O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

21. Да проверим какво знаем и можем България през Средните векове - ЧО, 4 клас, Булвест

19.669 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

21. Да проверим какво знаем и можем България през Средните векове - ЧО, 4 клас, Булвест

  1. 1. 1. Градовете Несебър, Варна, Созопол били основани от: елините; римляните; славяните; българите. 2. Създателят на българската държава имал титлата: император; княз; цар; хан.
  2. 2. ТРАКИ – Златната маска СЛАВЯНИ – дялана лодка 3. Отбележете името на народа, с който свързвате следващите изображения. 1 2 3 4 РИМЛЯНИ – римска мозайка БЪЛГАРИ – златни предмети от погребението на хан Кубрат Кликни на номера.
  3. 3. 4. Попълнете таблицата. събитиесъбитие годинагодина веквек 1 681 г.681 г. 2 Възприемане на християнскатаВъзприемане на християнската религиярелигия 3 Създаване на славянскатаСъздаване на славянската писменостписменост ІХ в.ІХ в. 4 Преместване на столицата вПреместване на столицата в ПреславПреслав 893 г.893 г. 5 Извоюване на самостоятелнаИзвоюване на самостоятелна българска църквабългарска църква 870 г.870 г. Създаване на българскатаСъздаване на българската държава.държава. VIVIІ в.І в. ІХ в.ІХ в. 855 г.855 г. 864 г.864 г. ІХ в.ІХ в. ІХ в.ІХ в.
  4. 4. 5. Попълнете линията на времето. Първо българскоПърво българско царствоцарство ВизантийскоВизантийско владичествовладичество Второ българскоВторо българско царствоцарство началоначало крайкрай __________________ ________________ ____________ ____________681 г.681 г. 1018 г.1018 г. 1187 г.1187 г. 1396 г.1396 г. 6. Защитата на Търново срещу османците ръководил ____________________.Патриарх ЕвтимийПатриарх Евтимий 7. Посочете името, с което свързвате съответните дела: а/ Създаването на книжовната школа в Охрид - ____________________Климент ОхридскиКлимент Охридски
  5. 5. 7. Посочете името, с което свързвате съответните дела: б/ Златният век на българската култура – ____________________ в/ Създаването на Рилския манастир – ____________________ Цар Симеон ВеликиЦар Симеон Велики свети Иван Рилскисвети Иван Рилски 8. Обяснете защо: а/ българите и славяните се обеденили в създаването на обща държава; ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Обединява ги необходимостта да сеОбединява ги необходимостта да се противопоставят на общия си враг -противопоставят на общия си враг - ВизантияВизантия..
  6. 6. 8. Обяснете защо: б/ княз Борис I променил религията в държавата; ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ - Славяните и българите си оставалиСлавяните и българите си оставали отделни народи, защотоотделни народи, защото всеки от тяхвсеки от тях пазел различните си вярвания впазел различните си вярвания в боговетебоговете,, имали различен бит иимали различен бит и култура и говорели на различни езици.култура и говорели на различни езици. - Византийците ги наричали ЕЗИЧНИЦИ.Византийците ги наричали ЕЗИЧНИЦИ. - Според княз БорисСпоред княз Борис II самосамо християнството притежавало силата,християнството притежавало силата, която можела да обедини българи икоято можела да обедини българи и славяни в един народ с един Бог.славяни в един народ с един Бог.
  7. 7. 8. Обяснете защо: в/ османските турци напреднали толкова на Балканския полуостров. ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ - Българските земи иБългарските земи и земите на нашитеземите на нашите съседи били разпокъсани.съседи били разпокъсани. - Владетелите на Балканските страниВладетелите на Балканските страни не направили нищо, което да ограничине направили нищо, което да ограничи турските набези.турските набези. - Те не успели да изградят съюз срещуТе не успели да изградят съюз срещу новия неприятел.новия неприятел. - Ето защо към средата на ХІV векЕто защо към средата на ХІV век набезите станали ежедневнинабезите станали ежедневни..
  8. 8. 1. Нанеси в бялото поле думата, която съответства на даденото изображение: а/ стенопис б/ съкровище в/ могила г/ гробница

×