O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Quy trình thủ tục hải quan điện tử hàng kinh doanh thương mại

6.992 visualizações

Publicada em

Quy trình thủ tục hải quan điện tử loại hình XNK hàng hóa mua bán, kinh doanh, thương mại. Xem thêm tại http://vietxnk.com/ hoặc https://www.youtube.com/watch?v=XkVzFNUuS-8

Publicada em: Direito
 • Entre para ver os comentários

Quy trình thủ tục hải quan điện tử hàng kinh doanh thương mại

 1. 1. THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XK, NK THƯƠNG MẠI www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn www.customs.gov.vn LOGO Ths Nguyễn Thanh Long Chuyên nghiệp - Minh bạch – Hiệu quả http://vietxnk.com/
 2. 2. LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn NỘI DUNG 1. Khái niệm 2. Cơ sở pháp lý 3. Một số quy định chung 4. Quy trình thủ tục hải quan điện tử 5. Một số quy định liên quan
 3. 3. LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn I. KHÁI NIỆM  Thủ tục hải quan điện tử  Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử  Hệ thống khai hải quan điện tử  Tờ khai hải quan điện tử
 4. 4. Thủ tục hải quan điện tử Thủ tục hải quan điện tử là thủ tục hải quan trong đó việc khai, tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, trao đổi các thông tin khác theo quy định của pháp luật về thủ tục hải quan giữa các bên có liên quan thực hiện thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 5. 5. Theo Công ước Kyoto: Là tất cả các hoạt động mà các bên liên quan và Hải quan phải thực hiện để thực thi pháp luật hải quan Theo Luật Hải quan VN năm 2001: Là các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo quy định của Luật HQ đối với hàng hóa, phương tiện vận tải LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Thủ tục hải quan
 6. 6. LOGO Người khai HQ Công chức HQ www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Thủ tục hải quan  Khai và nộp tờ khai HQ; nộp, xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ HQ  Đưa hàng hóa đến địa điểm kiểm tra theo quy định  Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật  Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ HQ  Kiểm tra hồ sơ HQ và kiểm tra thực tế hàng hóa  Thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật  Quyết định việc thông quan hàng hóa
 7. 7. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử HQ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (Hệ thống XLDLĐTHQ) là hệ thống thông tin do TCHQ quản lý để thực hiện thủ tục hải quan điện tử LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 8. 8. Hệ thống khai hải quan điện tử Hệ thống khai hải quan điện tử là:  Hệ thống thông tin phục vụ cho người khai hải quan khai, và  Tiếp nhận thông tin, kết quả phản hồi của CQHQ trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử LOGO
 9. 9. LOGO Tờ khai hải quan điện tử Tờ khai hải quan điện tử là một dạng chứng từ điện tử bao gồm tập hợp các chỉ tiêu thông tin khai của người khai HQ
 10. 10. II. CƠ SỞ PHÁP LÝ  Nghị định 87/2012/NĐ-CP (23/10/2012)  Thông tư 22/2014/TT-BTC (14/02/2014)  Quyết định 988/QĐ-TCHQ (28/3/2014) LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 11. 11. III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG LOGO  Đối tượng áp dụng  Phạm vi áp dụng  Người khai HQ điện tử  Quyền và nghĩa vụ của NKHQ  Điều kiện về NKHQ  Sử dụng chữ ký số www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 12. 12. 1. Tổ chức, cá nhân XK, NK hàng hóa thương mại thực hiện thủ tục HQ điện tử 2. Cơ quan HQ, công chức HQ 3. Cơ quan quản lý Nhà nước khác LOGO Đối tượng áp dụng www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 13. 13. LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Phạm vi áp dụng Hàng hoá XK, NK các loại hình (12):  Hàng kinh doanh (theo HĐMB)  Hàng gia công  Hàng SXXK  Hàng của DNCX  Hàng đầu tư  Hàng KD TNTX
 14. 14. LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Phạm vi áp dụng Hàng hoá XK, NK các loại hình (12):  Hàng XNK tại chỗ  Hàng XK bị trả lại  Hàng NK phải xuất trả  Hàng của DN ưu tiên  Hàng đưa vào, đưa ra KNQ  Hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan 2.
