Лісівництво: еколого-збалансований розвиток

Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin OtamanovskyVinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
Лісівництво:
еколого-збалансований
розвиток
Віртуальна виставка
Ліс, яке це рідне слово,
Я би весь час про нього мову вів,
Краса борів, шелест діброви
І соловейка нічний спів.
І повторяв би раз за разом,
Що ліс нам треба берегти.
Для цього об’єднатися нам треба,
Щоб разом всім у ногу йти.
М. Шаповал
Ліси України є її національним багатством. Лісові екосистеми –
компоненти, які спроможні стабілізувати екологічну ситуацію та забезпечити
вирішення важливих економічних і соціальних питань. Лісовим насадженням
належить особлива роль у збереженні та підтримці екологічної рівноваги. За
стійкістю і пристосованістю до змін зовнішніх умов ліси перевершують інші
екосистеми та є екологічним чинником великого значення в охороні
навколишнього природного середовища, екології самої людини, житті нинішніх
і майбутніх поколінь людей.
Сектор аграрних наук ВОУНБ ім. В. Отамановського пропонує всім охочим
ознайомитися з матеріалами віртуальної книжкової виставки «Лісівництво:
еколого-збалансований розвиток».
Журнал «Лісовий вісник» понад 10 років писав про природу. Про її велич, про
важку працю лісівників, нашу державу, яка є такою багатою на красу. У наступних
номерах часопису багато про війну. Така реальність, в якій ми опинилися. Тож
тепер часопис розповідає, як працює лісова галузь під час війни, як допомагає
ЗСУ, як піклується про біженців, ростить ліс, гасить пожежі, наповнює бюджет,
фіксує руйнації, крадіжки та страшні «сюрпризи» від рашистів.
На сторінках журналу надруковано ексклюзивну інформацію від
професіоналів лісової, деревообробної та мисливської галузі:
– вирощування, захист, охорона лісу;
– переробка деревини;
– верстати та обладнання, сушильні камери;
– досвід ведення лісового та мисливського господарства;
– способи та методи полювання та риболовлі;
– зброя: фірми та моделі;
– кінологія і т. п.
630 А 26 Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток : навч. посіб. /
О. Т. Урушадзе [та ін.] ; за наук. ред. О. І. Фурдичка ; Грузин. аграр. ун-т,
Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування,
Вінниц. акад. неперерв. освіти. – Київ : Гельветика, 2019. – 482 с.
У посібнику обґрунтовано основні положення
науки і навчальної дисципліни
«Агролісівництво». Визначено збалансоване
еколого-соціо-економічне й рекреаційно-
оздоровче значення лісових масивів і важливі їхні
функції захисту ґрунтів від ерозій, регулювання
водостоку, продукування кисню, дисбактерізації
тощо. Вказано шляхи збереження та відтворення
лісового фонду Грузії. Проаналізовано еколого-
економічний стан розвитку галузі агролісівництва
в Україні.
43 В 40 Взаємопов’язане планування розвитку громад та лісового
господарства : практ. посіб. / А. Вишняк [та ін.]. – Івано-Франківськ :
Фоліант, 2011. – 63 с.
Ця публікація висвітлює
розробки Стратегічного плану
розвитку громад на основі
природних ресурсів та Плану
лісового господарства, підходи
та методи залучення громад до
планування.
Для українських громад,
лісівників, громадських
організацій та інших
зацікавлених осіб.
630 Б 77 Бойко, Т. О. Екологічне лісознавство : навч. посіб. / Т. О.
Бойко, П. М. Бойко, Ю. В. Плугатар. – 2-ге вид., допов. і перероб. –
Херсон : Олді-плюс, 2019. – 268 с.
У навчальному посібнику викладено
еколого-біологічні особливості
лісознавства, подано як загальновідомі, так
і новітні матеріали щодо біологічних та
екологічних особливостей і функцій
лісових біоценозів. Розглянуто шляхи
відновлення, росту та формування лісу,
динамічні показники лісових екосистем,
лісову типологію, а також екологічні та
регулюючі функції лісових насаджень.
Посібник рекомендований для студентів
екологічних і лісознавчих спеціальностей
закладів вищої освіти.
630 Д 58 Довідник працівника лісу / Об-ня агролісогосподар. підприємств
Хмельниц. обл. «Хмельницькоблагроліс» ; упоряд. І. С. Валівоць. – 2-ге
