Gioithieu cloud computing-phienbannhap

Vietnam Open Infrastructure User Group
Vietnam Open Infrastructure User GroupVietnam Open Infrastructure User Group
Ảo hóa và Điện toán đám mây
(Phiên bản nháp)
VIETSTACK
Một nơi mà "tay chơi công nghệ" không bao giờ biết mệt
http:/facebook.com/groups/vietstack
vietstack@gmail.com
Ngày 22 tháng 5 năm 2014
Nội dung trình bày
Tổng quan về Ảo Hóa
Giới thiệu về Ảo hóa
Tại sao cần phải Ảo hóa
Phân loại các công nghệ ảo hóa
Hướng tiếp cận ảo hóa (dựa vào Hypervisor)
Tổng quan về Cloud Computing
Giới thiệu về Cloud Computing
Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3)
Ưu điểm và nhược điểm
Lộ trình chuyển đổi và tương lai của Cloud Computing
Từ Virtualization sang Cloud Computing
Tương lai của Cloud Computing tại Việt Nam
Các flatform để triển khai Cloud Computing
Điểm danh các platform Mã Nguồn Mở hiện tại
Lựa chọn OpenStack và lý do lựa chọn
Nguồn tham khảo và trao đổi
Nguồn tham khảo
Trao đổi
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 2 / 27
Tổng quan về Ảo Hóa Giới thiệu về Ảo hóa
Giới thiệu về Ảo hóa !
Ảo hóa - Virtualization - ra đời vào những năm 196x trong các máy tính
mainframes
Hardware virtualization / Server Virtualization / Network virtualization /
Storage Virtualization / Desktop virtualization ....và hơn thế nữa
Thuật ngữ Virtualization !
Trong lĩnh vực điện toán, thuật ngữ "Virtualization" đề cập đến hành động tạo ra
phiên bản "ẢO" (chứ không phải thực tế) của một cái gì đó, bao gồm trong một
máy tính ảo với nền tảng phần cứng, hệ điều hành, thiết bị lữu trữ hoặc cả một
tập tài nguyên về mạng máy tính ... nhưng không hề bị hạn chế.
Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Virtualization
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 3 / 27
Tổng quan về Ảo Hóa Giới thiệu về Ảo hóa
Trước và sau Ảo Hóa
Trước khi ảo hóa
Một hệ điều hành duy nhất trên một máy.
Phần mềm và phần cứng "gắn chặt" vào
nhau.
Hạ tầng không linh hoạt và tốn kém.
Chạy nhiều ứng dụng trên cùng một máy
ảo dễ xảy ra "xung đột".
Sau khi ảo hóa
Phần cứng độc lập với hệ điều hành và
phần mềm.
Các máy ảo có thể được "cung ứng" từ
mọi hệ thống.
Có thể quản lý hệ điều hành và ứng dụng
như một đơn vị duy nhất, bởi vì chúng
được đóng gói vào một máy ảo.
Nguồn: VirtualizationOverview bởi VMWareVIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 4 / 27
Tổng quan về Ảo Hóa Tại sao cần phải Ảo hóa
Tại sao cần phải ảo hóa ?
Giảm thiểu chi phí bảo dưỡng.
Tương thích với nhiều ứng dụng và hệ điều hành đồng thời.
Tập trung cho kiểm soát và quản trị.
Dễ dàng trong sao lưu và khôi phục.
Khai thác nhiều hơn nữa về công suất hoạt động của phần cứng.
Live Migration - "Chuyển đổi các máy ảo kể cả khi đang hoạt động"
Nâng cao độ sẵn sàng cho hệ thống.
.....
Là bước đệm để thực hiện "Điện toán đám mây"
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 5 / 27
Tổng quan về Ảo Hóa Phân loại các công nghệ ảo hóa
Phân loại các công nghệ ảo hóa
Kể cả mã nguồn mở và sản phẩm thương mại có các loại sau:
Full Virtualization
Mã nguồn mở có: KVM, VIRTUALBOX, KQEMU
Sản phẩm thương mại có: VMware, Microsoft (Hyper-V free)
Para Virtualization
Xen, VMWare
OS-Level Virtualization
OpenVZ
Linux-VServer
Docker
Chú ý: Sự khác biệt giữa các loại này sẽ đề cập sau
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 6 / 27
Tổng quan về Ảo Hóa Phân loại các công nghệ ảo hóa
Phân loại các công nghệ ảo hóa
Kể cả mã nguồn mở và sản phẩm thương mại có các loại sau:
Full Virtualization
Mã nguồn mở có: KVM, VIRTUALBOX, KQEMU
Sản phẩm thương mại có: VMware, Microsoft (Hyper-V free)
Para Virtualization
Xen, VMWare
OS-Level Virtualization
OpenVZ
Linux-VServer
Docker
Chú ý: Sự khác biệt giữa các loại này sẽ đề cập sau
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 6 / 27
Tổng quan về Ảo Hóa Hướng tiếp cận ảo hóa (dựa vào Hypervisor)
Hướng tiếp cận ảo hóa
Hosted Architecture
Được cài đặt và chạy như một ựng dụng
Dựa vào hệ điều hành của máy vật lý để quản
lý tài nguyên máy ảo và việc hỗ trợ thiết bị
Bare-Metal (Hypervisor) Architecture
Ảo hóa từ "lõi" - trong kernel
Cài đặt trực tiếp lên phần cứng
Nguồn: VirtualizationOverview bởi VMWare
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 7 / 27
Tổng quan về Cloud Computing Giới thiệu về Cloud Computing
Theo bạn Cloud Computing là gì
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 8 / 27
Tổng quan về Cloud Computing Giới thiệu về Cloud Computing
Định nghĩa nào cho Cloud Computing ?
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 9 / 27
Tổng quan về Cloud Computing Giới thiệu về Cloud Computing
Lấy NIST làm chuẩn
Định nghĩa từ NIST - Ủy ban tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ
Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network access
to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers,
storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released
with minimal management effort or service provider interaction. This cloud model
is composed of five essential characteristics, three service models, and four
deployment models.
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 10 / 27
Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3)
Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3)
5 đặc tính của Cloud Computing.
On-demand self-service.
Broad network access.
Resource pooling.
Rapid elasticity.
Measured service.
4 mô hình triển khai.
Private cloud.
Community cloud.
Public cloud.
Hybrid cloud.
3 mô hình dịch vụ.
Software as a Service (SaaS).
Platform as a Service (PaaS).
Infrastructure as a Service (IaaS).
