O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Sairauspoissaolon tarpeen arvioinnin Käypa hoito -suositus

131 visualizações

Publicada em

Perjantai-meeting 8.11.2019
Kari-Pekka Martimo, Johtaja, Työeläkeyhtiö Ilmarinen

Publicada em: Saúde
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sairauspoissaolon tarpeen arvioinnin Käypa hoito -suositus

 1. 1. SAIRAUSPOISSAOLON TARPEENARVIOINNIN KÄYPÄ HOITO –SUOSITUS Kari-Pekka Martimo, LT Työterv.huollon ja työlääket. erik.lääk. Vakuutuslääketieteen erit.pätevyys
 2. 2. SIDONNAISUUDET KAHDEN VIIMEISEN VUODENAJALTA Päätyö – Johtaja, työkykyriskien ennakointi ja tutkimus, työeläkeyhtiö Ilmarisessa 9.9.19 alkaen Sivutoimet – Hallituksen puheenjohtaja, Kiipulasäätiö ja Avire Oy Luottamustoimet terveydenhuollon alalla – Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen 2013-, Lääkärikompassi Oy:n hallituksen puheenjohtaja – Valviran pysyvä asiantuntija 2016-2020 – Suomen Vakuutuslääkärien yhdistyksen hallituksen jäsen 2020- Koulutustoiminta – Luennoitsijana Lääkäriliiton, Duodecimin, STLY:n, Edumar Oy:n ja lääkeyhtiöiden (Lundbeck, Pfizer) koulutuksissa Tutkimus ja kehitystyö – Mukana työterveyshuoltoa koskevissa tutkimuksissa (rahoittajina mm. TSR, Kela) Muut sidonnaisuudet – Ei merkittäviä osakeomistuksia 8.11.2019 Sairauspoissaolon Käypä hoito -suositus
 3. 3. TAUSTAA • Sairausloma voi kuvata monia eri asioita – Taudin kliininen vakavuus (”potilas ei voi”) – Hoitokeino (”potilas ei saa”) – Terveydenhuollon toiminta (”potilaan ei anneta”) • Lääkäri kirjoittaa todistuksen, koska työntekijä ei koe pystyvänsä työhönsä – työpaikalla todistusta pidetään kieltona tehdä töitä • Sairauspoissaololla on merkittäviä taloudellisia ja työkykyyn vaikuttavia seuraamuksia • Sekä työnantajien edustajat että työntekijät kummeksuvat tapaa kysyä potilaalta, kuinka paljon hän tarvitsee sairauslomaa • Oli korkea aika saada suositus lääkäreille sairauspoissaolotarpeen arviointiin! 8.11.2019 Sairauspoissaolon Käypä hoito -suositus
 4. 4. KÄYPÄ HOITO –SUOSITUKSEN TAUSTAA • Osana sopimusta vuoden 2017 työeläkeuudistuksesta päätettiin selvittää mahdollisuudet ottaa käyttöön (Ruotsin kaltainen) ohjeistus sairauspoissaolo tarpeen arvioinnista. • Työterveyslaitoksen koollekutsuman työryhmä katsoi mahdolliseksi laatia ohjeistus sairauspoissaolon tarpeen ja keston arvioimiseksi. • Työryhmä esitti, että suosituksista tehtäisiin geneerinen malli, joka kiinnittää huomiota sairauspoissaolon tarpeen ja keston arviointiin liittyviin tekijöihin. 8.11.2019 Sairauspoissaolon Käypä hoito -suositus
 5. 5. KÄYPÄ HOITO -työryhmä Kirjoittajaryhmä Jorma Komulainen, Duodecim (pj) Jorma Komulainen Leena Ala-Mursula, OY Tanja Laukkala Kari Haring, SAK Leena Ala-Mursula Jukkapekka Jousimaa, Duodecim Alpo Vuorio Lauri Keso, Kela Tanja Laukkala, Duodecim ja Kela Kari-Pekka Martimo, Ilmarinen (Elo) Kristiina Mukala, STM Tuula Oksanen, TTL Riitta Sauni, STM Jan Schuck, Varma (EK) Riitta Työläjärvi, STTK Arto Virtanen, Lääkäriliitto 8.11.2019 Sairauspoissaolon Käypä hoito -suositus
