O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
€¥Áé •ÁŸÁFeedback: raosp1942@yahoo.comœÉ¨Å•ÁÅ ¨Í ‡þÍä ‚þÉð¬÷Û •ÁŸÁ¨Å ©ÁúÂÖ¦. €©Ã §Â¬ÃþÁ ©Â®ÁÅì ú¨ ¥ÁϞà ‚žÃ Š•Á ¦ÁŸÂ§Áã ...
Chapter 1¥Á ž̕Á €ÏžÁ¥ËþÁ úÃþÁä •ÁÅýÅÏ£Ï. €¥Áé, þÂþÁä, ‚žÁâ§ÁÅ €•ÁѨŠ¥Á§Ã¦ÁÅ þÊþÁÅ. €¥Áé ¡Ê§ÁÅ©Ãü¦Á ¨¯Ãé. œÁþÍ ÿά÷ ©Ë¢÷...
Chapter 2€Ï•Á ¬ÁáϤÁþÁ¨Å •Á¨•Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨¦Êê þÂýÕà þ•ÁÅ ¡ÁþÉäϙʮÁÅì. €žÊ¥ÃýÍ, €¨Â ‡ÏžÁÅ•ÁÅü§ÁÅ•ÁÅœÁÅÏžÍ, €ýÅ©ÁÏý¡Áôå™ÁÅ ...
©ÁúÃÖ •¥ÉœÍ §ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÆ™ÁÅ •ÁÏý¨ ±ÂýÅ ¥ÁÅúÁÖýÅì úÉ¡Ãå ©É®ÁÅœÁÅÏý§ÁÅ. €ÏžÁ§Ã¨ÍþÁƇ•ÁÅÑ©Á•Â ©ÁúÃֱ͜ÁÅϙʞà ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄ.¬ÁÅ...
¡Ë•Â, ¬ÁÛ™Ä §ÁÆÏ ™ÁÆ¡Ãì•Êý÷ œÂ®ÁÏ •Áƙ þ žÁ•ÁÓ§Ê ©ÁôÏ™ÁýÏœÍ €žÃ œÉ§ÁÅúÁÅ•ÁÅþà ‡©Á§Áƨ͡Á¨•ÁÅ §Â¨Ê§ÁÅ. Š•Á ³Â§Ã ¨Í¡Á¨•É®Ã...
Chapter 3• §ÍüÅ þÊþÁÅ •Âì¬÷ ‡•ÌÓýÃÛ žÌÏ•ÁœÁþÁÏ•Â ‚ÏýÕÌúÂÖþÁÅ. ‡¡Áôå™ÁÆ ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄ •Í¬ÁÏ •Âì¬÷‡•ÌÓýÊÛ þÊþÁÅ • §ÍüÅ œÌ¨Ã ...
¥ÉÅžÁýà ³Â§Â¦É þÊþÍ ¬ÁáþÁ žÁí¦Á ÂþÃä ¡ÁëœÁê¯ÁÏ•Â úÁÆ™ÁýÏ. €ÏœÁ¨Í þ•ÁþáÃÏúÃÏžÃ, þÊþʥĕ©¨þà ©ÂýÕʬà úÁÆ™Á¨ÊžÁÅ•Â. €þÁ...
þÊþÁÅ ‹¡Ã§Ã £Ã•Á£ýÃÛ €¥Áé•Ê¬Ã úÁƪÂ. •¥É ‚žÁϜ €£žÁâÏ €þà úɱÂå¨þà •Í§ÁÅ•ÁÅþÂä •¯Á›Ï¨Í.€¥Áé þÁ©ÁôíœÁÆ •ÁŧÁë •ÏýÄ •Ê¬Ã •Â...
Chapter 4³Âϣà §É™ÃÝœÍ €¥Áé ³Â•ÃÏúÃþÁ €•Áë¥Á ¬ÁϣϟÁÏ •¥É úÄ•Áýà üÄ©ÃœÁÏ¨Í Š•Á ‡¡Ã³Í™÷ ¥Á ÂœÁë¥Ê.³Âϣà §É™ÃÝ •ÁþÂä ¥ÁÅÏžÁÅ...
••Áë¥ÃÏúÁÅ•ÁÅþÂä™ÁÅ. œÁþÁþà ¡ËþÁÅϙà þÉýÉÛ¦ÁêýÂþÕà ªÁœÁŸÂ ¡Áë¦ÁœÃä¬ÁÅàþÁä •¥Éþà Š•Á úÊœÍà€™ÁÅÝ•ÁÅÏýÆ §ÉÏ™Í úÊœÍà £É¨÷Û ©Ã...
§Á•Â¨ ±ÌüëÁþÁì¨Í §ÁœÃ ü§Á¡ÁýÏ, ¥Á•Â™Ãþà ¥ÁƨŕÁŨÅ, •Ê•Á¨œÍ §ÉúÁÖ•ÌýÛýÏ ¨ÂÏýéÁþÄäþʧÃå - ¡ÁúÃÖ•Â úɱÂå¨ÏýÊ, €¥Áéþà €úÁÖ¥...
€•ÂÑ €þÁäÏœÁ ¥Á ÂœÂëþÁ €œÁþÁÅ þ•ÁÅ ³ÌÏœÁ œÁ¥ÁÅé™Ë±ÍœÂ™Â? €¦þÂ, ‚ÏœÁ•ÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ £Â£Â¦•Â§ÁÆ €ÏýÆþÊ ªÊ´ÂžÃë œÍ ¡Á™ÁŕͨʞÂ? ...
¥ÁÆ™Í §ÍüÅ •ý•Ã ³Âϣà §É™ÃÝþà Š•ÁÑ™ÃþÊ •öÁíþÃÏúÃÏžÃ. ¡Ã¨ÃúÃþÁ ©ÉÏýþÊ ¡Á§Ã•ÉœÁÅà•ÁÅ©ÁúÂÖ™ÁœÁþÁÅ. €œÁþà •œÂëþÕà •Â§Á›Ï œÉ¨Å...
žÁŬÁÅà¨Å ©Ã¡Ãå ¡Á•ÁÑþÁ ¡Á™É¦ÁêýÏ, •¥ÉþÁ¨Â ©ÁÏýà ¡Ë þÁƨŠ±Í•Á¦þ ¨Ê•ÁÅϙ úÁƬÁÆà€œÁþÁÅ ©Ã¡Á§ÄœÁ¥ËþÁ „žÊë•ÂþÕà ¨ÍþÁÅ •Â©...
¨Ê•ÁÅþÂä €œÁ™Ã €ŸÃ•Â§ÂþÕà ¤Á¦Á¡Á™Ã ©Â™Ã•Ã ©Á®Áì¡Áå•ÃÏúÊžÃ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ €œÁþÁÅ ú¨ žÁƧÁϕ£žÃ¨Ä €¦ê ©É®Ãì ±Í©ÁýÏœÍ €¥Áé §Á...
Chapter 5• þÂýà ©Â®Áì ¬Á¥Á ©ʪÁÏ €þÁÅ•Í•ÁÅϙ þÂþÁä £ÃüÃþɬ÷ ±Â§ÁÛþÁ§÷ þ§¦Á›Âë©Áô €Ï•ÁŨ÷ ¥Á ‚ÏýÕà §Â©ÁýÏœÍ €§ÂãÏœÁ§Á...
¥ÁÅÏžÉþÃä ³Â§Íì úÁƬÃþÁžÊ €¦þ þ •Á®Áì•Ã¡Áôå™ÁÅ •ÌœÁà•Â •ÁþáÃÏúÁ ³Â•ÃÏžÃ. ‚¡Áôå™ÁÅ •¥É¨ÍþÊþÁÅ þ •ÁþÁä œÁ¨Ãìþà •Â•Á Š•Á ...
Chapter 6• §ÂœÃë ‡ÏœÁ ¡Áë¦ÁœÃäÏúÃþ þÞÁë ¡ÁýۨʞÁÅ þ•ÁÅ. ³ÂŸÂ§Á›Ï•Â ™ÃþÁä§÷ €¦Á Âê•Á •Â¬Ê¡Áô ýÃ. ©Ã.úÁƬà þ ¬ÁÛ™Ä §ÁÆÏ ...
úʬà ¨Â•Á¡÷ ¨Í ©Ê¬Ã ¬ÊÛ«ÁþÍì ±Í¨Ä¬ÁŨϞÁ§ÁÆ •¥Éþà Š•Á§Ã œÁ§ÁÅ©ÂœÁ Š•Á§ÁÅ úɧÁŬÁÅàþÁäýÅì•ÂŠ•Á ³Â§Ã, •¥É €þÁä¦Á Âê €þà ¡Ã...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Amma katha

9.870 visualizações

Publicada em

Publicada em: Tecnologia, Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

Amma katha

 1. 1. €¥Áé •ÁŸÁFeedback: raosp1942@yahoo.comœÉ¨Å•ÁÅ ¨Í ‡þÍä ‚þÉð¬÷Û •ÁŸÁ¨Å ©ÁúÂÖ¦. €©Ã §Â¬ÃþÁ ©Â®ÁÅì ú¨ ¥ÁϞà ‚žÃ Š•Á ¦ÁŸÂ§Á㠕ŸÁ €þà ¥ÉÅžÁ¨Å ¡É™ÁœÂ§ÁÅ. §ÉÏ™ÁÅ ¡ÊüĨŠúÁžÃ©Ê¨Í•Â €žÁϜ €£ŸÁãÏ €þà œÉ¨Ã¬Ã±ÍœÁÅÏžÃ.‡ÏžÁÅ•ÁÏýÊ, €•ÁÑ™Á §Â¬ÃþÁÏœÁ œÊ¨Ã•Á•Â ˆ €•Áë¥Á ¬ÁÏ£ÏŸÂ¨Æ ¥ÉÅžÁ¨©Á©Áô. €ÏžÁÅþÂ, ‚þÉð¬÷Û¬Áϣϟ¨Š€¬Á¨Å ¥ÉÅžÁ¨©Á©Áô.¥Á§Ã ‚þÉð¬÷Û ¬Áϣϟ¨Š€¬Á¨ÅÏ™Á©Â €ÏýÊ, œÁ¡Áå•ÁÅϙ ©ÁôÏý¦. •ÂþÄ ú¨ œÁ•ÁÅÑ©Á.€ÏžÁÅþÂ, œÁ¨Äì •Ì™ÁÅ•ÁŨ ¥ÁŸÁê €•Áë¥Á ¬ÁϣϟÁÏ €þʞà ‡•ÁÑ™Í þÁÆýÃ•Í •ÍýÃ•Í Š•ÁýÃ¥Á ÂœÁë¥Ê ©ÁôÏýÅÏžÃ. €žÃ ¥ÉÅžÁ¨Å •Â©ÁýÏ ¥Á ÂœÁëÏ €¥Á Âé, þ•ÁÅ þÄ ¥ÄžÁ ¥ÁþÁ¬Á¦ÏžÃ. Š•Á³Â§Ã þÂœÍ ¡Á™ÁÅ•Í©Â ¡Äìü÷ €þà ™Ë§É•÷Û •Â €™Ã•Ê¬ÊÏœÁ œÊ¨Ã•Á •ÂžÁÅ. þ €þÁŤÁ©ÁÏ¨Í €žÃ ‡¨Â¥ÉÅžÁ¨¦ÏžÍ ©Ã©Á§Ã³Âà. ©Ä¨¦þÁÏœÁ ©Á§Á•ÁÅ ‡•Áљ ¥Á³Â¨Â¨Å •Á¨¡Á•ÁÅϙ §Â³Âà.úÁžÁÅ©Áô•ÍÏ™Ã.
 2. 2. Chapter 1¥Á ž̕Á €ÏžÁ¥ËþÁ úÃþÁä •ÁÅýÅÏ£Ï. €¥Áé, þÂþÁä, ‚žÁâ§ÁÅ €•ÁѨŠ¥Á§Ã¦ÁÅ þÊþÁÅ. €¥Áé ¡Ê§ÁÅ©Ãü¦Á ¨¯Ãé. œÁþÍ ÿά÷ ©Ë¢÷. þÂþÁä ¡Áë³Âà©ÁþÁ ƒ •ÁŸÁ¨Í ¡ÉžÁâ•Â §ÂžÁÅ •Â£ýÃÛ •¦ÁþÁ ©Ã©Á§Â¨Å€¡Áë¬ÁÅàœÁÏ. €©Á¬Á§Á¥ËþÁ¡Áôå™ÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ •¦ÁþÁ •ÁŧÃÏúà •ÌžÃâ •ÌžÃâ•Â úɣŜÂ.€¥Áé•Ã ¡ÁϞ̥ÃéžÍ ˆý ¡É®Áì¦êÏžÃ. þÂþÁä•Ã, •¥É•Ã ‡þåÞʮÁÅì œÊ™Â. ‡©Á§ÃžÍ ¡É®Ãì¨Í úÁƬÀ¥Áé £Â•Â þÁúÁÖýÏœÍ ¬ÁÏ©ÁœÁð§ÁÏ ±ÂýÅ ©ÉÏý¡Á™Ã, úéÁ§Ã•Ã €¥Áé©Ë¡Áô ©Â®Áìþà Š¡ÃåÏúà •¥ÉþáɮÃì úʬÁÅ•ÁÅþÂä™ÁÅ. €¥Áé ƒ ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í •Áƙ ú¨ £Â©ÁôÏýÅÏžÃ. ¡ÁžÉâ¥ÃžÊ®Áì ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í •¥ÉþÃúÁƬà þÂþÁä žÉ£ç•Ã ¡Á™Ã±Í©ÁýÏ¨Í ©ÃÏœÊ¥Ä ¨ÊžÁÅ. ©Â®Áì ¡É®Áì¦Âê•Á ¬ÁÏ©ÁœÁð§ÂþÃ•Ê ¡ÉžÁâ•ÁÑ¡ÁôýÃÛÏžÃ. • œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ˆ™ÂžÃ•Ã þÂþÁä „žÍê•ÁÏ ¥Á Âþʬà ‡¥Ã§Êý÷ð ©É®Âì™ÁÅ. ¥ÁÆ™ÁÅ þ¨ŕʮÁÅ쀕ÁÑ™Á •Á«ÁÛ ¡Á™ÃœÊ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ œÃ§Ã•ÌúÃÖ ‚•ÁÑ™Ê ¬Ãá§Á¡Á™ÌúÁÖþà •¨ÍúÁþÁ. • ©É®ÃìþÁ ©Â™ÁÅ •§Ê®ÁìœÁ§ÁÅ©ÂœÁ•Âþà ©ÁúÃÖ ‚•ÁÑ™Á ¬Éýè÷ •Â¨ÊžÁÅ. ƒ ¥ÁŸÁê¨Í •Ê©Á¨Ï ¥ÁÆ™ÁÅ ³Â§ÁÅì ¥Á ÂœÁë¥Ê ‚ϙæÁ ©ÁúÃÖ ©É®Âì™ÁÅ. €¨Â ©ÁúÃÖþÁ¡Áôå™ÁÅ þɨþÁä§Í, §ÉÏ™ÁÅ þɨ¨Í „ϙʩ™ÁÅ. þÂþÁä •Á¨÷æ þÁÅϙÜçÕà ©ÁúÊ֪•Á žÂžÂ¡Áô ¥ÁƙʮÁì•Ã ¡ÁôýÃÛϞà §ÉÏ™Í €•ÁÑ. ¡ÉžÁâ•ÁÑ•Ã, §ÉÏ™Í €•ÁѕéÁ¦Á¬ÁÅ¨Í ¡ÁžÊ®ÁÅì œÊ™Â. •Á¨÷æ ™Á£ÅçœÍ úÁ•ÁÑþà ‚¨Åì •ÁýÅÛ•ÁÅþÂä§ÁÅ. þÂþÁä ³ÌÏœÁ•Â úÃþÁä©Âê±Â§ÁÏ ±Âë§ÁϤÃÏú™ÁÅ. ‚žÁâ§ÁÅ ¡Ã¨ì¨œÍþÊ •¡ÊžÂâ¥ÁþÁÅ•ÁÅþÂä§ÁÅ. •ÂþÄ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ˆ™Ê®Áì•Ã,€¥Áé•Ã ¥ÁÅ¡Ëå ˆ™Í ˆý, þÊþÁÅ €þÁÅ•Í•ÁÅϙ ¡ÁôýÂÛþÁÅ. ¥Á®Äì €¨ÂÏýÞà ü§Á•Á•ÁÅϙ •œÁ§ÁÅ©ÂœÁ þÂþÁä •ÁÅ.þÃ. •¡Á§Ê«Áþ÷ úʦÏúÁÅ•ÁÅþÂä™ÁÅ.€þÁÅ•Í•ÁÅϙ ¡ÁôýÃÛþÂ, Š•Á™Ê •Ì™ÁÅ•ÁÅþÃ, €ÏžÁÅþ €ÏžÁ§Ã¨Í•Ä úÃþÁä©Â™Ãä •Â©ÁýÏœÍ ‚ÏýÍì€ÏžÁ§Ã•Ä þÊþÁÏýÊ €œÃ ¡Êë¥Á. þÊþÁÅ ¡ÁôýÊÛþÂýÃ•Ê þÂþÁä ©Âê±Â§ÁÏ £Â•Â ¡É§Á•ÃÏžÃ. • ¡ÁþÁŨ ¥ÄžÁœÃ§Á•Á™ÁÏ ‡•ÁÅÑ©Á •Â©ÁýÏœÍ, •¦ÁþÁ ‚Ïýà ¡ÁýÅÛþÁ ©ÁôÏ™ÁýÏ ú¨ œÁ•ÁÅÑ©Á. žÂÏœÍ þ•ÁÅ•¦ÁþÁ •ÁþÂä €¥Áé žÁ•ÁÓ§Ê úÁþÁÅ©É•ÁÅÑ©Á. €•ÁѨÞÁâ§ÁÆ •Áƙ þÁþÁÅä £Â•Â ¥ÁÅžÁÅâ úʬÁÅàϙʩ®ÁÅì. ¡ÉžÁâ•ÁÑ €¦œÊ þÁþÁÅä ‡œÁÅà•ÁÅþà ¥Á§Ä ¡ÉÏúÃÏžÃ. œÁþÁÅ þ•ÁþÂä ¡ÁžÃÿʙʮÁÅì ¡ÉžÁâžÃ ¥Á§Ã.¬Á§Ê. þ ²Âê¥Ã¨Ä •ÁŧÃÏúÃþÁ ©Ã©Á§Â¨Å ú¨Å. ‚•Á €¬Á¨Å ©Ã«Á¦ÁϨ͕à ©ÁžÂâÏ.