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 11 / 27
Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3)
5 đặc tính của cloud computing
On-demand self-service: Khả năng tự phục vụ của người dùng, chủ động
khởi tạo, tạm dừng dịch vụ ...
Broad network access: Khả năng truy cập trên mọi nền tảng thiết bị, mọi
loại hạ tầng về mạng, khu vực địa lý.
Resource pooling: Khả năng gộp - gom tài nguyên vật lý - sau đó phân bổ
một cách tự động cho người sử dụng - dựa vào nhu cầu.
Rapid elasticity: Khả năng "co giãn & đàn hồi" tài nguyên một cách nhanh
chóng và thuận tiện. Có thể cấp phát và thu hồi một cách nhanh chóng.
Measured service (Pay as you go): Khả năng đo lường dịch vụ để kiểm
soát thời gian sử dụng - từ đó tính toán chi phí theo mức độ sử dụng dịch vụ.
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 12 / 27
Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3)
4 mô hình triển khai - Private Cloud(1)
Được cung cấp cho nội bộ tổ chức, ít nhu cầu bảo mật và tính pháp lý hơn so với
Public Cloud Ví dụ: Data Center của HP
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 13 / 27
Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3)
4 mô hình triển khai - Public Cloud(2)
Là dịch vụ cung cấp cho khách hàng sử dụng thông qua internet, thường là
thương mại hóa Ví dụ: Amazon (số 1 hiện nay), Digitalocean..., Rackspaces...
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 14 / 27
Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3)
4 mô hình triển khai - Hybrid Cloud(3)
Sự kết hợp giữa Public Cloud và Private Cloud
Ví dụ: Các sản phẩm ERP trong Private Cloud
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 15 / 27
Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3)
4 mô hình triển khai - Community Cloud (4)
Sự kết hợp của nhiều CSP - Cloud Service Provider
Ví dụ: .....
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 16 / 27
Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3)
Các sản phẩm về Cloud Computing bạn đang dùng !
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 17 / 27
Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3)
Tóm tắt 3 mô hình dịch vụ
IaaS - Infrastructure as a Services
Cung cấp dịch vụ về hạ tầng, các máy chủ, tài nguyên là: RAM, CPU, Storage
...
Cung cấp phần "xác" của VM, người dùng chủ động cài đặt ứng dụng.
Ví dụ như: EC2 của Amazon, RackSpace ...
PaaS - Platform as a Services
Cung cấp dịch vụ về nền tảng (platfrom) như: Database, môi trường để phát
triển chương trình.
Máy chủ có sẵn các môi trường để phát triển ứng dụng.
Ví dụ: Google’s AppEngine, Microsoft Azure
SaaS - Software as a Services
Cung cấp các dịch vụ về phần mềm, bán hoặc cho thuê lâu dài.
Nhà cung cấp dịch vụ triển khai gần như toàn bộ.
Các phần mềm về ERP, Email .... Collaboration ...
Ví dụ như: SalesForce.Com, Webex, Gmail, Dropbox
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 18 / 27
Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3)
3 mô hình dịch vụ - Đứng từ phía người dùng
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 19 / 27
Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3)
3 mô hình dịch vụ - Đứng từ phía người quản trị
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 20 / 27
Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3)
3 mô hình dịch vụ - các công ty đang có
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 21 / 27
Tổng quan về Cloud Computing Ưu điểm và nhược điểm
Ưu điểm và nhược điểm
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 22 / 27
Lộ trình chuyển đổi và tương lai của Cloud Computing Từ Virtualization sang Cloud Computing
Từ Virtualization sang Cloud Computing
Theo Garnet, lộ trình chuyển đổi từ Virtualization sang Cloud Computing như sau:
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 23 / 27
Các flatform để triển khai Cloud Computing Điểm danh các platform Mã Nguồn Mở hiện tại
Các platform triển khai Cloud Computing
Nguồn: http://www.slideshare.net/OReillyOSCON/comparing-open-source-
private-cloud-platforms
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 24 / 27
Các flatform để triển khai Cloud Computing Lựa chọn OpenStack và lý do lựa chọn
Lựa chọn OpenStack là vì
OpenStack "trẻ" (hơn 3 tuổi) và còn tiến hóa hơn nữa.
Có sự ủng hộ của các công ty lớn: IBM, CISCO, GOOGLE, VMware ....
Sử dụng 1 ngôn ngữ duy nhất (99,99% python).
Triển khai với quy mô lớn.
Mọi thứ mở (Open ....an ....Open)
Thiết kế dạng mô-đun, lựa chọn thành phần để triển khai.
Cung cấp toàn bộ các APIs.
......
Có VIETSTACK tại VIỆT NAM và các nhóm khác
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 25 / 27
Nguồn tham khảo và trao đổi Nguồn tham khảo
Các tài liệu tham khảo
http://google.com
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf
http://www.vmware.com/pdf/virtualization.pdf
https://www.gartner.com/doc/1572031/road-map-virtualization-cloud-
computing
http://www.slideshare.net/ProfEdge/introduction-to-cloud-computing-
23970527
http://www.slideshare.net/OReillyOSCON/comparing-open-source-private-
cloud-platforms
http://www.slideshare.net/bligneri/comparison-of-open-source-virtualization-
technology
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 26 / 27
Nguồn tham khảo và trao đổi Trao đổi
Cám ơn sự quan tâm của bạn
VIETSTACK
Rất vui được chia sẻ và thảo luận
- Người trình bày: Nguyễn Tung Hoành
- Thư điện tử: nguyentunghoanh@gmail.com
- Facebook: https://facebook.com/groups/vietstack
- Slide: http://www.slideshare.net/vietstack
Nội dung buổi tiếp theo: Giới thiệu tổng quan về OpenStack và hướng dẫn cài đặt
VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 27 / 27
1 de 28