 15. 15.  Chủ hàng hoá XK, NK  Tổ chức được chủ hàng hoá XK, NK uỷ thác  Đại lý làm thủ tục HQ LOGO Người khai HQ điện tử www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 16. 16. 1. Ưu tiên thực hiện trước 2. Khai hải quan điện tử 24/7 và nhận thông tin phản hồi trực tiếp qua HTXLDLĐTHQ 3. Sử dụng chứng từ in để làm chứng từ vận chuyển hàng hóa 4. Lựa chọn hình thức nộp lệ phí HQ theo từng TK hoặc nộp theo tháng 5. CQHQ cung cấp thông tin về quá trình xử lý hồ sơ HQ thông qua HT XLDLĐTHQ LOGO Quyền của NKHQ www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 17. 17. 1. Lưu giữ chứng từ điện tử; cung cấp các chứng từ điện tử có liên quan cho CQHQ kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền 2. Ký tên, đóng dấu vào các chứng từ, tài liệu và chịu trách nhiệm truớc pháp luật về tính chính xác, trung thực của chứng từ LOGO Nghĩa vụ của NKHQ www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 18. 18. 3. Sử dụng chữ ký số hoặc tài khoản truy cập để thực hiện thủ tục hải quan điện tử; bảo mật tài khoản và chịu trách nhiệm về các giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật 4. Đáp ứng các điều kiện về công nghệ thông tin và kỹ năng khai hải quan điện tử. Trường hợp chưa đáp ứng thì thực hiện thủ tục hải quan điện tử thông qua đại lý làm thủ tục hải quan LOGO Nghĩa vụ của NKHQ www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 19. 19.  Trang bị đầy đủ về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo cho việc khai báo, truyền nhận, lưu trữ thông tin khi truy cập và trao đổi với Hệ thống XLDLHQĐT (MM, TB, đường truyền)  Sử dụng phần mềm khai HQ điện tử đã được CQHQ xác nhận tương thích với Hệ thống XLDLHQĐT LOGO Điều kiện về CNTT www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 20. 20. Điều kiện về kỹ năng khai HQ  Được đào tạo qua các cơ sở đào tạo quy định về nghiệp vụ khai HQ  Có khả năng sử dụng thành thạo Hệ thống khai hải quan điện tử LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 21. 21.  NKHQ phải sử dụng chữ ký số công cộng  NKHQ phải đăng ký chữ ký số với CQHQ trước khi sử dụng hoặc khi có thay đổi  Chữ ký số được sử dụng trong toàn quốc LOGO Sử dụng chữ ký số www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 22. 22. IV. QUY TRÌNH THỦ TỤC HQ LOGO 1. Khai hải quan 2. Nộp, xuất trình hồ sơ, chứng từ 3. Kiểm tra thực tế hàng hóa 4. Nộp thuế, lệ phí www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 23. 23. Quy trình thủ tục hải quan điện tử LOGO B4. Quản lý hoàn chỉnh hồ sơ B2. Kiểm tra hồ sơ HQ Kiểm tra chứng từ giấy B3. Kiểm tra thực tế hàng hóa Chi cục Hải quan cửa khẩu 23 Khai báo B4. Quản lý hoàn chỉnh hồ sơ B5. Quản lý hàng hóa qua khu vực giám sát HQ Chấp nhận thông quan Nộp, xuất trình chứng từ giấy Nộp, xuất trình chứng từ giấy Nộp, xuất trình chứng từ giấy và hàng hóa để kiểm Nộp, xuất trình chứng từ giấy và hàng hóa để kiểm tra tra Hệ thống Xử lý dữ liệu điện tử HQ Hệ thống Xử lý dữ liệu điện tử HQ B1. Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký phân luồng TK B1. Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký phân luồng TK Kiểm tra chứng từ giấy B3. Kiểm tra thực tế hàng hóa NK XK www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 24. 24. 1. Khai hải quan điện tử LOGO  Khai hải quan điện tử  Thời gian khai hải quan điện tử  Sửa chữa TK, khai bổ sung hồ sơ  Hủy tờ khai www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 25. 