 3. 3. Chapter 2€Ï•Á ¬ÁáϤÁþÁ¨Å •Á¨•Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨¦Êê þÂýÕà þ•ÁÅ ¡ÁþÉäϙʮÁÅì. €žÊ¥ÃýÍ, €¨Â ‡ÏžÁÅ•ÁÅü§ÁÅ•ÁÅœÁÅÏžÍ, €ýÅ©ÁÏý¡Áôå™ÁÅ ˆ¥Ã úɦÁ Âê¨Í œÉ¨Ã¦Áþà ©Á¦Á¬ÁžÃ. ¬ÁÏ©ÁœÁð§ÁÏ •Á™Ãúʨ͕Âþ•Á§Áã¥Á¦ÏžÊ¥ÃýÏýÊ, €ÏžÁ¥ËþÁ €¥Á Â馨Š€§Áã þÁ•ÁäÏ•Â ©ÁôþÁä £Ì¥Áé¨Í, ¬ÃþÃ¥Á  ±Âý¨ÍúÁƬÃþÁ¡Áôå™ÁÅ þ•Á¨Â €Ï•ÁÏ •ÁýÃÛ¡Á™ÁÅœÁÅÏžÁþÃ. €žÃ úÃþÁä•Â ¥ÁŞçà €ÏžÁ¥ËþÁ ˆ €¥Á Â馥ÁÅŽÏ úÁƬÃþ ú¨Šþžà ¨Êúà þè£™Ê žÁªÁ•ÌúÃÖÏžÃ. ¡ÁžÂä¨Å•Ê®ÌìúÊÖ¬Á§Ã•Ã ÿÁ¬Áà ¡Áë¦É•ÁÏúʬÁÅ•ÍýÏ €¨©Âý¦ÏžÃ. €ÏžÁ¥ËþÁ €¥Á Â馨 ÿÃϬÁ •Ã ‚žÍ €žÁÅèœÁ¥ËþÁ ©Ã§ÁÅ•ÁÅ™ÁÅ €þÃþ•ÁÅ œÉ¨Ã¬ÃÏžÃ.þ ¡ÁžÃÿÊþÍ ˆý ‚Ïý§Äé™Ã¦Êý÷ úÁžÁÅ©Áô •Í¬ÁÏ ¥Á  …§ÍìþÊ üÆþæÁ§÷ •Â¨Êü÷ ¨Í úʧÂþÁÅ.€¡Áåýà žÂ•Â ©Ê§Ê …§Íì ©Áôϙà ÿË ¬ÁÆѨ÷ úÁžÃ©ÃþÁ þ•ÁÅ ¥Á  …§ÍìþÊ ‚Ïý§÷ •Ã úʧÁ™ÁÏ ‡ÏœÍ•þÁÏžÁ ¡Á§ÁúÃÏžÃ. ‡ÏžÁÅ•ÁÏýÊ þÊþÁÅ ¥Á  ¡Ê§ÉÏý÷ð œÍ •Á¨Ã¬Ã ©ÁôÏ™ÌúÁÅÖ. €ÏžÁÅþ þ•ÁÅ ¥Á €¥Áé €ÏýÊ úÉ¡Áå¨ÊþÁÏœÁ ‚«ÁÛÏ. ‚•Á þÁÅϙà •¥Áé•Ã žÁ•ÁÓ§Á•Â ©ÁôÏ™ÌúÁÖþÊ •þÁÏžÁÏ Š•ÁýËœÊ, •úÁÅýÅÛ ¡Á•ÁѨ …§ÁìþÃäÏýÃ¨Í þÊþÁÅ úÁžÁ©Á£Í¦Ê •Â¨Êü÷ Š•ÁÑ žÂÏýÍìþÊ •Í-‡™ÁÅê•Ê«Áþ÷ ©ÁôÏ™ÁýϧÉϙ͞Ã. €¡ÁåýÃ•Ê þ €¥Á Â馨 ¡ÃúÃÖ ¥ÁŞçà ±Â•ÂþÁ ¡Á™ÃÏžÃ. €¡Áåýà žÂ•Â •Ê©Á¨Ï¡Áô¬Áà•Â¨ÍìþÍ, ¬ÃþÃ¥Á ¨ÍìþÍ ÿħͦþÁì þà úÁƬÁÆà •þÁÏžÁ ¡Á™Ê þÊþÁÅ ‚•Á þÁÅϙà ¬ÄœÂ•Í•Áúè•Á¨ÂìÏýà •™Á ¡Ã¨ì¨þà •Â¨Êü÷ þÃϙ ¬Áí¦ÁÏ•Â úÁƬà œÁ§ÃÏúÁ©ÁúÁÅÖ •ÁžÂ €þà ¥ÁŧìñͦÁ Â.€¡ÁåýÕà ¡ÉžÁâ•ÁÑ•Ã ¡É®Áì¦ ‡þåÞʮÁÅì. œÁþÁÅ ü•ÁÓ¦Áê¡Êý ¨Í •Â¡Áô§ÁÏ ©ÁôÏýÅÏžÃ. úÃþÁä•ÁÑ£ÉÏ•ÁÅ®ÁƧ÷ ¨Í ‚ÏüÃþħÃÏ•÷ úéÁ§Ã ˆ™ÂžÃ úÁžÁÅ©ÁôœÍÏžÃ. £ÃüÃþɬ÷ ¡ÁþÁŨ ¥ÄžÁ ¥ÁžÂë¬ÁÅ•Ä, ¥Á Â…§Ã•Ä œÃ§ÁÅ•ÁÅ™ÁÅ ‡•ÁÅÑ©Á¦ÏžÁþà úÉ¡Ãå þÂþÁä §ÉϙʮÁÅì•Â þɨ¨Í ‚§Á©Ë §ÍüŨŠ¥ÁžÂë¬ÁŨÍ,¥Ã•Ã¨ÃþÁ §ÍüŨŠ‚ÏýÍì •Á™ÁÅ¡ÁôœÁÅþÂä™ÁÅ. ‚•Á ‚ÏýÍì ‡•ÁÅÑ©Á•Â ©Áôϙʞà €¥Áé, þÊþÁÅ ¥Á ÂœÁë¥Ê.•Â¨Êü÷ ¨Í úʧ•Á •ÌžÃâ §ÍüŨ•Ê þ €ÏúÁþ œÁ¡Áåþà œÊ¨Ã±Í¦ÏžÃ. ¥Á  •Â¨Êü÷ ¡Ê§ÁÅ•Ê •Í-‡™ÁÅê•Ê«Áþ÷. €ÏžÁÅ¨Í ©ÁôþÁä þ¨ŕÌÏžÁ¨ ¥ÁϞà ¬ÁÆÛ™ÉÏý÷ð ¨Í €¥Á Â馨Š¡ÁýÅÛ¥Áþà þÁ¨¤Ë¨Í¡Áô. ©Â®Áì¨Í €¡Áð§Á¬Á •ÂžÁÅ •ÁžÂ, •ÁþĬÁÏ Š•Á ¥É¬Áà§ÁÅ•Â £Â•ÁÅþÁä ¡Ã¨ì •Áƙ Š•ÁÑýÄ ¨ÊžÁÅ.þ•ÁÅ ¥Á®Äì ¬ÃœÂ§Á, üÍêœÃ úÃœÁë¨Íìþà ÿħͦþÊì žÃ•ÁѦÁ Âê§ÁÅ.‚¨Â §ÍüŨŠ•Á™ÁŬÁÅàÏ™Á•Â Š•Á ³Â§Ã þ žÁÇ«ÃÛ ¥Á  ‚ÏýÕà §É•ÁÅꨧ÷ •Â ©ÁúÃÖ ±ÍœÁÅÏ™Ê Š•Á•ÏýÄ ¡Ë ¡Á™ÃÏžÃ. •¥É ¡Ê§ÁÅ ¬ÁÅüÂœÁ. œÁþÁÅ žÂžÂ¡Áô ¡ÁëœÃ §ÍüÆ ¥ÁŸÂêÿÁäÏ ¡Áõý ¥Á  €¥ÁéœÍ•Â¨¯Ê¡ÁÏ •Á£Å§ÁÅì úÉ¡ÁåýÂþÕà ©Á¬ÁÅàϙʞÃ. •¥ÉœÍ ±ÂýÅ ¥Á§Í þÁ¨Å•Áŧ˞ÁÅ•ÁŧÁÅ •ÏýĨŕÁƙ €žÊ ¬Á¥Á¦ÁÏ¨Í ©ÁúÃÖ ¥Á  ‚ÏýÍì £ÂœÂ ŽÂþÄ ©Ê¬ÁÅàÏ™Ê ©Â®ÁÅì. þÂþÁä …§Íì ©ÁôþÁä¡Áôå™Áޞ¡Áô ¬Á¥Á¦Á¥ÁϜ ‚ÏýÍìþÊ •Á™ÁÅ¡ÁôœÂ™ÁÅ. €ÏžÁÅ•Áþà •¦ÁþÁ „þÁä¡Áôå™ÁÅ €¥Áé •Áƙ£¦Áý•ÁÅ ©É®ÁìýÏ •ÂþÄ, •¥É ¬ÊäÿÃœÁŧ®ÁÅì ¥Á  ‚ÏýÕà §Â©ÁýÏ •ÂþÄ ü§Á•ÁžÁÅ. þÂþÁä …§Íì¨ÊþÁ¡Áôå™ÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ žÂžÂ¡Áô ¡ÁëœÃ ¥ÁŸÂêÿÁäÏ €¥Áé ¬ÊäÿÃœÁŧ®Áì¨Í ‡©Á§Í Š•Á§ÁÅ ¥Á  ‚ÏýÕÃ
 4. 4. ©ÁúÃÖ •¥ÉœÍ §ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÆ™ÁÅ •ÁÏý¨ ±ÂýÅ ¥ÁÅúÁÖýÅì úÉ¡Ãå ©É®ÁÅœÁÅÏý§ÁÅ. €ÏžÁ§Ã¨ÍþÁƇ•ÁÅÑ©Á•Â ©ÁúÃֱ͜ÁÅϙʞà ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄ.¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄþà þÊþÁÅ úÃþÁä¡Áåýà þÁÅϙà ‡§ÁÅ•ÁÅžÁÅþÁÅ. •ÂþÄ ƒ ¥ÁŸÁêþÊ •¥É €ÏžÁÏ þ •Á®Áì•ÁÅ•ÁþÁ£™Áþ§ÁϤÃÏúÃϞà - þ ©Á¦Á¬ÁÅ ¥ÁÿÃ¥Á. •¥É þÁ©Áôí¨Í ˆžÌ ••Á§Áï› •ÁþáÃÏúʞà þ•ÁÅ. •þÁ©Áôí ¥Á®Äì ¥Á®Äì úÁƙ¨þáÃÏúÊžÃ.€¡ÁåýÍì þ•ÁÅ „žÁ¦ÁÏ œÌ¥ÃéžÃ þÁÅϙà ¥ÁŸÂêÿÁäÏ §ÉÏ™ÁÅ ©Á§Á•ÁÅ ¥Á ÂœÁë¥Ê •Âì¬É¬÷ ©ÁôϙʩÃ.³ÂŸÂ§Â›Ï•Â þÊþÁÅ ‚ÏýÕà ©ÁúÊÖ ¬Á§Ã•Ã §ÉÏ™ÁÅþÁä§Í, ¥ÁÆ™Í €¦ÊêžÃ. €¡ÁåýÕÁ¨Âì ‚ÏýÍì¬Á¥Á ©ʪÁÏ €¦±Í¦ •ÏýĨŠ‡©Á§Ã®Áì•ÁÅ ©Â®ÁÅì ©É®Ãì±Í¦ÁÅϙʩ®ÁÅì. Š•ÍÑ ³Â§Ã •ÌþÃä •Âì¬É¬÷§ÁžÁÅ⠕©ÁýÏ ©Á¨Íì, ¨Ê•Á þÂ•Ê ©Ã¬Áŕʬà úéÁ§Ã •Âì¬É¬÷ ‡•ÌÓýÛýÏ ©Á¨Íì, ¡ÁþÊäÏ™ÁÅ ¨ÊžÂ Š•ÁýÕÁ¨Âì ‚ÏýÕÌúÊ֬ʩ™ÃþÃ. €ýÅ©ÁÏý¡Áôå™ÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ þÊþÃÏýÕÌúÊÖ ¬Á§Ã•Ã •ÏýĨŠ•Í¨ •Í¨•Â¥Á ÂýÂì™ÁÅ•ÁÅÏýÅϙʩ®ÁÅì.€¨Â œÌÏžÁ§Á•Â ‚ÏýÕÌúÊÖ¬ÃþÁ Š•Á ¥ÁŸÂêÿÁäÏ ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄ ©É¨Ã•Ã ±ÍœÁÆ •ÁþáÃÏúÃÏžÃ. •§ÍüÅ •¥É ¡ÁôýÃÛþÁ §Íüý. œÁ¨ ³ÂäþÁÏ úʬÃ, ©Â®Âì¦ÁþÁ £ÿÁÅ¥ÁœÃ•Â •ÌþáÉýÃÛþÁ •ÌœÁà úħÁ•ÁýÅÛ•ÁÅþà ©ÁúÃÖÏžÃ. • §ÍüÅ •¥É þ•ÁÅ ‚ÏœÁ•ÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ•ÁþÂä €ÏžÁÏ•Â •ÁþáÃÏúÃÏžÃ. •¥ÉþÃúÁƬÃþÁ •ÌžÄâ úÁƙ¨þáÃÏúÃÏžÃ. •ÂþÄ ™Ë§É•÷Û •Â €¨Â úÁÆ™Á¨ÊþÁÅ •ÁžÂ. ©ÉÏýþÊ €¥Á Âé,þ•ÁÅ §Ê¡Áô ýɬ÷Û ©ÁôÏžÃ. þÊþÁÅ •Â¬Ê¡Áô úÁžÁÅ©Áô•Í©Â¨Ã €þà •Ê•Ê¬Ã þ ¬ÁÛ™Ä §ÁÆÏ ¨Í•Ã©É®Ãì±Í¦Á ÂþÁÅ.•ÏýÄ ¨ ¬Á¥Á ©ʪÁÏ ³ÂŸÂ§Á›Ï•Â ¨Ã©ÃÏ•÷ §ÁÆÏ ¨Í ü§ÁÅ•ÁÅœÁÅÏžÃ. • §ÁÆÏ ¨ÍþÁÅϙà þ ¬ÁۙħÁÆÏ ¨Í•Ã œÁ¨Å¡Áô ©ÁôÏýÅÏžÃ. ¬ÁÛ™Ä §ÁÆÏ •Ã ¥Á§Í œÁ¨Å¡Áô •Áƙ ©ÁôÏýÅÏžÃ. €žÃ ™Ë§É•÷Û •Â‚Ïýà £¦Áý•Ã œÉ§ÁÅúÁÅ•ÁÅÏýÅÏžÃ. þÊþÁÅ ‡•ÁÅÑ©Á•Â ¨Ã©ÃÏ•÷ §ÁÆÏ •Ä, ¬ÁÛ™Ä §ÁÆÏ •Ä ¥ÁŸÁê ©ÁôþÁäœÁ¨Å¡Áô ¥ÁƬà ¡ÉýÃÛ, £¦Áýà œÁ¨Å¡Áô •ÁÅϙ €ÏžÁŨ͕à §Â©ÁýÏ, ±Í©ÁýÏ úʬÁÅàÏýÂþÁÅ. • §ÍüÅ•Áƙ €¨Â•Ê £¦Áýà œÁ¨Å¡Áô•ÁÅϙ ¬ÁÛ™Ä §ÁÆÏ ¨Í•Ã ©É®Ãì ¨Í¡Á¨ •Á™Ã¦Á ¡ÉýÂÛþÁÅ. úÊœÃ¨Í ©ÁôþÁä¡Áô¬Áà•Â¨Å ¬ÁÛ™Ä ýʣŨ÷ ¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛ §ÉÏ™ÁÏ•Á¨Íì ¨Í¡Á¨Ã œÁ¨Å¡Áô žÁ•ÁÓ§Á•Ã úʧÂþÁÅ. žÂþà •Ä ÿͨ÷¨Í þÁÅϙà úÁƬÊà €©ÁœÁ¨ ©Ë¡Áô ¡ÁžÁ™ÁÅ•ÁŨ žÁƧÁÏ¨Í ©ÁôþÁä •ÏýĨϞÁ§ÁÆ ¬Áå«ÁÛϕ•ÁþáìÁÅàþÂä§ÁÅ. ©Â®Áì ¥ÁŸÁê¨Í ¥É§Ã¬Ã±ÍœÁÅþÁä ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÃþà œÁþéà œÄ§Â úÁƬÁÆà, ¥Ã•Ã¨ÃþÁ©Â®Áì üÍ•ÁŨ•Ã •¥É ¢Á•ÁÅÑþÁ þÁ©ÃíþÁ¡Áôå™Á¨Âì §Â¨Ã ¡Á™ÁÅœÁÅþÁä ¥ÁÅœÂê¨þà ˆ§ÁÅ•ÁÅÏýÆ ú¨¬Á¥Á¦Á¥Ê •Á™Ã±ÂþÁÅ.•Ä ÿͨ÷ •ÁÅϙ ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄþà žÌÏ•ÁœÁþÁÏ•Â €¨Â úÁÆ™ÁýÏ þ•ÉÏœÍ •Ãë¨ÃìÏ•÷ •Â€þáÃÏúÃÏžÃ. • þÂýà þÁÅϙà ©Ä¨ËþÁ¡Áôå™Á¨Âì •¥ÉþÁ¨Â úÁƬà •þÁϞìÁÅàÏ™Ê ©Â™ÃþÃ.€¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ •Ê©Á¨Ï •¥Éþà úÁÆ™ÁýÏ •Í¬Á¥Ê •Âì¬É¬÷ ‡•ÌÓýÊ۩™ÃþÃ. •Âì¬É¬÷ ¥Á§Ä ‡•ÁÅÑ©Á•Â‡•ÌÓ™ÁÅœÁÅþÂäþÁþà €¥Áé•Ã €þÁÅ¥Á ÂþÁÏ §Â•ÁÅϙ ©ÁôÏ™ÁýÂþÕÁþÃ, ‚Ïýà ¡Á•ÁÑ •Í™Á žÁÆ•ÃúÁ¡Áôå™ÁÅ •Â•ÁÅϙ þ •ÁžÃ¨Í•Ã ©É®Êì©Â™ÃþÃ. ‚ÏýÍì €þÃä œÁ¨Å¡Áô¨•Ä §ÉÏ™ÁÅ ©Ë¡Áô¨þÁÅϙà ‹¡Éþ÷€¦Êê §Á•ÁÏ ¨Â•÷ð ©ÁôÏ™ÁýÏœÍ, þÊþÁÅ ¨Í¡Á¨ ©ÁôÏžÄ ¨ÊþÞà ‡©Á§Ã•Ä œÉ¨Ã¬Ê €©Á•ÂªÁÏ ¨ÊžÁÅ.
 5. 5. ¡Ë•Â, ¬ÁÛ™Ä §ÁÆÏ ™ÁÆ¡Ãì•Êý÷ œÂ®ÁÏ •Áƙ þ žÁ•ÁÓ§Ê ©ÁôÏ™ÁýÏœÍ €žÃ œÉ§ÁÅúÁÅ•ÁÅþà ‡©Á§Áƨ͡Á¨•ÁÅ §Â¨Ê§ÁÅ. Š•Á ³Â§Ã ¨Í¡Á¨•É®ÃìþÁ œÁ§ÂíœÁ þÁþÉä©Á§ÁþÂä úÁƳÂà§Ê¥ÉÂþÁþÁä ¤Á¦ÁϨʕÁÅϙ •Ä ÿͨ÷ ¨ÍþÁÅϙà €©ÁœÁ¨Ã •ÁžÃ¨Í ©Â®Áìþà úÁÆ™ÌúÁÅÖ.•ÌþÃä ³Â§ÁÅì ‡ÏœÍ •œÁëÏ•Â •¥É •Í¬ÁÏ ‚ÏýÕÌúÃÖþÁ þ•ÁÅ •ªÂ ¤ÁÏ•ÁÏ úʬÁÆà ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄ•ÁþáÃÏúʞà •Â™ÁÅ. €¡Áôå™Â¥Éþà œÃýÅÛ•ÁÅÏýÆ, ˆ¥Ã úʦÁ Â¨Í €§ÁãÏ •Â•Á ¥Ã•Ã¨ÃþÁ •ÏýĨþÁÅúÁƬʩ™ÃþÃ. €¨Â úÁƬà úÁƬà ©Â®Áì¨Í •Áƙ ˆžÍ ••Á§Áï› ©ÁôÏžÁþà •ÁþáÉýÂÛþÁÅ. ¥ÁÅŽêÏ •Â€§ÁÅ› •ÏýÄ ¤Â§Á¥ËþÁ ©Á¯Á ¬Áá¨Ï, ¡ÁžÊ ¡ÁžÊ žÂþÃä •Á©Á§÷ úʬÁÅ•ÁÅÏýÆ •©Ã™Á ¡Ëý ¬Á§ÃúʬÁÅ•ÁÅþÊ ¡ÁŸÁãœÄ þ•ÁÅ •Ã¨Ã•ÃÏœÁ¨Å ¡ÉýÊÛ©Ã. €¨Â•Ê, ‡¡Áôå™ÁÆ £Ì™ÁÅÝ •ÃÏžÁ•Ã úħÁ •ÁýÊÛ§ÂüʪÁí§Ã •ÏýÄ •ÁÆ™Â. €þÁÅ•Í•ÁÅÏ™ÂþÍ ¨Ê•Á €¨©ÂýÅ•ÂþÍ, •¥É ¡Ëý ú¨ œÁ§ÁúÁŕ¡Á•ÁÑ•Ã ü§Ã•Ã±Í¦ ©ÉþÁÅ•ÁþÁÅþÁä ¨ÍœËþÁ þ¤à €ÏžÂþÃä £ÂöÁý¡Á§ÁŬÁÅàϙʞÃ. €žÃúÁƬÃþÁ¡Áôå™Á¨Âì þ €Ï•ÁÏ •ÁýÃÛ ¡Á™ÁÅœÁÅϙʞÃ.ƒ ©ÃŸÁÏ•Â §ÍüŨŠ•Á™ÁŬÁÅàÏ™Á•Â, Š•Á þÂ™Í ©Ã¤ÂëϜÕÁ§Á¥ËþÁ ¬ÁÏ•ÁœÃ œÉ¨Ã¬ÃÏžÃ.
