O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Posibles exam 3r

66 visualizações

Publicada em

exam 3 eso

Publicada em: Meio ambiente
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Posibles exam 3r

  1. 1. 1. Quin és l’ordre correcte dels nivells d’organització de la matèria, de més gran a més petit? a. Nivell molecular, nivell de població, nivell d’ecosistema. b. Nivell d’ecosistema, nivell pluricel·lular, nivell subatòmic, nivell molecular. c. Nivell de població, nivell pluricel·lular, nivell molecular, nivell atòmic. d. Nivell subatòmic, nivell atòmic, nivell molecular, nivell cel·lular. 2. Quin d’aquests bioelements no és primari? a. Hidrogen. b. Calci. c. Oxigen. d. Carboni. 3. Indica la resposta que es refereix als lípids. a. Els més abundants estan formats per glicerina i tres àcids grassos. b. Apareixen dissolts en la sang en forma d’ions. c. Són grans molècules constituïdes per la unió d’aminoàcids. d. També se’ls anomena hidrats de carboni. 4. Observa el dibuix d’aquest orgànul. Quina afirmació sobre aquest orgànul és incorrecta? a. Els petits orgànuls que estan enganxats a la seva part externa serveixen per sintetitzar proteïnes. b. Emmagatzema i transporta proteïnes. c. Fabrica Lípids d. Les tres afirmacions són correctes. 5. Completa la frase següent amb l’orgànul adequat: El/l’ ___________sintetitza lípids que emmagatzema en el seu interior. a. Reticle endoplasmàtic rugós b. Centrosoma c. Reticle endoplasmàtic llis d. Aparell de Golgi 6. Quina afirmació no es correspon amb les cèl·lules del cos humà? a. Són eucariotes. b. El seu ADN es troba protegit en l’interior del nucli. c. Desenvolupa les dues funcions vitals: nutrició i reproducció. d. Te una paret cel·lular 7. A continuació es descriuen diferents passos de la nutrició cel·lular. Quin seria l’ordre correcte? a. Captura – Digestió – Metabolisme - Excreció b. Captura – Metabolisme – Digestió – Excreció c. Excreció – Digestió – Metabolisme – Captura d. Digestió – Metabolisme – Captura – Excreció 8. A quina fase de la reproducció cel·lular correspon aquesta imatge? a. Interfase. b. Citocinesi. c. Metafase dintre de la Mitosi. d. Anafase dintre de la Mitosi. 9. Completa la frase següent amb el concepte correcte. _____________és un procés del metabolisme cel·lular que té lloc als mitocondris. a. La respiració cel·lular b. La relació cel·lular c. La reproducció cel·lular d. La nutrició cel·lular 10. Quin tipus de teixit és la sang? a. Epitelial. b. D’ Unió i sosteniment. c. Nerviós. d. Muscular.
  2. 2. 11. Quines cèl·lules formen el teixit que transporta els impulsos nerviosos? a. Fibròcits. b. Leucòcits. c. Neurones. d. Condròcits. 12. Completa la frase següent amb el concepte correcte. _____________és un conjunt d’òrgans formats per diferents teixits que cooperen per dur a terme una funció. a. Un sistema b. Un aparell c. Un teixit d. Un organisme 13. Quins aparells (o sistemes) s’associen per dur a terme la funció de relació? a. El nerviós i l’ossi. b. El nerviós, l’ossi i el reproductor. c. L’ossi i el muscular. d. L’ossi, el muscular i el nerviós. 14. Un dels teixits que forma el cor és a. El teixit epitelial que indueix i regula la contracció b. El teixit conjuntiu que el subjecta c. El teixit adipós que el protegeix d. Totes les anteriors són incorrectes 15. Quin tipus de respostes als estímuls tenen les cèl·lules? a. Moviments i excrecions. b. Moviments i secrecions. c. Secrecions y excrecions. d. Mitosi i citocinesi. 16. Completa la frase següent. El nivell subatòmic comprèn… a. els àtoms que constitueixen el nostre cos. b. les cèl·lules i els orgànuls cel·lulars. c. els electrons, protons, etc. d. els òrgans cel·lulars. 17. Quins són els bioelements més importants del cos humà? a. Les biomolècules orgàniques que estan constituïdes per carboni i hidrogen. b. Les sals minerals. c. El sodi, el calci, el potassi i el ferro. d. El carboni, l’oxigen, l’hidrogen, el nitrogen, el sofre i el fòsfor. 