25. Hệ thống khai báo HQ điện tử của DN LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 26. 26. 1. Sau khi đăng ký trước thông tin hàng hóa XK, NK, NKHQ tiếp nhận thông tin phản hồi từ Hệ thống để thực hiện khai hải quan  NKHQ tự kiểm tra nội dung thông tin phản hồi từ Hệ thống và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi sử dụng thông tin phản hồi từ Hệ thống để khai hải quan LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Khai hải quan
 27. 27. 2. Chính sách quản lý xuất khẩu, nhập khẩu và chính sách thuế áp dụng đối với hàng hóa XK, NK có hiệu lực tại thời điểm CQHQ chấp nhận đăng ký thông tin khai hải quan của NKHQ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Khai hải quan
 28. 28. 3. Nguyên tắc khai hải quan: a) Một TKHQ được khai tối đa 50 dòng hàng. Trường hợp trên 50 b) Hàng hóa XK, NK theo các loại hình khác nhau phải khai trên TKHH XK, NK khác nhau theo từng loại hình tương ứng c) Một tờ khai hải quan chỉ khai báo cho một hóa đơn d) Hàng hóa XK, NK thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, giảm thuế so với quy định thì khi khai hải quan phải khai số danh mục miễn thuế; mã miễn, giảm thuế, không chịu thuế và số tiền thuế được giảm e) NKHQ khai tờ khai trị giá và nộp cho CQHQ theo quy định. Riêng trường hợp NKHQ xác định hàng hóa đủ điều kiện áp dụng phương pháp trị giá giao dịch, đồng thời đã khai thông tin trị giá trên TKHHNK và Hệ thống tự động tính trị giá tính thuế thì LOGO người khai hải quan không phải khai và nộp tờ khai trị giá dòng hàng, NKHQ phải khai báo trên nhiều tờ khai www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Khai hải quan
 29. 29. 4. Trách nhiệm của người khai hải quan khi tiếp nhận các thông tin phản hồi của CQHQ thông qua Hệ thống: a)Trường hợp nhận thông báo kết quả phân luồng là luồng 1 (xanh), NKHQ thực hiện thủ tục thông quan hàng hoá theo quy định LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Khai hải quan
 30. 30. b) Trường hợp nhận thông báo kết quả phân luồng là luồng 2 (vàng), NKHQ thực hiện xuất trình, nộp cho CQHQ toàn bộ các chứng từ theo quy định thuộc hồ sơ hải quan: b1) Trường hợp sau khi kiểm tra hồ sơ CQHQ chấp nhận thông quan, NKHQ thực hiện thủ tục thông quan hàng hoá theo quy định b2) Trường hợp kiểm tra hồ sơ nếu không phù hợp với khai báo, CQHQ yêu cầu khai sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan, NKHQ thực hiện theo hướng dẫn của CQHQ. Quá thời hạn 05 ngày kể từ ngày CQHQ đưa ra yêu cầu và còn trong thời hạn hiệu lực tờ khai mà NKHQ không thực hiện khai sửa đổi, bổ sung thì xử lý theo quy định của pháp luật b3) Trường hợp CQHQ yêu cầu xuất trình hàng hoá để LOGO kiểm tra thực tế, NKHQ thực hiện theo quy định www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Khai hải quan
 31. 31. c) Trường hợp nhận thông báo kết quả phân luồng là luồng 3 (đỏ), NKHQ xuất trình, nộp toàn bộ các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và xuất trình hàng hóa để CQHQ kiểm tra: c1) Trường hợp sau khi kiểm tra CQHQ chấp nhận thông quan, NKHQ thực hiện thủ tục thông quan hàng hoá theo quy định c2) Trường hợp kiểm tra thực tế hàng hóa nếu không phù hợp với khai báo, CQHQ yêu cầu khai sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan thì NKHQ thực hiện theo quy định tại khoản 2 điểm 4 nêu trên LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Khai hải quan
