _t t' ~. ' j _gg_ _ l¡ lãâüljfffãlíêlmiâlmm? ;lYlIuÊláíÍIII-ju
 14. 14. J 7 E : lvlllilLÊÍÍIÂÉQFIÉÂÉIJÍLEP'L§? “ÉÍÉÊÊIÍÊ[ÊÍr-4 ___'@Êrçüíêíilkisrêktmí-afàíàiuííklÊií-li _ “* = : a ” ñf-l_iiÉliri'fféhi= _jtir: «fíãL¡l? i'#Ílàíg f_ . llâi-i. glgl~: i~âf! jiyãj_tfzílslsjjfsi. r°Çünliínlçtçsljzlaxf: ” . IÍIta/ _QQIÍÍÃOQágluáitâíãlfblãíilgmílâ_ ' j "7 'eukggázenizâiqy-, rgíííek r ? Qíajrazuarf 3:; Í : JÍHÊÍÀÇQ "QI ãíliifíeriííergiteiãaà? ' Wiêlítgisisio »- 49111911 ifàç-lfísullglíliâi f», «_. !l°Í¡íYl_= l_I_lÊÀÍ9lÊ¡TKí-ÍÊ'*Éülljjêiâiíi-. IJÊE - »j, _7¡_¡j; l1;-J~_'i: *ͧ'lI “É Í$1Í_¡Ílgl§[-Ê*; -l_°l. t'll< mil: : ~ 20121-3» _L! ¡1Elí' &mais; . f-r-Íieçsft-àfiíãnfíú* nuuíiàríiís-z ¡, _ . - 'a A Ç ' Êt-ÍLÍÍEJJ'
 15. 15. $ . i -A &gíàn f s, 1.9 “ , ,w 4- ? r, x "ea “w u: y *É aff: : I f** gt_ , e , é . . . __ ÊÊÇJÍÊÕEÍAIIÊÀÀ* *M › t IiÍiúÊnl§I2~tã~íi]. [§liÍxJ-§Ia 5151213. : f “ . f, _lá l '. , . .o /4 N. . d 1 ~ ; EKLÉÍÍÃÍSÀCJ s' ÍÍ-l""1§l! f31ÍÍ&! _" EÔÍÍV. QIAAÍ, EÍ~Í›ÊIÊHÊJ_IIÃOJ, .É* QUIÍGÊÉL§JVÊÊGJ_ÉQ. IJSÉ; ÍÊpl; à “siggiígyiiir-umrpgmàir¡ 94 DJÊ). GPÃ: ;,Í(§Í§Ã “ _›'§IÉ-'›'. «!I: -X, ÊÍ. i_iIÍÊ-_JJYÍÍKHIÍ8?EFHJ ayt-a1:x: _°¡: r,g§ã. ›2' *rmgrrgfá lt-lilgiiolíñlàrlnlíãlõíiiúi¡ o. .., 1 . ; ghfiíauwgiáilààzagxangi5:35» ãülfzfpji' / l vmnmlitsJ-y. siiirizígíàípaiiqxgilággz-níçrggxex¡ Í '*' . §Ê-, límf1L-g¡lg, IÃi$§j§-I¡I. E]. ÍÍ# êiuqíígiãifgrç: . ghI(: -'L: Íái§Ê-íi11§i¡, iel; s . 'à z. ~ 'í s &f; é. : ruuñsagimgíãniiufgtngat , .3- ~ 3311;: : ¡, :IÍ'WJEãgi. ›' » w. t; a 3_ d: r u: ' ' __ a ” v5: gkiiâgfgíñLiÍvi-T“Õ-fjgíigüijlfiniãgÊulêiàVf M_
 16. 16. ix 1 i -n . ,' , ' z', ' “w *x5 . . , “ 5 É' É! J¡ . E « . . '“ I , -- n" l i . .' " . ; x_ , . à ; ._ _ u : J _p . A' . '.74 J' " f . y % 'ñiN'*PÊ"ç'à L°'D. ÍÍ›C "W 57.' "'25. xiplrâàg' , , *lr › ' i , ».›LY': Í'--2_'L"*°À*ÊLLTE~? ;,» , Êxflzfçg "gl-ser *É LJLÊW? ) 41%. ?? *. - ~ x I' ~« : › ' o - _ag uliáilarfrçlgçfilt-êiíbÉlglsurelnfé¡ " t ; f-mài¡fgêprí-lêlãulitsxeiiñéh: gxá(e1:l1§I; l_. rÍf-§Ta~_ í 459156.? EHÉÂÉHÍÊÍUÊPÍIJUHÍÍÍÊÍÉQNIQ¡ ' Z l j; &Inlíêlnlía , ,ttçímmgx-. a;guaraiàrçiggs líjíilslÊgi à - âíêíikjêüijliiglgjlêl. . " J ' a M. «fx ' ' i -ç À › à Mes; Êznlieiãiiúíãiíig f ~ ' z ÊIfhl-g. uma; «jiwxífizgtixgqgrgsieigiú» ils: , a r : I-¡ÍiÍÍt-vgurexítxgiiiçgaiãlliãi á. IiIGÊ: l9l, Ç;IÍI1l'-J, . ;.. ';-1:t2'1,:3-7°" il ! Íííg-Íf» ? [31 ; $933 &íaügplrí l- : I k . .Ji ifiít-Fíkílí_ * 1 Éfáiil! ;ÊÍí/ ãlthiâfinlieiixtJiiufãils-ifàgl-»àilw -- _a 45.1: r '~' . k ; il-Jílíiííéüi. ,r 7 , 1 * É i A. s' Í l 1 Q . , . , . u . 1 v f . i a . 7,_ . _
