O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Likovna kolonija Štanjel zgibanka 2015

1.503 visualizações

Publicada em

Likovna kolonija Štanjel zgibanka 2015

Publicada em: Mídias sociais
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Likovna kolonija Štanjel zgibanka 2015

  1. 1. .~w. .5_. POGOJI ZA VKLJUČITEV V LIKOVNO KOLONIJO: I N_ Oveselje in svobodno voljo posameznika 3 °- -. do likovnega izražanja in ustvarjanja ` ' 5 oželja po izmenjavi medsebojnih izkušenj in , . . VV .3 socialnem učenju . `r , :želja po širjenju lastne socialne mreže z "_. "'* _ (npr. sklepanju novih prijaleljslev, druženju. ) Vsi udeleženci morajo sprejemali in spoštovali medsebojne dogovore in osnovna pravila, ki v likovni koloniji veljajo. Pomemben kriterij je tudi spošlovanje vseh udeleženih, kar vodi v razvo'_' elemenlov samopomoči. ~ gządáševno zdravje in A režívljanje prostega časa »VEZI« Likovna kolonija je projekt, ki omogoča ljudem s težavami v duševnem zdravju enake možnosti _ ~ ç . 3 likovno ustvarjanje in medsebojno draženje. Izkušnje iz l preteklih let kažejo, da oddih v Štanjela na udekženérľm" 'zv' rje_26, 62l 0 ežana "So razne osebe in razne slike, . v _ fax: g); 7 52 oo od tistih_ s' katerimi smo imeli sti/ ed_ ` . . . . . v . . . . , O ' 649 288 likovne kolonije, pozitivno vpliva. ]e edinstven projrkt, “lľmfľtm z “tra-gm” "a "Jih *Wmmlą 3 GI, " ` swovezi Org kije vzbudi! tudi čezmejno zanimanje in možnosti ' j I il] pozneje v življenju, . s j D a . słvezí 'Org za sodelovanje, saj deluje v smeri vecje socialne ' , ' "kg bili smo z njimiľ j « z ', V v ' vključenosti, ki združuje prijetno s koristnim. v' . Yaèłánek #pesmi SL “ł ~' . . l ` +1 . v I . y 'SergioPopoz/ iž. _ 'i' k Projekt soñnąnçíra: L _ ~ . _ _. mam/ u: . _ . 1 #Inana/ I . , IlľtIIłJlIł/ II , _ . . i »ua/ mm . . ' ~ . .u : uu/ um KREATIVNO PRE _ NJE PRS _ v . _, _ _ _ r . . > ` A -, ',. - gzIrP-C ŠiorjeQ -6 IO SEŽANA 685200 ' GM: O3 ć4ľšj8 "na, ., _ e7mai| :info@drusl vezi. org *Na 353» hłlpz/ /wwwaruslv eziorg
  2. 2. NAMEN LIKOVNE KOLONIJE V ŠTANJELU: Namen je omogočiti enake možnosti ljudem s težavami v duševnem zdravju v kulturnem udejstvovanju in soustvarjanju likovnih del s priznanimi slikarji, mentorji in prostovoljci ter spodbujati medsebojno sodelovanje med skupnostnimi programi in skupnostjo s pomočjo slikanja in umetnosti. OSNOVNI CILJI LIKOVNE KOLONIJE: : Jpovečati socialno vključenost in enake možnosti ljudi s težavami v duševnem zdravju oozaveščanje lokalne in širše skupnosti o duševnem zdravju in skupnostníh programih na področju duševnega zdravja Opovečati občutek lastne vrednosti in samospoštovanja uporabnikov : iširiti socialno mrežo ín razvijati nove prijateljske vezi : Jomogočati poznavanje, uporabo in razvijanje likovnih tehnik odestigmatizacija duševnega zdravja Drugi cilji: oudeležencem omogočiti občutek varnosti Dsoustvarití stimulativen prostor za ustvarjanje in aktivnosti, ki omogočajo kreativno preživljanje prostega časa : isoustvariti kulturno vzdušje, ki ne izključuje zabave in prijetnega druženja v dolgih poletnih večerih Utrinki skozi zgodovino Likovne kolonije Štanjel Začetki likovne kolonije Štanjel segajo v leto 1995. (Prvič sta jo organizirala društvo ŠENT iz Ljuöüane v sodelovanju s Centrom za socialno delo Sežana. Organizatorji so se skozi leta spreminjali, @ništva »VEZI« pa je postalo stalnica. Umetniško voden- je Likovne kolonije je prevzel likovni terapevt iz @siñiatrične öolnišnice foüejano Milkovič, pridružil se mu je tudi slikar 'Vinko Tica. Wepogrešáivo stalni- ca je öiáz tudi mag. Marinka Kapeü, katera je veliko prispevala kprepoznavnosti Likovne koümije v širši skupnosti. ,Meni spomini zaoöjemajo mnogo poseö- nili doživetij, kot so 6ili mirni večeri, koje v stolpu v Štanjelu 06 sveči preöirol svojo poezijo pesnik @ane Zajc in Aleksander @eršoáa (Prepevali so tudi' up- okojenci @oma upokojencev iz Sežane in varovanei Zavoda GJutOvQe. 'Vsaka Likovna kolonija pa se je zakjljučila z razstavo ustvarjalniñ del v Kosovelovem domu v Sežani, kasneje pa v gradu v Štanjelu. :Namen Likovne kolonije paje Eil vedno enakin sicer omogočiti ljudem s težavami v duševnem zdravju sproščeno Eivanje, razvijanje nji/ lovili ustvarjalni/ í spretnosti, predvsem pa spodöujati medseöojno sode- lovanje med skupnostnimi programi in skupnostjo s pomočjo slikanja in umetnosti.

×