Java lecture4

Onobold Odgerel
Java
Programming
Logo
    Java өгөгдлийн бүтэц
    багш Á.Ãàíçîðèã
     Улаанбаатар дээд сургууль
         2011 он
Logo

 Агуулга
          1  Java сан (Package)


          2  Функц түүний хэрэглээ


          3  Функцийн аргумент дамжуулалт


          4  Маth класс ашиглах


          5  Санамсаргүй тоо ашиглах


          6  JTextArea класс


          7  Массив

Жава програмчлал              Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Java сан (Package)

 Урьдчилан бэлдэж өгсөн классууд Java-
 ийн санд бүлэг бүлгээрээ байдаг.
 Нэг төрлийн үүрэг гүйцэтгэдэг классууд
 нэг сан дотор байрладаг.
 Санг import түлхүүр үгийн тусламжтай
 ашигладаг.
 Жишээ нь:
      import javax.swing.JOptionPane;

Жава програмчлал      Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Java сан (Package)

 Java сангууд нь хавтас (folder) хэлбэрээр
 байх бөгөөд уг сан доторх классууд нь уг
 хавтас доторх class өргөтгөлтэй файлууд
 юм.
 Java-н хавтас дахь jrert.jar файлд java-н
 сангууд байрладаг.
 JVM програм ажиллахад шаардлагатай
 классыг (import-д заасны дагуу) rt.jar
 файлаас авч ашигладаг.

Жава програмчлал        Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Жишээ сангууд

  java.lang: java дээр бичигдсэн ихэнх програмууд
  ашигладаг гол үндсэн функцүүд байрлана. Бүх
  java програмд автоматаар импортлогддог.
  javax.swing: График, цонх ашигласан java
  программуудад хэрэглэгдэнэ.
  java.applet: аудио, клип, интернэт програмчлалд
  ашиглагдах аплет класс.
  java.util: огноо, тэмдэгт мөр, санамсаргүй тоотой
  ажиллах классууд байрлана.
  java.io: Java-н оролт гаралтын классууд. Файлаас
  угших, бичих гэх мэт.

Жава програмчлал          Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Функц зарлалт

 Функц
    Програм бичих процессийг
    хялбаршуулах
    Шаардлагатай үед дуудаж хэрэглэх
    Кодыг давтаж бичих үзэгдлээс
    сэргийлэх
 Локал хувьсагч
    Функц дотор зарлагдсан хувьсагч

Жава програмчлал        Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Функц зарлалт
  Функцийг дараах байдлаар зарлана:
    public БуцаахТөрөл ФункцНэр (ПараметрТөрөл
                      Параметр)
    public static БуцаахТөрөл ФункцНэр(ПараметрТөрөл
                      Параметр)
  Жишээ:
    public int square (int y)
    public String getName (int x, int y)
  Return түлхүүр үг ашиглан функц дотроос утга буцаадаг.
  Return бичлэгийг ажиллуулангуут функц дуусаж
  програмын удирдлага уг функцийг хаанаас дуудсан тэнд
  буцаасан утгыг авч очдог.
Жава програмчлал          Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Функц ашиглалт
  Cтатик функц ашигласан жишээ.
    Эхний 10 ширхэг тооны кубыг ол.

       public class FunctionDemo{
            public static int cube (int x)
            {
                 return x * x * x;
            }

       public static void main ( String args[] )
            {
                for ( int i = 1; i < 10; i++)
                System.out.println( cube ( i ) );
            }
                }


Жава програмчлал                    Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Функц ашиглалт
  Cтатик биш функц ашигласан жишээ.
    Эхний 10 ширхэг тооны кубыг ол.

       public class FunctionDemo{
        public int cube (int x)
        {
            return x * x * x;
        }

       public static void main ( String args[] )
        {
            FunctionDemo myObject = FunctionDemo();
            for ( int i = 1; i < 10; i++)
            System.out.println( myObject.cube ( i ) );
        }
                  }Жава програмчлал                  Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Функц дуудалт
 Нэг классын функцүүд бие биенээ дуудах
 дүрэм:
    Нэг классын статик функцээс тухайн классын
    статик биш функцийг дуудвал заавал уг классын
    обьектоор дамжуулж дуудна.
    Нэг классын статик функцээс тухайн классын
    статик функцийг дуудвал шууд нэрээр нь эсвэл
    обьектоор нь дуудаж болно.
    Нэг классын статик биш функцээс тухайн классын
    статик болон статик биш функцийг дуудвал шууд
    нэрээр нь эсвэл обьектоор нь дуудаж болно.

Жава програмчлал          Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Функц дуудалт
 Нэг классаас өөр классын функц дуудах
 тохиолдолд:
    Өөр классын статик функцийг дуудвал заавал
    классын нэрээр нь дуудна.
      • Жишээ нь B класс дотроос А классын static add функцийг
       дуудвал:
          – A.add( );
    Өөр классын статик биш функцийг дуудвал заавал
    обьектоор нь дамжуулж дуудна.
      • Жишээ нь B класс дотроос А классын add функцийг
       дуудвал:
          – A myObject = new A( );
          – myObject.add( );
Жава програмчлал               Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Функцийн параметр дамжуулалт
 Java-д хоѐр төрлийн параметр (аргумент)
 дамжуулалт байдаг.
    Утгаар дамжуулах (Pass by Value)
      • Дамжуулагдаж байгаа параметрийн утгыг хуулаад
       функцэд дамжуулна.
      • Өгөгдлийн үндсэн төрлүүд (int, char, гэх мэт эхний үсэг нь
       жижгээр бичигддэг төрлүүд) бүгд утгаар дамжигддаг.
    Заалтаар дамжуулах (Pass by Reference)
      •  Дамжуулж буй өгөгдлийн эх хувийг дамжуулна.
      •  Дуудагдсан функц энэ эх хувийг өөрчилж болно.
      •  Утгаар дамжуулахыг бодвол илүү хурдан байдаг.
      •  Java-д бүх обьектууд заалтаар дамжигддаг.
    Java –д массив бол обьект юм.
Жава програмчлал               Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Функцийн параметр дамжуулалт

  public class ArgumentDemo{
       public void sub(int x)
       {
            System.out.println(“x =: ” + x);
            x = x + 1;
            System.out.println(“x =: ” + x);
       }
  public static void main()
       {
       int z =12;
       System.out.println(“z =: ” + z);
       sub(z);
       System.out.println(“z =: ” + z);
       }
  }