 6. 6. • Sairauspoissaolon tarpeen arvioinnissa lääkäreistä johtuvaa vaihtelua (Kankaanpää ym. 2011) • Kolmasosa (35 %) vastaajista koki melko tai hyvin ongelmalliseksi sairauspoissaolon optimaalisen pituuden arvioinnin (Hinkka ym. 2016) – Lähes puolet (47 %) vastaajista koki melko tai hyvin suurta osaamisen syventämisen tarvetta sairauspoissaolojen optimaalisen pituuden arvioinnissa. – 80 % piti suositusta tarpeellisena: 41 %:n mielestä Suomessa pitäisi olla suositus sairauspoissaolon kestosta kaikkiin sairauksiin liittyen ja 39 %:n mielestä ainakin joihinkin sairauksiin liittyen. • Tutkimusta sairauspoissaolon terapeuttisista vaikutuksista niukasti • Sairauspoissaolo osa lakisääteistä sosiaaliturvaa 8.11.2019 Sairauspoissaolon Käypä hoito -suositus SAIRAUSPOISSAOLOTARPEENARVIOINTI ON HAASTEELLISTA
 7. 7. KÄYPÄ HOITO –SUOSITUKSEN TAVOITTEET • Lisätä lääkärikunnan tietoisuutta sairauspoissaolon arvioinnin periaatteista ja käytännöistä Suomessa • Edistää potilaiden toipumista ja terveyden ja hyvinvoinnin kohenemista parhaiten käyttämällä sairauspoissaoloja tarkoituksenmukaisella tavalla • Yhtenäistää sairauspoissaolotodistuksen kirjoittamisen käytäntöjä niin, että arvioissa potilaan sairauksien vaikutuksesta heidän työkykyynsä ei olisi arvioijista riippuvaa perusteetonta vaihtelua 8.11.2019 Sairauspoissaolon Käypä hoito -suositus
 8. 8. 1. Mitkä ovat sairauspoissaolon tavoitteet? 2. Kuinka säädökset ja sopimukset määrittävät sairauspoissaoloja ja niiden tarpeen arviointia? 3. Mitä tiedetään lääkäreiden käytännöistä arvioinnissa? 4. Millä muilla keinoilla kuin säädöksillä ja sopimuksilla sairauspoissaolon tarpeen ja keston arviointia on pyritty ohjaamaan? 5. Miten arvioidaan sairauden tai vamman vaikutusta työkykyyn? 6. Kuinka muiden kuin kyseiseen sairauteen liittyvien toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden rooli tulee huomioida? 7. Millä perusteilla tulee arvioida sairaudesta toipumiseen tarvittavan ajanjakson pituutta? 8. Miten työn luonteen vaikutusta sairauspoissaolon tarpeeseen ja pituuteen tulee arvioida, ja mitä sairauspoissaolotodistuksen kirjoittajan tulee tietää työn luonteesta ja työskentelyolosuhteista? 9. Kuinka työstä poissaolo tukee toipumista, ja mitkä ovat poissaolon vaikutukset toipumiseen ja toimintakykyyn? 10.Miten arvioidaan sitä, kuinka työn tekeminen tukee toipumista? 11.Miten potilaan psykososiaalisen tilanteen vaikutus sairauspoissaolon tarpeeseen ja pituuteen arvioidaan? 12.Miten arvioidaan kokopäiväisen sairauspoissaolon vaihtoehdot ja kuka ne arvioi? 13.Milloin sairauspoissaoloja tulee jaksottaa kirjoittamalla vain lyhyehköjä sairauspoissaolo todistuksia kerrallaan seurannasta sopien? 14.Kuinka toimitaan tilanteissa, joissa työn tekeminen sairaana vaarantaa muiden turvallisuutta? 15.Mitä tiedetään sairauspoissaolojen hallintamallien ja lääkärin, potilaan ja viranomaisten välisen kommunikaation vaikutuksesta? 16.Kuinka sairauspoissaolon tarvetta voidaan arvioida etävastaanotolla? SUOSITUKSEN YDINKYSYMYKSET 8.11.2019 Sairauspoissaolon Käypä hoito -suositus
