Päivitetty astman Käypä hoito -suositus

Työterveyslaitos
TyöterveyslaitosTyöterveyslaitos
Päivitetty astman Käypä hoito-suositus
Mikä muuttuu käytännössä?
Jussi Karjalainen
Tampereen yliopistollinen sairaala • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Sidonnaisuudet (viimeiset 2 v)
Sidonnaisuuden laatu Yritykset / yhteisöt
Saanut apurahan Tampereen Tuberkuloosisäätiö
Omistan osakkeita Ei
Saanut palkkaa/palkkion Luennot ja asiantuntijatehtävät: AZ,
BI, Chiesi, GSK, Mundipharma,
Novartis, Orion, Sanofi
Suunnitellut koulutustilaisuuden ja
saanut ky:lta palkkion
MSD
Osallistunut kongressiin ky:n
osittain tai kokonaan maksamana
Ei
Osallistunut hallintoelinten
toimintaan
Allergiatutkimussäätiö
Ollut työ-/konsultaatiosuhteessa AZ, GSK, MSD, Novartis, SUEK
Vastaanottanut muuta tukea Ei
• Diagnostiikka ja alatyypin
tunnistaminen
• Inhalaatiolaitteen valinta
• Kortisonihaittojen
vähentäminen
Uutta Astman Käypä
hoito -suosituksessa
Yksilöllinen,
tehokas hoito ja
haittojen
välttäminen
• Astmassa tunnistetaan
erilaisia ilmiasuja
(fenotyyppejä) kliinisten
piirteiden, kuten astman
alkamisiän, oireiden
vaikeuden,
pahenemisvaiheiden
esiintymisen ja
liitännäissairauksien mukaan
Astman alatyypit
Wenzel SE. Nature Medicine 2012
• Astman mekanismien ymmärtämisen ja hoitovasteen
ennustamisen kannalta ilmiasuja tärkeämpää on
kuitenkin astman jakaminen alatyyppeihin
tulehdusmekanismin mukaan.
• Tärkeimpiä alatyyppejä ovat allerginen eosinofiilinen
astma ja ei-allerginen eosinofiilinen astma.
Huonommin tunnettuja ovat neutrofiilinen astma ja
vähägranulosyyttinen astma
Astman alatyypit
Lehtimäki ja Karjalainen. Duodecim 2019
Astman diagnostiikka yli 12-vuotiailla 1(4)
Oireet ja riskitekijät
• Uloshengityksen ajoittainen vinkuna tai hengenahdistus
• Painon tunne rintakehällä, pitkittynyt yskä ja limannousu (yli 6 viikkoa)
• Oireilu vaihtelee, joskus kohtausmaista. Oireita usein öisin ja aamuisin.
• Hengitysteiden virusinfektiot, rasitus, kylmä ilma ja allergeenit pahentavat yksilöllisesti oireilua.
• Onko astman riskitekijöitä, kuten kroonista tai allergista nuhaa, atooppista ihottumaa,
työaltisteita tai perheessä astmaa?
Löydökset
• Oireettoman potilaan keuhkojen kuuntelulöydös on usein normaali.
• Uloshengityksen vinkuna ja rohina viittaavat astmaan. Vinkunat tulevat parhaiten esiin
voimistetussa uloshengityksessä.
Astman diagnostiikka yli 12-vuotiailla 2(4)
Tutkimukset (tehdään yleensä kaikille, vastuu perusterveydenhuollolla)
• Spirometria ja keuhkoputkien avautumiskoe (esim. salbutamoli 0,4 mg).
• Astmalle diagnostinen löydös: FVC tai FEV1 paranee vähintään 12 % ja 200 ml
• Kahden viikon PEF-seuranta. Puhallukset aamuin illoin ennen avaavaa
lääkettä ja sen jälkeen.
• Astmalle diagnostinen löydös:
• vähintään kolme kertaa merkitsevä paraneminen avaavalla lääkkeellä (vähintään
15 % ja 60 l/min) tai
• vähintään kolme kertaa ennen avaavaa lääkettä mitattujen aamu- ja ilta-arvojen
merkitsevä vuorokausivaihtelu (ero vähintään 20 % ja 60 l/min)
Astman diagnostiikka yli 12-vuotiailla 3(4)
Tutkimukset (tehdään yleensä kaikille, vastuu perusterveydenhuollolla)
• Diagnostinen hoitokoe oireiselle potilaalle:
keskisuuri ICS-annos (voi lisätä pitkävaikutteisen avaavan lääkkeen) 8–12 viikon ajan tai
akuutin pahenemisvaiheen yhteydessä prednisoloni 20–40 mg/vrk 5–7 päivän ajan
• Astmalle diagnostinen löydös:
• oireiden lievittyminen ja
o FEV1 paranee vähintään 15 % ja 200 ml tai
o keskimääräinen PEF-taso paranee vähintään 20 % ja 60 l/min, kun verrataan 3–5
päivän jaksoa ennen hoitoa ja hoidon jälkeen.
• Thoraxkuva erotusdiagnostiikan vuoksi (infektiot, sydämen vajaatoiminta, kasvaimet jne.)
• Laboratoriotutkimukset astman alatyypin määrittämiseksi
• Veren eosinofiilimäärän mittaaminen ja allergiaselvittelyt (oireet ja herkistymisen
tutkiminen)
Astman diagnostiikka yli 12-vuotiailla 4(4)
Tutkimukset (tehdään tarvittaessa erikoissairaanhoidossa)
• Keuhkoputkien supistumisherkkyyden osoittaminen
• Metakoliinialtistuksessa kohtalaisen voimakas tai voimakas supistumisherkkyys,
PD20FEV1 ≤ 0,6 mg
• Juoksurasituskokeessa, EVH-testissä tai mannitolialtistuksessa FEV1 pienenee
vähintään 15 %
• FeNO-mittaus limakalvotulehduksen tyypin ja voimakkuuden arvioimiseksi