 6. 6. Chapter 3• §ÍüÅ þÊþÁÅ •Âì¬÷ ‡•ÌÓýÃÛ žÌÏ•ÁœÁþÁÏ•Â ‚ÏýÕÌúÂÖþÁÅ. ‡¡Áôå™ÁÆ ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄ •Í¬ÁÏ •Âì¬÷‡•ÌÓýÊÛ þÊþÁÅ • §ÍüÅ œÌ¨Ã ³Â§Ã•Â §ÂüʪÁí§Ã •ÏýÄ •Í¬ÁÏ ‡•ÌÓýÂÛþÁÅ. ‡ÏžÁÅ•Í ¥Á§Ã, •¥É£Ì™ÁÅÝþà úÁƙ¨þà œÉ•Á ¥ÁþÁ¬ÁÅ ¨Â•ÃÏžÃ.‡¡ÁåýÃ¨Â•Ê §ÁÿÁ¬ÁêÏ•Â •Í™Á žÁÆ•Ã ¬ÁÛ™Ä §ÁÆϨ͕ɮÃì œÁ¨Å¡Áô ¨Â•÷ úʬà •Ä ÿͨÍìÏúà €©ÁœÁ¨Ã©Ë¡Áô•ÁÅ úÁƪÂþÁÅ. • §ÍüÅ §ÂüʪÁí§Ã •ÏýÄ ©ÁúÃÖþÁýÅì ¨ÊžÁÅ. •©ÁœÁ¨Ã ©Ë¡Áô €¥Áé, ¬ÁÅüÂœÁ•ÏýÃ, €§ÁÅ› •ÏýÃ, ¥Á§Í •ÌœÁà •ÏýÄ •Ê§Á¥÷ð •™ÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ. ©Â®ÁÅì €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ •Ê§Á¥÷ð•™ÁýÏ ¥Á Â¥ÁƨÊ. þÁ¨Å•ÁŧÁÆ £Í§÷Ý úÁÆýÆÛ •ÃëÏžÊ •ÁƧÁÅÖþà ©ÁôþÂä§ÁÅ. •ÌœÁà •ÏýÄ ‡©Á§Í•ÂþÄ •Ê©Á¨Ï ©Ä¡Áô ¥Á ÂœÁë¥Ê •ÁþáìÁÅàϞà þ•ÁÅ. •¥É•Ã ‡žÁŧÁÅ•Â €¥Áé •ÁƧÁÅÖþà ©ÁôÏžÃ.¥Ã•ÁœÂ §ÉÏ™ÁÅ ©Ë¡Áô¨Â ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄ, €§ÁÅ› •ÏýÄ ©ÁôþÂä§ÁÅ. €¥Áé ¬ÊäÿÃœÁŧ®Áì £Âêú÷ ¨Íþ•ÁÅ œÉ¨Ã¬ÃþÁÏœÁ ©Á§Á•ÁÆ €ÏžÁ§ÁÆ þÁ¨¤Ë ˆ®Áì ¡Ë£™ÁÝ ©Â®Êì. ¥Á§Ã ƒ •ÌœÁà •ÏýÄ ¥Á ÂœÁëÏ,©ÉþÁ•ÁþÁÅϙà •ÁþáÃÏúÊžÂþÃä £ýÃÛ, ¥ÁÅ¡Ëå ¨Í¡Ê ©ÁôþÁäýÅìÏžÃ. •¥Éþà ‚ÏœÁ•ÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ ‡•ÁÑ™ÍúÁƬÃþÁýÅì •Áƙ €þáÃÏúÃÏžÃ, •ÂþÄ ‡ÏœÁ •¨ÍúÃÏúÃþ •¥É ‡©Á§Í œÁýۨʞÁÅ.€©ÁœÁ¨Ã •ÁžÃ¨Í Š•ÁÑ ³Â§Ã•Â £žÁâ¨ËþÁ þÁ©Áôí¨•Ã þÊþÁÅ •¨ÍúÁþÁ þÁÅϙà £¦Áý ¡Á™ÂÝþÁÅ. ‚ÏœÁ¨Í•ÁŧÁë •ÏýÄ •ÌÏœÁÅ ©ÃþáÃÏúÃϞà ¥Á§Ã ¨Ê•Á ±ÍœÊ, €ÏœÁÏœÁ ¡ÉžÁâ©Ã €¨Â •Á®Áì ¥ÁÅÏžÁÅ…•ÁÅœÁÅÏýÊ þ•ɨ •ÂþÁðÏýÊë«Áþ÷ ©ÁôÏýÅÏžÃ. €ÏžÁÅ•Ê ¥ÁÅÏžÊ úɱÂå, •ÏýÄ, •ÌžÃâ•Â ¡Ëý¬Á§ÁÅâ•Íϙà €þà .•¥É ˆ¥ÁÏýÅÏžÍ ¥ÉÅžÁý €§ÁãÏ •Â¨ÊžÁÅ •ÂþÄ €žÃ €¥ÁéþÁÅžÊâªÃÏúÊþÁþà ¥Á ÂœÁëÏ €§Áã¥Á¦ÏžÃ. Š•Á³Â§Ã €¥Áé•Ê¬Ã úÁƪÂ. €ÏœÊ. •Á®ÁÅì üÕʨéþÂä¦. €•ÁÑ™Á, ¥ÁÅÏžÁÅ•Ã ©ÁÏ•Ã œÁžÊ•ÁÏ•Â £Í§÷ݕʬà úÁƬÁÅàϞà €¥Áé. •¥É ¡Ëý ¡Áõ§Ãà•Â œÌ¨•Ã Š®Íì ¡Á™Ã±Í¦ ©ÁôÏžÃ. œÁþÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ•Ã ©ÁϕéÁôÏ™ÁýÏœÍ ü•Éý÷ ©ÉþÁ•ÁþÁÅϙà œÌÏ•Ã úÁƬÁÅàþÁä •¥É ©Á¯Íü¨Š¬Á•ÁÏ ¡Ë•Â £¦Áý¡Á™Ã±Í¦Á ¦. þ •Á®Áì ¥ÁÅÏžÁÅ Š•Á ¥É§ÁÅ¡Áô ¥É§Ã¬ÃþÁ €þÁŤÁÆœÃ. ‡žÁŧÁÅ•Â •Ì£ç§Ã £Íϙ¨þÃœÁ¨¡ÃÏúÊ ¡Á§Ã¥Á Â›Ï¨Í ¡Á¬Ã¥Ã §ÁÏ•ÁÅ¨Í ¥É§Ã¬Ã±ÍœÁÆ …§Ã¬ÁÅàþÂä¦Á 崃 ¤Â§Ä ¬Ááþ¨Å. Š•Á•™ÁžÂþà •Äì©Êü÷ þà ¡ÁëœÁê¯ÁÏ•Â úÁÆ™ÁýÏ þ•ÁžÊ ¥ÉÅžÁýà ³Â§Ã. žÂÏœÍ þÊþÉ©Á§Ã•Ê¬ÃúÁƬÁÅàþÂäþÍ •Áƙ ¥Á§Ãֱͦ €ýÅ©Ë¡Ê œÁžÊ•ÁÏ•Â úÁƬÁÆà ©ÁôϙñͦÁ ÂþÁÅ. þ ¡Áô§ÁÅ´ÂÏ•ÁÏ€¡Áë¦ÁœÁäÏ•Â •ÁýÃÛ ¡Á™ÃÏžÃ.€¨Â ‡ÏœÁ¬Ê¡Áô úÁƪÂþÍ •ÁŧÁÅà¨ÊžÁÅ - £ÿÁŪ Š•Áýà §ÉÏ™ÁÅ þåô¨Š•Â©ÁúÁÅÖ. €¥Áé ¥ÁŬåÁŬÕ þÁ©ÁôíœÁÆ •ý •ÌþÁ³Â•Ã¬ÁÆàþÊ ©ÁôÏžÄ •ÂþÄ, ¡Ëý ¬Á§ÁÅâ•ÁÅþÊ ¡Áë¦ÁœÁäÏ ¥Á ÂœÁë úɦÁêýϨʞÁÅ. ¬Á™Éþ÷ •Â þÞÁëþÁÅϙà ¥Ê¨ÌÑþÁäýÅì • ¡Á§Ã¬ÃáœÃ þÁÅϙà œÊ§ÁÅ•ÁÅþÂä. ©ÉÏýþÊ œÁ¨œÃ¡Áôå•ÁÅÏýÆ •Ä ÿͨ÷ þÁÅϙà žÁƧÁÏ•Â ü§Ã•ÂþÁÅ. ûÁ. ˆ¥Ãýà þÊþÁÅ úʬÃþÁ ¡ÁþÃ. €¥Áé•Ê¬Ã €¨ÂúÁÆ™ÌúÂÖ? €þà þÁþÁÅä þÊþÊ œÃýÅÛ•ÁÅÏýÆ €•ÁÑ™Á úÁƬÃϞà ¥Á§ÃֱͩÁýÂþÕà ¡Áë¦ÁœÃäÏúÂ.•ÂþÄ ¡Áë¦ÁœÃäÏúÃþÁ •ÌžÄâ • ¤Â§Ä ¬Ááþ¨Š¥Á®Äì ¥Á®Äì þ •Á®Áì ¥ÁÅÏžÁÅ •ÁžÁ¨Â™Á ³Â•Â¦. ¥Á§Ã €žÊ
 7. 7. ¥ÉÅžÁýà ³Â§Â¦É þÊþÍ ¬ÁáþÁ žÁí¦Á ÂþÃä ¡ÁëœÁê¯ÁÏ•Â úÁÆ™ÁýÏ. €ÏœÁ¨Í þ•ÁþáÃÏúÃÏžÃ, þÊþʥĕ©¨þà ©ÂýÕʬà úÁÆ™Á¨ÊžÁÅ•Â. €þÁÅ•Í•ÁÅϙ •ÁþáÃÏú¦Á©Ã. €ÏžÁÅ¨Í þ œÁ¡Êå¥ÁÅϞà .€¨Â €þÁÅ•Í•ÂþÊ þ¨Íþà •Ã¨ÄÛþɬ÷ ¥Á ¦Á¥Ë±Í¦ÏžÃ. €¦þÂ, þÊþ洀 ©Ê§Ê ¤Â©ÁÏœÍ úÁÆ™ÁýϨʞÁÅ•Â. •™Á©Â®Áì •ÁÅϙɨ©Ë¡Áô úÁƙ¨þÊ •ÁÅœÁÆÿÁ¨Ï ¡ÁëœÃ €£Âç¦•Ä ©ÁôÏýÅÏžÃ. €¥Á Â馨€þÂý¥Ä œÉ¨Å¬ÁÅ•Í©ÁýÏ¨Í œÁ¡Êå¥ÁÅÏžÃ? ‚žÃ •Áƙ Š•Á ¬Ëþ÷ð ±Â˜ÁÏ ¨ÂÏýÞÊ. œÁ¡Áôå™ÁÅ•¨ÍúÁþÁ¨Å ¨ÊþÁ¡Áôå™ÁÅ ¥Á®Äì úÁƬÃþ ¢Á§Á©Â¨ÊžÁÅ €þà þ•ÁÅ þÊþÊ ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡Áôå•ÁÅþÂäþÁÅ.œÁ±Âå Š±Âå €þÁä •¨ÍúÁþÁ •Â¬Ê¡Áô ¡Á•ÁÑþÁ ¡ÉýÃÛ €©Á•ÂªÁÏ žÌ§Ã•ÃþÁ¡Áôå™Ê ©ÂýÃþà ¥Á®ÄìúÁƙ¨þà þçÁߦÏúÁÅ•ÁÅþÂäþÁÅ.þ €ÏœÁ§ÂœÁéþÁ¨Â £ÅüØ•ÃÏúÃ, ¥Á®Äì •Ä ÿͨ÷ ¨ÍÏúà úÁƪÂþÁÅ. €©ÁœÁ¨ €¥Áé ‚Ï•Â ¥ÁŬåÁŬÕ þÁ©ÁôíœÁÆþÊ ©ÁôÏžÃ. þÊþÁÅ ¡Á•ÁÑ•É®ÃìþÁ¡Áôå™ÁÅ ¡ÁÄý ¬Á§ÁÅâ•ÁÅþÁäýÅìÏžÃ, ‚¡Áôå™Â¥É ‡žÁ¤Â•ÁÏ ªÁŤÁëÏ•Â úħÁ •ÃÏžÁ žÂ•ÌÑþà „ÏžÃ. þÃüÏ úɱÌåžÁÆâ, þÊþÁÅ ú¨ •ªÂ¤ÁÏ•ÁÏ úÉϞ€žÃ úÁƬÃ. ƒ ¨Í¡Áô ©Â®Êì¥Ã ¥Á ÂýÂì™ÁÅ•ÁÅþÂä§Í •ÂþÃ, þÊþÁÅ úÁƬÃþÁ¡Áôå™ÁÅ ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄ€ÏýÅÏžÃ, ‚¡Áôå™ÊÏ úÁƪ©÷. ±ÂœÃ•Ê®Áì •ÃëœÁÏ úÁƙ¨ÃðϞà žÄþà ©Á•Á¨Å. ‚¨Â•Ê •Âê§Á¥÷ð•™ÃÏúà •ÂžÁÆ ¬ÃþÃ¥Á  öÁ¨÷ ³Âϣà §É™ÃÝ þà ¡Á™Ê¬ÃϞà .•¥É ˆ¥ÁÏýÅÏžÍ þ•Á§Áã¥Á¦Êê¨Í•ÂþÊ €§ÁÅ› •ÏýÄ €ÏžÁÅ•ÁÅÏžÃ, ‚žÃ žÄ¯Á•Â •™ÁÅœÁÅþÁäýÅì±ÍüŨŠ•Ì™ÁÅœÁÆ ©ÁÏ•Ã ©ÁÏ•Ã úÁÆ¡ÉýÛýÏ, §É™ÊݥɠžÌÏ•Á úÁÆ¡Áô¨Å úÁÆ™ÁýÏ.þÁ©Âí¡Áô•Í¨Ê•Á úÁúÂÖþÁþÁÅ•Í €œÁ •Â™Ã œÃ¡Áå¨Å úÁÆ™Á¨Ê•Á. •™ÁžÂþéà þÁÅ©Êí žÄþà ¬Á§ÁÅ•ÁŨÅúÁƬà ™ÁÏ•Ë ±ÍœÊ, ±Â¡ÁÏ ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í ©ÁôþÁä ¥Á•Â™ÁÅ, ³Âϣà §É™ÃÝ ‡ÏœÁ €¨Âì™Ã±Í¦ÁÅÏý™ͅÿÃÏúÁÅ•Í .€¡ÁåýÕà ©É¨Ã•ÃϞà þ•ÁÅ. •ªÁÖ§ÁêÏœÍ þͧɮÁì£ÉýÂÛþÁÅ. €¥ÉÂé. €¥Áé•Ã ‚¨ÂÏýà •Á®Á¨Å •Áƙ©Áôϙʩ €¡ÁåýÍì. þ•ÁÅ œÉ¨Ã¬Ã •¥É ©Ê§Ê ¥Á•Â®ÁìœÍ ¥Á ÂýÂì™Êý¡Áôå™ÁÅ ú¨ ™Ã•Ãä¢Ë™÷ •Â©ÁôÏýÅÏžÊ €þÁÅ•ÁÅÏýÆ ©ÃþÁ³Â•ÂþÁÅ.‚ÏœÁ¨Í ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄ ¥Á®Äì ¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛÏžÃ. þÃü¥Ê. þÊþÁÅ •Áƙ úÁƪ §É™ÃÝ •Â§Ã £ÂŸÁ¨Å.€¦þ €žÁÇ«ÁÛ©ÁÏœÁÅ™ÁÅ. ¥Á§Ä ‡•ÁÅÑ©Á …§ÃÏúÁ•ÁÅϙ ©Â§ÁÏ œÃ§Ã•Ê ¨Í•ÂþÊ žÄþà ¡Á•ÁѨ͕çÂþÃúÃÖϞÕ €ÏýÆ •Ã¬ÁÅ•ÁÅÑþÁ þÁ©ÃíÏžÃ.€žÃ ©ÃÏœÁÅþÁä þ þÉœÃà ¥ÄžÁ £ÂϣŠ¡Á™ÃþÁýì¦êÏžÃ. ˆ¥Ãýà þÊþÁÅ ©ÃÏýÅþÁäžÃ? ‚žÁÏœÂþÃü¥ÊþÂ? €¥Áé €¨ÂÏýÞÂ? •¥Éþà úÁƬÊà ‡©Á§Ã•Ä €¨ÂÏýà •¨ÍúÁþÁ §ÂžÊ. •¥Éþà úÁƬÊà•Î§Á©ÃÏú¨þáìÁÅàÏžÃ. €¨ÂÏýÞà •¥É Š•Á¡ÁôåžÁÅ ‡©Á™Í §É™ÃÝ œÍ ¡Á™ÁÅ•ÁÅÏžÂ? þ úÉ©Áô¨þÁÅþÊþÁÅ þÁ¥Áé¨Ê•Á ±Í¦Á ÂþÁÅ. þÊþÁÅ úÁƬÁÅàþÁäžÃ, ©ÃÏýÅþÁäžÃ €ÏœÂ €£žÁã¥Ê¥ÉÂ, ©Â®ÁÅì €¥Áé ¥ÄžÁüÍ•ÁŨʬÁÅàþÂä§Ê¥É €þáÃÏúÃÏžÃ.ƒ¨Í•Â •ÁŧÁë •ÏýÄ €™Ã•ÃϞà €¥ÁéþÁÅžÊâªÃÏúÃ. þÃü¥Á  •ÏýÄ?