Жава програмчлал                     Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Утгаар параметр дамжуулах

  public class ArgumentDemo{
       public void sub(String m)
       {
           System.out.println(“Функц дотор эхлээд: ” + m);
           m = “C++”
           System.out.println(“Функц дотор дараа нь: ” + m);
       }
  public static void main()
       {
       String m = “Java”;
       System.out.println(“Дамжуулахын өмнө: ” + m);
       sub(m);
       System.out.println(“Дамжуулсны дараа: ” + m);
       }
  }

Жава програмчлал                  Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Заалтаар параметр дамжуулах
  public class ArgumentDemo{
       public void sub(String s)
       {
       System.out.println(“Функц дотор эхлээд: ” + s[0] + “ “ + s[1]);
       s[0] = “C”;
       s[1] = “is procedural.”;
       System.out.println(“Функц дотор дараа нь: ” + s[0] + “ “ + s[1]);
       }
  public static void main()
       {
       String m[] = {“Java”,”is object oriented.”};
       System.out.println(“Дамжуулахын өмнө: ” + m[0] + “ “ + m[1]);
       sub(m);
       System.out.println(“Дамжуулсны дараа: ” + m[0] + “ “ + m[1]);
       }
  }


Жава програмчлал                   Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Math класс

 Математик функцүүдийг ашиглах боломж
 олгоно.
 Ашиглахын тулд import java.lang.Math гэж
 оруулж ирэх хэрэгтэй.
 Жишээ: 900-аас язгуур гаргахдаа
 Math.sqrt( 900.0 )
Жава програмчлал       Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Math класс
 Маth классын зарим функцүүдээс жагсаавал:
 функц      Тайлбар                   Жишээ
 abs( x )     x-ийн модулийг олно (абсолют утгыг)     abs( 23.7 ) нь 23.7
                                abs( 0.0 ) нь 0.0
                                abs( -23.7 ) нь 23.7
 ceil( x )    x-ийг өөрөөс нь багагүй хамгийн ойр бүхэл  ceil( 9.2 ) нь 10.0
          тоо руу тоймлох               ceil( -9.8 ) нь -9.0
 cos( x )     x-ийн косинус (x нь радианаар)       cos( 0.0 ) нь 1.0
 exp( x )     e тооны х зэргийг олно.           exp( 1.0 ) нь 2.71828
                                exp( 2.0 ) нь 7.38906
 floor( x )    x-ийг өөрөөс нь ихгүй хамгийн ойр бүхэл тоо floor( 9.2 ) нь 9.0
          руу тоймлох                 floor( -9.8 ) нь -10.0
 log( x )     x-ийн натурал логарифм (e суурьтай)     log( Math.E ) нь 1.0
                                log( Math.E * Math.E ) нь 2.0
 max( x, y )   x ба y ийн аль ихийг нь олно.        max( 2.3, 12.7 ) нь 12.7
                                max( -2.3, -12.7 ) нь -2.3
 min( x, y )   x ба y ийн аль багыг нь олно.        min( 2.3, 12.7 ) нь 2.3
                                min( -2.3, -12.7 ) нь -12.7
 pow( x, y )   x -ийг y зэрэгт дэвшүүлэх          pow( 2.0, 7.0 ) нь 128.0
                                pow( 9.0, 0.5 ) нь 3.0
 sin( x )     x-ийн синус утга (x нь радианаар)      sin( 0.0 ) нь 0.0
 sqrt( x )    x-ээс язгуур гаргах             sqrt( 900.0 ) нь 30.0
                                sqrt( 9.0 ) нь 3.0
Жава програмчлал                          Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Math класс жишээ

  import java.lang.Math;
  public class MathDemo{
  public static void main(String args[])
      {
      System.out.println(“16 root:” + Math.sqrt( 16 ));
      System.out.println(“16 iin 3 zereg:” + Math.pow( 16, 3 ));
      System.out.println(“16.15 toimloh” + Math.floor( 16.15 ));
      System.out.println(“16 ба -16 –ийн их нь :” + Math.max(16,-16));
      }
  }
Жава програмчлал                Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Санамсаргүй тоо ашиглах

 Програм бичих явцад ямар нэгэн урьдчилан
 зохиосон биш санамсаргүйгээр үүсэх
 тоонуудыг ашиглах шаардлага гардаг.

 Жишээ нь:
 Мөрий тавьж морь уралдуулах програм.
 4 шагай хаях тоглоом
 Ижил эрхтэй 10 хүнээс нэгийг нь сонгох.


Жава програмчлал       Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Санамсаргүй тоо ашиглах

 Санамсаргүйгээр тоо үүсгэхийн тулд
  Math.random функцийг ашигладаг. Энэ функц
  нь [0;1[ завсрын санамсаргүй бутархай тоо
  буцаадаг.
  Жишээ:
    (int) ( Math.random() * 6 ) нь 0-5 хоорондох
  санамсаргүй нэг утга буцаана.


  Тайлбар: 6 аар үржүүлээд бүхэл хэсгийг нь авч байна.

Жава програмчлал               Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 JTextArea класс

 Олон мөрөөс тогтсон текстүүдийг цонхон дээр
 дүрслэх чадвартай.
    Цагаан хэсэг
    нь JTextArea
Жава програмчлал      Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 JTextArea класс

 Ашиглахын тулд
    import javax.swing.JTextArea;          эсвэл
      • import javax.swing.*;  гэж оруулж өгнө.
    Обьектийг нь зарлана:
      • JTextArea myText = new JTextArea();
    Текстийг нь setText функцээр нь оруулж
    өгдөг.
      • myText.setText (“Hello class!”);Жава програмчлал             Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 JTextArea класс
  import javax.swing.JOptionPane;
  import javax.swing.JTextArea;
  public class TextAreaDemo{
  public static void main (String args[])
       {
       String output;
       JTextArea mmm = new JTextArea();
       mmm.setText("Sirname: tBold n Name: tGan");
       JOptionPane.showMessageDialog( null, mmm, "Anket",
                JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
       output = "Ovog: Bold n Ner: Gan";
       mmm.setText(output);
       JOptionPane.showMessageDialog( null, mmm, "Anket",
                JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
       System.exit(0); }
Жава програмчлал               Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Санамсаргүй тоо жишээ
  import javax.swing.JOptionPane;
     public class RandomIntegers {
     public static void main( String args[] )
       {
        int value;
        String output = "";
  // 20 удаа давтах
       for ( int counter = 1; counter <= 20; counter++ ) {
  // 1-ээс 6 хоорондох тооноос санамсаргүйгээр сонгох
         value = 1 + ( int ) ( Math.random() * 6 );
       output += value + " ";
  // уг сонгогдсон тоог гаралтын хувьсагчид залгана.
  // хэрвээ counter нь 5-д хуваагдаж байвал шинэ мөрнөөс хэвлэе.
         if ( counter % 5 == 0 )
          output += "n";
       } // for давталтын төгсгөл
  JOptionPane.showMessageDialog( null, output,
  "20 Random Numbers from 1 to 6", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE );
      System.exit( 0 ); // програмыг дуусгах
    } // main функцийн төгсгөл
      } // RandomIntegers классын төгсгөл
Жава програмчлал                 Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Массив