Recomendados

Gioithieu open stack-phienbannhap por
Gioithieu open stack-phienbannhapGioithieu open stack-phienbannhap
Gioithieu open stack-phienbannhapVietnam Open Infrastructure User Group
2.8K visualizações27 slides
Tìm hiểu về OpenStack por
Tìm hiểu về OpenStackTìm hiểu về OpenStack
Tìm hiểu về OpenStacklanhuonga3
6.7K visualizações34 slides
Presentation điện toán đám mây por
Presentation  điện toán đám mâyPresentation  điện toán đám mây
Presentation điện toán đám mâyxKinAnx
6.2K visualizações37 slides
Giới thiệu và triển khai private cloud por
Giới thiệu và triển khai private cloudGiới thiệu và triển khai private cloud
Giới thiệu và triển khai private cloudTue Nguyen Dinh
3.1K visualizações25 slides
Tìm hiểu về điện toán đám mây por
Tìm hiểu về điện toán đám mâyTìm hiểu về điện toán đám mây
Tìm hiểu về điện toán đám mâyTam Pham Minh
4.8K visualizações26 slides
BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG AMAZON WE... por
BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG AMAZON WE...BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG AMAZON WE...
BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG AMAZON WE...nataliej4
5.7K visualizações25 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

HDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc Tuyen por
HDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc TuyenHDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc Tuyen
HDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc TuyenHuu Phan
2.2K visualizações51 slides
Cloud computing por
Cloud computingCloud computing
Cloud computing0011001178988
2.9K visualizações27 slides
Tổng quan về AWS cực hay por
Tổng quan về AWS cực hayTổng quan về AWS cực hay
Tổng quan về AWS cực hayHoa PN Thaycacac
719 visualizações67 slides
Công nghệ ảo hóa por
Công nghệ ảo hóaCông nghệ ảo hóa
Công nghệ ảo hóaSrbIT
3.1K visualizações18 slides
Bao cao thuc tap - Điện toán đám mây por
Bao cao thuc tap - Điện toán đám mâyBao cao thuc tap - Điện toán đám mây
Bao cao thuc tap - Điện toán đám mâyVan Pham
7.2K visualizações48 slides
Xây Dựng Mạng LAN por
Xây Dựng Mạng LANXây Dựng Mạng LAN
Xây Dựng Mạng LANLại Thanh Tú
34.1K visualizações23 slides

Mais procurados(20)

HDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc Tuyen por Huu Phan
HDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc TuyenHDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc Tuyen
HDP - Dien Toan Dam May - Quan Ly Phong Kham Truc Tuyen
Huu Phan2.2K visualizações
Cloud computing por 0011001178988
Cloud computingCloud computing
Cloud computing
00110011789882.9K visualizações
Tổng quan về AWS cực hay por Hoa PN Thaycacac
Tổng quan về AWS cực hayTổng quan về AWS cực hay
Tổng quan về AWS cực hay
Hoa PN Thaycacac719 visualizações
Công nghệ ảo hóa por SrbIT
Công nghệ ảo hóaCông nghệ ảo hóa
Công nghệ ảo hóa
SrbIT3.1K visualizações
Bao cao thuc tap - Điện toán đám mây por Van Pham
Bao cao thuc tap - Điện toán đám mâyBao cao thuc tap - Điện toán đám mây
Bao cao thuc tap - Điện toán đám mây
Van Pham7.2K visualizações
Xây Dựng Mạng LAN por Lại Thanh Tú
Xây Dựng Mạng LANXây Dựng Mạng LAN
Xây Dựng Mạng LAN
Lại Thanh Tú34.1K visualizações
Báo cáo phân tích thiết kế mạng por jackjohn45
Báo cáo phân tích thiết kế mạngBáo cáo phân tích thiết kế mạng
Báo cáo phân tích thiết kế mạng
jackjohn453.2K visualizações
Báo cáo đồ án tốt nghiệp "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhận dạng chữ viết tay xâ... por The Boss
Báo cáo đồ án tốt nghiệp "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhận dạng chữ viết tay xâ...Báo cáo đồ án tốt nghiệp "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhận dạng chữ viết tay xâ...
Báo cáo đồ án tốt nghiệp "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhận dạng chữ viết tay xâ...
The Boss8K visualizações
Bao cao da lap trinh manh por Bồ Công Anh
Bao cao da lap trinh manhBao cao da lap trinh manh
Bao cao da lap trinh manh
Bồ Công Anh1.7K visualizações
Bài 9: Sao lưu và khôi phục hệ thống Domain - Giáo trình FPT por MasterCode.vn
Bài 9: Sao lưu và khôi phục hệ thống Domain - Giáo trình FPTBài 9: Sao lưu và khôi phục hệ thống Domain - Giáo trình FPT
Bài 9: Sao lưu và khôi phục hệ thống Domain - Giáo trình FPT
MasterCode.vn 9.9K visualizações
Báo cáo thực tập Athena - Xây dựng web tin tức bằng WordPress por TranVanVuong
Báo cáo thực tập Athena - Xây dựng web tin tức bằng WordPressBáo cáo thực tập Athena - Xây dựng web tin tức bằng WordPress
Báo cáo thực tập Athena - Xây dựng web tin tức bằng WordPress
TranVanVuong3.3K visualizações
Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp "Website cửa hàng điện thoại trực tuyến" por Tú Cao
Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp "Website cửa hàng điện thoại trực tuyến"Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp "Website cửa hàng điện thoại trực tuyến"
Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp "Website cửa hàng điện thoại trực tuyến"
Tú Cao56.9K visualizações
Mô hình điện toán đám mây por PhamTuanKhiem
Mô hình điện toán đám mâyMô hình điện toán đám mây
Mô hình điện toán đám mây
PhamTuanKhiem586 visualizações
TÌM HIỂU VÀ TRIỂN KHAI VIRTUAL SAN TRONG VMWARE SERVER por laonap166
TÌM HIỂU VÀ TRIỂN KHAI VIRTUAL SAN TRONG VMWARE SERVERTÌM HIỂU VÀ TRIỂN KHAI VIRTUAL SAN TRONG VMWARE SERVER
TÌM HIỂU VÀ TRIỂN KHAI VIRTUAL SAN TRONG VMWARE SERVER
laonap1668.8K visualizações
Điện toán đám mây por viettruong865
Điện toán đám mâyĐiện toán đám mây
Điện toán đám mây
viettruong8652.5K visualizações
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNG por Thùy Linh
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNGPHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNG
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁN HÀNG QUA MẠNG
Thùy Linh75.5K visualizações
Hướng dẫn xây dựng mô hình mạng với vmware por laonap166
Hướng dẫn xây dựng mô hình mạng với vmwareHướng dẫn xây dựng mô hình mạng với vmware
Hướng dẫn xây dựng mô hình mạng với vmware
laonap16610.3K visualizações
Báo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng Hồ por zDollz Lovez
Báo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng HồBáo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng Hồ
Báo Cáo Đồ Án 2 : Thiết Kế Web Bán Đồng Hồ
zDollz Lovez129.8K visualizações
Báo cáo thực tập chuyên đề wordpress por vngnhuhaiyen236
Báo cáo thực tập chuyên đề wordpressBáo cáo thực tập chuyên đề wordpress
Báo cáo thực tập chuyên đề wordpress
vngnhuhaiyen23610.4K visualizações