 8. 8. þÊþÁÅ ‹¡Ã§Ã £Ã•Á£ýÃÛ €¥Áé•Ê¬Ã úÁƪÂ. •¥É ‚žÁϜ €£žÁâÏ €þà úɱÂå¨þà •Í§ÁÅ•ÁÅþÂä •¯Á›Ï¨Í.€¥Áé þÁ©ÁôíœÁÆ •ÁŧÁë •ÏýÄ •Ê¬Ã •Â¬Ê¡Áô þÁ©ÁôíœÁÆ úÁƬà úÃþÁä•Â œÁ¨ …¡ÃϞà €©ÁôþÁþÁäýÅì•Â.œÁ§ÁÅ©ÂœÁ §ÉÏ™ÁÅ ¯Á›Â¨Â•Ã þͧÁÅ ©Ã¡ÃåÏžÃ. ©Â§ÁÏ •Áƙ •ÂžÁÅ. ¥ÁÆ™Í §ÍüÊ .. €ÏýƬÁ•ÁϨÍþÊ •¡Ê¬Ã •ÁþÁÅä •ÌýÃÛÏžÃ.þ•ÁÅ œÁ¨ œÃ§Ã•ÃþÁ ¢Ä¨ÃÏ•÷. €§ÁãÏ •Âþà ¤Â©Â¨Å ‡þÍä úÁÅýÅÛ ¥ÁÅýÂÛ¦. €žÃ •Í¡Á¥Á Â, £ÂŸÂ,•©ÊžÁþÂ, ¨Ê•Á þçÃì¡ÁàœÂ? þ•ÁÅ œÉ¨ÄžÁÅ. •ÂþÄ Š•Áýà ¥Á ÂœÁëÏ þÃüÏ. Š•Á þåëÁÏ ¥ÁÅÏžÁÅ žÂ•Â€¥ÁéÏýÊ þ•ÁÅþÁä ¡Á©ÃœÁë¥ËþÁ ¤Â©ÁÏ • ¯Á›Ï¨Í •©Ã§Ë±Í¦ÏžÃ.œÁ§ÁÅ©ÂœÁ §ÉÏ™ÁÅ •ÁÏý¨ ¡Ë•Â ©Â®Áì ¥ÁŸÁê ü§Ã•ÃþÁ •¬Á•Ãà •Á§Á¥ËþÁ ¬ÁϤ«Á› ±Ì¨Åì ±Í•ÁÅϙ©ÃþÁä þ•ÁÅ ´Â•÷ ¨ ¥ÄžÁ ´Â•÷ ¨Å •Á¨Ã•Â¦. ¡Á•ÁÑ •ÁžÃ¨Í þÊþÁÅ ©ÁôþÂäþÁþÁä ¬ÁÏ•ÁœÃ œÉ¨ÄþÀ¥Áé ¬ÁÅüÂœÁ, €§ÁÅ› •ÏýĨ ¬ÁÿÁ•Â§ÁÏœÍ •ÁŧÁë •ÏýÄ•Ã œÁþÁ §ÁÏ•ÁÅ úÁ§ÃœÁëþà ¡Áõ¬Á •ÁÅúÃÖþÁýÅìœÊžÄ¨Å, ¡Ê§ÁìœÍ ¬ÁöÁ ©Ã©Á§ÁÏ•Â úɣŜÁÅÏýÊ þÊþÁÅ ³Âá›Å©Áôþ˱ͦ ©ÃþÂäþÁÅ. Š•ÁÑ žÉ£çœÍ€¡Áåýޕ •¥É ¥ÄžÁÅþÁä •§ÂŸÁþ ¤Â©ÁÏ œÌ¨•Ã±Í¦, žÂþà ³ÂáþÁÏ¨Í ©Â©Ã ©Á§ÁŬÁ¨Êìþà •Â¥Á•Í§Ã•Á¨œÍ •ÁÆ™ÃþÁ ¥Á§Í §Á•Á¥ËþÁ •§ÂŸÁþ ¤Â©ÁÏ úÍýÅ úʬÁÅ•ÁÅÏžÃ. ©Â®Áì ¬ÁϤ«Á›Â ³Â§ÁϩéÁ§ÁÏ•Â:
 9. 9. Chapter 4³Âϣà §É™ÃÝœÍ €¥Áé ³Â•ÃÏúÃþÁ €•Áë¥Á ¬ÁϣϟÁÏ •¥É úÄ•Áýà üÄ©ÃœÁÏ¨Í Š•Á ‡¡Ã³Í™÷ ¥Á ÂœÁë¥Ê.³Âϣà §É™ÃÝ •ÁþÂä ¥ÁÅÏžÁÅ •¥É•Ã ¥Á§Í ¥ÁÅ•ÁÅÓ§ÃœÍ œÌ™Á ¬ÁϣϟÁÏ ©ÁôϙʞÃ. ú¨ ¡ÁžÁãœÃ •Á¨•ÁÅýÅÏ£Ï þÁÅϙà §Â©ÁýÏœÍ ¡É®Ãì•Ã ¥ÁÅÏžÁÅ •¥É ¡Á©ÃœÁëÏ•ÂþÊ ©ÁôϙʞÃ. ¡É®Ãì œÁ§ÁÅ©ÂœÁ •Áƙ•¥É ¥ÁƙʮÁì ±ÂýÅ þÂþÁä œÁ¡Áå ©Ê§Ê ¥Á•Â™Ã •ÁŧÃÏúà œÁ¨úÁÅ•Ìþà ‡§ÁÅ•ÁžÁÅ. þÂþÁä ‡¥Ã§Êý÷ð •Ã©É®Âì•Á žÂžÂ¡Áô ¬ÁÏ©ÁœÁð§ÁÏ ±ÂýÅ •Áƙ •¥É ¡Á©ÃœÁëÏ•ÂþÊ ©ÁôÏžÃ. • œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ü§Ã•ÃÏžÁžÃ.¥ÉÅžÁýà ³Â§Ã ¡Á§Â¦ ¥Á•Â™Ã•ÃÏžÁ þÁ¨Ã•Ã±Í©ÁýÏ •¥É ¡Áë¥Ê¦ÁÏ ¨Ê•ÁÅÏ™ÂþÊ ü§Ã•Ã±Í¦ÏžÃ.¡Ãý ¡Ãý ¨Â™Ê ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í ©ÁôÏ™ÁýÏ, ¡Ë•Â ¥ÁÏúà €ÏžÁ•ÁœÉà •Â©ÁýÏ, žÂþÕà œÍ™ÁÅ úÁ•ÁÑýà Š®ÁÅì•ÁŞçÕÁ ©ÁôÏ™ÁýÏ œÍ •¥Áé §Í™ÁÅÝþÁ ©É®ÁÅœÁÅÏýÊ ‡ÏœÁýà ¡Áë©Á§ÂŽÅê™Ëþ •¥É•Ê¬Ã žÌÏ•ÁúÁÆ¡Áô¨Å úÁƬʩ™ÁÅ. •ýÅ©ÁÏýà €¥Áé ¥ÄžÁ Š•Á §ÍüÅ ¥Á  ©Áõ§Ã ¬Á£÷ ‚þ÷ð ¡É•ÁÛ§÷ ©ÉÏ•ÁýªÊ´ÂžÃë •ÁþÁÅä ¡Á™ÃÏžÃ. •¥É ¬Á§ÁÅ•ÁŨ •Í¬ÁÏ £ü§ÁÅ•ÁÅ ©É®ÃìþÁ¡Áôå™ÁÅ §ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÆ™ÁÅ ³Â§ÁÅìúÁƬà ¥ÉÂüÅ ¡Á™ÂÝ™ÁÅ ¬ÁíœÁöÁ•Â ¬Äàë¨Í¨Å™ËþÁ ªÊ´ÂžÃë. •¥É •ÁŧÃÏúà ©Â•Á£Å úʬà ©Ã©Á§Â¨ÅœÉ¨Å¬ÁÅ•ÍýÂÏ €œÁ™Ã•Ã ¡ÉžÁâ •Á«ÁÛ¥ÊÏ •Â¨ÊžÁÅ. •¥É ŠÏý§Ã•Â „ÏýÅÏžÁþà œÉ¨Ã¬Ã ‡•Ã§Ã•ÁϜʪ™ÁÅ. ªÊ´ÂžÃë ¨ÂÏýà ©Â®Áì•Ã ¥Á•Á ©Â™Ã €Ï™Á ¨Êþà •™ÁžÂþÃä ¨Ëþ÷ ¨Í ¡ÉýÛ™ÁÏ ¥Á§Ä œÊ¨Ã•Á•ÁžÂ.Š•Á §ÍüÅ €¥Áé ¥Á §ÉÑý÷ þÁÅϙà ‚ÏýÕà ©Á¬ÁÅàÏžÃ. Š•Á úÊœÃ¨Í £§ÁÅ©ËþÁ ³Â¥Á ÂþÁì ¬ÁÏúÃ,úÁÏ•ÁþÁ ˆ™ÂžÃ ±Â¡Áþà ¥É¬ÁÅ•ÁÅþà ©É®ÁÅœÁÅÏžÃ. €¡Áôå™Ê ±Í¨Ä¬÷ üÄ¡÷ ¨Í €ýÅ•Â ©É®ÁÅàþÁä ªÊ´ÂžÃ뀞à úÁƪ™ÁÅ. ‚žÊ €žÁþÁÅ •¥ÉœÍ ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ úʬÁÅ•ÍýÂþÕà €þÁÅ•ÁÅþÂä™ÁÅ. •¥É ©Â§Ã¬ÁÅàþÂä©ÃþÁ•ÁÅϙ £¨©ÁÏœÁ ¡ÉýÃÛ üÄ¡÷ ¨Í •¥Éþà ‚Ïýà ©ÁžÁâ ™Âë¡÷ úʪžÁÅ. ‚Ïýà žÂ•Â ©ÁúÃÖþÁ©Â™Ãþè͡Á¨•ÁÅ ¡Ã¨©Á•Á ±ÍœÊ £Â•ÍžÁþà •¥É ªÊ´ÂžÃëþà •Â¢Ä œÂ•Ã ±ÍžÁŧÁÅ §ÁÏ™Áþà •öÁíþÃÏúÃÏžÃ.€¨Â ¥ÉÅžÁ¨ËþÁ ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ §ÍüÅ §ÍüÅ•ÁÆ ¡É§Ã•ÃÏžÃ. ªÊ´ÂžÃë €¥Áé •ÁÏýÊ ˆ ‚§Á©Ë ˆ®Íì ¡ÉžÁâ©Â™ÁÅ. ¡ÁžÉâþåÞʮÁì ¬Á§Äí¬ÁÅ¨Í §Á•Á §Á•Â¨ •™Á©Â®Áìþà §ÁÅúà úÁƬà ©ÁôþÁä©Â™ÁÅ. ˆ •™ÁžÂþÃ䇨 žÂ§Ã•Ã œÉúÁÅÖ•Í©Â¨Í €þÁŤÁ©ÁÏ ¥ÄžÁ Œ±Í¬ÁþÁ ¡ÁýÃÛþÁ ©Â™ÁÅ. ‡ÏœÁ ¥ÁÏžÃœÍ ¬Áϣϟ¨ÅþÁ™Ã¡Ãþ €©ÁþÄä ¥ÁÆ™Í •ÁÏýÕà œÉ¨Ã¦Á•ÁÅϙ úÁƬÁÅ•Í©ÁýÏ €œÁþà ¡ÁëœÊê•ÁœÁ.€ýÅ©ÁÏýé™Õà Š•Á ³Â§Ã ¡Á§ÃúÁ¦Á¥Á¦Á Âê•Á €¥Áéþà €þÁŤÁ©ÃÏúÁýÂþÕà ‡•ÁÅÑ©Á §ÍüŨšÁýۨʞÁÅ.Š•Á ¥ÁŸÂêÿÁäÏ €¥Áéþà ¡Á¨•Á§ÃÏúñͩÁýÂþÕÁÏýÆ ©ÁúÃÖþÁ©Â™ÁÅ, •¥É ©ÁÏýÃÏýÍì œÁþÁ •Í¬ÁÏ•Â¢Ä ¡É™ÁÅœÁÅÏ™Á•Â ¡Ã¨Ãì¨Â ©É®Ãì ¥ÁÅÏžÁÅ •ÁžÃ œÁ¨Å¡Áô ¥ÁƬà •Á™É ¡ÉýÃÛ ©ÁúÃÖ €¥ÁéþéÉþÁ•ÁþÁÅϙà ©ÂýʬÁÅ•ÁÅþÂä™ÁÅ. €þÁÅ•Íþà ƒ ¬ÁÏ•ÁýþÁ•Ã •¥É ¥ÁÅÏžÁÅ £ÃœÁà§Á±Í¦ÏžÃ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁœÊ§ÁÅ•Ìþà ‡ÏœÁ ¡ÉþÁÅ•ÁŨ™Ãþ £¨Ã«ÁÅÛ™ËþÁ €œÁþà ¡ÁýÅÛ ©Ã™Ã¡ÃÏúÁŕͨʕÁ±Í¦ÏžÃ. •Ê•Á¨Å¡ÉýÛ•ÁÅϙ þͧÁÅ ¥ÁƬÃ, •¥Éþà £¨©ÁÏœÁÏ•Â ¡Á™Á•ÁӞè͕à ‡œÁÅà•É®Ãì €œÂêú§ÁÏü§Á¡Áþ§ÁϤÃÏú™ÁÅ. €¥Áé œÁ¡ÃåÏúÁÅ•ÍýÂþÕà ©ÃªÁí ¡Áë¦ÁœÁäÏ úʬÃÏžÃ. €¦þ ªÊ´ÂžÃë ¡ÁªÁÅ£¨Ï ¥ÁÅÏžÁÅ úéÁ§Ã•Â¥É ‹™Ã±Í•Á œÁ¡Áå¨ÊžÁÅ. ˆ™ÁŬÁÅàþÁä •¥Éþà ¥ÁÏúÁ¥ÄéžÁ ¡Á™Ê¬Ã
 10. 10. ••Áë¥ÃÏúÁÅ•ÁÅþÂä™ÁÅ. œÁþÁþà ¡ËþÁÅϙà þÉýÉÛ¦ÁêýÂþÕà ªÁœÁŸÂ ¡Áë¦ÁœÃä¬ÁÅàþÁä •¥Éþà Š•Á úÊœÍà€™ÁÅÝ•ÁÅÏýÆ §ÉÏ™Í úÊœÍà £É¨÷Û ©Ã¡Ãå ±ÂêÏý÷, €Ï™Á§Êí§÷ •ÃÏžÁ•Ã ü§ÂÖ™ÁÅ. €žÊ úÊœÍà •¥É¨Ï•Âþà þÁ™ÁÅÏ žÂ•Â ¡Ë•ÉœÃà •Â®ÁÅì £¨©ÁÏœÂþÁ ‡™ÁÏ úʪ™ÁÅ. •¥É ¨ÊœÁ ¡ÉžÂ¨þÁÅ œÁþÁ þÍýǛϞÁÅ•ÁÅþà ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅÛ•ÁÅÏýÆ, €¡Áåýà žÂ•Â þÂþÁä œÁ¡Áå ¡Á§Â¦ ¥Á•Á ©Â™Ã ±Ì™Á œÁ•Á¨þÀ¥Áé •™ÁœÁþÁÏ¨Í œÁþÁ ¥Á•ÁœÁþÂþÃä ¥ÉŧÁýÅ•Â žÃ•Ê¬Ã §Â¯Á¬ÁÏ•Â úɧÁúÁ ³Â•Â™ÁÅ. €œÁþà €Ï•Á¡Áë©ÊªÁÏ ü§Ã•ÃþÁ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ •Áƙ •Â¬Ê¡Áô ¡ÉþÁÅ•ÁŨ™ÃþÂ, ¥ÁÏúà ¦Á©ÁíþÁÏ¨Í ©ÁôÏ™ÁýÏ,¬ÁÏ©ÁœÁð§ÁÏ ¡Ë•Â ªÂ§Ä§Á•Á ¬ÁÅŽÏ •Í¬ÁÏ ¥ÉÅŽÏ ©Âúñͦ ©ÁôÏ™ÁýÏœÍ €¥Áé¨Í •Áƙ€¡Áë¦ÁœÁäÏ•Â ©Ê™Ã §ÂüÅ•ÁÅÏžÃ. žÂÏœÍ •Áë¥ÁÏ•Â ¡ÁëœÃ•ÁýÃÏúÁýÏ •¡Ê¬Ã ©ÁžÁâþÁÅ•ÁÅÏýÆþʪʴžÃë•Ã ¨ÌϕñͦϞÃ.• ¥ÁŸÂêÿÁäÏ €¥Áéþà ©ÁžÃ¨Ã ©É®Êì ¨Í¡Áô ªÊ´ÂžÃë •¥ÉœÍ ¥Á§Í §ÉÏ™ÁÅ ³Â§ÁÅì §ÁœÃ ü§Ã±Â™ÁÅ. •¥É•Áƙ ¡ÉžÁâ•Â £ÉýÅÛ úʦÁ•ÁÅϙ ¥Ã•Ã¨ÃþÁ §ÉÏ™ÁÅ ³Â§ÁÆì €œÁþÕà ¬ÁÿÁ•Á§ÃÏúÃÏžÃ. • §ÍüÅ‚Ï•ÉÏœÁ ¬Ê¡Áô €•ÁÑ™Ê ©ÁôÏ™Ê©Â™Í •ÂþÄ ¡ÉžÁâ•ÁÑ þÞÁë ¨Êúà ˆ™ÁÅ¡Áô ¥ÉÅžÁ¨ÉýÛýÏœÍ €¦«ÁÛÏ•ÂþÊ€¥Áéþà ©ÁžÃ¨Ã¡ÉýÃÛ ©É®Ãì±Í¦Á ™ÁÅ.¡Á§Â¦ ¥Á•Â™ÃœÍ €¥Áé•Ã œÌ¨Ã €þÁŤÁ©ÁÏ €¨Â ü§Ã•ÃÏžÃ. ªÊ´ÂžÃë £¨©ÁÏœÁ¥ÄéžÁ ¥ÉÅžÁýà œÁ¡ÁôåúʬÃþÂ, • œÁ§ÁÅ©ÂœÁ úʬÃþÁ žÂþÕà ú¨ £ÂŸÁ ¡Á™Ã €œÁþÃä žÁƧÁÏ ¡ÉýÛ™ÂþÕà ¡Áë¦ÁœÃäÏúÃÏžÃ.•ÂþÄ, Š•Á ³Â§Ã •¥Éþà §ÁÅúà úÁƬÃþÁ ©Â™ÁÅ …§ÁÅ•ÁÅÏý™Â? þÁúÁÖüɱÍå, ¤Á¦Á¡ÉýÍÛ ‡¨Â•ÍúéÁ§Á•ÁÅ •¥Éþà ¡Áõ§Ãà•Â œÁþÁ žÂ§Ã•Ã œÉúÁÅÖ•ÁÅþÂä™ÁÅ. ¥ÉÅžÁýÍì €¦«ÁÛÏ•ÂþÊ €œÁ™ÃœÍ¡Á™ÁÅ•ÁÅþÂä, •Áë¥ÁÏ•Â •¥É •Áƙ €œÁ™ÃœÍ ªÁÇϕ§ÂþÃä ‚«ÁÛ ¡Á™Áþ§ÁϤÃÏúÃÏžÃ. ªÊ´ÂžÃë¬ÁÆúÁþÁ ¥ÄžÁ, ‡©Á§Ã•Ä €þÁÅ¥Á ÂþÁÏ §Â•ÁÅϙ £¦Áý ¥Á ÂœÁëÏ €œÁ™Ãä £Â£Â¦ •Â§ÁÆ €þáèÃúÊžÃ. ©Ä¨ËþÁ¡Áôå™Á¨Âì ¥Á  ‚ÏýÍìþÊ ‚žÁâ§ÁÆ ¡Á™Á•Á ¬ÁÅŽÏ €þÁŤÁ©ÃÏúʩ®ÁÅì. €¨Â ¬ÁÏ©ÁœÁð§ÁÏ¡Ë•Â ³Â•Â•Á ªÊ´ÂžÃë•Ã ©Ê§Ê …§ÁÅ ýÂëþ÷ð ¢Á§÷ •Â©ÁýÏœÍ • ¬ÁϣϟÁÏ €ÏœÁýÃœÍ ••Ã±Í¦ÏžÃ.ªÊ´ÂžÃë £žÃ¨Ä¡Ë ©É®Ãì±Í¦Á •Á ˆ™ÂžÃ ±ÂýÅ €¥Áé £ÅžÃã•ÂþÊ ©ÁôÏžÃ. ¥ÁŸÁê¨Í þÂþÁä •Á¨÷æ þÁÅϙéÁúÃÖ þɨþÁä§Á ¡Ë•Â ©Áôϙà ©É®Âì™ÁÅ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ‡ÏœÁ ¡Áë¦ÁœÃäÏúÃþ ©Á¦Á¬ÁÅ œÂ¡ÁÏ œÁýÅÛ•Í©ÁýÏ•¥É ©Á¨ì •Â¨ÊžÁÅ. úéÁ§Ã•Ã, Š•Á ³Â§Ã •Â¨Å ü§•Á ‚Ï•Â ¥Á™Ã •ÁýÅÛ•ÁÅþà ©ÁôÏ™ÁýÏ •ÁþÂä•Í§Ã•Á¨Å œÄ§ÁÅÖ•ÍýÏ ¥ÁÏúÞà €þà þçÁߦÏúÁÅ•ÁÅÏžÃ. •žÊ ¬Á¥Á¦ÁÏ¨Í •¥É•Ã ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄ,€§ÁÅ› €ÏýÄ ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ €¦Á Âê§ÁÅ. ©Â®ÃìžÁâ§Ã•Ä ‚¨ÂÏýà §ÁÏ•ÁÅ ©Áê©ÁöÁ§Â¨Íì €¡ÁåýÃ•Ê £Â•Â€þÁŤÁ©ÁÏ ©ÁôÏžÃ. ©Â®ÃìžÁâ§Ã ¬ÁÿÁ•Â§ÁÏœÍ €¥Áé œÁí§Á¨ÍþÊ ‚žÁâ§ÁÅ ™Ã•Äë •Â¨Êü÷ ¬ÁÆÛ™ÉÏý÷ð œÍ¬ÁϣϟÁÏ ¡ÉýÅÛ•ÁÅÏžÃ. ©Â®Áì ¡Ê§ÁÅì þ•ÊÏžÁë, ¡Áë³Âž÷. Š•Á™Ã ©Ã«Á¦ÁÏ ¥Á§Ì•Á™Ã•Ã œÉ¨Ã¦Á•ÁÅϙˆ•Á •Â¨Ï¨Í ‚žÁâ§ÃœÍþÁÆ €¢Ë§÷ •ÌþÁ ³Â•ÃÏúÃÏžÃ. ©Ä®ÃìžÁâ§ÃœÍ ¦Á©Âí§ÁÏ §ÉϙʮÁì ±Âýų•ÃÏžÃ. ©Â®ÃìžÁâ§ÁÆ ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í •¥É •ÁþÂä þ¨ŕ˞ʮÁÅì úÃþÁä ©Â®Áì¦þ €¥Á Â馨 ©Ã«Á¦ÁϨͥÁ ÂœÁëÏ ¥ÁÏúà ¥ÁÅžÁŧÁÅì. ªÊ´ÂžÃëœÍ ³Â•ÃÏúÃþÁ §ÁÏ•ÁÅ •¥É þ˜ÕÁ ¡ÁœÁþÂþÕà þÂϞà €¦œÊ,þ•ÊÏžÁë, ¡Áë³Âž÷ ¨ ³ÂÏ•ÁœÁêÏ¨Í €žÃ ¡Á§Â•Â«ÁÛ •Ã úʧÃÏžÃ. • §ÉϙʮÁì¨Í £Æì ¢Ã¨÷éð úÁÆ™ÁýÏžÁ•ÁÓ§Á þÁÅϙà ¡Á™Á•Á •ÁžÃ¨Í £ÆœÁŨŠ¥Á ÂýÂì™ÁýÏ žÂ•Â þ•ÊÏžÁë þʧÃå¬Êà, úÃœÁë , §Á¥Á›Ã ¨ÂÏýà £ÆœÁÅ ¡Áô¬Áà•Â¨Å úÁžÁ©ÁýÏ þÁÅϙà €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ ¬Ã•Á§ÉýÅì •Â¨ÖýÏ žÂ•Â ¡Áë³Âž÷€¨©ÂýÅ úʪ™ÁÅ. ¥ÉÅœÁà¥ÄéžÁ • £ëÿÁéú§à •ÁŧÂë®ÃìžÁâ§ÁÆ •Á¨¬Ã ‹ ¡É®ËìþÁ •™ÁžÂþÕà §Á•Á