 9. 9. MITENARVIOIDAAN SAIRAUDEN TAI VAMMAN VAIKUTUSTATYÖKYKYYN? • Työkyvyttömyyttä aiheuttava sairaus tai vamma tulee diagnosoida ja hoitaa hoitosuositusten ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. Hyvä anamneesi ja kliininen tutkiminen ovat avainasemassa toiminta- ja työkykyä arvioitaessa sekä hoidon alkuvaiheessa että seurattaessa hoidon tehoa ja taudista toipumista. • Työkyvyttömyyden arvioimiseksi tulee diagnoosin asettamisen lisäksi aina arvioida ja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan mitata toimintakykyä suhteessa työn vaatimaan toimintakykyyn. Sairauskohtaisista toimintakykymittareista saatavat tulokset tulee sovittaa yhteen työn vaatimusten kanssa. • Työkyvyttömyyttä arvioitaessa lääkärin tulee tuntea riittävästi myös työn vaatimukset ja työpaikan olosuhteet. Työterveyshuoltoa on syytä konsultoida etenkin niiden potilaiden kohdalla, joiden sairauspoissaolo on pitkittymässä. 8.11.2019 Sairauspoissaolon Käypä hoito -suositus
 10. 10. KUINKAMUIDEN KUIN SAIRAUTEEN LIITTYVIEN TEKIJÖIDEN ROOLI TULEE HUOMIOIDA? • Sairauspoissaolon tarpeen arviointi perustetaan lääketieteelliseen arvioon sairauden vaikutuksesta toimintakykyyn ja paranemisen ennusteeseen. • Keskeisten toiminta- ja työkykyyn vaikuttavien potilaan sairauksien kokonaisuus on huomioitava työkyvyn arvioinnissa. • Sairauspoissaolon keston arviointi tulee tehdä ammatti ja työolosuhteet huomioiden. • Potilaan yksilölliset muut toimintakykyyn vaikuttavat tekijät on hyvä kuvata perusteltaessa lääketieteellisin perustein sairaudesta aiheutuvaa sairauspoissaolon tarvetta. 8.11.2019 Sairauspoissaolon Käypä hoito -suositus
 11. 11. MILLÄ PERUSTEILLATULEEARVIOIDA SAIRAUSLOMAN PITUUTTA? • Lääkärin tulee sairauspoissaolon tarvetta ja kestoa arvioidessaan työkyvyn lisäksi ottaa huomioon levon mahdollinen hoitava, sairaudesta toipumista edistävä vaikutus. • Lepo voi myös hidastaa sairaudesta toipumista, eikä lepoa ei tule käyttää hoitona, jos se on todettu haitalliseksi. • Tutkimusnäyttöä sairauspoissaolon vaikuttavuudesta sairauksien hoidossa on vähän ja sairauspoissaolon hyödyistä ja haitoista interventiona riittämättömästi (C). • Sairauspoissaolon mahdollistaman levon tarvetta arvioitaessa on huomioitava myös työn luonne ja potilaan elämäntilanne. • Potilaan oma arvio saattaa ennustaa poissaoloaikaa paremmin kuin lääkärin arvio. Hoito ja sairauspoissaolo arvioidaan kuitenkin lääkärin ja potilaan yhteistyönä. 8.11.2019 Sairauspoissaolon Käypä hoito -suositus