Destaque

Tìm hiểu về cloud computing por
Tìm hiểu về cloud computingTìm hiểu về cloud computing
Tìm hiểu về cloud computinglanhuonga3
4.6K visualizações31 slides
Cloud computing and OpenStack por
Cloud computing and OpenStackCloud computing and OpenStack
Cloud computing and OpenStackMinh Le
3.9K visualizações74 slides
The introduction of nexaweb flatform v4 por
The introduction of nexaweb flatform v4The introduction of nexaweb flatform v4
The introduction of nexaweb flatform v4Duc Nguyen
4K visualizações32 slides
Internet Protocol Based Closed Circuit Video Monitoring System por
Internet Protocol Based Closed Circuit Video Monitoring SystemInternet Protocol Based Closed Circuit Video Monitoring System
Internet Protocol Based Closed Circuit Video Monitoring Systemharshivaishu
709 visualizações34 slides
Gioi thieu tong quan open stack 19 04-2014 por
Gioi thieu tong quan open stack 19 04-2014Gioi thieu tong quan open stack 19 04-2014
Gioi thieu tong quan open stack 19 04-2014Tong Cuong
1K visualizações15 slides
[Java] Khái niệm về RMI trong Java và cách sử dụng RMI por
[Java] Khái niệm về RMI trong Java và cách sử dụng RMI[Java] Khái niệm về RMI trong Java và cách sử dụng RMI
[Java] Khái niệm về RMI trong Java và cách sử dụng RMITí Bụng Bự
15.1K visualizações93 slides

Destaque(20)

Tìm hiểu về cloud computing por lanhuonga3
Tìm hiểu về cloud computingTìm hiểu về cloud computing
Tìm hiểu về cloud computing
lanhuonga34.6K visualizações
Cloud computing and OpenStack por Minh Le
Cloud computing and OpenStackCloud computing and OpenStack
Cloud computing and OpenStack
Minh Le3.9K visualizações
The introduction of nexaweb flatform v4 por Duc Nguyen
The introduction of nexaweb flatform v4The introduction of nexaweb flatform v4
The introduction of nexaweb flatform v4
Duc Nguyen4K visualizações
Internet Protocol Based Closed Circuit Video Monitoring System por harshivaishu
Internet Protocol Based Closed Circuit Video Monitoring SystemInternet Protocol Based Closed Circuit Video Monitoring System
Internet Protocol Based Closed Circuit Video Monitoring System
harshivaishu709 visualizações
Gioi thieu tong quan open stack 19 04-2014 por Tong Cuong
Gioi thieu tong quan open stack 19 04-2014Gioi thieu tong quan open stack 19 04-2014
Gioi thieu tong quan open stack 19 04-2014
Tong Cuong1K visualizações
[Java] Khái niệm về RMI trong Java và cách sử dụng RMI por Tí Bụng Bự
[Java] Khái niệm về RMI trong Java và cách sử dụng RMI[Java] Khái niệm về RMI trong Java và cách sử dụng RMI
[Java] Khái niệm về RMI trong Java và cách sử dụng RMI
Tí Bụng Bự15.1K visualizações
LKV Live Chat por LKV Solutions
LKV Live ChatLKV Live Chat
LKV Live Chat
LKV Solutions386 visualizações
Tổng quan về các dự án BOT tại Việt Nam por Nguyễn Ngọc Phan Văn
Tổng quan về các dự án BOT tại Việt NamTổng quan về các dự án BOT tại Việt Nam
Tổng quan về các dự án BOT tại Việt Nam
Nguyễn Ngọc Phan Văn2.6K visualizações
Create a bot on Facebook messenger - Gupshup por Malay Warankar
Create a bot on Facebook messenger - GupshupCreate a bot on Facebook messenger - Gupshup
Create a bot on Facebook messenger - Gupshup
Malay Warankar618 visualizações
Luan van finish por Le Luan
Luan van finishLuan van finish
Luan van finish
Le Luan1.5K visualizações
Building Serverless Chat Bots - AWS August Webinar Series por Amazon Web Services
Building Serverless Chat Bots - AWS August Webinar SeriesBuilding Serverless Chat Bots - AWS August Webinar Series
Building Serverless Chat Bots - AWS August Webinar Series
Amazon Web Services3.8K visualizações
Five Tips for Running Cloudera on AWS por Cloudera, Inc.
Five Tips for Running Cloudera on AWSFive Tips for Running Cloudera on AWS
Five Tips for Running Cloudera on AWS
Cloudera, Inc.6.1K visualizações
Introduction to Chat Bots por Alyona Medelyan
Introduction to Chat BotsIntroduction to Chat Bots
Introduction to Chat Bots
Alyona Medelyan1.6K visualizações
Cloud computing-security-issues por Aleem Mohammed
Cloud computing-security-issuesCloud computing-security-issues
Cloud computing-security-issues
Aleem Mohammed3.9K visualizações
Nhom 16 big data por Duy Phan
Nhom 16 big dataNhom 16 big data
Nhom 16 big data
Duy Phan4.4K visualizações
Luan van hadoop-final por nobjta2015
Luan van hadoop-finalLuan van hadoop-final
Luan van hadoop-final
nobjta20155.7K visualizações
Cloud Computing Security por Dhaval Dave
Cloud Computing SecurityCloud Computing Security
Cloud Computing Security
Dhaval Dave9K visualizações
Cloud Computing Security Issues por Discover Cloud Computing
Cloud Computing Security Issues Cloud Computing Security Issues
Cloud Computing Security Issues
Discover Cloud Computing10.1K visualizações