 11. 11. §Á•Â¨ ±ÌüëÁþÁì¨Í §ÁœÃ ü§Á¡ÁýÏ, ¥Á•Â™Ãþà ¥ÁƨŕÁŨÅ, •Ê•Á¨œÍ §ÉúÁÖ•ÌýÛýÏ ¨ÂÏýéÁþÄäþʧÃå - ¡ÁúÃÖ•Â úɱÂå¨ÏýÊ, €¥Áéþà €úÁÖ¥ËþÁ ¨Ïü ¨Â•Â œÁ¦Á §ÁÅ úʪ§ÁÅ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ©Â®ÃìžÁâ§ÁÆ úÁžÁÅ©Áô¨Å ¡Áõ§Ëà ¥Á  ©Áõ§Ã þÁÅϙà ©É®Ãì ±Í©ÁýÏœÍ • ú¡ÁÛ§÷ €¨Â ¥ÁŕìñͦϞÃ.• œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ¥Á®Äì •§ÁÅ þɨ¨ ©Ã§Â¥ÁÏ. €¦œÊ, ƒ ³Â§Ã ©Ã§Â¥ÁÏ €¥Áé £ÅžÃã•Â©Áôϙ¨þÁÅ•Í©ÁýÏ ©Á¨ì •ÂžÁÅ. ‡ÏœÁ ¡Áë¦ÁœÃäÏúÃþ ©ÉÏýþÊ ¥Á§Í §ÁÏ•ÁÅ ¥ÉÅ•ÁÅ™ÁÅ žÌ§Á•ÁÑ.úéÁ§Ã•Ã €§ÁÅ› •ÏýÄ ¬Á¨öÁœÍ €¥Áé ©ÁôÏýÅþÁä ‚ÏýÍìþÊ •ÌœÁà•Â €žÉâ•Ã žÃ•ÃþÁ ³Âϣà §É™ÃÝ ¡Ë¡Á™ÃϞà •¥É •ÁþÁÅä.€¡ÁåýÕÃÏ•Â ¥Á •ÁÅ ³ÌϜèÅì ¨ÊžÁÅ. €¥Áé, ¡ÉžÁâ•ÁÑ ¥Á ÂœÁë¥Ê •Â©ÁýÏœÍ ¤Á¦ÁÏ ¨Ê•ÁÅϙ©ÁôÏýÅÏžÁþà §Á› •Ì› ŸÁíþÁŨŠ‡•ÁÅÑ©Ëþ …§Ã ¥ÁŸÁê¨ÍþÊ ¥Á §ÉÑý÷ ¬Á¥Ä¡ÁÏ¨Í Š•Á þ¨ŕÁÅ•ÁžÁŨ ‚¨Åì €žÉâ•Ã œÄ¬ÁÅ•ÁÅþà ©Áôϙʩ®ÁÅì. ‚¨Åì úÃþÁäžËþ úÁÅýÆÛ ŽÂ®Ä ¬Áá¨Ï £Â•Â ©ÁôϙʞÃ.€¥Áé €ÏžÁÅ¨Í §Á•Á §Á•Â¨ ¡Áõ¨ úÉýÅì, •ÁƧÁ•Â¦Á¨ ¥ÉÅ•ÁѨŠ¡ÉÏúÊžÃ. ¡É§ÁýÍì Š•Á úéÁ§ÁþÁ§ÉÏ™ÁÅ •ÁžÁŨ §Ê•ÁŨ «É™÷ Š•Áýà ©ÁôϙʞÃ. €ÏžÁÅ¨Í ‚Ïýà ¦Áü¥Á ÂþÁŨ•Ã úÉÏžÃþÁ ¢Á§ÃäúÁ§÷•ÌžÃâ•Â ©ÁôϙʞÃ. ‚Ïýà ‹þÁ§÷ð ©Ê§Ê …§Íì „Ï™Ê©Â§ÁÅ. ¥ÉÅœÁà¥ÄéžÁ €ÏœÁ ¡ÉžÁâ •ÂϱÎÏ™÷ ¨Í úÂ¨Â•Â¨Ï ±ÂýÅ ¡ÉžÁ⠜͙ÁÅ ‡©Á§ÁÆ ¨Ê•ÁÅϙ €¥Áé Š•ÁÑœÊ ©ÁôϙʞÃ. €¡ÁåýÕÃÏ•Â ¡ÉžÁâ•ÁѕÈ™Ê®Êì.þ•ÊÏžÁë, ¡Áë³Âž÷ ¨œÍ €¢Ë§÷ €¦±Í¦Á •Á §ÉÏ™ÁÅ þɨ¨•Ã ³Âϣà §É™ÃÝ • §Ê•ÁŨ «É™÷ ¨ÍžÃ•Â™ÁÅ. €œÁ™ÁÅ ‚Ïýà ‹þÁ§÷ð •Ã úÁÅýÛÏ €ý. €¡ÁåýÕÃÏ•Â ¡É®Ãì •Â¨ÊžÁÅ. ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í €¥Áé •ÁþÂä§ÉϙʮÁÅì úÃþÁä ©Â™ÁÅ. ¥Á  …§Íì Š•Á ¬ÃþÃ¥Á  öÁ¨÷ þà ¨ÄüÅ•ÁÅ œÄ¬ÁÅ•ÁÅþÃ, žÂþÃä ¥ÊþÊü÷úʬÊÏžÁÅ•ÁÅ • …§ÁÅ ©ÁúÂÖ™ÁÅ. €œÁþà ¬ÃþÃ¥Á  öÁ¨÷ •Ã žÁ•ÁÓ§Á•Â ©ÁôÏýÅÏžÁþà ¥Á  ‚Ïýà ‹þÁ§÷ð þÀ™Ã•Ã • §Ê•ÁŨ «Ê™÷ €žÉâ•Ã œÄ¬ÁÅ•ÁÅþÂä™ÁÅ. €œÁþÁÅ ¥Á§ÂêžÁ¬ÁÅà™Ê •Â•Á •ÌžÃâ•Â ¥ÉÅÿÁ¥Á Âý¬ÁÅà™ÁÅ•ÁÆ™Â. ¬Á§Ã•Â œÃþÂä™Í ¨ÊžÍ •Â¬Áà •Áþà ¡ÉýÅÛ•ÁÅþà úÁƬÁÅàÏ™Á¥Áþà ‚Ïýà ‹þÁ§÷ð €¥Áé•Ã ¥Á§Ä¥Á§Ä úɱÂå§Áý. €¥Áé •Áƙ ¬ÁíœÁöÁ•Â €ÏžÁ§Ã•Ä ¬ÁöÁ¦ÁÏ úÊ¬Ê •ÁÅ›Ï •Á¨žÃ •Â©ÁýÏœÍ €œÁ™Ãä£Â•ÂþÊ •ÁþáÉýÅÛ•ÁÅþà úÁƬʞÃ. ˆ¥Ëþ ¡Ãϙà ©ÁÏý¨ÂìÏýéà úʬÃþÁ¡Áôå™ÁÅ ¡ÉžÁâ•ÁÑœÍ €œÁþÕáÁÏ¡ÁýÏ, €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ €œÁþÃä ¤ÍüþÂþÕà ¡Ã¨©ÁýÏ ¨ÂÏýéà úʬÁÅàϙʞÃ. €œÁþÁÅ •Áƙ¥ÉÅžÁýÍì ¥ÉÅÿÁ¥Á ÂýÏ•Â ©ÁôþÂä, §ÍüŨŠ•Á™ÃúÊ •ÌžÄâ €¥Áéþà €•ÂÑ €þà ¡Ã¨Å¬ÁÆà úÁþÁÅ©Áô•Â¥É¨Ã•Ê ©Â™ÁÅ. ‚ÏýÍì•Ã •Â©Á¬Á¨ÃþÁ ¬Á§ÁÅ•ÁŨŠœÉúÃÖ ¡ÉýÛýÏ, €¥Áé•Ã •ÁÅžÁ§Á•Á±ÍœÊ œÁþÊ¡ÉžÁâ•ÁÑþà ¬ÁÆѨ÷ •Ã œÄ¬ÁÅ•ÁÅ ©É®Ãì œÃ§Ã•Ã œÄ¬ÁÅ•ÁÅ §Â©ÁýÏ ¨ÂÏýà ¬ÁöÁ¦Á ¨ŠúʬÁÅàÏ™Ê ©Â™ÁÅ.¥ÉÅžÁýÍì €¥Áé•Ã ³Âϣà §É™ÃÝ €ÏýÊ ©Ê§Ê ¤Â©ÁÏ ¨ÊžÁÅ. •ÂþÄ • •Â¨Êü÷ •ÁŧÍë®Áì œÍ ¬ÁϣϟÁÏ¥ÁŕìñͦÁ •Á ‡ÏœÁ ¡Áë¦ÁœÃäÏúÃþ ©Ê§Ê ‡©Á§ÁÆ žÌ§Á•ÁÑ, ©Á¦Á¬ÁÅ ±Í§ÁÅ œÁýÅەͨʕÁ ©Ã¬ÁÅ•ÉœÃà©ÁôþÁä ¬Á¥Á¦ÁÏ¨Í ‚ÏýÍì ú•ÁŨÂÏýà •ÁŧÂë™Ãþà ¡ÉýÅÛ•ÁÅþà …§ÁϜ ©ÉžÁÅ•ÁŜ©ÊÏýà ¡ÃúÃÖžÂþ蕠€ÏýÆ €§ÁÅ› •ÏýÄ ‚úÃÖþÁ ¬Á¨öÁœÍ ¥ÉÅžÁýà ³Â§Ã•Â •¥É žÁÇ«ÃÛ ³Âϣà §É™ÃÝ ¡Ë•Ã¥Á®ÃìÏžÃ. ¥ÉÅžÁý ûÁ. ¥Á§Ä €ÏœÁ £§Ã œÉ•ÃÏú¨Â? €œÁþÁÅ þÁþÍä €•ÁÑ ¨Â•Â úÁƳÂà™ÁÅ. ••Î§Á©ÁÏ þè£ÉýÅÛ•Í©ÁýÏ ¥ÁÏúÞà €þÁÅ•ÁÅþÂä, úéÁ§Á•ÁÅ ¡Áô§ÁÅ«Ářà ¬Áå§Áî •Í¬ÁÏ œÁÿÁ œÁÿÁ¨Â™ÁÅœÁÅþÁä ªÁ§Ä§ÁÏ •¥É ©Â©Ã ©Á§ÁŬÁ¨Å ¡ÁýÃÛÏúÁÅ•Í•ÁÅϙ úʬÃÏžÃ. •, ˆžÍ ¥Á Âý ©Á§Á¬Á•Ã
 12. 12. €•ÂÑ €þÁäÏœÁ ¥Á ÂœÂëþÁ €œÁþÁÅ þ•ÁÅ ³ÌÏœÁ œÁ¥ÁÅé™Ë±ÍœÂ™Â? €¦þÂ, ‚ÏœÁ•ÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ £Â£Â¦•Â§ÁÆ €ÏýÆþÊ ªÊ´ÂžÃë œÍ ¡Á™ÁŕͨʞÂ? €ÏýÆ ˆ ¥ÁÆ¨Í ¥Ã•Ã¨Ã ©ÁôþÁä •ÌžÃâ±Âýà ªÁÏ•ÁþĜ̕ÃÑ ¡ÁýÊÛ¬ÃÏžÃ. €œÁþÁÅ •Áƙ ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í ©ÁôþÂä™ÁÅ, úÁÆ™ÁýÂþÕà £Â•ÂþÊ ©ÁôÏý™ÁÅ, ¥ÁÏúé™ÁÅ. ¡Ë•Â ‚ÏýÍìþÊ ©ÁôÏýÅþÂä™ÁÅ. ‚œÁþÃœÍ €¦œÊ ‚ÏœÁ•ÁÅ ¥ÁÅÏžÁŨ• ‡©Á§ÁþÂä úÁƳÂà§Ê¥É€þà ¤Á¦Á ¡Á™ÁÅœÁÆ ˆ €§Á㠧œÃë ¨ÍþÍ žÌÏ•Á œÁþÁÏ•Â ‚ÏýÕà ¡Ã¨Ã¡ÃÏúÁÅ•ÍþÁ©Á¬Á§ÁÏ ¨ÊžÁÅ.¥ÁÆ™ÌúÃÖþÁ¡Áôå™Á¨Âì ¡ÁýÛ ¡Á•Á¨Ê žÁ§ÂØ •Â œÁþÁ •Í§Ã•Á œÄ§ÁÅÖ•Í©ÁúÁÅÖ. €¨Â •¨ÍúÃÏúÃ, ³ÂϣçəÃÝ þà ©Á¨Íì ©É¦ÁêýÂþÕà Š•Á ¡Áë¦ÁœÁäÏ úʬà úÁÆžÂâ¥Áþà þçÁߦÏúÁÅ•ÁÅÏžÃ. •ÂþÄ €œÁþÃä ú¨Âü•ÁëœÁà•Â žÂ§Ã¨Í ¡ÉýÂÛ¨Ã. ˆ ¥Á ÂœÁëÏ £É™Ã¬Ã •ÌýÃÛþ €œÁþÁÅ œÁþÁþà €¬ÁÿÃêÏúÁÅ•Í©Áý¥Ê•Â•ÁÅÏ™Â, • ¬ÁÏ•ÁœÃ £¦Áý ¡É™ÃœÊ œÁþÁ •ÌÏ¡Á ¥ÁÅþÁÅ•ÁÅœÁÅÏžÃ.‡¨Â €œÁ™Ãä žÂ§Ã¨Í ¡ÉýÛýÏ? €¬Á¨œÁþÁ•Ã œÁþÁÏýÊ ‚ÏýÉë¬÷Û ©ÁôÏžÍ ¨ÊžÍ ‡¨Â œÉ¨Å¬ÁÅ•ÍýÏ?£Â•Â •¨ÍúìÊà •Âê§Á¥÷𠉙æÁ  ©ÁúÃÖÏžÃ. ©ÉÏýþÊ ¬ÁÅüÂœÁ, €§ÁÅ› ¨œÍ ™Ã¬ÁѬ÷ úʬà • ‰™Ã¦Á €¥Á¨Íì ¡ÉýÃÛÏžÃ.Š•ÂþÌ•Á §ÍüÅ ¥ÁŸÂêÿÁäÏ ³Âϣà §É™ÃÝ ŽÂ®Ä•Â ‚ÏýÍìþÊ ©ÁôþÁä¡Áôå™ÁÅ ¬ÁÅüÂœÁ, €§ÁÅ› ¨þÁšèÃúÃÏžÃ. • ¬Á¥Á¦ÁÏ¨Í ¡ÉžÁâ•ÁÑ •Áƙ ¬ÁÆѨ÷ ¨Í ©ÁôÏ™ÁýÏœÍ ‚ÏýÍì ‡©Á§Ã €™ÁÆÝ ¨ÊžÁÅ.©Â®ÌìúÂÖ•Á, •Êê§Á¥÷ð ™Á£Å¨÷ð •™ÁýÂþÕà Š•Á öÁêÏ™÷ œÁ•ÁÅÑ©ËϞà §Á¥Áéþà ³Âϣà §É™ÃÝþà •Áƙ¡èÃúÃÏžÃ. €¥Áé, €œÁþÁÅ Š•Á ýÄÏ. •ÏýĨÞÁâ§ÁÆ ¥Á§Í ýÄÏ.•ý ¥ÉÅžÁ¨¦Á Âê•Á •Â¬Ê±Â•Ã œÁþÁ ±Âìþ÷ €¥Á¨Íì ¡ÉýÃÛÏžÃ. œÁþÁ ©ÁÏœÁÅ ¬ËÛë•ÃÏ•÷ ©ÁúÃÖþÁ¡Áôå™Áň•Â•ÁëœÁœÍ úÁƬÁÅàþÁäýÅì þÁýìÁÆà £Í§÷Ý ¥ÄžÁ•Ã ©ÁÏ•Ã, ˆ¥Á§ÁűÂýÅþÁ ü§ÃþÁýÅì•Â ¡Ëý ü§ÃÖÏžÃ.³Âϣà §É™ÃÝþà §ÉúÁÖ•ÌýÂÛ¨þÊ ©ÁôžÊâªÁêÏœÍ ¨Í¡Á¨ £Âë •Áƙ ©Ê¬ÁŕͨʞÁÅ • §ÍüÅ. žÂþÕà œÍ™Áň§Ã •Í§Ã ýËý÷ €¦±Í¦ÏžÁþà ˆ™ÂžÃ •ÃëœÁ¥Ê œÄ¬Ê¬ÃþÁ ±ÂœÁ £Îìü÷ œÌ™ÁÅ•ÁÅÑÏžÃ. €¬Á¨Ê •¥É©Ã¡ÉžÁâ ¡ÉžÁ⠱¨ÃÏ™ÁÅì. • ¡Ë ýËý÷ £Îìü÷. ¡Ë•Â žÂþà ¡Ë ÿÁÅ•÷ …™Ã±Í¦ ©ÁôÏžÃ. •¥É ©Á¯Íü¨ŧÉÏ™ÁÆ Š•Á žÂþÌä•Áýà ©ÁœÁÅà•ÁÅÏýÆ • ±ÂœÁ £Îìü÷ ¨ÍþÁÅϙà ‡¡Áôå™É¡Áôå™ÁÅ £¦Áý ¡Á™ÁžÂ¥Á €þÁäýÅì ±ÍýĨŠ¡Á™Ã ¥Á§Ä žÁ§ÁîþÁ¥Ã©Áí ³Â•Â¦. ¬Ëàë•ÃÏ•÷ úʦÁ£ÍœÁÅþÁä •¥É úʜà ¡ËþÊ ©ÁôþÁä³Âϣà §É™ÃÝ úÁÆ¡Áô £Âê•÷ •ÎëÏ™÷ ¨Í ¡Ëý ü§ÃþÁ žÁǪÂêþÕà Š•Á ¨Ã¡Áà ±ÂýÅ €ýÅ ¥Á®ÃìÏžÃ. ‚•ÁúÁƬÁÅ•Í ¥Á§ÁÅ ¯Á›Ï þÁÅ쪀 €œÁþà œÃ¡Áå¨Å. ‡ÏœÁ ¥ÉÅÿÁ¥Á Âý¬ÁÅà™ÁÅ, ¥Á§ÂêžÁ¬ÁÅà™ÁÅ €¦þ Š•Á©Á¦Á¬ÁÅ¨Í ©ÁôþÁä £ëÿÁéú§Õà ±ÌÏ•ÁÏ ¬Á™Á¨þà §ÉÏ™ÁÅ •ÁÅϙɨŠ•Á®ÉìžÁŧÁÅ•Â €¨Â ¬É©ÉÏýÄ ‡Ï.‡Ï. ¨Í •ÁþÁ£™ÁÅœÁÅÏýÊ úÁÆ¡Áô œÃ¡Áôå•Í•Á¨™Â? • ¯Á›Ï þÁÅϙà €œÁþà úÁÆ¡Áô¨Å ©Ä¨ËþÁ¡Áôå™Á¨Â쀥Áé •ÁÅϙɨ ¥ÄžÁþÊ œÂ§ÁýÂì™Â¦. •ý ³Â•ÃþÁÏœÁ ¬Ê¡Áõ ¡Á•ÁÑþÁÅþÁä •ÏýĨÞÁâ§ÁÆ•Á¥ÁþÃÏúÁ•ÁÅϙ • ¤Â§Ä •Ì£ç§Ã £Íϙ¨ •Ê¬Ã žÌÏ•Á úÁÆ¡Áô¨Å úÁƬÁÆàþÊ ©ÁôþÂä™ÁÅ.œÁþÁþÉ©Á§ÁÆ •Á¥ÁþÃÏúÁýÏ ¨ÊžÁþÁÅ•ÁÅþÂä™ÁÅ •ÂþÄ €žÃ €œÁþà ¤Áë¥Á ¥Á ÂœÁë¥Ê.• œÁ§Áũœà §ÍüÅ •Áƙ •ÏýĨ ¬Á¥Á¯ÁÏ ¨ÍþÊ •ý ü§Ã•ÃÏžÃ. ƒ §ÍüÅ €¥Áé ¡Ëý ü§Á¨ÊžÁÅ.€žÉ¡Áôå™ÁÅ ü§ÁÅœÁÅϞ €þà €œÁþÁÅ •ªÁ•Â €ýÊ úÁÆ™ÁýÏ •ÏýĨ žÁÇ«ÃÛþà žÂýñͨʞÁÅ. •©ÃŸÁÏ•Â €œÁþÕà €¥Áé ¥ÄžÁ ••Á§Áï› ¥ÉÅžÁ¨¦êÏžÁþÁä ¬ÁÏ•ÁœÃ §Áƚà úʬÁÅ•Ìþà œÁþÁ ±Âìþ÷ ¨Í§ÉÏ™Í ¤Â•ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÃÛÏžÃ.