 17. 17. A Q à, Í. 15'; â v). .. t¡ l 'nt giÍft-, íêfrsttigujptii e-Iêiuleiggigvxgixitgg_ ; tàizszãxxuggxçmggípuàmjaxgrgjlyuçbt '“ ; asim-gr gkfitàilijltoj-'gçtagniñlwglrgil-igua, x : r . _. 1¡ f¡ - - "orar/ Lica. _ vv . ... . - - . -« ; u n goi/ im¡lfgãÍlaks-jnjnlelítiüêliIÊÊÍ-ÊW Í_ f ~ ? eloliilélíãlzluklul a-'r; :I-JÊÉQKQÚÊI-¡gÉÉjÍj¡rfíbá i ' Z' v/ 'v/ v": x . Í A( ' ' a l ' . l . .4 LÍifíàliçilgllgi'ÍÍ-Éflxígiêlbléiâi¡ehíñllíêlí' : rã-r: _, _. qvíglfêlnttéf§l? ¡jÊZe-1_i, áfg]5g-3kÉIQÍQÍPÍÍEÀ; 4' 3», ' _ _ íliaifurghzqa, !ÉIEIEEÊ'ÂáinllhlzüfêIQÊUJIÍTÍSFÀQQIJJ t _ _çv-_t “ “g t_ . _ x A o _. A a ailgâufgãii” 'lilgfgiaàttãldiírgifír'ihüêbliíêig, ' P" -? '“oí>= . , , É É. - . J ¡ . 'à u# "= n: 'A' a i › 4 _ I f 4V A J, 2'» í I . _t I ' i' l X . Í s' f l v', q; . › r v¡ "a Í *L à _ _ g¡ u.
 18. 18. .- ¡ A x ' A , _V f. v g i , _ n _a g ›, ^ . s', j a v” ' ' . ' v v: . i . z , 3 s ~ " . .Í _ x g_ s. .. à , ' " 4:'. -ç . _' , j" _P S 7 . _ _, ›. f” ' 'a «o I * a "P u x _Í ' É, 'A : t igêritgnvge-çitte-ragâgg. .gygfkãgg: Íê-ênramzrgssêgií-; ÍÁÍ -' A j' _ ' " , I E , f o É, HÍOESQ1Q, ÉII'%; ÍIdU, Í!ÍÉt-É(§EFE! .itntrãliia. “ ' i f 'é " 'É . eioiíir ! r¡: a1gí-: -'í¡11!1_5u-: ~ l? _-; r:Í›: éz;1l! I¡m: ¡ A 'É-lf_Yl'-). íêl! (:¡fñ_/ Te_l9n“vélillígküls¡êlñhimfêlê; f a --iri-JàT-Êg : rc-'iíraeñjâiânláñ' lui-nã : êlsiíúigií _. _. . -.J _ 4 ! slw553i#ilagngxaiitçitgtgrgaçfsmíãgfgâzéi-jg ', jJjllàEÍÕJÍÍf-âla¡gilqílugtgfâ-kàlê'(íçligâíiglíãltílz - f 3,iI9lJ. íl! lr' QKÊÊ-jfl-ÍÊIÇ-, fzñvÊXÊIQTÊUEÊÍÍHÊJÍEIÃÉÀÊ' 1'*'~: i!f§-: iâ§? l!)z*lâ1xlÉÍ-5QÃ(H! QIMÉ ; Ípímga ÊRÉÀQÍSQIIQELFÂfçafmãfengíler-ÍÍÊÉJÉÃQÍÍÊÍÊÇÍ_ ~ ~ '. fàflqçààjujf°làlcís"-. llg: igifgl Étg_àí(ol, ífâlsigiàb 'r' - “ ít-¡ílltigbxàfg-fi mas_ e-lviuhlíia ehuÍâÍâLgúÍI! l7!i_, gjt: -: 21111¡ iJüÇlÉkÍjâUSÍJÍÉÍI' 3* ÊÍÍÊÊW @Tgfíõjrsréfàls-»zían-; ifrgfããgía-lfi-Iãlsaérg . - KÕLIÍIIELÍIOJÍIÂÍ¡ A A r¡ N; x f 'JJ Ê. x".