  Нэг төрөлтэй хэсэг бүлэг өгөгдлийг массивт хадгалж
  хэрэглэж болно. Доор 12 ширхэг элементтэй
  массивын жишээ үзүүллээ:
  Бүтэц:
    Төрөл    МассивНэр[ ] = new Төрөл[ тоо ];
    int  numbers[ ] = new int[ 12 ];
  эсвэл
    Төрөл[ ] МассивНэр = new Төрөл[ тоо ];
    int[ ] numbers = new int[ 12 ];Жава програмчлал         Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Массив

  Хэрвээ массивт байх элементийн тоо тодорхойгүй
  байгаа бол доорх байдлаар зарлаж болно:

     int    numbers[ ] = null;
   эсвэл               null бол хоосон гэсэн
                    утгатай. Обьектод null буюу
     int[ ]   numbers = null;   хоосон гэсэн утга өгч
                    хэрэглэдэг.
Жава програмчлал             Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Массив

  Массивын элемент нь 0 –оос эхлэн дугаарлагддаг.

  Тиймээс int c[ 3 ]; гэж зарлавал с массив нь 4
  элементтэй байна (0 дугаар элементийг оруулан).

  Массивын элементэд хандахдаа хаалтан дотор нь
  элементийнх нь дугаарыг тавьж хандана. Хаалтан
  дотор нь мөн бүхэл тоо буцаах арифметик
  илэрхийлэл байж болно.Жава програмчлал         Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Массив ашиглах жишээ
  Бодолт №1
  public Number{
  public static void main ( String args[ ] )
  {
        int numbers[ 9 ] = new int[ 9 ];
        // 1-10 хүртэлх утгуудаа олгоѐ:
             numbers[ 0 ] = 1;
  numbers[ 1 ] = 2;
  numbers[ 2 ] = 3;
  numbers[ 3 ] = 4;
  numbers[ 4 ] = 5;
  numbers[ 5 ] = 6;
  numbers[ 6 ] = 7;
  numbers[ 7 ] = 8;
  numbers[ 8 ] = 9;
  numbers[ 9 ] = 10;
  }
  }


Жава програмчлал                 Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Массив ашиглах жишээ


  // ¯ðãýëæëýë…
       // îäîî õýâëýå:
     System.out.println ( numbers[ 0 ] );
     System.out.println ( numbers[ 1 ] );
     System.out.println ( numbers[ 2 ] );
     System.out.println ( numbers[ 3 ] );
     System.out.println ( numbers[ 4 ] );
     System.out.println ( numbers[ 5 ] );
     System.out.println ( numbers[ 6 ] );
     System.out.println ( numbers[ 7 ] );
     System.out.println ( numbers[ 8 ] );
     System.out.println ( numbers[ 9 ] );
     System.out.println ( numbers[ 10 ] );
     }
  }


Жава програмчлал                 Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Массив ашиглах жишээ

  Бодолт №2


  public Number{
  public static void main ( String args[ ] )
  {
       int numbers[ 9 ] = new int[ 9 ];
   for (int x = 0; x<=9; x++)
        numbers[ x ] = x;

       for (int x = 0; x<=9; x++)
        System.out.println ( numbers[ x ] );
  }
  }Жава програмчлал                   Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Массив ашиглах жишээ

  Бодолт №3

  public Number{
  public static void main ( String args[ ] )
  {
           int numbers[ 9 ] = new int[ 9 ];
   for (int x = 0; x<=9; x++)
       {
           numbers[ x ] = x;
           System.out.println ( numbers[ x ] );
       }
  }
  }
  Тайлбар: Эндээс давталт програмыг их хөнгөвчилдөг нь харагдаж байна.

Жава програмчлал                     Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Олон хэмжээст массив

 1 хэмжээст массив:
   int numbers[ ] = new int[ 3 ];
   int a[ ] = {1, 2, 3};
  2 хэмжээст массив:
   int numbers[ ][ ] = new int[3][3];
   int a[][] = {{10,21,32}, {20, 21, 22 }, {30, 31, 32}}
 3 хэмжээст массив:
   int numbers[ ][ ][ ] = new int[2][2][2];
   int a[][][] = {{{1,1,1},{2,2,2},{3,3,3}},
                     {{4,4,4},{5,5,5},{6,6,6}}};Жава програмчлал              Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Олон хэмжээст массив жишээ

 Жишээ:
   10õ10 õýìæýýòýé õî¸ð õýìæýýñò ìàññèâò ñàíàìñàðã¿é
  òîîí óòãóóä õèéãýýä äºðâºëæèí õýëáýðýýð õýâëý.
Жава програмчлал         Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Олон хэмжээст массив жишээ
  public class ArrayDemo{
  public static void main(String args[])
     {
          int a[][] = new int[10][10];
          for (int i=0; i<a.length; i++)
           for (int j=0; j<a.length; j++)
               {
     a[ i ][ j ] = ( int ) ( Math.random( ) * 10 );
     System.out.print(“ “ + a[ i ][ j ]);
     System.out.println( );
          }
     }
  }
Жава програмчлал               Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Шинэ үгс

 Reference:     Заалт. Функцийн
 аргумент дамжуулах үед хэрэглэгдвэл
 аргументийг хаягаар нь дамжуулах гэсэн
 утгатай болдог.
 Row:     Мөр. (массивын мөр)
 Column:   Багана. (массивын багана)
 index:    индекс. (массивын индекс)
 Length:   урт. (массивын элементийн
 тоонд хэрэглэгдсэн)
Жава програмчлал     Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Шинэ үгс

 Method: Функц. Классын функцийг хэлдэг.
 Argument:   Aргумент. Функцэд
 дамжуулагдах хувьсагч.
 Parameter:   Аргументтай адилхан.
 Array:     Массив.
 Value:     Утга.
 Multidimentional:  Олон хэмжээст.
 Multidimentional array: oлон хэмжээст массив


Жава програмчлал       Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Шинэ үгс

  principle: Зарчим.
  concept: зарчим, онол.
  Nested : Дотроо агуулсан. Nested if structure:
      if ()
       { ….
             if () {
             ….
           }
       }

  while:             Зуур. Тэгэх ингэх зуур гэсэн утгатай.
Жава програмчлал                  Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Шинэ үгс

  Counter:      Тоолуур хувьсагч. (i = i +1 эсвэл i++)
  Давталт дотор хэд дэх үйлдэл хийгдэж байгааг
  бүртгэх зорилгоор хэрэглэгддэг.
  Initial value:      Анхны утга. Эхний утга.
  loop:    Нэг удаа давталт хийх. Давтах бичлэгүүдээ
  бүгдийг нь нэг удаа ажиллуулж давталтын эхэнд
  буцан ирэхийг loop гэж хэлнэ.
  iteration: Итераци буюу цикл. Loop-тэй ижил.
  enclose: хаших. Enclosed by { } => { } хаалтаар
  хашигдсан.


