Anúncio
وریفای و احراز هویت صرافی مکسی
وریفای و احراز هویت صرافی مکسی
وریفای و احراز هویت صرافی مکسی
وریفای و احراز هویت صرافی مکسی
Anúncio
وریفای و احراز هویت صرافی مکسی
وریفای و احراز هویت صرافی مکسی
وریفای و احراز هویت صرافی مکسی
وریفای و احراز هویت صرافی مکسی
وریفای و احراز هویت صرافی مکسی
Anúncio
وریفای و احراز هویت صرافی مکسی
وریفای و احراز هویت صرافی مکسی
وریفای و احراز هویت صرافی مکسی
وریفای و احراز هویت صرافی مکسی
وریفای و احراز هویت صرافی مکسی
Anúncio
وریفای و احراز هویت صرافی مکسی
Próximos SlideShares
وریفای و احراز هویت اوکی ایکسوریفای و احراز هویت اوکی ایکس
Carregando em ... 3
1 de 15
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

وریفای و احراز هویت صرافی مکسی

 1. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ( MEXC ) | ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫حساب‬ ‫افتتاح‬ ‫و‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫آموزش‬ ( MXC ) MEXC ‫اهرم‬ ‫مانند‬ ‫رمزنگاری‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ،‫عالی‬ ‫خدمات‬ ‫با‬ ‫پیشرو‬ ‫صرافی‬ ‫یک‬ ETF ‫معامالت‬ ،‫سهام‬ ، Spot ‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫مجوزهای‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫کننده‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ .‫کند‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫روزانه‬ 6 ً‫تقریبا‬ ‫و‬ ‫میلیون‬ 5 ‫اعمال‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫امنیتی‬ ‫سطح‬ .‫است‬ ‫دالر‬ ‫میلیارد‬ ‫اشتیاق‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫تر‬ ‫مشتاق‬ ‫پلتفرم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫باال‬ ‫امنیت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫آور‬ ‫دلهره‬ ‫ایرانی‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫تحریم‬ ‫کشورهای‬ ‫به‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫پیروی‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫چون‬ ‫است‬ ‫همانند‬ ‫ها‬ ‫صرافی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫تمامی‬ ‫وریفای‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫تلماتو‬ ‫تیم‬ ‫اما‬ .‫ندارد‬ ‫دهی‬ ‫سرویس‬ ‫شده‬ ‫بایننس‬ ‫وریفای‬ ‫کا‬ ‫که‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫تریدرها‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خدماتی‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫تحریم‬ ‫را‬ ‫ربران‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫مرحله‬ ‫آخرین‬ ‫تا‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫سخت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫امنیت‬ ‫گذاشتن‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ( MEXC ) ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫اکانت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ .‫هستیم‬ ‫شما‬ ‫همراه‬ ‫آماده‬ ‫مکسی‬ ( MEXC ) ‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫را‬ . ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫فعالیت‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ ( MEXC ) ‫نام‬ ‫با‬ ‫فعالیت‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ‫صرافی‬ ‫ابن‬ MXC ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫گرد‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ 8 ‫ژوئن‬ 2021 ‫نام‬ ‫رسمی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ MEXC ‫ا‬ ‫نشده‬ ‫مشخص‬ ‫دقیق‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫مکانی‬ ‫موقعیت‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫ست‬ . ‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫بیس‬ ‫دیتا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫اشاره‬ ‫متفاوتی‬ ‫کشورهای‬ ‫به‬ ‫توضیحات‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نگهداری‬ . MEXC Exchange ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ 2018 ‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ،‫شد‬ ‫تأسیس‬ 6 ‫از‬ ‫بیش‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫میلیون‬ 196 ‫دارد‬ ‫دهی‬ ‫سرویس‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫کشور‬ . ‫صرافی‬ MEXC ‫قاره‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫کشورهایی‬ ‫در‬ ‫قضایی‬ ‫حوزه‬ ‫گذراندن‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫مجوزهای‬ ‫اخذ‬ ‫با‬ ‫ا‬ ‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫و‬ ‫استونی‬ ،‫استرالیا‬ ،‫کانادا‬ ‫مانند‬ . MEXC Exchange ‫برای‬ ‫را‬ ‫محلی‬ ‫زبان‬ ‫پشتیبانی‬ ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫تجارت‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫مختلف‬ ‫کشورهای‬ ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ( MEXC ) ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫بانکداری‬ ‫صنعت‬ ‫متخصصان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫باال‬ ‫کارایی‬ ‫با‬ ‫معامالتی‬ ‫موتور‬ ‫یک‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫است‬ 1.4 ‫امنیت‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫بهتر‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ثانیه‬ ‫در‬ ‫تراکنش‬ ‫میلیون‬ ‫ب‬ ‫مکسی‬ ‫سرورهای‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫اول‬ ‫اولویت‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫کشور‬ ‫چندین‬ ‫در‬ ‫مستقل‬ ‫طور‬ ‫ه‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫یکپارچگی‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫نگهداری‬ .
 2. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ( MEXC ) ‫دارند‬ ‫را‬ ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ( MEXC ) ‫ت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارز‬ ‫صرافی‬ ‫یک‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ً‫قریبا‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫آمریکا‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫کشورهای‬ 1520 ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫جذب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫گران‬ ‫معامله‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫خود‬ ‫پسند‬ ‫کاربر‬ ‫رابط‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارز‬ ‫کا‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫تجربه‬ ‫آماتور‬ ‫یا‬ ‫مبتدی‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫وش‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ :  ‫از‬ ‫بیش‬ 1520 ‫است‬ ‫موجود‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارز‬ +  ‫مختلف‬ ‫تجاری‬ ‫بازار‬ ‫چندین‬  ‫است‬ ‫موجود‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارز‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫شرط‬  ‫اهرمی‬ ‫تجارت‬ ( Leveraged ) ‫تا‬ 125 ‫شود‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برابر‬  ‫اپلیکیشن‬ ‫اندروید‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫موبایل‬ ‫مکسی‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ( MEXC ) ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ( MEXC ) ‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫مزایای‬ ‫ها‬ ‫صرافی‬ ‫برخی‬ ‫همانند‬ ‫نیز‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫است‬ ‫وارد‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫معایبی‬ .‫دارند‬ : ‫مکسی‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ( MEXC )  ‫ا‬ ‫معامالت‬ ‫ز‬ Margin ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫پشتیبانی‬ .  ‫هستند‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫سریع‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫محدودی‬ ‫بسیار‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ : ‫زمان‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫عجله‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫لیست‬ ‫شما‬ ‫مکانی‬ ‫منطقه‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫سریع‬ ‫خرید‬ ‫گزینه‬ ،‫ندارید‬ ‫سفارش‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫کافی‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫نباشد‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ازردیجیتال‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شدید‬ ‫روبرو‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫که‬
 3. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫عرض‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫خریداری‬ ،‫سریع‬ ‫خرید‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫موجود‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارز‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫کنید‬ ‫معامله‬ .  ‫نیست‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫فیات‬ ‫برداشت‬ ‫هیچ‬ : ‫توانید‬ ‫نمی‬ ،‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارز‬ ‫صرافی‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ،‫کنید‬ ‫خارج‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فیات‬ ‫ارزهای‬ ‫ارزهای‬ ‫باید‬ ،‫دارید‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫قصد‬ ‫اگر‬ ‫بنابراین‬ ،‫دارد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫برداشت‬ ‫و‬ ‫فیات‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫صرافی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫دیجیتال‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫برداشت‬ ‫عمل‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ . ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ + ‫حساب‬ ‫افتتاح‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مدارک‬ ( MEXC ) .1 ‫تهیه‬ IP ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫ثابت‬ ( MEXC ) .2 ‫مکسی‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫ایمیل‬ ( MEXC ) .3 ‫مکسی‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ .4 ‫مکسی‬ ‫حساب‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ( MEXC ) .5 ‫وریف‬ ‫برای‬ ‫سلفی‬ ‫عکس‬ ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫ای‬ ( MEXC ) .6 ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫آدرس‬ ‫تایید‬ ‫مکسی‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ( MEXC ) 1. ‫تهیه‬ IP ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫ثابت‬ ( MEXC ) ‫از‬ VPN ‫اتصال‬ ‫هنگام‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫چون‬،‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫رایگان‬ ‫های‬ IP ‫متفاو‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تی‬ ‫این‬ ‫قطعی‬ ‫صرافی‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫وسط‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ .‫دارند‬ ‫دسترسی‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نفر‬ ‫چندین‬ ‫همزمان‬ VPN ‫را‬ ‫ها‬ ‫از‬ ‫حتما‬ .‫کند‬ ‫مواجه‬ ‫مسدودی‬ ‫با‬ ‫اکانتتان‬ ‫و‬ ‫میرود‬ ‫لو‬ ‫شما‬ ‫ایرانی‬ ‫هویت‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫شاهد‬ VPN ‫و‬ VPS ‫های‬ ‫صو‬ ‫به‬ ‫عموما‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫تحریم‬ ‫تحت‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫پولی‬ ‫رت‬ ‫از‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫هستند‬ IP ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫کشورها‬ ‫این‬ ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ( MEXC ) ‫کنید‬ ‫جلوگیری‬ ‫کشورها‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫از‬ :
 4. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫حسا‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫که‬ ‫تحریم‬ ‫کشورهای‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫ب‬ MEXC ‫نیستند‬ : ،‫بنگالدش‬ ،‫اکوادور‬ ،‫بولیوی‬ ،‫لیبی‬ ،‫لبنان‬ ،‫میانمار‬ ،‫زیمبابوه‬ ،‫یمن‬ ،‫ایران‬ ،‫سوریه‬ ،‫سودان‬ ،‫کوبا‬ ،‫شمالی‬ ‫کره‬ ‫کنگو‬ ‫دموکراتیک‬ ‫جمهوری‬ .‫عراق‬ ،‫سومالی‬ ) ،‫بوروندی‬ ،‫قرقیزستان‬ ،‫مرکزی‬ ‫آفریقای‬ ‫جمهوری‬ ،)‫طالیی‬ ،‫بیسائو‬ ‫گینه‬ ،‫اتیوپی‬ ،‫مقدونیه‬ ،‫افغانستان‬ ‫چین‬ ،‫کریمه‬ ،‫صربستان‬ ،‫ونزوئال‬ ،‫توباگو‬ ‫و‬ ‫ترینیداد‬ ،‫لیبریا‬ ،‫گینه‬ ‫مکسی‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ( MEXC ) .2 ‫مکسی‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫ایمیل‬ ( MEXC ) ‫ایجاد‬ ‫جدیدی‬ ‫ایمیل‬ ‫که‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫داشتید‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫ایمیلی‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫ن‬ ‫در‬ ،‫کنید‬ ‫برای‬ ‫تلماتو‬ ‫تیم‬ ‫نظر‬ ‫اگر‬ .‫بگیرید‬ ‫جدی‬ ‫را‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫ظر‬ ‫است‬ ‫جدید‬ ‫ایمیل‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫پیشنهاد‬ ،‫است‬ ‫مهم‬ ‫شما‬ . ‫بگیرید‬ ‫جدی‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫نکات‬ ‫لطفا‬ .  ‫قر‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫دیگری‬ ‫بروکر‬ ‫و‬ ‫صرافی‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ایمیلی‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫ار‬ ‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫را‬ .  ‫اند‬ ‫شده‬ ‫ارسال‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫خاصی‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫دریافتی‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫هرگز‬ ‫نکنید‬ ‫کلیک‬ .  ‫بر‬ ‫این‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫سودجو‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫نامه‬ ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫که‬ ‫معتبری‬ ‫منابع‬ ‫از‬ .‫نکنید‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫دانلود‬ ‫را‬ ‫ها‬ MEXC ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬ ‫کنید‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫دانلود‬ .  ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫پول‬ ‫کیف‬ ‫موجودی‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ MEXC ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫زیاد‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫ریکاوری‬ ‫ایمیل‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫شماست‬ ‫برای‬ ‫کلید‬ ‫شاه‬ ‫همانند‬ ‫شما‬ ‫ایمیل‬ ‫پسورد‬ ‫بازیابی‬ ‫برای‬ ‫تلفن‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ . ‫مکسی‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ( MEXC )
 5. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫مکسی‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ( MEXC ) .3 ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ + ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ( MEXC ) ‫همانند‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ویس‬ ‫گوگل‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫صرافی‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫شماره‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫سیمکارت‬ ‫شماره‬ ‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کنید‬ . .‫بپردازید‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫سیمکارت‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫مکسی‬ ‫حساب‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ( MEXC ) ‫باید‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫دارایی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫چون‬ ‫دهید‬ ‫نشان‬ ‫حساسیت‬ ‫دارد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫کاربریتان‬ ‫بهحساب‬ ‫که‬ ‫هرچیزی‬ ‫شوید‬ ‫روبرو‬ ‫حسابتان‬ ‫شدن‬ ‫مسدود‬ ‫با‬ ‫توجهی‬ ‫بی‬ ‫اندکی‬ . ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫پیشنهاد‬ : ‫شم‬ ‫از‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫رایگان‬ ‫های‬ ‫مجازی‬ ‫اره‬ ‫غیرقانونی‬ ‫کارهای‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫عموما‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫دسترسی‬ ‫ها‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نفر‬ ‫چندین‬ ‫همزمان‬ ‫چون‬ .‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫هستند‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫ها‬ ‫صرافی‬ ‫توسط‬ ‫عموما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ها‬ ‫شماره‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫از‬ ‫مکسی‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫شماره‬ ‫ن‬ ( MEXC ) ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫اجازه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫داد‬ ‫نخواهد‬ ‫را‬ ‫صرافی‬ . ‫تلماتو‬ ‫پیشنهاد‬ : ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫راه‬ ‫ترین‬ ‫ایمن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫شماره‬ ‫خرید‬ ‫مکسی‬ ( MEXC ) ‫قب‬ ‫از‬ ‫کارهایی‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫صرافی‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ .‫هستند‬ ‫مناسب‬ ‫بایننس‬ ‫وریفای‬ ‫یل‬ ‫می‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫حسابتان‬ ‫امنیت‬ ‫اما‬ ‫باشد‬ ‫بر‬ ‫هزینه‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫کمی‬ ‫شاید‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫باشید‬ ‫سیمکارت‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫فعالیت‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫صرافی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫پیام‬ ‫و‬ ‫تماس‬ ‫توانید‬ ‫ط‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫به‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫تلماتو‬ ‫ریق‬ ‫واتساپ‬ ‫شماره‬ .‫کنید‬ ‫ارسال‬ ‫پیام‬ ‫ما‬ 09392789822 .4 ‫مکسی‬ ‫حساب‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ( MEXC ) ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ( MEXC ) ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مدارک‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫کافیست‬ ‫کنید‬ ‫تایید‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هویت‬ ‫بتوانید‬ :  ‫رانندگی‬ ‫گواهینامه‬  ‫پاسپورت‬  ‫هویتی‬ ‫کارت‬ ( ID Card )
 6. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫مکسی‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫حتما‬ ( MEXC ) ‫در‬ ‫شما‬ ‫اطالعات‬ ‫تا‬ ‫نباشد‬ ‫فیک‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫چک‬ ‫را‬ ‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬ . ‫هزب‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ‫مکسی‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫نه‬ ( MEXC ) ‫مکسی‬ ‫حساب‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫سطوح‬ ( MEXC ) ‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫به‬ : ‫حساب‬ ‫تایید‬ ( Verified Advanced ): ‫مکسی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫از‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫با‬ ( MEXC ) ‫سقف‬ ‫روزانه‬ ‫برداشت‬ 200 ‫کوین‬ ‫بیت‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مدارک‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫چهره‬ ‫تایید‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ . ‫وریفای‬ ( Primary KYC ): ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫حساب‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ( MEXC ) ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫روزانه‬ ‫برداشت‬ ‫سقف‬ .‫دهید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫آدرس‬ ‫تایید‬ ‫شما‬ 80 ‫کوین‬ ‫بیت‬ ‫رو‬ ‫بصورت‬ ( ‫زانه‬ 24 ‫باشد‬ ‫می‬ ) ‫ساعت‬ . .5 ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫سلفی‬ ‫عکس‬ ( MEXC ) ‫شدن‬ ‫اجباری‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫عموما‬ KYC ‫روی‬ ‫که‬ ‫عکسی‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫ارائه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫کاربران‬ ‫کل‬ ‫برای‬ ‫عکس‬ ‫دو‬ ‫اشتراک‬ ‫وجه‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫درخواست‬ ‫نیز‬ ‫سلفی‬ ‫عکس‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫مدرکتان‬ ‫مختص‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کنید‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ .‫بیابد‬ ‫را‬ ‫هستند‬ ‫شخص‬ ‫یک‬ .  ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫فضا‬ ‫نور‬ ‫به‬ ‫گرفتن‬ ‫عکس‬ ‫هنگام‬ .  ‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫چهره‬ ‫تغییر‬ ‫فیلترهای‬ ‫از‬ .  ‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫آفتابی‬ ‫عینک‬ ‫و‬ ‫کاله‬ ‫از‬ .  ‫کنید‬ ‫داری‬ ‫خود‬ ‫گرفتن‬ ‫سلفی‬ ‫عکس‬ ‫از‬ ‫تاریک‬ ‫محیط‬ ‫در‬ .  ‫آپلود‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫عکسی‬ ‫ندهید‬ ‫برش‬ ‫جمعی‬ ‫دسته‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫از‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫آن‬ . .6 ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫برا‬ ‫آدرس‬ ‫تایید‬ ( MEXC ) ‫برای‬ ‫صرافی‬ ‫آدرس‬ ‫تایید‬ ‫س‬ ‫محل‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫دقیق‬ ‫مشخصات‬ ‫باید‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کونت‬ ‫حساب‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫آدرس‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫دقیق‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ( MEXC ) ‫کافیست‬ ‫زیر‬ ‫قبوض‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫داشتن‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫تایید‬ : ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ‫مکسی‬ ( MEXC )  ‫آب‬ ‫قبض‬  ‫برق‬ ‫قبض‬  ‫گ‬ ‫قبض‬ ‫از‬
 7. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫مکسی‬ ‫حساب‬ ‫افتتاح‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫تصویری‬ ‫آموزش‬ ( MEXC ) + ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫مکسی‬ ( MEXC ) ‫مکسی‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ( MEXC ) .1 ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬ ( MEXC ) ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫ابتدا‬ MEXC.com ‫روی‬ ‫بر‬ .‫شوید‬ Sign Up ‫ک‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫صفحه‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫لیک‬ . ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫افتتاح‬ ‫مراحل‬ ‫آغاز‬ ‫شروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ( MEXC ) ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫باشید‬ ‫نشده‬ ‫دیگری‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫چک‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫نشانی‬ ‫حتما‬ . ‫مکسی‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫هزبنه‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ( MEXC ) ‫مکسی‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫به‬ ( MEXC ) ‫ا‬ ‫حساب‬ ‫کنید‬ ‫یجاد‬ . .1-1 ‫ایمیل‬ .1-2 ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫ماره‬ ‫مکسی‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ( ME X
 8. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 .1-1 ‫ایمیل‬ ‫با‬ ‫اکانت‬ ‫ساخت‬  ‫قسمت‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫ایمیل‬ ‫زبانه‬ ‫روی‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫ایمیل‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اکانت‬ ‫دارید‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫فعال‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫ایمیل‬ .  ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایمیل‬ ‫اول‬ ‫کادر‬ ‫در‬ .  ‫و‬ ‫انگلیسی‬ ‫کوچک‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫دارید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫رمزی‬ ‫دوم‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سیمبل‬ .  ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پسورد‬ ‫دوباره‬ .  ‫نوشته‬ ‫روی‬ GET Code ‫به‬ ‫شده‬ ‫ارسال‬ ‫کد‬ .‫شود‬ ‫ارسال‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫کد‬ ‫حاوی‬ ‫ایمیلی‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫نمایید‬ ‫وارد‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ایمیل‬ .  ‫در‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫زیر‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫معرف‬ ‫کد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ .  ‫روی‬ ‫و‬ ‫زده‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫قوانین‬ ‫با‬ ‫موافقت‬ ‫گزینه‬ ‫تیک‬ Sign Up ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫شود‬ . ‫مکسی‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ( MEXC ) .1-2 ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫اکانت‬ ‫ایجاد‬  ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ( .‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫تحریم‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫اکانت‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫ایرانی‬ ‫همراه‬ ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫و‬ ).  ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ . ‫مکسی‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ( MEXC )  ‫کنید‬ ‫تکرار‬ ‫زیرین‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫مجددا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ .  ‫روی‬ ‫بر‬ Get code ‫ی‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫شود‬ ‫ارسال‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫به‬ ‫کد‬ ‫حاوی‬ ‫پیامک‬ ‫ک‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کد‬ .