 19. 19. .BQXÍZ 1915C A Casa Batló construida entre 1904 e 1906 é uma das mais impressionantes obras de Gaudi em Barcelona. A fachada com vários elementos que lembram ossos, fez com o edifício também fosse conhecido como Casa dos ossos. Outro ponto interessante é a ausência de linhas retas. As curvas dominam todo o edüício, da fachada a cada um dos aposentos, você pode procurar, mas não _ _ z _ _ _ ' _' j lr' 'E/ › 7_ ' . f~'. _ encontrara retas por Ia. "^°*w_ ; - , ~ . : É y / )v'| i v _a ›. ' › x ¡çxíelñwh OX' ) 13. 2 ' ' ' i . d' ' . r- . - . iii/ B” 7 i Ã. . w › _ , . . t 'r e _kra : »_ q¡ , ' ' . ____, t. f* : - tr_ _ -' ' ›' * - l | E; 'f' . ÊÍ)__XJ, ', . _ I"'. ,'Í' "' 6°* -í . .. .a »f a , - _ «
 20. 20. Ç/ Õí.
 21. 21. 'i w ; a Z-"T v-ruç* - ii: ›. . _,¡, .-av 73.7. _q_ - w-_íríinr , j 2:13.? i gÍÍj/ ,gnggtjgíír-itt; a: szzrprrgfítfkí ííídffeif: dúzia; -;wszístijiíàíiaãüi9361151!ráangtái/ Êíuá» 631a . A "'2”'““_¡ _. n: -s”-. -"f“gz, r›JjÍE›_r›%n asigxrtgkàjü; aarãftnxaiug . e a, A1/ _ V JzÕêíÉÍlà-u&ÍÊÍÉÍKÊJÍQHÍÍLIIÍQEJLÇ t_ jlínrziâu" êlhlltlàlê-“lltilêt rliiííluélí» uj¡ ; J , gift-a g, çr: .gçai, iuk, j,1,tfo fzáwçzgjiz¡ : juin 5g. _rrliapjzzrçpniamgíta : :áreas-z s-; ijjnãzgm . záioirggigij, ' ¡piuuz-njrjãíuy 2-¡¡J. I,! ÍÉ! '.! JÍID:43TgãÍ¡1,3faxíàlãçüjfííiêtífíáÊãlqibíiuíâíigrgíâ 3;. id:5191. 'fu' , ,_ ' r A V( V_ V u” E ' v V ' ; f , › _ 4:9' l ' n.