Жава програмчлал           Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Шинэ үгс

  while:     Зуур. Тэгэх ингэх зуур гэсэн утгатай.
  Counter:    Тоолуур хувьсагч. (i = i +1 эсвэл i++)
  Давталт дотор хэд дэх үйлдэл хийгдэж байгааг
  бүртгэх зорилгоор хэрэглэгддэг.
  Initial value:    Анхны утга. Эхний утга.
Жава програмчлал          Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Logo

 Даалгавар

 n элементтэй массивын бүх элементүүдийн
 нийлбэрийг ол.
 n элементтэй массивын бүх сондгой
 элементүүдийн нийлбэрийг ол.
 n элементтэй массивын бүх сондгой
 индекстэй элементүүдийн нийлбэрийг ол.
 Массивын бүх элементийг хэвлэдэг функц
 бич.
 Массивын i ба j-р элементийн байрыг сольдог
 функц бич.
Жава програмчлал      Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
Java
Programming
Logo
     Улаанбаатар дээд сургууль
         2011 он
1 de 41

Recomendados

Java lecture4 por
Java lecture4Java lecture4
Java lecture4Onobold Odgerel
3.3K visualizações41 slides
Java lecture5 por
Java lecture5Java lecture5
Java lecture5Onobold Odgerel
2.8K visualizações60 slides
Java lecture3 por
Java lecture3Java lecture3
Java lecture3Onobold Odgerel
2.5K visualizações28 slides
Lec04 por
Lec04Lec04
Lec04ganzorigb
1.4K visualizações20 slides
Pl lecture6 por
Pl lecture6Pl lecture6
Pl lecture6ganzorigb
968 visualizações27 slides
Pl lecture8 por
Pl lecture8Pl lecture8
Pl lecture8ganzorigb
435 visualizações55 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Lecture graphic programming por
Lecture graphic programmingLecture graphic programming
Lecture graphic programmingganzorigb
566 visualizações59 slides
Лекц 6 - 7 por
Лекц 6 - 7Лекц 6 - 7
Лекц 6 - 7Chinzorig Undarmaa
3.6K visualizações38 slides
Lecture3 4 por
Lecture3 4Lecture3 4
Lecture3 4ganzorigb
1.1K visualizações26 slides
Лекц-3 por
Лекц-3Лекц-3
Лекц-3bsuren_bn
5.5K visualizações31 slides
Лаборатор-3 por
Лаборатор-3Лаборатор-3
Лаборатор-3bsuren_bn
1.4K visualizações8 slides
SW203 Lab9 por
SW203 Lab9SW203 Lab9
SW203 Lab9Jargalsaikhan Alyeksandr
831 visualizações15 slides

Mais procurados(18)

Lecture graphic programming por ganzorigb
Lecture graphic programmingLecture graphic programming
Lecture graphic programming
ganzorigb566 visualizações
Лекц 6 - 7 por Chinzorig Undarmaa
Лекц 6 - 7Лекц 6 - 7
Лекц 6 - 7
Chinzorig Undarmaa3.6K visualizações
Lecture3 4 por ganzorigb
Lecture3 4Lecture3 4
Lecture3 4
ganzorigb1.1K visualizações
Лекц-3 por bsuren_bn
Лекц-3Лекц-3
Лекц-3
bsuren_bn5.5K visualizações
Лаборатор-3 por bsuren_bn
Лаборатор-3Лаборатор-3
Лаборатор-3
bsuren_bn1.4K visualizações
Лабораторийн ажил № 2 por bsuren_bn
Лабораторийн ажил № 2Лабораторийн ажил № 2
Лабораторийн ажил № 2
bsuren_bn1.3K visualizações
Лабораторийн ажил № 1 por bsuren_bn
Лабораторийн ажил № 1Лабораторийн ажил № 1
Лабораторийн ажил № 1
bsuren_bn914 visualizações
lab8 por bsuren_bn
lab8lab8
lab8
bsuren_bn437 visualizações
Lecture11 12 por ganzorigb
Lecture11 12Lecture11 12
Lecture11 12
ganzorigb977 visualizações

Destaque

Lecture4 por
Lecture4Lecture4
Lecture4orgil
582 visualizações5 slides
лекц №6 por
лекц №6лекц №6
лекц №6Onobold Odgerel
1.1K visualizações9 slides
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №5 por
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №5u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №5
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №5Khuder Altangerel
4.2K visualizações65 slides
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №4 por
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №4u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №4
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №4Khuder Altangerel
6.4K visualizações52 slides
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №6 por
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №6u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №6
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №6Khuder Altangerel
4.1K visualizações61 slides
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №3 por
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №3u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №3
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №3Khuder Altangerel
4.3K visualizações52 slides

Destaque(15)

Lecture4 por orgil
Lecture4Lecture4
Lecture4
orgil582 visualizações
лекц №6 por Onobold Odgerel
лекц №6лекц №6
лекц №6
Onobold Odgerel1.1K visualizações
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №5 por Khuder Altangerel
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №5u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №5
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №5
Khuder Altangerel4.2K visualizações
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №4 por Khuder Altangerel
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №4u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №4
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №4
Khuder Altangerel6.4K visualizações
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №6 por Khuder Altangerel
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №6u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №6
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №6
Khuder Altangerel4.1K visualizações
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №3 por Khuder Altangerel
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №3u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №3
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №3
Khuder Altangerel4.3K visualizações
Жава хэлний сурах бичиг Java helnii surah bichig Mongol por Gantulga Dashdondov
Жава хэлний сурах бичиг Java helnii surah bichig MongolЖава хэлний сурах бичиг Java helnii surah bichig Mongol
Жава хэлний сурах бичиг Java helnii surah bichig Mongol
Gantulga Dashdondov5K visualizações
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №2 por Khuder Altangerel
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №2u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №2
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №2
Khuder Altangerel4.7K visualizações
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №1 por Khuder Altangerel
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №1u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №1
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №1
Khuder Altangerel7.7K visualizações
Java лекц8 por Enkhee99
Java лекц8Java лекц8
Java лекц8
Enkhee99624 visualizações
Java лекц1 por Enkhee99
Java лекц1Java лекц1
Java лекц1
Enkhee994.9K visualizações
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №7 por Khuder Altangerel
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №7u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №7
u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №7
Khuder Altangerel4.9K visualizações