 9. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0  ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کد‬ ‫دارید‬ ‫معرف‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .  ‫روی‬ ‫و‬ ‫زده‬ ‫را‬ ‫سایت‬ ‫قوانین‬ ‫با‬ ‫موافقت‬ ‫گزینه‬ ‫تیک‬ Sign Up ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫مکسی‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ( MEXC ) .2 ‫مک‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫نحوه‬ ‫سی‬ ( MEXC ) ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ( MEXC ) ‫شوید‬ ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫ابتدا‬ . ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کلیک‬ ‫پروفایل‬ ‫عالمت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫بعد‬ Verify your identity ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫مکسی‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ( MEXC ) ‫مکسی‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫هزبنه‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ( MEXC )
 10. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫در‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ظاهر‬ ‫صفحه‬ Advanced KYC ‫شوید‬ ‫هدایت‬ ‫وریفای‬ ‫شروع‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫تا‬ .‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫مکسی‬ ‫وریفای‬ ‫هزینه‬ ( MEXC ) .1 ‫یکی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫تهیه‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫که‬ ‫کشوری‬ ‫ابتدا‬ ‫شده‬ ‫ظاهر‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫مکس‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مدارک‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫ی‬ ( MEXC ) ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ . 2. ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ Start ‫مکسی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ( MEXC ) ‫مدارک‬ ‫آپلود‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهید‬ ‫هدایت‬ ‫دیگری‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫شروع‬ . ‫مکسی‬ ‫رایگان‬ ‫ریفای‬ ( ME ‫مکسی‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ( MEXC ) .3 ‫ک‬ ‫انتخاب‬ ‫مدرک‬ ‫آپلود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نید‬ .  ‫گوشی‬ ‫دوربین‬ ‫با‬ ‫عکس‬ ‫گرفتن‬ ‫و‬ ‫موبایل‬ ‫با‬ ‫دادن‬ ‫ادامه‬  ‫گرفتن‬ ‫عکس‬ ‫برای‬ ‫وبکم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬  ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫عکس‬ ‫آپلود‬ ‫مکسی‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫هزبنه‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ( MEXC )
 11. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 .4 ‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫را‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫عکستان‬ ‫که‬ ‫مدرک‬ ‫جلوی‬ ‫ابتدا‬ . .5 ‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫را‬ ‫مدرکتان‬ ‫پشت‬ . .6 ‫مرح‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫خودتان‬ ‫چهره‬ ‫از‬ ‫سلفی‬ ‫عکس‬ ‫باید‬ ‫آخر‬ ‫له‬ . ‫رسد‬ ‫می‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫وریفای‬ ‫اول‬ ‫مرحله‬ ‫سلفی‬ ‫عکس‬ ‫آپلود‬ ‫از‬ ‫بعد‬ . ‫و‬ ‫مت‬ ‫سطح‬ ‫وریفای‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫بعد‬ Advanced KYC ‫باید‬ Primary KYC ‫روی‬ ‫بر‬ .‫کنید‬ ‫کامل‬ ‫را‬ Verifying ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫مکسی‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫هزبنه‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ( MEXC ) ‫کاد‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫مشخصات‬ ،‫شود‬ ‫نمایان‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫زیر‬ ‫کادر‬ ‫شبیه‬ ‫ری‬ . ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫وریفای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مدرک‬ ‫که‬ ‫کشوری‬ ‫نام‬ .