вид., перероб. і допов. – Хмельницький ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 240
с.
У довіднику висвітлено основні
положення технології
лісозаготівельних робіт – від
приймання лісосічного фонду,
раціональної розробки деревини,
обліку, створення безпеки умов
праці до передачі лісосік для
заліснення.
Довідник розрахований на
лісівничих, інженерів
лісозаготівель, майстрів лісу,
бригадирів, лісівників, а також
інших працівників, які мають
справу з веденням лісового
господарства.
630 К 56 Коваленко, І. М. Лісова екологія з основами лісовідновлення та
лісорозведення : підручник / І. М. Коваленко. – Суми : Унів. кн., 2021. – 240 с.
У підручнику викладено основні поняття,
принципи та завдання лісової екології,
висвітлено сучасні дані щодо питань
лісовідновлення та лісорозведення на принципах
екологічно орієнтованого лісівництва. Розглянуто
екологічні особливості основних лісотвірних
деревних порід, а також супутніх їм трав’янистих
рослин нижніх ярусів, проаналізовано й
систематизовано різні види класифікацій типів
лісу з екологічного погляду, розглянуто
екологічні проблеми лісорозведення в Україні.
Видання розраховане на студентів закладів вищої
освіти, що навчаються за спеціальністю «Лісове
господарство», а також буде корисним для
аспірантів, викладачів і наукових співробітників.
630 К 78 Краснов, В. П. Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посіб.
для студентів ВНЗ / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова. – Суми :
Унів. кн., 2021. – 415 с.
Викладено теоретичні основи фітоекології,
охарактеризовано основні екологічні
фактори, що впливають на розвиток
рослин, надано поняття про рослини та
рослинні угруповання, висвітлено загальні
аспекти геоботанічного районування
України та світу.
Для студентів закладів вищої освіти з
напряму підготовки «Екологія, охорона
навколишнього середовища та
збалансоване природокористування» й
споріднених спеціальностей.
630 Л 63 Лісова ентомологія : навч.-метод. посіб. / М-во аграр. політики та
продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; уклад. А. Б. Марченко. –
Київ : КНТ, 2019. – 134 с.
Навчально-методичний посібник
призначений для виконання
лабораторно-практичних занять і
самостійного навчання та оцінки рівня
знань студентів з дисципліни «Лісова
ентомологія». У посібнику представлено
морфологію, анатомію, біологію
розмноження та розвитку, екологію і
систематику комах, викладено
діагностичні ознаки та розповсюдження
найважливіших видів шкідливих комах
лісу, дані щодо їхньої біології, екології
та шкодочинності.
630 Л 63 Лісівничо-екологічна роль липи серцелистої в грабових
дібровах Західного Поділля : монографія / В. К. Заїка [та ін.] ; Вінниц.
нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2022. – 198 с.
Проведено результати комплексного
лісівничо-біологічного дослідження в
складних мішаних дубових
лісостанах різного віку і видового
складу та показано вплив липи на
ріст і формування деревостанів, стан
і життєдіяльність дуба звичайного,
формування лісової підстилки,
агрохімічні показники ґрунту, а також
лісовідновні процеси у лісових
фітоценозах.
Монографічна робота розрахована на
науковців, аспірантів, студентів
лісогосподарських факультетів та
фахівців лісового господарства.
630 Л 63 Лісові генетичні ресурси у контексті збереження
біорізноманіття Вінниччини / І. С. Нейко [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр.
ун-т. – Вінниця : Твори, 2022. – 500 с.
У виданні представлено результати
комплексних лісівничих та генетико-
селекційних досліджень лісових
екосистем Вінниччини; відображено
основні засади індивідуального та
популяційного відбору основних
лісотвірних порід, оцінено стан та
ефективність використання лісових
генетичних ресурсів; оцінено роль
лісових генетичних ресурсів у
контексті збереження біорізноманіття
та формування екологічної мережі.
Монографія розрахована на науковців,
аспірантів, студентів лісогосподарських
