Chapter 9

Ura Euro
Ura EuroKing Mongkut's University of Technology North Bangkok
ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com
ບົ ດທີ 9
ການປະມູ ນອີ ເລັ ກໂທຣນິ ກ
Electronic Auction
ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com
ຄວາມໝາຍຂອງການປະມູ ນ(Auction)
ການສະເໜີ ຊື້ -ສະເໜີ ຂາຍ ສິ ນຄື້ າຫການບໍ ລິ ການ ລະຫວ່ າງຜູື້ ຊື້ ແລະຜູື້
ຂາຍ
ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com
ຮູ ບແບບຂອງການປະມູ ນ
/
Request for Quotation:
RFQ
ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com
ຮູ ບແບບຂອງການປະມູ ນອີ ເລັ ກໂທຣນິ ກ
ການປະມູ ນອີ ເລັ ກໂທຣນິ ກມີ 2 ແບບຄ:
ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com
ການປະມູ ນຂາຍ(Forward Auction)
ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com
ການປະມູ ນຊື້ (Reverse Auction)
ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com
ຊະນິ ດຂອງການປະມູ ນ
• Sealed-Bid Auction ຫ ການປະມູ ນແບບປິ ດ(Close Auction)
• One Knock Auction
• English Auction
• Yankee Auction
• Dutch Auction
• Free-Fall Auction
• Double Auction
ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com
ຂໍື້ ດີ ຂອງການປະມູ ນອີ ເລັ ກໂທຣນິ ກ ສໍ າລັ ບຜູື້
ຂາຍ
1. ຊ່ ວຍເພິ່ ມລາຍໄດື້ ຈາການຂາຍ
2. ບໍ່ ຕື້ ອງຜ່ ານພໍ່ ຄື້ າຄົ ນກາງ
3. ສາມາດຕັື້ ງລາຄາຂາຍໃນລະດັ ບທີ່ ຜູື້ ຊື້ ແລະຜູື້ ຂາຍເພິ່ ງພໍ ໃຈ
4. ຫຼຸ ດຕົື້ ນທຶ ນສໍ າລັ ບການໂຄສະນາ
ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com
ຂໍື້ ດີ ຂອງການປະມູ ນ ສໍ າລັ ບຜູື້ ຊື້
1. ສະດວກສະບາຍຢູ່ ໃສກໍ່ ປະມູ ນໄດື້
2. ສາມາດຄົື້ ນຫາສິ ນຄື້ າທີ່ ຫາໄດື້ ຍາກ
3. ມີ ໂອກາດໄດື້ ຕໍ່ ລອງສິ ນຄື້ າໄດື້ ຫາຍຂຶ ື້ ນ
4. ຜູື້ ຊື້ ຈະຮູື້ ສຶ ກມີ ສ່ ວນຮ່ ວມ ແລະ ສະໜຼຸ ກສະໜານໄປກັ ບການຕໍ່ ລອງ
ລາຄາ ນອກຈາກນີ ື້ ຍັ ງສາມາດປິ ດບັ ງຂໍື້ ມູ ນສ່ ວນຕົ ວ
ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com
ຂໍື້ ດີ ຂອງການປະມູ ນ ຜູື້ ດໍ າເນີ ນການປະມູ ນ
1. ສື້ າງພັ ນທະມິ ດທາງການຄື້ າໄດື້ ຫາຍຂຶ ື້ ນ
2. ເພີ່ ມລາຍໄດື້ ໃຫື້ ກັ ບບໍ ລິ ສັ ດ
3. ສື້ າງຄວາມໜື້ າເຊ່ ອຖ
ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com
ຂໍື້ ເສຍຂອງການປະມູ ນອີ ເລັ ກໂທຣນິ ກ
1. ສ່ ຽງຕໍ່ ການຖກຫອກລວງໂດຍສະເພາະສິ ນຄື້ າທີ່ ເປັ ນຂອງຫາຍາກ
2. ສ່ ຽງຕໍ່ ການຖກໂຈນລະກໍ າຂໍື້ ມູ ນສໍ າຄັ ນສ່ ວນບຼຸ ກຄົ ນ
3. ຈໍ າກັ ດກຼຸ່ ມປະມູ ນສະເພາະຜູື້ ທີ່ ໄດື້ ຮັ ບ E-mailເທົ່ ານັື້ ນ
4. ມີ ປະລິ ມາຊື້ ຂາຍຕໍ່ ຄັື້ ງຕໍ່ າ ນອກຈາກນີ ື້ ລາຕາສິ ນຄື້ າທີ່ ຊື້ ມາໄດື້ ອາດບໍ່
ຕໍ່ າເທົ່ າທີ່ ຄວນ
ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com
ຮູ ບແບບການໂກງຂອງການປະມູ ນອີ ເລັ ກ
ໂທຣນິ ກ
1. ໜື້ າມື້ າສະເໜີ ລາຄາຫອກລວງ
2. ນໍ າສະເໜີ ຮູ ບພາບສິ ນຄື້ າທີ່ ບິ ດເບອນຄວາມເປັ ນ
3. ຂາຍສິ ນຄື້ າປອມ
4. ລາຄາສິ ນຄື້ າຕໍ່ ແຕ່ ຄ່ າຂົ ນສົ່ ງແພງ
5. ຜູື້ ຂາຍບໍ່ ສົ່ ງສິ ນຄື້ າໃຫື້
6. ຜູື້ ຊື້ ຕື້ ອງການສິ ນຄື້ າຟຣີ
ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com
ການປື້ ອງກັ ນການໂກງຂອງການປະມູ ນອີ ເລັ ກ
ໂທຣນິ ກ(ໃນເບື້ ອງຂອງຕະຫາດກາງ)
1. ການພິ ສູ ດຕົ ວຕົ ນຂອງສະມາຊິ ກ
2. ການກວດສອບສິ ນຄື້ າ(ສ່ ວນໃຫຍ່ ໃຊື້ ສະເພາະສິ ນຄື້ າລາຄາສູ ງ)
3. ຂັ ດລະດັ ບຄຼຸ ນນະພາບຂອງສິ ນຄື້ າ
4. ການສະແດງຄວາມຄິ ດເຫັ ນ
5. ກວດສອບການຊໍ າລະເງິ ນ ແລະ ການຈັ ດສົ່ ງສິ ນຄື້ າ
ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com
ສິ ນຄື້ າທີ່ ບໍ່ ຄິ ດວ່ າຈະມີ ຄົ ນມາປະມູ ນແຕ່ ມີ ຈິ ງ
ໃນ Ebay
http://www.chicministry.com/chic-lifestyle/2014/10/09/10-weird-items-sold-ebay
$27.52
ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com
ສິ ທິ ໃນການຕັື້ ງຊ່ ລູ ກ
$15,000
Golden Palace
ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com
ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com
Carys Copestakes
$10,000
ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com
1 de 18