Erotusdiagnostiikka
• Pitkittyneet hengitystieinfektiot, krooninen nuha ja nenän sivuontelotulehdukset,
keuhkoahtaumatauti, refluksitauti, sydän- ja verisuonisairaudet, keuhkokasvaimet,
kurkunpään toiminnallinen ahtautuminen, toiminnalliset hengityshäiriöt, suurten ilmateiden
kasaanpainumistaipumus (EDAC ja trakeobronkomalasia)
• Tärkeintä on arvioida ovatko
oireet keuhkoputkiperäisiä ja
astmalle tyypillisiä
• Erotusdiagnostiikka on
tärkeää myös astmaa
sairastavan hengitystieoireita
arvioitaessa
• Tarvittaessa tutkimukset
erikoissairaanhoidossa
Erotusdiagnostiikka
Muu syy on
todennäköinen
jos
astmalääkkeet
eivät auta
Astmaongelmien riskitekijöitä 1(2)
Pahenemisvaiheiden riskitekijöitä
• Aiemmat astman pahenemisvaiheet
• Hoidosta huolimatta B-Eos > 0,3 x 109 solua/l tai uloshengitysilman
NO-pitoisuus > 50 ppb
• Huono oirehallinta
• Lääkitykseen liittyvät: huono inhalaatiotekniikka, huono ICS-hoitoon sitoutuminen,
runsas oirelääkkeen tarve
• Huono keuhkojen toiminta (etenkin FEV1 alle 60 %) tai voimakas bronkodilataatiovaste
• Altisteet: tupakointi, merkittävä allergeenialtistus herkistyneillä, hengitysilman
epäpuhtaudet
• Liitännäissairaudet: lihavuus, krooninen rinosinuiitti
ICS = inhaloitava kortikosteroidi
Riskitekijät (GINA): Huono oireperusteinen hallinta (Asthma Control Questionnaire score ≥1.5), alentunut
keuhkojen toimintakyky (FEV1 < 80%), huono hoitoon sitoutuminen, avaavan lääkkeen liikakäyttö, aikaisempi
tehohoito tai intubaatio astman vuoksi, liitännäissairaus (krooninen sinuiitti, liikalihavuus tai psykiatrinen sairaus) ja
ympäristöaltiste (tupakointi, allergeeni tai saasteet).
Couillard S et al. Thorax 2021
Astmaongelmien riskitekijöitä 2(2)
Pysyvän obstruktion
riskitekijöitä
• Tupakointi tai muut hengitysilman
haitalliset altisteet
• Jo diagnoosivaiheessa matala FEV1
• Voimakas eosinofiilinen tulehdus
Lääkehaittojen
riskitekijöitä
• Systeemiset haitat: OCS:n käyttö,
suuriannoksinen ICS-hoito
• Paikalliset haitat: suuriannoksinen
ICS-hoito, huono
inhalaatiotekniikka
ICS = inhaloitava kortikosteroidi
OCS = suun kautta otettava kortikosteroidi
Astman lääkehoito aikuisilla ja yli 12-vuotiailla lapsilla
• Kaikilla astmapotilailla tulee olla käytössään tarvittaessa otettava nopeasti
keuhkoputkia avaava oirelääke oireiden helpottamiseksi.
• Oirelääke on yleensä nopeavaikutteinen (salbutamoli, terbutaliini) tai nopea- ja
pitkävaikutteinen (formoteroli) beeta2-agonisti tai inhaloitavan kortikosteroidin ja
formoterolin yhdistelmävalmiste.
• Oirelääkkeen säännöllinen tarve toistuviin astmaoireisiin on merkki huonosta astman
hallinnasta, ja astman hoitoa tulee tällaisissa tapauksissa arvioida uudestaan.
• Oirelääkkeen tarpeen vähentäminen tai poistaminen on tärkeä hoidon onnistumisen ja
tehon mittari.
• Sairauden vaikeuden mukaan voidaan käyttää erilaisia hoitavia lääkkeitä tai
niiden yhdistelmiä.
Kaavio: Aikuisen ja vähintään 12-vuotiaan nuoren astman hoito
Lääkehoitotasot
• Taso 1:
Hallintaan riittää
satunnainen avaava
lääkitys.
• Taso 2:
Hallintaan tarvitaan
säännöllinen lääkitys.
• Taso 3:
Hallintaan tarvitaan
tulehduslääkkeen
lisäksi muuta
lääkitystä.
• Taso 4:
Vaikean astman
erikoishoidot.
Päivitetty astman Käypä hoito -suositus
Hoidon säätö hallinnan mukaan
• Jauheinhalaattorilla (ja soft mist inhalerilla) on
huomattavasti pienempi hiilijalanjälki kuin
ponnekaasuaerosolilla, ja siksi astmalääkkeen
ensisijaisen annostelumuodon tulisi olla
jauheinhalaattori (tai soft mist inhaler), jos ei ole
hoidollista syytä käyttää muuta laitetta.
• Kullekin potilaalle valitaan hänelle sopiva
inhalaatiolaite. Hoidon onnistumisen kannalta on
tärkeää, että potilas käyttää laitetta oikein ja että asia
varmistetaan seurantakäyntien yhteydessä.
Inhalaatiolaitteen valinta
Astman omahoito
• suunnitellun lääkehoidon toteuttaminen
• tupakoinnin välttäminen
• painonhallinta
• riittävä liikunta.
Omahoidon kokonaisuuden muodostavat
• mistä astmassa on kyse
• mitkä ovat hoidon pääperiaatteet ja
• miten hoitoon on sitouduttava.
Potilaan tulee ymmärtää
• hallittava käytössä olevien astmalääkkeiden oikea inhalaatiotekniikka
• opittava tunnistamaan astmaoireet ja osattava hoitaa niitä oireiden hoitoon tarkoitetulla lääkkeellä.