 32. 32. 5. Trường hợp một lô hàng phải khai trên nhiều tờ khai (trừ trường hợp khai nhiều tờ khai đối với một lô hàng có trên 50 dòng hàng) thì các chứng từ bản chính được lưu kèm một tờ khai hải quan, đối với các tờ khai còn lại thuộc lô hàng này, chứng từ kèm tờ khai hải quan được sử dụng bản chụp và ghi rõ trên bản chụp nội dung “bản chính được lưu kèm tờ khai hải quan số…, ngày…” LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Khai hải quan
 33. 33. Thời gian khai HQ điện tử Khoản 1, Khoản 2 Đ18 Luật HQ, Điều 7 TT22  Hàng hoá NK: trước ngày hàng hoá đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hàng hoá đến cửa khẩu  Hàng hoá XK: sau khi tập kết đủ hàng hóa tại địa điểm do NKHQ thông báo và chậm nhất là 08 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh  TKHQ có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đăng ký LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 34. 34. Thời gian khai HQ điện tử  Hàng hóa XK, NK trong thời hạn hiệu lực của TKHQ được áp dụng: Các chính sách quản lý hàng hóa XK, NK Chính sách thuế Tại thời điểm CQHQ chấp nhận đăng ký TKHQ LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 35. 35. Sửa chữa TK, bổ sung hồ sơ LOGO  Các trường hợp sửa chữa, bổ sung  Thủ tục sửa chữa, bổ sung  Thời hạn thông báo kết quả sửa chữa, khai bổ sung www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 36. 36. LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Các trường hợp 1. Sau khi hệ thống phân luồng nhưng chưa được thông quan khai trên hệ thống. Việc xử phạt theo quy định 2. Trong 60 ngày sau khi đã thông quan nếu thỏa mãn điều kiện (tự phát hiện, đủ cs chứng minh xác minh, không ảnh hưởng chính sách) khai trên hệ thống và có văn bản đề nghị (mẫu 01 PL 3 TT22) 3. Sau 60 ngày trước khi CQ hải quan KTSTQ/thanh tra: Chi cục trưởng quyết định + xử phạt
 37. 37. LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Các trường hợp Điều kiện khai bổ sung hồ sơ hải quan:  NKHQ tự phát hiện, tự giác khai báo  NKHQ có đủ cơ sở chứng minh và CQHQ có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính trung thực, chính xác và hợp lý của việc khai bổ sung  Việc khai bổ sung không ảnh hưởng đến việc áp dụng chính sách quản lý hàng hóa XK, NK đối với lô hàng khai bổ sung
 38. 38. Thủ tục sửa chữa, khai bổ sung  Hàng chưa thông quan: NKHQ khai báo nội dung sửa chữa, bổ sung trên Hệ thống và xuất trình/nộp hồ sơ hải quan (nếu có) (IDA01)  Hàng đã thông quan: NKHQ khai bổ sung trên Hệ thống đồng thời nộp văn bản đề nghị khai bổ sung (mẫu số 01/KBS/2014 Phụ lục III) và các chứng từ liên quan và thực hiện theo hướng dẫn của CQHQ (AMA/AMC) LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 39. 39. Thông báo kết quả sửa chữa, khai bổ sung  Hàng chưa thông quan: 8 giờ làm việc  Hàng đã thông quan: 5 ngày làm việc LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 40. 40.  Các trường hợp hủy tờ khai  Thủ tục hủy tờ khai  Thời hạn thông báo kết quả hủy tờ khai LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Hủy tờ khai
 41. 41. Các trường hợp: 1.Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký TK, hàng hoá được miễn kiểm tra thực tế nhưng không có hàng NK đến CK nhập hoặc hàng XK chưa đưa vào khu vực giám sát của CQHQ 2.Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký, cấp số TKHQ mà NKHQ không xuất trình hồ sơ hải quan để CQHQ kiểm tra 3.Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký TKHQ mà NKHQ chưa xuất trình hàng hóa XK, NK phải kiểm tra thực tế để CQHQ kiểm tra LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Hủy tờ khai
