O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

การจัดการเชิงกลยุทธ์

26.788 visualizações

Publicada em

สำหรับผู้บริหาร การจัดการเชิงกลยุทธ์จำเป็นต้องมีขั้นตอนการคิด การวิเคราะห์ การวางแผนงาน รวมทั้งการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำองค์กรในสภาวะการแข่งขันของโลกธุรกิจปัจจุบันได้

Publicada em: Negócios

การจัดการเชิงกลยุทธ์

 1. 1. Strategist TEAM SEO 0101 Click BSC 2020 Vision SMB Victor2514 Wichien Juthamongkol Strategic consultant Speaker Business creator Re-branding
 2. 2. การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management โครงการพัฒนาธุรกิจสปาสู่เกณฑ์คุณภาพ และเตรียมความพร้อมสู่ตลาด AEC DBD 23/06/10
 3. 3. หัวข้อการบรรยาย <ul><li>กลยุทธ์ในเชิงธุรกิจ </li></ul><ul><li>การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ </li></ul><ul><li>การพัฒนากลยุทธ์ </li></ul><ul><li>การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ </li></ul>
 4. 4. กลยุทธ์ในเชิงธุรกิจ
 5. 5. กลยุทธ์ในเชิงธุรกิจ Tactics is the art of using troops in battles, Strategy is the art of using battles to win wars ยุทธวิธีคือ ศิลปะการใช้ กำลังทหารในสนามรบ กลยุทธ์คือ ศิลปะการใช้สนามรบเพื่อให้ได้ชัยชนะ SUN TZU – 512 BC.
 6. 6. Strategy is not the consequence of planning, but the opposite: its starting point. กลยุทธ์ไม่ใช่ผลจากการวางแผน แต่เป็นจุดเริ่มต้นของแผนงานทั้งหมด กลยุทธ์ในเชิงธุรกิจ
 7. 7. กลยุทธ์ในเชิงธุรกิจ กลยุทธ์ คือการตัดสินใจเลือกเพื่อได้เปรียบการแข่งขัน จากการวิเคราะห์อย่างถ่องแท้ และศิลปะการบริหาร
 8. 8. กลยุทธ์ในเชิงธุรกิจ Competitive strategy is about being different. It means deliberately choosing a different of activities to deliver a unique mix of value. Micheal Porter แนวทางและกระบวนการของการดำเนินธุรกิจเพื่อทำให้สามารถสร้างความแตกต่างที่ได้เปรียบในการแข่งขันกับกิจการอื่นได้ 
 9. 9. กลยุทธ์ในเชิงธุรกิจ กลยุทธ์เป็นสิ่งที่ต้องทำเชื่อมกันเป็น 3C Model ลูกค้า ปัจจัยด้านการตลาด คู่แข่ง ปัจจัยด้านการแข่งขัน องค์กร ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ
 10. 10. ลักษณะของกลยุทธ์ที่ดี มีความชัดเจนด้านการตลาด ความต้องการของตลาดสอดคล้องกับจุดแข็งขององค์กร องค์กรมีความโดดเด่นชัดเจนใน key success factors ของธุรกิจนั้น
 11. 11. การคิดเชิงกลยุทธ์ คิดบวก มองภาพรวม หาข้อมูลรอบด้าน คิดหลากหลาย มี Focus
 12. 12. 3 Questions
 13. 13. 3 คำถามที่สำคัญของธุรกิจ Strategic Analysis Vision Goal Strategies
 14. 14. ขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์
 15. 15. วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ SWOT Analysis PEST Analysis Porter’s five forces Value Chain Analysis
 16. 16. ปัจจัยภายในองค์กร ปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยที่ส่งผลบวกแก่เป้าหมาย ปัจจัยที่ส่งผลลบต่อเป้าหมาย SWOT ANALYSIS
 17. 17. Example: Wal-Mart Strengths Wal-Mart is a powerful retail brand. It has a reputation for value for money, convenience and a wide range of products all in one store. Weaknesses Wal-Mart is the World's largest grocery retailer and control of its empire, despite its IT advantages, could leave it weak in some areas due to the huge span of control. Opportunities To take over, merge with, or form strategic alliances with other global retailers, focusing on specific markets such as Europe or the Greater China Region. Threats Being number one means that you are the target of competition, locally and globally.
 18. 18. Examples: Starbucks Strengths Starbucks Corporation is a very profitable organization, earning in excess of $600 million in 2004. Weaknesses Starbucks has a reputation for new product development and creativity. Opportunities New products and services that can be retailed in their cafes, such as Fair Trade products. Threats Starbucks are exposed to rises in the cost of coffee and dairy products.