Lisäksi potilaan on
Tavoitteena kortisonihaittojen
vähentäminen
• käyttämällä pääsääntöisesti pieniä ja keskisuuria
inhaloitavia kortikosteroidiannoksia
• Lopettamalla tehoton ”tuplaaminen”
• luopumalla säännöllisen suun kautta otettavan
kortikosteroidin käytöstä
• lyhentämällä pahenemisvaiheisiin käytettyjen suun
kautta otettavien kortikosteroidikuurien kestoa.
ICS tuplaus:
Kaksoissokkoutettu plasebokontrolloitu tutkimus
Harrison TW ym. Lancet 2004; 363: 271–75
PEF SYMPTOM SCORE (0-3)
N=97
N=110
Ei eroa tablettikortisonikuurien määrässä
Tuplausryhmässä 11% ja plaseboryhmässä 12% sai Prednisolon-
kuurin.
RR 0·95 (95% CI 0·55–1·64, p=0·8).
Cochrane-katsaus 2016
• Tutkimuksia 7
• Potilaita yhteensä 1520
• Vertailu: ICS-annoksen lisääminen vs. placebo
• (sama ICS-annos )
• Tablettikortisonin tarve OR 0.89, 95% (CI) 0.68 to 1.18
Kew KM ym. Cochrane Database Syst Rev 2016.
Tutkimusnäyttö ei tue ICS-annoksen lisäämistä
pahenemisvaiheiden ehkäisyssä osana omahoito-
ohjausta lasten ja aikuisten
lievässä-keskivaikeassa astmassa
Astman pahenemisvaiheet
• Potilas ohjataan hoitamaan lievät pahenemisvaiheet itse
kotona. Lääkäri antaa potilaalle yksilölliset ohjeet. Tärkeintä on
ottaa riittävästi oirelääkettä, mutta annoksessa pitää huomioida
haittavaikutusten riski etenkin sydänsairailla tai monisairailla:
• salbutamoli 200–400 µg 1–6 kertaa vuorokaudessa
• terbutaliini 500–1000 µg 1–6 kertaa vuorokaudessa tai
• formoteroli yksin tai yhdistelmävalmisteessa enintään 72 µg
vuorokaudessa.
• Lääkärin arvion perusteella 40 mg prednisolonia 5–7 vrk.
• Mahdollisuuksien mukaan veren eosinofiilimäärä olisi hyvä määrittää
ennen kuurin aloittamista.
• Mikäli kuurista ei ole selvää hyötyä, ei uutta kuuria suositella jatkoksi.
Toistuvat kuurit lisäävät riskiä kortikosteroideihin liittyvien haittojen
kehittymiselle.
Ammatinvalinta
• Astmaa ja allergisia tauteja sairastavia ei käsitellä ammatinvalinta-
ohjauksessa yhtenäisenä ryhmänä.
• Periaatteena on ehdottomien rajoitusten välttäminen.
• Vaihtoehtoja tutkittaessa otetaan huomioon oireiden tyyppi, vaikeus ja kehitys,
yksilölliset herkkyydet sekä lääkityksen ja muun hoidon tarve.
• Riskiammatteja ovat sellaiset, joissa altistutaan jauhopölyille (leipomot) tai
eläinpölyille (karjan- ja eläintenhoitotyöt), tekstiilityöt ja parturi-kampaajan työ.
• Jos nuorella on useita ammattivaihtoehtoja, kannattaa hänen kanssaan pohtia
sairauksien kannalta parasta alaa.
• Vaikeaa astmaa sairastavalle ei yleensä sovi raskas ruumiillinen työ tai
jatkuva työskentely kylmässä tai pölyssä.
Astma ja urheilu
• Lapsuudessa alkava astma ei hoidettuna yleensä rajoita urheilua.
• Joihinkin urheilulajeihin liittyy kilpatasolla lisääntynyt riski sairastua astmaan urheilu-
uran aikana.
• Esimerkiksi maasto- ja ampumahiihto, uinti, pyöräily, juoksu, suunnistus ja triathlon.
• Urheilijoiden astman hallinta on yleensä hyvää.
• Selektiiviset ja epäselektiiviset beeta2-agonistit ovat urheilussa kiellettyjä lääkkeitä.
• Inhaloitavia astmalääkkeitä on sallittua käyttää, jos määritellyt enimmäisannokset
eivät ylity.
• Ajankohtaisen listan voi tarkistaa WADAn verkkosivuilta, ks. täältä.
• Suomessa myyntiluvallisten lääkevalmisteiden sallittavuus urheilussa on helppo tarkistaa
Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n KAMU-lääkehausta, ks. täältä.
• Aikuisten osalta diagnostiikan ja hoidon päävastuu on
perusterveydenhuollolla ja työterveyshuollolla.
• Vaikean astman selvittely ja hoito tapahtuu erikoissairaanhoidossa.
• Alle kouluikäisten lasten astman diagnostiikan ja hoidon päävastuu on
erikoissairaanhoidolla.
• Alle 12-vuotiaiden diagnostiset tutkimukset tulisi järjestää alueellisen
hoidonporrastuksen mukaisesti erikoislääkärijohtoisella vastaanotolla
joko perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa.
• 12–18-vuotiaiden kohdalla työnjaosta sovitaan paikallisesti.
Hoidon porrastus
• Uutta tietoa astman hoitoon
kertyy jatkuvasti
• Jokaisen astmaa hoitavan
lääkärin kannattaa lukea
päivitetty Käypä hoito
• Kehitys ei tähän hetkeen lopu
Päivitetty Astman
Käypä hoito
Edellinen
Astman Käypä
hoito julkaistiin
10 vuotta sitten
Tampereen yliopistollinen sairaala • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
1 de 29