 42. 42. Các trường hợp: 5.Hủy TK theo đề nghị của NKHQ:  TK đã đăng ký, chưa thông quan mà Hệ thống có sự cố, phải chuyển sang làm thủ tục thủ công  Khai nhiều lần cho cùng một lô hàng (khai trùng)  TKHHXK đã có hàng hóa đưa vào khu vực GSHQ nhưng không XK hàng hóa  TKHQ đăng ký không đúng loại hình (chỉ được hủy TK trước thời điểm kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc trước khi hàng hóa qua khu vực GSHQ – Trừ hàng XNKTC miễn kiểm tra thực tế) LOGO  Khai sai đơn vị hải quan www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Hủy tờ khai
 43. 43. Thủ tục:  NKHQ phải có văn bản đề nghị huỷ (theo mẫu số 02/HTK/2014 Phụ lục III) gửi cho Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai: 01 bản chính LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Hủy tờ khai
 44. 44. Thủ tục:  Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết hạn TK mà NKHQ không có văn bản đề nghị hủy TK thì CQHQ kiểm tra, yêu cầu NKHQ giải trình (nếu cần) bằng VB trước khi hủy TK và phản hồi cho NKHQ biết  Tiếp nhận văn bản đề nghị huỷ  Công chức HQ được phân công thực hiện việc kiểm tra lý do, điều kiện và thông tin TK đề nghị hủy trên Hệ thống; đề xuất Chi cục trưởng phê duyệt trước khi thực hiện việc hủy tờ khai trên Hệ thống LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Hủy tờ khai
 45. 45. 2. Nộp, xuất trình hồ sơ chứng từ  Địa điểm nộp, xuất trình: Chi cục Hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử  Các trường hợp nộp hồ sơ: NKHQ chỉ nộp hồ sơ giấy đối với các trường hợp CQHQ yêu cầu (luồng vàng, luồng đỏ) LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 46. 46. 2. Nộp, xuất trình hồ sơ chứng từ  Hồ sơ hải quan điện tử (Điều 8 TT22):  TKHQ điện tử (dạng điện tử hoặc tờ khai in)  Các chứng từ đi kèm tờ khai (dạng điện tử hoặc văn bản giấy) theo quy định tại Điều 22 Luật HQ LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 47. 47. Hồ sơ hải quan điện tử Hồ sơ phải nộp: Điều 12 TT128 Hàng XK:  TKHQ: 2 bản chính  HĐMB hàng hóa, HĐ ủy thác XK (nếu có): 01 bản chụp  Hóa đơn XK: 01 bản chụp (hàng XK có thuế)  Bản kê chi tiết hàng hóa (nhiều chủng loại, không đồng nhất): 01 bản chụp  Giấy phép (nếu có): 01 bản chính  Các chứng từ khác (nếu có) LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 48. 48. Hồ sơ hải quan điện tử LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Hàng NK:  TKHQ: 02 bản chính  HĐMB: 01 bản chụp  Hóa đơn thương mại: 01 bản chụp  Bản kê chi tiết hàng hóa (hàng hóa nhiều chủng loại, không đồng nhất): 01 bản chụp  Vận tải đơn: 01 bản chụp  Giấy đăng ký, giấy thông báo miễn kiểm tra, giấy thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành: 1 bản chính
 49. 49. Hồ sơ hải quan điện tử LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Hàng NK:  Chứng thư giám định (nếu có): 01 bản chính  Tờ khai trị giá: 02 bản chính  Giấy phép NK (nếu có): 01 bản chính  C/O: 01 bản chính  Các chứng từ khác theo quy định Nếu là bản chụp phải có xác nhận của giám đốc DN hoặc người được giám đốc DN ủy quyền
