O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Oswiadczenie majatkowe tomasza michalowskiego

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 6 Anúncio

Oswiadczenie majatkowe tomasza michalowskiego

Baixar para ler offline

Oświadczenie majątkowe Tomasza Michałowskiego, wymagane prawem po objęciu stanowiska szefa gabinetu politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Michałowski pracował dla Jarosława Gowina. Obecnie szefuje gabinetowi politycznemu ministra Wojciecha Murdzeka.

Oświadczenie majątkowe Tomasza Michałowskiego, wymagane prawem po objęciu stanowiska szefa gabinetu politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Michałowski pracował dla Jarosława Gowina. Obecnie szefuje gabinetowi politycznemu ministra Wojciecha Murdzeka.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de habilitacjawpolsce (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Oswiadczenie majatkowe tomasza michalowskiego

  1. 1. ,''' i :i ĺĺrĹ l,l ĺ lĺ:ll'l 1ĺ{llll.2020?. r!l iĺ,.;*łł_,l i|l|1jęĺ':ieĺ'ĺł1*ĺ**ľ.ľĺ"ľ1r- oŚwIADCzENIE o stanie majątkowym Ą urodzoily(a) ....,v zatľudniony(a) w zatrudnionla. lub zamieszkały{a) ť .. po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczej przez osoby pďniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2a17 r. poz. 1393,z pÓŹn. zm.), zgodnie z art' 10 tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiejwspólności ustawowej lub stanowiące inij majątek odrębny: I 1 . Dom o powĺerzcnni, ...N]'Ę..?'{.:i. !?ť. mz położony......'"..".., adres: tytuł p 2. Mieszkanie (własnościowe,spďdzielcze własnościowelub inne): adres: m2 tytuł prawny (własnośi,wspłśł_łwłasnośl" wiel kośl udziału ) :'. -' !"q. lE " rawny: 3. rstwo rolne: rodzaj adres rodzaj zabudowy tytułprawny (własnośi,współwłasność, podać jaki):.. Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód id ie wieczysíe, dzierŻawa, inny tytuł, 1.'li[ )'JilĹ?ü 4' lnne nieľuchomoscĺ działki}: ... ... powlerzcnnia: ...J ..J.Y...l1Ą Ł3.tl. :r $'.. 1-r, 'r':t'"'" m2miail1* :iĄĹZ ' ki"'i""'"'ť""'.iĺ.J.xłY.. I łAihl (adres, tytuł prawny; wlasność, wspóľwłasność,inny tytuł - podać Jaki oľaz lnne dane)
  2. 2. 5. Zasoby pienĺężne: - środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ,..-... .-tí' '' -L-VLtiJ. )tJ ) I ..!'.V.. '.....t ł l * päpiery wartościgwu, ..'.l!lŁ... i,.Ťĺi}. na kwotę il Nabyłem(am) (nabył mój małżonek)mĺenieod Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub związku metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu: 'tałť nie* Podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo ......... NI 1. a* Nĺejestem: - członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego lub likwidatorem takiej spółki, a także pďnomocnikiem wspllnika, o którym mowa W art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych u prawnieniach pracown íków (Dz. U. z 201 8 r. poz. 217 0, z pőżn, zm.), - syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowyrnlub nadzorcą lub zarządcą w postępowan iu restru kturyzacyjnym, - członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalnośigospodarczą. Hlestem: - członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spolki prawa handlowego lub likwidatorem takiej spÓłki, lub pďnomocnikiem wspÓlnika, o którym mowa w art. 1 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracownikÓw, - syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłoŚciowym lub nadzorcą lub zarządcą w postępowa n iu restru ktu ryzacyjnym, - członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalnośćgospodarczą.
  3. 3. (Wymlenlr pďnlone funkcje i stanowiska vľ:azznazmami spÓłek, innych podmiotlw lub fundacji) Ztego tytułu osiągnąłem(ďam)w roku ubiegłym dochid W Wysokości:... 2. a* Nie jestem zatrudniony(a), nie wykonuję innych zajęi w spÓłkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o moją stronniczośćlub interesowność' Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości 3. a* Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni.ĺ) ř* Z tego tytułu (nazwa splłkl - adresy, wlelkoŚl udziałów' ilośćakcji) ęłam)w roku ubiegłym dochód W Wysokości.....' Rlwnocześnie oświadczam, (podać pełnloną funkcję, nazwę l adres spółdzielnl) Nl il; h,.rv 17ł Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)wroku ubiegłym dochld w wysokoŚci: ...l).].Y..'ř}ł:..:.Y.?... spÓłkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub akcje moje udziały lub akcje 10%
  4. 4. W pozostałych spółkach prawa handlowego posiadane udziały lub akcje nie stanowią10% kapitału. Iv 1. Nie prowadzę działalnoŚci gospodaľczej na własny rachunek lub wspÓlnie z innymi osobami, nie zarządzam taką działalnością'nie jestem przedstawicielem czy pełnom ocni kiem w prowadzeniu takiej dziďal ności.2) 2. Prowadzę w wyzej określonysposób działalnośćpolegającą na: trliĘ nncZY Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:............. v Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podal markę, model i rok produkcji): 'qľ!ĽB}s'Ě.ę:;.$ď ľ$ý'Mili"$11$i:ft,$ý"ł:ľ::.:' ' :'.. .: . . . . ' . ł. . . ' . i . . ł . r VI Zobowiązania pieniężne o wartoŚci powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz Warunki, na jakich zostały udzĺelone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem' w jakiej wysokości): ..7.ü,.8ü"Ü B^NK -í.ľN.*ľłnu(..ÜĺĽ' ĺ'r? .t.
  5. 5. vn lnne dodatkowe dane o stanie majątkowym: .., ľ{ iĽ D,-ĺ.ł.Ĺz'ľ Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)wľoku ubiegłym dochÓd w wysokości:.'"....'...." Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), że na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczei przez osoby pďniące funkcje publiczne za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci. . . . .!Ć ľ.':* w. Ą' . 1.{,.'* "'','.').,'. .). " ". |;sĺ" ĺ;i1 ir l,-r t. i i ĺIL}V,r''^Ą (mlejscowośó' data) (podpis) ' }Nie dotyczy rad nadzoÍczych spóldzielnl m ieszkanlowych' 2}Nle dotyczy dzlalalnoścl wytwórczej w rolnictwie w zakresie pÍodukcji roślinneji zwie]zęcej, w Íormie i zakresie gospodarstwa rodzlnnego, a także pďni€nia íunkcJi czlonka zaaądu na podstawie umowy o śwladczenle uslug zaządzanla, o którel mowa wart. 5 ust. 1 pkt 1 ustawyzdnla 9 czerwca 20ĺ6 r. o zasadach kształtowaniawynagrodzeń oslb kieĺujących niektÓrymi spolkaml (Dz, U' z 2017 r. poz. 2190, z póżn' ml.|. " Niéwlaśclweskreśllćl uzupďnlć, wplsuJąc w poszczególnych punktach odpowiednie dane,

×