Similar a Java lecture4

S W203 Lecture8 Interface por
S W203 Lecture8 InterfaceS W203 Lecture8 Interface
S W203 Lecture8 InterfaceJargalsaikhan Alyeksandr
525 visualizações18 slides
Лекц №9 por
Лекц №9Лекц №9
Лекц №9Amarsaikhan Tuvshinbayar
285 visualizações24 slides
Lecture10 por
Lecture10Lecture10
Lecture10ganzorigb
717 visualizações37 slides
CS203 Лекц02 Oop por
CS203 Лекц02 OopCS203 Лекц02 Oop
CS203 Лекц02 OopJargalsaikhan Alyeksandr
3.9K visualizações33 slides
Lec4 хereglegchiinpunkts por
Lec4 хereglegchiinpunktsLec4 хereglegchiinpunkts
Lec4 хereglegchiinpunktsTuruu Tsogt
2.9K visualizações16 slides
Video lab1-web por
Video lab1-webVideo lab1-web
Video lab1-webbsuren_bn
467 visualizações9 slides

Similar a Java lecture4(14)

Lecture10 por ganzorigb
Lecture10Lecture10
Lecture10
ganzorigb717 visualizações
Lec4 хereglegchiinpunkts por Turuu Tsogt
Lec4 хereglegchiinpunktsLec4 хereglegchiinpunkts
Lec4 хereglegchiinpunkts
Turuu Tsogt2.9K visualizações
Video lab1-web por bsuren_bn
Video lab1-webVideo lab1-web
Video lab1-web
bsuren_bn467 visualizações
Gosexem asuult 09 por dorjoooo
Gosexem asuult 09Gosexem asuult 09
Gosexem asuult 09
dorjoooo3.4K visualizações
Lec5 angi por Turuu Tsogt
Lec5 angiLec5 angi
Lec5 angi
Turuu Tsogt1.2K visualizações
Mathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptx por Altansukh Mainbayar
Mathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptxMathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptx
Mathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptx
Altansukh Mainbayar11 visualizações
Pl lecture8 por ganzorigb
Pl lecture8Pl lecture8
Pl lecture8
ganzorigb455 visualizações

Mais de Onobold Odgerel

Семинар-3 por
Семинар-3Семинар-3
Семинар-3Onobold Odgerel
1.2K visualizações2 slides
Бие даалт 1 por
Бие даалт 1Бие даалт 1
Бие даалт 1Onobold Odgerel
1.1K visualizações1 slide
Ezo сэдэвчилэсэн төлөвлөгөө por
Ezo сэдэвчилэсэн төлөвлөгөөEzo сэдэвчилэсэн төлөвлөгөө
Ezo сэдэвчилэсэн төлөвлөгөөOnobold Odgerel
709 visualizações2 slides
Ezo сэдэвчилэсэн төлөвлөгөө por
Ezo сэдэвчилэсэн төлөвлөгөөEzo сэдэвчилэсэн төлөвлөгөө
Ezo сэдэвчилэсэн төлөвлөгөөOnobold Odgerel
516 visualizações1 slide
төслийн зорилго por
төслийн зорилготөслийн зорилго
төслийн зорилгоOnobold Odgerel
598 visualizações4 slides
төслийн зорилго por
төслийн зорилготөслийн зорилго
төслийн зорилгоOnobold Odgerel
1.7K visualizações4 slides

Mais de Onobold Odgerel(20)

Семинар-3 por Onobold Odgerel
Семинар-3Семинар-3
Семинар-3
Onobold Odgerel1.2K visualizações
Бие даалт 1 por Onobold Odgerel
Бие даалт 1Бие даалт 1
Бие даалт 1
Onobold Odgerel1.1K visualizações
Ezo сэдэвчилэсэн төлөвлөгөө por Onobold Odgerel
Ezo сэдэвчилэсэн төлөвлөгөөEzo сэдэвчилэсэн төлөвлөгөө
Ezo сэдэвчилэсэн төлөвлөгөө
Onobold Odgerel709 visualizações
Ezo сэдэвчилэсэн төлөвлөгөө por Onobold Odgerel
Ezo сэдэвчилэсэн төлөвлөгөөEzo сэдэвчилэсэн төлөвлөгөө
Ezo сэдэвчилэсэн төлөвлөгөө
Onobold Odgerel516 visualizações
төслийн зорилго por Onobold Odgerel
төслийн зорилготөслийн зорилго
төслийн зорилго
Onobold Odgerel598 visualizações
төслийн зорилго por Onobold Odgerel
төслийн зорилготөслийн зорилго
төслийн зорилго
Onobold Odgerel1.7K visualizações
макро эдийн засгийн бие даалтын бодлого por Onobold Odgerel
макро эдийн засгийн бие даалтын бодлогомакро эдийн засгийн бие даалтын бодлого
макро эдийн засгийн бие даалтын бодлого
Onobold Odgerel6.5K visualizações
семинар №10 por Onobold Odgerel
семинар №10семинар №10
семинар №10
Onobold Odgerel1.1K visualizações
семинар №9 por Onobold Odgerel
семинар №9семинар №9
семинар №9
Onobold Odgerel1.3K visualizações
International economics hutulbur por Onobold Odgerel
International economics hutulburInternational economics hutulbur
International economics hutulbur
Onobold Odgerel2.1K visualizações
International economics hutulbur por Onobold Odgerel
International economics hutulburInternational economics hutulbur
International economics hutulbur
Onobold Odgerel611 visualizações
Mac standard por Onobold Odgerel
Mac standardMac standard
Mac standard
Onobold Odgerel700 visualizações
лекц №5 por Onobold Odgerel
лекц №5лекц №5
лекц №5
Onobold Odgerel1.5K visualizações
лекц №4 por Onobold Odgerel
лекц №4лекц №4
лекц №4
Onobold Odgerel852 visualizações
лекц №3 por Onobold Odgerel
лекц №3лекц №3
лекц №3
Onobold Odgerel725 visualizações
лекц №3 por Onobold Odgerel
лекц №3лекц №3
лекц №3
Onobold Odgerel311 visualizações
лекц №2 por Onobold Odgerel
лекц №2лекц №2
лекц №2
Onobold Odgerel721 visualizações
лекц №1 por Onobold Odgerel
лекц №1лекц №1
лекц №1
Onobold Odgerel506 visualizações
лекц №1 por Onobold Odgerel
лекц №1лекц №1
лекц №1
Onobold Odgerel458 visualizações

