O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

бизнис софтвер и стратегиски менаџмент

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

бизнис софтвер и стратегиски менаџмент

 1. 1. Студент: Васка Чобановабр. на индекс: 4712
 2. 2. Впвед Еволуција на компјутерите и бизнис софтверот  1950 - менаџмент информациони системи (MIS)  1960 - системи за подршка на одлучувањето (DSS)  1970 - компјутерско базирани информациони системи (CBIS)  1980- информационите системи на извршните менаџери (EIS)
 3. 3. Барири за ERP успех Барањата на тековниот менаџмент Решавање на процеси Справување со новите извештаи Менаџирање со поврзувањето Справување со закрпи, поправки и надградби Справување со обем Помагање на корисниците Одржување на перформансите Обезбедување на сигурност Натпревар за внимание од ИТ департманот
 4. 4. ERP какп алатка за стратегискименаџмент: 6 евплутивни фази Фаза 1: Примена на новите ERP системи за процесирање на основни трансакции Фаза 2: Дали се поврзани сите системи за процесирање на трансакции? Фаза 3: Има ли поврзана функционалност помеѓу компаниите во синџирот за набавка?
 5. 5. ERP какп алатка за стратегискименаџмент: 6 евплутивни фази Фаза 4: Ги имате ли ставено сите податоци за трансакциите во складиштето на податоци? Фаза 5: Проширување на складиштата на податоци да вклучуваат нетрансакциони информации Фаза 6: Употреба на складишта за податоци за стратегиски менаџмент
 6. 6. Дпбиваое ппдпбри резултати пдERP системите Зголемен приход 12 Помалку физички ресурси и подобрена логистика 21 Подобрен менаџмент на инвентарот и средствата 22 Намалување на циклусот 25 Намалување на бројот на вработени 26 Побрзи и поточни трансакции 29 Лесно проширување, раст и зголемена флексибилност 32 Подобрена услуга 32 Подобрен финансиски менаџмент 42 Подобро менаџерско донесување на одлуки 50 0 10 20 30 40 50 60
 7. 7. Дпбиваое ппдпбри резултати пдERP системите Зголемен приход 36 Намалување на бројот на вработени 40 Подобрена услуга 47 Намалување на циклусот 53 Помалку физички ресурси и подобрена логистика 54 Лесно проширување, раст и зголемена флексибилност 55 Подобрен менаџмент на инвентарот и средствата 60 Подобро менаџерско донесување на одлуки 63 Побрзи и поточни трансакции 69 Подобрен финансиски менаџмент 70 0 20 40 60 80
 8. 8. Водење на вредноста на ERP Интегрирање Оптимизирање Информирање
 9. 9. Менаџерски прашаоа вп врскасп ERP системите и креираоетпна кпнкурентска преднпст
 10. 10. Стратегиски менаџмент и бизнисспфтвер за МСП Како ERP може да се користи стратегиски Отстранување на неефикасните поранешни системи Повисоки степени на автоматизација
 11. 11. Sap strategic enterprise management  Бизнис планирање и симулација.  Бизнис консолидација.  Собирање на бизнис информации.  Надзор на перформансите на компанијата.  Менаџмент на односите со стеикхолдерите.
 12. 12. Заклучпк Вистинската вредност не е во ERP системот сам по себе, туку во начинот на кој менаџерите го користат За максимизирањето на вредност од ERP системите важно е да се користи интегрирање, оптимизирање и информирање. Бизнис менаџмент софтверот не може да го замени стратегискиот менаџмент

×