Recomendados

Chapter 8 por
Chapter 8Chapter 8
Chapter 8Ura Euro
192 visualizações11 slides
Chapter 1 por
Chapter 1Chapter 1
Chapter 1uralao
483 visualizações28 slides
Chapter 2 por
Chapter 2Chapter 2
Chapter 2uralao
514 visualizações20 slides
Chapter 5 por
Chapter 5Chapter 5
Chapter 5Ura Euro
845 visualizações8 slides
Chapter 6 por
Chapter 6Chapter 6
Chapter 6Ura Euro
215 visualizações6 slides
Michels - GeoOmaha Presentation Final por
Michels - GeoOmaha Presentation FinalMichels - GeoOmaha Presentation Final
Michels - GeoOmaha Presentation FinalBrad Eifert
613 visualizações87 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Crowdfunding lessons learnt from Jolla Tablet & TOHKBD por
Crowdfunding lessons learnt from Jolla Tablet & TOHKBDCrowdfunding lessons learnt from Jolla Tablet & TOHKBD
Crowdfunding lessons learnt from Jolla Tablet & TOHKBDAmanda Lam
1.3K visualizações21 slides
Anuncio de silvia maroto por
Anuncio de silvia marotoAnuncio de silvia maroto
Anuncio de silvia marotoEscuela de TA UCR
124 visualizações1 slide
漢字對話 por
漢字對話漢字對話
漢字對話lys167
238 visualizações17 slides
heba Almusallam Resume 2 por
heba Almusallam Resume 2heba Almusallam Resume 2
heba Almusallam Resume 2Heba Almusallam
136 visualizações1 slide
National geographic por
National geographicNational geographic
National geographiclys167
94 visualizações65 slides
11 DSD-NL 2016 - D-HYDRO Symposium - Stedelijke wateroverlast (2D) in een 3D ... por
11 DSD-NL 2016 - D-HYDRO Symposium - Stedelijke wateroverlast (2D) in een 3D ...11 DSD-NL 2016 - D-HYDRO Symposium - Stedelijke wateroverlast (2D) in een 3D ...
11 DSD-NL 2016 - D-HYDRO Symposium - Stedelijke wateroverlast (2D) in een 3D ...Deltares
454 visualizações24 slides

Destaque(13)

Crowdfunding lessons learnt from Jolla Tablet & TOHKBD por Amanda Lam
Crowdfunding lessons learnt from Jolla Tablet & TOHKBDCrowdfunding lessons learnt from Jolla Tablet & TOHKBD
Crowdfunding lessons learnt from Jolla Tablet & TOHKBD
Amanda Lam1.3K visualizações
Anuncio de silvia maroto por Escuela de TA UCR
Anuncio de silvia marotoAnuncio de silvia maroto
Anuncio de silvia maroto
Escuela de TA UCR124 visualizações
漢字對話 por lys167
漢字對話漢字對話
漢字對話
lys167238 visualizações
heba Almusallam Resume 2 por Heba Almusallam
heba Almusallam Resume 2heba Almusallam Resume 2
heba Almusallam Resume 2
Heba Almusallam136 visualizações
National geographic por lys167
National geographicNational geographic
National geographic
lys16794 visualizações
11 DSD-NL 2016 - D-HYDRO Symposium - Stedelijke wateroverlast (2D) in een 3D ... por Deltares
11 DSD-NL 2016 - D-HYDRO Symposium - Stedelijke wateroverlast (2D) in een 3D ...11 DSD-NL 2016 - D-HYDRO Symposium - Stedelijke wateroverlast (2D) in een 3D ...
11 DSD-NL 2016 - D-HYDRO Symposium - Stedelijke wateroverlast (2D) in een 3D ...
Deltares454 visualizações
FormFactorSalesDeck2016 por Mike Priest
FormFactorSalesDeck2016FormFactorSalesDeck2016
FormFactorSalesDeck2016
Mike Priest123 visualizações
10 DSD-NL 2016 - D-HYDRO Symposium - Westerschelde (Nederland - Vlaanderen) -... por Deltares
10 DSD-NL 2016 - D-HYDRO Symposium - Westerschelde (Nederland - Vlaanderen) -...10 DSD-NL 2016 - D-HYDRO Symposium - Westerschelde (Nederland - Vlaanderen) -...
10 DSD-NL 2016 - D-HYDRO Symposium - Westerschelde (Nederland - Vlaanderen) -...
Deltares751 visualizações
06 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Sturen op energie - Chris Smit, H... por Deltares
06 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Sturen op energie - Chris Smit, H...06 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Sturen op energie - Chris Smit, H...
06 DSD-NL 2016 - Delft-FEWS Gebruikersdag - Sturen op energie - Chris Smit, H...
Deltares493 visualizações
PAGAR EL PRECIO DE SERVIR A DIOS por predicamosacristo
PAGAR EL PRECIO DE SERVIR A DIOSPAGAR EL PRECIO DE SERVIR A DIOS
PAGAR EL PRECIO DE SERVIR A DIOS
predicamosacristo12.5K visualizações
Eric Anklesaria. Secure SDLC - Core Banking por Positive Hack Days
Eric Anklesaria. Secure SDLC - Core BankingEric Anklesaria. Secure SDLC - Core Banking
Eric Anklesaria. Secure SDLC - Core Banking
Positive Hack Days1.8K visualizações

Mais de Ura Euro

Lesson2 ຍຸດທະສາດແລະການກຳນົດກົນລະຍຸດ por
Lesson2 ຍຸດທະສາດແລະການກຳນົດກົນລະຍຸດLesson2 ຍຸດທະສາດແລະການກຳນົດກົນລະຍຸດ
Lesson2 ຍຸດທະສາດແລະການກຳນົດກົນລະຍຸດUra Euro
437 visualizações21 slides
Chapter 7 google por
Chapter 7 googleChapter 7 google
Chapter 7 googleUra Euro
321 visualizações10 slides
Chapter 6 Mobile application Atleth should know por
Chapter 6 Mobile application Atleth should knowChapter 6 Mobile application Atleth should know
Chapter 6 Mobile application Atleth should knowUra Euro
286 visualizações8 slides
Chapter5 the understanding of software por
Chapter5 the understanding of softwareChapter5 the understanding of software
Chapter5 the understanding of softwareUra Euro
354 visualizações9 slides
Chapter3 football technology and equipments por
Chapter3 football technology and equipmentsChapter3 football technology and equipments
Chapter3 football technology and equipmentsUra Euro
224 visualizações10 slides
Lesson3 ແນະນຳກ່ຽວກັບ Dreamweaver por
Lesson3 ແນະນຳກ່ຽວກັບ DreamweaverLesson3 ແນະນຳກ່ຽວກັບ Dreamweaver
Lesson3 ແນະນຳກ່ຽວກັບ DreamweaverUra Euro
266 visualizações13 slides

Mais de Ura Euro(20)

Lesson2 ຍຸດທະສາດແລະການກຳນົດກົນລະຍຸດ por Ura Euro
Lesson2 ຍຸດທະສາດແລະການກຳນົດກົນລະຍຸດLesson2 ຍຸດທະສາດແລະການກຳນົດກົນລະຍຸດ
Lesson2 ຍຸດທະສາດແລະການກຳນົດກົນລະຍຸດ
Ura Euro437 visualizações
Chapter 7 google por Ura Euro
Chapter 7 googleChapter 7 google
Chapter 7 google
Ura Euro321 visualizações
Chapter 6 Mobile application Atleth should know por Ura Euro
Chapter 6 Mobile application Atleth should knowChapter 6 Mobile application Atleth should know
Chapter 6 Mobile application Atleth should know
Ura Euro286 visualizações
Chapter5 the understanding of software por Ura Euro
Chapter5 the understanding of softwareChapter5 the understanding of software
Chapter5 the understanding of software
Ura Euro354 visualizações
Chapter3 football technology and equipments por Ura Euro
Chapter3 football technology and equipmentsChapter3 football technology and equipments
Chapter3 football technology and equipments
Ura Euro224 visualizações
Lesson3 ແນະນຳກ່ຽວກັບ Dreamweaver por Ura Euro
Lesson3 ແນະນຳກ່ຽວກັບ DreamweaverLesson3 ແນະນຳກ່ຽວກັບ Dreamweaver
Lesson3 ແນະນຳກ່ຽວກັບ Dreamweaver
Ura Euro266 visualizações
Computer component por Ura Euro
Computer componentComputer component
Computer component
Ura Euro548 visualizações
Step of implement website por Ura Euro
Step of implement websiteStep of implement website
Step of implement website
Ura Euro251 visualizações
Ict foundamental chapter1 por Ura Euro
Ict foundamental chapter1Ict foundamental chapter1
Ict foundamental chapter1
Ura Euro538 visualizações
Ict foundamental chapter 1 por Ura Euro
Ict foundamental chapter 1Ict foundamental chapter 1
Ict foundamental chapter 1
Ura Euro146 visualizações
Web design Lesson 1 por Ura Euro
Web design Lesson 1Web design Lesson 1
Web design Lesson 1
Ura Euro689 visualizações
ແນະນຳສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາຄວນຮູ້ກ່ອນ por Ura Euro
ແນະນຳສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາຄວນຮູ້ກ່ອນແນະນຳສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາຄວນຮູ້ກ່ອນ
ແນະນຳສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາຄວນຮູ້ກ່ອນ
Ura Euro474 visualizações
Chapter 11 por Ura Euro
Chapter 11Chapter 11
Chapter 11
Ura Euro264 visualizações
Chapter 10 por Ura Euro
Chapter 10Chapter 10
Chapter 10
Ura Euro285 visualizações
ອ່ານເປັນ ຊີວິດປ່ຽນ ຮຽນໄດ້ por Ura Euro
ອ່ານເປັນ ຊີວິດປ່ຽນ ຮຽນໄດ້ອ່ານເປັນ ຊີວິດປ່ຽນ ຮຽນໄດ້
ອ່ານເປັນ ຊີວິດປ່ຽນ ຮຽນໄດ້
Ura Euro453 visualizações
Chapter 9 por Ura Euro
Chapter 9Chapter 9
Chapter 9
Ura Euro162 visualizações
Chapter 7 por Ura Euro
Chapter 7Chapter 7
Chapter 7
Ura Euro149 visualizações
Chapter 7 por Ura Euro
Chapter 7Chapter 7
Chapter 7
Ura Euro182 visualizações
Graphic input device por Ura Euro
Graphic input deviceGraphic input device
Graphic input device
Ura Euro1.4K visualizações
Design poster por Ura Euro
Design posterDesign poster
Design poster
Ura Euro274 visualizações

Chapter 9

 • 1. ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com ບົ ດທີ 9 ການປະມູ ນອີ ເລັ ກໂທຣນິ ກ Electronic Auction
 • 2. ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com ຄວາມໝາຍຂອງການປະມູ ນ(Auction) ການສະເໜີ ຊື້ -ສະເໜີ ຂາຍ ສິ ນຄື້ າຫການບໍ ລິ ການ ລະຫວ່ າງຜູື້ ຊື້ ແລະຜູື້ ຂາຍ
 • 3. ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com ຮູ ບແບບຂອງການປະມູ ນ / Request for Quotation: RFQ
 • 4. ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com ຮູ ບແບບຂອງການປະມູ ນອີ ເລັ ກໂທຣນິ ກ ການປະມູ ນອີ ເລັ ກໂທຣນິ ກມີ 2 ແບບຄ:
 • 5. ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com ການປະມູ ນຂາຍ(Forward Auction)
 • 6. ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com ການປະມູ ນຊື້ (Reverse Auction)
 • 7. ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com ຊະນິ ດຂອງການປະມູ ນ • Sealed-Bid Auction ຫ ການປະມູ ນແບບປິ ດ(Close Auction) • One Knock Auction • English Auction • Yankee Auction • Dutch Auction • Free-Fall Auction • Double Auction
 • 8. ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com ຂໍື້ ດີ ຂອງການປະມູ ນອີ ເລັ ກໂທຣນິ ກ ສໍ າລັ ບຜູື້ ຂາຍ 1. ຊ່ ວຍເພິ່ ມລາຍໄດື້ ຈາການຂາຍ 2. ບໍ່ ຕື້ ອງຜ່ ານພໍ່ ຄື້ າຄົ ນກາງ 3. ສາມາດຕັື້ ງລາຄາຂາຍໃນລະດັ ບທີ່ ຜູື້ ຊື້ ແລະຜູື້ ຂາຍເພິ່ ງພໍ ໃຈ 4. ຫຼຸ ດຕົື້ ນທຶ ນສໍ າລັ ບການໂຄສະນາ
 • 9. ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com ຂໍື້ ດີ ຂອງການປະມູ ນ ສໍ າລັ ບຜູື້ ຊື້ 1. ສະດວກສະບາຍຢູ່ ໃສກໍ່ ປະມູ ນໄດື້ 2. ສາມາດຄົື້ ນຫາສິ ນຄື້ າທີ່ ຫາໄດື້ ຍາກ 3. ມີ ໂອກາດໄດື້ ຕໍ່ ລອງສິ ນຄື້ າໄດື້ ຫາຍຂຶ ື້ ນ 4. ຜູື້ ຊື້ ຈະຮູື້ ສຶ ກມີ ສ່ ວນຮ່ ວມ ແລະ ສະໜຼຸ ກສະໜານໄປກັ ບການຕໍ່ ລອງ ລາຄາ ນອກຈາກນີ ື້ ຍັ ງສາມາດປິ ດບັ ງຂໍື້ ມູ ນສ່ ວນຕົ ວ
 • 10. ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com ຂໍື້ ດີ ຂອງການປະມູ ນ ຜູື້ ດໍ າເນີ ນການປະມູ ນ 1. ສື້ າງພັ ນທະມິ ດທາງການຄື້ າໄດື້ ຫາຍຂຶ ື້ ນ 2. ເພີ່ ມລາຍໄດື້ ໃຫື້ ກັ ບບໍ ລິ ສັ ດ 3. ສື້ າງຄວາມໜື້ າເຊ່ ອຖ
 • 11. ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com ຂໍື້ ເສຍຂອງການປະມູ ນອີ ເລັ ກໂທຣນິ ກ 1. ສ່ ຽງຕໍ່ ການຖກຫອກລວງໂດຍສະເພາະສິ ນຄື້ າທີ່ ເປັ ນຂອງຫາຍາກ 2. ສ່ ຽງຕໍ່ ການຖກໂຈນລະກໍ າຂໍື້ ມູ ນສໍ າຄັ ນສ່ ວນບຼຸ ກຄົ ນ 3. ຈໍ າກັ ດກຼຸ່ ມປະມູ ນສະເພາະຜູື້ ທີ່ ໄດື້ ຮັ ບ E-mailເທົ່ ານັື້ ນ 4. ມີ ປະລິ ມາຊື້ ຂາຍຕໍ່ ຄັື້ ງຕໍ່ າ ນອກຈາກນີ ື້ ລາຕາສິ ນຄື້ າທີ່ ຊື້ ມາໄດື້ ອາດບໍ່ ຕໍ່ າເທົ່ າທີ່ ຄວນ
 • 12. ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com ຮູ ບແບບການໂກງຂອງການປະມູ ນອີ ເລັ ກ ໂທຣນິ ກ 1. ໜື້ າມື້ າສະເໜີ ລາຄາຫອກລວງ 2. ນໍ າສະເໜີ ຮູ ບພາບສິ ນຄື້ າທີ່ ບິ ດເບອນຄວາມເປັ ນ 3. ຂາຍສິ ນຄື້ າປອມ 4. ລາຄາສິ ນຄື້ າຕໍ່ ແຕ່ ຄ່ າຂົ ນສົ່ ງແພງ 5. ຜູື້ ຂາຍບໍ່ ສົ່ ງສິ ນຄື້ າໃຫື້ 6. ຜູື້ ຊື້ ຕື້ ອງການສິ ນຄື້ າຟຣີ
 • 13. ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com ການປື້ ອງກັ ນການໂກງຂອງການປະມູ ນອີ ເລັ ກ ໂທຣນິ ກ(ໃນເບື້ ອງຂອງຕະຫາດກາງ) 1. ການພິ ສູ ດຕົ ວຕົ ນຂອງສະມາຊິ ກ 2. ການກວດສອບສິ ນຄື້ າ(ສ່ ວນໃຫຍ່ ໃຊື້ ສະເພາະສິ ນຄື້ າລາຄາສູ ງ) 3. ຂັ ດລະດັ ບຄຼຸ ນນະພາບຂອງສິ ນຄື້ າ 4. ການສະແດງຄວາມຄິ ດເຫັ ນ 5. ກວດສອບການຊໍ າລະເງິ ນ ແລະ ການຈັ ດສົ່ ງສິ ນຄື້ າ
 • 14. ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com ສິ ນຄື້ າທີ່ ບໍ່ ຄິ ດວ່ າຈະມີ ຄົ ນມາປະມູ ນແຕ່ ມີ ຈິ ງ ໃນ Ebay http://www.chicministry.com/chic-lifestyle/2014/10/09/10-weird-items-sold-ebay $27.52
 • 15. ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com ສິ ທິ ໃນການຕັື້ ງຊ່ ລູ ກ $15,000 Golden Palace
 • 16. ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com
 • 17. ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com Carys Copestakes $10,000
 • 18. ໂດຍ ອຈ ໃຈລາສີ ຍໍ ພັ ນໄຊchaylasy@gmail.com