Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a AKADEMİK TEZLER VE MAKALELERDE EN SIK YAPILAN HATALAR.pptx(20)

Anúncio

AKADEMİK TEZLER VE MAKALELERDE EN SIK YAPILAN HATALAR.pptx

 1. MAKALELER 1. Eğitim reformlarının temel kurallarını koyar yada kendinden öncekileri reddeder 2. Metanaliz yaparak önceki araştırmaların sonuçlarının güvenirliğini test eder. Ancak yapılan çalışmalar eğitim araştırmalarının %90’ında ciddi sorunların bulunduğu tespit edilmiştir
 2. Bazı İstatistikçiler; Çalışmalarda, ortaya konulan bulgularda yanılgılar olduğunu, hatta gerçeğin, elde edilenin tam tersi olduğunu bildirdiler. Bu durum araştırmaların niteliklerini ve sentezlerini sorgulamanın önemine dikkat çekmektedir. (Dunkin, 1996, s.88)
 3. 1975 yılında Amerika’da yayınlanan 390 makalenin %39’unda majör hatalar olduğu bildirilmiştir. Shaver ve Norton (1980) tarafından American Eduational Research Journal’da yayınlanmış makalelerin örneklem büyüklüklerinin incelendiği bir çalışmada, makalelerin çoğunda örneklem hatasının bulunduğu tespit edilmiştir.
 4. Amerika Birleşik Devletlerinde 1960’lı yıllarda; Eğitim bilimleri alanındaki araştırmaların metodolojilerin gözden geçirildiği bu tür çalışmaların sıklığındaki artış sebebiyle 1990’lı yıllardan sonra tüm dünyadaki çalışmalarda azalmalar görülmüştür. (Dillon, 1983; Elmore & Woehlke, 1988; Goodwin & Goodwin, 1985a, 1985b; Gordon, Nucci, West, Hoerr, Uguroglu, Vukosavich & Tsai, 1984; Shaver & Norton, 1980; Walberg, 1986; Walberg, Vukosavich & Tsai, 1981;Willson, 1980)
 5. 1990’lardan sonra metodolojiyi gözden geçirme çalışmaları iki ayrı dalda sürdürülmüştür. Bunlar: (i) İstatistik analiz hatalarının tespiti (ii) Metodolojik hataların tespitidir.
 6. HATALARIN KAYNAKLARI (i) Eğitim araştırmacılarına, araştırma yöntemleri lisans ve lisansüstü düzeyde etkileşimli bir süreçten ziyade doğrusal bir dizi adımlarla öğretilmektedir. (ii) Lisansüstü düzeydeki, nitel ve nicel araştırmalar konusunda öğrencileri aydınlatma oldukça sınırlıdır.
 7. HATALARIN KAYNAKLARI (iii) Araştırmanın doğası hakkında değişik yanlış algılamalar (iv) Araştırma yöntemleri dersleri eğitimlerinin kendi uzmanlık alanlarının dışındaki kişilerce verilmesi (v) Öğrencilerde başarısızlık, isteksizlik veya onlara son 20 yılda artık kullanılmayan ve uygun olmayan, araştırma tekniklerinin öğretilmesi
 8. Tıp araştırmalarında etik kurallara uymama iki sebepten olabilir. 1. Bilgi eksikliği 2. Ahlaki değerlerin eksikliğidir Ahlaki değerler, araştırmacının kendisiyle vicdanı arasında bir konudur
 9. AHLAKİ DEĞERLER-I 1. Bilimsel yayın hırsızlığı (İntihal -Plagiarism) yapmamak 2. Uydurma yayın (Sahtecilik, Fabrication) yapmamak 3. Sonuçlarla oynayarak araştırmayı tahrip etmemek (Falsification) 4. Bilgi vermeden aynı araştırma sonucunu birden çok yerde yayınlamamak, (Double publication)
 10. AHLAKİ DEĞERLER-II 5. Aynı zaman dilimi ve bireylerde yürütülen bir araştırmayı sadece yayın sayısını artırmak için parçalara bölerek yayınlamamak, (Salamizasyon-Sliced publication) 6. ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) yazarlık hakkına sahip olan kişileri (kendi rızaları olsa bile), yazar olarak yazmamazlık etmemek, hediye bilimsel yayın kabul etmemek
 11. AHLAKİ DEĞERLER-III Araştırmasına - Entelektüel katkı sağlayan bireysel kişiler - Araştırmaya profesyonel hizmet sağlayan kişi ya da kurumları bilgilendirme bölümünde açıkça belirtmek (ücretli, ücretsiz, istatistik analiz, İngilizce çeviri ya da re-writing gibi, kullandığı tüm lisanslı yazılımları bildirmek gibi)
 12. Araştırma sonuçlarını etkileyen ancak bilimsel olmayan hatalar, - Dikkatsizlik - Özensizlik veya kasıtlı olarak sonuçlarda yapılan tahribatlar tartışma konumuz değil.