факультетів та фахівців лісового
господарства.
630 Л 63 Лісопаркове господарство : навч. посіб. / І. М. Дідур [та ін.] ;
Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2020. – 255 с.
Наведено відомості про
розміщення та функціонування
зелених зон лісопарку. Розглянуто
основні положення проєктування
та формування лісопарків, методи
ландшафтної таксації, принципи
організації території та
благоустрою лісопаркових частин
зелених зон. Розглянуто
особливості ведення лісопаркового
господарства в приміських зонах.
Навчальний посібник для студентів
спеціальності 206 «Садово-паркове
господарство».
630 О-51 Окрушко, С. Є. Хвороби і шкідники лісових та садово-
паркових культур : навч. посіб. / С. Є. Окрушко, П. М. Вергелес ;
Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2020. – 276 с.
У посібнику подано коротку
характеристику найбільш
поширених хвороб і шкідників
лісових та садово-паркових
культур, а також рекомендовані
заходи захисту від них.
Рекомендовано для підготовки
фахівців аграрних закладів вищої
освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації із
спеціальності 202 «Захист
рослин».
630 П 46 Пожежна небезпека лісів зони відчуження Чорнобильської АЕС та
підвищення їх пожежостійкості : монографія / за ред. С. В. Зібцева. – Київ :
Наук. столиця, 2018. – 233 с.
У монографії висвітлено сучасний стан
оцінювання рівня пожежної небезпеки лісів у зоні
радіаційного забруднення, наведено лісівничо-
таксаційну характеристику, санітарний та
протипожежний стан лісового фонду зони
відчуження Чорнобильської АЕС, оцінено обсяги
лісових горючих матеріалів у цій зоні та
запропоновано місцеву шкалу оцінки пожежної
небезпеки лісових насаджень за умовами погоди й
заходи щодо підвищення рівня охорони лісів від
пожеж.
Розраховано на наукових працівників, викладачів і
фахівців лісового господарства, Міністерства
охорони навколишнього природного середовища
України, аспірантів і студентів лісогосподарських,
екологічних і біологічних закладів вищої освіти.
630 Р 83 Рудська, Н. О. Лісова ентомологія : навч. посіб. / Н. О.
Рудська, Н. В. Пінчук, О. В. Ватаманюк ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. –
Вінниця : Твори, 2020. – 288 с.
У посібнику розглянуто морфологію,
анатомію, біологію розмноження та
розвитку, екологію і систематику комах. У
спеціальній частині викладено діагностичні
ознаки, розповсюдження в межах України
найважливіших видів шкідливих комах лісу,
дані щодо їхньої біології, екології та
шкодочинності. Вказані методи боротьби зі
шкідливими комахами.
Навчальний посібник призначений для
підготовки фахівців закладів вищої освіти
ІІІ–ІV рівнів акредитації з напрямку
«Лісове господарство». Може бути
корисним фахівцям із захисту рослин,
агрономам господарств різних форм
власності й господарювання, всім, хто
цікавиться лісовою ентомологією.
630 Т 31 Телекало, Н. В. Лісівничо-екологічні особливості
лісовідновлення та лісорозведення в умовах Поділля : монографія / Н. В.
Телекало, М. В. Матусяк, В. М. Прокопчук ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. –
Вінниця : Твори, 2021. – 184 с.
У монографії представлено результати
досліджень факультету агрономії та лісівництва
Вінницького національного аграрного
університету на базі державних
лісогосподарських підприємств Вінницького,
Тернопільського та Хмельницького обласних
управлінь лісового та мисливського
господарства. У роботі проведено аналіз
структури та динаміки лісового фонду, стану
різноманіття типологічного процесу та
особливості запровадження рубок догляду
різної інтенсивності, а також екологічно-
орієнтованих систем рубок головного
користування.
Наукові та практичні дослідження впроваджено
в навчальний процес кафедри при викладанні
навчальних дисциплін «Лісівництво»,
«Лісоексплуатація».
Дякую за увагу!
Підготувала провідний бібліограф
сектору аграрних наук Оксана Шпичак
Чекаємо Вас за адресою:
м. Вінниця, вул. Соборна, 73,
ВОУНБ ім. В. Отамановського,
сектор аграрних наук (ІІІ поверх)
1 de 19