Similar a Gioithieu cloud computing-phienbannhap

Report amazon web services por
Report amazon web servicesReport amazon web services
Report amazon web serviceslanhuonga3
973 visualizações7 slides
Sử dụng dịch vụ điện toán đám mây por
Sử dụng dịch vụ điện toán đám mâySử dụng dịch vụ điện toán đám mây
Sử dụng dịch vụ điện toán đám mâyPhamTuanKhiem
124 visualizações76 slides
(HoaND) giao trinh webservice por
(HoaND) giao trinh webservice (HoaND) giao trinh webservice
(HoaND) giao trinh webservice Duc Hoa
8.5K visualizações86 slides
05 tran cao de(39-46) por
05 tran cao de(39-46)05 tran cao de(39-46)
05 tran cao de(39-46)Duy Hoang Nguyen
311 visualizações8 slides
Baocao ltm por
Baocao ltmBaocao ltm
Baocao ltmptlong96
1.9K visualizações33 slides
Docker 101 por
Docker 101Docker 101
Docker 101Lâm Đào
1.4K visualizações70 slides

Similar a Gioithieu cloud computing-phienbannhap(20)

Report amazon web services por lanhuonga3
Report amazon web servicesReport amazon web services
Report amazon web services
lanhuonga3973 visualizações
Sử dụng dịch vụ điện toán đám mây por PhamTuanKhiem
Sử dụng dịch vụ điện toán đám mâySử dụng dịch vụ điện toán đám mây
Sử dụng dịch vụ điện toán đám mây
PhamTuanKhiem124 visualizações
(HoaND) giao trinh webservice por Duc Hoa
(HoaND) giao trinh webservice (HoaND) giao trinh webservice
(HoaND) giao trinh webservice
Duc Hoa8.5K visualizações
05 tran cao de(39-46) por Duy Hoang Nguyen
05 tran cao de(39-46)05 tran cao de(39-46)
05 tran cao de(39-46)
Duy Hoang Nguyen311 visualizações
Baocao ltm por ptlong96
Baocao ltmBaocao ltm
Baocao ltm
ptlong961.9K visualizações
Docker 101 por Lâm Đào
Docker 101Docker 101
Docker 101
Lâm Đào1.4K visualizações
Bao cao thực tập Điện toán đám mây por Văn Ân Phạm
Bao cao thực tập Điện toán đám mâyBao cao thực tập Điện toán đám mây
Bao cao thực tập Điện toán đám mây
Văn Ân Phạm539 visualizações
Silverlight chapter 1 por hthuyet
Silverlight chapter 1Silverlight chapter 1
Silverlight chapter 1
hthuyet614 visualizações
Bao cao web cake php por laonap166
Bao cao web cake phpBao cao web cake php
Bao cao web cake php
laonap166693 visualizações
AppViewX CERT+ Presentation for Enduser.pdf por itvnds
AppViewX CERT+ Presentation for Enduser.pdfAppViewX CERT+ Presentation for Enduser.pdf
AppViewX CERT+ Presentation for Enduser.pdf
itvnds4 visualizações
Tổng quan điện toán đám mây por PhamTuanKhiem
Tổng quan điện toán đám mâyTổng quan điện toán đám mây
Tổng quan điện toán đám mây
PhamTuanKhiem170 visualizações
Netlogistics por Tien Hoang
NetlogisticsNetlogistics
Netlogistics
Tien Hoang588 visualizações
Giới thiệu NukeViet 5 và Autoweb por vinades
Giới thiệu NukeViet 5 và AutowebGiới thiệu NukeViet 5 và Autoweb
Giới thiệu NukeViet 5 và Autoweb
vinades454 visualizações
Giới thiệu WCF por Quang Nguyễn Bá
Giới thiệu WCFGiới thiệu WCF
Giới thiệu WCF
Quang Nguyễn Bá5.2K visualizações
Tìm Hiểu Giải Pháp Ảo Hóa Mã Nguồn Mở KVM Và Triển Khai Thử Nghiệm por nataliej4
Tìm Hiểu Giải Pháp Ảo Hóa Mã Nguồn Mở KVM Và Triển Khai Thử Nghiệm Tìm Hiểu Giải Pháp Ảo Hóa Mã Nguồn Mở KVM Và Triển Khai Thử Nghiệm
Tìm Hiểu Giải Pháp Ảo Hóa Mã Nguồn Mở KVM Và Triển Khai Thử Nghiệm
nataliej479 visualizações
Luận văn xây dựng cổng thông tin điện tử ubnd tỉnh quảng bình bằng wordpress por nataliej4
Luận văn xây dựng cổng thông tin điện tử ubnd tỉnh quảng bình bằng wordpressLuận văn xây dựng cổng thông tin điện tử ubnd tỉnh quảng bình bằng wordpress
Luận văn xây dựng cổng thông tin điện tử ubnd tỉnh quảng bình bằng wordpress
nataliej4115 visualizações
Ảo hóa por PhamTuanKhiem
Ảo hóaẢo hóa
Ảo hóa
PhamTuanKhiem355 visualizações
Đề tài tìm hiểu WCF por Tỏi Lý Sơn
Đề tài tìm hiểu WCFĐề tài tìm hiểu WCF
Đề tài tìm hiểu WCF
Tỏi Lý Sơn1.7K visualizações
Morden data center technology por Thành Thư Thái
Morden data center technologyMorden data center technology
Morden data center technology
Thành Thư Thái1.6K visualizações
Amazon Cloud for High Performance Websites por Trung Phan Thai
Amazon Cloud for High Performance WebsitesAmazon Cloud for High Performance Websites
Amazon Cloud for High Performance Websites
Trung Phan Thai419 visualizações