 13. BİLİMSEL HATALAR Randomizasyon: Gözlem ve deney yoluyla veri toplarken, araştırmanın popülasyonunu tanımlayan örneklemi kullanamama durumu. Örnekleme hatası ya da rastgele düşünülen katılımcılarla ilgili olarak rastgele hata denir. Rastgele hatanın ölçüsü standart hatadır. Standart hata: Standart sapmanın örneklem sayısının kareköküne bölünmesiyle (Standart sapma/√n) bulunduğundan her zaman daha küçüktür Fakat yazarlar tarafından tablolarda daha güvenilir bir görüntü vermek amacıyla, SD kullanılması SH’nın kötüye kullanımı olarak bilinir.
 14. Araştırmalarda Tanımlayıcı amaçlı : Ortalama ile standart sapma, Tahmin amaçlı: Tablolarda tahmin edilen istatistikle beraber standart hata, örneğin ROC eğrisi altında kalan alan, standart hata ya da güven aralığı kullanılır. Araştırma sonucunda elde edilen istatistiklerin güven aralığı da zaten standart hata ile hesaplanır ve güven aralığının dar olması sonuçlara güvenilirliğini gösterir.
 15. - Ölçümleri alırken bilinçli olmasa da yan tutmaya neden olacak durumları göz ardı etmek (information bias), - Sonuçları yazarken makalede yer tutmasın diye önemli bulmadığı sonuçları rapor etmemek (reporting bias), - Sonucu istatistik anlamlı bulunmayan makaleleri yayınlamamak (publication bias) gibi çok sayıda yanlılık türü vardır. Tüm bu yanlılıklarla baş etmek için yanliliklarin tek tek isimlerini bilmek gerekli değildir. Yanlılık oluşturabilecek faktörler analitik düşünme tekniğiyle elimine edilebilir.
 16. Başka bir seçim yanlılığı örneği, Hastaların tedavi gruplarına atanmasında hastaların ve/veya çalışmanın sonucunun lehine olabilecek yerleştirilmeler yapılması tedavinin ya da uygulamanın (eğitim, terapi, diyet vb.) etkisinin gerçekte olduğundan daha yüksek çıkmasına ve araştırma sonucunun geçerli olmamasına neden olan durumdur. Geçerliliik
 17. GEÇERLİLİK; Amacına uygun örneklem üzerinde çalışılıp çalışılmadığı ile ilgilidir. Koroner bypass geçiren hastalarda kolesterolün koroner arter hastalığına etkisini hesaplarken ameliyat öncesi antihiperlipidemik ilaç alan hastaların dışlanmamış olması, tedavi sonuçlarının geçerliliğini etkiler. Ek tedaviler, üzerinde durulan hastalığa etkinin olduğundan büyük ya da küçük olarak tahmin edilmesine neden olabilir. Uygun olmayan katılımcıların dâhil edilmesi, seçim yanlılığı adı verilen sistematik hataya sebep olur.
 18. GEÇERLİLİK Araştırmacı araştırmanın planlanmasından yayınlanmasına kadar geçen süreçte sürekli olarak kendisine "Sonuçların geçerliliğini etkileyecek faktörlerin tümünü elimine edebildim mi?” diye sormaya gayret etmelidir
 19. BILGI YANLILIĞI: Daha çok araştırma sonuçlarının güvenilirliğini etkiler. Yeterli örneklem büyüklüğünün altında örneklemle çalışmak, yeterli etki büyüklüğüne ulaşan araştırmalarda, p değerine göre istatistik anlamlı bulunan çalışmaların gücünün düşük olması ve güven aralıklarının geniş olması rastgele hataya bir örnektir
 20. Bilgi yanlılığının bir kaynağı da ölçme araçlarıdır. Hastalara tanıda kullanılan kriterler, ölçüm alınırken kullanılan yöntemler de araştırma sonuçlarının geçerliliğini etkiler. Toplanacak veriler özellikle hastadan alınacak sözlü geri bildirimlere dayalı ise bu geri bildirimlerin ne yolla alındığı, kullanılan bilgi toplama ölçeğinin geçerliliği mutlaka tartışılması gereken bir konudur.
 21. Geçerliliği sağlamak için uygun ölçek kullanımının yanında, randomizasyon ve körleme tekniklerinden de yararlanılır. Randomizasyon seçim yanlılığını, körleme ise bilgi yanlılığını önlemek için önerilen yöntemlerdir. Randomizasyon, özellikle klinik denemelerde hastaların tedavi gruplarına mümkün olduğu kadar homojen ve objektif bir şekilde yerleştirilmesini sağlar.