Recomendados

Не руйнуй гармонії. 2.pptx por
Не руйнуй гармонії. 2.pptxНе руйнуй гармонії. 2.pptx
Не руйнуй гармонії. 2.pptxssuser6b5b34
16 visualizações20 slides
проект лукашук на київ por
проект лукашук на київпроект лукашук на київ
проект лукашук на київlily_zbar
279 visualizações23 slides
зелені перлини миронівський цдют por
зелені перлини миронівський цдютзелені перлини миронівський цдют
зелені перлини миронівський цдютVasyliuk Oleksij
2.4K visualizações22 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Лісівництво: еколого-збалансований розвиток

Віртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища por
Віртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовищаВіртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища
Віртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовищаSavua
388 visualizações13 slides
Виховна система наметового_табору por
Виховна система наметового_таборуВиховна система наметового_табору
Виховна система наметового_таборуСнежана Дужук
342 visualizações4 slides
Vol 5-no-47-47-2020 por
Vol 5-no-47-47-2020Vol 5-no-47-47-2020
Vol 5-no-47-47-2020The scientific heritage
61 visualizações60 slides
Духовна сила народу у збереженні природи: вінницький край por
Духовна сила народу у збереженні природи: вінницький крайДуховна сила народу у збереженні природи: вінницький край
Духовна сила народу у збереженні природи: вінницький крайVinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
147 visualizações17 slides
Організація охорони праці в сільському господарстві por
Організація охорони праці в сільському господарствіОрганізація охорони праці в сільському господарстві
Організація охорони праці в сільському господарствіVinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
162 visualizações16 slides
Агроекологія: концептуальні складові розвитку por
Агроекологія: концептуальні складові розвиткуАгроекологія: концептуальні складові розвитку
Агроекологія: концептуальні складові розвиткуVinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
601 visualizações24 slides

Similar a Лісівництво: еколого-збалансований розвиток(20)

Віртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища por Savua
Віртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовищаВіртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища
Віртуальна виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища
Savua388 visualizações
Виховна система наметового_табору por Снежана Дужук
Виховна система наметового_таборуВиховна система наметового_табору
Виховна система наметового_табору
Снежана Дужук342 visualizações
Кафедра лісового господарства por udau_admin
Кафедра лісового господарстваКафедра лісового господарства
Кафедра лісового господарства
udau_admin5.5K visualizações
фурдичку о.і. 65 років por Roman Gulinchuk
фурдичку о.і.  65 роківфурдичку о.і.  65 років
фурдичку о.і. 65 років
Roman Gulinchuk188 visualizações
Сертифікація недеревинної лісової продукції в Україні: досвід та перспективи por FSC Ukraine
Сертифікація недеревинної лісової продукції в Україні: досвід та перспективиСертифікація недеревинної лісової продукції в Україні: досвід та перспективи
Сертифікація недеревинної лісової продукції в Україні: досвід та перспективи
FSC Ukraine177 visualizações
Ліс у нашому житті: і казка природи, і джерело життя : до Міжнародного дня лі... por Дарницька Книгиня
Ліс у нашому житті: і казка природи, і джерело життя : до Міжнародного дня лі...Ліс у нашому житті: і казка природи, і джерело життя : до Міжнародного дня лі...
Ліс у нашому житті: і казка природи, і джерело життя : до Міжнародного дня лі...
aref kas por Roman Gulinchuk
aref kasaref kas
aref kas
Roman Gulinchuk947 visualizações
Ліс – легені планети por library_darnitsa
Ліс – легені планети Ліс – легені планети
Ліс – легені планети
library_darnitsa3.2K visualizações
Екологія на порозі третього тисячоліття por zolka2016
Екологія на порозі третього тисячоліттяЕкологія на порозі третього тисячоліття
Екологія на порозі третього тисячоліття
zolka2016257 visualizações
екологічне виховання на уроках математики por vetrovaalla7
екологічне виховання на уроках математикиекологічне виховання на уроках математики
екологічне виховання на уроках математики
vetrovaalla78.9K visualizações

Mais de Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky

Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» por
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
22 visualizações10 slides
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс por
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянсVinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
19 visualizações13 slides
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!» por
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
109 visualizações16 slides

Mais de Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky(20)