Mais de Vietnam Open Infrastructure User Group

Room 2 - 3 - Nguyễn Hoài Nam & Nguyễn Việt Hùng - Terraform & Pulumi Comparin... por
Room 2 - 3 - Nguyễn Hoài Nam & Nguyễn Việt Hùng - Terraform & Pulumi Comparin...Room 2 - 3 - Nguyễn Hoài Nam & Nguyễn Việt Hùng - Terraform & Pulumi Comparin...
Room 2 - 3 - Nguyễn Hoài Nam & Nguyễn Việt Hùng - Terraform & Pulumi Comparin...Vietnam Open Infrastructure User Group
357 visualizações32 slides
Room 3 - 6 - Nguyễn Văn Thắng & Dzung Nguyen - Ứng dụng openzfs làm lưu trữ t... por
Room 3 - 6 - Nguyễn Văn Thắng & Dzung Nguyen - Ứng dụng openzfs làm lưu trữ t...Room 3 - 6 - Nguyễn Văn Thắng & Dzung Nguyen - Ứng dụng openzfs làm lưu trữ t...
Room 3 - 6 - Nguyễn Văn Thắng & Dzung Nguyen - Ứng dụng openzfs làm lưu trữ t...Vietnam Open Infrastructure User Group
380 visualizações133 slides
Room 3 - 4 - Lê Quang Hiếu - How to be a cool dad: Leverage DIY Home Automati... por
Room 3 - 4 - Lê Quang Hiếu - How to be a cool dad: Leverage DIY Home Automati...Room 3 - 4 - Lê Quang Hiếu - How to be a cool dad: Leverage DIY Home Automati...
Room 3 - 4 - Lê Quang Hiếu - How to be a cool dad: Leverage DIY Home Automati...Vietnam Open Infrastructure User Group
163 visualizações30 slides
Room 3 - 2 - Trần Tuấn Anh - Defending Software Supply Chain Security in Bank... por
Room 3 - 2 - Trần Tuấn Anh - Defending Software Supply Chain Security in Bank...Room 3 - 2 - Trần Tuấn Anh - Defending Software Supply Chain Security in Bank...
Room 3 - 2 - Trần Tuấn Anh - Defending Software Supply Chain Security in Bank...Vietnam Open Infrastructure User Group
135 visualizações23 slides
Room 3 - 7 - Nguyễn Như Phúc Huy - Vitastor: a fast and simple Ceph-like bloc... por
Room 3 - 7 - Nguyễn Như Phúc Huy - Vitastor: a fast and simple Ceph-like bloc...Room 3 - 7 - Nguyễn Như Phúc Huy - Vitastor: a fast and simple Ceph-like bloc...
Room 3 - 7 - Nguyễn Như Phúc Huy - Vitastor: a fast and simple Ceph-like bloc...Vietnam Open Infrastructure User Group
276 visualizações27 slides
Room 3 - 1 - Nguyễn Xuân Trường Lâm - Zero touch on-premise storage infrastru... por
Room 3 - 1 - Nguyễn Xuân Trường Lâm - Zero touch on-premise storage infrastru...Room 3 - 1 - Nguyễn Xuân Trường Lâm - Zero touch on-premise storage infrastru...
Room 3 - 1 - Nguyễn Xuân Trường Lâm - Zero touch on-premise storage infrastru...Vietnam Open Infrastructure User Group
95 visualizações16 slides

Mais de Vietnam Open Infrastructure User Group(20)