Recomendados

Ammattitautien käsittelyohje 2020 por
Ammattitautien käsittelyohje 2020Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020Työterveyslaitos
1.4K visualizações56 slides
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus por
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusTyöterveyslaitos
872 visualizações47 slides
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä por
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäAmmattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäTyöterveyslaitos
431 visualizações10 slides
Psykiatrinen lääkehoitosikermä por
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäTyöterveyslaitos
523 visualizações40 slides
Työhygieeninen selvitys por
Työhygieeninen selvitysTyöhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitysTyöterveyslaitos
493 visualizações27 slides
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa por
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa Työterveyslaitos
3.3K visualizações47 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Päihteet työelämässä por
Päihteet työelämässäPäihteet työelämässä
Päihteet työelämässäTyöterveyslaitos
477 visualizações29 slides
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus por
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutusTULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutusTyöterveyslaitos
4.5K visualizações39 slides
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas... por
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työterveyslaitos
119 visualizações10 slides
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot por
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot Työterveyslaitos
286 visualizações27 slides
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat por
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiatKemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiatTyöterveyslaitos
995 visualizações24 slides
Psykiatrinen lääkehoitosikermä por
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäTyöterveyslaitos
382 visualizações40 slides

Mais procurados(20)

Päihteet työelämässä por Työterveyslaitos
Päihteet työelämässäPäihteet työelämässä
Päihteet työelämässä
Työterveyslaitos477 visualizações
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus por Työterveyslaitos
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutusTULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
TULE-potilaan työkyvyn arviointi ja työeläkekuntoutus
Työterveyslaitos4.5K visualizações
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas... por Työterveyslaitos
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työterveyslaitos119 visualizações
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot por Työterveyslaitos
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot
Työterveyslaitos286 visualizações
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat por Työterveyslaitos
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiatKemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat
Työterveyslaitos995 visualizações
Psykiatrinen lääkehoitosikermä por Työterveyslaitos
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Työterveyslaitos382 visualizações
Työote-hanke por Työterveyslaitos
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
Työterveyslaitos390 visualizações
Päihdepotilaasta työterveyslääkäreille: Tietoisku huumeista ja väärinkäytetyi... por Työterveyslaitos
Päihdepotilaasta työterveyslääkäreille: Tietoisku huumeista ja väärinkäytetyi...Päihdepotilaasta työterveyslääkäreille: Tietoisku huumeista ja väärinkäytetyi...
Päihdepotilaasta työterveyslääkäreille: Tietoisku huumeista ja väärinkäytetyi...
Työterveyslaitos1.7K visualizações
Työpaikan kemikaaliriskinarviointi por Työterveyslaitos
Työpaikan kemikaaliriskinarviointiTyöpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työpaikan kemikaaliriskinarviointi
Työterveyslaitos1.1K visualizações
Toiminnalliset häiriöt por Työterveyslaitos
Toiminnalliset häiriötToiminnalliset häiriöt
Toiminnalliset häiriöt
Työterveyslaitos1.4K visualizações
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa por Työterveyslaitos
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissaSpirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Työterveyslaitos610 visualizações
Persoonallisuushäiriöt por Työterveyslaitos
PersoonallisuushäiriötPersoonallisuushäiriöt
Persoonallisuushäiriöt
Työterveyslaitos726 visualizações
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017 por Työterveyslaitos
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017
Työterveyslaitos1.1K visualizações
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen por Työterveyslaitos
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeenTyökyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työterveyslaitos1.2K visualizações
Uniapnea ja työkyky por Työterveyslaitos
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
Työterveyslaitos115 visualizações
Etätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikkö por Roland Päivi
Etätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikköEtätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikkö
Etätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikkö
Roland Päivi240 visualizações
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta por Työterveyslaitos
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmastaTerveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Työterveyslaitos618 visualizações
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S... por Työterveyslaitos
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työterveyslaitos292 visualizações
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy... por Työterveyslaitos
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Työterveyslaitos149 visualizações
18.4. Psykologinen turvallisuus työyhteisössä por Työterveyslaitos
18.4. Psykologinen turvallisuus työyhteisössä18.4. Psykologinen turvallisuus työyhteisössä
18.4. Psykologinen turvallisuus työyhteisössä
Työterveyslaitos1.3K visualizações

Similar a Päivitetty astman Käypä hoito -suositus

Dyslipidemian Käypä Hoito -suositus päivitys: mikä muuttuu? por
Dyslipidemian Käypä Hoito -suositus päivitys: mikä muuttuu?Dyslipidemian Käypä Hoito -suositus päivitys: mikä muuttuu?
Dyslipidemian Käypä Hoito -suositus päivitys: mikä muuttuu?THL
711 visualizações33 slides
Uusi tartuntatautilaki ja työterveyshuolto: tuberkuloosi por
Uusi tartuntatautilaki ja työterveyshuolto: tuberkuloosiUusi tartuntatautilaki ja työterveyshuolto: tuberkuloosi
Uusi tartuntatautilaki ja työterveyshuolto: tuberkuloosiTyöterveyslaitos
942 visualizações36 slides
Immuunipuutteisten rokottaminen por
Immuunipuutteisten rokottaminenImmuunipuutteisten rokottaminen
Immuunipuutteisten rokottaminenTHL
1.4K visualizações13 slides
Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoito ja lääkitysvaihtoehdot por
Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoito ja lääkitysvaihtoehdotKilpirauhasen vajaatoiminnan hoito ja lääkitysvaihtoehdot
Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoito ja lääkitysvaihtoehdotAmplia Klinikka
9.9K visualizações30 slides
Päivitettyjä ohjeita koronarokotuksiin por
Päivitettyjä ohjeita koronarokotuksiinPäivitettyjä ohjeita koronarokotuksiin
Päivitettyjä ohjeita koronarokotuksiinTHL
383 visualizações22 slides
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil... por
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...THL
5.5K visualizações51 slides

Similar a Päivitetty astman Käypä hoito -suositus(20)