 12. 12. KUINKATYÖSTÄ POISSAOLO TUKEE TOIPUMISTA? • Työstä poissaolon pitkittyminen lisää pysyvän työkyvyttömyyden riskiä; terveydenhuollon tukitoimet (C) ja työtehtävien muokkaus työpaikalla nopeuttavat työhön paluuta (B). • Sairauspoissaolon tarpeen arviointi voidaan hahmottaa hoito- ja kuntoutusprosessin osana, jossa sairauspoissaolo mahdollistaa toipumisen lääketieteellisesti edellyttämän työstä poissaolon sosiaaliturvajärjestelmän tukemana. • Jo sairauspoissaolokauden alkaessa tulee harkita varhaisen terveydelle sopivaan työhön paluun mahdollisuutta, koska työ sinällään tukee terveyttä ja työkykyä. • Psyykkisissä sairauksissa akuuttivaiheen oireet voivat rajoittaa työkykyä eri tavoin, mutta yleensä mahdollisimman nopea työhön paluu, tarvittaessa osasairauspäivärahan tuella, on tehokas tapa tukea työkykyä. 8.11.2019 Sairauspoissaolon Käypä hoito -suositus
 13. 13. MITENARVIOIDAAN SITÄ, KUINKATYÖN TEKEMINEN TUKEE TOIPUMISTA? • Sairauspoissaolon tarvetta ja kestoa arvioitaessa lääkärin tulee informoida potilasta työnteon mahdollisesta toipumista edistävästä vaikutuksesta. Lääkärin tulee keskustella potilaan kanssa siitä, millainen kuormitus työssä ja vapaa-ajalla on haitallista ja millainen suotavaa. • Viimeistään sairauspoissaolon pitkittyessä tulee yksilöllisen harkinnan mukaan arvioida ja mahdollisuuksien mukaan suositella työhön paluuta tukevien kuntouttavien ja työhön kohdistuvien toimien mahdollisuutta. Tähän paras asiantuntemus on työterveyshuollossa. 8.11.2019 Sairauspoissaolon Käypä hoito -suositus
 14. 14. YKSI PITKÄ VAI USEAMPI LYHYT SAIRAUSLOMA? • Sairauspoissaolotodistusta ei tule kirjoittaa pidemmälle ajalle, kuin mitä potilaan toipuminen asianmukaisen hoidon myötä työkykyiseksi todennäköisesti kestää. Jos toipumisen keston arviointi on hyvin epävarmaa, kannattaa potilaan kanssa suunnitella uusi yhteydenotto, jolloin sairauspoissaolon jatkamisen tarve arvioidaan. • Sairauspoissaolon pitkittyessä tulee erityisesti varmistaa, että potilas saa tarvitsemansa hoidon ja kuntoutuksen, ja laatia hänen kanssaan aikataulutettu suunnitelma työhön palaamiseksi. • Kun potilas on riittävän työkykyinen, tulee häntä kannustaa työhön paluuseen. 8.11.2019 Sairauspoissaolon Käypä hoito -suositus
 15. 15. KH-SUOSITUKSEN PÄÄVIESTIT • Lääkärin arvio sairauspoissaolon tarpeesta perustuu potilaan tutkimiseen ja on lääkärin itsenäinen asiantuntija-arvio sairauden vaikutuksesta toimintakykyyn työssä. • Lääkärin on perusteltava kannanottonsa potilaalle ja samalla tarvittaessa ohjeistettava, miten sairauspoissaoloa tulee käyttää toipumisen tukemiseksi. • Jo sairauspoissaolon alkuvaiheessa on laadittava työhön paluun suunnitelma. Erityisasiantuntemus tähän on työterveyshuollossa. • Työkykyisyyttä käsitteleviin SVB-lausuntoihin tulee kuvata sairauden lisäksi myös objektiiviset toimintakykylöydökset, jotta potilas saa ne sosiaaliturvaetuudet, joihin hänellä on oikeus. • Työterveyshuollon roolia tulee edelleen vahvistaa erityisesti pitkien sairauspoissaolojen arvioinnissa. Työterveyshuoltoa on syytä konsultoida aina viimeistään 90 päivän poissaolon kohdalla. Tämä 90 päivän poissaolo voi koostua myös useista erillisistä jaksoista enintään kahden vuoden aikana. 8.11.2019 Sairauspoissaolon Käypä hoito -suositus