Gioithieu cloud computing-phienbannhap

 • 1. Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) VIETSTACK Một nơi mà "tay chơi công nghệ" không bao giờ biết mệt http:/facebook.com/groups/vietstack vietstack@gmail.com Ngày 22 tháng 5 năm 2014
 • 2. Nội dung trình bày Tổng quan về Ảo Hóa Giới thiệu về Ảo hóa Tại sao cần phải Ảo hóa Phân loại các công nghệ ảo hóa Hướng tiếp cận ảo hóa (dựa vào Hypervisor) Tổng quan về Cloud Computing Giới thiệu về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3) Ưu điểm và nhược điểm Lộ trình chuyển đổi và tương lai của Cloud Computing Từ Virtualization sang Cloud Computing Tương lai của Cloud Computing tại Việt Nam Các flatform để triển khai Cloud Computing Điểm danh các platform Mã Nguồn Mở hiện tại Lựa chọn OpenStack và lý do lựa chọn Nguồn tham khảo và trao đổi Nguồn tham khảo Trao đổi VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 2 / 27
 • 3. Tổng quan về Ảo Hóa Giới thiệu về Ảo hóa Giới thiệu về Ảo hóa ! Ảo hóa - Virtualization - ra đời vào những năm 196x trong các máy tính mainframes Hardware virtualization / Server Virtualization / Network virtualization / Storage Virtualization / Desktop virtualization ....và hơn thế nữa Thuật ngữ Virtualization ! Trong lĩnh vực điện toán, thuật ngữ "Virtualization" đề cập đến hành động tạo ra phiên bản "ẢO" (chứ không phải thực tế) của một cái gì đó, bao gồm trong một máy tính ảo với nền tảng phần cứng, hệ điều hành, thiết bị lữu trữ hoặc cả một tập tài nguyên về mạng máy tính ... nhưng không hề bị hạn chế. Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Virtualization VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 3 / 27
 • 4. Tổng quan về Ảo Hóa Giới thiệu về Ảo hóa Trước và sau Ảo Hóa Trước khi ảo hóa Một hệ điều hành duy nhất trên một máy. Phần mềm và phần cứng "gắn chặt" vào nhau. Hạ tầng không linh hoạt và tốn kém. Chạy nhiều ứng dụng trên cùng một máy ảo dễ xảy ra "xung đột". Sau khi ảo hóa Phần cứng độc lập với hệ điều hành và phần mềm. Các máy ảo có thể được "cung ứng" từ mọi hệ thống. Có thể quản lý hệ điều hành và ứng dụng như một đơn vị duy nhất, bởi vì chúng được đóng gói vào một máy ảo. Nguồn: VirtualizationOverview bởi VMWareVIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 4 / 27
 • 5. Tổng quan về Ảo Hóa Tại sao cần phải Ảo hóa Tại sao cần phải ảo hóa ? Giảm thiểu chi phí bảo dưỡng. Tương thích với nhiều ứng dụng và hệ điều hành đồng thời. Tập trung cho kiểm soát và quản trị. Dễ dàng trong sao lưu và khôi phục. Khai thác nhiều hơn nữa về công suất hoạt động của phần cứng. Live Migration - "Chuyển đổi các máy ảo kể cả khi đang hoạt động" Nâng cao độ sẵn sàng cho hệ thống. ..... Là bước đệm để thực hiện "Điện toán đám mây" VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 5 / 27
 • 6. Tổng quan về Ảo Hóa Phân loại các công nghệ ảo hóa Phân loại các công nghệ ảo hóa Kể cả mã nguồn mở và sản phẩm thương mại có các loại sau: Full Virtualization Mã nguồn mở có: KVM, VIRTUALBOX, KQEMU Sản phẩm thương mại có: VMware, Microsoft (Hyper-V free) Para Virtualization Xen, VMWare OS-Level Virtualization OpenVZ Linux-VServer Docker Chú ý: Sự khác biệt giữa các loại này sẽ đề cập sau VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 6 / 27
 • 7. Tổng quan về Ảo Hóa Phân loại các công nghệ ảo hóa Phân loại các công nghệ ảo hóa Kể cả mã nguồn mở và sản phẩm thương mại có các loại sau: Full Virtualization Mã nguồn mở có: KVM, VIRTUALBOX, KQEMU Sản phẩm thương mại có: VMware, Microsoft (Hyper-V free) Para Virtualization Xen, VMWare OS-Level Virtualization OpenVZ Linux-VServer Docker Chú ý: Sự khác biệt giữa các loại này sẽ đề cập sau VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 6 / 27
 • 8. Tổng quan về Ảo Hóa Hướng tiếp cận ảo hóa (dựa vào Hypervisor) Hướng tiếp cận ảo hóa Hosted Architecture Được cài đặt và chạy như một ựng dụng Dựa vào hệ điều hành của máy vật lý để quản lý tài nguyên máy ảo và việc hỗ trợ thiết bị Bare-Metal (Hypervisor) Architecture Ảo hóa từ "lõi" - trong kernel Cài đặt trực tiếp lên phần cứng Nguồn: VirtualizationOverview bởi VMWare VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 7 / 27
 • 9. Tổng quan về Cloud Computing Giới thiệu về Cloud Computing Theo bạn Cloud Computing là gì VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 8 / 27
 • 10. Tổng quan về Cloud Computing Giới thiệu về Cloud Computing Định nghĩa nào cho Cloud Computing ? VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 9 / 27
 • 11. Tổng quan về Cloud Computing Giới thiệu về Cloud Computing Lấy NIST làm chuẩn Định nghĩa từ NIST - Ủy ban tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. This cloud model is composed of five essential characteristics, three service models, and four deployment models. VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 10 / 27
 • 12. Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3) Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3) 5 đặc tính của Cloud Computing. On-demand self-service. Broad network access. Resource pooling. Rapid elasticity. Measured service. 4 mô hình triển khai. Private cloud. Community cloud. Public cloud. Hybrid cloud. 3 mô hình dịch vụ. Software as a Service (SaaS). Platform as a Service (PaaS). Infrastructure as a Service (IaaS). VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 11 / 27
