O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ทัวร์ฮ่องกง Wonderfulpackage

539 visualizações

Publicada em

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก ราคาประหยัด จาก www.wonderfulpackage.com/tour-HongKong.html

Publicada em: Turismo
  • Seja o primeiro a comentar

ทัวร์ฮ่องกง Wonderfulpackage

  1. 1. สิทธิพิเศษ สําหรับลูกคาทุกทาน  รับฟรี คูปองสําหรับชอปปงสินคาราคาพิเศษที่ king power รางน้ําและสนามบิน และสามารถพักผอน ดื่มชา กาแฟ และขนมไดที่ Lounge Kingpower  รับฟรี ชุด travel kit (ผาปดตา,หมอนรองคอ)วันแรก กรุงเทพฯ - ฮองกง14.00 น. ทําการเช็คอินตั๋ว ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอร D ประตู 317.00 น. ออกเดินทางสูฮองกง โดยเที่ยวบิน OX 200 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**20.30 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ใหทานออก “Exit B” จากนั้นนําทานเดิน ทางเขาสูที่พักพักที่ Harbour Plaza City Resort Hotel *หรือระดับเทียบเทา*วันที่สองข ฮองกง – วัดกังหัน-วัดหวังตาเซียน - พระใหญลันเตา กระเชานองปง – Citygate Outlet นําทานเดินทางสู วัดเชอกุง หรือที่รูจักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่ เชื่อกันวาถาหมุน 3 รอบจะขับไลสิ่งชัpdfMachine แตสิ่งดีๆ มาให นําทานเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้น A pdf writer that produces quality PDF files with ease! ่วรายและนําHONG KONG SHOPPING 01_OX in องกง พระใหญลนเตา 4 วัน of your original documents. Compatible4 across Produce quality PDF files ฮ seconds and preserve the integrity nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! ั หนา 1 จาก
  2. 2. ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยมนําทานชมรานหยกเปนสินคาโอทอปทองถิ่น นํา ทานไหวพระวัดหวังตาเซียน เปนวัดที่มีอายุกวาครึ่งศตวรรษรายลอมดวยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแหงนี้ขึ้นชื่อดานอิทธิฤทธิ์ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บ จึงไดรับการนับถือเปนพิเศษจากบรรดาคน ปวย จากนั้นนําทานเดินทางสู เกาะลันเตา เพื่อขึ้นกระเชานองปง เปลี่ยนบรรยากาศชมทัศนียภาพอันงดงาม ระหวางเดินทางจากที่สูงอีกทั้งยังสามารถชื่นชมพระใหญพระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์กลางแจง ที่ใหญที่สุดในโลกจากกระเชา เมื่อลงจากกระเชาทานสามารถนมัสการพระใหญไดที่วัดโปหลิน หรือ นิยม เรียกวาพระใหญลันเตา....องคพระสรางจากการเชื่อมแผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผน หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใตจากนั้นอิสระใหทานไดสัมผัสกับ หมูบานวัฒนธรรมนองปง (Ngong Ping Villege) ใหทานไดอิสระเที่ยวชม รานคา รานอาหาร และชมการ แสดงกลางแจงมากมาย บริเวณหมูบานจําลองแหงนี้ทานจะไดพบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหวาง ความเจริ ญ และวั ฒนธรรมดั้ ง เดิ ม ไว ไ ด อ ย า งลงตั ว จากนั้ น ข า มกระเช า กลั บ มาช อ ปป ง อิ ส ระที่ หา งดั ง Citygate Outlet Mall ใหทานชอปปงสินคาตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินคาแบรนเนมระดับโลกมากมาย เชน Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือวาจะเปน Burberry รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายยี่หอ และชั้นใตดินจะมี Supermaket ขนาดใหญใหทานไดจับจายกันไดอยางจุใจ จนไดเวลานําทาน กลับสูฝง เกาลูนใชเวลาประมาณ 45นาที ถึง 1ชม. **หากไมสามารถขึ้นกระเชานองปงได การขึ้นชมหมูบานวัฒนธรรมและนมัสการ พระใหญลันเตา จําเปนตองเดินทางโดยรถโคชเทานั้น**พักที่ Harbour Plaza City Resort Hotel *หรือระดับเทียบเทา*วันที่สาม อิสระตามอัธยาศัย ..........อิสระกับการชอปปงตามอัธยาศัย.......... *** หากตองการซื้อทัวรดิสนียแลนด มีคาธรรมเนียมเพิม ทานละ 2,500 บาท*** ่ ฮองกง ดิสนียแลนด อาณาจักรแหงจินตนาการนี้ประกอบดวยพื้นที่ 4 สวน ไดแก เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอด เวนเจอรแลนด , แฟนตาซีแลนด และทูมอรโรวแลนด ซึ่งแตละแหงตางมีจุดเดนความพิเศษเฉพาะตัว เชิญ ทานสนุกสนานกับเครื่องเลนในดิสนียแลนดและโซนตางๆ ตอตามอัธยาศัย ชมไฮไลท ตอนกลางคืน การ แสดงพลุ ประกอบแสง สี เสียง อันสวยงามตระการตา *** หากตองการซื้อทัวรมาเกามีคาธรรมเนียมเพิ่ม ทานละ 3,500 บาท*** มาเกาซิตี้ทัวร นําทานชม โบสถเซนตปอล, เจาแมกวนอิม, Fisherman’s Wharf, เดอะเวเนเชี่ยน (รวมตั๋วเรือเฟอรรี่ไป-กลับ//รถรับสงจากโรงแรมสูทาเรือ ขากลับจากทาเรือฮองกงลูกคาตองเดินทางกลับสูที่พักดวยตัวทานเอง)พักที่ Harbour Plaza City Resort Hotel *หรือระดับเทียบเทา*วันที่สี่ ฮองกง – กรุงเทพฯ08.15 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินโอเรียทไทย เที่ยวบินที่ OX 20309.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!HONG KONG SHOPPING 01_OX ฮองกง พระใหญลนเตา 4 วัน ั 2 4 หนา จาก