Último

Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf por
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 visualizações244 slides
Ольга Кобилянська por
Ольга КобилянськаОльга Кобилянська
Ольга КобилянськаНаукова бібліотека КНУКіМ
10 visualizações7 slides
шляга о.а..pptx por
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptxssuser389ffd
11 visualizações19 slides
В'ячеслав Васильович Петров por
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
8 visualizações10 slides
Семінар Пізнаємо природу.pptx por
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptxssuser389ffd
10 visualizações14 slides
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx por
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxssuser15a891
181 visualizações38 slides

Último(20)

Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf por VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 visualizações
шляга о.а..pptx por ssuser389ffd
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptx
ssuser389ffd11 visualizações
Семінар Пізнаємо природу.pptx por ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 visualizações
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx por ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891181 visualizações
Вікторина на знання історії Збройних Сил України por Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Nataliya Persikova19 visualizações
chitannya.pptx por OlgaGorbenko1
chitannya.pptxchitannya.pptx
chitannya.pptx
OlgaGorbenko113 visualizações
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти por tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195846 visualizações
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... por tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195875 visualizações
Літературні дати 2024 року por ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891129 visualizações
ІКТ .pptx por anazaharcun
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptx
anazaharcun7 visualizações
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf por ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 visualizações
гопчук а.а.pptx por ssuser389ffd
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptx
ssuser389ffd8 visualizações
Академічна доброчесність por tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195877 visualizações
ІКТ Захарчун.pdf por anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 visualizações
М. Гоголь.pptx por ssuser705e14
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptx
ssuser705e1429 visualizações
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів por ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891178 visualizações
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... por ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891177 visualizações