Dyslipidemian Käypä Hoito -suositus päivitys: mikä muuttuu? por THL
Dyslipidemian Käypä Hoito -suositus päivitys: mikä muuttuu?Dyslipidemian Käypä Hoito -suositus päivitys: mikä muuttuu?
Dyslipidemian Käypä Hoito -suositus päivitys: mikä muuttuu?
THL711 visualizações
Uusi tartuntatautilaki ja työterveyshuolto: tuberkuloosi por Työterveyslaitos
Uusi tartuntatautilaki ja työterveyshuolto: tuberkuloosiUusi tartuntatautilaki ja työterveyshuolto: tuberkuloosi
Uusi tartuntatautilaki ja työterveyshuolto: tuberkuloosi
Työterveyslaitos942 visualizações
Immuunipuutteisten rokottaminen por THL
Immuunipuutteisten rokottaminenImmuunipuutteisten rokottaminen
Immuunipuutteisten rokottaminen
THL1.4K visualizações
Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoito ja lääkitysvaihtoehdot por Amplia Klinikka
Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoito ja lääkitysvaihtoehdotKilpirauhasen vajaatoiminnan hoito ja lääkitysvaihtoehdot
Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoito ja lääkitysvaihtoehdot
Amplia Klinikka9.9K visualizações
Päivitettyjä ohjeita koronarokotuksiin por THL
Päivitettyjä ohjeita koronarokotuksiinPäivitettyjä ohjeita koronarokotuksiin
Päivitettyjä ohjeita koronarokotuksiin
THL383 visualizações
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil... por THL
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...
THL5.5K visualizações
Koronarokotusten järjestaminen por THL
Koronarokotusten järjestaminenKoronarokotusten järjestaminen
Koronarokotusten järjestaminen
THL1.4K visualizações
Tarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyen por THL
Tarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyenTarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyen
Tarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyen
THL1.4K visualizações
Terveydenhuollon henkilökunnan rokottaminen potilaiden suojaksi por THL
Terveydenhuollon henkilökunnan rokottaminen potilaiden suojaksiTerveydenhuollon henkilökunnan rokottaminen potilaiden suojaksi
Terveydenhuollon henkilökunnan rokottaminen potilaiden suojaksi
THL698 visualizações
Rokotusten haittavaikutukset por THL
Rokotusten haittavaikutuksetRokotusten haittavaikutukset
Rokotusten haittavaikutukset
THL6.9K visualizações
Ajankohtaisia näkökulmia koronarokotuksista por THL
Ajankohtaisia näkökulmia koronarokotuksistaAjankohtaisia näkökulmia koronarokotuksista
Ajankohtaisia näkökulmia koronarokotuksista
THL186 visualizações
Elli Leppä Geenit kertovat riskeistä ja ohjaavat hoitoa 5.6.2015 por laakariliitto
Elli Leppä Geenit kertovat riskeistä ja ohjaavat hoitoa 5.6.2015Elli Leppä Geenit kertovat riskeistä ja ohjaavat hoitoa 5.6.2015
Elli Leppä Geenit kertovat riskeistä ja ohjaavat hoitoa 5.6.2015
laakariliitto643 visualizações
Nordnetin Biotie Therapies -aamiaistilaisuus 24.9.2014: Timo Veromaa, toimitu... por Nordnet Suomi
Nordnetin Biotie Therapies -aamiaistilaisuus 24.9.2014: Timo Veromaa, toimitu...Nordnetin Biotie Therapies -aamiaistilaisuus 24.9.2014: Timo Veromaa, toimitu...
Nordnetin Biotie Therapies -aamiaistilaisuus 24.9.2014: Timo Veromaa, toimitu...
Nordnet Suomi1K visualizações
Kaytannon ohjeita pulmatilanteisiin por THL
Kaytannon ohjeita pulmatilanteisiinKaytannon ohjeita pulmatilanteisiin
Kaytannon ohjeita pulmatilanteisiin
THL3K visualizações
Katsaus koronarokotustilanteeseen por THL
Katsaus koronarokotustilanteeseenKatsaus koronarokotustilanteeseen
Katsaus koronarokotustilanteeseen
THL234 visualizações
Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa por THL
Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassaMikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa
Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa
THL2.9K visualizações
Mita rotavirusrokotuksilla on saatu aikaan por THL
Mita rotavirusrokotuksilla on saatu aikaanMita rotavirusrokotuksilla on saatu aikaan
Mita rotavirusrokotuksilla on saatu aikaan
THL748 visualizações
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta por Nina Eskola-Salin
Hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaHoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Nina Eskola-Salin4.2K visualizações
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei? por THL
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei? Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei?
Lainsäädännön muutokset ja rokotukset - Mikä muuttuu, mikä ei?
THL357 visualizações

Mais de Työterveyslaitos

Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur... por
Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...
Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...Työterveyslaitos
72 visualizações13 slides
Työturvallisuuslain muutokset por
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöterveyslaitos
49 visualizações11 slides
Kvartsialtistuminen por
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenTyöterveyslaitos
79 visualizações38 slides
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... por
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Työterveyslaitos
77 visualizações29 slides
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito por
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoTyöterveyslaitos
117 visualizações28 slides
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito por
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoTyöterveyslaitos
132 visualizações41 slides

Mais de Työterveyslaitos(20)

Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur... por Työterveyslaitos
Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...
Kemiallisten tekijöiden arviointi työterveyshuollossa – miniopas ja käyttötur...
Työterveyslaitos72 visualizações
Työturvallisuuslain muutokset por Työterveyslaitos
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
Työterveyslaitos49 visualizações
Kvartsialtistuminen por Työterveyslaitos
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
Työterveyslaitos79 visualizações
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy... por Työterveyslaitos
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Työterveyslaitos77 visualizações
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito por Työterveyslaitos
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Työterveyslaitos117 visualizações
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito por Työterveyslaitos
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Työterveyslaitos132 visualizações
Tekoäly ja asiantuntijatyö por Työterveyslaitos
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Työterveyslaitos88 visualizações
Sotilasilmailulääketiede por Työterveyslaitos
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
Työterveyslaitos56 visualizações
Työhön kytkeytyvä kuntoutus por Työterveyslaitos
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työterveyslaitos49 visualizações
Mielenterveyden tuki työpaikalla por Työterveyslaitos
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos70 visualizações
Työhygienia työterveyshuollossa por Työterveyslaitos
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
Työterveyslaitos81 visualizações
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla por Työterveyslaitos
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Työterveyslaitos115 visualizações
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle por Työterveyslaitos
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Työterveyslaitos91 visualizações
Mielenterveys ja työ por Työterveyslaitos
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
Työterveyslaitos171 visualizações
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö por Työterveyslaitos
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Työterveyslaitos492 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Työterveyslaitos640 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Työterveyslaitos639 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel... por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Työterveyslaitos208 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy... por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Työterveyslaitos210 visualizações
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö por Työterveyslaitos
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristöSisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Työterveyslaitos1.3K visualizações