 50. 50. Các trường hợp kiểm tra hồ sơ  Hàng có giấy phép  Hàng kiểm dịch (động vật, thực vật)  Hàng kiểm tra chất lượng  Hàng nộp thuế ngay  DN qua tra cứu có nợ thuế quá hạn  DN không được ân hạn thuế do nợ thuế quá hạn  DN mới thành lập (trong vòng 365 ngày)  Hàng có thuế suất ƯĐĐB (CO form D, E, AK…)  DN bổ sung thuế (điều chỉnh tăng, giảm) LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 51. 51. Chậm nộp chứng từ Người khai hải quan:  Được phép chậm nộp bản chính một số chứng từ trừ giấy phép XK, NK  Phải nộp các chứng từ nợ trong vòng 30 ngày  Chi cục trưởng cho phép chậm nộp chứng từ LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 52. 52. 3. Kiểm tra thực tế hàng hóa LOGO  Hình thức, mức độ kiểm tra  Các trường hợp kiểm tra thực tế www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 53. 53. Hình thức, mức độ kiểm tra:  Hình thức kiểm tra: do công chức HQ trực tiếp thực hiện thủ công, bằng dụng cụ,máy móc, thiết bị kỹ thuật hay bằng các biện pháp nghiệp vụ khác  Mức độ kiểm tra: Miễn kiểm tra; kiểm tra một phần hoặc kiểm tra toàn bộ lô hàng  Tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa: Đánh giá sự tuân thủ: kiểm tra đến 5% Nghi ngờ: kiểm tra 10% Kiểm tra toàn bộ lô hàng LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 54. 54. Hình thức, mức độ kiểm tra:  Thẩm quyền: Chi cục trưởng quyết định trên cơ sở quản lý rủi ro và quyết định thay đổi hình thức, mức độ kiểm tra đã quyết định trước đó, chịu trách nhiệm về việc thay đổi quyết định hình thức, mức độ kiểm tra LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 55. 55. Hình thức, mức độ kiểm tra: LOGO  Nội dung kiểm tra thực tế hàng hóa:  Thực hiện theo Điều 16 TT128 www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 56. 56. Các trường hợp kiểm tra thực tế  DN trọng điểm; hàng trọng điểm, hàng kiểm tra ngẫu nhiên theo tiêu chí TCHQ  Hàng XK trả về; hàng NK xuất trả hoặc tái xuất qua nước thứ 3; hàng SX từ nguyên liệu NK có hoàn thuế  Hàng có nghi vấn gian lận về thuế, chính sách mặt hàng (mã số, chủng loại, giấy phép)  Hàng có sai lệch so với khai báo (số lượng, trọng lượng, chủng loại)  Hàng đã qua sử dụng, phương tiện vận tải (xe ô tô, xe máy các loại)…  LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 57. 57.  Địa điểm nộp: kho bạc NN, ngân hàng TM hoặc Chi cục  Nộp lệ phí theo tháng hoặc nộp từng TK  Nộp giấy bảo lãnh trước khi thông quan, giải phóng hàng (nếu có bảo lãnh) LOGO 4. Nộp thuế, lệ phí www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 58. 58. V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN LOGO  Thông quan hàng hóa  Giải phóng hàng  Đưa hàng hoá về bảo quản  Cơ sở xác định hàng hóa đã XK  Khai vận chuyển hàng hóa www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 59. 59. LOGO Thông quan hàng hóa Khái niệm: Thông quan là việc cơ quan hải quan quyết định hàng hoá được XK, NK www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 60. 60. Thông quan hàng hóa 1. Hàng hoá được thông quan sau khi đã làm xong thủ tục hải quan 2. Hàng hoá chưa làm xong thủ tục hải quan có thể được thông quan nếu:  Thiếu một số chứng từ được CQHQ cho chậm nộp  Hàng hóa được hưởng ân hạn nộp thuế, hàng hóa có bảo lãnh của ngân hàng LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 61. 61. Thông quan hàng hóa  3. Thẩm quyền quyết định:  CQHQ quyết định TQ đối với hàng được miễn kiểm tra HQ (cập nhật tiêu chí rủi ro vào HTXLDL HQ)  Công chức kiểm tra hồ sơ hải quan điện tử, kiểm tra thực tế hàng hóa quyết định thông quan đối với luồng vàng, luồng đỏ LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 62. 62. Khái niệm: Giải phóng hàng là hình thức thông quan có điều kiện, theo đó cơ quan Hải quan cho phép hàng hóa đang trong quá trình làm thủ tục thông quan được đặt dưới quyền định đoạt của NKHQ LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Giải phóng hàng
