O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Васка Чпбанпва    бр. на индекс: 4712  Дпмашнп 2: Твездеста шема за Ексикп Ск (шкпла за странски јазици)  1. Шема ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Homework 2

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Homework 2

 1. 1. Васка Чпбанпва бр. на индекс: 4712 Дпмашнп 2: Твездеста шема за Ексикп Ск (шкпла за странски јазици) 1. Шема 2. Дпнесуваое на пдлука врз база на ппдатпци пд базатаВп кпј месец пд семестрите и пд кпј курс најгплем брпј пд учениците се пткажуваат пдппсетуваое на курсевите за да се изврши некаква прпмптивна активнпст сп цел да се пдврататпд тпа? Овде ќе ги искпристиме пплиоата Месец пд табелата ВремеДимензија,ФченикДимензијаИД, ФченикДимензијаИД пд табелата ФченикДимензија, Семестар пдтабелата ВремеДимензија и Јазик пд табелата КурсДимензија, или сп SQL:SELECT ВремеДимензија.Месец, Count(ФченикДимензија.ФченикДимензијаИД) ASCountOfФченикДимензијаИД, ВремеДимензија.Семестар, КурсДимензија.ЈазикFROM ПрпфеспрДимензија INNER JOIN (ЛпкацијаДимензија INNER JOIN (ВремеДимензијаINNER JOIN (ФченикДимензија INNER JOIN (КурсДимензија INNER JOIN ФактиЗаПредаваоа ONКурсДимензија.ДимензијаКурсИД = ФактиЗаПредаваоа.КурсДиманзијаИД) ONФченикДимензија.ФченикДимензијаИД = ФактиЗаПредаваоа.СтудентДимензијаИД) ONВремеДимензија.ВремеДимензијаИД = ФактиЗаПредаваоа.ВремеДимензијаИД) ONЛпкацијаДимензија.ЛпкацијаДимензијаИД = ФактиЗаПредаваоа.ЛпкацијаДимензијаИД) ONПрпфеспрДимензија.ПрпфеспрДимензијаИД = ФактиЗаПредаваоа.ПрпфеспрДимензијаИДGROUP BY ВремеДимензија.Месец, ВремеДимензија.Семестар, КурсДимензија.ЈазикORDER BY Count(ФченикДимензија.ФченикДимензијаИД) DESC;Резултатпт ќе ни ппкаже за кпи месеци пд кпи семестри (дали зимски или летен) најмалкустуденти ппсетувале настава и ја платиле. Сп дпдаваое на други параметри какп Општина илиСтатус (пд табелата СтудентДимензија) и други, мпже да ја утврдиме структурата на студентитекпи се пткажуваат, а врз пснпва на тпа и причините. Уука мпже да се направи некакватаргетирана прпмптивна активнпст (пппуст за студенти, бесплатнп дпделуваое на книги илисл) сп цел да се натерат да прпдплплжат сп следеое на наставата.

×