 13. 13. ¥ÁÆ™Í §ÍüÅ •ý•Ã ³Âϣà §É™ÃÝþà Š•ÁÑ™ÃþÊ •öÁíþÃÏúÃÏžÃ. ¡Ã¨ÃúÃþÁ ©ÉÏýþÊ ¡Á§Ã•ÉœÁÅà•ÁÅ©ÁúÂÖ™ÁœÁþÁÅ. €œÁþà •œÂëþÕà •Â§Á›Ï œÉ¨Å¬ÁÅ •Â£ýÃÛ ¨Í¨Í¡Á¨Ê þÁ©Áôí•ÁÅÏýÆ •ý¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛϞà €¥Áé. žÂžÂ¡Áô •ÁÏý ¬Ê¡Áô €œÁþÃä …§ÃÏúà œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ¥É¨Ãì•Â ¡Ëý ü§ÃÖÏžÃ.•Â¬Ê¡Áô €œÁþÃä œÁþÁ ¬Ááþ¨•Ê¬Ã žÌÏ•Á úÁÆ¡Áô¨Å úÁÆ™ÁþÃúÃÖ úéÁ§Ã•Í ³Â§Ã €œÁ™Á¨Â ©ÂýÕʬÊúÁƬÁÅàþÁä¡Áôå™ÁÅ ¦ÁŸÂ¨Â¡ÁÏ•Â úÁƬÃþÁýÅì €œÁþÕʬà úÁƬÃÏžÃ. €œÁþÁÅ •Á¤Â¨ÅþÁ œÁ¨ žÃÏúÃþʨ úÁÆ¡Áô¨Å úÁÆ™Á³Â•Â™ÁÅ. ˆ¥Á¦ÉÂê©÷. •ý •ÁþÂä €©Ê þÁúÂÖ¦Á  þÄ•ÁÅ €ÏžÃ þÁ©ÁôíœÁÆ.§É™ÃÝ œÊ¨Å •ÁÅýÃÛþÁ žÌÏ•Á¨Â•Â ˆ¥Ä ¥Á ÂýÂì™Á ¨ÊžÁÅ. ‡¡Áôå™ÁÆ œÉ•Á •É¨ÃúÊ ©Â™Ã©Ã, ©Á§Á¬Á•Â ‹™Ã ±ÍœÁÅÏýÊ ‡ÏžÁÅ•Í €þÁÅ•ÁÅþÂä. ‚žÁþÁä ¥Á Âý¬ÁÏ•ÁœÃ. úÁÆ¡Áô¨Å þ •ÁÅϙɨ ¥ÄžÁÅÏýÊ ‚Ï•Á •Â¦þ÷ •ÁþÁäÏ¨Í ˆÏ ¡Á™ÁÅžÄâ? •Â©Â¨þÊ •ÁþÁäÏ €þÊ ¥Á Âý ©ÁœÃà ¡Á¨Å•ÁÅœÁÆ €þÃÏžÃ. ‚Ï•Â •¥É ¥ÉÂ¥ÁÅ¨Í þÁ©Áôí ±Í¨ÊžÁÅ.§É™ÃÝ ‚¡Áôå™ÁÅ •Áƙ ˆ¥Ä ¥Á ÂýÂì™Á¨ÊžÁÅ •ÂþÄ œÁ¨ÉœÃà €¥Áé ¥ÁŎϨ͕à úÁƪ™ÁÅ. •¥É ¥Á Âý¨ÍìˆžÍ ªÊì«Á ŸÁíþÃÏúÃϞà €œÁþÕÃ. §ÉÏ™ÁÅ §ÍüŨ þÁÅ쪀 úÁƬÁÅàþÂä þÄ £ÂŸÁ. •Â©Â¨ÏýÊ ™Ë§É•÷Û •Â €™Á•ÌúÁÅÖ•Â. €ÏœÁ žÌÏ•ÁúÁÆ¡Áô¨ÉÏžÁÅ•ÁÅ €ÏýÆ þÁ©Âí¡Á•ÁÅϙ €œÁþÊä úÁƬÃÏžÃ.þͧɮÁì £ÉýÂÛ™ÁœÁþÁÅ. œÃ™ÁÅœÁÅÏžÁþÁÅ•ÁÅÏýÊ ‚¨Â ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅϞʥÃýÍ €§ÁãÏ •Â¨ÊžÁœÁþÕÃ. ¡Ë•Â‚¡ÁåýÕà •Áƙ ¡Ëý ¬Á§Ã úʬÁÅ•Í•ÁÅϙ €¨Â•Ê ©ÁžÃ¨Ê¬Ã „ÏžÃ.‚Ï•Â þÁ©ÁôíœÁÆþÊ, úÁÆ™Á£ÍœÊ ‡¡Áôå™ÁÆ •™ÁžÂþÃä €¨Â úÁƬÃþÁýÅì ¨Ê©Ê €ÏžÃ.œÁþÁ•ÁÅ œÉ¨Ã¦Á•ÁÅÏ™ÂþÊ €©ÁôþÁþÁäýÅì œÁ¨Â™ÃÏú™ÁœÁ™ÁÅ.þÁ©ÁíýÏ •¡Ê¬Ã •Â¬Ê¡Áô €œÁ™Ã ¥ÁŎϨ͕à ¬ÁÆýÕ úÁƬÃÏžÃ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ þÉ¥ÁéžÃ•Â ¡Á¨Ã•ÃÏžÃ, •Â©Â¨ÏýÊ ¥ÉÅœÁàÏ ©Ã¡Ãå úÁơóÂà. •ÂþÄ ‡©Á§Ã•Ä úÉ¡Áå•ÁÆ™ÁžÁÅ ¥Á§Ã. ˆ¥ÁÏý©÷? .³Âϣà §É™Ãâ •ÁÅϙɨŠ•ÁÅ£ •ÁÅ£ ¨Â™Â¦. ¥Á®Äì •ÁϕçɞÁÅâ¨Â œÁ¨Æ±Â™ÁÅ ¬Á§ÊþÁþÁäýÅì•Â. •¨¬Áê¥ÉÏžÁÅ•ÁÅ? ©É®Ãì œÁ¨Å¡Ê¬Ã §Â ±Í .€•ÁÑ™Á þÁÅ쪀 ¥Á Âý¨œÍ ¡ÉžÁâ•Â ¡Áþà ¨Ê•ÁÅÏ™ÂþÊ ¥Ã•ÁœÂžÂϜ úÁ•Á úÁ•Â ü§Ã•Ã±Í¦ÏžÃ.³Âϣà §É™ÃÝ ýÂëþ÷ð ¨Í ©ÁôþÁä ©Â™Ã¨Â ©É®Ãì œÁ¨Å¡Ê¬Ã •Á™É ¡ÉýÃÛ §Â©ÁýÏ, €¥Áé Š•ÁýÌ•ÁýÕ œÁþÁ
 14. 14. žÁŬÁÅà¨Å ©Ã¡Ãå ¡Á•ÁÑþÁ ¡Á™É¦ÁêýÏ, •¥ÉþÁ¨Â ©ÁÏýà ¡Ë þÁƨŠ±Í•Á¦þ ¨Ê•ÁÅϙ úÁƬÁÆà€œÁþÁÅ ©Ã¡Á§ÄœÁ¥ËþÁ „žÊë•ÂþÕà ¨ÍþÁÅ •Â©ÁýÏ, • „žÊë•ÁÏ¨Í ¥ÉÅÿÁ¥Á Âý¨þÄä ¡Á•ÁÑþÁ£ÉýÃÛ€¥Áéþà ©ÂýʬÁÅ•Í©ÁýÏ - ‚žÁϜ ü§Á•Á™ÂþÕà §ÉÏ™ÁÅ þåô¨•ÁþÂä ¡ÁýۨʞÁÅ. ¥Á§Í ‰žÁÅþåô¨Íì ©Â®ÃìžÁâ§Ã þÁ•Áä žÊöÁ¨Å • ¨Ã©ÃÏ•÷ §ÁÆÏ ¨ÍþÊ þ¡Á §ÂœÃ ²Íì§ÃÏ•÷ ¥ÄžÁ, •Í™Á•Áũʨ™ÁÅœÁÅþÁä €¥Á Âé þÂþÁä¨ ¡É®Ãì ²ÌýÍ ³Â¯Ã•Â ˆ•Á¥Á¦Á Âê¦. • ¥ÁŸÂêÿÁäÏ §ÉÏ™ÁÅþÁä§Á þÁÅÏ™Ãþ¨ŕÁÅþÁä§Á žÂ•Â ü§Ã¡ÃþÁ §Â¬Á •Äë™Á ¨Í •§ÁÅ þɨ¨Å•Â •¡Áô•ÁÅÏýÅþÁä œÂ±ÂþÁäϜ Š•Áѳ§Õ œÄ§ÁÅÖ•ÍýÂþÕ €þÁäýÅì ³Âϣà §É™ÃÝ þà ¥Á®Äì ¥Á®Äì „žÊë•Á ¡Á§Áúà ¥Á§Ä þ¨ŕÁÅ ³Â§ÁÅì©Ê¦ÏúÁÅ •ÁÅÏžÃ.€¥Áé•Ã, ³Âϣà §É™ÃÝ •Ã €¨Â ¥ÉÅžÁ¨ËþÁ €•Áë¥Á ¬ÁϣϟÁÏ §ÉÏ™ÁÅþÁä§Ê®Áì ¡Ë•Â ‡©Á§Ã•Ä€þÁÅ¥Á ÂþÁÏ ¨Ê•ÁÅϙ ³Â•ÃÏžÃ. §É™ÃÝœÍ €¢Ë§÷ ¥ÉÅžÁ¨¦Êê þÂýÕà •¥É•Ã ‚§Á©Ë ˆ™Í ¬ÁÏ©ÁœÁð§ÁÏþÁ™ÁŬÁÅàÏžÃ. ©Â®Áì €¢Ë§÷ ¥ÉÅžÁ¨¦Á Âê•Á •§ÁÅ þɨ¨•Ê þÂþÁä ‡¥Ã§Êý÷ð þÁÅϙà œÃ§Ã•Ã ©ÁúÊ֪™ÁÅ.©ÁúÃÖþÁ •ÌžÃâ §ÍüŨ•Ã •¦ÁþÁ ³ÌÏœÁ ‚¨Åì •ÁýÛ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. ‚Ïýà þçÂé›Ï¨Í £Â•Â¬ÁöÁ¦ÁÏ úɦÁêýÏ žÂí§Â ³Âϣà §É™ÃÝ •ÌžÃâ •Â¨Ï ¨ÍþÊ þÂþÁä žÁ•ÁÓ§Á ú¨ ¥ÁÏúà ¡Ê§ÁŬÁϱžÃÏú™ÁÅ. €œÁþÁÅ ¥Á  ‚ÏýÍì ‡ÏœÁ úÁþÁÅ©Áô•Â œÃ§Ã•Ãþ þÂþÁä €þÁÅ¥Á ÂþÃÏúʩ™ÁÅ •ÂžÁÅ.¡Ë•Â, •¦ÁþÃä £Å§Ã™Ä •ÌýÃÛÏúÁýÂþÕà ©Â®ÃìžÁâ§Ã €•ÁÑ - œÁ¥ÁÅé™ÁÅ ¡Ã¨Å¡Áô¨ ¥ÁŬÁÅ•ÁÅ ©ÁôÏ™ÁþÊ©ÁôϞÕÂ. žÂÏœÍ þÂþÁä œÃ§Ã•ÌúÂÖ•Á •Áƙ €¥Áé•Ã §É™ÃÝœÍ €¢Ë§÷ •ÌþÁ ³Â•ÃÏúÁýÏ ¡ÉžÁâ •Á«ÁÛϕ¨ʞÁÅ. •¦ÁþÁ ©ÁúÃÖþÁ •ÌœÁà¨Í §ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÆ™ÁÅ þɨ¨ ±ÂýÅ ©Ä®ÃìžÁâ§Ã žÌÏ•Á ¬Áϳ§ÁϜœÂѨÕÁÏ•Â þèÃúñͦþÂ, • œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ¥Á®Äì …¡ÁÏžÁÅ•ÁÅÏžÃ. ¡Á•Á¨Å •ÌœÁà•Â •Á™ÁÅœÁÅþÁä‚Ïýà žÁ•ÁÓ§Á þÂþÁä £ÃüÄ•Â ©ÁôÏýÊ ‚•ÁÑ™Á €žÃâÏýÍì €¥Áé, §É™ÃÝ •Á¡÷ úÁÅ¡÷ •Â œÁ¥Á •ÁŜÜħÁÅÖ•ÁÅþÊ ©Â®ÁÅì. €¨Â Š•Á ¡Á•ÁÑ þÂþÁäþà ‚ÏýÍì „ÏúÁÅ•ÌþÊ, §ÉÏ™ÁÅþÁä§Ê®Áì ±ÂýÅ žÃþ÷ •Í¬Ã¬ÁÛ§÷ - §Âœ÷ •Í £Ã¬Áà§÷ €þÁäýÅì §É™ÃÝœÍ žÌÏ•Á •Â¡Áô§ÁÏ úʬÃÏžÃ. ƒ ¨Í•Â ¥Á  ³ÌÏœÁ ‚ÏýÃþçÂé›Ï ¡Áõ§Ãà •Â©ÁýÏ, €ÏžÁŨ͕à •ÁÇÿÁ ¡Áë©ÊªÁÏ úʦÁýÏœÍ ‚ÏœÁ•ÁÅ ¥ÁÅÏžÁŨ ˆ•ÂÏœÁϞ̧Á•Á•Á ©Â®Áì €¢Ë§÷ ••Ã ±Í¦ÏžÃ. •Â•Á±ÍœÊ €œÁþÁÅ €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ €¥Á Âé þÂþÁä¨þáÁ¨•Á§ÃÏúÁýÂþÕà ‚ÏýÕà ©ÁúÃÖ ±ÍœÁÆ ©Áôϙʩ™ÁÅ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ³Âϣà §É™ÃÝ •Ã ¡É®Ãì •Â©ÁýÏ, •¡Ë •ÌþÂä®Áì•Ê €œÁþÁÅ …§Íì ¬ÃþÃ¥Á  öÁ¨÷ £ÃüÃþɬ÷ ©ÁžÃ¨Ê¬Ã ©Ê§Ê …§ÁÅ ©É®Ãì ±Í©ÁýÏœÍ €œÁþǛ¥Áé•Ã ¬ÁϣϟÁÏ ¡Áõ§Ãà•Â œÉ•Ã±Í¦ÏžÃ.•ÌœÃàÏýÍì•Ã ¥Á §•Á þ¨ŕÁÅ þɨ¨Å œÃ§Á•ÁÅÑÏ™ÂþÊ €¥Áé §ÉÏ™Í ³Â§Ã þɨ œÁ¡ÃåÏžÃ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁúÃþÁä•ÁÑ ¡ÁôýÛ™ÁÏ, žÂþà •¨þ ±Â¨þ úÁÆ™ÁýÏ, ƒ ¨Í•Â ¡ÉžÁâ•ÁÑ •Áƙ ©Á¦Á¬ÁÅ•Ã §Â©ÁýÏ,þÂþÁä •Áƙ ‡•ÁÅÑ©Á•Â ‚Ïýà ¡ÁýÅÛþÊ ©ÁôÏ™ÁýÏ, ©ÄýþÁäýà ¥ÁŸÁê¨Í €¥Áé•Ä ©Ê§Ê ©Â®ÁìœÍªÁÇϕ§Á ¬Áϣϟ¨ •ÁŧÃÏúà •¨ÍúÃÏúÊ ¬Á¥Á¦ÁÏ ‡¡Áôå™ÁÆ úÕÁѨʞÁÅ. €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ ‚œÁ§ÁŨ¥ÄžÁ•Ã ¥ÁþÁ¬ÁÅ ¨Â•ÃþÂ, ¡Ã¨ì¨Å ¡ÉžÁ⠩®Áì©ÁôœÁÅþÁä žÁÇ´ÂÛê €ýÅ©ÁÏýà ¬Áϣϟ¨Š‚Ï•Â •ÌþÁ³Â•ÃÏúÁýÏ ¡Áë¥Á žÁ•Á§ÁÏ €þà ¤Â©ÃÏúà ©ÉÏýþÊ ¥ÁþÁ¬ÁÅ ¥Á §ÁÅÖ•ÁÅþÊžÃ. •Â•Á±ÍœÊ •¥É ¥ÉÅžÁýçÁÏ•ÁÅ ¥ÉÅ•ÁÅ™ÁÅ ªÊ´ÂžÃë ¥Á ÂœÁëÏ úÃþÁä•ÁÑ ¡ÁôýÂÛ•Á ‰žÊ®Áì¨Í þ¨ŕ˞ÁÅ ³Â§ÁÅì €¥ÁéœÍ ¡Á™Á•Á¬ÁÅŽÏ ¡ÁÏúÁÅ•ÁÅþÂä™ÁÅ. €¡ÁåýÃ•Ê €œÁþÁÅ ¥Á  ˆ§Ã¦Á •à ¬Á§ÃѨ÷ ‚þ÷ð ¡É•ÁÛ§÷ •Â ¡Áë¥ÉÂý÷€¦Á Âê™ÁÅ. • ÿÍžÂ¨Í €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ ¥Á  …§ÌúÊÖ ©Â™ÁÅ. €¨Â ©ÁúÃÖþÁ¡Áôå™ÁÅ þÂþÁä …§Íì¨Ê•Á±ÍœÊ ‡¨Â œÉ¨Å¬ÁÅ•ÁÅþÊ©Â™Í ˆ¥É •ÂþÄ ©ÁúÃÖ ‚ÏýÍì ©Â¨Ã±Í¦Ê©Â™ÁÅ. €¥Áé•Ã ‚«ÁÛ¥ÁÅþÂä