 63. 63. Trường hợp: Hàng hoá được phép XK, NK nhưng chưa đủ cơ sở để xác định chính xác số thuế phải nộp trong các trường hợp:  Chờ kết quả giám định;  Phân tích phân loại;  Trì hoãn xác định trị giá tính thuế LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Giải phóng hàng
 64. 64. Thủ tục:  NKHQ khai thông tin đề nghị giải phóng hàng trên hệ thống  Thực hiện bảo lãnh đối với số tiền thuế tự kê khai, tự tính thuế  Khai bổ sung thông tin trên Hệ thống, nộp thuế và tiền chậm nộp theo quy định sau khi có thông báo của CQHQ về kết quả xác định trị giá, giám định, phân loại, số thuế phải nộp LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Giải phóng hàng
 65. 65. Đưa hàng hoá về bảo quản Khái niệm: Đưa hàng về bảo quản là việc CQHQ cho phép hàng hóa đang trong quá trình làm thủ tục thông quan được đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan khi đã đáp ứng các điều kiện về giám sát hải quan do TCHQ quy định hoặc giao cho NKHQ tự bảo quản nguyên trạng hàng hóa chờ thông quan LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 66. 66. Đưa hàng hoá về bảo quản Các trường hợp:  Hàng phải giám định để xác định có được xuất khẩu, nhập khẩu hay không  Hàng kiểm dịch động, thực vật, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn, chất lượng trước khi thông quan LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 67. 67. Đưa hàng hoá về bảo quản Điều kiện, thủ tục:  DN phải đáp ứng các điều kiện về GS HQ  DN có văn bản đề nghị  Được sự đồng ý của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành  Trong vòng 30 ngày, DN phải nộp bổ sung giấy thông báo kết quả kiểm tra, giám định cho CQHQ Trách nhiệm của NKHQ: Bảo quản nguyên trạng hàng hóa tại địa điểm bảo quản LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 68. 68. Đưa hàng hoá về bảo quản Thẩm quyền:  Chi cục trưởng quyết định cho phép đưa hàng hóa về bảo quản (chỉ thị hải quan)  Công chức HQ in TK, đóng dấu, ký tên, xác nhận trên trang đầu tiên của TK  Sau khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành, việc thông quan hàng hóa thực hiện theo quy định LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 69. 69. Cơ sở xác định hàng XK 1. Hàng hoá XK qua cửa khẩu đường biển đường không, đường sắt, đường thuỷ nội địa: TKHHXK đã được quyết định thông quan, xác nhận của HQ giám sát, vận đơn/ hoặc chứng từ vận chuyển LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 70. 70. Cơ sở xác định hàng XK 2. Hàng hóa XK qua cửa khẩu đường bộ, đường sông, cảng chuyển tải, khu chuyển tải, hàng hóa cung ứng cho tàu biển, tàu bay xuất cảnh hoặc hàng hóa XK được vận chuyển cùng với hành khách xuất cảnh qua CK hàng không (không có vận đơn); hàng hóa XK đưa vào KNQ; hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan: là tờ khai hàng hóa XK đã được quyết định thông quan, có xác nhận của HQ giám sát LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 71. 