 19. 19. Example: Nike Strengths - Nike is a very competitive organization. Phil Knight (Founder and CEO) is often quoted as saying that 'Business is war without bullets. Weaknesses The organization does have a diversified range of sports products. Opportunities Product development offers Nike many opportunities. Threats Nike is exposed to the international nature of trade.
 20. 20. PEST Analysis <ul><li>การวิเคราะห์ข้อมูลภาพกว้างของธุรกิจ </li></ul><ul><li>โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศที่ต้องการขยายการลงทุน </li></ul>
 21. 21. ฤ Five Forces Analysis industry analysis Holistic
 22. 22. What drives competition in the industry? Porter’s Five Forces Suppliers Potential Entrants Buyers Substitutes The Industry Threat of new entrants Bargaining power of customers / buyers The threat of substitue products Bargaining power of suppliers Competition within the industry An industry = the group of companies producing products fulfilling the same customer needs.
 23. 23. What drive’s competition in the industry? Porter’s Five Forces
 24. 25. The Activity System Primary and Support Activities Primary Activities Inbound Logistics Operations Outbound Logistics Marketing & Sales Service Procurement Technology Development HRM Firm Infrastructure Support Activities Activities associated with receiving, storing, and disseminating inputs Activities associated with transforming inputs into final products Collecting, storing, and physically distributing products/ services to buyers Providing a means by which buyers can purchase the product Providing service to enhance or maintain the value of products Purchasing of inputs to facilitate all other activities The improvement of technologies throughout the firm Activities associated with the management of personnel All general activities that support the entire value chain
 25. 26. การกำหนดกลยุทธ์คือการตอบ 3 คำถามที่สำคัญของธุรกิจ Strategic Analysis Vision Goal Strategies
 26. 27. Where we want to go ? V i s i o n
 27. 28. VISION วิสัยทัศน์ ภาพที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต <ul><li>3 keys </li></ul><ul><li>Powerful phase </li></ul><ul><li>Inspiration </li></ul><ul><li>Achievable </li></ul>NOW
 28. 29. วิสัยทัศน์ 3 แบบ <ul><li>บอกเล่าถึงสิ่งที่ต้องการเป็นชัดๆ </li></ul><ul><li>เป็นความหมายเชิงปริมาณ </li></ul><ul><li>เป็นความหมายเชิงการเปรียบเทียบ </li></ul>Mission VISION VISION NOW
 29. 30. ตัวอย่างของวิสัยทัศน์ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย “ เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ธนาคารกรุงเทพ “ เป็นธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย” ปตท “ เป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ” 7-11 “ เราคือผู้ให้บริการความสะดวกซื้อ กับลูกค้าทุกชุมชน” VISION
 30. 31. ตัวอย่างของวิสัยทัศน์ Oasis Spa “ The best Thai Day Spa in Asia ” Sukko Spa “ The World first cultural spa and wellness ” The Royal Spa “ Leading Thai spa operator by providing world-class spa management and professional service ” VISION
 31. 32. ตัวอย่างของวิสัยทัศน์ ธุรกิจอาหาร “ เน้นให้บริการอาหารที่มีรสชาติความอร่อย หลากหลาย บรรยากาศดี บริการได้มาตรฐาน” ธุรกิจเครื่องเสียงรถยนต์ “ เป็นศูนย์รวมการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ที่ได้มาตรฐานในภาคเหนือตอนบน” ธุรกิจบริการน้ำมัน “ จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม ” VISION
 32. 33. พันธกิจ (Mission) เป็นตัวกำหนดทิศทางทั่วไปของบริษัท VISION NOW
 33. 34. ตัวอย่างของพันธกิจ
 34. 35. ตัวอย่างของพันธกิจ
 35. 36. ตัวอย่างของพันธกิจ “ To organize the world’s information and make it universally accessible and useful”
 36. 37. The Royal Spa’s mission <ul><li>สร้างและนำเสนอมาตรฐานระดับสากล ของการให้บริการแบบ “ ไทยสปา ” ด้วยการพัฒนายกระดับความเป็นมืออาชีพของทีมงานบริหาร ปฏิบัติการ และนักบำบัด ด้วยบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า </li></ul><ul><li>เสริมสร้างคุณค่า Brand ‘The Royal Spa’ ด้านการบริหารสปาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล </li></ul><ul><li>สร้างความสำเร็จและผลตอบแทนที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ (The Best Possible Returns) ให้แก่ผู้ถือหุ้น และกิจการสปา ที่มอบความไว้วางใจให้ The Royal Spa เป็นผู้บริหารจัดการ </li></ul>