Лісівництво: еколого-збалансований розвиток

 • 2. Ліс, яке це рідне слово, Я би весь час про нього мову вів, Краса борів, шелест діброви І соловейка нічний спів. І повторяв би раз за разом, Що ліс нам треба берегти. Для цього об’єднатися нам треба, Щоб разом всім у ногу йти. М. Шаповал Ліси України є її національним багатством. Лісові екосистеми – компоненти, які спроможні стабілізувати екологічну ситуацію та забезпечити вирішення важливих економічних і соціальних питань. Лісовим насадженням належить особлива роль у збереженні та підтримці екологічної рівноваги. За стійкістю і пристосованістю до змін зовнішніх умов ліси перевершують інші екосистеми та є екологічним чинником великого значення в охороні навколишнього природного середовища, екології самої людини, житті нинішніх і майбутніх поколінь людей. Сектор аграрних наук ВОУНБ ім. В. Отамановського пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуальної книжкової виставки «Лісівництво: еколого-збалансований розвиток».
 • 3. Журнал «Лісовий вісник» понад 10 років писав про природу. Про її велич, про важку працю лісівників, нашу державу, яка є такою багатою на красу. У наступних номерах часопису багато про війну. Така реальність, в якій ми опинилися. Тож тепер часопис розповідає, як працює лісова галузь під час війни, як допомагає ЗСУ, як піклується про біженців, ростить ліс, гасить пожежі, наповнює бюджет, фіксує руйнації, крадіжки та страшні «сюрпризи» від рашистів.
 • 4. На сторінках журналу надруковано ексклюзивну інформацію від професіоналів лісової, деревообробної та мисливської галузі: – вирощування, захист, охорона лісу; – переробка деревини; – верстати та обладнання, сушильні камери; – досвід ведення лісового та мисливського господарства; – способи та методи полювання та риболовлі; – зброя: фірми та моделі; – кінологія і т. п.
 • 5. 630 А 26 Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток : навч. посіб. / О. Т. Урушадзе [та ін.] ; за наук. ред. О. І. Фурдичка ; Грузин. аграр. ун-т, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, Вінниц. акад. неперерв. освіти. – Київ : Гельветика, 2019. – 482 с. У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво». Визначено збалансоване еколого-соціо-економічне й рекреаційно- оздоровче значення лісових масивів і важливі їхні функції захисту ґрунтів від ерозій, регулювання водостоку, продукування кисню, дисбактерізації тощо. Вказано шляхи збереження та відтворення лісового фонду Грузії. Проаналізовано еколого- економічний стан розвитку галузі агролісівництва в Україні.
 • 6. 43 В 40 Взаємопов’язане планування розвитку громад та лісового господарства : практ. посіб. / А. Вишняк [та ін.]. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. – 63 с. Ця публікація висвітлює розробки Стратегічного плану розвитку громад на основі природних ресурсів та Плану лісового господарства, підходи та методи залучення громад до планування. Для українських громад, лісівників, громадських організацій та інших зацікавлених осіб.
 • 7. 630 Б 77 Бойко, Т. О. Екологічне лісознавство : навч. посіб. / Т. О. Бойко, П. М. Бойко, Ю. В. Плугатар. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 268 с. У навчальному посібнику викладено еколого-біологічні особливості лісознавства, подано як загальновідомі, так і новітні матеріали щодо біологічних та екологічних особливостей і функцій лісових біоценозів. Розглянуто шляхи відновлення, росту та формування лісу, динамічні показники лісових екосистем, лісову типологію, а також екологічні та регулюючі функції лісових насаджень. Посібник рекомендований для студентів екологічних і лісознавчих спеціальностей закладів вищої освіти.
 • 8. 630 Д 58 Довідник працівника лісу / Об-ня агролісогосподар. підприємств Хмельниц. обл. «Хмельницькоблагроліс» ; упоряд. І. С. Валівоць. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Хмельницький ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 240 с. У довіднику висвітлено основні положення технології лісозаготівельних робіт – від приймання лісосічного фонду, раціональної розробки деревини, обліку, створення безпеки умов праці до передачі лісосік для заліснення. Довідник розрахований на лісівничих, інженерів лісозаготівель, майстрів лісу, бригадирів, лісівників, а також інших працівників, які мають справу з веденням лісового господарства.
 • 9. 630 К 56 Коваленко, І. М. Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення : підручник / І. М. Коваленко. – Суми : Унів. кн., 2021. – 240 с. У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання лісової екології, висвітлено сучасні дані щодо питань лісовідновлення та лісорозведення на принципах екологічно орієнтованого лісівництва. Розглянуто екологічні особливості основних лісотвірних деревних порід, а також супутніх їм трав’янистих рослин нижніх ярусів, проаналізовано й систематизовано різні види класифікацій типів лісу з екологічного погляду, розглянуто екологічні проблеми лісорозведення в Україні. Видання розраховане на студентів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю «Лісове господарство», а також буде корисним для аспірантів, викладачів і наукових співробітників.
 • 10. 630 К 78 Краснов, В. П. Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова. – Суми : Унів. кн., 2021. – 415 с. Викладено теоретичні основи фітоекології, охарактеризовано основні екологічні фактори, що впливають на розвиток рослин, надано поняття про рослини та рослинні угруповання, висвітлено загальні аспекти геоботанічного районування України та світу. Для студентів закладів вищої освіти з напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» й споріднених спеціальностей.