Java lecture4

 • 1. Java Programming Logo Java өгөгдлийн бүтэц багш Á.Ãàíçîðèã Улаанбаатар дээд сургууль 2011 он
 • 2. Logo Агуулга 1 Java сан (Package) 2 Функц түүний хэрэглээ 3 Функцийн аргумент дамжуулалт 4 Маth класс ашиглах 5 Санамсаргүй тоо ашиглах 6 JTextArea класс 7 Массив Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 3. Logo Java сан (Package) Урьдчилан бэлдэж өгсөн классууд Java- ийн санд бүлэг бүлгээрээ байдаг. Нэг төрлийн үүрэг гүйцэтгэдэг классууд нэг сан дотор байрладаг. Санг import түлхүүр үгийн тусламжтай ашигладаг. Жишээ нь: import javax.swing.JOptionPane; Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 4. Logo Java сан (Package) Java сангууд нь хавтас (folder) хэлбэрээр байх бөгөөд уг сан доторх классууд нь уг хавтас доторх class өргөтгөлтэй файлууд юм. Java-н хавтас дахь jrert.jar файлд java-н сангууд байрладаг. JVM програм ажиллахад шаардлагатай классыг (import-д заасны дагуу) rt.jar файлаас авч ашигладаг. Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 5. Logo Жишээ сангууд  java.lang: java дээр бичигдсэн ихэнх програмууд ашигладаг гол үндсэн функцүүд байрлана. Бүх java програмд автоматаар импортлогддог.  javax.swing: График, цонх ашигласан java программуудад хэрэглэгдэнэ.  java.applet: аудио, клип, интернэт програмчлалд ашиглагдах аплет класс.  java.util: огноо, тэмдэгт мөр, санамсаргүй тоотой ажиллах классууд байрлана.  java.io: Java-н оролт гаралтын классууд. Файлаас угших, бичих гэх мэт. Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 6. Logo Функц зарлалт Функц  Програм бичих процессийг хялбаршуулах  Шаардлагатай үед дуудаж хэрэглэх  Кодыг давтаж бичих үзэгдлээс сэргийлэх Локал хувьсагч  Функц дотор зарлагдсан хувьсагч Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 7. Logo Функц зарлалт  Функцийг дараах байдлаар зарлана: public БуцаахТөрөл ФункцНэр (ПараметрТөрөл Параметр) public static БуцаахТөрөл ФункцНэр(ПараметрТөрөл Параметр)  Жишээ: public int square (int y) public String getName (int x, int y)  Return түлхүүр үг ашиглан функц дотроос утга буцаадаг. Return бичлэгийг ажиллуулангуут функц дуусаж програмын удирдлага уг функцийг хаанаас дуудсан тэнд буцаасан утгыг авч очдог. Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 8. Logo Функц ашиглалт  Cтатик функц ашигласан жишээ.  Эхний 10 ширхэг тооны кубыг ол. public class FunctionDemo{ public static int cube (int x) { return x * x * x; } public static void main ( String args[] ) { for ( int i = 1; i < 10; i++) System.out.println( cube ( i ) ); } } Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 9. Logo Функц ашиглалт  Cтатик биш функц ашигласан жишээ.  Эхний 10 ширхэг тооны кубыг ол. public class FunctionDemo{ public int cube (int x) { return x * x * x; } public static void main ( String args[] ) { FunctionDemo myObject = FunctionDemo(); for ( int i = 1; i < 10; i++) System.out.println( myObject.cube ( i ) ); } } Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 10. Logo Функц дуудалт Нэг классын функцүүд бие биенээ дуудах дүрэм:  Нэг классын статик функцээс тухайн классын статик биш функцийг дуудвал заавал уг классын обьектоор дамжуулж дуудна.  Нэг классын статик функцээс тухайн классын статик функцийг дуудвал шууд нэрээр нь эсвэл обьектоор нь дуудаж болно.  Нэг классын статик биш функцээс тухайн классын статик болон статик биш функцийг дуудвал шууд нэрээр нь эсвэл обьектоор нь дуудаж болно. Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 11. Logo Функц дуудалт Нэг классаас өөр классын функц дуудах тохиолдолд:  Өөр классын статик функцийг дуудвал заавал классын нэрээр нь дуудна. • Жишээ нь B класс дотроос А классын static add функцийг дуудвал: – A.add( );  Өөр классын статик биш функцийг дуудвал заавал обьектоор нь дамжуулж дуудна. • Жишээ нь B класс дотроос А классын add функцийг дуудвал: – A myObject = new A( ); – myObject.add( ); Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 12. Logo Функцийн параметр дамжуулалт Java-д хоѐр төрлийн параметр (аргумент) дамжуулалт байдаг.  Утгаар дамжуулах (Pass by Value) • Дамжуулагдаж байгаа параметрийн утгыг хуулаад функцэд дамжуулна. • Өгөгдлийн үндсэн төрлүүд (int, char, гэх мэт эхний үсэг нь жижгээр бичигддэг төрлүүд) бүгд утгаар дамжигддаг.  Заалтаар дамжуулах (Pass by Reference) • Дамжуулж буй өгөгдлийн эх хувийг дамжуулна. • Дуудагдсан функц энэ эх хувийг өөрчилж болно. • Утгаар дамжуулахыг бодвол илүү хурдан байдаг. • Java-д бүх обьектууд заалтаар дамжигддаг.  Java –д массив бол обьект юм. Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 13. Logo Функцийн параметр дамжуулалт public class ArgumentDemo{ public void sub(int x) { System.out.println(“x =: ” + x); x = x + 1; System.out.println(“x =: ” + x); } public static void main() { int z =12; System.out.println(“z =: ” + z); sub(z); System.out.println(“z =: ” + z); } } Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 14. Logo Утгаар параметр дамжуулах public class ArgumentDemo{ public void sub(String m) { System.out.println(“Функц дотор эхлээд: ” + m); m = “C++” System.out.println(“Функц дотор дараа нь: ” + m); } public static void main() { String m = “Java”; System.out.println(“Дамжуулахын өмнө: ” + m); sub(m); System.out.println(“Дамжуулсны дараа: ” + m); } } Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 15. Logo Заалтаар параметр дамжуулах public class ArgumentDemo{ public void sub(String s) { System.out.println(“Функц дотор эхлээд: ” + s[0] + “ “ + s[1]); s[0] = “C”; s[1] = “is procedural.”; System.out.println(“Функц дотор дараа нь: ” + s[0] + “ “ + s[1]); } public static void main() { String m[] = {“Java”,”is object oriented.”