 22. 22. 1. x “- É . ,_ o &- 4.: . ix' v . L U . a 3. ñ' L : r . í 7: ” S. ) n u. .. j i _l , . y _q -g-_w '› , s '-'~ 'mv/ z . › z-wpvàvvvr-v--Í - 'Vvíri- v' à ¡ 7 jr . f"? , ¡,.11i~, .7q1¡, ;¡ , lltç-iiaigçtfílxñtJQHÍÊHEHéfwitnjgjçl-jgíâiljçlífíg, " 'âlállfâãlíííáÊi-jQÊÍWÊÍHSÍEÊÚÉÍLQJ Íêfgtíinínliít*s1f§ÊÉÊÍÍÕ§ÉT: ÍK°? l¡ÍÊFIÉEH«; Eljçztíítáiúiàíjailiaiâ , f T_gÍí°T: 'l! l?E| !¡§lfiiI -gl. n,j¡1.l'§lÉÍ? ^ _í-íiilt-j_iaitità-f; _gbuaíilifíw 'straightvggeiarêxâresg pãieipujr-xar-taaxsgsrãa-xéiítreyzlgâ' › e iemàzgxíaiuknífíjliaíilfâig, 'aíiítuãjigitér-; áíalg-&fílàükt*a. u¡_r§T= @í. í2lÉÉÍ? ñ3Íg; _ãzlsjiífgünã“ ” j §i! -f= ͧ. l!1ÊI; lʧ-J*HuÍ›IEE¡'iãüj§)@§#; ?raíhíílnlêfggâgúwêkjgggjíjá _~ ; Í “a m. n
 23. 23. .J 11105551213 Ó O. *-
 24. 24. l. gàgíêlíí°lçréfghafglíg)iftjgizii«: É 'irtirçr-Iâáíx-¡filgltáiagv_rgitgiazây i: -'x-rã; aje1-íà1i? §aÍá”qg nã¡ §f: -1§_-1çá1_ii! Iíl-3. ; e ã 1 : A _ , u. - 5:! r ; ,532 ÉEÍJEJÊI; lqgçÉlfü! í-Íi-: Qjükàjíl! law213315701'ÊWÍÍÊÚÍÊIEÍÉÊÉÍÇÍÉÚÍÚÍfÍENÊIÍÍIÍÍFÍÍÉ' Á Líãàiifnííliãgfígâgjiluplñáíl. agiu-là.9-1-IaíàâjgêtdspluàtàítdSig#irei-fátima"? »l “ r. . ' K ' ' _. l¡ 4 W j . ! l-Iit-iÊÍieLIÍlL daiáruíãi_tiigztx_wçra« ? QitêliíiÊ-; ÉI-rNíaiievgufaldelgbijjgitàis, iíigfzüH3; »r àeUÍL-irígw : _~«. lc-1;~: §ün§§:3k›ma“íhkgera-name¡ EÀEÀÊIÊFHÊQÍOFEÉ? á; :+311 ! Í|_Í9'li; l;'u331[oi &M1315; ' s. , QJgLíiâcV~5§-l_I1TíÊÊgqçíiêfaglléàtâüihãgigitàgglííggí'víÍífyigztgíâñãeÉiiàiÍlj§! à _nasal_ a '/ . M. "
 25. 25. / 53111.4) moumsao "
 26. 26. xixgn “j” A - , x17 › l* * j. 'x . l. VWÍ, ' *LE ' É' ' fl”. x , _ s" = r 1 a x-Í É ; ja . a I Í, , o r/ “ s' _ f. ;x ñ ' › , ~ _, “~ i** _' ' v_ I, E; f* l~ M e, › y . -, :_r V: :p z( xx 5:4'; , ~ * s. , ' r - ; l -* ~ ' _ u. . - ; a ; o : -pllvgzginaítím¡myaguliularaãlag É __ ÍÊEHQÊÍÍÊF*íligpñlalíllzitnlugâlâklg9gIiulnm§àk' l . j_ i : Iaiá¡lvt¡il!4ítÉizÍãglâ_i5s1íl-5ü@E65I 9241133515? J o j_ p a - _Í ' e __ _lãiâiÍfghtmÉíF; ,?); T§fjÍ'h4$F-'«ftfi-j/ SPJLIJQIFLÍOÊE _ t: , i. . ' ' , fglêlãit-; ÍIÉ-Eêgñãiãiêizítgâl; lagrñzaãgdnilãyiãü-? Íjf, g “ › . , ' à r_ Ífàiffàühfifnlçglíilng-gllilíjgjl? ? ! rgfiêleíâíi-: T " “” í »a m. j _ . .sé-guqlíta iutàag. .fl. tqz. ›l1él? iê§: ;r, ¡.§g, §;§ E: j › ; › «âlàãÍÇ-iiaehmfímlfüêurrêiarê-: líjiãjjíeil-Íêlàãííi' 2;: ; f A l h _rf r i . á j _ ° f _Ê__ (. |,@I¡ÊIÉ1!1ͧ§›. , -' 'H o ” f¡ _ lõlàgIâ~ÊIÍi1E1Êl3l§imÊÍ4Í/ ; ” 7?_ , mkÊÍ-f/ gsbüfanñtãuEwífçiwsigííà rt: , ni-vga; uísmçmilgíéêfsaêiíñiá. f - “LV Í J x; . * *o “x -' * . É k . _r 9 t _ r, f . r , 3 * i 1.¡ . ' z , Í . J i ° r , , e , _, e : à j , 'í -. “* . , ¡ a n ›
 27. 27. "Çaudiéumwcao'taa›pumcda' ' pedir/ Leone capaademompucamfideüdadeaeotieu Íúotéxiauewdefrvukapmápúaeooêndada axquiteuuarcecamídexramiamateúaío, métadaa, técnicao, oiotentaodecáfcula lt n au 1!¡ N.

×