 37. 38. Core Values หมายถึง คุณค่าหรือวัฒนธรรมขององค์กรที่มีการยึดถือเป็นแบบอย่าง เป็นหัวใจในการทำงานทั่วทั้งองค์กร ที่ยึดถือเป็นคติประจำองค์กร
 38. 39. The Royal Spa’s Core Values <ul><li>เราส่งเสริมการพัฒนาของบุคลากร ด้วยการให้เกียรติ และให้ความสำคัญแก่พนักงานที่ทุ่มเทให้กับองค์กร </li></ul><ul><li>เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>เราทำงานด้วยความพอใจรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันและเพลิดเพลิน </li></ul><ul><li>เราสร้างเสน่ห์ของ “ สัมผัสสปา ” ด้วยการเข้าถึง ประสาทสัมผัสทั้ง 5 : รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ... ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่า </li></ul><ul><li>เราแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ ความซื่อสัตย์ และความห่วงใยเอาใจใส่ ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานของเรา ด้วยความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ดังคำขวัญของบริษัท ว่า ‘ We mind your mind’ </li></ul>
 39. 40. การกำหนดกลยุทธ์คือการตอบ 3 คำถามที่สำคัญของธุรกิจ Strategic Analysis Vision Goal Strategies
 40. 41. VISION without ACTION is a dream. ACTION without VISION is a waste of time. VISION & ACTION without information is a disaster. ACTION with VISION can Change the world.
 41. 42. กลยุทธ์ในเชิงธุรกิจ Competitive strategy is about being different. It means deliberately choosing a different of activities to deliver a unique mix of value. Micheal Porter แนวทางและกระบวนการของการดำเนินธุรกิจเพื่อทำให้สามารถสร้างความแตกต่างที่ได้เปรียบในการแข่งขันกับกิจการอื่นได้ 
 42. 44. SWOT to Strategy
 43. 46. Action Plan
 44. 47. การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
 45. 48. สร้างองค์กรที่เป็น Strategy-focused Business Units Executive Team Information Technology Balanced Scorecard Human Resources Budget & Capital Investments Strategy
 46. 49. A map is handy to communicate (=Strategy map) how you plan to get (=Strategy) from where you are (=Mission) to where you want to be (=Vision)
 47. 51. Learning perspective Process perspective Customer perspective Financial perspective Acquiring knowledge Summarizing knowledge Customer satisfaction Profitable growth insert ¥€$ :-)
 48. 52. ขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์
 49. 53. ประเมินเชิงกลยุทธ์ Balance Score Card See you again on July 7 th , 2010
 50. 54. <ul><li>SUKKO SPA </li></ul><ul><li>World cultural Spa & wellness </li></ul><ul><li>Business model / solution </li></ul><ul><ul><li>Spa Consulting </li></ul></ul><ul><ul><li>Spa Management </li></ul></ul><ul><ul><li>Spa HR / training </li></ul></ul><ul><li>Sukko Grand Spa in Phuket </li></ul><ul><li>Sukko Spa Academy </li></ul><ul><li>Manage 12 Spas in Thailand </li></ul>
 51. 55. <ul><li>THE ROYAL SPA </li></ul><ul><li>Leading Thai Spa operator </li></ul><ul><li>Business model / solution </li></ul><ul><ul><li>Spa Consulting </li></ul></ul><ul><ul><li>Spa Management </li></ul></ul><ul><ul><li>Spa Franchise </li></ul></ul><ul><li>The Royal Spa in Phuket </li></ul><ul><li>Phuket Spa Academy </li></ul><ul><li>Manage 16 Spas in Thailand </li></ul>
 52. 56. <ul><li>THE OASIS SPA </li></ul><ul><li>To be the best Thai Day Spa in Asia </li></ul><ul><li>Brand identity : Lanna Experience </li></ul><ul><li>Own 4 Day Spas in prime location </li></ul><ul><ul><li>Chiang Mai </li></ul></ul><ul><ul><li>Bangkok </li></ul></ul><ul><ul><li>Pattaya </li></ul></ul><ul><ul><li>Phuket </li></ul></ul>
 53. 57. เราเพียงแต่เชื่อมั่น และศรัทธา หาสิ่งที่รักให้เจอ จงหิวโหย และโง่เขลาอยู่เสมอ ใช้ชีวิตให้เหมือนกับเป็นวันสุดท้าย Steve Jobs

×