}; System.out.println(“Дамжуулахын өмнө: ” + m[0] + “ “ + m[1]); sub(m); System.out.println(“Дамжуулсны дараа: ” + m[0] + “ “ + m[1]); } } Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 16. Logo Math класс Математик функцүүдийг ашиглах боломж олгоно. Ашиглахын тулд import java.lang.Math гэж оруулж ирэх хэрэгтэй. Жишээ: 900-аас язгуур гаргахдаа Math.sqrt( 900.0 ) Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 17. Logo Math класс Маth классын зарим функцүүдээс жагсаавал: функц Тайлбар Жишээ abs( x ) x-ийн модулийг олно (абсолют утгыг) abs( 23.7 ) нь 23.7 abs( 0.0 ) нь 0.0 abs( -23.7 ) нь 23.7 ceil( x ) x-ийг өөрөөс нь багагүй хамгийн ойр бүхэл ceil( 9.2 ) нь 10.0 тоо руу тоймлох ceil( -9.8 ) нь -9.0 cos( x ) x-ийн косинус (x нь радианаар) cos( 0.0 ) нь 1.0 exp( x ) e тооны х зэргийг олно. exp( 1.0 ) нь 2.71828 exp( 2.0 ) нь 7.38906 floor( x ) x-ийг өөрөөс нь ихгүй хамгийн ойр бүхэл тоо floor( 9.2 ) нь 9.0 руу тоймлох floor( -9.8 ) нь -10.0 log( x ) x-ийн натурал логарифм (e суурьтай) log( Math.E ) нь 1.0 log( Math.E * Math.E ) нь 2.0 max( x, y ) x ба y ийн аль ихийг нь олно. max( 2.3, 12.7 ) нь 12.7 max( -2.3, -12.7 ) нь -2.3 min( x, y ) x ба y ийн аль багыг нь олно. min( 2.3, 12.7 ) нь 2.3 min( -2.3, -12.7 ) нь -12.7 pow( x, y ) x -ийг y зэрэгт дэвшүүлэх pow( 2.0, 7.0 ) нь 128.0 pow( 9.0, 0.5 ) нь 3.0 sin( x ) x-ийн синус утга (x нь радианаар) sin( 0.0 ) нь 0.0 sqrt( x ) x-ээс язгуур гаргах sqrt( 900.0 ) нь 30.0 sqrt( 9.0 ) нь 3.0 Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 18. Logo Math класс жишээ import java.lang.Math; public class MathDemo{ public static void main(String args[]) { System.out.println(“16 root:” + Math.sqrt( 16 )); System.out.println(“16 iin 3 zereg:” + Math.pow( 16, 3 )); System.out.println(“16.15 toimloh” + Math.floor( 16.15 )); System.out.println(“16 ба -16 –ийн их нь :” + Math.max(16,-16)); } } Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 19. Logo Санамсаргүй тоо ашиглах Програм бичих явцад ямар нэгэн урьдчилан зохиосон биш санамсаргүйгээр үүсэх тоонуудыг ашиглах шаардлага гардаг. Жишээ нь: Мөрий тавьж морь уралдуулах програм. 4 шагай хаях тоглоом Ижил эрхтэй 10 хүнээс нэгийг нь сонгох. Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 20. Logo Санамсаргүй тоо ашиглах Санамсаргүйгээр тоо үүсгэхийн тулд Math.random функцийг ашигладаг. Энэ функц нь [0;1[ завсрын санамсаргүй бутархай тоо буцаадаг. Жишээ:  (int) ( Math.random() * 6 ) нь 0-5 хоорондох санамсаргүй нэг утга буцаана. Тайлбар: 6 аар үржүүлээд бүхэл хэсгийг нь авч байна. Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 21. Logo JTextArea класс Олон мөрөөс тогтсон текстүүдийг цонхон дээр дүрслэх чадвартай. Цагаан хэсэг нь JTextArea Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 22. Logo JTextArea класс Ашиглахын тулд  import javax.swing.JTextArea; эсвэл • import javax.swing.*; гэж оруулж өгнө.  Обьектийг нь зарлана: • JTextArea myText = new JTextArea();  Текстийг нь setText функцээр нь оруулж өгдөг. • myText.setText (“Hello class!”); Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 23. Logo JTextArea класс import javax.swing.JOptionPane; import javax.swing.JTextArea; public class TextAreaDemo{ public static void main (String args[]) { String output; JTextArea mmm = new JTextArea(); mmm.setText("Sirname: tBold n Name: tGan"); JOptionPane.showMessageDialog( null, mmm, "Anket", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); output = "Ovog: Bold n Ner: Gan"; mmm.setText(output); JOptionPane.showMessageDialog( null, mmm, "Anket", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); System.exit(0); } Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 24. Logo Санамсаргүй тоо жишээ import javax.swing.JOptionPane; public class RandomIntegers { public static void main( String args[] ) { int value; String output = ""; // 20 удаа давтах for ( int counter = 1; counter <= 20; counter++ ) { // 1-ээс 6 хоорондох тооноос санамсаргүйгээр сонгох value = 1 + ( int ) ( Math.random() * 6 ); output += value + " "; // уг сонгогдсон тоог гаралтын хувьсагчид залгана. // хэрвээ counter нь 5-д хуваагдаж байвал шинэ мөрнөөс хэвлэе. if ( counter % 5 == 0 ) output += "n"; } // for давталтын төгсгөл JOptionPane.showMessageDialog( null, output, "20 Random Numbers from 1 to 6", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE ); System.exit( 0 ); // програмыг дуусгах } // main функцийн төгсгөл } // RandomIntegers классын төгсгөл Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 25. Logo Массив  Нэг төрөлтэй хэсэг бүлэг өгөгдлийг массивт хадгалж хэрэглэж болно. Доор 12 ширхэг элементтэй массивын жишээ үзүүллээ:  Бүтэц: Төрөл МассивНэр[ ] = new Төрөл[ тоо ]; int numbers[ ] = new int[ 12 ]; эсвэл Төрөл[ ] МассивНэр = new Төрөл[ тоо ]; int[ ] numbers = new int[ 12 ]; Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 26. Logo Массив  Хэрвээ массивт байх элементийн тоо тодорхойгүй байгаа бол доорх байдлаар зарлаж болно: int numbers[ ] = null; эсвэл null бол хоосон гэсэн утгатай. Обьектод null буюу int[ ] numbers = null; хоосон гэсэн утга өгч хэрэглэдэг. Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 27. Logo Массив  Массивын элемент нь 0 –оос эхлэн дугаарлагддаг.  Тиймээс int c[ 3 ]; гэж зарлавал с массив нь 4 элементтэй байна (0 дугаар элементийг оруулан).  Массивын элементэд хандахдаа хаалтан дотор нь элементийнх нь дугаарыг тавьж хандана. Хаалтан дотор нь мөн бүхэл тоо буцаах арифметик илэрхийлэл байж болно. Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 28. Logo Массив ашиглах жишээ Бодолт №1 public Number{ public static void main ( String args[ ] ) { int numbers[ 9 ] = new int[ 9 ]; // 1-10 хүртэлх утгуудаа олгоѐ: numbers[ 0 ] = 1; numbers[ 1 ] = 2; numbers[ 2 ] = 3; numbers[ 3 ] = 4; numbers[ 4 ] = 5; numbers[ 5 ] = 6; numbers[ 6 ] = 7; numbers[ 7 ] = 8; numbers[ 8 ] = 9; numbers[ 9 ] = 10; } } Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 29. Logo Массив ашиглах жишээ // ¯ðãýëæëýë… // îäîî õýâëýå: System.out.println ( numbers[ 0 ] ); System.out.println ( numbers[ 1 ] ); System.out.println ( numbers[ 2 ] ); System.out.println ( numbers[ 3 ] ); System.out.println ( numbers[ 4 ] ); System.out.println ( numbers[ 5 ] ); System.out.println ( numbers[ 6 ] ); System.out.println ( numbers[ 7 ] ); System.out.println ( numbers[ 8 ] ); System.out.println ( numbers[ 9 ] ); System.out.println ( numbers[ 10 ] ); } } Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 30. Logo Массив ашиглах жишээ Бодолт №2 public Number{ public static void main ( String args[ ] ) { int numbers[ 9 ] = new int[ 9 ]; for (int x = 0; x<=9; x++) numbers[ x ] = x; for (int x = 0; x<=9; x++) System.out.println ( numbers[ x ] ); } } Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 31. Logo Массив ашиглах жишээ Бодолт №3 public Number{ public static void main ( String args[ ] ) { int numbers[ 9 ] = new int[ 9 ]; for (int x = 0; x<=9; x++) { numbers[ x ] = x; System.out.println ( numbers[ x ] ); } } } Тайлбар: Эндээс давталт програмыг их хөнгөвчилдөг нь харагдаж байна. Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 32. Logo Олон хэмжээст массив 1 хэмжээст массив:  int numbers[ ] = new int[ 3 ];  int a[ ] = {1, 2, 3};  2 хэмжээст массив:  int numbers[ ][ ] = new int[3][3];  int a[][] = {{10,21,32}, {20, 21, 22 }, {30, 31, 32}} 3 хэмжээст массив:  int numbers[ ][ ][ ] = new int[2][2][2];  int a[][][] = {{{1,1,1},{2,2,2},{3,3,3}}, {{4,4,4},{5,5,5},{6,6,6}}}; Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 33. Logo Олон хэмжээст массив жишээ Жишээ:  10õ10 õýìæýýòýé õî¸ð õýìæýýñò ìàññèâò ñàíàìñàðã¿é òîîí óòãóóä õèéãýýä äºðâºëæèí õýëáýðýýð õýâëý. Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 34. Logo Олон хэмжээст массив жишээ public class ArrayDemo{ public static void main(String args[]) { int a[][] = new int[10][10]; for (int i=0; i<a.length; i++) for (int j=0; j<a.length; j++) { a[ i ][ j ] = ( int ) ( Math.random( ) * 10 ); System.out.print(“ “ + a[ i ][ j ]); System.out.println( ); } } } Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 35. Logo Шинэ үгс Reference: Заалт. Функцийн аргумент дамжуулах үед хэрэглэгдвэл аргументийг хаягаар нь дамжуулах гэсэн утгатай болдог. Row: Мөр. (массивын мөр) Column: Багана. (массивын багана) index: индекс. (массивын индекс) Length: урт. (массивын элементийн тоонд хэрэглэгдсэн) Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 36. Logo Шинэ үгс Method: Функц. Классын функцийг хэлдэг. Argument: Aргумент. Функцэд дамжуулагдах хувьсагч. Parameter: Аргументтай адилхан. Array: Массив. Value: Утга. Multidimentional: Олон хэмжээст. Multidimentional array: oлон хэмжээст массив Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 37. Logo Шинэ үгс  principle: Зарчим.  concept: зарчим, онол.  Nested : Дотроо агуулсан. Nested if structure: if () { …. if () { …. } }  while: Зуур. Тэгэх ингэх зуур гэсэн утгатай. Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 38. Logo Шинэ үгс  Counter: Тоолуур хувьсагч. (i = i +1 эсвэл i++) Давталт дотор хэд дэх үйлдэл хийгдэж байгааг бүртгэх зорилгоор хэрэглэгддэг.  Initial value: Анхны утга. Эхний утга.  loop: Нэг удаа давталт хийх. Давтах бичлэгүүдээ бүгдийг нь нэг удаа ажиллуулж давталтын эхэнд буцан ирэхийг loop гэж хэлнэ.  iteration: Итераци буюу цикл. Loop-тэй ижил.  enclose: хаших. Enclosed by { } => { } хаалтаар хашигдсан. Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 39. Logo Шинэ үгс  while: Зуур. Тэгэх ингэх зуур гэсэн утгатай.  Counter: Тоолуур хувьсагч. (i = i +1 эсвэл i++) Давталт дотор хэд дэх үйлдэл хийгдэж байгааг бүртгэх зорилгоор хэрэглэгддэг.  Initial value: Анхны утга. Эхний утга. Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 40. Logo Даалгавар n элементтэй массивын бүх элементүүдийн нийлбэрийг ол. n элементтэй массивын бүх сондгой элементүүдийн нийлбэрийг ол. n элементтэй массивын бүх сондгой индекстэй элементүүдийн нийлбэрийг ол. Массивын бүх элементийг хэвлэдэг функц бич. Массивын i ба j-р элементийн байрыг сольдог функц бич. Жава програмчлал Улаанбаатар Дээд Сургууль 2011 он
 • 41. Java Programming Logo Улаанбаатар дээд сургууль 2011 он