 • 13. Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3) 5 đặc tính của cloud computing On-demand self-service: Khả năng tự phục vụ của người dùng, chủ động khởi tạo, tạm dừng dịch vụ ... Broad network access: Khả năng truy cập trên mọi nền tảng thiết bị, mọi loại hạ tầng về mạng, khu vực địa lý. Resource pooling: Khả năng gộp - gom tài nguyên vật lý - sau đó phân bổ một cách tự động cho người sử dụng - dựa vào nhu cầu. Rapid elasticity: Khả năng "co giãn & đàn hồi" tài nguyên một cách nhanh chóng và thuận tiện. Có thể cấp phát và thu hồi một cách nhanh chóng. Measured service (Pay as you go): Khả năng đo lường dịch vụ để kiểm soát thời gian sử dụng - từ đó tính toán chi phí theo mức độ sử dụng dịch vụ. VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 12 / 27
 • 14. Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3) 4 mô hình triển khai - Private Cloud(1) Được cung cấp cho nội bộ tổ chức, ít nhu cầu bảo mật và tính pháp lý hơn so với Public Cloud Ví dụ: Data Center của HP VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 13 / 27
 • 15. Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3) 4 mô hình triển khai - Public Cloud(2) Là dịch vụ cung cấp cho khách hàng sử dụng thông qua internet, thường là thương mại hóa Ví dụ: Amazon (số 1 hiện nay), Digitalocean..., Rackspaces... VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 14 / 27
 • 16. Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3) 4 mô hình triển khai - Hybrid Cloud(3) Sự kết hợp giữa Public Cloud và Private Cloud Ví dụ: Các sản phẩm ERP trong Private Cloud VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 15 / 27
 • 17. Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3) 4 mô hình triển khai - Community Cloud (4) Sự kết hợp của nhiều CSP - Cloud Service Provider Ví dụ: ..... VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 16 / 27
 • 18. Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3) Các sản phẩm về Cloud Computing bạn đang dùng ! VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 17 / 27
 • 19. Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3) Tóm tắt 3 mô hình dịch vụ IaaS - Infrastructure as a Services Cung cấp dịch vụ về hạ tầng, các máy chủ, tài nguyên là: RAM, CPU, Storage ... Cung cấp phần "xác" của VM, người dùng chủ động cài đặt ứng dụng. Ví dụ như: EC2 của Amazon, RackSpace ... PaaS - Platform as a Services Cung cấp dịch vụ về nền tảng (platfrom) như: Database, môi trường để phát triển chương trình. Máy chủ có sẵn các môi trường để phát triển ứng dụng. Ví dụ: Google’s AppEngine, Microsoft Azure SaaS - Software as a Services Cung cấp các dịch vụ về phần mềm, bán hoặc cho thuê lâu dài. Nhà cung cấp dịch vụ triển khai gần như toàn bộ. Các phần mềm về ERP, Email .... Collaboration ... Ví dụ như: SalesForce.Com, Webex, Gmail, Dropbox VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 18 / 27
 • 20. Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3) 3 mô hình dịch vụ - Đứng từ phía người dùng VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 19 / 27
 • 21. Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3) 3 mô hình dịch vụ - Đứng từ phía người quản trị VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 20 / 27
 • 22. Tổng quan về Cloud Computing Đặc tính (5) - Mô hình triển khai (4) Mô hình dịch vụ (3) 3 mô hình dịch vụ - các công ty đang có VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 21 / 27
 • 23. Tổng quan về Cloud Computing Ưu điểm và nhược điểm Ưu điểm và nhược điểm VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 22 / 27
 • 24. Lộ trình chuyển đổi và tương lai của Cloud Computing Từ Virtualization sang Cloud Computing Từ Virtualization sang Cloud Computing Theo Garnet, lộ trình chuyển đổi từ Virtualization sang Cloud Computing như sau: VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 23 / 27
 • 25. Các flatform để triển khai Cloud Computing Điểm danh các platform Mã Nguồn Mở hiện tại Các platform triển khai Cloud Computing Nguồn: http://www.slideshare.net/OReillyOSCON/comparing-open-source- private-cloud-platforms VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 24 / 27
 • 26. Các flatform để triển khai Cloud Computing Lựa chọn OpenStack và lý do lựa chọn Lựa chọn OpenStack là vì OpenStack "trẻ" (hơn 3 tuổi) và còn tiến hóa hơn nữa. Có sự ủng hộ của các công ty lớn: IBM, CISCO, GOOGLE, VMware .... Sử dụng 1 ngôn ngữ duy nhất (99,99% python). Triển khai với quy mô lớn. Mọi thứ mở (Open ....an ....Open) Thiết kế dạng mô-đun, lựa chọn thành phần để triển khai. Cung cấp toàn bộ các APIs. ...... Có VIETSTACK tại VIỆT NAM và các nhóm khác VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 25 / 27
 • 27. Nguồn tham khảo và trao đổi Nguồn tham khảo Các tài liệu tham khảo http://google.com http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf http://www.vmware.com/pdf/virtualization.pdf https://www.gartner.com/doc/1572031/road-map-virtualization-cloud- computing http://www.slideshare.net/ProfEdge/introduction-to-cloud-computing- 23970527 http://www.slideshare.net/OReillyOSCON/comparing-open-source-private- cloud-platforms http://www.slideshare.net/bligneri/comparison-of-open-source-virtualization- technology VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 26 / 27
 • 28. Nguồn tham khảo và trao đổi Trao đổi Cám ơn sự quan tâm của bạn VIETSTACK Rất vui được chia sẻ và thảo luận - Người trình bày: Nguyễn Tung Hoành - Thư điện tử: nguyentunghoanh@gmail.com - Facebook: https://facebook.com/groups/vietstack - Slide: http://www.slideshare.net/vietstack Nội dung buổi tiếp theo: Giới thiệu tổng quan về OpenStack và hướng dẫn cài đặt VIETSTACK (VIETSTACK.COM) Ảo hóa và Điện toán đám mây (Phiên bản nháp) Ngày 22 tháng 5 năm 2014 27 / 27