71. Cơ sở xác định hàng XK 3. Hàng hóa xuất khẩu đưa vào CFS:  TKHHXK đã được quyết định thông quan và được Chi cục HQ quản lý CFS xác nhận “Hàng đã qua khu vực giám sát”  Bảng kê hàng hóa chuyển cửa khẩu từ CFS ra cửa khẩu xuất có xác nhận của Hải quan cửa khẩu xuất  Vận đơn hoặc chứng từ tương đương LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 72. 72. Cơ sở xác định hàng XK 4. Hàng hóa của DNCX bán cho doanh nghiệp nội địa và hàng hóa của doanh nghiệp nội địa bán cho DNCX; hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là: TKHHXK và TKHHNK đã được quyết định thông quan LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 73. 73. Hàng hóa vận chuyển Trường hợp áp dụng:  Hàng hóa XK, NK CCK  Hàng hóa vận chuyển từ CKKNQ/ CFS/ KBT/ các khu phi thuế quan và ngược lại  Hàng hóa vận chuyển giữa các khu phi thuế quan  Hàng hóa vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải quan này đến địa điểm làm thủ tục hải quan khác  Hàng hóa XNK tại chỗ LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 74. 74. Hàng hóa vận chuyển Các trường hợp khai báo vận chuyển độc lập:  Hàng hóa vận chuyển từ CK đến CFS và ngược lại (trừ trường hợp kho CFS nằm trong khu vực CK)  Hàng hóa luân chuyển giữa các DNCX không cùng một KCX (DNCX thuộc một tập đoàn hay một hệ thống công ty) lựa chọn không làm thủ tục hải quan  Hàng hóa XK đã hoàn thành thủ tục hải quan đưa vào khu vực GS tại CK xuất mà thay đổi CK xuất hàng LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 75. 75. Hàng hóa vận chuyển Nguyên tắc vận chuyển chịu sự giám sát HQ:  Phải khai Tờ khai vận chuyển hàng hóa (khai vận chuyển độc lập) hoặc TKHHXK, TKHHNK trong trường hợp khai xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đồng thời với khai vận chuyển chịu sự giám sát hải quan (khai vận chuyển kết hợp) LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 76. 76. Hàng hóa vận chuyển Nguyên tắc vận chuyển chịu sự giám sát HQ:  Hàng hóa trong quá trình vận chuyển chịu sự giám sát hải quan phải niêm phong hải quan trừ các trường hợp: Hàng hóa XK, NK khai vận chuyển kết hợp và được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa Hàng hóa không thể niêm phong hải quan theo điểm c khoản 9 Điều 61 Thông tư 128/2013/TT-BTC LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 77. 77. Hàng hóa vận chuyển Địa điểm làm thủ tục hải quan:  Vận chuyển độc lập: tại Chi cục Hải quan quản lý khu vực lưu giữ hàng hóa cần vận chuyển đi.  Vận chuyển kết hợp: thực hiện theo quy định đối với từng loại hình tương ứng LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 78. 78. Hàng hóa vận chuyển Hồ sơ hải quan:  Vận chuyển độc lập: Hóa đơn thương mại: 01 bản chụp Vận tải đơn, trừ trường hợp hàng hóa vận chuyển qua biên giới đất liền, hàng hóa vận chuyển từ khu phi thuế quan: 01 bản chụp Giấy phép vận chuyển (nếu có) Các chứng từ khác theo quy định của pháp luật có liên quan  Vận chuyển kết hợp: hồ sơ theo quy định đối với từng loại hình tương ứng LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn
 79. 79. LOGO www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn Q & A
 80. 80. Thông tin cần thiết LOGO  Trang web: - Bộ Tài chính : mof.gov.vn - Tổng cục HQ : customs.gov.vn - HQ TP.HCM : haiquan.hochiminhcity.gov.vn - HQ Đồng Nai : dncustoms.gov.vn - Blog nghiệp vụ HQ-XNK: http://damvietxnk.weebly.com/blog www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn

×