 • 11. 630 Л 63 Лісова ентомологія : навч.-метод. посіб. / М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; уклад. А. Б. Марченко. – Київ : КНТ, 2019. – 134 с. Навчально-методичний посібник призначений для виконання лабораторно-практичних занять і самостійного навчання та оцінки рівня знань студентів з дисципліни «Лісова ентомологія». У посібнику представлено морфологію, анатомію, біологію розмноження та розвитку, екологію і систематику комах, викладено діагностичні ознаки та розповсюдження найважливіших видів шкідливих комах лісу, дані щодо їхньої біології, екології та шкодочинності.
 • 12. 630 Л 63 Лісівничо-екологічна роль липи серцелистої в грабових дібровах Західного Поділля : монографія / В. К. Заїка [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2022. – 198 с. Проведено результати комплексного лісівничо-біологічного дослідження в складних мішаних дубових лісостанах різного віку і видового складу та показано вплив липи на ріст і формування деревостанів, стан і життєдіяльність дуба звичайного, формування лісової підстилки, агрохімічні показники ґрунту, а також лісовідновні процеси у лісових фітоценозах. Монографічна робота розрахована на науковців, аспірантів, студентів лісогосподарських факультетів та фахівців лісового господарства.
 • 13. 630 Л 63 Лісові генетичні ресурси у контексті збереження біорізноманіття Вінниччини / І. С. Нейко [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2022. – 500 с. У виданні представлено результати комплексних лісівничих та генетико- селекційних досліджень лісових екосистем Вінниччини; відображено основні засади індивідуального та популяційного відбору основних лісотвірних порід, оцінено стан та ефективність використання лісових генетичних ресурсів; оцінено роль лісових генетичних ресурсів у контексті збереження біорізноманіття та формування екологічної мережі. Монографія розрахована на науковців, аспірантів, студентів лісогосподарських факультетів та фахівців лісового господарства.
 • 14. 630 Л 63 Лісопаркове господарство : навч. посіб. / І. М. Дідур [та ін.] ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2020. – 255 с. Наведено відомості про розміщення та функціонування зелених зон лісопарку. Розглянуто основні положення проєктування та формування лісопарків, методи ландшафтної таксації, принципи організації території та благоустрою лісопаркових частин зелених зон. Розглянуто особливості ведення лісопаркового господарства в приміських зонах. Навчальний посібник для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство».
 • 15. 630 О-51 Окрушко, С. Є. Хвороби і шкідники лісових та садово- паркових культур : навч. посіб. / С. Є. Окрушко, П. М. Вергелес ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2020. – 276 с. У посібнику подано коротку характеристику найбільш поширених хвороб і шкідників лісових та садово-паркових культур, а також рекомендовані заходи захисту від них. Рекомендовано для підготовки фахівців аграрних закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації із спеціальності 202 «Захист рослин».
 • 16. 630 П 46 Пожежна небезпека лісів зони відчуження Чорнобильської АЕС та підвищення їх пожежостійкості : монографія / за ред. С. В. Зібцева. – Київ : Наук. столиця, 2018. – 233 с. У монографії висвітлено сучасний стан оцінювання рівня пожежної небезпеки лісів у зоні радіаційного забруднення, наведено лісівничо- таксаційну характеристику, санітарний та протипожежний стан лісового фонду зони відчуження Чорнобильської АЕС, оцінено обсяги лісових горючих матеріалів у цій зоні та запропоновано місцеву шкалу оцінки пожежної небезпеки лісових насаджень за умовами погоди й заходи щодо підвищення рівня охорони лісів від пожеж. Розраховано на наукових працівників, викладачів і фахівців лісового господарства, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, аспірантів і студентів лісогосподарських, екологічних і біологічних закладів вищої освіти.
 • 17. 630 Р 83 Рудська, Н. О. Лісова ентомологія : навч. посіб. / Н. О. Рудська, Н. В. Пінчук, О. В. Ватаманюк ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2020. – 288 с. У посібнику розглянуто морфологію, анатомію, біологію розмноження та розвитку, екологію і систематику комах. У спеціальній частині викладено діагностичні ознаки, розповсюдження в межах України найважливіших видів шкідливих комах лісу, дані щодо їхньої біології, екології та шкодочинності. Вказані методи боротьби зі шкідливими комахами. Навчальний посібник призначений для підготовки фахівців закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації з напрямку «Лісове господарство». Може бути корисним фахівцям із захисту рослин, агрономам господарств різних форм власності й господарювання, всім, хто цікавиться лісовою ентомологією.
 • 18. 630 Т 31 Телекало, Н. В. Лісівничо-екологічні особливості лісовідновлення та лісорозведення в умовах Поділля : монографія / Н. В. Телекало, М. В. Матусяк, В. М. Прокопчук ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2021. – 184 с. У монографії представлено результати досліджень факультету агрономії та лісівництва Вінницького національного аграрного університету на базі державних лісогосподарських підприємств Вінницького, Тернопільського та Хмельницького обласних управлінь лісового та мисливського господарства. У роботі проведено аналіз структури та динаміки лісового фонду, стану різноманіття типологічного процесу та особливості запровадження рубок догляду різної інтенсивності, а також екологічно- орієнтованих систем рубок головного користування. Наукові та практичні дослідження впроваджено в навчальний процес кафедри при викладанні навчальних дисциплін «Лісівництво», «Лісоексплуатація».
 • 19. Дякую за увагу! Підготувала провідний бібліограф сектору аграрних наук Оксана Шпичак Чекаємо Вас за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 73, ВОУНБ ім. В. Отамановського, сектор аграрних наук (ІІІ поверх)