O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

"Thu Vien Sach Co Khi" – Dieu khien khi nen va thuy luc

470 visualizações

Publicada em

THU VIEN SACH CO KHI – THOA SUC KHAM PHA
• http://www.youtube.com/user/vinamanic
Youtube : Thư viện video về các phần mềm cơ khí
• http://www.slideshare.net/vinamanic
• http://thuviensachcokhi.blogspot.com/
Slideshare, blogspot : Thư viện tài liệu, giáo trình, sách về cơ khí.
• http://facebook.com/thuviensachcokhi :
Thư Viện của những trải nghiệm và cơ hội kiếm thêm thu nhập
Rất mong được sự đóng góp và giúp đỡ của các bạn để trang ngày một lớn mạnh và phục vụ cộng đồng một cách tốt hơn đem lại những giá trị khác cho cuộc sống
Email : thuviencokhi@gmail.com

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

"Thu Vien Sach Co Khi" – Dieu khien khi nen va thuy luc

  1. 1. BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP.HCM ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC TH.S LEÂ VAÊN TIEÁN DUÕNG

×