Päivitetty astman Käypä hoito -suositus

 • 1. Päivitetty astman Käypä hoito-suositus Mikä muuttuu käytännössä? Jussi Karjalainen Tampereen yliopistollinen sairaala • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
 • 2. Sidonnaisuudet (viimeiset 2 v) Sidonnaisuuden laatu Yritykset / yhteisöt Saanut apurahan Tampereen Tuberkuloosisäätiö Omistan osakkeita Ei Saanut palkkaa/palkkion Luennot ja asiantuntijatehtävät: AZ, BI, Chiesi, GSK, Mundipharma, Novartis, Orion, Sanofi Suunnitellut koulutustilaisuuden ja saanut ky:lta palkkion MSD Osallistunut kongressiin ky:n osittain tai kokonaan maksamana Ei Osallistunut hallintoelinten toimintaan Allergiatutkimussäätiö Ollut työ-/konsultaatiosuhteessa AZ, GSK, MSD, Novartis, SUEK Vastaanottanut muuta tukea Ei
 • 3. • Diagnostiikka ja alatyypin tunnistaminen • Inhalaatiolaitteen valinta • Kortisonihaittojen vähentäminen Uutta Astman Käypä hoito -suosituksessa Yksilöllinen, tehokas hoito ja haittojen välttäminen
 • 4. • Astmassa tunnistetaan erilaisia ilmiasuja (fenotyyppejä) kliinisten piirteiden, kuten astman alkamisiän, oireiden vaikeuden, pahenemisvaiheiden esiintymisen ja liitännäissairauksien mukaan Astman alatyypit Wenzel SE. Nature Medicine 2012
 • 5. • Astman mekanismien ymmärtämisen ja hoitovasteen ennustamisen kannalta ilmiasuja tärkeämpää on kuitenkin astman jakaminen alatyyppeihin tulehdusmekanismin mukaan. • Tärkeimpiä alatyyppejä ovat allerginen eosinofiilinen astma ja ei-allerginen eosinofiilinen astma. Huonommin tunnettuja ovat neutrofiilinen astma ja vähägranulosyyttinen astma Astman alatyypit
 • 7. Astman diagnostiikka yli 12-vuotiailla 1(4) Oireet ja riskitekijät • Uloshengityksen ajoittainen vinkuna tai hengenahdistus • Painon tunne rintakehällä, pitkittynyt yskä ja limannousu (yli 6 viikkoa) • Oireilu vaihtelee, joskus kohtausmaista. Oireita usein öisin ja aamuisin. • Hengitysteiden virusinfektiot, rasitus, kylmä ilma ja allergeenit pahentavat yksilöllisesti oireilua. • Onko astman riskitekijöitä, kuten kroonista tai allergista nuhaa, atooppista ihottumaa, työaltisteita tai perheessä astmaa? Löydökset • Oireettoman potilaan keuhkojen kuuntelulöydös on usein normaali. • Uloshengityksen vinkuna ja rohina viittaavat astmaan. Vinkunat tulevat parhaiten esiin voimistetussa uloshengityksessä.
 • 8. Astman diagnostiikka yli 12-vuotiailla 2(4) Tutkimukset (tehdään yleensä kaikille, vastuu perusterveydenhuollolla) • Spirometria ja keuhkoputkien avautumiskoe (esim. salbutamoli 0,4 mg). • Astmalle diagnostinen löydös: FVC tai FEV1 paranee vähintään 12 % ja 200 ml • Kahden viikon PEF-seuranta. Puhallukset aamuin illoin ennen avaavaa lääkettä ja sen jälkeen. • Astmalle diagnostinen löydös: • vähintään kolme kertaa merkitsevä paraneminen avaavalla lääkkeellä (vähintään 15 % ja 60 l/min) tai • vähintään kolme kertaa ennen avaavaa lääkettä mitattujen aamu- ja ilta-arvojen merkitsevä vuorokausivaihtelu (ero vähintään 20 % ja 60 l/min)
 • 9. Astman diagnostiikka yli 12-vuotiailla 3(4) Tutkimukset (tehdään yleensä kaikille, vastuu perusterveydenhuollolla) • Diagnostinen hoitokoe oireiselle potilaalle: keskisuuri ICS-annos (voi lisätä pitkävaikutteisen avaavan lääkkeen) 8–12 viikon ajan tai akuutin pahenemisvaiheen yhteydessä prednisoloni 20–40 mg/vrk 5–7 päivän ajan • Astmalle diagnostinen löydös: • oireiden lievittyminen ja o FEV1 paranee vähintään 15 % ja 200 ml tai o keskimääräinen PEF-taso paranee vähintään 20 % ja 60 l/min, kun verrataan 3–5 päivän jaksoa ennen hoitoa ja hoidon jälkeen. • Thoraxkuva erotusdiagnostiikan vuoksi (infektiot, sydämen vajaatoiminta, kasvaimet jne.) • Laboratoriotutkimukset astman alatyypin määrittämiseksi • Veren eosinofiilimäärän mittaaminen ja allergiaselvittelyt (oireet ja herkistymisen tutkiminen)
 • 10. Astman diagnostiikka yli 12-vuotiailla 4(4) Tutkimukset (tehdään tarvittaessa erikoissairaanhoidossa) • Keuhkoputkien supistumisherkkyyden osoittaminen • Metakoliinialtistuksessa kohtalaisen voimakas tai voimakas supistumisherkkyys, PD20FEV1 ≤ 0,6 mg • Juoksurasituskokeessa, EVH-testissä tai mannitolialtistuksessa FEV1 pienenee vähintään 15 % • FeNO-mittaus limakalvotulehduksen tyypin ja voimakkuuden arvioimiseksi Erotusdiagnostiikka • Pitkittyneet hengitystieinfektiot, krooninen nuha ja nenän sivuontelotulehdukset, keuhkoahtaumatauti, refluksitauti, sydän- ja verisuonisairaudet, keuhkokasvaimet, kurkunpään toiminnallinen ahtautuminen, toiminnalliset hengityshäiriöt, suurten ilmateiden kasaanpainumistaipumus (EDAC ja trakeobronkomalasia)
 • 11. • Tärkeintä on arvioida ovatko oireet keuhkoputkiperäisiä ja astmalle tyypillisiä • Erotusdiagnostiikka on tärkeää myös astmaa sairastavan hengitystieoireita arvioitaessa • Tarvittaessa tutkimukset erikoissairaanhoidossa Erotusdiagnostiikka Muu syy on todennäköinen jos astmalääkkeet eivät auta
 • 12. Astmaongelmien riskitekijöitä 1(2) Pahenemisvaiheiden riskitekijöitä • Aiemmat astman pahenemisvaiheet • Hoidosta huolimatta B-Eos > 0,3 x 109 solua/l tai uloshengitysilman NO-pitoisuus > 50 ppb • Huono oirehallinta • Lääkitykseen liittyvät: huono inhalaatiotekniikka, huono ICS-hoitoon sitoutuminen, runsas oirelääkkeen tarve • Huono keuhkojen toiminta (etenkin FEV1 alle 60 %) tai voimakas bronkodilataatiovaste • Altisteet: tupakointi, merkittävä allergeenialtistus herkistyneillä, hengitysilman epäpuhtaudet • Liitännäissairaudet: lihavuus, krooninen rinosinuiitti ICS = inhaloitava kortikosteroidi
 • 13. Riskitekijät (GINA): Huono oireperusteinen hallinta (Asthma Control Questionnaire score ≥1.5), alentunut keuhkojen toimintakyky (FEV1 < 80%), huono hoitoon sitoutuminen, avaavan lääkkeen liikakäyttö, aikaisempi tehohoito tai intubaatio astman vuoksi, liitännäissairaus (krooninen sinuiitti, liikalihavuus tai psykiatrinen sairaus) ja ympäristöaltiste (tupakointi, allergeeni tai saasteet). Couillard S et al. Thorax 2021
 • 14. Astmaongelmien riskitekijöitä 2(2) Pysyvän obstruktion riskitekijöitä • Tupakointi tai muut hengitysilman haitalliset altisteet • Jo diagnoosivaiheessa matala FEV1 • Voimakas eosinofiilinen tulehdus Lääkehaittojen riskitekijöitä • Systeemiset haitat: OCS:n käyttö, suuriannoksinen ICS-hoito • Paikalliset haitat: suuriannoksinen ICS-hoito, huono inhalaatiotekniikka ICS = inhaloitava kortikosteroidi OCS = suun kautta otettava kortikosteroidi