 15. 15. ¨Ê•ÁÅþÂä €œÁ™Ã €ŸÃ•Â§ÂþÕà ¤Á¦Á¡Á™Ã ©Â™Ã•Ã ©Á®Áì¡Áå•ÃÏúÊžÃ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ €œÁþÁÅ ú¨ žÁƧÁϕ£žÃ¨Ä €¦ê ©É®Ãì ±Í©ÁýÏœÍ €¥Áé §ÁÏ•ÁŨŠ¡Áõ§Ãà•Â £Ïž÷ €¦±Í¦Á ¦. • œÁ§ÁÅ©ÂœÁ •ÌþÊä®Áì•ÃþÊþÁÅ ¡ÁôýÂÛþÁÅ.€¨Â œÁþÁ ‚§Á©Ë §ÉÏ™Í ˆý ¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛ žÂžÂ¡Áô ¥ÁÅ¡Ëå ˆ®ÌìúÊ֞•Â, ‡þåÞʮÁì•Ã ¡Ë•Â, €¥Áé(€§ÁÅ›, ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýĨ•ÁÅ œÁ¡Áå) ¥ÁÆ™Í •ÁÏýÕà œÉ¨Ã¦Á•ÁÅϙ §ÁÏ•ÁŨŠ³Â•ÃÏúÃÏžÃ. ‚¨ÂÏýçÁÿÁ³Âê¨Å ‡¨Â •Â±Â™ÁÅ•Í©Â¨Í •¥É ©ÉÏ•Áý ªÊ´ÂžÃë œÍ ¬ÁϣϟÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛþÁ •§ÁÅ þɨ¨ÍìþÊ••Á®ÃÏ¡Áô úʬÁÅ•ÁÅÏžÃ. ¥ÁÅŽêÏ•Â þ¨ŕÁÅ ©Ã«Á¦Á ¨Íì •¥É ú¨ ü•ÁëœÁà•Â ©ÁôϙʞÃ.¥ÉÅžÁýÞÃ, œÁþÁÅ ¬ÁϣϟÁÏ ¡ÉýÅÛ•Í£Í¦Ê ©Â™ÁÅ œÁ¥Á §ÁÿÁ³ÂêþÃä žÂúÁ•Á¨™Áþà §Áƚà úʬÁÅ•ÁÅþÕÂþÄ €ÏžÁŨ͕à žÃ•Á•Á±Í©ÁýÏ. ³Âϣà §É™ÃÝ, þ•ÊÏžÁë, ¡Áë³Âž÷ - ¥ÁÅ•ÁÅÓ§ÃþÄ €¨Â•Ê ‡Ï¡Ã•ÁúʬÁÅ•ÁÅÏžÃ.§Éϙ͞Ã, ¡Ãë¦ÁŨ žÁ•ÁÓ§Á•ÁÅ œÁþÁÅ ©É®Ãìþ ¨Ê•Á ©Â®Êì œÁþÁ žÁ•ÁÓ§Á•ÁÅ ©ÁúÃÖþÂ, ©Ä¨¦þÁÏœÁ ©Á§Á•ÁÆ¡Á§ÁŨ •ÁÏý ¡Á™Á•ÁÅϙ úÁƬÁÅ•Í©ÁýÏ. ³Âϣà §É™ÃÝ ‚ÏýÍì ¥ÁþÃ«Ê •Â©ÁýÏœÍ €œÁþÃœÍ §Â•Á±Í•Á¨ ¬Á¥Á¬Áê ¨ÊžÁÅ. þ•ÊÏžÁë, ¡Áë³Âž÷ ¨þÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ ‡¡Áôå™ÁÆ ¡Á•Áýà ¡Áõý ‚ÏýÕà §ÂþÃúÊ֞՞ÁÅ. ©Â®ÃìžÁâ§ÁÆ ‡¡Áôå™ÁÆ €§Á㠧œÃë ¡ÁþÉäÏ™ÁÅ žÂý•Ê, ©ÄŸÁŨÍì üþÁ ¬ÁÏú§ÁÏ ¨Ê•ÁÅÏ™ÂúÁƬÁÅ•ÁÅþà ©ÁúÊ֩®ÁÅì. €žÃ •Áƙ þʧÁÅ•Â ¥ÁÅÏžÁÅ •ÊýÅ ¨ÍþÁÅϙà •Â•ÁÅÏ™Â, ‚Ïýà ©ÉþÁÅ•Á¡ÁëÿÁ§Ä •Í™Á žÁÆ•Ã ©ÁúÊ֩®ÁÅì. ªÊ´ÂžÃë ©Ã«Á¦ÁÏ¨Í •Â©Á¨¬ÃþÁ ü•ÁëœÁà¨þÄä €œÁ™ÊœÄ¬ÁÅ•ÁÅþʩ™ÁÅ. ¡Ë•Â, €¥Áé €œÁ™Ãþà £Â£Â¦ •Â§ÁÆ €þà ¡Ã¨Å¬ÁÆà ‡©Á§Ã•Ä €þÁÅ¥Á ÂþÁϧ•ÁÅϙ úÁƬÁÅ•ÁÅþÊžÃ.¥Áƙ͞Ã, §ÁÏ•ÁÅ ¥ÉÅ•ÁÅ®Áì žÂí§Â œÁþɨÂÏýà §Í•Â¨Æ œÉúÁÅÖ•Í•ÁÅϙ ©ÁôÏ™ÁýÏ. §Í•Â¨Å§Â•ÁÅϙ úÁƬÁÅ•ÍýÂþÕÁþÃ, •ÁÏ™ÍÏ ¨Ê•ÁÅϙ ‡©Á§ÁÆ œÁþÁþà ‡•ÁÑýÂþÕà Š¡Áôå•ÁÅþʞà •ÂžÁÅ.³Âϣà §É™ÃÝ •Ã ¥Á ÂœÁë¥Ê €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ ƒ ©Ã«Á¦ÁÏ¨Í ¥ÃþÁöÁ¦Ï¡Áô ©ÁôϙʞÃ. €œÁ™Ã•Ã ©Ê§Ê ˆ•™ÁžÂþÃœÍþÁÆ œÌ™Á ¬ÁϣϟÁÏ ¨ÊžÁþà €¥Áé•Ã •ÁýÃÛ þÁ¥Áé•ÁÏ. žÂÏœÍ, œÁþÁ•Ã ¬Ê¢÷ ¡Ä§Ã¦Á™÷ ¨Í€¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ ³Âϣà §É™ÃÝ •Í§ÃœÊ •ÁÏ™ÍÏ ¨Ê•ÁÅϙ úʦÁþÃúÊÖžÃ. þ•ÊÏžÁë, ¡Áë³Âž÷ ¨œÍ €žÃ¨Ê•ÁÅϙ ‡¡Áôå™ÁÆ úʦÏúÁŕͨʞÁÅ. ªÊ´ÂžÃëþà €¦œÊ úÉ¡ÁåþÊ €•ÁѧÊìžÁÅ. •Â•Á±ÍœÊ ©Â®Áì œÌ¨Ã•Á¨¦•Á €þÁÅ•Í•ÁÅϙ ü§Á•ÁýÏœÍ • Š•ÁÑ ³Â§Ã ¥Á ÂœÁë¥É ªÊ´ÂžÃë•Ã €¥Áéþà •ÁÏ™ÍÏ ¨Ê•ÁÅϙ•ÁÅ¥Êé ¤Â•ÁêÏ •Á¨Ã•ÃÏžÃ.þ¨ŕ͞Ã, €þÃäýÕÁþÂä ¥ÁÅŽê¥ËþÁžÃ, ¡Ãë¦ÁÅ®Áì ©Á¨ì •Á™ÁÅ¡Áô §Â•ÁÅϙ úÁƬÁÅ•Í©ÁýÏ. €¥Áé ¡Ã.¦ÁÅ. ¬Ã. žÂ•Â úÁžÁÅ©Áô•ÁÅþà ©ÁôÏ™ÁýÏœÍ •¥É•Ã •Â³Íà •ÁƳÍà ¬Ëþ÷ð þ¨ə÷Ø ©ÁôÏžÃ. •Á™ÁÅ¡Áô§Â•ÁÅϙ ©ÁôÏ™ÁýÂþÕà ˆ¥ÊÏ ü•ÁëœÁà¨Å œÄ¬ÁÅ•Í©Â¨Í •¥É•Ã £Â•Â œÉ¨Å¬ÁÅ. œÁþÁ ¡Ãë¦ÁŨŕÁÏ™ÍϬ÷ ©Â™ÃþÂ, ¥Á§ÃÏœÁ ü•ÁëœÁà •Í¬Á¥Áþà •Á§Áè þç͟Á•Á ¥Á ÂœÁë¨Å •Áƙ€©Á¬Á§Á¥ËþÁ¡Áôå™Á¨Âì ©Â™ÊžÃ. ©Ä¨¦þÁÏœÁ ©Á§Á•ÁÆ ¬Ê¢÷ ¡Ä§Ã¦Á™÷ ¨Í ¥Á ÂœÁë¥Ê ¡Ãë¦ÁŨœÍ ¬É•÷ð ¨Í±Â¨ÌÓþÊžÃ.
 16. 16. Chapter 5• þÂýà ©Â®Áì ¬Á¥Á ©ʪÁÏ €þÁÅ•Í•ÁÅϙ þÂþÁä £ÃüÃþɬ÷ ±Â§ÁÛþÁ§÷ þ§¦Á›Âë©Áô €Ï•ÁŨ÷ ¥Á ‚ÏýÕà §Â©ÁýÏœÍ €§ÂãÏœÁ§ÁÏ•Â ¥ÁŕìÃÏžÃ. •¦ÁþÁ •ÊýÅ¨Í •ÁþÁ£™Á•ÂþÊ •ÏýĨϞÁ§ÁÆ Š•Áѳ§Õ ¨Êúà ˆžÍ ¡ÁþÁÅþÁäýÅì•Â ©É®Ãì±Í¦Á §ÁÅ. €¡Áôå™ÁÅ ©Â®Áìþà úÁƬÊà ¡Á•ÃÑÏý¦ÁþÁ•ÁþÁ£™Á•ÂþÊ •¥Á™Á žÁƧÁÏ œÁ¡Áôå•ÁÅþÊ ¡ÁœÃ©ÁëœÁ¨ËþÁ ¥ÁŸÁê œÁ§Á•ÁœÃ ¥ÁÿîÁ¨Âì•Á •ÁþáÃÏú§ʕÂþÄ Š•ÍÑ®Áì ©ÉþÁ•Á €þÁäþÃä §ÁÏ•ÁÅ •ÁŸÁ¨Å žÂúÁÅ•ÁÅþÁä £ü§ÁÅ §Á•Â¨ ¨Â•Â •ÁþáÃÏúÁ¨ÊžÁÅ.‚ÏœÁ•Ä • §ÍüÅ •ÁŧÁë •ÏýÄþà ¥Á ÂœÁëÏ ¥ÁÅÏžÁÅ þÁÅϙà úÁÆ™Á¨Ê•Á ±Í¦Á ÂþÁÅ. €¥Áé €¬Á¨Å§ÁÆ¡ÁÏ œÉ¨Å¬ÁÅ•ÁÅþÁä ´Â•÷ ¨Í •ÁŧÁë •ÏýÄ •ÁŧÃÏúÃþÁ •¨ÍúÁþÊ §Â¨ÊžÁÅ. •Â•Á±ÍœÊ, •¥É ¡Ê§ÁÅ¥Á ÂœÁëÏ œÉ¨Ã¬ÃÏžÃ. ©É®Áì™ÂþÕà §É™Ä €©ÁôœÁÅþÁä ¬Á¥Á¦ÁÏ¨Í €§ÁÅ› •ÏýÄ ÿÁ™Â©Ã™Ã•Â €¥ÁéœÍ ¬Á§Ê ¥Á§Ã. ‚ÏœÁ•ÁÆ €¬Á¨Å ¬ÁÏ•ÁœÃ ¥Á ÂýÂì™ÁŕͨʞÁÅ ¥ÁþÁÏ. §Ê¡Áô ¥ÁŸÂêÿÁäÏ •ÄœÁ ©ÁúÃÖ •©Ã©Á§Â¨þÄä ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅÏžÃ¨Ê €ÏžÃ. ‹ÿ÷. ƒ©Ã™Á •ÄœÂ? €ÏžÁÅ•Ê ‡•ÁÑ™Í úÁƬÃþÁýìþáÃÏúÃϞà €þÁÅ•ÁÅþÂäþÁÅ, ‚©ÁœÁ¨þÁÅÏ™ÃúÁƬÁÅàþÁä þÊþÁÅ. •ÄœÁþà ‚ÏœÁ•ÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ §ÉÏ™ÁÅ ¥ÁÆ™ÁÅ ³Â§ÁÅì úÁƬà ©ÁôþÂä. •¥É •ÁŧÃÏúÃú¨ ©Ãþà •Áƙ ©ÁôþÂä. • ©Ã©Á§Â¨Å œÁ§ÁÅ©ÂœÁ úɣŜÂ.•ÄœÁ ¡Ë•Ã ¨Ê¬ÁÆà €¥ÁéœÍ €ÏžÃ. §Ê¡Áô ¡ÁžÁ•ÌÏ™ÁÅ •ÁÏý¨•ÁÅ ¬Á§Ê •ÁžÂ •ÏýÄ ¥Ä•ÁÅ .€¥Áé ¬Á§Ê €þÁäýÅì•Â œÁ¨Æ¡ÃÏžÃ. €ÏœÁýÃœÍ ©Â®ÁÅò ©É®Ãì ±Í¦Á §ÁÅ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ §ÍüÅ ©Â®ÃìžÁâ§Áƈ¥Ã ¥Á ÂýÂì™Áŕͣ͜ÁÅþÂä§Í þ•ÁÅ €§ÁãÏ •Â¨ÊžÁÅ. £ÿÁŪ ˆžÁþÂä ´Â¡ÃÏ•÷ ýÃë¡÷ •ÁŧÃÏúà ±Âìþ÷úʬÁÅàþÂä§Ê¥ÉÂ. þÊþÁÅ žÂþà •ÁŧÃÏúà ¡ÉžÁâ•Â •¨ÍúÃÏúÁ¨ÊžÁÅ. •Â•Á±ÍœÊ þÁþÁÅä ¡Áüè÷ úʬÃþÁ©Ã«Á¦ÁÏ ¥Á§Ì•Áýà ©ÁôÏžÃ. ©Â®Áì ¥Á Âý¨ ¡Áë•Â§ÁÏ ¥ÁÅ¡Ëå ˆ®Áì þÁÅ쪀 €¥Áé §ÁÏ•ÁÅ ¤Â•ÍœÂ¨Å•Ê©Á¨Ï €§ÁÅ› €ÏýÄ•Ã, ¬ÁÅüÂœÁ •ÏýÄ•Ã ¥Á ÂœÁë¥Ê œÉ¨Å¬ÁÅ. ¥Á§Ã • ¬ÁÏ•ÁœÁŨþÄä €ÏœÁ©Ã©Á§ÁÏ•Â •ÄœÁ•Ã ‡ÏžÁÅ•ÁÅ úÉ¡ÃåþÁýÅì? úÁƬÁÅàÏýÊ •ÄœÁ œÍ €¥Áé•Ã • §ÍüÊ ¡Á§ÃúÁ¦ÁÏ€¦þÁýÅìÏžÃ. €ÏœÁ •ÌœÂà©Ã™Á•Ã ‚ýÅ©ÁÏýà ©Ã«Á¦Á ¨ŠúÉ¡Áå™ÁÏ ‡ÏœÁ ¡Áë¥Á žÁÏ? ‡ÏœÁ•¨ÍúÃÏúÃþ þ• ©Ã«Á¦ÁÏ €§ÁãÏ •Â¨ÊžÁÅ. ‚•Á žÂþà •ÁŧÃÏúà •¨ÍúÃÏúÁýÏ ¥Á ÂþʬÃ, œÁ§ÁÅ©ÂœÁ§ÍüÅ •ÄœÁ ©ÁúÊÖ ¬Á¥Á¦Á ÂþÕà ‚ÏýÍìþÊ ©Áôϙà ©Â®Áì ¥Á Âý¨Å §ÁÿÁ¬ÁêÏ •Â ©Ãþ¨þà ™Ã¬Ë™÷úʬÁÅ•ÁÅþÂäþÁÅ. ©Â®Áì ¬ÁϤ«Á› ©ÃÏýÊ €¥Áé úÄ•Áýà üÄ©ÃœÁÏ •ÁŧÃÏúà ¥Á§ÃþÃä ©Ã©Á§Â¨ÅœÉ¨Å³Âà¦Áþà þ þÁ¥Áé•ÁÏ.• ³Â¦ÁÏœÁëÏ €¥Áé ¡É§ÁýÍì ¥ÉÅ•ÁѨ•ÁÅ ±ÂžÁŨŠúʬÁÅàÏýÊ þÊþÁÅ ©Á³Â§Â¨Í •ÁƧÁÅÖþÃúÁžÁÅ©ÁôœÁÅþÁäýÅì•Â þÁýìÁÆà •¥É•Ê¬Ê žÌÏ•Á úÁÆ¡Áô¨Å úÁÆ™Á ³Â•ÂþÁÅ. €•ÁÑ™Â¥É ¥É•®Áì ¥ÄžÁ•ÁƧÁÅÖþà ¥ÁÅÏžÁÅ•ÁÅ ©ÁÏ•Ã úÃþÁä •ÁÅþÁ¡ÁÏœÍ ¥ÁýÃÛþà ¡É•Á¨Ã¬ÁÅàÏžÃ. ¥ÁŸÁê ¥ÁŸÁê¨Í ¥ÁÅŽ¥ÄéžÁ•ÁÅ¡Á™ÁÅœÁÅþÁä ¥ÁÅÏ•ÁŧÁŨþà ‡™Á¥Á úÊœÍà ©ÉþÁ•ÁÅÑ þÉ™ÁÅœÁÆ, €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ þÁÅžÁÅýà ¥ÄžÃ úçÁÅúÉ¥Áýþà ¡Ëý •ÌÏ•ÁÅœÍ ¬ÁŜ§ÁÏ•Â €žÁÅâ•ÁÅÏýÆ •¥É ¡Áþà úʬÁÅàÏýÊ, • žÁǪÁêÏ €ÏœÁ•ÁÅ
 17. 17. ¥ÁÅÏžÉþÃä ³Â§Íì úÁƬÃþÁžÊ €¦þ þ •Á®Áì•Ã¡Áôå™ÁÅ •ÌœÁà•Â •ÁþáÃÏúÁ ³Â•ÃÏžÃ. ‚¡Áôå™ÁÅ •¥É¨ÍþÊþÁÅ þ •ÁþÁä œÁ¨Ãìþà •Â•Á Š•Á ªÁÇϕ§Á žÊ©ÁœÁþà úÁƬÁÅàþÂäþÁÅ. ‚¡Áåýà žÂ•Â •Á¥ÁþÃÏúÁ ¨ÊžÁÅ •ÂþÄ €¥Áé ƒ ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í •Áƙ ú¨ ¬É•Äð•Â ©ÁôÏžÊ €þÁÅ•ÁÅþÂäþÂ¨Í þÊþÊ. €žÃ þÃü¥Ê. •¥É•Á¡Áôå™ÁÅ ¦Á Â¤Ë §ÉϙʮÁÅì. •ÂþÄ œÁþÁ ©Á¦Á¬ÁÅ•ÁþÂä •§Ê™Ê®ÁÅì úÃþÁäžÃ¨Â•Â •ÁþáìÁÅàÏžÃ. úÄ•ÁÆ úÃϜ ¨Êþà ¬Áϳ§ÁÏ •Â©ÁýÏ œÍ ¥ÁÅŽÏ ¨Í ¡ÉžÁâ•Â ¥ÁÅ™ÁœÁ¨Å•Áƙ §Â¨ÊžÁÅ. ‚ÏýÍì ¡Áþà ¥Áþëà ¨Ê•ÁÅϙ €þÄä ¬Áí¦ÁÏ•Â úʬÁÅ•ÁÅþÊ €¨©ÂýÅ ©Á¨ìþËœÊ •ÂþÃ,©Ä¨¦þÁ¡Áôå™Á¨Âì œÍý ¡Áþà úʦÁýÏ, þÄ®Áì £•ÉýÅì ¥É¦ÁýÏ ¨ÂÏýà €¨©Âýì ©Á¨ìþËœÊ •ÂþÃ,¦Á ¤Á¦ÉÂê ¡Á™Ã¨Í •Áƙ •¥É ©ÁÏýÍì ¥Á§Ä ‡•ÁÅÑ©Á •Ì©Áôí úʧÁ¨ÊžÁÅ. ¥ÉÅœÁà¥ÄéžÁ, ¥Á§Ä ±ÂœÃ•Ê®Áì¡Á™ÁÅúÁÅ ¡Ã¨ì ¨Â•Â •Â•Á ±Í¦þ ú¨ ¥ÁϞà œÁþÁ ©Á¦Á¬ÁÅ •™Á©Â®ÁÅì €¬ÁƦÁ ¡Á™Ê ¬ÁÛë•ÁÖ§÷ •¥É³ÌÏœÁÏ. ¡ÁúÁÖþà ¥Êþà §ÁÏ•ÁÅ, ¡ÉžÁâ ¡ÉžÁâ •Á®ÁÅì, ©Âýà •ÃÏžÁÅ•Â •ÌþÁžÊ¨ÃþÁ €ÏžÁ¥ËþÁ þ¬ÕÁ, ••ÃÏžÁÅ•Â œÄ§ÃÖ žÃžÃâþÁýÅìÏ™Ê €ŸÁ§Â¨Å - ‚žÄ •¥É ¥ÁŎ§Á©ÃÏžÁÏ. ¥ÁÅŽêÏ•Â •¥É ¡ÉžÁ©Áô¨Å¡ÉžÁâ©Ã•Â, •ÌžÃâ•Â £Â¨Ä©Áô™÷ þÁýà €¥Ä´Â ¡Áýʨ÷ ¡ÉžÂ¨þÁÅ œÁ¨¡Ã¬ÁÆà, úÁÆ™Á•ÂþÊüŧÁÅë•Í©Â¨þáÃÏúʨ „Ïý¦. •Á›œÁ¨¡Ë €•ÁÑ™Á•Áљ þɧìÃþÁ ©ÉÏýÅë•Á¨Å ¥Á ÂœÁë¥Ê •¥É©Á¦Á¬ÁÅþà £¦Áý ¡É™ÁœÂ¦. ©ÂýÕà §Áϕʬà •Á©Á§÷ úʬÊà •¥É ©Á¦Á¬ÉÏœÍ úÉ¡ÁåýÏ •ÌœÁà ©Â®Áì•Ã•Á«ÁÛ¥Ê.•¥É ‡œÁÅà ¡Á¨Âì¨Å •Áƙ œÁ•ÁÅÑ©ËþÁ©Ê¥Ä •Â©Áô. • ¬Ááþ¨ ¤Â§Ä œÁþÁÏ ‚ÏœÁ•ÁÅ ¥ÁÅÏžÊ úɱÂå•ÁžÂ. • ³Â¦ÁÏœÁëÏ ‡©Á§ÁÆ •Á¥ÁþÃÏúÁ•ÁÅϙ „œÃ•ÃþÁ £ýÛ¨ «É¨÷æ ¨ÍþÁÅϙà •¥É £Âë¬Á§ÄœÄ¬ÁÅ•ÁÅþà žÂþà ¬ËüÅ úÁƬà ©Â©÷ €þÁÅ•ÁÅþÂäþÁÅ. 40 DD €þà ©ÁôϞà žÂþà ¥ÄžÁ. •Â•Á±ÍœÊ •¬ËüÅ úÁƬà ¥Á§Ä •¬ÁÖ§Áê±Í¨ÊžÁÅ. þÁ¨¤Á¦Êê®Áì ¡Ë£™ÁÝ •ÏýĨ¨Í ú¨ ¥ÁϞÕà ¬Ááþ¨Š•¥Á ÂœÁëÏ „Ïý¦. €ÏžÁÅ¨Í ¡ÉžÁâ •Ì¡Êå¥Ä ¨ÊžÁÅ. €¥Áé ¬Ááþ¨ ©Ã«Á¦ÁÏ¨Í ¬ËüÅ •ÁþÂä ±ÌÏ•ÁϬÁ™Á¨þà ©Âýà ••Â§ÁÏ ©Á¨ì ©ÁúÃÖþÁ ••Á§Áï› ‡•ÁÅÑ©Á. ‚•Á •¥É €ÏžÂ¨þÃäýÍì•Ä •ÌýÌÛúÃÖþÁýÅì•Â•ÁþáÃÏúʞà • ‡œËàþÁ ü•ÁþÁ ¤Â•ÁÏ. ¡ÉžÁâ•Â ±ÌýÛ §Â•Á ±Í©ÁýÏ, þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥Á§Ä €ÏœÁ ¬ÁþÁä•Â•Â•Á ±Í¦þ ¥Á§Ä ¨Â©Áô•Â •Áƙ ¨Ê•Á±Ì©ÁýÏœÍ €žÃ •¥É ¬ÄýÅþà ¥Á§ÃÏœÁ ‡¨Ã©Êý÷ úʬÃÏžÃ.‚ÏœÁ•ÁÅ ¥ÁÅÏžÁÅ €ÏœÁ•Â ¡ÁýÃÛÏúÁŕͨʞÁÅ •ÂþÄ ‚¡Áôå™ÁÅ •ÁŧÁÅà•Ì¬ÁÅàÏžÃ, §Í™÷ ¥ÄžÁ ‡žÁŧËþÁ¥Á•Â®ÁÅì •¥Éþà žÂýʬà ©É®Âì•Á ˆžÍ ©ÁÏ•ÁœÍ ©ÉþÁ•ÃÑ œÃ§Ã•Ã úÁÆ™ÁýÏ. €ÏœÁ ¡ÉžÁâ ±ÌϞÕËþÁ¬ÄýÅ •Ê¬Ã ¥Á•Â™É©Á™ÁþÂä žÌÏ•Á úÁÆ¡Áô¨Å úÁÆ™Á•ÁÅϙ ‡¨Â ©ÁôÏ™Á•Á¨™ÁÅ?¥ÉÅœÁà¥ÄéžÁ, • ³Â¦ÁÏœÁëÏ €¥Áé ˆ ¡Áþà úʬÁÅàþÂä þ úÁÆ¡Áô¨Å •¥É ¥ÄžÁþÊ „þÂä¦. •¥É¬ÁÅÏžÁ§Á¥ËþÁ ¥ÁÅŽÏ, ‡œËàþÁ •ÁÅϙɨÅ, œÁþÁÅ þÁ™ÁŬÁÅàÏýÊ ©Á¦Á Âê§ÁÏ•Â •ÁžÃ¨Ê • £¨Ã¬ÃþÁ¡Ã§ÁÅžÁŨŠ- ‚©ÁþÄä úÁƬÁÅàÏýÊ ‡ÏœÁ •ÁÏýÍë¨÷ úʬÁÅ•ÁÅϞ¥ÁþÁÅ•ÁÅþÂä ©Ä¨Å•Â¨ÊžÁÅ. •¥ÉþÃúÁƬÃþÁ¡Áôå™Á¨Âì þ €Ï•ÁÏ ¡Á§Ã¥Á Â›Ï ¡É§Ã•ÊžÃ. •ÁÅÏ™É¨Í ¥ÁÏý¨ÂÏýà ˆžÍ œÄ¦Áþà £ÂŸÁ•Á¨Ã•ÊžÃ. ¥ÉÅžÁýà ³Â§Ã•Â • ©ÃŸÁÏ•Â €¥Áé ¡Ë þ•ÁÅ •Â¥Á •Í§Ã•Á¨Å •Á¨Ã•Â¦.
 18. 18. Chapter 6• §ÂœÃë ‡ÏœÁ ¡Áë¦ÁœÃäÏúÃþ þÞÁë ¡ÁýۨʞÁÅ þ•ÁÅ. ³ÂŸÂ§Á›Ï•Â ™ÃþÁä§÷ €¦Á Âê•Á •Â¬Ê¡Áô ýÃ. ©Ã.úÁƬà þ ¬ÁÛ™Ä §ÁÆÏ •É®Ãì±ÍœÂþÁÅ. •Â¬Ê¡Áô úÁžÁÅ©Áô•ÁÅþà œÁ§ÁÅ©ÂœÁ €•ÁÑ™Ê þÞÁë ±ÍœÂþÁÅ.þ¨ŕ˞ÁÅ þɨ¨Å•Â ¡Á™ÁÅ•Í£Í¦Ê ¥ÁÅÏžÁÅ Š•Áýà §ÉÏ™ÁÅ ³Â§ÁÅì ¥Á ¬ÁÛ§Êçý÷ úʬÁÅ•Í©ÁýÏ•ÁÏ¡Á¨ð§Ä €¦êÏžÃ. ‡•ÁÅÑ©Á•Â ˆ ÿħͦþ÷ £Ì¥ÁéþÍ úÁƬÁÆà, • ¡Ã¨ìþà þÊþÁÅ ©Ê¬ÁÅàþÁäýÅì…ÿÃÏúÁÅ•ÁÅÏýÆ •ÌýÅÛ•ÁÅÏýÂþÁÅ. ƒ ¥ÁŸÁê •ÌœÁà•Â €¥Áé ¬ÊäÿÃœÁŧ®Áì¨Í ‡©Á§Í Š•Á •ÏýÄ þéʬÁÅàþÁýÅì œÁ¨úÁÅ•ÁÅþà •ÌýÅÛ •ÍýÏ •Áƙ €¨©Âý¦êÏžÃ. €ýÅ ©ÁÏýÞÃ, • §ÂœÃë ‡ÏœÁ©ÁžÁâþÁÅ•ÁÅþÂä ¥Á ¬ÁÛ§Êçý÷ úʬÁÅ•ÁÅþÊý¡Áôå™ÁÅ •Á®ÁÅì ¥ÁƬÁÅ•Í•ÂþÊ €¥Áé ¤Â§Ä ¬Ááþ¨Æ, •¥É€ÏžÁ¥ËþÁ ¥ÁÅŽ¥Ê •ÁŧÁÅà•ÁÅ §Â³Â•Â¦. ©ÁžÁÅâ§Â. ‚žÃ œÁ¡Áôå. •¥É ‡¨ÂÏýÞÁ¦þ þÄ •ÁþÁä œÁ¨Ãì.•¥Éþà •ÁŧÃÏúà €¨Â •¨ÍúÃÏúÁ•ÁÆ™ÁžÁÅ €þà þ•ÁÅ þÊþÁÅ ‡ÏœÁ þÁúÁÖüÉ¡Áôå•ÁÅþÂä ¡Áë¦ÉÂüþÁϨʕÁÅϙ ±Í¦ÏžÃ. •Á®ÁÅì ¥ÁƬÁÅ•ÁÅÏýÊ ú¨Å, €¥Áé þÁ•ÁäÏ•Â ‡©Á§Ã •Î•Ã¨Ã ¨ÍþÍ þÁ¨Ã•Ã ±Í¦ÊžÁǪÁêÏ •ÁþáÃÏúÊžÃ. • žÁǪÂêþÃä •Á®Áì ¥ÁÅÏžÁÅ þÁÅϙà úɧáʦÁ ¨þà ¡Áë¦ÁœÃäÏúÊ •ÌžÄ⠂ϕ¡ÃúÃÖ •¨ÍúÁþÁ¨Å §Â³Â•Â¦. ¥Á  ‚ÏýÕà §É•ÁÅꨧ÷ •Â ©ÁúÃÖ ±Í¦Ê €Ï•ÁŨ÷ð €ÏžÁ§ÃœÍþÁÆ •¥É§ÁœÃ úʬÁÅàþÁäýÆì, •ÁŧÍë®ÁìœÍ •Âê§ÁϬ÷ •™ÁÅœÁÆ ¡Ëý ü§ÃÖ ©Â®Áìþà §ÉúÁÖ•Ì™ÁÅœÁÅþÁäýÆì, €¡ÁåýÃ¥Á  …§Ã ¬Á£÷ ‚þÉðå•ÁÛ§÷ œÍ ±Í¨Ä¬÷ ¬ÊÛ«Áþ÷ ¨ÍþÊ •ÁÅ¥ÃéÏúÁÅ •ÁÅÏýÅþÁäýÆì, ‚¨Â §Á•Á §Á•Â¨žÁǪÂê¨Å þ •Á®Áì ¥ÁÅÏžÁÅ•Ã ©ÁúÃÖ ±ÍœÁÅϙʩÃ.• …ÿÁ¨œÍ þ €Ï•ÁÏ •Á™Äݨ £Ã•ÁŬÁÅ•ÁÅþÃ, ŠÏýÍìþÁÅϙà ¬É•Á¨Å §Â³Â•Â¦. §ÉÏ™ÁÅ •ÁÏý¨¡Ë•Â•¥Éþà þ •¨ÍúÁþÁ¨ÍìþÁÅϙà úɧáʦÁ ¨þà ©Ã¢Á¨ ¦ÁœÁäÏ úʬà •Ž§Á•ÁÅ ¨Â¤ÁÏ ¨Ê•Á ©ÁžÃ¨ÊªÂ.úéÁ§Á•ÁÅ, ±ÍþÄ. €¨Â•Ê …ÿÃÏúÁÅ•ÁÅÏžÂÏ. €¥Áé þÂœÍ ¡Á™ÁÅ•ÁÅþÁäýÅì €þÁÅ•ÁÅÏýÊ œÁ¡Áôå •ÂþÄ,©Ê§Ê ‡©Á§ÃœÍþÍ ¡Á™ÁÅ•ÁÅþÁäýÅì•Â €þÁÅ•ÁÅÏýÊ œÁ¡Êå¥ÁÅÏžÃ? Š•Á¡Áôå™ÁÅ •¥É úʬÃþÁ ¡ÁþÊ•Â €žÃ.•¥É úʦÁ•Â ¨ÊþÞÃ, þÊþÁ¨Â …ÿÃÏúÁÅ•ÁÅÏýÊ œÁ¡Á妱͜ÁÅÏžÂ? €þÁÅ•ÁÅþÃ, • ¡Áë¦ÁœÂäþÃä ¡Áõ§Ãà•Â©Ã§Á¥ÃÏúÂ. ¡Ë•Â, Š•Á ³Â§Ã •¥ÉþÁ¨Â•Ê …ÿìÁÆà ¥Á ¬ÁÛ§Êçý÷ úʬÁÅ•ÁÅÏýÊ ±Í¨Â? •ÌœÁà ¥ÉÂüŨͥÉÅžÁýà ³Â§Ã £Â•Â €þáÃÏúÃþÂ, œÁ§ÁÅ©ÂœÁ þÂ•Ê €žÃ þÁúÁÖ•Á ¥Á ÂþʳÂàþʥɠ€þà •Áƙ€þÁÅ•ÁÅþÂ䀨 €þÁÅ•ÁÅþÂä•Á •§ÂÓüÏ •Á¨•Á™ÂþÕà þ•ÁÅ ‡•ÁÅÑ©Á ¬Ê¡Áô ¡ÁýۨʞÁÅ. €¥Áéþà ¥Á  ©Áõ§Ã ¬Á£÷‚þ÷ð ¡É•ÁÛ§÷ £ÆœÁŨŠœÃ™ÁÅœÁÆ €þÁŤÁ©Ã¬ÁÅàþÁäýÆì, •¥É •Áƙ €œÁþÃœÍ ±ÍýÄ ¡Á™Ã £ÆœÁŨťÁ ÂýÂì™ÁÅœÁÆ ©Ê¦ÏúÁÅ•ÁÅÏýÅþÁäýÆì ²ÂêÏý¬Ëü÷ úʬÁÅ•ÁÅÏýÆ þÂ¨Å•Ê þåô¨Íì ¥ÁŸÂêÿÁäÏþÁÅϙà €¡Áåýà žÂ•Â •¡Áô•ÁÅþÁä ©Ê™Ã žÃÏúʬÁÅ•ÁÅþÂäþÁÅ.•ªÁÖ§Áê •Á§ÁÏ•Â, ©Ê™Ã žÃ•Ã±Í¦Á •Á •Áƙ þÊþÁÅ úʬÃþÁ ¡Áþà œÁ¡ÁåþáÃÏúÁ ¨ÊžÁÅ. ¡Ë•Â, žÂþÕÁŧÃÏúà •¨ÍúìÁÅàÏýÊ, ‰žÊ þåô¨Íì ¥Á®Äì þ €Ï•ÁÏ •ÁýÃÛ ¡Á™ÃÏžÃ. • §ÂœÃë €¥ÁéþÁ¨Â þ•ÁŜɨìÃþÁ ¥Á•Â®ÁìÏžÁ§Ã •ÃϞ ¡ÁÏ™Á£É™ÁÅœÁÆ ¥Á®Äì ¥Á®Äì ÿÁ¬Áà ¡Áë¦É•ÁÏ úʬÁÅ•ÁÅþÂäþÁÅ. •ÁŧÁÅàœÉ¨Ã¦Áþà ©Â®Éì©Á§Í •¥Éþà ¥ÁÆ•ÁÅ¥Áé™Ã•Â §Ê¡÷ úʬÁÅàþÁäýÅì•Â Š•Á ³Â§Ã, •¥É ©ÊªÁê•Â ¥Á §ÙÁ£Åç œÄ¬ÁÅ•ÁÅþà ¥Á§Ä ©ÃýŨœÍ •ÁÅ¥ÃéÏúÁÅ•ÁÅÏýÅþÁäýÅì•Â Š•Á ³Â§Ã, ©Áê¤Ãú§ÁÏ •Ê¬ÁÅ¨Í €§É¬÷Û
 19. 19. úʬà ¨Â•Á¡÷ ¨Í ©Ê¬Ã ¬ÊÛ«ÁþÍì ±Í¨Ä¬ÁŨϞÁ§ÁÆ •¥Éþà Š•Á§Ã œÁ§ÁÅ©ÂœÁ Š•Á§ÁÅ úɧÁŬÁÅàþÁäýÅì•ÂŠ•Á ³Â§Ã, •¥É €þÁä¦Á Âê €þà ¡Ã¨ÃúÊ ‡žÁŧÃÏýà §Â©Áô •Â§ÃœÍ §Â¬Á ¨Ä¨¨Å ü§ÁÅ¡ÁôœÁÅþÁäýÅì•ÂŠ•Á ³Â§Ã - ‚¨Â §Á•Á §Á•Â¨Å•Â …ÿÃÏúÁÅ•ÁÅÏýÆ ¥ÉÅœÁà¥ÄéžÁ ¡ÁþÉäÏ™ÁÅ ³Â§ÁÅì ¥Á ¬ÁÛ§Êçý÷úʬÁÅ•ÁÅþÂä. •ÌýÅÛ•ÌþÃ, •ÌýÅÛ•Ìþà €¨¬Ã ±Í¦þÁ ¡Áô§ÁÅ´ÂÏ•ÁÏ ©Ã¡Á§ÄœÁÏ•Â þÌ¡Ãå¡É™ÁÅœÁÅÏ™Á•Â, úéÁ§Á•ÁÅ œÉ¨ì ©Â§ÁÅ •Á Â¥ÁÅþÁ þ¨ŕÁÅþÁä§Á•Ã þÞÁë ±Í¦Á ÂþÁÅ.(‚Ï•Â „ÏžÃ)

×