 12. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هویتی‬ ‫کارت‬ ‫نوع‬ ( MEXC ) ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫دارید‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫کنید‬ . ‫اسم‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫را‬ ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ی‬ . ‫شماره‬ ID ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫درج‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫را‬ . ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫میالدی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تولدتان‬ ‫تاریخ‬ . ‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫جلوی‬ ‫عکس‬ ‫آخر‬ ‫کادر‬ ‫در‬ . ‫باکس‬ ‫روی‬ Submit for review ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫مکسی‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫قیمت‬ ( MEXC ) ،‫تلفن‬ ‫شماره‬ ،‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫یگ‬ ‫در‬ ‫هویتی‬ ‫مدرک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫آخر‬ ‫مرجله‬ ‫در‬ ‫شماره‬ ID Card ‫میالدی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫تاریخ‬ ‫و‬ ‫مکسی‬ ‫سایت‬ ‫نشانی‬ ‫و‬ ‫پاسپورت‬ ‫یا‬ ‫شما‬ ‫صورت‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫بگیرید‬ ‫دیگرتان‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫نوشتاری‬ ‫را‬ ‫شده‬ ،‫باشد‬ ‫مشخص‬ ‫عکس‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫گرفتن‬ ‫عکس‬ ‫از‬ ‫بعد‬ . ‫روی‬ Submit ‫کنید‬ ‫کلیک‬ . ‫شد‬ ‫تکمیل‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ .
 13. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ،‫باشید‬ ‫کرده‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫ایمیل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫باشید‬ ‫کرده‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫ایمیل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫دریا‬ ‫پیامک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫فت‬ . ‫مکسی‬ ‫اکانت‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫تایید‬ ( MEXC ) ‫حدود‬ 15 ‫کشد‬ ‫می‬ ‫طول‬ ‫دقیقه‬ . ‫مکسی‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ( MEXC ) ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫در‬ ‫تجارت‬ ‫کارمزد‬ ( MEXC ) ‫ث‬ ‫مکسی‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫م‬ ( MEXC ) ‫سپرده‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ MEXC ‫هزی‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫رمزنگاری‬ ‫ارز‬ ‫واریز‬ ‫هنگام‬ ‫های‬ ‫سپرده‬ .‫کند‬ ‫نمی‬ ‫دریافت‬ ‫ای‬ ‫نه‬ .‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫رمزنگاری‬ ‫مستقیم‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫فیات‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫اما‬ ،‫شود‬ ‫نمی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫فیات‬ ٪ ‫حدود‬ ‫اما‬ ،‫بگیرند‬ ‫تصمیمی‬ ‫چه‬ ‫ثالث‬ ‫شخص‬ ‫تاجران‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫کارمزد‬ 3 - 5 ‫اگر‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫دقیقی‬ ‫هزینه‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ،‫کنید‬ ‫آن‬ ،‫خاص‬ ‫فیات‬ ‫پرداخت‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ . ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫معامالت‬ ‫کارمزد‬ ( MEXC )
 14. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫اسپات‬ ‫معامالت‬ ‫کارمزد‬ (Spot ) 0.2% ‫دارد‬ ‫گیرندگان‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫سازندگان‬ ‫برای‬ ‫هم‬ . ‫معامالت‬ ‫برای‬ Futures % ‫فقط‬ ، 0.2 % ‫سازندگان‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ 0.02 ‫گی‬ ‫برای‬ ‫و‬ % ‫رندگان‬ 0.06 ‫است‬ . ‫فیات‬ ‫برداشت‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ MEXC ‫در‬ ‫فیات‬ ‫برداشت‬ MEXC ‫می‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫کریپتو‬ ‫مقداری‬ ‫اگر‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫شود‬ ‫نمی‬ ‫پشتیبانی‬ ً‫مستقیما‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ،‫بفروشید‬ ‫فیات‬ ‫ارز‬ ‫به‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫توانید‬ P2P ( ‫دهید‬ ‫انجام‬ ) ‫همتا‬ ‫به‬ ‫همتا‬ . ‫برای‬ ‫کارمزدی‬ ‫هیچ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫معامله‬ ‫شما‬ ‫مقابل‬ ‫طرف‬ ‫خریدار‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫خود‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارز‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫قیمتی‬ ‫و‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫جا‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ . ‫برداشت‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ Crypto ،‫شود‬ ‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫برداشت‬ ‫از‬ ‫صحبت‬ ‫وقتی‬ MEXC .‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫متفاوتی‬ ‫کارمزد‬ ‫دارایی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ،‫است‬ ‫رایگان‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫برداشت‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫مشخصی‬ ‫مبلغ‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫کارمزد‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫کریپتو‬ ‫برداشت‬ ‫کارمزد‬ ‫نمودار‬ .‫کنید‬ ‫پرداخت‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برداشت‬ MEXC ‫جایی‬ ،‫است‬ ‫موجود‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هزینه‬ ‫توانید‬ ‫بیابید‬ ‫را‬ ‫سکه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫برداشت‬ ‫های‬ . ‫مکسی‬ ‫حساب‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ( MEXC ) ‫ن‬ ‫درباره‬ ‫تلماتو‬ ‫پایانی‬ ‫سخن‬ ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫حوه‬ ( MEXC ) ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫اوایل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬ ( MEXC ) ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫نخواهید‬ ‫صرافی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کوین‬ ‫بین‬ ‫برداشت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫باشید‬ ‫نداده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫وریفای‬ ‫همچنین‬ .‫بود‬ ‫مکسی‬ ‫شده‬ ‫وریفای‬ ‫آماده‬ ‫اکانت‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ( MEXC ) ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫تلماتو‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫همانند‬ ‫ها‬ ‫وریفای‬ ‫قیمت‬ ‫انواع‬ ‫بایننس‬ ‫وریفای‬ ‫قیمت‬ ‫قیمت‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ .‫شوید‬ ‫مطلع‬ ‫هزی‬ ‫و‬ ‫مکسی‬ ‫وریفای‬ ‫انجام‬ ‫نه‬ ) MEXC ( ‫طریق‬ ‫از‬ ‫واتساپ‬ ‫باشید‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫تلماتو‬ ‫با‬ . ‫مکسی‬ ‫رایگان‬ ‫وریفای‬ ( MEXC )
 15. ‫نتفث‬telmato.ir Telmato.ir 0 09392789822 0 ‫کاربران‬ ‫متداول‬ ‫سواالت‬ ‫آیا‬ MEXC ‫است؟‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫د‬ ‫به‬ ،‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ ‫نظر‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ،‫اند‬ ‫کرده‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫مکسی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫امنیتی‬ ‫اقدامات‬ ‫لیل‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫فعال‬ ‫تریدرهای‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ،‫کاربران‬ ‫بیشتر‬ ‫امنیت‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬ ‫کدهای‬ ،‫عاملی‬ ‫دو‬ ‫مجوز‬ ‫از‬ ‫خواهند‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫و‬ ‫فیشینگ‬ ‫ضد‬ ‫حساب‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫های‬ . ‫صرافی‬ ‫آیا‬ MEXC ‫ق‬ ‫است؟‬ ‫انونی‬ MEXC ،‫دارد‬ ‫فعالیت‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سالی‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫قانونی‬ ‫و‬ ‫امن‬ ‫صرافی‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ،‫است‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫امنیتی‬ ‫نگرانی‬ ‫یا‬ ‫نقض‬ ‫گونه‬ ‫هیچ‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫مکسی‬ ‫صرافی‬ ‫امنیت‬ ( MEXC ) ‫شود‬ ‫نیز‬ ‫بیشتر‬
Anúncio