 22. Randomizasyon genellikle ardışık olarak hastaların A ve B gruplarına atanması olarak bilinir. Ancak bu tam randomizasyon değildir. Tam randomizasyon, hastaları gruplara tamamen eşit olasılıkla ve bir önceki hastanın hangi gruba atandığından bağımsız olarak yerleştirmektir.
 23. Küçük örneklemle çalışıldığında, atama sonucunda gruplarda hasta sayıları eşit olmayabilir. Bu nedenle gruplarda 30’un altında hasta olduğu durumlarda, adaptif randomizasyon (adaptive randomization) adı verilen gruplarda, hasta sayılarını dengeleyecek şekilde, olasılığın her hasta için eşit ve sabit olmadığı, ancak objektif bir atama sağlayan liste randomizasyon yöntemi kullanılabilir.
 24. Körleme ya da maskeleme (blinding or masking) ise bilgi yanlılığını önlemede kullanılan ve araştırmacının ve katılımcının araştırma sonuçlarına istemeden de olsa müdahil olmasını engellemek için kullanılır.. Yapılan benzetme plasebo kullanımını ifade etmekten daha çok engelli kişilere yönelik bir alay olarak algılanabilmektedir. Körleme yerine de maskeleme ifadesini tercih etmek, engelli kişileri incitmemek adına tercih edilir.
 25. İstatistikte 7 önemli Hata 1) Küçük değişimlerin anlamlı olduğunu kabul etmek Her ölçümde bir hata payı bulunur. Hata payınız +-%5 ise, iki sonuç arasında %2'lik bir fark olduğunu söylemek hata üstüne hata olacaktır. Çünkü ölçümünüzdeki hata bundan daha büyüktür.
 26. 2) İstatistiksel anlamı gerçek dünyadaki anlama eşitlemek İnsanlık kendi içinde çeşitliliğe sahiptir. İçki kötülükllerin anası mıdır??? Suç oranı en yüksek ülkeler: Somali, Pakistan Suç oranı en düşük ülkeler: İsviçre, isveç Norveç
 27. 3) Uç değerleri gözden kaçırmak
 28. 4) Tesadüfe güvenmek 1999 ve 2009 yılları arasında ABD'de havuza düşerek boğulan insan sayısı ile çekilen Nicholas Cage filmlerinin sayısı arasında bir korelasyon olduğunu biliyor muydunuz? KPB ile Kros klemp süresi arasında bir korelasyon var mı??? Önemli mi???
 29. 5) Nedenselliği ters yönde almak Bazen iki durum birbiri ile bir ilişki (korelasyon) içerisinde olduğunda, örneğin işsizlik ve akıl sağlığı sorunları, yapılacak çıkarım akıl sağlığı sorunlarının işsizliğe sebep olduğunu söyleyebileceği gibi, işsizliğin akıl sağlığı sorunlarına sebep olduğunu da söyleyebilir. Sıgara koroner arter hastalığı riskini artırır. Düşük ekonomik düzeyli insanlar sıgara içer. Acaba Düşük ekonomik seviye koroner arter hastalığını nasıl etkiler. Toplam etki her ikisinin tek başına etkisinin toplamından daha büyük olabilir. Euroscore??
 30. 6) Diğer faktörlerin etkisi olabileceğini unutmak Bazen iki durum arasında bir ilişki olduğunda, bu ikisi doğrudan birbiri ile alakalı olmayabilir. Böyle bir durumda dolaylı yoldan ilintili olmalarına sebep olan üçüncü veya daha farklı faktörler bulunabilir. Örneğin restoranlarda yemek yiyen insanların daha iyi bir kalp sağlığına sahip olduğunun görüldüğünü farz edelim. Bu durum aslında restoran yemeklerinin daha iyi bir kalp sağlığı sağladığına işaret etmiyor olabilir. Esas etmen, restoranda yemek yiyen insanların ekonomik durumunun iyi olması sebebiyle aynı zamanda iyi bir sağlık bakımına sahip olmaları olabilir.
 31. 7) Yanıltıcı grafikler Grafiğe yalnızca görsel olarak bakmak yanıltıcı olabileceği için tehlikelidir. Burada eksenlerin neyi ima ettiği ve eksende hangi değerlere karşılık geldikleri oldukça önemlidir ve esas bakılması gereken budur. <http://www.sciencealert.com/the-seven-deadly-sins-of-statistical-misinterpretation-and-how-to-avoid-them>
Anúncio