18. Els òrgans: a. Són estructures del cos que normalment estan formades per teixits iguals. b. Els teixits s’agrupen per fer una funció concreta. c. Els teixits s’agrupen per repartir-se les funcions. d. Són estructures del cos que normalment estan formades per teixits diferents. 19. Un sistema: a. És un conjunt de teixits diferents que formen un òrgan. b. És un conjunt d’òrgans que estan constituïts per diferents teixits. c. És un conjunt d’òrgans que estan constituïts pel mateix tipus de teixits. d. És un conjunt de cèl·lules especialitzades en dur a terme una mateixa funció 20. Un aparell: a. Són uns quants òrgans formats pels mateixos teixits. b. Els òrgans cooperen per fer una determinada funció. c. Pot incloure diversos sistemes d. Totes les anteriors són certes
  3. 3. 1. Identifica les estructures de la cèl·lula que hi ha assenyalades amb un número. (1 punt) 1. _______________________ 2. _______________________ 3. _______________________ 4. _______________________ 5. _______________________ 6. _______________________ 2. Què es defineix en cada una d’aquestes frases? (0,5 punts) a. És el tipus de nutrició de les cèl·lules del nostre organisme ____________________ b. És el conjunt de reaccions químiques que es produeixen en les nostres cèl·lules necessàries per mantenir-ne l’estructura i obtenir-ne energia ___________________ c. És el tipus de reproducció cel·lular de les cèl·lules del cos humà, excepte en les cèl·lules reproductores __________________ d. És el procés pel qual les mitocòndries obtenen energia ______________________ 3. Escriu juntament amb cada tipus de cèl·lula el teixit al qual pertany: (0,5 punts) a. Fibròcit ________________ b. Condròcit ______________ c. Adipòcit ________________ d. Osteòcit ________________ 4. Escriu juntament amb cada frase si és certa (C) o falsa (F). En aquest últim cas, escriu la frase correctament: (1 punt) Les cèl·lules poden captar estímuls de fora la cèl·lula i emetre respostes La funció de relació és desenvolupada pel sistema ossi, l’aparell circulatori i el sistema mus- cular. Un sistema està format per diversos tipus de teixits que s’associen per realitzar una acció con- creta. El cor és un òrgan format per diversos tipus de teixit. L’aparell digestiu està compost per un mateix tipus de teixit, el muscular
  4. 4. El sistema nerviós percep els estímuls i dóna les respostes adequades. 5. Classifica les estructures següents segons el nivell d’organització: protons, mitocondri, fetge, nitrogen, greixos,ramat d’ovelles, electrons, aparell de Golgi, fageda, pulmons, oxigen, proteïnes, una persona, el rovell d’un ou. (1 punt) 6. Relaciona les biomolècules amb les seves característiques o funcions: (1 punt) 1. Proteïnes a. Les podem trobar dissoltes a la sang i en forma sòlida als ossos 2. Aigua b. En són algunes hormones i vitamines, i els més abundants són els greixos amb funció de reserva alimentària 3. Àcids nucleics c. Són els sucres com la glucosa i la lactosa 4. Glúcids d. Els aminoàcids s’agrupen per formar aquestes biomolècules 5. Lípids e. En tenim en un 65% i es troba en tots els líquids del cos 6. Sals minerals f. N’hi ha de dos tipus: l’ADN i l’ARN 1. ____ 2. ____ 3._____ 4.______ 5._____ 6._____ 7. Omple els buits d’aquesta taula posant la funció o el teixit segons convingui: (1 punt) TEIXIT FUNCIÓ Cartilaginós Protegeix i secreta substàncies. Muscular
  5. 5. TEIXIT FUNCIÓ Transmet impulsos nerviosos. Es fa sevir com a reserva d’energia i com a protecció. Fa moviments lents i involuntaris. Conjuntiu Muscular 8. Omple els buits d’aquesta taula posant la funció, L’aparell o sistema i un òrgan implicat ,segons convingui: (1 punt) APARELL / SISTEMA FUNCIÓ ÒRGAN APARELL RESPIRATORI COR Captar i processar senyals externes i internes i donar resposta APARELL EXCRETOR Obtenir l’aliment i transformar-lo en molècules més senzilles utilitzables per l’organisme TESTICLES SISTEMA OSSI

×