  3. 3. หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา เดินทางตังแต 2 ทานขึ้นไป ้ ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 1-4,8-11,15-18,22-25 ก.ย. 13,999 13,999 12,999 4,500 29ก.ย.-2ต.ค., 6-9,13-16,27-30 ต.ค.,3-6,10-13,17-20,24-27 พ.ย., 14,999 14,999 13,999 4,500 15-18ธ.ค. วันปยะ 20-23 ต.ค., วันพอ2-5 ธ.ค. , วันรัฐธรรมนูญ 8-11ธ.ค. 15,999 15,999 14,999 4,500 วันคริสมาสต 22-25 ธ.ค. ** หากกรุปออกเดินทาง 20 ทานขึ้นไป มีหัวหนาทัวร หากตองการแยกเปนกรุปสวนตัว ตองมีจํานวน 32 ทาน ขึ้นไป **หมายเหตุ : ราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินและหองพักในแตละวันมีจํานวนจํากัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาหลังจากที่ลูกคาไดรับ E-Mail Confirm ตั๋วและหองพักเรียบรอยแลว จะตองชําระเงินและสงหลักฐานเขามาเพื่อออกตั๋วภายใน 48 ชั่วโมง เนื่องจากระบบของสายการบินจะตัด การจองโดยอัตโนมัติอัตราคาบริการนี้รวม  คาตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด  คาที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว  คาพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ตางๆดังระบุ  คาอาหาร, เครื่องดื่มตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง  คาระวางกระเปาเดินทางน้ําหนักไมเกินทานละ 20 ก.ก.อัตราคาบริการนี้ไมรวม  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % และภาษีทุกชนิด  คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , คาโทรศัพททางไกล , คามินิบารในหองพัก , คาซัก รีด  สินน้ําใจสําหรับไกด คนขับรถ และหัวหนาทัวร 40 HKD / คน / วัน = 4 วัน 160 HKD / คนหมายเหตุ เอกสารที่ตองใช : หนังสือเดินทางที่ยงมีอายุใชไดจนถึงวันเดินทางตองไมตากวา 6 เดือน ั ่ํ pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!HONG KONG SHOPPING 01_OX ฮองกง พระใหญลนเตา 4 วัน ั 3 หนา จาก 4
  4. 4.  การสํ า รองที่ นั่ง จะเกิ ดการยื นยั นว า เดิ นทาง เมื่อท า นแฟกซ สํ า เนาการชํ า ระค าบริ ก ารและได รับ การยืนยั นจาก พนักงานขายเทานั้น กรณีไมไดรับความสะดวก กรุณาติดตอเบอร 085-484-5194-95  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆกอนเดินทางอยางนอย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน หรือเกิดสถานการณบางอยางที่ทําใหไมเกิดความสะดวกตอการ เดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการหรือนําคณะเดินทางโดยไมมี หัวหนาทัวรจากเมืองไทยแตมีผูดูแลเมื่อทานเดินทางถึงแตละประเทศ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจ แกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลตางๆ  เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ  การเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ลานบาท (คารักษาพยาบาล หาแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม)  อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวรขึ้นโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจน  กระทบกับราคาทัวรหรือสายการบินปรับขึ้นคาธรรมเนียมตาง ๆเชนคาภาษีน้ํามัน หรือภาษีสนามบินตางๆ / หรือ รัฐบาลของประเทศตางๆประกาศปรับราคาคาบัตรผานประตูสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ  กรณีที่ทานชําระมัดจําหรือชําระคาทัวรแลวตองการยกเลิกการเดินทาง ตองทํากอนการเดินทางอยางนอย 45 วัน  โดยนับเฉพาะวันทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนคาใชจายใหตามจริง(ยกเวนคาวีซา), กรณียกเลิก การเดินทางเนื่องจากปวยตองนําสงใบรับรองแพทยเพื่อทําเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และตองรอฟงผล ตอบรับวาสามารถทําเรื่องคืนไดหรือไม/กรณีที่ชําระคาใชจายเปนบัตรเครดิต และตองการยกเลิกทานตองยอมรับ เงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและคาดําเนินการจายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเครื่องบินและ โรงแรมที่พักเปนราคาแบบหมูคณะหากตองการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทานอาจมีคาใชจาย กรุณา ตรวจสอบกับเจาหนาที่อีกครั้งกอนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง  การที่ทานไมเดินทางตามรายการ อาจทําใหตองมีคาใชจายเพิ่ม (กรณีไมลงรานชอปปง เพิ่มรานละ 200เหรียญ / ทาน) pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the “Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!HONG KONG SHOPPING 01_OX ฮองกง พระใหญลนเตา 4 วัน ั 4 หนา จาก 4

×