 16. 16. 8.11.2019 Sairauspoissaolon Käypä hoito -suositus TYÖPAIKALLA SOVITTAVA KÄYTÄNTÖ Vaatiiko hoito työstä poissaoloa? Paheneeko sairaus, mikäli potilas palaa töihin? Pystyykö potilas palaamaan töihin sairautensa kanssa? SVA lyhin tarvittava jakso KYLLÄ EI KYLLÄ EI Muuttuuko tilanne, jos työtä muokataan? EI EI EI MAHDOLLISESTI Mitä tehtäviä työhön kuuluu? Mistä tehtävistä selviytyy? Missä tehtävissä on ongelmia? Lausunto Ei sairausloman tarvetta KYLLÄ Työterveyshuollon päätöksellä tehtävä työkokeilu KYLLÄ Työkyvyttömyys pitkittyy Työterveysneuvottelu Onko osasairaus- päiväraha mahdollinen? Mitä työtehtävissä pitäisi muuttaa? Potilas keskustelee esimiehensä kanssa Tarvittaessa puhelinsoitto tai kirjallinen suositus työpaikalle
 17. 17. YHTEISTYÖ TYÖKYKYONGELMISSA SAIRAUS TOIMINTAKYKY TYÖKYKY TYÖ JA TYÖPAIKKA PERUSTERVEYDENHUOLTO ERIKOISSAIRAANHOITO TYÖTERVEYSHUOLTO 8.11.2019 Sairauspoissaolon Käypä hoito -suositus
 18. 18. SAIRAUSLOMATARPEENARVIOINTI • Älä jätä arviointia vastaanottokäynnin loppuun, vaan aloita jo anamneesia ottaessasi työhön liittyvän haitan arviointi • Sairausloma voi loppua myös keskellä viikkoa, jolloin ensimmäinen työviikko on lyhempi • Seurantaan vai tavoitteeseen perustuva työhön paluu? • Työhönpaluuvalmiutta voi mitata: – Miltä tuntuu nyt? Miten valmis olet palaamaan työhön (ympyröi sopiva numero) 8.11.2019 Sairauspoissaolon Käypä hoito -suositus Toimia-tietokanta www.terveysportti.fi/dtk/tmi/koti
 19. 19. TYÖKOKEILU TYÖTERVEYSHUOLLON PÄÄTÖKSELLÄ Peruste Työterveyshuoltolaki Lääketieteelliset edellytykset Työkykyongelmien varhaisessa vaiheessa ilman työkyvyn menettämisen uhkaa Työ Omalla työpaikalla uusia työtehtäviä, selvästi mukautettuja omia työtehtäviä tai työtehtävien tekemistä erityisjärjestelyin (enintään n. 3 kk) Muut edellytykset Työterveyshuolto vastaa yhdessä työnantajan kanssa työkokeilun seurannasta ja valvonnasta. Etuuden suuruus Kelan kuntoutusraha; 75 % vuosityötulojen kolmassadasosasta Maksetaan Työnantajalle, joka maksaa palkan, vakuutukset ja mahd. luontaisetuudet Tarvittavat asiakirjat Kelaan KU114 (lääkäri) ja KU112 (kuntoutuja ja työnantaja) (http://www.kela.fi/documents/10192/3041302/KU114.pdf) 8.11.2019 Sairauspoissaolon Käypä hoito -suositus
 20. 20. ENTÄ JATKOSSA? • Sairauspoissaolotarpeen Käypä hoito –suosituksen potilasversio julkaistu – https://www.terveysportti.fi/xmedia/khp/khp00129.pdf • Sairauspoissaolotarpeen arviointi osaksi kaikkia uusia ja päivitettäviä Käypä hoito –suosituksia? • Jotain Vältä viisaasti –suosituksiinkin? – ”Terveydenhuollon vaikuttavuutta, tuottavuutta ja turvallisuutta voidaan parantaa systemaattisella näyttöön perustumattomista vanhentuneista ja mahdollisesti haitallisista käytännöistä luopumisella.” • Lääkäreiden välisen vaihtelun tekeminen näkyväksi ja vaihteluun vaikuttavista tekijöistä keskusteleminen. 8.11.2019 Sairauspoissaolon Käypä hoito -suositus
 21. 21. 8.11.2019 Sairauspoissaolon Käypä hoito -suositus
 22. 22. KYSYMYKSIÄ? KOMMENTTEJA? kari-pekka.martimo@ilmarinen.fi

×