 • 15. Astman lääkehoito aikuisilla ja yli 12-vuotiailla lapsilla • Kaikilla astmapotilailla tulee olla käytössään tarvittaessa otettava nopeasti keuhkoputkia avaava oirelääke oireiden helpottamiseksi. • Oirelääke on yleensä nopeavaikutteinen (salbutamoli, terbutaliini) tai nopea- ja pitkävaikutteinen (formoteroli) beeta2-agonisti tai inhaloitavan kortikosteroidin ja formoterolin yhdistelmävalmiste. • Oirelääkkeen säännöllinen tarve toistuviin astmaoireisiin on merkki huonosta astman hallinnasta, ja astman hoitoa tulee tällaisissa tapauksissa arvioida uudestaan. • Oirelääkkeen tarpeen vähentäminen tai poistaminen on tärkeä hoidon onnistumisen ja tehon mittari. • Sairauden vaikeuden mukaan voidaan käyttää erilaisia hoitavia lääkkeitä tai niiden yhdistelmiä.
 • 16. Kaavio: Aikuisen ja vähintään 12-vuotiaan nuoren astman hoito Lääkehoitotasot • Taso 1: Hallintaan riittää satunnainen avaava lääkitys. • Taso 2: Hallintaan tarvitaan säännöllinen lääkitys. • Taso 3: Hallintaan tarvitaan tulehduslääkkeen lisäksi muuta lääkitystä. • Taso 4: Vaikean astman erikoishoidot.
 • 19. • Jauheinhalaattorilla (ja soft mist inhalerilla) on huomattavasti pienempi hiilijalanjälki kuin ponnekaasuaerosolilla, ja siksi astmalääkkeen ensisijaisen annostelumuodon tulisi olla jauheinhalaattori (tai soft mist inhaler), jos ei ole hoidollista syytä käyttää muuta laitetta. • Kullekin potilaalle valitaan hänelle sopiva inhalaatiolaite. Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että potilas käyttää laitetta oikein ja että asia varmistetaan seurantakäyntien yhteydessä. Inhalaatiolaitteen valinta
 • 20. Astman omahoito • suunnitellun lääkehoidon toteuttaminen • tupakoinnin välttäminen • painonhallinta • riittävä liikunta. Omahoidon kokonaisuuden muodostavat • mistä astmassa on kyse • mitkä ovat hoidon pääperiaatteet ja • miten hoitoon on sitouduttava. Potilaan tulee ymmärtää • hallittava käytössä olevien astmalääkkeiden oikea inhalaatiotekniikka • opittava tunnistamaan astmaoireet ja osattava hoitaa niitä oireiden hoitoon tarkoitetulla lääkkeellä. Lisäksi potilaan on
 • 21. Tavoitteena kortisonihaittojen vähentäminen • käyttämällä pääsääntöisesti pieniä ja keskisuuria inhaloitavia kortikosteroidiannoksia • Lopettamalla tehoton ”tuplaaminen” • luopumalla säännöllisen suun kautta otettavan kortikosteroidin käytöstä • lyhentämällä pahenemisvaiheisiin käytettyjen suun kautta otettavien kortikosteroidikuurien kestoa.
 • 22. ICS tuplaus: Kaksoissokkoutettu plasebokontrolloitu tutkimus Harrison TW ym. Lancet 2004; 363: 271–75 PEF SYMPTOM SCORE (0-3) N=97 N=110 Ei eroa tablettikortisonikuurien määrässä Tuplausryhmässä 11% ja plaseboryhmässä 12% sai Prednisolon- kuurin. RR 0·95 (95% CI 0·55–1·64, p=0·8).
 • 23. Cochrane-katsaus 2016 • Tutkimuksia 7 • Potilaita yhteensä 1520 • Vertailu: ICS-annoksen lisääminen vs. placebo • (sama ICS-annos ) • Tablettikortisonin tarve OR 0.89, 95% (CI) 0.68 to 1.18 Kew KM ym. Cochrane Database Syst Rev 2016. Tutkimusnäyttö ei tue ICS-annoksen lisäämistä pahenemisvaiheiden ehkäisyssä osana omahoito- ohjausta lasten ja aikuisten lievässä-keskivaikeassa astmassa
 • 24. Astman pahenemisvaiheet • Potilas ohjataan hoitamaan lievät pahenemisvaiheet itse kotona. Lääkäri antaa potilaalle yksilölliset ohjeet. Tärkeintä on ottaa riittävästi oirelääkettä, mutta annoksessa pitää huomioida haittavaikutusten riski etenkin sydänsairailla tai monisairailla: • salbutamoli 200–400 µg 1–6 kertaa vuorokaudessa • terbutaliini 500–1000 µg 1–6 kertaa vuorokaudessa tai • formoteroli yksin tai yhdistelmävalmisteessa enintään 72 µg vuorokaudessa. • Lääkärin arvion perusteella 40 mg prednisolonia 5–7 vrk. • Mahdollisuuksien mukaan veren eosinofiilimäärä olisi hyvä määrittää ennen kuurin aloittamista. • Mikäli kuurista ei ole selvää hyötyä, ei uutta kuuria suositella jatkoksi. Toistuvat kuurit lisäävät riskiä kortikosteroideihin liittyvien haittojen kehittymiselle.
 • 25. Ammatinvalinta • Astmaa ja allergisia tauteja sairastavia ei käsitellä ammatinvalinta- ohjauksessa yhtenäisenä ryhmänä. • Periaatteena on ehdottomien rajoitusten välttäminen. • Vaihtoehtoja tutkittaessa otetaan huomioon oireiden tyyppi, vaikeus ja kehitys, yksilölliset herkkyydet sekä lääkityksen ja muun hoidon tarve. • Riskiammatteja ovat sellaiset, joissa altistutaan jauhopölyille (leipomot) tai eläinpölyille (karjan- ja eläintenhoitotyöt), tekstiilityöt ja parturi-kampaajan työ. • Jos nuorella on useita ammattivaihtoehtoja, kannattaa hänen kanssaan pohtia sairauksien kannalta parasta alaa. • Vaikeaa astmaa sairastavalle ei yleensä sovi raskas ruumiillinen työ tai jatkuva työskentely kylmässä tai pölyssä.
 • 26. Astma ja urheilu • Lapsuudessa alkava astma ei hoidettuna yleensä rajoita urheilua. • Joihinkin urheilulajeihin liittyy kilpatasolla lisääntynyt riski sairastua astmaan urheilu- uran aikana. • Esimerkiksi maasto- ja ampumahiihto, uinti, pyöräily, juoksu, suunnistus ja triathlon. • Urheilijoiden astman hallinta on yleensä hyvää. • Selektiiviset ja epäselektiiviset beeta2-agonistit ovat urheilussa kiellettyjä lääkkeitä. • Inhaloitavia astmalääkkeitä on sallittua käyttää, jos määritellyt enimmäisannokset eivät ylity. • Ajankohtaisen listan voi tarkistaa WADAn verkkosivuilta, ks. täältä. • Suomessa myyntiluvallisten lääkevalmisteiden sallittavuus urheilussa on helppo tarkistaa Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n KAMU-lääkehausta, ks. täältä.
 • 27. • Aikuisten osalta diagnostiikan ja hoidon päävastuu on perusterveydenhuollolla ja työterveyshuollolla. • Vaikean astman selvittely ja hoito tapahtuu erikoissairaanhoidossa. • Alle kouluikäisten lasten astman diagnostiikan ja hoidon päävastuu on erikoissairaanhoidolla. • Alle 12-vuotiaiden diagnostiset tutkimukset tulisi järjestää alueellisen hoidonporrastuksen mukaisesti erikoislääkärijohtoisella vastaanotolla joko perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. • 12–18-vuotiaiden kohdalla työnjaosta sovitaan paikallisesti. Hoidon porrastus
 • 28. • Uutta tietoa astman hoitoon kertyy jatkuvasti • Jokaisen astmaa hoitavan lääkärin kannattaa lukea päivitetty Käypä hoito • Kehitys ei tähän hetkeen lopu Päivitetty Astman Käypä hoito Edellinen Astman Käypä hoito julkaistiin 10 vuotta sitten
 • 29. Tampereen yliopistollinen sairaala • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri